System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5"

Transkript

1

2

3 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011

4 VD rapport VD report Tittel System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 Undertittel Title Subtitle Forfatter Jon Berg Author Avdeling Veg- og transportavdelingen Seksjon Byggherreseksjonen Prosjektnummer Department Roads and Transport Division Section Project number Rapportnummer Report number Nr. 35 No. 35 Prosjektleder Jon Berg Godkjent av Lars Erik Hauer Emneord Project manager Approved by Key words Sammendrag Summary Antall sider 38 Pages 38 Dato September 2011 Date

5 Forord Rapporten beskriver det system Statens vegvesen skal bruke for å følge opp driftskontrakter og drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar (i denne rapporten brukes betegnelsen driftskontrakter for alle). Systemet skal sikre at leveransen er i henhold til bestillingen. Kontroller foretas dels som planlagte stikkprøvekontroller av levert resultat på veg og dels som egendefinerte kontroller ut fra behov. Byggherren skal med tilstrekkelig sikkerhet vite at bestilt arbeid og eller funksjon, er levert før betaling skjer. Opplegget skal brukes i hele landet ved oppfølging av driftskontrakter. Omfanget av planlagte stikkprøvekontroller kan justeres i løpet av året for den enkelte kontrakt innenfor de rammer rapporten beskriver. Det skal lages plan for ressursbruk som viser omfanget av stikkprøvekontrollvirksomheten. Regionene rapporterer tidsbruk, kontroller, mangler, trekk og sanksjoner sammen med annen rapportering til Vegdirektoratet. Kontrollplan med antall dagsverk og antall stikkprøvekontroller for året skal lages før årets begynnelse. For at resultatene skal være sammenlignbare, er det nødvendig at de rutinene som er beskrevet i denne rapporten følges av alle. Det er behov for å kunne dokumentere for overordnet myndighet, Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene at kontraktene blir kontrollert og at leveransen er i henhold til kontrakt og at det sanksjoneres når det er riktig. Stikkprøvekontroller for de nærmeste uker planlegges i ELRAPP. Innhenting av kontrolldata, gjennomføring og rapportering skjer i ELRAPP-kontroll. Nærmere om bruk av ELRAPP og ELRAPP-kontroll finnes i egen brukerveiledning for ELRAPP. Resultatene fra byggherrens kontroller behandles i henhold til Instruks for håndtering av mangler og evt. sanksjoner for driftskontrakter, vedlegg 6 i denne rapporten. Versjon 5 av SOPP rapporten finnes på Vegveven / veg / drift- og vedlikeholdskontrakter / SOPP / dokumenter Versjon 5 av SOPP-rapporten er utarbeidet av følgende gruppe: Jon Berg Jon Dahlen Bjørn Kroken Inge Martin Haugen Kjetil Nergaard Johann Njaastad Torgeir Strand Anne Lise Hovin Lars-Petter Brun Statens vegvesen Vegdirektoratet - leder Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Vegdirektoratet Region øst Region sør Region vest Region vest Region midt Region nord Vegdirektoratet, september 2011 Veg- og transportavdelingen SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 1

6 SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 2

7 Innhold FORORD... 1 DEFINISJONER MÅL OG PRINSIPPER OPPFØLGING AV KONTRAKTEN GENERELT BYGGHERRENS KONTROLLPLAN AKTUELL ÅRSTID FOR STIKKPRØVEKONTROLL AV DE ULIKE PROSESSER ANBEFALT FREKVENS FOR STIKKPRØVEKONTROLLER PLANLEGGING AV STIKKPRØVEKONTROLLER I ELRAPP UKEPLAN FOR STIKKPRØVEKONTROLLER I ELRAPP KONTROLL PÅ VEG BRUK AV ELRAPP-KONTROLL TIL KONTROLL AV DRIFTSKONTRAKTER VURDERING AV AVVIK OG MANGLER FRIKSJONSMÅLINGER Retardasjonsmålere Kontinuerlige målere BEHANDLING AV KONTROLLRESULTAT DOKUMENTASJON AV KONTROLLVIRKSOMHETEN OPPFØLGING AV ADMINISTRATIVE KRAV RESSURSBRUK. REGISTRERING AV TID BRUKT TIL KONTROLL ORGANISERING RAPPORTERING TERTIALRAPPORTERING MERKNADER TIL VEDLEGGENE VEDLEGG 1 STIKKPRØVEKONTROLLFREKVENS VEDLEGG 2 KONTROLLPLAN FOR OPPFØLGING VEDLEGG 3 KONTROLLRAPPORT FOR DRIFTSKONTRAKTER VEDLEGG 4 SAMMENDRAG AV KONTROLLER I EN REGION VEDLEGG 5 RAPPORT TIL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET VEDLEGG 6 INSTRUKS FOR HÅNDTERING AV MANGLER OG EVT. SANKSJONER FOR DRIFTSKONTRAKTER SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 3

8 REVISJONER Dato Revisjon Februar Versjon 2B. Justert etter regionale kurs og ny kontraktsmal for 2005 kontrakter 2005 Kap. 1 nytt pkt. 2 og 4 Kap. 3.1 og ny tekst, oppfølging av kvalitetssystem, henvisning til HB 151 Kap bedre klargjøring av hvilke data som skal føres i samleskjemaene Kap bedre klargjøring av kontrollstrekning og avvik Kap ny tekst om byggherrens friksjonsmålinger Kap klargjøring; avvik oppstår når tiltakstiden har gått ut Kap. 3.2 tatt ut, krav til entreprenøren står i kontraktene Juni 2006 Fjernet kapittelet om Systemoppbygging Foretatt presiseringer der brukerne har meldt behov Alle kontroller skal medregnes, dvs. også de som ikke er en del av de planlagte Entydig definisjon av kontrollstrekning Kun bruke godkjent og avvik på kontrollskjema 4b Nytt kapittel om NA-rundskriv 2005/18 Krav til kontroll av drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar Januar 2009 Oppdatering i påvente av full innføring av ELRAPP. Samkjøring av SOPP-rapporten mot NA Rundskriv 2005/18 Krav til kontroll av drifts- og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar. Denne rapporten erstatter dette rundskrivet. Presisering av behandling av avvik og mangler. Grunnlag for rapportering til overordnet September 2011 myndighet. Definerer regimet for tidspunkt for varsling av avvik/mangler. Oppdatering til samsvar med bruk av ELRAPP, regionsreform og SVV Definisjoner og bedre beskrivelser av kontroll, kontrollrute, planlegging av stikkprøvekontroller og beregning av plantall. Tertialrapportering og registrering av tidsbruk i Timeregistrering. Oppdatert sanksjonsinstruks. SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 4

9 Definisjoner Stikkprøvekontroll Stikkprøvekontrollene er planlagte kontroller Egendefinert kontroll Øvrige kontroller Telling av kontroller Dersom det samtidig kontrolleres fire prosesser, så regnes dette som fire kontroller og ikke som én. Ny veg, nytt vegnummer og/eller ny/annen vegtype er ny kontroll. Kontroll av 4 prosesser på 3 veger blir 12 kontroller. Det er mulig å kontrollere kjøreveg og langsliggende g/s-veg samtidig, det regnes da som 2 kontroller. Plantall Planlagt omfang av stikkprøvekontroll i henhold til kap 2.2 og vedlegg 1. Kontrollrute En kontrollrute omfatter del av veg, en veg eller flere veger som det er naturlig å kontrollere på en kjøretur. Avvik Avvik er tilstand/situasjon som ikke er i samsvar med gjeldende standard og kravspesifikasjon i kontrakten. Begrepet inkluderer også situasjoner der det er gitt rom for tiltakstid. For eksempel vil et synlig skjevt skilt være et avvik også før det har gått en måned. Begrepet kan også inkludere avvik fra standard som ligger utenfor det entreprenøren har ansvar for å utbedre. Mangel Det foreligger mangel dersom kontraktsarbeidet ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold entreprenøren svarer for. SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 5

10 1 Mål og prinsipper Kontroll av systemer og leveranser er en forutsetning for å kunne foreta utbetaling til entreprenøren. Byggherren skal gjennomføre kontroller for å: følge opp alle kontrakter. sikre at entreprenøren har gode systemer for planlegging, gjennomføring og oppfølging av kontrakten. sikre at byggherren får det han har bestilt og betaler for. danne grunnlag for rapportering. System for oppfølging av driftskontrakter skal sikre at kontraktens krav overholdes, og derved sikre at entreprenørens leverte produkt er i henhold til kontrakt. Systemet skal bidra til kostnadseffektiv oppfølging, vise utvikling over tid og gjøre det mulig å sammenligne kontrakter, fylkesavdelinger og regioner. For å få dette til må det være felles rutiner for kontroll og rapportering. Et viktig virkemiddel er å kontrollere at entreprenørens kvalitetssystem fungerer tilfredsstillende. Fra høsten 2008 har det vært krav om at entreprenøren skal ha et system som etterfølger prinsippene i NS-EN ISO 9001:2008 standarden. Kravene står i Spesielle Kontraktsbestemmelser. Oppfølgingen skjer i henhold til kravene i kontrakten, som bygger på Standard for drift og vedlikehold for riksveger, og tilsvarende standarder for fylkesveger med lokale tilpasninger. Følgende hovedprinsipper legges til grunn for oppfølgingen: 1. Entreprenøren skal dokumentere resultat/tilstand på vegen: Entreprenøren utarbeider og setter i verk system for å framskaffe, levere og oppbevare dokumentasjonen. Alle mangler skal rapporteres til byggherren. Entreprenøren skal også ha en rutine for håndtering av mangler. 2. Byggherren kontrollerer resultat/tilstand på vegen med ELRAPP-kontroll: Oppfølgingen gjennomføres som stikkprøvekontroller og egendefinerte kontroller Stikkprøvekontroller utføres som strekningsvise kontroller, normalt på faste kontrollruter. Alle farlige avvik (inkl. mangler) som observeres, eller som man får melding om, skal meldes til entreprenøren straks, med angivelse av prosess og nøyaktig beliggenhet for hvert enkelt avvik. Andre avvik meldes ikke før eventuell tiltakstid er gått ut. 3. Ved mangler skal entreprenøren gjennomgå sitt kvalitetssystem/kvalitetsplan, og gjøre forbedringer for å forebygge gjentagelser i henhold til kontraktens bestemmelser. 4. Byggherren skal håndtere mangler i henhold til Instruks for håndtering av mangler og evt. sanksjoner for driftskontrakter SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 6

11 2 Oppfølging av kontrakten 2.1 Generelt Byggherren skal før oppstart av kontrakten utarbeide planer i henhold til krav i HB 151. SOPP-rapporten beskriver planlegging og gjennomføring av kontroller og behandling av kontrollresultat. Oppfølging av mangler skal skje i henhold til Instruks for håndtering av mangler og evt. sanksjoner for driftskontrakter vedlegg 6. Byggherren skal gjennomgå entreprenørens planer og prosedyrer, og gi sine kommentarer til innholdet. Byggherrens gjennomgang av planer og prosedyrer, reduserer ikke entreprenørens ansvar for resultatet ved gjennomføringen av kontraktsarbeidet, men det er viktig at byggherren bidrar med de innspill man har. Byggherren må sjekke underveis at entreprenøren etterlever og gjennomfører kvalitetssystemet slik det er beskrevet i kontrakten. En slik gjennomgang kan skje ved leverandørrevisjon utført av SVV-personell. Det er også viktig at stedlig byggherre setter seg inn i hva entreprenøren forplikter seg til ved å inneha et kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2008. Særlig bør man se på: kommunikasjon innad i firma og mot underentreprenør. dokumentasjon på at organisasjonen bestemmer og skaffer til veie nødvendige ressurser for å innfri kontraktsforpliktelsene. at internt revisjonsprogram foreligger og at avvikssystemet er aktivt. at ledelsen i firmaet tar tak i gjentagende mangler. Byggherren må sammenligne sine registrerte avvik med de avvikene entreprenøren har registrert. Dersom avvik oppdages ved entreprenørens system, må entreprenøren redegjøre for hva som skal gjøres for å forbedre systemet. Oppdager byggherren avvik som er i ferd med å utvikle seg til mangel på en kontrollrute, er det grunn til å anta at det finnes tilsvarende i resten av kontraktsområdet. Derfor er det viktig at entreprenørens kvalitetssystem er i funksjon i hele kontraktsområdet, slik at mangler kan korrigeres og forebygges. Byggherren må kontrollere entreprenørens egenkontroll ved å sjekke rapportene som sendes hver 14. dag. Det er viktig at statistikk fra kontrollene og tertialrapportene gir et så riktig bilde av kontrollvirksomheten som mulig. Derfor er det viktig at alle gjør dette så likt som mulig og at alle følger de beskrivelsene som står i SOPP versjon 5. I versjon 5 er det lagt vekt på bedre å klargjøre hvordan planlegging og gjennomføring skal skje for å få mest mulig enhetlig bruk og sammenlignbar statikk. 2.2 Byggherrens kontrollplan. I henhold til håndbok 151 kapittel skal alle prosjekter ha en kontrollplan. Før årets begynnelse skal det lages en plan for hvor mye tid som skal brukes til stikkprøvekontroll og hvor mange stikkprøvekontroller som skal gjennomføres. Plantallene endres ikke i løpet av året. Plantallene danner grunnlag for tertialrapportering i løpet av året. SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 7

12 Utgangspunkt for omfanget av stikkprøvekontrollvirksomhet er ca. 60 dagsverk pr. år for en gjennomsnittskontrakt. Ved planlegging av behov for stikkprøvekontroll i en kontrakt skal det tas hensyn til de lokale forhold. Forholdene i hver kontrakt varierer mye, veglengde, trafikkmengde, klimatiske forhold, topografi og prioriterte strekninger som har spesielle behov etc. Dette gjør at det må lages plantall tilpasset den enkelte kontrakt. Anbefalt frekvens for stikkprøvekontroller er omtalt i kapittel 2.4. Lag plan for hver måned i året fordelt på vegtype basert på aktuell årstid og anbefalt frekvens. I perioden med vinterdrift skal stikkprøvekontrollfrekvensen økes. Kontrollene gjennomføres i henhold til planen som er laget for aktuell måned. Dersom gjennomføringen i en måned avviker fra planen, gjennomføres likevel neste måned i henhold til plan. Etterhvert legges stikkprøvekontrollene for de neste ukene inn i ELRAPP. Stikkprøvekontrollvirksomheten kan i løpet av året avvike fra det planlagte av ulike årsaker, men plantallene endres ikke som nevnt ovenfor. Endring kan skyldes: at tilgjengelige ressurser til kontrollarbeid endrer seg at resultatet fra gjennomførte kontroller, gir behov for å øke eller redusere omfanget av stikkprøvekontrollvirksomheten i forhold til plantallene Før årets begynnelse skal plantallene for antall dagsverk, og antall stikkprøvekontroller fordelt på vegtype legges inn i ELRAPP. Plantallene vil bli sammenlignet med tall for gjennomførte stikkprøvekontroller i tertialrapportene, se kapittel Aktuell årstid for stikkprøvekontroll av de ulike prosesser Kontrollplanen må ta hensyn til når på året det er mest aktuelt å ta stikkprøvekontroll av de ulike prosesser. Stikkprøvekontrollene tilpasses klima og værforhold i kontraktsområdet. Tidspunkt for sommerprosesser planlegges i forhold til entreprenørens planer for når aktiviteter utføres. Stikkprøvekontroll av vinterprosessene (hovedprosess 9) skal gjennomføres når det har vært behov for tiltak. Ved snøfall og glatt føre økes frekvensen etter behov. Stikkprøvekontrollene legges inn i ELRAPP før de skal gjennomføres. 2.4 Anbefalt frekvens for stikkprøvekontroller Hvor ofte det anbefales å ta stikkprøvekontroller framgår av vedlegg 1. Det må korrigeres for lokale forhold inkludert kritiske steder på vegnettet. Differensiering av frekvens skal foretas i henhold til ÅDT (årsdøgntrafikk). Tabellen i vedlegg 1 er et forslag som viser hvordan stikkprøvekontrollene kan fordele seg på prosess og veg i henhold til ÅDT: Stikkprøvekontrollomfanget deles i tre nivåer: Høyt nivå betyr at prosessen kontrolleres flere ganger pr. år på alle aktuelle veger. Middels nivå betyr at prosessen kontrolleres en gang pr år på alle aktuelle veger, Lavt nivå betyr at prosessen kontrolleres annet hvert år på alle aktuelle veger. Gang- og sykkelveg har normalt samme kontrollfrekvens som kjørevegen den ligger langs. Gang- og sykkelveg kontrolleres for seg eller der det ligger til rette, kan den kontrolleres samtidig med kjørevegen den ligger langs. Fortau kontrolleres sammen med den vegen det tilhører. SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 8

13 Frekvensen på stikkprøvekontrollene skal ta hensyn til hvordan entreprenøren oppfyller kontrakten, det vil si at for en entreprenør som gjør en god jobb, kan man redusere stikkprøvekontrollene. En entreprenør som gjør en dårligere jobb, krever mer kontroll. I et slikt tilfelle vil det være nødvendig å se nærmere på entreprenørens kvalitetssystem. 2.5 Planlegging av stikkprøvekontroller i ELRAPP For å forenkle planleggingen, vil det normalt være hensiktsmessig å dele inn hele eller deler av kontraktsvegnettet i faste kontrollruter for stikkprøvekontroller. Kontrollruter settes opp slik at de passer for det lokale vegnettet, og samtidig danner et fornuftig og effektivt kjøremønster for kontrolløren. Dette kan medføre at en viktig vegstrekning kan tilhøre flere kontrollruter. Når stikkprøvekontroller planlegges velges kontrollruter og prosesser, som kan gjennomføres innenfor en tidsramme på 3-4 timer. Hvis en prosess kun er aktuell for en av, eller et utvalg av vegene i en kontrollrute, slettes de veger som ikke er aktuelle for vedkommende prosess. Informasjon om kontrollruter skal ikke gis til entreprenøren. Der det er gang- og sykkelveg vil det kunne være hensiktsmessig å ha en stikkprøvekontrollrute som inkluderer gang sykkelveg (denne brukes ved stikkprøvekontroll på prosesser som er aktuelle også for gang- og sykkelveg), og en annen kontrollrute med de samme kjørevegene, men uten gang- sykkelveg (denne brukes ved stikkprøvekontroll på prosesser som ikke er aktuelle for gang- sykkelveg). Hvis gang- sykkelvegene ikke er definert i det elektroniske kontraktsvegnettet i ELRAPP, bør ikke veger med gang- sykkelveg og veger uten gang- sykkelveg være på samme stikkprøvekontrollrute, hvis kontrollruten også skal omfatte gang- sykkelveg. Stikkprøvekontroller kan også planlegges direkte på konkret veg eller del av veg, uten å gå via faste kontrollruter. Dette vil for eksempel kunne være hensiktsmessig der det er få, men lange veger, eller når det skal kontrolleres prosesser som kun er aktuelle for en veg. Normalt går det greit å kontrollere flere prosesser (for eksempel 2-5) samtidig. Dette må konkret vurderes i forhold til vegnettets kompleksitet, ÅDT, hvilke prosesser/objekter det gjelder, antall personer i bilen m.m. Da det er ulike kontraktsmalversjoner i bruk kan det være ulike prosessnummer i kontrakten og i SOPP. Det har ingen betydning for kontrollvirksomheten. For å ivareta brukervennligheten, har ELRAPP egne prosessmaler for hver kontraktsmalversjon (årlige revisjoner), og med unntak av hovedprosess 9 (jf. neste avsnitt), skal alle kontraktsprosesser i hver enkelt kontrakt ha sin hierarkisk logiske tilhørende kontrollprosess i ELRAPP-kontroll. Prosessene 91, 92 og 93 i ELRAPP-kontroll motsvarer prosess i eldre kontrakter og prosess 95 i nyere kontrakter. De 3 kontrollprosessene 91, 92 og 93 kontrolleres normalt samtidig og når tiltak skulle vært utført. Tidspunkt for tiltak skal stå i entreprenørens logg. Friksjonsmålinger som blir kjørt av andre, for eksempel med Roar-måler, kan inngå i de planlagte stikkprøvekontroller og kan være en del av statistikkgrunnlaget. De må legges inn i ELRAPP i planleggingsbildet i henhold til oppsatt kjøreplan. Eventuelle avvik legges inn i ELRAPP-kontroll. Vedleggene vil vise tidspunkt for kontroll. Dersom de legges direkte inn i ELRAPP-kontroll vil de ble regnet som egendefinerte kontroller. SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 9

14 2.6 Ukeplan for stikkprøvekontroller i ELRAPP Etter at planlagte stikkprøvekontroller for de kommende uker er lagt inn i ELRAPP kan en ukeplan for stikkprøvekontroller som vist i vedlegg 2 skrives ut. Planen viser hvilke kontrollruter som skal kjøres, prosesser som skal kontrolleres og hvem som skal utføre stikkprøvekontrollen. 2.7 Kontroll på veg Byggherren skal følge opp entreprenørens gjennomføring av kontrakten og oppnådd resultat på vegen. Stikkprøvekontrollene utføres i henhold til plan. I tillegg kan det være egendefinerte kontroller etter tilbakemelding fra vegbrukere og andre, eller forhold som oppdages utenom de planlagte stikkprøvekontrollene. De egendefinerte kontrollene skal ikke legges inn i planleggingsbildet i ELRAPP. ELRAPP-kontroll brukes ved gjennomføring av begge typer kontroller. Dersom det registreres avvik på andre veger eller prosesser enn det som er planlagt blir disse registrert som egendefinerte kontroller. Data fra samtlige kontroller kommer med i de rapporter som tas ut. Snøbrøyting og strøing: stikkprøvekontroll gjennomføres når tiltak skulle vært utført. Kontrollene suppleres med kontroll av entreprenørens inspeksjonsrapporter og dokumentasjon av utført arbeid. Det som er registrert i kontrollen sammenholdes med entreprenørens plan. Ut fra dette kan en se hvilke aktiviteter som er (ikke er) gjennomført og hvor. Entreprenørens tilbakemelding på kontrollrapporten vil også klargjøre dette. Måling av resultat/tilstand skal måles på de steder som gir de ugunstigste måleresultater på den utvalgte kontroll. Snødybde måles der snødybden er størst på kjørebane mellom ytterkant av kantlinjer. Det måles ikke nær trafikkøyer eller på/nær sperreområde. Tykkelse på hard snø/is måles mellom spor eller langs/på kantlinje. Entreprenøren skal inviteres til å delta i kontroller for å etablere felles forståelse av standard- og funksjonskrav samt resultatet på vegen. I nyere kontrakter er dette beskrevet i Spesielle Kontraktsbestemmelser. 2.8 Bruk av ELRAPP-kontroll til kontroll av driftskontrakter 1. Før stikkprøvekontrollene skal gjennomføres, hentes de fra byggherremodul til kontrollmodul. 2. Gjennomføring av stikkprøvekontroller og egendefinerte kontroller: Er det på kontrollen mange objekter av samme type eller objekter som er vanskelig å kontrollere, kontrolleres et representativt utvalg. Er det få objekter av samme type eller forhold som enkelt kan kontrolleres, kontrolleres alle objektene. Ved avvik: o Velg objekttekst og avvikstekst som beskriver avviket. Om nødvendig, legg til mer tekst som en merknad til avviket. Dersom objekt/avvik tekstene ikke er beskrivende for avviket, velg objekt/avvik tekst Annet og beskriv avviket med en merknad. Legg inn foto og andre relevante opplysninger som for eksempel snødybde. SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 10

15 o Det skal, ut ifra objekt/avvik tekstene (og eventuelt merknaden) og bilder, klart fremgå hva avviket består av. God beskrivelse og dokumentasjon skal danne et godt grunnlag for videre behandling i forhold til mangel og eventuell sanksjon. Påvisning av kritiske/farlige avvik og mangler skal umiddelbart meldes til entreprenøren og bekreftes skriftlig. Avvik forøvrig skal ikke meldes før tiltakstiden er utløpt. Registreres det avvik på en prosess eller veg som ikke med i den planlagte stikkprøvekontrollen blir disse regnet som egendefinerte kontroller. Ved egendefinert kontroll registreres prosess, veg og sted, for det som er kontrollert. 3. Utførte kontroller returneres fra ELRAPP-kontroll til ELRAPP. De stikkprøvekontroller som ligger inne i planen i byggherremodulen blir automatisk registrert som kontrollert uten avvik, dersom det ikke er merket av avvik 4. Oppfølgingskontroll gjennomføres når tiltakstiden er ute. Registrering av resultat fra avviksbehandling er beskrevet i kapittel Vurdering av avvik og mangler Kontrolløren skal kontrollere tilstand for de utvalgte prosesser mot krav i kontrakten. Tilstand som ikke er i henhold til krav, registreres som avvik. Byggherren må vurdere om avviket ligger innenfor det entreprenøren har ansvar for. For at det skal betraktes som en mangel, må det dokumenteres at tidskrav/målekrav er overskredet, at kravet inngår i kontrakten og at det ikke er etterslepsproblematikk. Er avviket lite, slik at det er tvil om det er avvik, skal det ikke registreres. Alternativt registrer avviket og skriv en merknad for oppfølging på et senere tidspunkt. Det skal registreres avvik for hver av de utvalgte prosesser som har avvik på en stikkprøvekontrollrute. På én veg skal det regnes ett eller flere avvik pr. prosess avhengig av om det er ulik årsak til avviket. I ELRAPP-kontroll må det registreres som nytt avvik når man kommer på ny veg. Hvis ikke vil ELRAPP telle en kontroll med avvik på den første vegen og kontroll uten avvik på neste veg. Ved den videre behandling av avviket for eksempel manglende skiltvasking på en kontrollrute behandles det som en sak overfor entreprenøren, men i beskrivelsen er alle vegene tatt med. Skilt som både er skjevt og ikke vasket, regnes som to avvik. I ELRAPP-kontroll registreres kun avvik, ikke mangel. Ved avvik som er påvirket av værforhold, notér vær- og føreforhold, når det sluttet å snø og når oppsto behovet for tiltak. God dokumentasjon er viktig, foto, værrapporter mm. Husk å få med armer, ramper, rundkjøringer, rasteplasser og lignende på stikkprøvekontrollen, hvis disse ikke er definert som egen stikkprøvekontrollrute. SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 11

16 2.10 Friksjonsmålinger Sikring av god friksjon om vinteren, er en viktig forutsetning for å opprettholde mål om god trafikksikkerhet. Derfor skal byggherren gjennomføre friksjonsmålinger når det er behov. Det finnes to hovedtyper friksjonsmålere til bruk på vinteren: Retardasjonsmålere Kontinuerlige målere Flere målere av begge typer er godkjent. Kun godkjente målere er tillatt brukt ved dokumentasjon av friksjon. Dessuten forutsettes det at målerne er kalibrert. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av friksjonsmålere IE 9300d eller D2-ID9300d - Friksjon. Den gjelder for friksjonsmålinger utført av entreprenørene for begge typer målere. For å kompensere for usikkerhet knyttet til måleutstyret skal byggherrene gjennomføre målingene og vurdere resultatene som forklart nedenfor Retardasjonsmålere Gjennomføring av friksjonsmåling på veg Kontroller at friksjonsmålingen kan utføres på en trafikksikker måte. Bremsingen må ikke medføre fare for andre trafikanter på eller ved siden av vegen. Kjøretøyet skal bruke godkjent arbeidsvarsling basert på sikker-jobb analyse. Målingene skal utføres på en flat rett strekning. Det bør måles i begge kjøreretninger, i alle kjørefelt. Målinger utføres normalt i hjulspor, men er det mistanke om at det er glattere mellom sporene tas det målinger der. Dersom det registreres friksjonsverdi under kravet, legges denne verdien i ELRAPP-kontroll. Samtidig legger man inn registreringsnummer for bil, vær og føreforhold. Måling på strekning: Registreres det friksjonsverdi under kravet, tas det tre målinger innenfor én km. Måling i punkt: Ved måling i kryss, før sving og lignende hvor det er krav til punktstrøing, tas det tre målinger på samme sted dersom det registreres friksjonsverdier under kravet. Det samme gjelder dersom det er korte lokale partier som har merkbart lavere friksjon enn resten av vegen. De tre målingene på strekning eller i punkt skal føres i ELRAPP-kontroll og ELRAPP-kontroll regner ut gjennomsnittet. Avvikshåndtering Analysen fra kalibreringa sesongen 2002/2003 (Intern rapport nr. 2329) viser standardavvik mindre enn 10 %. Standardavviket sier noe om observasjonsseriens spredning, og benyttes som et mål på usikkerheten i dataene. På bakgrunn av dette er det valgt en metode hvor den gjennomsnittlige friksjonsverdien reduseres med 10 %. For eksempel gir dette 0,02 i avvik ved en friksjonskoeffisient på 0,2. Tabellen under viser de ulike friksjonskrav og tilhørende grenseverdier. Er den gjennomsnittlige friksjonen mindre eller lik disse grenseverdiene, er det avvik i forhold til friksjonskravene. SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 12

17 Friksjonskrav Grenseverdier for avvik 0,15 0,135 0,20 0,180 0,25 0,225 0,30 0,270 Eksempel: Friksjonskravet er 0,25. Målingene gir resultatene: 0,18, 0,24 og 0,20. Gjennomsnittet for de tre målingene blir: 0,206. Grenseverdien for avvik når usikkerheten er tatt i betraktning er i dette tilfellet 0,225. Det gjennomsnittlige resultatet vårt er mindre og det er da registrert et avvik i forhold til friksjonskravene. Videre behandling Dersom byggherren måler for lav friksjonskoeffisient, må det kontrolleres om entreprenøren har målt friksjon og hvilke registreringer han har. Dersom han ikke har målt friksjon og ikke gjort tiltak der det er glatt, er det en mangel. Dersom entreprenør og byggherre får ulike måleresultat, på samme sted og til samme tid, må målerne kontrolleres opp mot referansemåleren for friksjon i regionen (ROAR M III) Kontinuerlige målere Krav til kontinuerlige målere TWO, ViaFriction og ASFT T2Go skal kalibreres mot en referansemåler som Statens vegvesen godkjenner. Pr. i dag er OSCAR og ROAR M III godkjent som referansemålere. Målerne skal være kalibrert med hensyn til avstand. Avviket skal ikke være mer enn ± 2 meter på 1000 meter etter at kalibrering er utført. Det skal benyttes målehjul som Statens vegvesen har godkjent. Gjennomføring av friksjonsmåling på veg Det skal måles med fast slipp. Dersom det er mulig å sette slipprosenten skal 20 % velges. Målehastighet bør være ca. 60 km/t. Dersom man må velge en lavere hastighet som følge av fartsgrenser eller generelle kjøreforhold kan dette godtas, men måling med hastigheter under 20 km/t forkastes. Maksimal hastighet ved måling skal ikke overstige 75 km/t. Det måles normalt i indre hjulspor, men er det mistanke om at det er glattere mellom sporene tas det målinger der. Det skal beregnes en gjennomsnittlig friksjonsverdi for hver 1000 meter. Dersom strekningen med krav til enten hel- eller punktstrøing er kortere enn 1000 meter, skal det beregnes gjennomsnittsverdi for vedkommende strekning. Lokale partier kan ha lavere friksjon enn gjennomsnittlig friksjon over en strekning. Det skal derfor også beregnes en gjennomsnittlig friksjon over 20 meters strekninger. Dersom enkeltverdier over 20 meter ligger mer enn 10 % under det gjeldende friksjonskravet for vegen er det avvik. Tabellen under viser de ulike friksjonskrav og tilhørende grenseverdier. Er den gjennomsnittlige friksjonen over 20 meter mindre eller lik disse grenseverdiene er det avvik i forhold til friksjonskravene. SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 13

18 Friksjonskrav 0,15 0,20 0,25 0,30 Grenseverdier forr avvik 0,135 0,180 0,225 0,270 Løs snø/slaps Kontinuerlig måleutstyr kan gi meget lave verdierr ved kjøring på løs snøø eller slapss på grunn av at målehjulet flyter. Det bør utvises forsiktighett i forhold til vurderingg av slike verdier, og eventuelle målinger under slike s forholdd bør merkes særskilt i målefila. Retardasjonsmålere kan brukes under slike forhold. Spesielt for ASFT T2Go For den håndholdte friksjonsmåleren ASFT T2Go benyttes gåhastighet. g Det beregnes en gjennomsnittlig friksjon over en 5 meters strekning. Dokumentasjonn Følgende data og måleverdier skal dokumenteres fra friksjonsmålingene: Friksjonsfil med vegnettsdata inkludert dato og klokkeslett for start og slutt måling, og grafisk fremstilling for eksempel i et presentasjonsprogram, eventuelt i Excel. Gjennomsnittsverdier over 1000 meter kan presenteres slik som i Figur 1. Friksjon over 20 meter strekninger kan presenteres slik som i Figurr 2. Har måleren mulighet til å ta t bilder, skal disse inngå i dokumentasjonen. Det skal også framkomme hvilken bil som er benyttet og hvem som har utført målingene. Dersom entreprenør og byggherre får ulike måleresultat med kontinuerlig måleutstyr på samme strekning og til samme tid, må målernee kontrolleres opp mot referansemåleren for friksjon f i regionen (ROARR M III). Målinger under krav Friksjonskrav i dette eksemplet 0,20. Figur 1: Eksempel på gjennomsnittlig friksjonn over 1000 meter strekninger. SOPPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 14

19 20 meters strekninger som er under krav. Friksjonskrav i dettee eksemplet 0,20. Grenseverdi for avvik 0,18. Figur 2: Eksempel på målinger over en strekning hvor hvert punkt på grafen representerer gjennomsnittlig friksjon over 20 meter Behandling av kontrollresultat Byggeleder går gjennom kontrollresultat og vurderer den videre behandling. Det han ønsker å gå videre med sendes til entreprenør. Tilbakemelding fra entreprenør skal tilfredsstille kravene i kontrakten Kontrollresultat og tilbakemelding er tema på første byggemøte. Byggherre gir informasjon om oversendte saker, for eksempel mangler og farlige avvik medd tid/sted, ogg resultat av entreprenørens behandling av disse. Påå grunnlag av entreprenørens tilbakemelding og dokumentasjon skjer videree saksbehandling i henhold til Instruks for håndtering av mangler og evt. sanksjoner for driftskontrakter. Byggherren beslutter enn eventuell sanksjon. Resultatet av ferdigbehandlede saker registreres i ELRAPP med m eventuelt trekk. Prosedyre for behandling av avvik fra kontraktens krav. Det er entreprenørens ansvar å lukke avvik selv om byggherrens stikkprøvekontrolll ikke har registrert avviket. Behandling av avvikk skal skje etter følgende prosedyre: 1. Avviket er lukket av entreprenør innenfor tiltakstid. 2. Avviket er registrert, men ikke lukket. Tiltak for å lukke avvik skal være registrert i tilstandsrapport. 3. Byggherrens stikkprøvekontroll avdekket at avvik ikke er lukket. Avviket registreres da som mangel. Resultatet fra behandling av avvik skal registreress i ELRAPPP på en av følgende valg: Annet (pkt.1 foran) Mangel med trekk (pkt. 3 foran) Mangel uten trekk (pkt. 3 foran) Alle avvik som blir mangel, skal registreres som mangel medd trekk ellerr mangel uten trekk. De øvrige valgmuligheter skal s ikke brukes for denne type avvik. SOPPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 15

20 Logg for mangler og sanksjoner kan skrives ut fra ELRAPP Dokumentasjon av kontrollvirksomheten Kontrollene blir dokumentert ved at ELRAPP-kontroll brukes. For å få oversikt over objektene og kravene for den enkelte prosess kopieres disse fra kontraktens prosessbeskrivelse og tas med på kontrollen. Temaheftet til HB 111 kan også gi støtte for vurderingene Oppfølging av administrative krav Byggherren skal følge opp at de administrative kravene i kontrakten blir fulgt. Grunnlaget for denne oppfølgingen legges ved oppstart av kontrakten. Da velges de aktuelle kontraktskravene fra riktig mal i ELRAPP. Oppfølgingstidspunkt/frekvens legges til hvert krav. Da vil man få påminnelse fra ELRAPP når tidspunkt for rapportering går ut. Se forøvrig Instruks for håndtering av mangler og evt. sanksjoner for driftskontrakter og opplæring i kvalitetssystem og kvalitetsplan Ressursbruk. Registrering av tid brukt til kontroll Det er viktig å ha oversikt over hvor mye tid og ressurser som brukes til kontroll i kontraktene. Derfor skal tid som brukes til kontrollarbeid registreres i Timeregistrering på produktkode C506. Tid som skal registreres er den tid kontrolløren bruker til kontroll. Det vil si tid til planlegging av kontroller, transport til og fra, tid til kontroll og tid brukt etterpå av kontrolløren til å gjøre ferdig kontrollen før den returneres til ELRAPP. Tid som brukes til årsplanarbeid (fastlegging av stikkprøvekontrollomfang med mer), byggemøter, eller til håndtering av mangel og sanksjoner, skal ikke være med Organisering Byggherren skal sørge for tilstrekkelige ressurser og nødvendig kompetanse for gjennomføring av kontrollene slik at kontrollene blir utført på en ensartet måte over hele landet. SOPP versjon 5 Veg- og transportavdelingen Side 16

NA-rundskriv 2017/3. Krav til kontroll av driftskontrakter - SOPP. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

NA-rundskriv 2017/3. Krav til kontroll av driftskontrakter - SOPP. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. NA-rundskriv 2017/3 Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Torgeir

Detaljer

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen

Kontraktsformer og kvalitet. Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Kontraktsformer og kvalitet Sjefingeniør Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen 1 Et lite tilbakeblikk til 2002 Hva ble sagt om kvalitet Kvalifiserte entreprenører må ha et kvalitetssystem

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Rapport 457. FOKUS PÅ DRIFT OG VEDLIKEHOLD FOR GÅENDE OG SYKLENDE Anbefalte tiltak for å dekke gapet mellom håndbok og virkelighet

Rapport 457. FOKUS PÅ DRIFT OG VEDLIKEHOLD FOR GÅENDE OG SYKLENDE Anbefalte tiltak for å dekke gapet mellom håndbok og virkelighet Rapport 457. FOKUS PÅ DRIFT OG VEDLIKEHOLD FOR GÅENDE OG SYKLENDE Anbefalte tiltak for å dekke gapet mellom håndbok og virkelighet Anbefalte tiltak for å dekke gapet mellom håndbok og virkelighet Prosjekt

Detaljer

Tilsynsrapport sak Oppfølging av driftskontraktar. tilsynsrapport

Tilsynsrapport sak Oppfølging av driftskontraktar. tilsynsrapport Tilsynsrapport sak 2015-06 Oppfølging av driftskontraktar 1 Saksnummer 2015-06 Publiseringsdato 18.12.2015 Tilsynslag Bård Gjerde, tilsynsleiar Kenneth Lyngsgård, fagrevisor vegfagleg Ida Blomhoff Pedersen,

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold. Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 31. oktober 2012 på Lillehammer Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Kap. C3 - Definisjoner. Del 2

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Kap. C3 - Definisjoner. Del 2 Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 17. April 2012 i Steinkjer Hågen Ven Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3 4 Kort historisk tilbakeblikk! 1995

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Kommunevegdagene Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi. Njål Hanasand Veg Stavanger

Kommunevegdagene Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi. Njål Hanasand Veg Stavanger Kommunevegdagene 2010 Utfordringer knyttet til vintervedlikehold herunder barveg strategi Njål Hanasand Veg Stavanger 1 Vinterdrift etter funksjonskrav Vinterdrift av riks- og fylkesvegnettet, med gs.veger

Detaljer

DV-kurs ledere av driftskontrakter Friksjon og friksjonsmåling

DV-kurs ledere av driftskontrakter Friksjon og friksjonsmåling DV-kurs ledere av driftskontrakter Friksjon og friksjonsmåling Bård Nonstad, Vegteknologiseksjonen Foto: Adressa.no Innhold Friksjonsteori Hvorfor friksjonsmåling? Måleutstyr Målevariasjoner Standardisering

Detaljer

Kvalitetssystemet. Verifisering av teknisk kvalitet

Kvalitetssystemet. Verifisering av teknisk kvalitet Kvalitetssystemet Verifisering av teknisk kvalitet Liv Nordbye, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet, 09.10.2012 Kvalitetskontroll 1. Verifisere teknisk kvalitet i kvalitetssystemet 2. Resultatindikatorene

Detaljer

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift

Driftskontrakter Oppland. Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftskontrakter Oppland Samferdselskomiteen 26. September 2012 Anita Brenden Moshagen Seksjonsleder Drift Driftsseksjonen Kontrakter I Oppland er det seks driftskontrakter med funksjonsansvar: KONTRAKT

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

DV-kurs ledere av driftskontrakter Friksjon og friksjonsmåling

DV-kurs ledere av driftskontrakter Friksjon og friksjonsmåling DV-kurs ledere av driftskontrakter Friksjon og friksjonsmåling 15. 11. 2016 Bård Nonstad, Vegteknologiseksjonen Foto: Adressa.no Innhold 1 2 1 2 mv1 mv2 F BL 2 2 1 2 mv1 mg BL 2 2 v eller.. BL 2 g BL 2

Detaljer

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg

HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg HB R763 Dokumenter for driftskontrakt veg er (ikke uttømmende liste) fra mal for kontrakter med oppstart 1. september 2015 til mal for kontrakter med oppstart 1. september 2016. Denne lista er sist oppdatert:

Detaljer

Innhold. Friksjon og trafikksikkerhet

Innhold. Friksjon og trafikksikkerhet DV-kurs ledere av driftskontrakter Friksjon og friksjonsmåling Bård Nonstad, Vegteknologiseksjonen Foto: Adressa.no Innhold Friksjonsteori Hvorfor friksjonsmåling? Måleutstyr Målevariasjoner Standardisering

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

DV-kurs ledere av driftskontrakter Friksjon og friksjonsmåling

DV-kurs ledere av driftskontrakter Friksjon og friksjonsmåling DV-kurs ledere av driftskontrakter Friksjon og friksjonsmåling 09.03.2017 Bård Nonstad, Vegteknologiseksjonen Foto: Adressa.no Innhold 1 2 1 2 mv1 mv2 = F BL 2 2 1 2 mv1 = mgµ BL 2 2 v µ = eller.. BL =

Detaljer

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden

Hb111/R610 Vedlikehodsstandarden Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 17. november 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Prinsipper, oppbygging, utforming Konkurransegrunnlag, kapittel A - G Konkurransegrunnlag, kapittel A G forts., og Vedleggsdelen Kontroll,

Detaljer

OPPDRAG WORKSHOP, TRONDHEIM

OPPDRAG WORKSHOP, TRONDHEIM OPPDRAG WORKSHOP, TRONDHEIM Formål workshop: Kartlegge de viktigste og mest kritiske utfordringene vi har i dag innen drift- og vedlikehold av gs- veger, slik at disse utfordringene kan jobbes videre med

Detaljer

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold

Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Håndbok 111 / R610 Standard for drift og vedlikehold Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter 10. mars 2015 Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Innhold i presentasjon

Detaljer

Innhold. Friksjon og trafikksikkerhet Friksjonsteori Måleutstyr Målevariasjoner Standardisering av målinger

Innhold. Friksjon og trafikksikkerhet Friksjonsteori Måleutstyr Målevariasjoner Standardisering av målinger UiT Friksjon Bård Nonstad, Vegteknologiseksjonen Foto: Adressa.no Innhold Friksjon og trafikksikkerhet Friksjonsteori Måleutstyr Målevariasjoner Standardisering av målinger 2 UiT Lærebok Drift og vedlikehold

Detaljer

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01

Statens vegvesen D2-S15-1 Fellesdokument Driftskontrakt Veg. D2-S15 Objektlister og objektterminologi 2015-05-01 Statens vegvesen D2-S15-1 D2- S15 Objektlister og objektterminologi Innhold Dette dokumentet er et hjelpemiddel for å gi oversikt over hvilke objekter som er knyttet til de ulike prosessene i kap. D1,

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter. Hvorfor samhandling. Kontraktsbestemmelser om samhandling. Del 3 - Samhandling Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 - Samhandling Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2015 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa -> arbeidsgruppe

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 3 Samhandling og tvisteløsning Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Hvorfor samhandling Bakgrunn -> policygruppa

Detaljer

Visjoner og mål for vinterdrift

Visjoner og mål for vinterdrift Kurs i vinterdrift Visjoner og mål for vinterdrift 1 Visjoner og mål for vinterdrift Kapittel A: 2 Jeg vil snakke om Statens vegvesens ansvar Formål, visjon og verdier Nasjonal transportplan Nasjonal handlingsplan

Detaljer

Vinterdrift er en av våre viktigste oppgaver og største utfordringer Kapittel 12: Vinterdrift. Vinterdrift Oppgaver og standardkrav

Vinterdrift er en av våre viktigste oppgaver og største utfordringer Kapittel 12: Vinterdrift. Vinterdrift Oppgaver og standardkrav Vinterdrift Oppgaver og standardkrav Høgskolen i Narvik Øystein Larsen Vegteknologiseksjonen/TMT/Vegdirektoratet Kapittel 12: Vinterdrift 1. Innledning omfang - oppgaver - ressursbruk - effekter 2. Strategier

Detaljer

Avvikshåndtering etter NS 8406 og Håndbok 066

Avvikshåndtering etter NS 8406 og Håndbok 066 Avvikshåndtering etter NS 8406 og Håndbok 066 Krav til kvalitet, sanksjoner og tiltak ved avvik Hvordan få entreprenøren til å levere rett 1. gang? Liv Nordbye, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet, 09.10.2012

Detaljer

Salt SMART seminar Styring av vinterdrift/saltpraksis gjennom funksjonskontraktene

Salt SMART seminar Styring av vinterdrift/saltpraksis gjennom funksjonskontraktene Salt SMART seminar 27.02.2007 Styring av vinterdrift/saltpraksis gjennom funksjonskontraktene Sjefingeniør Magne Smeland Statens vegvesen Region øst Veg- og trafikkavdelingen Funksjonskontrakter Funksjonskontrakt

Detaljer

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling NVF 34 seminar Funktionella egenskaper og livscykelmodeller Arlanda Conference & Business Center 10. mai 2007 Jon

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Kapittel C: Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll

Kurs i vinterdrift. Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Kapittel C: Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll Kurs i vinterdrift Kapittel C: Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem/ks-planer. Oppfølging,dokumentasjon,rapportering og kontroll 1 Styring av funksjonskontrakter kvalitetssystem og kvalitetsplaner.

Detaljer

ELRAPP-kurs Elektronisk oppfølging av funksjonskontrakter

ELRAPP-kurs Elektronisk oppfølging av funksjonskontrakter ELRAPP-kurs 2009 Elektronisk oppfølging av funksjonskontrakter ELRAPP Byggherremodul - planlegging av kontroller Planlegging av kontroller gjøres i Byggherremodulen under valget: Kontroller-Planlegge Ved

Detaljer

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør

Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet. Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Hvordan arbeider vi med å ta igjen etterslep på veg forfallsprosjektet Jens K. Lofthaug, Statens vegvesen Region sør Vegnett før og etter 2010 (forvaltningsreformen) Veglengder i Region sør 2500 2000 1787

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Tilsynsrapport sak Måloppnåelse og oppfølging av styringsinformasjon for driftskontrakter. tilsynsrapport

Tilsynsrapport sak Måloppnåelse og oppfølging av styringsinformasjon for driftskontrakter. tilsynsrapport Tilsynsrapport sak 2016-05 Måloppnåelse og oppfølging av styringsinformasjon for driftskontrakter 1 Saksnummer 2016-05 Publiseringsdato 30.11.2016 Tilsynslag Ingebjørg Midthun, tilsynsleder Kenneth Lyngsgård,

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Oslo 11.10.2011 Liv Nordbye Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Her angir Hb 151 konkrete krav Gjennomføre utbyggingsprosjekter Følge opp utførelsesentreprise

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger

Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger 2014-11-07 Sykkelbynettverket 2014 Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Nye driftsklasser for gang- og sykkelveger Ny HB R610 av 2014

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Dato: 30.01. 2017 Drepte i vegtrafikken Årsrapport 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 409 Knut Opeide Statens vegvesens

Detaljer

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold med fokus på funksjonskontrakter Kommunevegdagane 2010 4. og 5. mai Bergen Visjonen til Statens vegvesen På veg for et bedre samfunn Mål og arbeidsform slik

Detaljer

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road

Hovedplan for kommunale veger. Kommunevegdagene Sarpsborg Ivar Faksdal Safe Control Road Hovedplan for kommunale veger Kommunevegdagene Sarpsborg 2017-05-31 Ivar Faksdal Safe Control Road Innhold Kommunale veger generelt Hvorfor lage en hovedplan veg Forberedelser Grunnlag Innhold i hovedplan

Detaljer

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Sjefsingeniør Torgeir Leland Statens vegvesen/vegdirektoratet/ Veg- og ferjeforvaltningsseksjonen Riksrevisjonen

Detaljer

Utvikling av driftskontrakter - status

Utvikling av driftskontrakter - status Utvikling av driftskontrakter - status Innlegg på MEF sin «Vegbyggerdag» Gardermoen, 23. januar 2013 Torgeir Leland Vegdirektoratet - Byggherreseksjonen Hovedpunkter i arbeidet med å utvikle aktuelle kontraktsformer

Detaljer

Tilsynsrapport sak 2013-02. Oppfølging driftskontraktar for vinterdrift. tilsynsrapport 2013 02

Tilsynsrapport sak 2013-02. Oppfølging driftskontraktar for vinterdrift. tilsynsrapport 2013 02 Tilsynsrapport sak 2013-02 Oppfølging driftskontraktar for vinterdrift 1 Saksnummer 2013-02 Arkivnummer 2013061815 Dato for tilsynsmøte 24. 25.09.2013 Tilsynslag Bård Gjerde, tilsynsleiar Stian Lyngsgård,

Detaljer

Teknisk styring av vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar

Teknisk styring av vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar Teknisk styring av vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Innhold Orientering om vårt nye oppfølgingssystem, med

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Håndbok HB 111 Standard for drift og vedlikehold Krav til gang- og sykkel- anlegg, sommer og vinter 30. mai 2012 i Alta Jon Berg, Byggherreseksjonen,

Detaljer

Kurs i vinterdrift. Kapittel F: Metoder og utførelse. Brøyting Kap E 1

Kurs i vinterdrift. Kapittel F: Metoder og utførelse. Brøyting Kap E 1 Kurs i vinterdrift Kapittel F: Metoder og utførelse Brøyting 1 Metoder og utførelse 2 Innhold i presentasjon Generelt om drift av vegnettet Planlegging Brøyting Andre vinterarbeider Høvling Opprydning

Detaljer

Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord Flekkefjord trafikkstasjon

Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord Flekkefjord trafikkstasjon Tilbudskonferanse Driftskontrakt 1002 Flekkefjord 2013-2018 Flekkefjord trafikkstasjon 2012-12-11 Tilbudskonferanse Innledning med presentasjon Viktige endringer i årets kontraktsmal Gjennomgang av denne

Detaljer

Kompetansekrav - Vinterdrift

Kompetansekrav - Vinterdrift Kompetansekrav - Vinterdrift Styring av vinterdrift A1 Rodeplanlegging og omdisponering av ressurser A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Overvåking og tolking av værprognoser Overvåking og tolking av data

Detaljer

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører

ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 ELRAPP System for elektronisk innhenting av rapportdata fra funksjonskontraktentreprenører 1 Innhold Om ELRAPP Demo - gjennomgang av hovedskjermbilder 2 2 ELRAPP System for elektronisk innhenting av

Detaljer

Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard. Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør

Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard. Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør Vinterdrift 2013 Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard Kjetil Nergaard, Byggherre seksjon, Region sør Samhandling Operatørkurs for vinterdrift Byggherrens erfaring med ny vinterdriftsstandard

Detaljer

Endringsliste 0602 Ringerike , pr

Endringsliste 0602 Ringerike , pr Endringsliste 0602 Ringerike 2013 2018, pr 11.12.2012 0602 D1 Prosesser som skal slettes Prosesser på Riks g/s veg og Fylkes g/s veg Buskerud som skal slettes, da objektene på disse prosessene ligger inne

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Innhold presentasjon Bakgrunn Hensikt/mål Pågående aktiviteter Planlagte aktiviteter

Innhold presentasjon Bakgrunn Hensikt/mål Pågående aktiviteter Planlagte aktiviteter EVI - Etatsprogram vinterdrift Arbeidspakke 2 - Friksjon og vegbaneforhold Bård Nonstad, Vegteknologiseksjonen Innhold presentasjon Bakgrunn Hensikt/mål Pågående aktiviteter Planlagte aktiviteter 2 1 Bakgrunn

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Hvordan tenke drift og vedlikehold når vi planlegger?

Hvordan tenke drift og vedlikehold når vi planlegger? 06.09.2016 Sykkelnettverk 2016 Hvordan tenke drift og vedlikehold når vi planlegger? Byggherre region sør Kjetil Nergaard Byggherreseksjon Region sør Staten vegvesen Hvordan tenke drift og vedlikehold

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Sikkerhetsorientert drift og vedlikehold

Sikkerhetsorientert drift og vedlikehold Sikkerhetsorientert drift og vedlikehold Kursopplegg for entreprenører innen drift og vedlikehold Konferanse om sikkerhetsstyring Voss 13. juni 2013 Arild Nærum, Statens vegvesen Veg- og transportavdelingen

Detaljer

Vinterdriftsklasser i kontrakten

Vinterdriftsklasser i kontrakten Drammen kommune, Vei, Natur, Idrett Side 1 Endring av D2I-95-2 gjelder endringer sendt tilbyderne gjennom endringsmelding nr 2 datert 5.3 2014. Tilsvarende endringer i veilengder er gjort i prosess 95

Detaljer

Metoder og utførelse friksjon og strøing med sand. Bård Nonstad

Metoder og utførelse friksjon og strøing med sand. Bård Nonstad Metoder og utførelse friksjon og strøing med sand Bård Nonstad Friksjon og strøing Friksjon og friksjonsmålere Strømaterialer Strømetoder - sand Gang- og sykkelveger Friksjonskoeffisienten Definisjon:

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Vesterålen - Driftskontrakter

Vesterålen - Driftskontrakter Vesterålen - Driftskontrakter Kontraktsinndeling 7 Vinterkontrakter + 1 for Brøytestikk: Geografisk inndeling 4 sommerkontrakter: Fagdelt Mål Legge til rette for økt konkurranse og bremse prisutviklingen.

Detaljer

FoU Indre Romsdal. Status per juni Seksjonsleder Ivar Hol Statens vegvesen Region midt

FoU Indre Romsdal. Status per juni Seksjonsleder Ivar Hol Statens vegvesen Region midt FoU Indre Romsdal Status per juni 2010 Seksjonsleder Ivar Hol Statens vegvesen Region midt FOU Indre Romsdal FOU-prosjekt knyttet til funksjonskontrakt 1503 Indre Romsdal (2006-2013) Ved kontraktsstart

Detaljer

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Øst A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang... 2 2 Kontraktsperiode... 2 3 Beskrivelse, prosesstyper og vegnetts-/objektoversikt... 2 4 Byggherre og

Detaljer

Tilsynsrapport sak Oppfølging av stikkprøvekontrollar i driftskontraktar. tilsynsrapport

Tilsynsrapport sak Oppfølging av stikkprøvekontrollar i driftskontraktar. tilsynsrapport Tilsynsrapport sak 2016-02 Oppfølging av stikkprøvekontrollar i driftskontraktar 1 Saksnummer 2016-02 Publiseringsdato 28.04.2016 Tilsynslag Ingebjørg Midthun, tilsynsleiar Kenneth Lyngsgård, fagrevisor

Detaljer

Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet

Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet Kort historisk tilbakeblikk 1995 egenproduksjon profesjonaliseres 2003 egenproduksjon skilles ut som eget

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen

SHA-plan. Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Foto: Statens vegvesen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Foto: Statens vegvesen Prosjekt:/kontrakt nr: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Mime ref: SHA-plan: Bomstasjoner Nedre Glomma, Fredrikstad Side 1

Detaljer

Vegseksjonen Stavanger

Vegseksjonen Stavanger NVF seminar Horsens Forsterket vinterdrift på gang og sykkelveger Vegseksjonen Stavanger Eivind Stangeland Historie 1103 Stavanger 2006-2011 innføring av barveistrategi på gjennomgående sykkelruter i Stavanger,

Detaljer

Alternative driftskontrakter - erfaringer

Alternative driftskontrakter - erfaringer Alternative driftskontrakter - erfaringer Magne Berg Statens Vegvesen Temaer Bakgrunn Mål, virkemidler Vesterålens driftskontrakter Erfaringer Andre alternative kontraktsmodeller i SVV Oppsummering 1 Bakgrunn

Detaljer

Kartlegging av kritiske prosesser

Kartlegging av kritiske prosesser Kartlegging av kritiske prosesser Bettina Sandvin Byggherreseksjonen Vegdirektoratet 20.09.2016 Teknologidagene i Trondheim, seminaret «Teknisk kvalitetskontroll»20.0 Kartlegging av kritiske prosesser

Detaljer

Prosedyre Vintervedlikehold på veg Prosesskode: 95

Prosedyre Vintervedlikehold på veg Prosesskode: 95 Salting og Strøing DkB - lav Side 1 av 7 Veier med DkB - lav Kontraktinformasjon Definisjoner Hentet fra kontrakt og håndbok 111 Syklustid Tidsbruk mellom hver gang hele strøarealet er bearbeidet med strøing.

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2014-06-11 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Byggherre Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

FoU i driftskontrakt Indre Romsdal. Seksjonsleder Ivar Hol Statens vegvesen Region midt

FoU i driftskontrakt Indre Romsdal. Seksjonsleder Ivar Hol Statens vegvesen Region midt FoU i driftskontrakt Indre Romsdal Seksjonsleder Ivar Hol Statens vegvesen Region midt FOU Indre Romsdal FOU-prosjekt knyttet til funksjonskontrakt 1503 Indre Romsdal (2006-2013) Ved kontraktsstart ble

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III YTELSESBESKRIVELSE VINTERVEDLIKEHOLD HIMMELTIND 2014 2016 (+2017+2018) 1 YTELSESBESKRIVELSE... 2 2 TIDSFRISTER... 2 3 BEFARING OG ERSTATNINGSANSVAR... 2 4 OPPSIGELSE... Feil!

Detaljer

VELKOMMEN TIL ELRAPP-kurs for entreprenører. 25. august 3. september 2009

VELKOMMEN TIL ELRAPP-kurs for entreprenører. 25. august 3. september 2009 VELKOMMEN TIL ELRAPP-kurs for entreprenører 25. august 3. september 2009 ELRAPP ELektronisk RAPPortering av data for funksjonskontrakter Funksjonskontrakter 106 kontrakter i Statens vegvesen pr. 1.9.09

Detaljer

Styring/policy Når saltet møter papiret Saltreduksjon og miljøhensyn i kontrakter og håndbøker

Styring/policy Når saltet møter papiret Saltreduksjon og miljøhensyn i kontrakter og håndbøker SaltSMART - Arbeidspakke 3 Styring/policy Når saltet møter papiret Saltreduksjon og miljøhensyn i kontrakter og håndbøker Pål Rosland Vegdirektoratet Mål for delprosjekt 3 Å gjennomgå styringsdokumenter

Detaljer

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1.

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1. Skjema for evaluering av tilbudets planer Poengsetting i F4.2 og i F8 (jfr. D1.2) i konkurransegrunnlaget Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 1.1 Begrep og forkortelser... 4 1.2 Referanser...

Detaljer

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016

Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610. Nettbasert kurs 2016 Standard for drift og vedlikehold av riksveger R610 Nettbasert kurs Øystein Larsen Statens vegvesen/vegdirektoratet Innhold i presentasjonen Standardnivå, optimal standard Ulike måter å beskrive standarden

Detaljer

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER

VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER VINTERVEDLIKEHOLD OG DRIFT AV KOMMUNALE VEGER OG PLASSER Definisjon på kommunale veger og plasser: Veg Busslommer med og uten leskur Gang- og sykkelveg (gangbane) Fortau Snuplasser Andre plasser (eksempel

Detaljer

Standard for drift og vedlikehold

Standard for drift og vedlikehold Kapittel 2 Standard for drift og vedlikehold Ole Peter Resen-Fellie og Øystein Larsen, Statens vegvesen 2.1 Innledning mål og hensikt... 2 2.2 Beskrivelse av standardkravene... 3 2.3 Oppbygging av standarden...

Detaljer

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Teknologidagene

Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Teknologidagene Vinterdrift av høytrafikkerte veger ved lave temperaturer Teknologidagene 2017-10-23 Åsmund Holen ViaNova Plan og Trafikk AS Utfordring Høytrafikkerte veger driftes om vinteren blant annet med bruk av

Detaljer

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01

Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-ID1821a Generell inspeksjon 2015-05-01 Statens vegvesen D2-ID1821a - 1 D2-ID1821a Generell inspeksjon Innhold 1 Generelt... 1 2 Prosesser, objekter og avvik... 2 1 Generelt Generell inspeksjon, kap. D1, prosess 18.21, skal omfatte prosesser

Detaljer

Retningslinjer. Trekkregler når kvalitetsavvik gjøres opp med økonomisk kompensasjon ved utførelse av vegoppmerking

Retningslinjer. Trekkregler når kvalitetsavvik gjøres opp med økonomisk kompensasjon ved utførelse av vegoppmerking 2010-12-03 Retningslinjer Trekkregler når kvalitetsavvik gjøres opp med økonomisk kompensasjon ved utførelse av vegoppmerking Innhold 1.0 Generelt...3 1.1 Innledning...3 1.2 Gyldighet...3 1.3 Definisjoner

Detaljer

0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E

0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E 0910. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Aust Agder 2013-2018 Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E Praktisk informasjon Lysark som vises vedlegges referatet Alle spørsmål som

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

Kvalitetskontroll av utlagt vegmerking

Kvalitetskontroll av utlagt vegmerking Kvalitetskontroll av utlagt vegmerking - og hvor mye ressurser er rimelig å anvende til slik kontroll Bjørn Skaar Region sør Nordisk konferanse om vegoppmerking København 8 9 februar 2005 Hvorfor utføre

Detaljer

0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E

0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E 0706. Drift- og vedlikeholdskontrakt for elektriske anlegg i Vestfold 2013-2018 Gjennomgang av konkurransegrunnlaget kap. A E Praktisk informasjon Lysark som vises vedlegges referatet Alle spørsmål som

Detaljer

Sammendrag. Statens vegvesen. Notat. Veg- og ferjeforvaltning Bård Nonstad

Sammendrag. Statens vegvesen. Notat. Veg- og ferjeforvaltning Bård Nonstad Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Veg- og ferjeforvaltning Bård Nonstad Saksbehandler/innvalgsnr: Bård Nonstad 73954649 Vår dato: 2.4.25 Vår referanse: Anbefaling godkjenning av TWO- friksjonsmåler

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A - Vilt og Beitegjerde A Forside og innholdsliste 2-9-5 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Tilbudsnummer: 24447 Statens vegvesen Region øst A - 2 Vilt og Beitegjerde A

Detaljer

Samferdsel 2010. Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010

Samferdsel 2010. Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010 Samferdsel 2010 Samfunnsøkonomi og drift, 6. januar 2010 Driftsstrategi hva har vi lært av FoU-prosjektet E136 i Romsdalen? Sjefingeniør Torgeir Vaa, Vegdirektoratet, ITS-seksjonen Innhold Problemstilling:

Detaljer

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst Harstad,

Tilbudskonferanse. Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst Harstad, Tilbudskonferanse Drift og vedlikeholdskontrakt Elektriske anlegg 5004 Øst 2014-2019 Harstad, 12.2. 2014 Dagsorden Innledning med presentasjon av konferansedeltakerne Viktige endringer i årets kontraktsmal

Detaljer