Styresak Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler"

Transkript

1 Direktøren Styresak Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Saksbehandler: Helmer Jakobsen, Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1184 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Intensjonsavtale (1) Ikke trykt vedlegg: Tegninger samlokaliserte nødsentraler (2). Unntatt offentligheten jfr. forvaltningsloven 13, jf sikkerhetsloven 12. (Plikt til å beskytte sikkerhetsgradert informasjon) Brev fra Helsedirektoratet vedrørende godkjenning av utsatt innføring nødnett (3) Bakgrunn Norge har de siste årene blitt rammet av en rekke alvorlige hendelser. Flom, ekstremvær, svikt i tele- og el-forsyning, pandemier og angrepene 22. juli 2011 viser bredden i utfordringene i arbeidet med samfunnssikkerhet, og behovet for å styrke innsatsen på dette området. Særlig angrepene 22. juli 2011 viste klare mangler på rednings- og beredskapsområdet og evnen til å håndtere krisen som oppsto. Det er siden 2011 fremmet forslag om forbedringer, og satt i gang arbeidet med en rekke tiltak, som også vil kunne få konsekvenser for nødetatene i vårt område. I St. meld. 29 om Samfunnssikkerhet er det et også pekt på behovet for å bedre samarbeidet mellom nødetatene gjennom bedre informasjons- og situasjonsrapportering og trening på samhandling. I Bodø er det etablert en rekke funksjoner som er sentrale for å ivareta samfunnssikkerhet. Dette gjelder blant annet Forsvarets operative hovedkvarter og Hovedredningssentralen for Nord-Norge, som begge er lokalisert til Bodø. Salten politidistrikt og Salten brann har etablert sine operasjonssentraler i Bodø i tillegg til at Nordlandssykehuset har sin Akuttmedisinske kommunikasjonssentral (AMK) her. Universitetet i Nordland tilbyr master i luftfartsledelse samt master innenfor Samfunnssikkerhet og kriseledelse. På den sikkerhetspolitiske konferansen i oktober 2012 i regi av Utenriksdepartementet i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, beskrev utenriksminister Barth Eide Bodø som forsvarshovedstad, beredskapshovedstad og et viktig kunnskapssenter. Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

2 Bodø kommune har besluttet å bygge ny brannstasjon på Plassmyra sør for City Nord. Ny stasjon skal være klar til innflytting ved årsskiftet 2015/2016. I februar 2013 tok Bodø kommune initiativ til å utrede mulighetene for samlokalisering av alarmsentralene til nødetatene (helse, politi og brann) på den nye brannstasjonen. Intensjonsavtale for slikt samarbeid (vedlegg 1) ble signert av administrerende direktør og Nordlandssykehusets styre ble muntlig orientert om intensjonsavtalen i styresak Generelt om prosjektet Det er gjennomført en mulighetsanalyse der samlokalisering av alarmsentralene er bygningsmessig integrert med ny brannstasjon. I forprosjektet er romprogram og tegninger utformet i et nært samarbeid med en prosjektgruppe bestående av representanter for de ulike etatene og Bodø kommune. Samlokalisering av alarmsentralene er dimensjonert for å ta høyde for framtidige behov for operatørplasser og andre arealbehov. Etatene har gjennomført ROS-analyser og tiltak relatert til bygg er hensynstatt i forprosjektet. Valgte løsninger gir etatene separate operatørrom, men med mulighet for å etablere felles aksjonsrom ved større hendelser som krever koordinering og mer utvidet samarbeid mellom etatene. Den skisserte løsningen sikrer at autonomi, fagkyndighet og selvstendighet for den enkelte etats nødsentral bevares og beskyttes. Videre er det også lagt inn arealer for både virksomhetsspesifikt og felles arbeid med planlegging, utdanning og øvelser. Lokalene er dimensjonert for å trekke inn øvrige bidragsytere innenfor beredskapsområdet etter behov. Tegningene er omforent og godkjent av Salten politidistrikt, Nordlandssykehuset HF og Salten Brann IKS. Plantegningene ligger vedlagt. Leiekostnader for Nordlandssykehuset HF Ny brannstasjonen med opsjon på bygning for samlokaliserte alarmsentraler har vært ute på anbud som OPS-prosjekt. Bodø kommune vil være leietaker hos OPS-selskapet. Dersom ny AMK-sentral blir vedtatt plassert i den nye brannstasjonen, vil Nordlandssykehuset HF inngå en langsiktig leieavtale med Bodø kommune. Årlig leie for den enkelte etat er beregnet ut fra fordelt areal. Dette vises i tabellen nedenfor. Andel (%) Beregnet husleie (kapitalleie + FDVS) fordelt på leietakere i 2014-kroner: Etat Sum areal Leiepris (mill. kroner) m 2 Totalareal (%) Leiepris total (mill. kroner) Adm Salten Brann x 471,5 29 1, sentral (110) x 271,6 17 0,617 Politi (112) 612,4 37 1,342 Helse/AMK (113) 273,6 17 0,617 Sum 1629, ,628 x - Brann sine andeler i alarmsentralbygget består av arealer for administrasjonen i Salten Brann IKS og 110-sentral. Tallene for vederlag/ husleie er estimater og utgiftsfordeling vil kan bli noe justert etter resultatet av pågående konkurranse og forhandlinger med kommunen. Tallene baseres på finansiell leiemodell med 25 års leieperiode. Dette betyr at kommunen har anledning til vederlagsfritt å overta bygget etter 25 år. Det er under utarbeiding forslag til samarbeids-/framleieavtaler hvor Bodø kommune framleier til Nordlandssykehuset og Salten Politidistrikt. Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

3 Konsekvenser for implementering av nytt nødnett Implementering av nytt nødnett i Nord-Norge er plassert i fase 5 i det nasjonale innføringsprosjektet. Ved NLSH er det i utgangspunktet planlagt at det skal være klart for teknisk installasjon og antydet mulighet for idriftsetting AMK henholdsvis uke 3/15 og 46/15, det vil si før de eventuelle nye lokalene i brannstasjonen står ferdige. Teknisk rom i det nye bygget skal være klar for installering av nødnett 15. november AMK sentralen vil kunne være operativ i nytt bygg fra medio januar Go live av nytt nødnett vil måtte forskyves til april/mai I praksis medfører dette ca seks måneders forsinkelse i forhold til opprinnelig gjeldende (foreløpige) plan. 26.juni 2014 ble det sendt en søknad fra adm.dir. Lars Vorland i Helse Nord RHF til Helsedirektoratet hvor nødnettinnføringen søkes utsatt på grunn av muligheten for samlokalisering i nytt bygg med de øvrige nødetatene i Salten-området. I den anledning ble saken drøftet i møte mellom Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset HF, Bodø kommune, Salten Brann IKS, Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) og HDO Nødnett HF (HDO) 5. september Helse Nord RHF. Etter møtet har Helse Nord RHF i brev til Helsedirektoratet beskrevet følgende utfordringer knyttet til utsettelse; Helseradionettet Forlenget lisens/konsesjonsavgift på helseradionettet. forutsettes ivaretatt av Helsedirektoratet. Det forventes ikke at innføringen er ferdigstilt før primo 2016 slik at dagens helseradionett kan ikke slukkes før stabiliseringsperiode på nytt nett med justering/feilretting. Helse Nord RHF har fortløpende vedlikeholdt helseradionettet slik at det i dag ansees for å være stabilt og forsvarlig. Teknisk sett ansees det som uproblematisk med forlenget drift av dagens helseradionett. Konsekvenser mot øvrige nødetater og innen helsetjenesten som må løses i en mellomfase Politidistriktene samsvarer ikke med helseforetakets geografiske ansvarsområde. AMK Bodø samarbeider i dag med politidistriktene i Salten, Midtre Hålogaland og Helgeland. Politiet har allerede gjennomført den tekniske installeringen og vil isolert sett kunne være klar (Go Live) noe tidligere. Salten Brann har fått godkjent utsettelse av installering av nytt nødnett til den nye sentralen er ferdig og forventes å være operativ i april Uavhengig av helse sin innføring av nettet vil det i regionen være behov for å utarbeide prosedyrer på tvers av etatene som sikrer nødvendig kommunikasjon og beredskap inntil nødnettet er fullverdig implementert. Nordlandssykehuset vil ta initiativ til dette arbeidet. Det er i perioden fra Tetra Go Live til AMK Go Live nødvendig å gjennomføre risikoreduserende tiltak, eksempler på tiltak er beskrevet i brevet. Drift av 113-systemer med lydlogging vil kontinueres i perioden. Utalarmering av ressurser vil skje fra AMK via dagens helseradionett. Ut over helseradionettet kan kommunikasjonen med ambulanseressurser, LV-sentraler, naboressurser/-sentraler kan ivaretas ved at alle operatører har radioterminaler i nødnettet. Det må undersøkes løsning for lydlogging av radiosamtaler til AMK via nødnettet.. Det må utredes hvorvidt det er hensiktsmessig at små kontrollrom (akuttmottak og LV-sentraler) idriftsetter nytt nødnett i hht. planlagte utrulling - dvs. før AMK ved omsøkte utsettelse. Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

4 Økonomiske konsekvenser DNK må avklare med leverandør kostnadene ved Change Request og hvorvidt hele eller deler av merkostnaden kan ivaretas innenfor statlig prosjekt. Prosjektkostnadene i regionalt innføringsprosjekt kan øke som følge av at man skyver prosjektet utover opprinnelig tidsramme. Imidlertid er det grunn til å tro at deler av helses innføringsprosjekt generelt vil løpe ut i I praksis vil dermed samlokaliseringsprosjektet i Salten bare medføre en prosjektforlengelse på noen måneder. Merkostnadene for det regionale nødnett-prosjektet vil bli ivaretatt av Helse Nord RHF Signaler fra HDO Nødnett HF tyder på at de ikke ser vesentlige merkostnader (teknisk utrulling) ved utsettelse av prosjektet som skissert ovenfor. Konsesjon for dagens helseradionett vil forventes å måtte forlenges ut i 2016 uavhengig av denne utsettelsen. Kostnader knyttet til konsesjonsavgift forventes å bli ivaretatt av Helsedirektoratet som før. Drift av helseradionettet og dagens kostnader vil ivaretas av Helse Nord RHF inntil nettet kan slukkes. Helse Nord RHF har fortløpende vedlikeholdt helseradionettet. Saken ble behandlet i HODs styringsgruppe nødnett (HSN) den 18.september Styringsgruppen ga sin tilslutning til Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF sin søknad om en utsettelse av AMK Bodø (vedlegg 3), slik at samlokalisering i nytt felles bygg kan realiseres. Styringsgruppen forutsetter at Helse Nord RHF i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider en plan for kompenserende beredskapstiltak herunder tiltak for økonomiske konsekvenser for de berørte kommuner. Risiko knyttet til politietatens videre deltakelse i prosjektet I NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen) foreslås at antall politidistrikter skal reduseres i Norge. Politianalysens anbefaling er at det kun skal være ett politidistrikt i Nord-Norge. Utredningen har vært på bred høring med frist 1. oktober Det synes å være politisk og faglig uenighet om hvorvidt det bør være ett eller to politidistrikter i Nord- Norge og Politianalysen er ennå ikke behandlet i Stortinget. Plassering av Politiets operasjonssentraler i framtida er således uavklart og det er av den grunn usikkert om Politiet vil delta i et samlokaliseringsprosjekt i Bodø. Dersom Politiet ikke deltar, faller også den faglige argumentasjonen for Nordlandssykehusets deltakelse i prosjektet. Direktørens vurdering Samlokalisering av alarmsentralene for helse-, politi og brannetatene er utformet med sikte på å gi gode rammevilkår for samvirke, kunnskapsdeling, forebyggende arbeid og håndteringsevne knyttet til de utviklingstrekk og trusselbilder vi ser i samfunnet framover. Direktøren finner det viktig å presisere at prosjektet gjelder samlokalisering, ikke samorganisering. Felles nødnummer er ikke aktuelt. AMK-sentral på Plassmyra vil dessuten frigi lokaler i A og B-fløya. Dette vil bidra til å løse arealutfordringer i relasjon til det planlagte nye akuttmottaket og observasjonsposten. Avstanden mellom sykehuset og AMK-sentralen er av fagmiljøene ansett å være akseptabel og kan kompenseres for ved risikoreduserende tiltak. Direktøren er sammen med Helse Nord RHF villig til å ta risikoen knyttet til økte kostnader i forbindelse med nødvendig utsettelse av implementering av nytt nødnett som følge av samlokaliseringsprosjektet. Direktøren er ikke villig til å bære risikoen knyttet til politietatens deltakelse. En samlokalisering med brann men uten Politiet, er ikke ønskelig for Nordlandssykehuset HF. Det kan derfor ikke være aktuelt for Nordlandssykehuset HF å inngå noen forpliktende avtaler om framtidige leieforhold med Bodø Kommune før tilsvarende leieforhold er forpliktende avtalt mellom Bodø Kommune og Politiet. Det følger av dette at Bodø Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

5 kommune alene må bære all økonomisk risiko knyttet til om det med 3 part inngås avtale om bygging av arealer som likevel ikke vil bli leid av Nordlandssykehuset og Politiet. Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner at det kan inngås avtale om etablering av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i ny brannstasjon som skissert i saksfremlegget 2. Styret forutsetter at slik avtale ikke inngås før alle tre nødetatenes deltakelse er bekreftet Avstemming: Vedtak: Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

6 Intensjonsavtale SAMLOKALISERING AV NØDETATENES ALARMSENTRALER Avtaleparter: Bodø kommune Salten politidistrikt Nordlandssykehuset Salten Brann

7 Avtalen Det inngås intensjonsavtale mellom Salten Brann, Politiet og Nordlandssykehuset om å avklare mulighetene for samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler. Det utarbeides en forstudie/etableres prosjekt som skal synliggjøre mulighetene, kostnadene og andre konsekvenser ved samlokalisering. Bakgrunn Norge har de siste årene blitt rammet av en rekke alvorlige hendelser. Flom, ekstremvær, svikt i tele- og elforsyning, pandemier og angrepene 22. juli 2011 viser bredden i utfordringene i arbeidet med samfunnssikkerhet, og behovet for å styrke innsatsen på dette området. Samfunnssikkerhet omfatter vern mot hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner i vårt samfunn og som setter liv og helse i fare. Svikt i sikkerheten kan utløses av naturkatastrofer, være forårsaket av menneskelige eller tekniske feil, eller beviste handlinger for å ramme vitale samfunnsfunksjoner. Særlig angrepene 22. juli 2011 viste klare mangler på rednings- og beredskapsområdet og evnen til å håndtere krisen som oppsto. Evalueringsrapportene som er utarbeidet etter disse hendelsene dokumenterer svakheter på sikkerhetsog beredskapsområdene. Det gjelder bl.a. - Organisering, ledelse og samarbeid mellom berørte etater - Varsling og alarmering - Situasjonsrapportering - Evakuering og behandling oppfølging av skadde og pårørende - Informasjons- og mediahåndtering Derfor er det fremmet forslag om forbedringer, og satt i gang arbeidet med en rekke tiltak, som også vil kunne få konsekvenser for nødetatene i vårt område. Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Utvalget har gjennom NOU lagt fram sin anbefaling som blant annet konkluderer med at politiet bør organiseres i færre og større politidistrikter. Utvalget anbefaler seks politidistrikter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har skissert ny organisering av landets 110-sentraler med færre, større og mer faglig robuste enheter. Det kommer trolig forslag om ny organisering av hovedredningstjenesten samt at Helse Nord RHF har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede hvorvidt nytt nødnett skal implementeres med dagens AMK- struktur (5 sentraler) eller innenfor en endret struktur med alternativt 1 eller 2 AMKsentraler. Arbeidsgruppa skal overlevere rapporten 30. november I St. meld. 29 om Samfunnssikkerhet er det et også pekt på behovet for å bedre samarbeidet mellom nødetatene gjennom bedre informasjons- og situasjonsrapportering og trening på samhandling. Bodø i et Nasjonalt samfunnssikkerhetsperspektiv I Bodø er det alt etablert en rekke funksjoner som er sentrale for å ivareta samfunnssikkerhet. Dette gjelder f.eks. Forsvarets operative hovedkvarter og Hovedredningssentralen for Nord-Norge, som begge er lokalisert til Bodø. De kommende årene etableres det et nasjonalt Luftoperasjons- og programmeringssenter ved Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. I tillegg flytter Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) med stab samt Luftoperativt inspektorat (LOI) og Luftforsvarets utdanningsinspektorat (LUI.) til Reitan. På sikkerhets- og beredskapsområdet er Bodø vertskap for 330-skvadronen (Redningshelikoptre), Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Bodø Hovedflystasjon, Hovedredningssentralen Nord- Norge (inkl. Norwegian Mission Control Centre (NMCC)), Helse Nords ledelse, Salten IUA (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning,) Bodø radio, Luftambulansetjenesten, Salten politidistrikt, Værtjenestekontoret m.fl. Bodø er også nød- og beredskapslufthavn for transpolare flyvninger og har en rekke bedrifter i randsonene av disse virksomhetene som leverer varer og tjenester til fly- og beredskapsmiljøet i Bodø. På kompetanse- og utdanningssiden, tilbyr bl.a. Bodø VGS Flyfag landslinjetilbud for flymekaniker og flyavioniker. Universitetet i Nordland tilbyr master i luftfartsledelse samt master innenfor Samfunnssikkerhet og kriseledelse. Både funksjoner som alt er etablert i Bodø, sentralisering innenfor politi og brann- og redningstjeneste, et stort sykehus som omfatter både somatikk og psykiatri og beliggenheten i landsdelen, tilsier at kommunen kan styrke sin posisjon innenfor flere områder som omfatter samfunnssikkerhet. På sikkerhetspolitisk konferanse, arrangert i Bodø i oktober 2012 av

8 Utenriksdepartementet i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, beskrev utenriksminister Barth Eide Bodø som forsvarshovedstad, beredskapshovedstad og et viktig kunnskapssenter. Situasjonen Bodø kommune har besluttet å bygge ny brannstasjon på Plassmyra sør for City Nord. Ny stasjon skal være klar til bruk innen utgangen av Politiet vil trolig ha behov for økte arealer til operasjonssentral. Arealbehovet vil avhenge av hvilke funksjoner politiet i Bodø får som følge av omorganiseringen av politidistriktene. Behovet kan løses på ulike måter, men samlokalisering med de øvrige nødsentraler er den løsningen som blir vurdert å være mest gunstig. Det er utarbeidet en foreløpig arealskisse til felleslokaler for «blålysetatene» basert på et tilbygg eller påbygg til ny brannstasjon. Kommunen er i forhandlinger med fylkeskommunen om å kjøpe ytterligere areal på Plassmyra slik at det er mulig å bygge ny politistasjon. I februar 2013 tok Bodø kommune initiativ til et felles møte med berørte etater for å sondere mulighetene for å starte arbeidet med å utrede mulighetene for samlokalisering av «blålysetatene». Kommunen har også vært i kontakt med sentrale myndigheter for å redegjøre for de muligheter som foreligger for å utvikle samarbeidet og samspillet mellom beredskapsog redningsetatene. 30. april d.å. ble det holdt et nytt møte for å avklare det videre arbeidet. Hovedkonklusjonen i dette møtet var: Deltakerne ønsker å føre arbeidet videre med å etablere en egen prosjektgruppe som skal utrede mulighetene for et tettere samarbeide og eventuell samlokalisering av «blålysetatene» i tråd med nasjonale føringer. Hver av partene oppnevner to representanter til arbeidsgruppen. Intensjonsavtalens innhold Det inngås intensjonsavtale mellom Salten Brann, Politiet og Nordlandssykehuset om å avklare mulighetene for samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler. Det utarbeides en forstudie/etableres prosjekt som skal synliggjøre mulighetene, kostnadene og andre konsekvenser ved samlokalisering. Aktuell samlokalisering: Alarmsentral brann 110 Alarmsentral politi 112 AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonsenhet 113 Fellesoperative funksjoner politi Redningsutstyr mv politi Det forutsettes langsiktige og forutsigbare leieavtaler med Bodø kommune. Utredningsarbeidet skal ha fokus på: - bedre og mer effektiv beredskap - kompetanseheving gjennom tett samarbeid mellom nødsentralene - kompetanseheving/utviklingsarbeid i samhandling med UIN - felles øvingsopplegg Gjennom arbeidet skal det: - utredes fordeler og ulemper ved en lokal samlokalisering - tids- og beslutningsplan - utrede finansiering - utrede arealbehov Utredningen skal gi grunnlag for partene til å ta endelig stilling til på hvilke områder det kan være behov for å forbedre samhandling og samarbeid, og om de ønsker å etablere «blålysfunksjonene» på samme sted. Utredningen skal være foreligge innen 1. februar Til grunn legges også referat fra møtene 20.februar 2013, 30.april 2013, 19.august 2013 og 24.september Arbeidet utføres av prosjektgruppe bestående av: To representanter fra Salten Brann To representanter fra politiet To representanter fra Nordlandssykehuset En fra Bodø kommune eiendomskontoret Det enkelte medlem i prosjektgruppa skal ha kunnskap om sin virksomhets behov ved valg av de ulike løsninger og har også rett til å ta med seg ekstra ekspertise når dette blir vurdert som nødvendig. Salten Brann, Salten Politidistrikt, Nordlandssykehuset og kommune dekker egne kostnader, mens eksterne kostnader avklares i prosjektgruppa og dekkes av samarbeidspartene samt av eksterne tilskudd. Prosjektgruppens arbeid ledes av styringsgruppens leder, Svein Blix. Bodø kommune v/samfunnskontoret er sekretær for arbeidet.

9 Bodø den 25. september 2013 Bodø kommune Nordlandssykehuset Salten politidistrikt Salten Brann Design: Kommunikasjon, Bodø kommune

10 v Helse Nord RHF v/trond Marius Elsbak Sjøgata BODØ Deres ref.: Vår ref.: 14/ Saksbehandler: Rune Arnesen Dato: Bodø AMK- område - Utsatt innføring av Nødnett Helsedirektoratet viser til deres brev av 26. juni 2014, om utsettelse av innføring av Nødnett i Bodø AMK- område. Saken ble drøftet 5. september 2014 i Bodø med Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset HF, Bodø kommune, Salten Brann IKS, Helsedirektoratet, Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) og HDO Nødnett HF (helsetjenestens driftsorganisasjon) og utdypet i søknad datert 8. september fra Helse Nord RHF om utsettelse av Go- live i Salten- område (Bodø AMKområde). Helse og omsorgsdepartementet, ved styringsgruppen for nødnett, behandlet søknaden fra Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF om utsettelse av innføring av Nødnett for Bodø AMK- område i styringsgruppen 18. september Styringsgruppens vedtak: Styringsgruppen gir sin tilslutning til Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF sin søknad om en utsettelse av AMK Bodø, slik at samlokalisering i nytt felles bygg kan realiseres. Styringsgruppen forutsetter at Helse Nord RHF i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider en plan for kompenserende beredskapstiltak herunder tiltak for økonomiske konsekvenser for de berørte kommuner. Helsedirektoratet ber med bakgrunn i anbefalingen fra styringsgruppen Helse Nord RHF og Nordlandsykehuset HF, at det avtales møte for gjennomgang av det videre planarbeid etter styrebeslutning i Nordlandssykehuset HF. Vennlig hilsen Steinar Olsen e.f. avdelingsdirektør Rune Arnesen seniorrådgiver Helsedirektoratet - Divisjon spesialisthelsetjenester Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Rune Arnesen, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 28, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.:

11 Dokumentet er godkjent elektronisk Kopi: Postmottak (Ekstern post til Postmottak;'Svein Magne Karlsen';Lars Erik medisinsk nødmeldetjeneste, Rune Arnesen;Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Steinar Olsen;Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Ellen Margrethe Dahlberg;Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK);Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), Ivar Myrli - 2 -

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014

Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli 2011 - interimsrapport pr 1. juli 2014 v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/8723-18 Saksbehandler: Vegard Nore Dato: 01.07.2014 Oppfølging av tiltak etter terroranslaget 22. juli

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

22.juli 15.25. Rapport. Læring for bedre beredskap IS-1984. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 Rapport IS-1984 Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011 22.juli 15.25 Læring for bedre beredskap Umiddelbart etter eksplosjonen dirigerte Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral helseressurser

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Saksframlegg. Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk Søgne kommune Arkiv: 024 Saksmappe: 2014/22-5541/2014 Saksbehandler: Torkjell Tofte Dato: 11.02.2014 Saksframlegg Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer