A-pressen Foreløpig resultat 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A-pressen Foreløpig resultat 2001"

Transkript

1 Bilde A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde Presentasjon 8. februar Konsernsjef Alf Hildrum og konserndirektør Even Nordstrøm

2 Hovedtrekk 2001 > 2 > Minus 16 mkr før skatt > Nord-Norge avtalen ny kvalitets i Bodø annonsesamarbeid med Harstad Tidende Gruppen > Operasjonelle grep distribusjonssamarbeid i Bergen nytt markedskonsept i Østfold > Lagt fundamentet for kraftig ekspansjon i Russland > Ny konsesjon til TV 2 > Styrket finansiell stilling god kontantstrøm fra operativ virksomhet redusert kapitalbinding i eiendom Presentasjon> 8. februar2002

3 Underskudd i 2001 > 3 > Svekket drift (20 mkr) redusert overskudd svak framgang økt underskudd > Svakere fra tilknyttede selskaper (57 mkr) underskudd i TV 2 Gruppen bedring for > Svakere finansresultat (36 mkr) gevinster i 2000 nedskrivninger i 2001 Presentasjon> 8. februar2002

4 Avisene, driftsresultat 90 mkr > 4 > Til dels svært god uikling i de fleste ene resultatframgang hos flertallet, tross > nullvekst reklame, fallende tendens > 13 % økning i papirprisene (13 mkr) > sterk økning i pensjons- og andre personalkostnader > Tilbakegangen skyldes resultatsvikt i noen større er, bl.a. i Romerikes Blad og Nordlys omstrukturering og investering i nytt markedskonsept Østfold > Distribusjon, samarbeidsløsning i Bergen Presentasjon> 8. februar2002

5 Reklameomsetningen > 5 4 K isolert 2001 Aviser -3,8 % 0,7 % Lokal- (totale inntekter) -8,7 % 2,6 % TV 2 0,3 % 0,3 % * tallene viser uiklingen for videreført virksomhet Presentasjon> 8. februar2002

6 Opplagsuiklingen > 6 > Nedgang på 0,4 prosent *) per 4. kv. 01: per 4. kv. 00: > Av totalt 42 er 24 er viser opplagsframgang 18 er viser opplagstilbakegang *) majoritetseide selskaper > Endelige volumtall fra MBL offentliggjøres 15. februar Presentasjon> 8. februar2002

7 Andre forretningsområder - drift > 7 > Trykkeriselskapene 49 mkr (47 mkr) Media Øst Trykk 30 mkr (33 mkr) øvrige erier 19 mkr (14 mkr) > Lokal-/andre -selskaper minus åtte mkr (- seks mkr) svakt siste halvår, fall i inntektene siste kvartal, noe kostnadsvekst > Elektroniske Medier/Internett minus 20 mkr (- 11 mkr) A-pressen Interaktiv som forutsatt strukturering av andre aktiviteter belaster siste halvår Presentasjon> 8. februar2002

8 73 mkr driftsresultat (Tall i mill kr) 4 K 01 4 K 00 Totalt > Driftsinntekter Driftskostnader Brutto driftsresultat (EBITDA) Ordinære avskrivninger Goodwillavskrivninger Netto driftsresultat (EBIT) Andel tilknyttede selskaper Netto finansposter Resultat før skatt og minoritet Skattekostnad Minoritetens andel Resultat ,2 % 2,0 % Netto driftsmargin 3,2 % 4,1 % Presentasjon> 8. februar2002

9 Konsernets driftsresultat - FO > 9 (Tall i mill. kr) 4 K 01 4 K Aviser Trykkeriselskaper Tv-selskaper Elektroniske medier Russland Andre selskaper/elimineringer Driftsresultat konsern Presentasjon> 8. februar2002

10 Fri kontantstrøm 138 mkr > 10 Fri kontantstrøm R- 98 R-99 R-00 R- 01 Strategiske investeringer: >78 mkr IntraFish Media 4 mkr Øvre Holding/ Smaalenene Medier 33 mkr Decade 17 mkr Div. investeringer 24 mkr Fri kontantstrøm R-98 R-99 R-00 R-01 Brutto driftsresultat (EBITDA) Driftsinvesteringer Fri kontantstrøm Presentasjon> 8. februar2002

11 TV 2 begivenheter 2001 > 11 > Tildelt ny konsesjon i syv nye år fra 2003 og ut 2009 > Positiv seeruikling Norges største kanal høsten 2001 andel på 65,1 i det kommersielle markedet > Reklameomsetningen holdt seg i et turbulent år inngangen til 2002 tilfredsstillende > Positivt driftsresultat i kanalen margin på 10,3 %

12 TV 2 regnskap 2001 > 12 > TV 2 Gruppen med kraftig tilbakegang i resultater TV 2 kanalen svekket, men positiv drift TV 2 Interaktiv svikt i inntektsforventningene ga omstilling TV 2 Invest nedskrivninger og realisasjoner har gitt tap TVNorge fortsatt en betydelig belastning > 2002 blir vesentlig bedre

13 Russland > 13 > Russland i uikling sterk vekst i BNP og privat forbruk reklameomsetningen fordobles i løpet av få år > Prof Media Print eri i Moskva, i produksjon medio 2003 totale investeringer 110 mkr, A-pressens (ARM) andel 65% > Opsjon 25% i Komsomolskaya Pravda utøves senest 1. august 2002 > Finansiering av Russland-engasjement planleggingsramme på 500 mkr tilrettelegger for separat finansiering av A-pressen Russian Media søker løsning med vestlige medinvestorer, prosessen igang

14 Russland > 14 > Trykkerier god resultatuikling etablert ledende markedsposisjoner > Aviser underskudd, men innenfor planlagte rammer investerer i markedsposisjoner > Avtale om nytt rotasjonseri total investering ca 110 mkr A-pressens eierandel 65 prosent framdrift som planlagt

15 Avisbransjens utfordringer > 15 > Lesertid og antall lesere stagnerer tilbakegang for noen er > Økt konkurranse fra andre medier stor usikkerhet om annonseinntektene distrikts-norge har tapt annonseandeler til Oslobaserte-medier > Underliggende sterkt kostnadspress > Nødvendig med nærmere samarbeid i bransjen marginale konkurranseflater bør ikke stå i veien

16 Nord-Norge avtalen > 16 > Epokegjørende avtale to aktører med ulike publisistiske tradisjoner samarbeider til felles beste > Sammenslått annonsesamkjøring styrker Nord-Norges posisjon styrker Bladet Tromsø spesielt markedsreaksjonene er svært positive Media Nor økte med 40 % i januar! > Bodø kvalitets talerør for Bodø og landsdelens interesser effektiv organisasjon god lønnsomhet

17 A-pressens ambisjon > 17 > Publisistiske visjoner var og er drivkraften for endringer i A-pressen største og viktigste eier av lokalmedier > eierinteresser i 53 er (49 majoritetseide) > netter i omtrent samtlige papirer > 8 -konsesjoner > Lønnsomhet en betingelse for å virkeliggjøre visjonene lønnsomheten er truet > Vi har hatt forutseende og modige eiere konsernorganisering gjorde det mulig å overleve som pressegruppe > Vi har evnet å se farene og ruste oss til å møte dem omorganiseringen på begynnelsen av 90-tallet strategiske oppkjøp for å trygge og uikle posisjoner endret struktur prosjektet God og effektiv

18 Uikling annonseinntekter > 18 Rullerende annonseinntekt Sammenlignbare er mkr 948 mkr jan.01 feb.01 mar.01 apr.01 mai.01 jun.01 jul.01 aug.01 sep.01 okt.01 nov.01 des.01

19 Uikling personalkostnader Rullerende 12-mnd personalkostnader Sammenlignbare er > mkr mkr jan.00 feb.00 mar.00 apr.00 mai.00 jun.00 jul.00 aug.00 sep.00 okt.00 nov.00 des.00

20 A-pressen 2002 > 20 > Utfordringene stagnerende reklamemarked sterk lønns- og kostnadsvekst enkelte virksomheter med svak lønnsomhet høye konsernkostnader > Program i 4 punkter bedre produkter og markedsarbeid bedre effektivitet bedre nøkkelvirksomheter bedre lønnsomhet

21 Bedre produkter og markedsarbeid > 21 > Økte ressurser til markedsuikling nye produkter videreuikle standardene for en god lokal koordinere opplagssalget uikle nye annonsebærende redaksjonelle produkter videreuikle annonseprodukter og markedsorientere pris > Ytterligere samordning av virksomheten flere eriselskaper kan bli slått sammen > Distribusjon skal uikles til eget forretningsområde sterk kostnadsvekst utrede samarbeids- og inntektspotensiale

22 Bedre effektivitet > 22 > Årsverkreduksjon på 2 % årlig i 5-årsperioden færre årsverk i 2006 (videreført virksomhet) > resultat 2001: 2258 årsverk (minus 2,6 %) Gjennomføres etter en konkret vurdering > bemanningsbehov i den enkelte virksomhet > lønnsomhet og markedssituasjon > Fokusområder: Byråkrati i styring og ledelse > aksjeselskaper, styrer, ledelsesfunksjoner Journalistisk og grafisk produksjon > ny teknologi og bedre organisering Administrative funksjoner > regnskap, lønn og andre funksjoner som ikke er markedskritiske

23 Bedre lønnsomhet > 23 > Bedre driftsresultatet med minst 50 mkr i 2004 kostnaden ved konsernselskapene reduseres med 10 mkr endringsprosesser i viktige bedrifter > Romerikes Blad > Nordlys > Nordlands Framtid til Avisa Nordland > Østfoldene > Rogalands Avis bedring i lokal- > Internettinvesteringene skal understøtte lokal verdiskapning > Tilsluttede selskaper fra minus til pluss venter sterk bedring i TV 2 > Reduserte finanskostnader positiv kontantstrøm redusert gjeld omfang og finansiering av strategiske investeringer påvirker dette

24 > 24 Vedlegg

25 Finansielle nøkkeltall > 25 4 K 01 4 K Driftsrelatert -1,4 2,0 Driftsmargin/EBIT (%) 3,2 4,1 3,9 8,5 EBITDA (%) 8,9 10,4 Andre -1,4 2,0 Fortjeneste per aksje (kr) -2,5 8,0 0,3 4,7 Kontantstrøm per aksje (kr) 10,5 24,1 43,4 41,3 Egenkapitalandel (%) 43,4 41, Netto rentebærende gjeld (mkr)

26 Balanse og nøkkeltall > 26 (tall i mill. kr.) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Netto rentebærende gjeld Likviditetsreserve 343

27 Tilknyttede selskaper > 27 (Tall i mill. kr) 4 K 01 4 K 00 Tilknyttede selskaper Avis TV Øvrig TV Elektroniske medier Andre Totalt

28 Aviser > 28 (Tall i mill. kr) 4 K 01 4 K 00 Aviser Driftsinntekter Driftskostnader Brutto driftsresultat (EBITDA) Ordinære avskrivninger Goodwillavskrivninger Netto driftsresultat (EBIT) Tilknyttede selskaper Resultat forretningsområde ,1 % 3,7 % Netto driftsmargin 4,5 % 5,5 %

29 Trykkeriselskapene > 29 (Tall i mill. kr) 4 K 01 4 K 00 Trykkeriselskapene Driftsinntekter Driftskostnader Brutto driftsresultat (EBITDA) Ordinære avskrivninger Goodwillavskrivninger Netto driftsresultat (EBIT) Tilknyttede selskaper Resultat forretningsområde ,1 % 15,0 % Netto driftsmargin 11,2 % 11,0 %

30 Lokal- Østlandet rullerende bto drift Rullerende 12-mnd brutto driftsresultat lokal- Østlandet > 30 jan.99 mar.99 mai.99 jul.99 sep.99 nov.99 jan.00 mar.00 mai.00 jul.00 sep.00 nov.00 jan.01 mar.01 mai.01 jul.01 sep.01 nov.01

31 TV > 31 (Tall i mill. kr) 4 K 01 4 K 00 TV Driftsinntekter Driftskostnader Brutto driftsresultat (EBITDA) Ordinære avskrivninger Goodwillavskrivninger Netto driftsresultat (EBIT) Tilknyttede selskaper Resultat forretningsområde ,7 % -5,9 % Netto driftsmargin -12,9 % -10,3 %

32 TV 2 Gruppen - resultatregnskap (Tall i mill. kr) > 32 GRUPPEN MORSELSKAP RESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Programkostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Andel resultat datter og tilknyttede Netto finansposter ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat RESULTAT ETTER SKATT Minoritetsinteresser RESULTAT ETTER MINORITETER

33 Elektroniske medier > 33 (Tall i mill. kr) 4 K 01 4 K 00 Elektroniske medier Driftsinntekter Driftskostnader Brutto driftsresultat (EBITDA) Ordinære avskrivninger Goodwillavskrivninger Netto driftsresultat (EBIT) Tilknyttede selskaper Resultat forretningsområde ,9 % -120,0 % Netto driftsmargin -83,3 % -78,6 %

34 Russland > 34 (Tall i mill. kr) 4 K 01 4 K 00 Russland Driftsinntekter Driftskostnader Brutto driftsresultat (EBITDA) Ordinære avskrivninger Goodwillavskrivninger Netto driftsresultat (EBIT) Tilknyttede selskaper Resultat forretningsområde -7-9

35 Aksjonærer per > 35 Aksjonærer Antall aksjer Eie rande l Sanoma WSOY ,60 % Telenor Broadband ,15 % Fagbevegelsens Investeringsselskap ,74 % Sparebank 1 Gruppen ,42 % Norsk Kommuneforbund ,66 % Folketrygdfondet ,26 % Sum 6 største ,82 % Andre aksjeeiere ,18 % Totalt antall aksjer %

36 Uik. APR vs hovedindeks fra APR IPO til feb 02 (omregnet til APR kurs) > 36

37 Uik.medieaksjer og hovedindeks fra børsnotering av APR til feb 02 (omregnet til APR kurs) > 37

38 Forklaring til nøkkeltall > 38 Definisjon av nøkkeltall: Driftsmargin EBIT EBITDA Egenkapitalandel Fortjeneste per aksje Kontantstrøm per aksje Likviditetsreserve Driftsresultat/Driftsinntekter Driftsresultat Driftsresultat før avskrivninger Egenkapital inkl. minorotetsinteresser/totalkapital (Resultat - ekstraordinære poster)/gjennomsnittlig antall aksjer (Resultat + ordinære avskrivninger - ekstraordinære poster + skattekostnad - betalbar skatt)/ gjennomsnittlig antall aksjer Utrukket kassakreditt + utrukket syndikatlån + kontanter og bankinnskudd ekskl. skattetrekk

39 Investorinformasjon > 39 > Finanskalender Presentasjon av 1. kvartal: 25. april 2002 > A-pressens hjemmeside: > Investor Relations ansvarlig: Øivind Tønnessen telefon

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA. årsrapport. Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere!

ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA. årsrapport. Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere! ÅRSRAPPORT 1999 VEIDEKKE ASA 1999 årsrapport Vår berettigelse som selskap ligger i at vi fortsatt kan skape verdier for våre kunder og eiere! VEIDEKKE er en av Norges største og ledende entreprenørbedrifter.

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media Styrets beretning for 2013 Polaris Media ASA Om konsernet Polaris Media Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA)

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 07 årsrapport 2007 Innhold Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 Virksomhetsområder Terra Fondsforvaltning side

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Oss mennesker imellom

Oss mennesker imellom ÅRSRAPPORT Oss mennesker imellom oss mennesker imellom INNHOLD SIDE INNHOLD «Vi ønsker fornøyde kunder og en sterk markedsposisjon» 4 7 8-9 - 7 8 9 2 2 Konsernsjefen har ordet Postens forretningsidé, mål

Detaljer

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter, noe svakere marginer Driftsinntektene i første halvår 2009 ble 25 468 MNOK (23 281 MNOK), en økning på

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Kistefos årsresultat 2014

Kistefos årsresultat 2014 REGNSKAP 2014 Regnskap 2 Kistefos årsresultat 2014 Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer