WINDER ASA ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WINDER ASA ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006

2 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og er notert på Norges Fondsmeglerforbunds liste (OTC listen) med tickerkode WIND. Selskapet har i underkant av aksjonærer. Selskapets investeringer omfatter ved årsskiftet Dale of Norway AS, som er lokalisert på Dale utenfor Bergen (100% eierandel), Dale Industrier AS i Oslo (100%), Daletec AS på Dale (direkte og indirekte til sammen 100%), Tele Textiles AS på Notodden (90%), Sagatex AS i Oslo (100%), og Dampvæveriet A/S i Grenaa, Danmark (50%). Dale of Norway designer, produserer og markedsfører norske strikkeprodukter. Selskapet er markedsleder innenfor sine nisjer i Norge og har sterke posisjoner i Nord-Amerika og Europa. Selskapet er også en betydelig leverandør av håndstrikkegarn. Dale Industrier AS, som ble etablert i 2005, er et holdingselskap som eier 90% av aksjene i industritekstilprodusenten Daletec AS på Dale. De øvrige 10% er eid av Winder ASA. Dale Industrier hentet i 2005 inn et konvertibelt lån på NOK 18 mill. Dersom långiverne benytter sin konverteringsrett vil de få en eierandel i Dale Industrier AS på til sammen 60%. Winder ASA har i 2006 overtatt 1/3 av det totale konvertible lånet slik at Winder etter en konvertering vil eie 60% av Dale Industrier AS og, indirekte og direkte til sammen, 64% av aksjene i Daletec AS. Daletec AS er en innovativ teknologibedrift som utvikler, produserer, markedsfører og selger komplekse beskyttelsesstoffer med flammehemmende egenskaper. Nye teknisk avanserte produkter i lav vektklasse, basert på nanoteknologi, ble lansert i Lisensproduksjon basert på selskapets kunnskap og erfaring er etablert hos strategisk samarbeidspartner i Pakistan. Disse produktene markedsføres som DALETEC på lik linje med egen produksjon i Norge. Tele Textiles AS produserer og selger tekniske tekstiler basert på veving av kunstfibermateriale. Winder solgte sine aksjer i selskapet i januar Sagatex AS er et holdingselskap for enkelte av Winders investeringer og eide ved utgangen av 2006 industritekstilprodusenten Finlayson Forssa OY i Finland (100% eierandel) og Sagatex DK A/S i Grenaa, Danmark (100% eierandel). Finlaysons virksomhet er hovedsaklig produksjon og salg av tekniske arbeidstøytekstiler. Sagatex DK A/S hadde ved utgangen av 2006 begrenset aktivitet og aksjene i selskapet ble solgt i 1. kvartal Dampvæveriet A/S er et eiendomsutviklingsselskap som eier og utvikler en eiendom i Grenaa, Danmark. Eiendommen ble tidligere benyttet av Sagatex konsernet i sin industritekstilproduksjon. Selskapet fikk i 2005 inn en ekstern aksjonær som ble eier av 50% av selskapet. Denne aksjonæren er ansvarlig for den operative fremdriften i utviklingen av eiendommen. Winder vil realisere sin andel i selskapet når forholdene ligger til rette for det. RESULTATER OG FINANSIELLE FORHOLD et Winder ASA fokuserte i 2006 på tett oppfølging av drift og finansielle forhold i porteføljebedriftene med spesiell vekt på restruktureringsprosessene i Sagatex konsernet. Oppfølging skjer hovedsaklig gjennom styreverv og en aktiv dialog med ledelsen i de enkelte selskaper. I 2006 hadde selskapet driftsinntekter på MNOK 4,3 og et driftsresultat på MNOK -0,6. Inntektene er i det vesentlige honorarer fra porteføljebedrifter. Selskapet hadde totale finanskostnader på MNOK 29,9 hvorav MNOK 28,3 skriver seg fra nedskrivning av aksjeposten i Sagatex AS. De totale finansinntektene utgjorde MNOK 18,3 hvorav konsernbidrag og utbytte fra porteføljebedriftene utgjorde MNOK 15,4. Selskapets 6,2% eierandel i Autosock AS ble solgt i desember 2006 for MNOK 6,6 hvilket ga en regnskapsmessig gevinst på MNOK 2,5. Årsresultatet før skatt ble negativt med MNOK -12,1 (-24,3) og resultatet etter skatt ble negativt med MNOK -15,8 (-24,8). Årsberetning 2006 Winder ASA 1

3 Selskapets totalbalanse ved årsskiftet utgjorde MNOK 83,6 (85,5). Egenkapitalen utgjorde MNOK 46,6 (68,8) og egenkapitalandelen var således 56%. Bokført egenkapital pr aksje utgjorde NOK 1,84. På ordinær generalforsamling i 2006 ble aksjens pålydende vedtatt nedskrevet til NOK 1,00 pr. aksje. Det ble høsten 2006 gjennomført fortrinnsrettsemisjon og emisjon rettet mot ledende ansatte. Tegningskursen i emisjonene var NOK 1,00 pr. aksje og totalt bruttoproveny var MNOK 10,5. Omsetningskursen for Winder aksjen har variert mellom NOK 0,75 og NOK 1,00 i 2006, men aksjen har vært svært lite omsatt. et Winder ASA er et investeringsselskap og man vurderer de ulike investeringer uavhengig av hverandre. De enkelte operative enhetene har ingen bindinger seg i mellom som tilsier at enhetene på sikt har vesentlige økonomiske fordeler av å være en del av samme konsern. regnskapet for Winder utarbeides i tråd med gjeldende regnskapsregler. ets omsetning ble MNOK 558,5 (533,0) i 2006, en økning på 5% i forhold til Driftsresultatet ble MNOK 2,3 (1,4) og resultat før skatt ble MNOK -13,0 (-12,9). Årsresultatet ble MNOK -13,1 sammenlignet med MNOK -13,9 i Omsetningen i Dale of Norway konsernet ble MNOK 113,5 (121,4) en reduksjon på 7% i forhold til Resultat før skatt ble MNOK -10,1 (0,0), en betydelig svekkelse fra året før. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Det lanseres nye produkter i 2007 og disse forventes å bli godt mottatt i markedet. Kombinert med produktivitetsfremmende tiltak, som er gjennomført, forventes dette å gi en betydelig resultatforbedring i Omsetningen i Daletec AS ble MNOK 175,5 (128,9), en vekst på 36% i forhold til Resultatet før skatt ble MNOK 14,3 (0,4). Den betydelige fremgangen er gledelig og resultatet er tilfredsstillende. Resultatfremgangen skyldes de betydelige strategiske endringene selskapet har gjennomført de siste årene kombinert med et generelt sterkt marked. Det forventes et godt resultat også i Omsetningen i Tele Textiles AS ble MNOK 63,4 (54,2), en vekst på 17% i forhold til Resultatet før skatt ble MNOK 4,2 (3,3). Fremgangen fra tidligere år fortsatte og resultatet er tilfredsstillende. Winder ASA solgte sine aksjer i selskapet i januar Sagatex AS, et heleid datterselskap av Winder ASA, eide ved utgangen av 2006 samtlige aksjer i Finlayson Forssa OY og Sagatex DK A/S. Utover forvaltning av disse eiendelene var det begrenset aktivitet i selskapet i Sagatex AS hadde en omsetning på MNOK 0,6 (0,7) og et resultat før skatt på MNOK -27,6 (-28,9) inkludert en nedskriving av aksjene i Finlayson Forssa OY på MNOK 22,5. Omsetningen i Finlayson Forssa OY ble MNOK 203,2 (227,9), en nedgang på 11% i forhold til Resultatet før skatt ble MNOK -17,1 (-4,0). Resultatet er meget svakt og omfattende restruktureringstiltak er iverksatt og planlegges. Dette vil blant annet innebære redusert omfang av virksomheten i Finland og en betydelig reduksjon i antall ansatte. Prosessen med å etablere produksjon i Asia pågår og det ble i 1. kvartal 2007 inngått samarbeidsavtale med kinesisk partner. De regnskapsmessige resultatene for 2007 vil bli negativt påvirket av omstillingsprosessene, men utsiktene etter gjennomføring av disse tiltakene er positive. Sagatex DK A/S hadde i 2006 en omsetning på MNOK 2,5 (2,4). Omsetningen kommer i det vesentlige fra realisasjon av varelager og leieinntekter. Resultat før skatt ble MNOK -0,8 (-11,7). Resultatet ble som forventet da aktiviteten i perioden til og med 2005 ble betydelig restrukturert og redusert. Sagatex DKs datterselskap Duratex A/S ble solgt i løpet av 2006 uten vesentlig resultateffekt for konsernet. Sagatex AS solgte sine aksjer i Sagatex DK A/S i 1. kvartal Winder konsernets totalbalanse ved utgangen av 2006 var MNOK 399,0 (419,6). ets bokførte egenkapital var MNOK 72,2 (76,3) ved utgangen av året. Egenkapitalandelen var således 18,1% (18,2%). ets balanseførte netto rentebærende gjeld er redusert med MNOK 11,9 i løpet av året til MNOK 202,7. Netto kontantstrøm etter endring i arbeidskapital og investeringer var MNOK 1,2 (-5,2). Årsberetning 2006 Winder ASA 2

4 RISIKOFORHOLD et er utsatt for valutarisiko, kredittrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Terminkontrakter og rentebærende gjeld i valuta benyttes for å redusere konsernets valutaeksponering. Nye kunder blir kredittvurdert før de blir innvilget kreditt, alternativt blir leveranser gjort mot kontant betaling. Den rentebærende gjelden har i all hovedsak flytende rente og man er derfor eksponert for endringer i det kortsiktig rentenivået. Enkelte enheter i konsernet har i 2006 hatt stram likviditet og spesielt den svake finansielle utviklingen i Sagatex konsernet, et underkonsern i Winder, har nødvendiggjort en tett dialog med konsernets hovedbankforbindelse gjennom De iverksatte restruktureringstiltak er gjennomført i forståelse med banken. Denne dialogen, som styret vurderer som konstruktiv, har resultert i en akseptabel avtale for konsernets videre finansiering og vil fortsette i FORTSATT DRIFT I samsvar med Regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetningen. LIKESTILLING OG MILJØ Ved årsskiftet hadde konsernet 505 (505 pr ) medarbeidere. Av konsernets 505 ansatte er 255 menn og 250 kvinner. Selskapets styre består av én kvinne og to menn. Styret og ledelsen er opptatt av å tilfredsstille samfunnets forventninger til likestilling i ledelse og styre. De enkelte selskapers personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Det har vært et godt og konstruktivt samarbeid med de ansattes organisasjoner i de enkelte selskapene og det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet generelt er tilfredsstillende. Sykefraværet i konsernets virksomheter har generelt vært høyt og dette har vanskeliggjort en forutsigbar produksjon samtidig som det påfører virksomhetene betydelige kostnader. I 2006 erfarte man en gledelig nedgang i sykefraværet ved enkelte av virksomhetene og sykefraværet i konsernet ble i 2006 redusert til ca. 8% sammenlignet med ca. 9% i Det har vært registrert 4 arbeidsulykker eller nesten-ulykker i konsernet i løpet av Ingen av hendelsene var alvorlige, men ett av tilfellene resulterte i et kortere sykefravær. ets operative virksomheter driver et målrettet miljøarbeid som omfatter både det ytre og indre miljø. Virksomhetene har en begrenset forurensende effekt på det ytre miljø og enkelte norske virksomheter har tillatelse til utslipp etter forurensingsloven fra Statens Forurensningstilsyn. ets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. HENDELSER ETTER ÅRSSKIFTET OG FREMTIDSUTSIKTER I januar 2007 ble Winders eierandel på 90% i Tele Textiles AS solgt for brutto MNOK 12,5 og salget ga en regnskapsmessig gevinst for morselskapet i 1. kvartal 2007 på MNOK 1,4. Sagatex AS solgte i 1. kvartal 2007 aksjene i Sagatex DK A/S for brutto MNOK 0,6 og salget hadde ingen resultateffekt. Dampvæveriet A/S har inngått avtale om salg av den delen av eiendommen som leies ut til COOP. Salget er betinget av at lokalene som leies ut aksepteres av leietaker på avtalt overleveringsdato. Overdragelse av eiendommen skal skje 31. desember 2007 og oppgjør vil skje i januar Det er stilt tilfredsstillende garantier for kjøpesummen. Transaksjonen forventes å gi en regnskapsmessig gevinst for Dampvæveriet i 2007 på ca. DKK 15 mill. På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for å bedre inntjeningen og de enkelte operative selskapenes sterke stilling innen viktige markedssegmenter forventer styret en samlet sett positiv utvikling for de gjenværende virksomheter i Restruktureringsprosessen i Sagatex konsernet vil fortsette i 2007 med målsetting om ytterligere reduksjon av rentebærende gjeld. Årsberetning 2006 Winder ASA 3

5 REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET. RESULTATDISPONERING FOR MORSELSKAPET Det fremlagte regnskap med noter og tilleggsopplysninger gir etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om driften i 2006 og stillingen ved årsskiftet. Styret forslår at årets underskudd for Winder ASA på NOK disponeres ved overførsel fra annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital utgjorde ved årsskiftet MNOK 18,0. Det foreslås ikke utbetaling av utbytte. Oslo, 31. mai 2007 Christian Bjelland (s) Ingvild Mestad (s) Morits Skaugen jr. (s) Dag Teigland (s) Styreformann Adm. direktør Årsberetning 2006 Winder ASA 4

6 WINDER ASA RESULTATREGNSKAP Beløp i kr. Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinnteker DRIFTSKOSTNADER Materialkostnader Personalkostnader 3,4, Andre driftskostnader 5, Ordinære avskrivninger Tap på krav Beholdningsendring VIA/FV Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER Sum finansinntekter Sum finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat DISPONERINGER/FORDELING AV ÅRSRESULTAT Minoritetsinteresser Opptjent egenkapital Innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Overkursfond Annen egenkapital/udekket tap Sum disponeringer

7 BALANSE Beløp i kr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Aktiverte utviklingskostnader Goodwill Sum immatrielle eiendeler Tomter og bygninger 9, Maskiner, inventar ol. 9, Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i andre aksjer Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdninger Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner 19/ Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig feriep.,mva mv Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser 24 Garantiansvar 25 Oslo, 31. mai 2007 Chr. Bjelland (s) Morits Skaugen jr. (s) Ingvild Mestad (s) Dag Teigland (s) Styreformann Adm. dir.

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i kr. Resultat etter finansposter Avskrivninger /- Endring i avsetninger Betalte skatter /- Tap (gevinst) på salg av aksjer /- Andre korreksjoner, konsernbidrag Tilført fra årets drift /- endringer kundefordringer /- endring korts.fordringer /- endring lagre /- endring leverandørgjeld /- endring annen korts. gjeld Endring arbeidskapital Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Tilbakebetalt kapital fra datterselskap /- Korreksjon vedr. datterselskap 0 0 Netto likv.endr. fra investeringer Ny langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld /- endring i langs.poster /- Tilført fra (til) minoritetsinteresser Ny egenkapital /- kursdifferanser Netto likv.endring fra finans.aktiviteter Netto likviditetsendring Netto likvider IB Netto likvider UB Kassekreditt, trukket Ordinære bankinnskudd Bundne bankinnskudd

9 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet for Winder ASA består av følgende deler: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Grunnleggende regnskapsprinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med allmennaksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Ved sikring er gevinst og tap resultatført i samme periode. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/ kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. For anleggskontrakter anvendes løpende inntektsføring. For identifiserte tapsprosjekter, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhet kostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dette på beslutningstidspunktet.

10 Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og patenter, aktiveres. Kostnader knyttet til utvikling av ny teknologi aktiveres i den grad det er sannsynliggjort at målbare, økonomiske fordeler knyttet til den nye teknologien vil tilflyte selskapet og at anskaffelseskosten for den nye teknologien kan måles. En eventuell balanseføring finner først sted fra det tidspunkt det er sannsynlig at utviklingsarbeidet knyttet til ny teknologi vil resultere i en identifiserbar immateriell eiendel for selskapet. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Utgifter knyttet til utvikling av nye produkter kostnadsføres løpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til Winder ASA (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Det foretas løpende revurdering av avskrivningsplaner. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Leasing Leieavtaler klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på selskapet klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser balanseføres. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Finansielle leieavtaler balanseføres til verdien av vederlaget i leieavtalen. Verdien av vederlaget er nåverdien av leiebetalingene. Ved beregning av nåverdien legges enten implisitt rente i leieavtalen eller selskapets alternative lånerente til grunn. Balanseførte leieavtaler vurderes etter de generelle vurderingsreglene i regnskapsloven. Når eiendelen har begrenset økonomisk levetid avskrives den etter en fornuftig avskrivningsplan. For leieavtaler som ikke balanseføres er leiebetalingene en driftskostnad som fordeles systematisk over hele leieperioden. Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap innarbeides til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Finansplasseringer Markedsbaserte aksjer, obligasjoner, varederivater og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens 5-8.

11 Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut" - prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av eventuell nedskrivning. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Enkelte selskaper i konsernet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Planendringer med tilbakevirkende kraft som er betinget av fremtidig opptjening, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen er fullt ut opptjent. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Enkelte selskaper i konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Innskuddsbaserte pensjonsordninger innebærer at selskapet ikke gir løfte om en gitt pensjon av en fremtidig størrelse, men betaler et årlig innskudd til de ansattes kollektive pensjonssparing. Selskapet har derfor ingen ytterligere forpliktelse etter at det årlige innskuddet er betalt. Det avsettes derfor ikke for påløpte pensjonsforpliktelser i en innskuddsbasert pensjonsordning. Innbetalt premie anses som periodens pensjonskostnad. Eventuelle premier til innskuddsfond behandles som en forskuddsbetalt kostnad. et er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet har innført pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

12 Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap regnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse innbærer at morselskapet har direkte eller indirekte styringsrett over datterselskapet. Innflytelse vurderes ut fra muligheten for å bestemme datterselskapets finansielle eller operative strategier, inklusive dets investerings- og driftsbudsjett og muligheten til å avgjøre utnevnelse og oppsigelse av, og kompensasjon til, personell med ansvar for implementering av datterselskapets strategier og beslutninger. Bestemmende innflytelse kan følge av juridisk kontroll eller faktisk kontroll. regnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap medtas frem til avhendelsestidspunktet. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Omregning av utenlandske datterselskap Ved omregning av utenlandske selskapers årsregnskaper fra utenlandsk valuta til norske kroner, er balanseposter omregnet til dagskurs ved årets slutt og resultatposter omregnet til gjennomsnittskurs for regnskapsåret. Den differansen som oppstår ved at selskapets inngående egenkapital og årets resultat er omregnet til annen kurs enn utgående egenkapital, føres normalt som korreksjon til konsernets egenkapital. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. ets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.

13 NOTER TIL REGNSKAPET Beløp i kr. Note 1 - Salgsinntekter Salgsinntekter i Norge Salgsinntekter i øvrige markeder Sum salgsinntekter Alle selskaper i konsernet med operativ virksomhet er innen samme bransje, som er tekstilbransjen. Note 2 - Andre driftsinntekter Salg energi Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Note 3 - Personalkostnader Lønn, feriepenger, andre godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie Andre personalkostnader Tilbakeført avsetning Sum personalkostnader Gjennomsnitt antall årsverk Note 4 - Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Pensjonsordninger finansiert over fondsopplegg : Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av planendringer Pensjonskostnad (+) / inntekt (-) Avstemming av pensjonsordningens finansierte status pr mot beløp i balansen : Nåverdien av periodens pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsreguleringer Nåverdien av påløpte pensjonsforpliktelser Verdi av pensjonsmidler Uamortisert samlet tap/gevinst Balanseført pensjonsmidler (+) / gjeld (-) Antall ansatte med i ordningene : Pensjonsordninger finansiert over driften : Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidler Avvik estimat balanse mot virkelig Pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningens finansierte status pr mot beløp i balansen : Nåverdien av påløpte pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Uamortisert samlet tap/gevinst Balanseført pensjonsmidler (+) / gjeld (-) Antall ansatte med i ordningene : Sum pensjonskostnad Sum balanseført pensjonsgjeld (-) Overtatt pensjonsgjeld fra tidligere konsernselskap Sum balanseført pensjonsmidler (+) Økonomiske forutsetninger : Diskonteringsrente 5,0% Inflasjon/G-regulering 3,0% Frivillig avgang > 40 år 0,0% Forventet avkastning 6,0% Pensjonsregulering 2,0% Uttaksprosent AFP 30,0% Lønnsregulering 3,0% Frivillig avgang < 40 år 2,0% et er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet har innført pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven

14 Note 5 - Andre driftskostnader Salg og markedsføring Energi Vedlikehold Innleide tjenester og konsulenter Leiekostnader Reisekostnader EDB-kostnader inkl. datakommunikasjon Telefon og porto Forsikring Offentlige avgifter Øvrige kostnader Sum andre driftskostnader Note 6 - Finansinntekter Renteinntekter Gevinst ved salg av aksjer Andre finansinntekter 97 Agio Utbytte bidrag Verdiendring aksjer i konsernselskap 763 Sum finansinntekter Note 7 - Finanskostnader Rentekostnader Andre finanskostnader Disagio Avsetning for tap på aksjer i datterselskap Tap på salg av aksjer Sum finanskostnader Note 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 67 0 Bruk av fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Korreksjon betalbar skatt tidligere år -20 Brutto endring utsatt skatt Effekt kursregulering Årets totale skattekostnad/(inntekt) Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt tidligere år -101 Betalbar skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Avsetning garanti Omløpsmidler Gjeld Fremførbar godtgjørelse Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt Utsatt skatt (Utsatt skattefordel)

15 Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt: Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt Effekt av permanente forskjeller Fusjon 187 Skattekostnad i henhold til resultatregnskap Note 9 - Varige driftsmidler og goodwill Maskiner, inventar og transportmidler Maskiner, inventar og tr.midler Aktivert forskning og utvilkling Bygninger/ tomter Goodwill* Anskaffelseskost Kursdifferanser på ansk. kost pr Tilgang Avgang Avgang datterselskap Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Kursdifferanser på akk. avskr. pr Årets ordinære avskrivninger Akk. avskrivninger driftsmidler i avgang Avgang datterselskap Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Økonomisk levetid 3-5 år 3-15 år år 5-10 år 5-10 år * Goodwill stammer fra kjøp av Tele Textiles AS og Finlayson Forssa OY. Avskrivning er foretatt med utgangspunkt i de vurderinger av inntjeningen som er gjort i forbindelse med oppkjøpet av det enkelte selskap. Goodwillen avskrives mellom 5 og 10 år. Gjenværende goodwill ble avskrevet Note 10 - Investeringer i, og salg av, varige driftsmidler Investeringer maskiner, inventar og tr.midler Investeringer bygninger/tomter Sum investeringer Salg maskiner, inventar og tr.midler Salg bygninger/tomter Sum salg Note 11 - Investering i datterselskaper Eiet av morselskapet : Eier- og Aksjekapital i Antall aksjer stemmeandel Kontorsted Valuta kr totalt Sagatex AS 100 % Oslo NOK Tele Textiles AS 90 % Notodden NOK Dale of Norway AS 100 % Dale NOK Dale Industrier AS 100 % Oslo NOK Daletec AS 10 % Dale NOK Winder ASA gikk fra og med regnskapsåret 2005 bort fra å anvende egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og benytter nå kostmetoden. Bokført verdi av aksjer i datterselskap er nedskrevet til antatt virkelig verdi på vurderingstidspunktet dersom et verdifall antas å være varig. I følge selskapenes regnskap for 2006: Egenkapital Årsresultat i kr i kr Sagatex AS (morselskapet) Tele Textiles AS Dale of Norway AS (morselskapet) Dale Industrier AS Daletec AS

16 Eiet av datterselskaper: Eier- og stemmeandel Kontorsted Valuta Antall aksjer totalt Aksjekapital i Eier 1000 (valuta) Daletec AS Dale Industrier 90 % Dale NOK Finlayson Forssa OY Sagatex AS 100 % Forssa EUR Sagatex DK A/S Sagatex AS 100 % Grenaa DKK Dale of Norway USA Dale of Norw. 100 % Wisconsin USD Note 12 - Investering i andre aksjer Aksje - Samlet Bokført Selskap Eier Eierandel kapital Antall aksjer pålyd. verdi Dampvæveriet A/S, Grenaa, Danmark Winder ASA 50,0 % Andre aksjer Daletec AS 2 Investering i aksjer Dampvæveriet A/S er behandlet etter kostmetoden. Selskapet hadde begrenset operativ drift i 2006 med omsetning på MNOK 0,2 og et resultat før oppskriving av eiendom på MNOK -0,8. Eiendommen ble oppskrevet med MNOK 69,4 og årsresultatet for 2006 ble dermed på MNOK 68,6. Den bokførte egenkapitalen utgjør pr MNOK 83,3. Note 13 - Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Konvertibelt lån til datterselskap Andre langsiktige fordringer Sum andre langsiktige fordringer Note 14 - Varebeholdninger Råvarer og halvfabrikata Handelsvarer Varer i arbeid Ferdige varer Sum varebeholdninger Note 15 - Kundefordringer Brutto debitormasse Avsatt en block pr Netto debitormasse Avsatt en block pr Realisert tap Innkommet på tidligere avskrevne fordringer Avsatt en block pr Sum tap på krav Finansiert via factoring Note 16 - Andre kortsiktige fordringer Offentlige avgifter Forskuddsbetalte kostnader/periodiserte inntekter interne fordringer vedr. konsernbidrag Andre fordringer Sum andre fordringer Note 17 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Winder ASA består av aksjer hver pålydende kr 1,00 og utgjør således kr Hver aksje har samme rett i selskapet. Selskapet hadde ved årsskiftet 945 aksjonærer hvorav 25 utenlandske som til sammen hadde en eierandel på 0,23%.

17 De 20 største aksjonærene pr : Antall aksjer Eierandel Chr. Bjelland & Co. AS ,18 % Wenaas Gruppen AS ,08 % Danske Fund Norge AS ,24 % MP Pensjon ,98 % Fokus Bank ASA ,37 % Nistad Gruppen AS ,58 % Sven Johan Waldman ,21 % Dag Teigland ,18 % Christian Bjelland ,85 % Hans Egil Taanevig ,80 % Academic Business Forum AS ,55 % Gudmund J. Bratrud ,55 % Ole Christian Idland ,50 % Teresita Alvarez Bjelland ,49 % Birgit Nistad ,39 % Gjerde & Trovik AS ,37 % Sturle Pedersen ,32 % Ingrid Marie Bjelland ,20 % Citibank N.A. Private Bank ,19 % Kai Guy Hovind ,17 % Øvrige aksjonærer ,79 % Sum ,00 % Aksjer eid eller kontrollert av medlemmer av styret, konsernledelsen og nærstående parter: Christian Bjelland, styreformann ,54 % Dag Teigland, adm. dir ,18 % Hans Egil Taanevig, øk. dir ,80 % ,52 % Note 18 - Egenkapital Fond for et Aksjekapital Overkursfond vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum Egenkapital Endret regnskapsprinsipp vedr. aksjer i døtre Nedsettelse av aksjekapitalen Fortrinnsrettsemisjon Emisjon ved innløsning av opsjoner Minoritetsinteressers andel av konsernbidrag Årets resultat Egenkapital et Innskutt Opptjent Majoritetens egenkapital egenkapital egenkapital Sum Majoritetens egenkapital Andel årets resultat Emisjoner Emisjonskostnader Ekstraordinært utbytte Omlegging AFP ført direkte mot egenkapitalen Endring utsatt skatt ført direkte mot egenkapitalen Kursjusteringer og andre differanser Majoritetens egenkapital pr Minoritetens egenkapital Minoritetsinteresser Andel årets resultat Ekstraordinært utbytte Minoritetens egenkapital pr Sum egenkapital pr (majoritet og minoritet)

18 Note 19 - Gjeld til kredittinstitusjoner Saldo Nye lån Avdrag/Salg datterselskap Saldo Av den langsiktige gjelden forfaller MNOK 7,2 til betaling etter mer enn 5 år. Note 20 - Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Datterselskapet Dale Industrier AS har tatt opp konvertibelt lån på MNOK 18,0. Lånet har fast rente på 8% p.a. Renter betales kvartalsvis. Långiverne kan når som helst i perioden frem til 1. mars 2008 konvertere lånet. Dersom konvertering finner sted blir långiverne eiere av til sammen 60% av Dale Industrier AS. Lånet har en varighet frem til og kan deretter sies opp av långiverne med 6 måneders varsel. Winder ASA overtok MNOK 6,0 av lånet fra en av långiverne i løpet av Note 21 - Kassekreditt Limit kassekreditt Sesongkreditt i februar - desember Sesongkreditt i mai - november Avtaler om kassekreditt fornyes hovedsaklig på årsbasis. Note 22 - Annen kortsiktig gjeld Påløpne renter og andre finanskostnader Andre påløpne kostnader Andre avsetninger intern gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note 23 - Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter utenfor balansen: et benytter ulike instrumenter, herunder terminkontrakter, for å sikre deler av fremtidige inn- og utbetalinger i valuta og for å sikre valutaeksponeringen i selskapets balanse. et hadde pr inngått følgende terminkontrakter med forfall i 2007: Terminkontrakt, valuta (1.000): Valutabeløp Virkelig verdi pr Kontraktsverdi USD EUR Note 24 - Pantstillelser Av bokført gjeld er følgende sikret med pant o.l Den bokførte verdien av eiendelene stillet som sikkerhet: Kundefordringer Varelager Maskiner, inventar o.l Aksjer i datterselskap Andre aksjer, andre fordringer Fast eiendom Sum pantstillelser Note 25 - Garantiansvar Andre garantier Sum garantiansvar * * Herav ikke sikret ved pant Garantiansvaret gjelder hovedsaklig leieforpliktelser og skattetrekk i deler av konsernet. I tillegg har Winder ASA ved årsskiftet garantert for Sagatex AS' banklån med inntil MNOK 8 og for Dale of Norway AS' banklån med inntil MNOK 10.

19 Note 26 - Ytelser til revisor, styret og ledelsen. Lønnspolitikk. Samlet honorar til revisorer i konsernet utgjorde kr , hvorav honorar for rådgivningstjenester utgjorde kr Godtgjørelse til morselskapets revisor i 2006 var kr , hvorav honorar for rådgivningstjenester utgjorde kr Godtgjørelse til styret var kr hvorav kr til styrets formann Christian Bjelland, kr til styremedlem Morits Skaugen jr. og kr til styremedlem Clement Endresen, som fratrådte på ordinær generalforsamling i Daglig leder hadde i 2006 en lønn på kr Andre innberetningspliktige ytelser utgjorde kr Selskapet etablerte en innskuddsbasert pensjonsordning i Premie for daglig leder var i 2006 kr Daglig leder har en personlig bonusordning relatert til spesifikke målsettinger på inntil kr p.a. Det har ikke vært noen utbetalinger under denne ordningen. Dag Hans Egil Godtgjørelse til konsernledelsen (1.000 kr): Sum Teigland Taanevig Lønn Bonus Andre godtgjørelser Sum innberettet Pensjonspremie Aksjeopsjoner, tildelt i 2006 (antall) Innløst ifm emisjon i 2006, à kr 1, Utestående opsjoner (antall) Opsjonene må innløses innen Tegningskursen på kr 1,00 pr. aksje justeres med 8% p.a. fra For konsernledelsen er det en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. Ved oppsigelse er man sikret lønn i ytterligere 6 måneder. Lønn og annen godtgjørelse som mottas fra nye arbeidsgivere gir tilsvarende avkortning i lønnsgarantien. Sistnevnte klausul gjelder ikke for daglig leder. Winder ASA tilstreber en lønnspolitikk hvor de totale lønnsytelser skal være konkurransedyktige, og at det skal være et incentivelement for de ansatte til å bidra til måloppnåelse. ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I WINDER ASA Styret vurderer lønn og øvrige vilkår for administrerende direktør på årlig basis. Vilkår for øvrige ledende ansatte fastsettes av administrerende direktør i samråd med styret. Oversikt over ytelser til de enkelte ledende ansatte betalt i regnskapsåret 2006 fremkommer ovenfor. Etter styrets oppfatning tilfredsstiller denne oversikten formkravet i forbindelse med endringen i allmennaksjeloven. Selskapets ledende ansatte gis en fastlønn som reflekterer den ansattes utdannelse, yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. I tillegg til basislønn kan det gis skjønnsmessig bonus avhengig av oppnådde resultater av det utførte arbeidet. Av naturalytelser får ledende ansatte dekket telefon, mobiltelefon, internett og avis. Ledende ansatte er tilknyttet selskapets ordinære innskuddspensjonsordning. Det er ingen avtaler om førtidspensjonering. Selskapet har opsjonsordning for de ledende ansatte. Denne er beskrevet ovenfor. Styret mener opsjonsordningen, og ansattes medeierskap i selskapet, er en viktig motivasjonsfaktor for den enkelte og til beste for selskapet og dets aksjonærer. Note 27 - Egne lokaler pr (kvm.) Produksjonslokaler Lager Kontorlokaler Utleid eller ubenyttet Totalt areal * * Av dette leiet Ingen leieavtaler har gjenværende løpetid på mer enn 5 år. Årlige leiekostnader i konsernet utgjør ca. MNOK 13.

20

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSBERETNING 2005 Virksomheten Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2008 1 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2008 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 VIRKSOMHETEN

ÅRSBERETNING 2007 VIRKSOMHETEN Årsrapport 2007 ÅRSBERETNING 2007 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og er notert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer