WINDER ASA ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WINDER ASA ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006

2 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og er notert på Norges Fondsmeglerforbunds liste (OTC listen) med tickerkode WIND. Selskapet har i underkant av aksjonærer. Selskapets investeringer omfatter ved årsskiftet Dale of Norway AS, som er lokalisert på Dale utenfor Bergen (100% eierandel), Dale Industrier AS i Oslo (100%), Daletec AS på Dale (direkte og indirekte til sammen 100%), Tele Textiles AS på Notodden (90%), Sagatex AS i Oslo (100%), og Dampvæveriet A/S i Grenaa, Danmark (50%). Dale of Norway designer, produserer og markedsfører norske strikkeprodukter. Selskapet er markedsleder innenfor sine nisjer i Norge og har sterke posisjoner i Nord-Amerika og Europa. Selskapet er også en betydelig leverandør av håndstrikkegarn. Dale Industrier AS, som ble etablert i 2005, er et holdingselskap som eier 90% av aksjene i industritekstilprodusenten Daletec AS på Dale. De øvrige 10% er eid av Winder ASA. Dale Industrier hentet i 2005 inn et konvertibelt lån på NOK 18 mill. Dersom långiverne benytter sin konverteringsrett vil de få en eierandel i Dale Industrier AS på til sammen 60%. Winder ASA har i 2006 overtatt 1/3 av det totale konvertible lånet slik at Winder etter en konvertering vil eie 60% av Dale Industrier AS og, indirekte og direkte til sammen, 64% av aksjene i Daletec AS. Daletec AS er en innovativ teknologibedrift som utvikler, produserer, markedsfører og selger komplekse beskyttelsesstoffer med flammehemmende egenskaper. Nye teknisk avanserte produkter i lav vektklasse, basert på nanoteknologi, ble lansert i Lisensproduksjon basert på selskapets kunnskap og erfaring er etablert hos strategisk samarbeidspartner i Pakistan. Disse produktene markedsføres som DALETEC på lik linje med egen produksjon i Norge. Tele Textiles AS produserer og selger tekniske tekstiler basert på veving av kunstfibermateriale. Winder solgte sine aksjer i selskapet i januar Sagatex AS er et holdingselskap for enkelte av Winders investeringer og eide ved utgangen av 2006 industritekstilprodusenten Finlayson Forssa OY i Finland (100% eierandel) og Sagatex DK A/S i Grenaa, Danmark (100% eierandel). Finlaysons virksomhet er hovedsaklig produksjon og salg av tekniske arbeidstøytekstiler. Sagatex DK A/S hadde ved utgangen av 2006 begrenset aktivitet og aksjene i selskapet ble solgt i 1. kvartal Dampvæveriet A/S er et eiendomsutviklingsselskap som eier og utvikler en eiendom i Grenaa, Danmark. Eiendommen ble tidligere benyttet av Sagatex konsernet i sin industritekstilproduksjon. Selskapet fikk i 2005 inn en ekstern aksjonær som ble eier av 50% av selskapet. Denne aksjonæren er ansvarlig for den operative fremdriften i utviklingen av eiendommen. Winder vil realisere sin andel i selskapet når forholdene ligger til rette for det. RESULTATER OG FINANSIELLE FORHOLD et Winder ASA fokuserte i 2006 på tett oppfølging av drift og finansielle forhold i porteføljebedriftene med spesiell vekt på restruktureringsprosessene i Sagatex konsernet. Oppfølging skjer hovedsaklig gjennom styreverv og en aktiv dialog med ledelsen i de enkelte selskaper. I 2006 hadde selskapet driftsinntekter på MNOK 4,3 og et driftsresultat på MNOK -0,6. Inntektene er i det vesentlige honorarer fra porteføljebedrifter. Selskapet hadde totale finanskostnader på MNOK 29,9 hvorav MNOK 28,3 skriver seg fra nedskrivning av aksjeposten i Sagatex AS. De totale finansinntektene utgjorde MNOK 18,3 hvorav konsernbidrag og utbytte fra porteføljebedriftene utgjorde MNOK 15,4. Selskapets 6,2% eierandel i Autosock AS ble solgt i desember 2006 for MNOK 6,6 hvilket ga en regnskapsmessig gevinst på MNOK 2,5. Årsresultatet før skatt ble negativt med MNOK -12,1 (-24,3) og resultatet etter skatt ble negativt med MNOK -15,8 (-24,8). Årsberetning 2006 Winder ASA 1

3 Selskapets totalbalanse ved årsskiftet utgjorde MNOK 83,6 (85,5). Egenkapitalen utgjorde MNOK 46,6 (68,8) og egenkapitalandelen var således 56%. Bokført egenkapital pr aksje utgjorde NOK 1,84. På ordinær generalforsamling i 2006 ble aksjens pålydende vedtatt nedskrevet til NOK 1,00 pr. aksje. Det ble høsten 2006 gjennomført fortrinnsrettsemisjon og emisjon rettet mot ledende ansatte. Tegningskursen i emisjonene var NOK 1,00 pr. aksje og totalt bruttoproveny var MNOK 10,5. Omsetningskursen for Winder aksjen har variert mellom NOK 0,75 og NOK 1,00 i 2006, men aksjen har vært svært lite omsatt. et Winder ASA er et investeringsselskap og man vurderer de ulike investeringer uavhengig av hverandre. De enkelte operative enhetene har ingen bindinger seg i mellom som tilsier at enhetene på sikt har vesentlige økonomiske fordeler av å være en del av samme konsern. regnskapet for Winder utarbeides i tråd med gjeldende regnskapsregler. ets omsetning ble MNOK 558,5 (533,0) i 2006, en økning på 5% i forhold til Driftsresultatet ble MNOK 2,3 (1,4) og resultat før skatt ble MNOK -13,0 (-12,9). Årsresultatet ble MNOK -13,1 sammenlignet med MNOK -13,9 i Omsetningen i Dale of Norway konsernet ble MNOK 113,5 (121,4) en reduksjon på 7% i forhold til Resultat før skatt ble MNOK -10,1 (0,0), en betydelig svekkelse fra året før. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Det lanseres nye produkter i 2007 og disse forventes å bli godt mottatt i markedet. Kombinert med produktivitetsfremmende tiltak, som er gjennomført, forventes dette å gi en betydelig resultatforbedring i Omsetningen i Daletec AS ble MNOK 175,5 (128,9), en vekst på 36% i forhold til Resultatet før skatt ble MNOK 14,3 (0,4). Den betydelige fremgangen er gledelig og resultatet er tilfredsstillende. Resultatfremgangen skyldes de betydelige strategiske endringene selskapet har gjennomført de siste årene kombinert med et generelt sterkt marked. Det forventes et godt resultat også i Omsetningen i Tele Textiles AS ble MNOK 63,4 (54,2), en vekst på 17% i forhold til Resultatet før skatt ble MNOK 4,2 (3,3). Fremgangen fra tidligere år fortsatte og resultatet er tilfredsstillende. Winder ASA solgte sine aksjer i selskapet i januar Sagatex AS, et heleid datterselskap av Winder ASA, eide ved utgangen av 2006 samtlige aksjer i Finlayson Forssa OY og Sagatex DK A/S. Utover forvaltning av disse eiendelene var det begrenset aktivitet i selskapet i Sagatex AS hadde en omsetning på MNOK 0,6 (0,7) og et resultat før skatt på MNOK -27,6 (-28,9) inkludert en nedskriving av aksjene i Finlayson Forssa OY på MNOK 22,5. Omsetningen i Finlayson Forssa OY ble MNOK 203,2 (227,9), en nedgang på 11% i forhold til Resultatet før skatt ble MNOK -17,1 (-4,0). Resultatet er meget svakt og omfattende restruktureringstiltak er iverksatt og planlegges. Dette vil blant annet innebære redusert omfang av virksomheten i Finland og en betydelig reduksjon i antall ansatte. Prosessen med å etablere produksjon i Asia pågår og det ble i 1. kvartal 2007 inngått samarbeidsavtale med kinesisk partner. De regnskapsmessige resultatene for 2007 vil bli negativt påvirket av omstillingsprosessene, men utsiktene etter gjennomføring av disse tiltakene er positive. Sagatex DK A/S hadde i 2006 en omsetning på MNOK 2,5 (2,4). Omsetningen kommer i det vesentlige fra realisasjon av varelager og leieinntekter. Resultat før skatt ble MNOK -0,8 (-11,7). Resultatet ble som forventet da aktiviteten i perioden til og med 2005 ble betydelig restrukturert og redusert. Sagatex DKs datterselskap Duratex A/S ble solgt i løpet av 2006 uten vesentlig resultateffekt for konsernet. Sagatex AS solgte sine aksjer i Sagatex DK A/S i 1. kvartal Winder konsernets totalbalanse ved utgangen av 2006 var MNOK 399,0 (419,6). ets bokførte egenkapital var MNOK 72,2 (76,3) ved utgangen av året. Egenkapitalandelen var således 18,1% (18,2%). ets balanseførte netto rentebærende gjeld er redusert med MNOK 11,9 i løpet av året til MNOK 202,7. Netto kontantstrøm etter endring i arbeidskapital og investeringer var MNOK 1,2 (-5,2). Årsberetning 2006 Winder ASA 2

4 RISIKOFORHOLD et er utsatt for valutarisiko, kredittrisiko, renterisiko og likviditetsrisiko og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Terminkontrakter og rentebærende gjeld i valuta benyttes for å redusere konsernets valutaeksponering. Nye kunder blir kredittvurdert før de blir innvilget kreditt, alternativt blir leveranser gjort mot kontant betaling. Den rentebærende gjelden har i all hovedsak flytende rente og man er derfor eksponert for endringer i det kortsiktig rentenivået. Enkelte enheter i konsernet har i 2006 hatt stram likviditet og spesielt den svake finansielle utviklingen i Sagatex konsernet, et underkonsern i Winder, har nødvendiggjort en tett dialog med konsernets hovedbankforbindelse gjennom De iverksatte restruktureringstiltak er gjennomført i forståelse med banken. Denne dialogen, som styret vurderer som konstruktiv, har resultert i en akseptabel avtale for konsernets videre finansiering og vil fortsette i FORTSATT DRIFT I samsvar med Regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetningen. LIKESTILLING OG MILJØ Ved årsskiftet hadde konsernet 505 (505 pr ) medarbeidere. Av konsernets 505 ansatte er 255 menn og 250 kvinner. Selskapets styre består av én kvinne og to menn. Styret og ledelsen er opptatt av å tilfredsstille samfunnets forventninger til likestilling i ledelse og styre. De enkelte selskapers personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral på alle områder. Det har vært et godt og konstruktivt samarbeid med de ansattes organisasjoner i de enkelte selskapene og det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet generelt er tilfredsstillende. Sykefraværet i konsernets virksomheter har generelt vært høyt og dette har vanskeliggjort en forutsigbar produksjon samtidig som det påfører virksomhetene betydelige kostnader. I 2006 erfarte man en gledelig nedgang i sykefraværet ved enkelte av virksomhetene og sykefraværet i konsernet ble i 2006 redusert til ca. 8% sammenlignet med ca. 9% i Det har vært registrert 4 arbeidsulykker eller nesten-ulykker i konsernet i løpet av Ingen av hendelsene var alvorlige, men ett av tilfellene resulterte i et kortere sykefravær. ets operative virksomheter driver et målrettet miljøarbeid som omfatter både det ytre og indre miljø. Virksomhetene har en begrenset forurensende effekt på det ytre miljø og enkelte norske virksomheter har tillatelse til utslipp etter forurensingsloven fra Statens Forurensningstilsyn. ets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. HENDELSER ETTER ÅRSSKIFTET OG FREMTIDSUTSIKTER I januar 2007 ble Winders eierandel på 90% i Tele Textiles AS solgt for brutto MNOK 12,5 og salget ga en regnskapsmessig gevinst for morselskapet i 1. kvartal 2007 på MNOK 1,4. Sagatex AS solgte i 1. kvartal 2007 aksjene i Sagatex DK A/S for brutto MNOK 0,6 og salget hadde ingen resultateffekt. Dampvæveriet A/S har inngått avtale om salg av den delen av eiendommen som leies ut til COOP. Salget er betinget av at lokalene som leies ut aksepteres av leietaker på avtalt overleveringsdato. Overdragelse av eiendommen skal skje 31. desember 2007 og oppgjør vil skje i januar Det er stilt tilfredsstillende garantier for kjøpesummen. Transaksjonen forventes å gi en regnskapsmessig gevinst for Dampvæveriet i 2007 på ca. DKK 15 mill. På bakgrunn av de iverksatte tiltakene for å bedre inntjeningen og de enkelte operative selskapenes sterke stilling innen viktige markedssegmenter forventer styret en samlet sett positiv utvikling for de gjenværende virksomheter i Restruktureringsprosessen i Sagatex konsernet vil fortsette i 2007 med målsetting om ytterligere reduksjon av rentebærende gjeld. Årsberetning 2006 Winder ASA 3

5 REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET. RESULTATDISPONERING FOR MORSELSKAPET Det fremlagte regnskap med noter og tilleggsopplysninger gir etter styrets oppfatning fyllestgjørende informasjon om driften i 2006 og stillingen ved årsskiftet. Styret forslår at årets underskudd for Winder ASA på NOK disponeres ved overførsel fra annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital utgjorde ved årsskiftet MNOK 18,0. Det foreslås ikke utbetaling av utbytte. Oslo, 31. mai 2007 Christian Bjelland (s) Ingvild Mestad (s) Morits Skaugen jr. (s) Dag Teigland (s) Styreformann Adm. direktør Årsberetning 2006 Winder ASA 4

6 WINDER ASA RESULTATREGNSKAP Beløp i kr. Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinnteker DRIFTSKOSTNADER Materialkostnader Personalkostnader 3,4, Andre driftskostnader 5, Ordinære avskrivninger Tap på krav Beholdningsendring VIA/FV Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER Sum finansinntekter Sum finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat DISPONERINGER/FORDELING AV ÅRSRESULTAT Minoritetsinteresser Opptjent egenkapital Innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Overkursfond Annen egenkapital/udekket tap Sum disponeringer

7 BALANSE Beløp i kr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Utsatt skattefordel Aktiverte utviklingskostnader Goodwill Sum immatrielle eiendeler Tomter og bygninger 9, Maskiner, inventar ol. 9, Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i andre aksjer Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varebeholdninger Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum majoritetsinteresser Minoritetsinteresser Sum egenkapital GJELD Pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner 19/ Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig feriep.,mva mv Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Pantstillelser 24 Garantiansvar 25 Oslo, 31. mai 2007 Chr. Bjelland (s) Morits Skaugen jr. (s) Ingvild Mestad (s) Dag Teigland (s) Styreformann Adm. dir.

8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Beløp i kr. Resultat etter finansposter Avskrivninger /- Endring i avsetninger Betalte skatter /- Tap (gevinst) på salg av aksjer /- Andre korreksjoner, konsernbidrag Tilført fra årets drift /- endringer kundefordringer /- endring korts.fordringer /- endring lagre /- endring leverandørgjeld /- endring annen korts. gjeld Endring arbeidskapital Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler Tilbakebetalt kapital fra datterselskap /- Korreksjon vedr. datterselskap 0 0 Netto likv.endr. fra investeringer Ny langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld /- endring i langs.poster /- Tilført fra (til) minoritetsinteresser Ny egenkapital /- kursdifferanser Netto likv.endring fra finans.aktiviteter Netto likviditetsendring Netto likvider IB Netto likvider UB Kassekreditt, trukket Ordinære bankinnskudd Bundne bankinnskudd

9 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet for Winder ASA består av følgende deler: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Grunnleggende regnskapsprinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med allmennaksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Ved sikring er gevinst og tap resultatført i samme periode. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/ kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. For anleggskontrakter anvendes løpende inntektsføring. For identifiserte tapsprosjekter, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhet kostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dette på beslutningstidspunktet.

10 Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og patenter, aktiveres. Kostnader knyttet til utvikling av ny teknologi aktiveres i den grad det er sannsynliggjort at målbare, økonomiske fordeler knyttet til den nye teknologien vil tilflyte selskapet og at anskaffelseskosten for den nye teknologien kan måles. En eventuell balanseføring finner først sted fra det tidspunkt det er sannsynlig at utviklingsarbeidet knyttet til ny teknologi vil resultere i en identifiserbar immateriell eiendel for selskapet. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Utgifter knyttet til utvikling av nye produkter kostnadsføres løpende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til Winder ASA (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Det foretas løpende revurdering av avskrivningsplaner. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Leasing Leieavtaler klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på selskapet klassifiseres avtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser balanseføres. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Finansielle leieavtaler balanseføres til verdien av vederlaget i leieavtalen. Verdien av vederlaget er nåverdien av leiebetalingene. Ved beregning av nåverdien legges enten implisitt rente i leieavtalen eller selskapets alternative lånerente til grunn. Balanseførte leieavtaler vurderes etter de generelle vurderingsreglene i regnskapsloven. Når eiendelen har begrenset økonomisk levetid avskrives den etter en fornuftig avskrivningsplan. For leieavtaler som ikke balanseføres er leiebetalingene en driftskostnad som fordeles systematisk over hele leieperioden. Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap innarbeides til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Finansplasseringer Markedsbaserte aksjer, obligasjoner, varederivater og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens 5-8.

11 Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut" - prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av eventuell nedskrivning. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Enkelte selskaper i konsernet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Planendringer med tilbakevirkende kraft som er betinget av fremtidig opptjening, fordeles lineært over tiden frem til ytelsen er fullt ut opptjent. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Enkelte selskaper i konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Innskuddsbaserte pensjonsordninger innebærer at selskapet ikke gir løfte om en gitt pensjon av en fremtidig størrelse, men betaler et årlig innskudd til de ansattes kollektive pensjonssparing. Selskapet har derfor ingen ytterligere forpliktelse etter at det årlige innskuddet er betalt. Det avsettes derfor ikke for påløpte pensjonsforpliktelser i en innskuddsbasert pensjonsordning. Innbetalt premie anses som periodens pensjonskostnad. Eventuelle premier til innskuddsfond behandles som en forskuddsbetalt kostnad. et er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet har innført pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

12 Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap regnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Bestemmende innflytelse innbærer at morselskapet har direkte eller indirekte styringsrett over datterselskapet. Innflytelse vurderes ut fra muligheten for å bestemme datterselskapets finansielle eller operative strategier, inklusive dets investerings- og driftsbudsjett og muligheten til å avgjøre utnevnelse og oppsigelse av, og kompensasjon til, personell med ansvar for implementering av datterselskapets strategier og beslutninger. Bestemmende innflytelse kan følge av juridisk kontroll eller faktisk kontroll. regnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50% av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskap medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskap medtas frem til avhendelsestidspunktet. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Omregning av utenlandske datterselskap Ved omregning av utenlandske selskapers årsregnskaper fra utenlandsk valuta til norske kroner, er balanseposter omregnet til dagskurs ved årets slutt og resultatposter omregnet til gjennomsnittskurs for regnskapsåret. Den differansen som oppstår ved at selskapets inngående egenkapital og årets resultat er omregnet til annen kurs enn utgående egenkapital, føres normalt som korreksjon til konsernets egenkapital. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Behandling av tilknyttede selskap Med tilknyttede selskap menes selskap der konsernet har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en vesentlig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. ets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.

13 NOTER TIL REGNSKAPET Beløp i kr. Note 1 - Salgsinntekter Salgsinntekter i Norge Salgsinntekter i øvrige markeder Sum salgsinntekter Alle selskaper i konsernet med operativ virksomhet er innen samme bransje, som er tekstilbransjen. Note 2 - Andre driftsinntekter Salg energi Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Note 3 - Personalkostnader Lønn, feriepenger, andre godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie Andre personalkostnader Tilbakeført avsetning Sum personalkostnader Gjennomsnitt antall årsverk Note 4 - Pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Pensjonsordninger finansiert over fondsopplegg : Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av planendringer Pensjonskostnad (+) / inntekt (-) Avstemming av pensjonsordningens finansierte status pr mot beløp i balansen : Nåverdien av periodens pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsreguleringer Nåverdien av påløpte pensjonsforpliktelser Verdi av pensjonsmidler Uamortisert samlet tap/gevinst Balanseført pensjonsmidler (+) / gjeld (-) Antall ansatte med i ordningene : Pensjonsordninger finansiert over driften : Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidler Avvik estimat balanse mot virkelig Pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningens finansierte status pr mot beløp i balansen : Nåverdien av påløpte pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Uamortisert samlet tap/gevinst Balanseført pensjonsmidler (+) / gjeld (-) Antall ansatte med i ordningene : Sum pensjonskostnad Sum balanseført pensjonsgjeld (-) Overtatt pensjonsgjeld fra tidligere konsernselskap Sum balanseført pensjonsmidler (+) Økonomiske forutsetninger : Diskonteringsrente 5,0% Inflasjon/G-regulering 3,0% Frivillig avgang > 40 år 0,0% Forventet avkastning 6,0% Pensjonsregulering 2,0% Uttaksprosent AFP 30,0% Lønnsregulering 3,0% Frivillig avgang < 40 år 2,0% et er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet har innført pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven

14 Note 5 - Andre driftskostnader Salg og markedsføring Energi Vedlikehold Innleide tjenester og konsulenter Leiekostnader Reisekostnader EDB-kostnader inkl. datakommunikasjon Telefon og porto Forsikring Offentlige avgifter Øvrige kostnader Sum andre driftskostnader Note 6 - Finansinntekter Renteinntekter Gevinst ved salg av aksjer Andre finansinntekter 97 Agio Utbytte bidrag Verdiendring aksjer i konsernselskap 763 Sum finansinntekter Note 7 - Finanskostnader Rentekostnader Andre finanskostnader Disagio Avsetning for tap på aksjer i datterselskap Tap på salg av aksjer Sum finanskostnader Note 8 - Regnskapsmessig behandling av skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 67 0 Bruk av fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Korreksjon betalbar skatt tidligere år -20 Brutto endring utsatt skatt Effekt kursregulering Årets totale skattekostnad/(inntekt) Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt tidligere år -101 Betalbar skatt på konsernbidrag Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Avsetning garanti Omløpsmidler Gjeld Fremførbar godtgjørelse Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt Utsatt skatt (Utsatt skattefordel)

15 Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt: Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt Effekt av permanente forskjeller Fusjon 187 Skattekostnad i henhold til resultatregnskap Note 9 - Varige driftsmidler og goodwill Maskiner, inventar og transportmidler Maskiner, inventar og tr.midler Aktivert forskning og utvilkling Bygninger/ tomter Goodwill* Anskaffelseskost Kursdifferanser på ansk. kost pr Tilgang Avgang Avgang datterselskap Anskaffelseskost Akk.avskrivninger Kursdifferanser på akk. avskr. pr Årets ordinære avskrivninger Akk. avskrivninger driftsmidler i avgang Avgang datterselskap Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Økonomisk levetid 3-5 år 3-15 år år 5-10 år 5-10 år * Goodwill stammer fra kjøp av Tele Textiles AS og Finlayson Forssa OY. Avskrivning er foretatt med utgangspunkt i de vurderinger av inntjeningen som er gjort i forbindelse med oppkjøpet av det enkelte selskap. Goodwillen avskrives mellom 5 og 10 år. Gjenværende goodwill ble avskrevet Note 10 - Investeringer i, og salg av, varige driftsmidler Investeringer maskiner, inventar og tr.midler Investeringer bygninger/tomter Sum investeringer Salg maskiner, inventar og tr.midler Salg bygninger/tomter Sum salg Note 11 - Investering i datterselskaper Eiet av morselskapet : Eier- og Aksjekapital i Antall aksjer stemmeandel Kontorsted Valuta kr totalt Sagatex AS 100 % Oslo NOK Tele Textiles AS 90 % Notodden NOK Dale of Norway AS 100 % Dale NOK Dale Industrier AS 100 % Oslo NOK Daletec AS 10 % Dale NOK Winder ASA gikk fra og med regnskapsåret 2005 bort fra å anvende egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og benytter nå kostmetoden. Bokført verdi av aksjer i datterselskap er nedskrevet til antatt virkelig verdi på vurderingstidspunktet dersom et verdifall antas å være varig. I følge selskapenes regnskap for 2006: Egenkapital Årsresultat i kr i kr Sagatex AS (morselskapet) Tele Textiles AS Dale of Norway AS (morselskapet) Dale Industrier AS Daletec AS

16 Eiet av datterselskaper: Eier- og stemmeandel Kontorsted Valuta Antall aksjer totalt Aksjekapital i Eier 1000 (valuta) Daletec AS Dale Industrier 90 % Dale NOK Finlayson Forssa OY Sagatex AS 100 % Forssa EUR Sagatex DK A/S Sagatex AS 100 % Grenaa DKK Dale of Norway USA Dale of Norw. 100 % Wisconsin USD Note 12 - Investering i andre aksjer Aksje - Samlet Bokført Selskap Eier Eierandel kapital Antall aksjer pålyd. verdi Dampvæveriet A/S, Grenaa, Danmark Winder ASA 50,0 % Andre aksjer Daletec AS 2 Investering i aksjer Dampvæveriet A/S er behandlet etter kostmetoden. Selskapet hadde begrenset operativ drift i 2006 med omsetning på MNOK 0,2 og et resultat før oppskriving av eiendom på MNOK -0,8. Eiendommen ble oppskrevet med MNOK 69,4 og årsresultatet for 2006 ble dermed på MNOK 68,6. Den bokførte egenkapitalen utgjør pr MNOK 83,3. Note 13 - Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Konvertibelt lån til datterselskap Andre langsiktige fordringer Sum andre langsiktige fordringer Note 14 - Varebeholdninger Råvarer og halvfabrikata Handelsvarer Varer i arbeid Ferdige varer Sum varebeholdninger Note 15 - Kundefordringer Brutto debitormasse Avsatt en block pr Netto debitormasse Avsatt en block pr Realisert tap Innkommet på tidligere avskrevne fordringer Avsatt en block pr Sum tap på krav Finansiert via factoring Note 16 - Andre kortsiktige fordringer Offentlige avgifter Forskuddsbetalte kostnader/periodiserte inntekter interne fordringer vedr. konsernbidrag Andre fordringer Sum andre fordringer Note 17 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Winder ASA består av aksjer hver pålydende kr 1,00 og utgjør således kr Hver aksje har samme rett i selskapet. Selskapet hadde ved årsskiftet 945 aksjonærer hvorav 25 utenlandske som til sammen hadde en eierandel på 0,23%.

17 De 20 største aksjonærene pr : Antall aksjer Eierandel Chr. Bjelland & Co. AS ,18 % Wenaas Gruppen AS ,08 % Danske Fund Norge AS ,24 % MP Pensjon ,98 % Fokus Bank ASA ,37 % Nistad Gruppen AS ,58 % Sven Johan Waldman ,21 % Dag Teigland ,18 % Christian Bjelland ,85 % Hans Egil Taanevig ,80 % Academic Business Forum AS ,55 % Gudmund J. Bratrud ,55 % Ole Christian Idland ,50 % Teresita Alvarez Bjelland ,49 % Birgit Nistad ,39 % Gjerde & Trovik AS ,37 % Sturle Pedersen ,32 % Ingrid Marie Bjelland ,20 % Citibank N.A. Private Bank ,19 % Kai Guy Hovind ,17 % Øvrige aksjonærer ,79 % Sum ,00 % Aksjer eid eller kontrollert av medlemmer av styret, konsernledelsen og nærstående parter: Christian Bjelland, styreformann ,54 % Dag Teigland, adm. dir ,18 % Hans Egil Taanevig, øk. dir ,80 % ,52 % Note 18 - Egenkapital Fond for et Aksjekapital Overkursfond vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum Egenkapital Endret regnskapsprinsipp vedr. aksjer i døtre Nedsettelse av aksjekapitalen Fortrinnsrettsemisjon Emisjon ved innløsning av opsjoner Minoritetsinteressers andel av konsernbidrag Årets resultat Egenkapital et Innskutt Opptjent Majoritetens egenkapital egenkapital egenkapital Sum Majoritetens egenkapital Andel årets resultat Emisjoner Emisjonskostnader Ekstraordinært utbytte Omlegging AFP ført direkte mot egenkapitalen Endring utsatt skatt ført direkte mot egenkapitalen Kursjusteringer og andre differanser Majoritetens egenkapital pr Minoritetens egenkapital Minoritetsinteresser Andel årets resultat Ekstraordinært utbytte Minoritetens egenkapital pr Sum egenkapital pr (majoritet og minoritet)

18 Note 19 - Gjeld til kredittinstitusjoner Saldo Nye lån Avdrag/Salg datterselskap Saldo Av den langsiktige gjelden forfaller MNOK 7,2 til betaling etter mer enn 5 år. Note 20 - Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Datterselskapet Dale Industrier AS har tatt opp konvertibelt lån på MNOK 18,0. Lånet har fast rente på 8% p.a. Renter betales kvartalsvis. Långiverne kan når som helst i perioden frem til 1. mars 2008 konvertere lånet. Dersom konvertering finner sted blir långiverne eiere av til sammen 60% av Dale Industrier AS. Lånet har en varighet frem til og kan deretter sies opp av långiverne med 6 måneders varsel. Winder ASA overtok MNOK 6,0 av lånet fra en av långiverne i løpet av Note 21 - Kassekreditt Limit kassekreditt Sesongkreditt i februar - desember Sesongkreditt i mai - november Avtaler om kassekreditt fornyes hovedsaklig på årsbasis. Note 22 - Annen kortsiktig gjeld Påløpne renter og andre finanskostnader Andre påløpne kostnader Andre avsetninger intern gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note 23 - Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter utenfor balansen: et benytter ulike instrumenter, herunder terminkontrakter, for å sikre deler av fremtidige inn- og utbetalinger i valuta og for å sikre valutaeksponeringen i selskapets balanse. et hadde pr inngått følgende terminkontrakter med forfall i 2007: Terminkontrakt, valuta (1.000): Valutabeløp Virkelig verdi pr Kontraktsverdi USD EUR Note 24 - Pantstillelser Av bokført gjeld er følgende sikret med pant o.l Den bokførte verdien av eiendelene stillet som sikkerhet: Kundefordringer Varelager Maskiner, inventar o.l Aksjer i datterselskap Andre aksjer, andre fordringer Fast eiendom Sum pantstillelser Note 25 - Garantiansvar Andre garantier Sum garantiansvar * * Herav ikke sikret ved pant Garantiansvaret gjelder hovedsaklig leieforpliktelser og skattetrekk i deler av konsernet. I tillegg har Winder ASA ved årsskiftet garantert for Sagatex AS' banklån med inntil MNOK 8 og for Dale of Norway AS' banklån med inntil MNOK 10.

19 Note 26 - Ytelser til revisor, styret og ledelsen. Lønnspolitikk. Samlet honorar til revisorer i konsernet utgjorde kr , hvorav honorar for rådgivningstjenester utgjorde kr Godtgjørelse til morselskapets revisor i 2006 var kr , hvorav honorar for rådgivningstjenester utgjorde kr Godtgjørelse til styret var kr hvorav kr til styrets formann Christian Bjelland, kr til styremedlem Morits Skaugen jr. og kr til styremedlem Clement Endresen, som fratrådte på ordinær generalforsamling i Daglig leder hadde i 2006 en lønn på kr Andre innberetningspliktige ytelser utgjorde kr Selskapet etablerte en innskuddsbasert pensjonsordning i Premie for daglig leder var i 2006 kr Daglig leder har en personlig bonusordning relatert til spesifikke målsettinger på inntil kr p.a. Det har ikke vært noen utbetalinger under denne ordningen. Dag Hans Egil Godtgjørelse til konsernledelsen (1.000 kr): Sum Teigland Taanevig Lønn Bonus Andre godtgjørelser Sum innberettet Pensjonspremie Aksjeopsjoner, tildelt i 2006 (antall) Innløst ifm emisjon i 2006, à kr 1, Utestående opsjoner (antall) Opsjonene må innløses innen Tegningskursen på kr 1,00 pr. aksje justeres med 8% p.a. fra For konsernledelsen er det en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. Ved oppsigelse er man sikret lønn i ytterligere 6 måneder. Lønn og annen godtgjørelse som mottas fra nye arbeidsgivere gir tilsvarende avkortning i lønnsgarantien. Sistnevnte klausul gjelder ikke for daglig leder. Winder ASA tilstreber en lønnspolitikk hvor de totale lønnsytelser skal være konkurransedyktige, og at det skal være et incentivelement for de ansatte til å bidra til måloppnåelse. ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I WINDER ASA Styret vurderer lønn og øvrige vilkår for administrerende direktør på årlig basis. Vilkår for øvrige ledende ansatte fastsettes av administrerende direktør i samråd med styret. Oversikt over ytelser til de enkelte ledende ansatte betalt i regnskapsåret 2006 fremkommer ovenfor. Etter styrets oppfatning tilfredsstiller denne oversikten formkravet i forbindelse med endringen i allmennaksjeloven. Selskapets ledende ansatte gis en fastlønn som reflekterer den ansattes utdannelse, yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. I tillegg til basislønn kan det gis skjønnsmessig bonus avhengig av oppnådde resultater av det utførte arbeidet. Av naturalytelser får ledende ansatte dekket telefon, mobiltelefon, internett og avis. Ledende ansatte er tilknyttet selskapets ordinære innskuddspensjonsordning. Det er ingen avtaler om førtidspensjonering. Selskapet har opsjonsordning for de ledende ansatte. Denne er beskrevet ovenfor. Styret mener opsjonsordningen, og ansattes medeierskap i selskapet, er en viktig motivasjonsfaktor for den enkelte og til beste for selskapet og dets aksjonærer. Note 27 - Egne lokaler pr (kvm.) Produksjonslokaler Lager Kontorlokaler Utleid eller ubenyttet Totalt areal * * Av dette leiet Ingen leieavtaler har gjenværende løpetid på mer enn 5 år. Årlige leiekostnader i konsernet utgjør ca. MNOK 13.

20

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer