Styresak Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler"

Transkript

1 Direktøren Styresak Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Saksbehandler: Helmer Jakobsen, Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1184 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Intensjonsavtale (1) Ikke trykt vedlegg: Tegninger samlokaliserte nødsentraler (2). Unntatt offentligheten jfr. forvaltningsloven 13, jf sikkerhetsloven 12. (Plikt til å beskytte sikkerhetsgradert informasjon) Brev fra Helsedirektoratet vedrørende godkjenning av utsatt innføring nødnett (3) Bakgrunn Norge har de siste årene blitt rammet av en rekke alvorlige hendelser. Flom, ekstremvær, svikt i tele- og el-forsyning, pandemier og angrepene 22. juli 2011 viser bredden i utfordringene i arbeidet med samfunnssikkerhet, og behovet for å styrke innsatsen på dette området. Særlig angrepene 22. juli 2011 viste klare mangler på rednings- og beredskapsområdet og evnen til å håndtere krisen som oppsto. Det er siden 2011 fremmet forslag om forbedringer, og satt i gang arbeidet med en rekke tiltak, som også vil kunne få konsekvenser for nødetatene i vårt område. I St. meld. 29 om Samfunnssikkerhet er det et også pekt på behovet for å bedre samarbeidet mellom nødetatene gjennom bedre informasjons- og situasjonsrapportering og trening på samhandling. I Bodø er det etablert en rekke funksjoner som er sentrale for å ivareta samfunnssikkerhet. Dette gjelder blant annet Forsvarets operative hovedkvarter og Hovedredningssentralen for Nord-Norge, som begge er lokalisert til Bodø. Salten politidistrikt og Salten brann har etablert sine operasjonssentraler i Bodø i tillegg til at Nordlandssykehuset har sin Akuttmedisinske kommunikasjonssentral (AMK) her. Universitetet i Nordland tilbyr master i luftfartsledelse samt master innenfor Samfunnssikkerhet og kriseledelse. På den sikkerhetspolitiske konferansen i oktober 2012 i regi av Utenriksdepartementet i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, beskrev utenriksminister Barth Eide Bodø som forsvarshovedstad, beredskapshovedstad og et viktig kunnskapssenter. Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

2 Bodø kommune har besluttet å bygge ny brannstasjon på Plassmyra sør for City Nord. Ny stasjon skal være klar til innflytting ved årsskiftet 2015/2016. I februar 2013 tok Bodø kommune initiativ til å utrede mulighetene for samlokalisering av alarmsentralene til nødetatene (helse, politi og brann) på den nye brannstasjonen. Intensjonsavtale for slikt samarbeid (vedlegg 1) ble signert av administrerende direktør og Nordlandssykehusets styre ble muntlig orientert om intensjonsavtalen i styresak Generelt om prosjektet Det er gjennomført en mulighetsanalyse der samlokalisering av alarmsentralene er bygningsmessig integrert med ny brannstasjon. I forprosjektet er romprogram og tegninger utformet i et nært samarbeid med en prosjektgruppe bestående av representanter for de ulike etatene og Bodø kommune. Samlokalisering av alarmsentralene er dimensjonert for å ta høyde for framtidige behov for operatørplasser og andre arealbehov. Etatene har gjennomført ROS-analyser og tiltak relatert til bygg er hensynstatt i forprosjektet. Valgte løsninger gir etatene separate operatørrom, men med mulighet for å etablere felles aksjonsrom ved større hendelser som krever koordinering og mer utvidet samarbeid mellom etatene. Den skisserte løsningen sikrer at autonomi, fagkyndighet og selvstendighet for den enkelte etats nødsentral bevares og beskyttes. Videre er det også lagt inn arealer for både virksomhetsspesifikt og felles arbeid med planlegging, utdanning og øvelser. Lokalene er dimensjonert for å trekke inn øvrige bidragsytere innenfor beredskapsområdet etter behov. Tegningene er omforent og godkjent av Salten politidistrikt, Nordlandssykehuset HF og Salten Brann IKS. Plantegningene ligger vedlagt. Leiekostnader for Nordlandssykehuset HF Ny brannstasjonen med opsjon på bygning for samlokaliserte alarmsentraler har vært ute på anbud som OPS-prosjekt. Bodø kommune vil være leietaker hos OPS-selskapet. Dersom ny AMK-sentral blir vedtatt plassert i den nye brannstasjonen, vil Nordlandssykehuset HF inngå en langsiktig leieavtale med Bodø kommune. Årlig leie for den enkelte etat er beregnet ut fra fordelt areal. Dette vises i tabellen nedenfor. Andel (%) Beregnet husleie (kapitalleie + FDVS) fordelt på leietakere i 2014-kroner: Etat Sum areal Leiepris (mill. kroner) m 2 Totalareal (%) Leiepris total (mill. kroner) Adm Salten Brann x 471,5 29 1, sentral (110) x 271,6 17 0,617 Politi (112) 612,4 37 1,342 Helse/AMK (113) 273,6 17 0,617 Sum 1629, ,628 x - Brann sine andeler i alarmsentralbygget består av arealer for administrasjonen i Salten Brann IKS og 110-sentral. Tallene for vederlag/ husleie er estimater og utgiftsfordeling vil kan bli noe justert etter resultatet av pågående konkurranse og forhandlinger med kommunen. Tallene baseres på finansiell leiemodell med 25 års leieperiode. Dette betyr at kommunen har anledning til vederlagsfritt å overta bygget etter 25 år. Det er under utarbeiding forslag til samarbeids-/framleieavtaler hvor Bodø kommune framleier til Nordlandssykehuset og Salten Politidistrikt. Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

3 Konsekvenser for implementering av nytt nødnett Implementering av nytt nødnett i Nord-Norge er plassert i fase 5 i det nasjonale innføringsprosjektet. Ved NLSH er det i utgangspunktet planlagt at det skal være klart for teknisk installasjon og antydet mulighet for idriftsetting AMK henholdsvis uke 3/15 og 46/15, det vil si før de eventuelle nye lokalene i brannstasjonen står ferdige. Teknisk rom i det nye bygget skal være klar for installering av nødnett 15. november AMK sentralen vil kunne være operativ i nytt bygg fra medio januar Go live av nytt nødnett vil måtte forskyves til april/mai I praksis medfører dette ca seks måneders forsinkelse i forhold til opprinnelig gjeldende (foreløpige) plan. 26.juni 2014 ble det sendt en søknad fra adm.dir. Lars Vorland i Helse Nord RHF til Helsedirektoratet hvor nødnettinnføringen søkes utsatt på grunn av muligheten for samlokalisering i nytt bygg med de øvrige nødetatene i Salten-området. I den anledning ble saken drøftet i møte mellom Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset HF, Bodø kommune, Salten Brann IKS, Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) og HDO Nødnett HF (HDO) 5. september Helse Nord RHF. Etter møtet har Helse Nord RHF i brev til Helsedirektoratet beskrevet følgende utfordringer knyttet til utsettelse; Helseradionettet Forlenget lisens/konsesjonsavgift på helseradionettet. forutsettes ivaretatt av Helsedirektoratet. Det forventes ikke at innføringen er ferdigstilt før primo 2016 slik at dagens helseradionett kan ikke slukkes før stabiliseringsperiode på nytt nett med justering/feilretting. Helse Nord RHF har fortløpende vedlikeholdt helseradionettet slik at det i dag ansees for å være stabilt og forsvarlig. Teknisk sett ansees det som uproblematisk med forlenget drift av dagens helseradionett. Konsekvenser mot øvrige nødetater og innen helsetjenesten som må løses i en mellomfase Politidistriktene samsvarer ikke med helseforetakets geografiske ansvarsområde. AMK Bodø samarbeider i dag med politidistriktene i Salten, Midtre Hålogaland og Helgeland. Politiet har allerede gjennomført den tekniske installeringen og vil isolert sett kunne være klar (Go Live) noe tidligere. Salten Brann har fått godkjent utsettelse av installering av nytt nødnett til den nye sentralen er ferdig og forventes å være operativ i april Uavhengig av helse sin innføring av nettet vil det i regionen være behov for å utarbeide prosedyrer på tvers av etatene som sikrer nødvendig kommunikasjon og beredskap inntil nødnettet er fullverdig implementert. Nordlandssykehuset vil ta initiativ til dette arbeidet. Det er i perioden fra Tetra Go Live til AMK Go Live nødvendig å gjennomføre risikoreduserende tiltak, eksempler på tiltak er beskrevet i brevet. Drift av 113-systemer med lydlogging vil kontinueres i perioden. Utalarmering av ressurser vil skje fra AMK via dagens helseradionett. Ut over helseradionettet kan kommunikasjonen med ambulanseressurser, LV-sentraler, naboressurser/-sentraler kan ivaretas ved at alle operatører har radioterminaler i nødnettet. Det må undersøkes løsning for lydlogging av radiosamtaler til AMK via nødnettet.. Det må utredes hvorvidt det er hensiktsmessig at små kontrollrom (akuttmottak og LV-sentraler) idriftsetter nytt nødnett i hht. planlagte utrulling - dvs. før AMK ved omsøkte utsettelse. Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

4 Økonomiske konsekvenser DNK må avklare med leverandør kostnadene ved Change Request og hvorvidt hele eller deler av merkostnaden kan ivaretas innenfor statlig prosjekt. Prosjektkostnadene i regionalt innføringsprosjekt kan øke som følge av at man skyver prosjektet utover opprinnelig tidsramme. Imidlertid er det grunn til å tro at deler av helses innføringsprosjekt generelt vil løpe ut i I praksis vil dermed samlokaliseringsprosjektet i Salten bare medføre en prosjektforlengelse på noen måneder. Merkostnadene for det regionale nødnett-prosjektet vil bli ivaretatt av Helse Nord RHF Signaler fra HDO Nødnett HF tyder på at de ikke ser vesentlige merkostnader (teknisk utrulling) ved utsettelse av prosjektet som skissert ovenfor. Konsesjon for dagens helseradionett vil forventes å måtte forlenges ut i 2016 uavhengig av denne utsettelsen. Kostnader knyttet til konsesjonsavgift forventes å bli ivaretatt av Helsedirektoratet som før. Drift av helseradionettet og dagens kostnader vil ivaretas av Helse Nord RHF inntil nettet kan slukkes. Helse Nord RHF har fortløpende vedlikeholdt helseradionettet. Saken ble behandlet i HODs styringsgruppe nødnett (HSN) den 18.september Styringsgruppen ga sin tilslutning til Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF sin søknad om en utsettelse av AMK Bodø (vedlegg 3), slik at samlokalisering i nytt felles bygg kan realiseres. Styringsgruppen forutsetter at Helse Nord RHF i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider en plan for kompenserende beredskapstiltak herunder tiltak for økonomiske konsekvenser for de berørte kommuner. Risiko knyttet til politietatens videre deltakelse i prosjektet I NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen) foreslås at antall politidistrikter skal reduseres i Norge. Politianalysens anbefaling er at det kun skal være ett politidistrikt i Nord-Norge. Utredningen har vært på bred høring med frist 1. oktober Det synes å være politisk og faglig uenighet om hvorvidt det bør være ett eller to politidistrikter i Nord- Norge og Politianalysen er ennå ikke behandlet i Stortinget. Plassering av Politiets operasjonssentraler i framtida er således uavklart og det er av den grunn usikkert om Politiet vil delta i et samlokaliseringsprosjekt i Bodø. Dersom Politiet ikke deltar, faller også den faglige argumentasjonen for Nordlandssykehusets deltakelse i prosjektet. Direktørens vurdering Samlokalisering av alarmsentralene for helse-, politi og brannetatene er utformet med sikte på å gi gode rammevilkår for samvirke, kunnskapsdeling, forebyggende arbeid og håndteringsevne knyttet til de utviklingstrekk og trusselbilder vi ser i samfunnet framover. Direktøren finner det viktig å presisere at prosjektet gjelder samlokalisering, ikke samorganisering. Felles nødnummer er ikke aktuelt. AMK-sentral på Plassmyra vil dessuten frigi lokaler i A og B-fløya. Dette vil bidra til å løse arealutfordringer i relasjon til det planlagte nye akuttmottaket og observasjonsposten. Avstanden mellom sykehuset og AMK-sentralen er av fagmiljøene ansett å være akseptabel og kan kompenseres for ved risikoreduserende tiltak. Direktøren er sammen med Helse Nord RHF villig til å ta risikoen knyttet til økte kostnader i forbindelse med nødvendig utsettelse av implementering av nytt nødnett som følge av samlokaliseringsprosjektet. Direktøren er ikke villig til å bære risikoen knyttet til politietatens deltakelse. En samlokalisering med brann men uten Politiet, er ikke ønskelig for Nordlandssykehuset HF. Det kan derfor ikke være aktuelt for Nordlandssykehuset HF å inngå noen forpliktende avtaler om framtidige leieforhold med Bodø Kommune før tilsvarende leieforhold er forpliktende avtalt mellom Bodø Kommune og Politiet. Det følger av dette at Bodø Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

5 kommune alene må bære all økonomisk risiko knyttet til om det med 3 part inngås avtale om bygging av arealer som likevel ikke vil bli leid av Nordlandssykehuset og Politiet. Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner at det kan inngås avtale om etablering av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i ny brannstasjon som skissert i saksfremlegget 2. Styret forutsetter at slik avtale ikke inngås før alle tre nødetatenes deltakelse er bekreftet Avstemming: Vedtak: Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

6 Intensjonsavtale SAMLOKALISERING AV NØDETATENES ALARMSENTRALER Avtaleparter: Bodø kommune Salten politidistrikt Nordlandssykehuset Salten Brann

7 Avtalen Det inngås intensjonsavtale mellom Salten Brann, Politiet og Nordlandssykehuset om å avklare mulighetene for samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler. Det utarbeides en forstudie/etableres prosjekt som skal synliggjøre mulighetene, kostnadene og andre konsekvenser ved samlokalisering. Bakgrunn Norge har de siste årene blitt rammet av en rekke alvorlige hendelser. Flom, ekstremvær, svikt i tele- og elforsyning, pandemier og angrepene 22. juli 2011 viser bredden i utfordringene i arbeidet med samfunnssikkerhet, og behovet for å styrke innsatsen på dette området. Samfunnssikkerhet omfatter vern mot hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner i vårt samfunn og som setter liv og helse i fare. Svikt i sikkerheten kan utløses av naturkatastrofer, være forårsaket av menneskelige eller tekniske feil, eller beviste handlinger for å ramme vitale samfunnsfunksjoner. Særlig angrepene 22. juli 2011 viste klare mangler på rednings- og beredskapsområdet og evnen til å håndtere krisen som oppsto. Evalueringsrapportene som er utarbeidet etter disse hendelsene dokumenterer svakheter på sikkerhetsog beredskapsområdene. Det gjelder bl.a. - Organisering, ledelse og samarbeid mellom berørte etater - Varsling og alarmering - Situasjonsrapportering - Evakuering og behandling oppfølging av skadde og pårørende - Informasjons- og mediahåndtering Derfor er det fremmet forslag om forbedringer, og satt i gang arbeidet med en rekke tiltak, som også vil kunne få konsekvenser for nødetatene i vårt område. Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Utvalget har gjennom NOU lagt fram sin anbefaling som blant annet konkluderer med at politiet bør organiseres i færre og større politidistrikter. Utvalget anbefaler seks politidistrikter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har skissert ny organisering av landets 110-sentraler med færre, større og mer faglig robuste enheter. Det kommer trolig forslag om ny organisering av hovedredningstjenesten samt at Helse Nord RHF har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede hvorvidt nytt nødnett skal implementeres med dagens AMK- struktur (5 sentraler) eller innenfor en endret struktur med alternativt 1 eller 2 AMKsentraler. Arbeidsgruppa skal overlevere rapporten 30. november I St. meld. 29 om Samfunnssikkerhet er det et også pekt på behovet for å bedre samarbeidet mellom nødetatene gjennom bedre informasjons- og situasjonsrapportering og trening på samhandling. Bodø i et Nasjonalt samfunnssikkerhetsperspektiv I Bodø er det alt etablert en rekke funksjoner som er sentrale for å ivareta samfunnssikkerhet. Dette gjelder f.eks. Forsvarets operative hovedkvarter og Hovedredningssentralen for Nord-Norge, som begge er lokalisert til Bodø. De kommende årene etableres det et nasjonalt Luftoperasjons- og programmeringssenter ved Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. I tillegg flytter Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) med stab samt Luftoperativt inspektorat (LOI) og Luftforsvarets utdanningsinspektorat (LUI.) til Reitan. På sikkerhets- og beredskapsområdet er Bodø vertskap for 330-skvadronen (Redningshelikoptre), Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Bodø Hovedflystasjon, Hovedredningssentralen Nord- Norge (inkl. Norwegian Mission Control Centre (NMCC)), Helse Nords ledelse, Salten IUA (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning,) Bodø radio, Luftambulansetjenesten, Salten politidistrikt, Værtjenestekontoret m.fl. Bodø er også nød- og beredskapslufthavn for transpolare flyvninger og har en rekke bedrifter i randsonene av disse virksomhetene som leverer varer og tjenester til fly- og beredskapsmiljøet i Bodø. På kompetanse- og utdanningssiden, tilbyr bl.a. Bodø VGS Flyfag landslinjetilbud for flymekaniker og flyavioniker. Universitetet i Nordland tilbyr master i luftfartsledelse samt master innenfor Samfunnssikkerhet og kriseledelse. Både funksjoner som alt er etablert i Bodø, sentralisering innenfor politi og brann- og redningstjeneste, et stort sykehus som omfatter både somatikk og psykiatri og beliggenheten i landsdelen, tilsier at kommunen kan styrke sin posisjon innenfor flere områder som omfatter samfunnssikkerhet. På sikkerhetspolitisk konferanse, arrangert i Bodø i oktober 2012 av

8 Utenriksdepartementet i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, beskrev utenriksminister Barth Eide Bodø som forsvarshovedstad, beredskapshovedstad og et viktig kunnskapssenter. Situasjonen Bodø kommune har besluttet å bygge ny brannstasjon på Plassmyra sør for City Nord. Ny stasjon skal være klar til bruk innen utgangen av Politiet vil trolig ha behov for økte arealer til operasjonssentral. Arealbehovet vil avhenge av hvilke funksjoner politiet i Bodø får som følge av omorganiseringen av politidistriktene. Behovet kan løses på ulike måter, men samlokalisering med de øvrige nødsentraler er den løsningen som blir vurdert å være mest gunstig. Det er utarbeidet en foreløpig arealskisse til felleslokaler for «blålysetatene» basert på et tilbygg eller påbygg til ny brannstasjon. Kommunen er i forhandlinger med fylkeskommunen om å kjøpe ytterligere areal på Plassmyra slik at det er mulig å bygge ny politistasjon. I februar 2013 tok Bodø kommune initiativ til et felles møte med berørte etater for å sondere mulighetene for å starte arbeidet med å utrede mulighetene for samlokalisering av «blålysetatene». Kommunen har også vært i kontakt med sentrale myndigheter for å redegjøre for de muligheter som foreligger for å utvikle samarbeidet og samspillet mellom beredskapsog redningsetatene. 30. april d.å. ble det holdt et nytt møte for å avklare det videre arbeidet. Hovedkonklusjonen i dette møtet var: Deltakerne ønsker å føre arbeidet videre med å etablere en egen prosjektgruppe som skal utrede mulighetene for et tettere samarbeide og eventuell samlokalisering av «blålysetatene» i tråd med nasjonale føringer. Hver av partene oppnevner to representanter til arbeidsgruppen. Intensjonsavtalens innhold Det inngås intensjonsavtale mellom Salten Brann, Politiet og Nordlandssykehuset om å avklare mulighetene for samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler. Det utarbeides en forstudie/etableres prosjekt som skal synliggjøre mulighetene, kostnadene og andre konsekvenser ved samlokalisering. Aktuell samlokalisering: Alarmsentral brann 110 Alarmsentral politi 112 AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonsenhet 113 Fellesoperative funksjoner politi Redningsutstyr mv politi Det forutsettes langsiktige og forutsigbare leieavtaler med Bodø kommune. Utredningsarbeidet skal ha fokus på: - bedre og mer effektiv beredskap - kompetanseheving gjennom tett samarbeid mellom nødsentralene - kompetanseheving/utviklingsarbeid i samhandling med UIN - felles øvingsopplegg Gjennom arbeidet skal det: - utredes fordeler og ulemper ved en lokal samlokalisering - tids- og beslutningsplan - utrede finansiering - utrede arealbehov Utredningen skal gi grunnlag for partene til å ta endelig stilling til på hvilke områder det kan være behov for å forbedre samhandling og samarbeid, og om de ønsker å etablere «blålysfunksjonene» på samme sted. Utredningen skal være foreligge innen 1. februar Til grunn legges også referat fra møtene 20.februar 2013, 30.april 2013, 19.august 2013 og 24.september Arbeidet utføres av prosjektgruppe bestående av: To representanter fra Salten Brann To representanter fra politiet To representanter fra Nordlandssykehuset En fra Bodø kommune eiendomskontoret Det enkelte medlem i prosjektgruppa skal ha kunnskap om sin virksomhets behov ved valg av de ulike løsninger og har også rett til å ta med seg ekstra ekspertise når dette blir vurdert som nødvendig. Salten Brann, Salten Politidistrikt, Nordlandssykehuset og kommune dekker egne kostnader, mens eksterne kostnader avklares i prosjektgruppa og dekkes av samarbeidspartene samt av eksterne tilskudd. Prosjektgruppens arbeid ledes av styringsgruppens leder, Svein Blix. Bodø kommune v/samfunnskontoret er sekretær for arbeidet.

9 Bodø den 25. september 2013 Bodø kommune Nordlandssykehuset Salten politidistrikt Salten Brann Design: Kommunikasjon, Bodø kommune

10 v Helse Nord RHF v/trond Marius Elsbak Sjøgata BODØ Deres ref.: Vår ref.: 14/ Saksbehandler: Rune Arnesen Dato: Bodø AMK- område - Utsatt innføring av Nødnett Helsedirektoratet viser til deres brev av 26. juni 2014, om utsettelse av innføring av Nødnett i Bodø AMK- område. Saken ble drøftet 5. september 2014 i Bodø med Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset HF, Bodø kommune, Salten Brann IKS, Helsedirektoratet, Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) og HDO Nødnett HF (helsetjenestens driftsorganisasjon) og utdypet i søknad datert 8. september fra Helse Nord RHF om utsettelse av Go- live i Salten- område (Bodø AMKområde). Helse og omsorgsdepartementet, ved styringsgruppen for nødnett, behandlet søknaden fra Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF om utsettelse av innføring av Nødnett for Bodø AMK- område i styringsgruppen 18. september Styringsgruppens vedtak: Styringsgruppen gir sin tilslutning til Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF sin søknad om en utsettelse av AMK Bodø, slik at samlokalisering i nytt felles bygg kan realiseres. Styringsgruppen forutsetter at Helse Nord RHF i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider en plan for kompenserende beredskapstiltak herunder tiltak for økonomiske konsekvenser for de berørte kommuner. Helsedirektoratet ber med bakgrunn i anbefalingen fra styringsgruppen Helse Nord RHF og Nordlandsykehuset HF, at det avtales møte for gjennomgang av det videre planarbeid etter styrebeslutning i Nordlandssykehuset HF. Vennlig hilsen Steinar Olsen e.f. avdelingsdirektør Rune Arnesen seniorrådgiver Helsedirektoratet - Divisjon spesialisthelsetjenester Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Rune Arnesen, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 28, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.:

11 Dokumentet er godkjent elektronisk Kopi: Postmottak (Ekstern post til Postmottak;'Svein Magne Karlsen';Lars Erik medisinsk nødmeldetjeneste, Rune Arnesen;Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Steinar Olsen;Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Ellen Margrethe Dahlberg;Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK);Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), Ivar Myrli - 2 -

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Ny brannstasjon med samlokaliserte alarmsentraler

Ny brannstasjon med samlokaliserte alarmsentraler Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.06.2014 36686/2014 2013/2911 M82 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/84 Bystyret 19.06.2014 14/125 Formannskapet 19.06.2014 Ny brannstasjon med

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Høringsuttalelse - Brannanalysen

Høringsuttalelse - Brannanalysen Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2014 4330/2014 2014/477 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/10 Formannskapet 29.01.2014 Høringsuttalelse - Brannanalysen Forslag til vedtak Formannskapet

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument Trine Haugen Jan Norum 23.6.2013 0.2 Midlertidig dokument Trine Haugen Jan Norum 26.6.2013 1.0 Endelig dokument

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler?

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Brannvesenkonferansen 2015 25.03.2015 Innhold Presentasjon av anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt gitt 16.12.14

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64435/2013 2013/4229 X31 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/167 Formannskapet 25.09.2013 Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN)

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Jesper Rådberg, JD Tverretatlig enighet Basert på dokumenterte behov Grunnlag for endring Det skal IKKE innføres ETT FELLES nødnummer. 113 består! Det

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10 SAMLOK - PROSJEKTET Samlokalisering av nødmeldesentralene Per Henriksborg Drammen 27.09.10 PROGRAM Kl. 1200 1300 Orientering SAMLOK-prosjektet Kl. 1310 1330 Orientering om 112/politiets operasjonssentral

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Håkon Gammelsæter, Ambulanseforum 27. september 2016 Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens konklusjon

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck/Anne Berit Sund Bodø, 23.4.2014 Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Formål Helse Nord

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet har følgjande merknader:

Justis- og beredskapsdepartementet har følgjande merknader: Konsept Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Filnavn: C:\ephorte\pdfserverdocproc\rhfephor Dykkar ref. Vår ref. Dato 2014/7 14/142 - ÅST 04.02.2014 Høyring - framtidig AMK-struktur i Helse Nord Vi viser

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk HDO Drift og Endringer HDO eies i fellesskap av de fire regionale helseforetakene Kort om HDO Drift og Endringer

Detaljer

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital AMK Sør-Trøndelag Tetra in Hospital Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital av Torger Øvergård Prosjektleder nødnett - St Olavs Hospital HF Teknisk systemansvarlig Medisinsk nødmeldetjeneste St Olavs Hospital

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Arkivsaksnr.: 11/375-2 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2016 Styresak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.09.2015 Møtested Radisson Blu Hotell Gardermoen Tid 14.00

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

Etablering av regionale datasentre i Helse Nord konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013

Etablering av regionale datasentre i Helse Nord konseptfaserapport, oppfølging av styresak 143-2013 Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Lyshoel/Rolandsen Bodø, 11.4.2014 Styresak 49-2014 Etablering av regionale datasentre i Helse Nord konseptfaserapport, oppfølging av styresak

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden

kjede t2/3e*-l lnnholdsfortegnelse Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer fo kieden ljenesteavtale nr. I I Omforente beredskapsplaner og akuthnedisinsk kjede Omforent 18.1.1. Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 101-2016 OMDANNING AV HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS OG HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse DNKs plass i forvaltningen Regjeringen STAT JD.. HOD.. PDMT POD pdi pdi pdi PST DNK BDO DSB Hdir HDO

Detaljer

Politiets bruk av ambulanseressurser

Politiets bruk av ambulanseressurser Rapport IS-5/2016 Politiets bruk av ambulanseressurser Publikasjonens tittel: Politiets bruk av ambulanseressurser Utgitt: 24. august 2016 Bestillingsnummer: IS-5/2016 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 031-2013 SYKEHUSET ØSTFOLD HF AVHENDING AV SARPSBORG SYKEHUS (GNR. 1, BNR. 1743 I SARPSBORG KOMMUNE) TIL SARPSBORG KOMMUNE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet "Vold og seksuelle overgrep mot gravide"

Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på temaet Vold og seksuelle overgrep mot gravide v2.1-18.03.2013 HERE Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 13/10865-1 Saksbehandler: Kjersti Kellner Dato: 20.12.2013 Ekstern høring - revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen

Detaljer

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten)

Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) Det kongelige Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Høring - Rapport: Forslag til frem tidig organisering av n ødm eldetjenesten (112 -rapporten) 1. Oppsummering og konklusjoner Stiftelsen

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Lars Erik Tandsæther Adm.dir Formålet med HDO gitt i vedtekter HDO skal: bidra til å realisere helsetjenestes samlede målsetninger for den nasjonale medisinske

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten Nødmeldetjenesten Noen (u)mulige muligheter Fra 112-rapporten 1 Fra 112-rapporten Fra 112-rapporten 2 Brannmannen - Nr 5 2002 Kampen om 110-sentralene Lokaliseringsdebatten har allerede startet etter at

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Justis- og beredskapsdepartementet Program for forbedring av nødmeldingstjenesten Jesper Rådberg Nødnettdagene 2016 Kort tilbakeblikk Pilot 112 Drammen KVU Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Detaljer

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Ytterligere innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Helse Nord 8038 BODØ Att. Randi Spørck Sende kun elektronisk Deres ref.: 2013/261-1 Vår ref.: 2011/4778-7 Saksbehandler/dir.tlf.: Petra Gabriele Pohl, 776 27488 Dato: 16.09.2013 Ytterligere innspill til

Detaljer

overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8

overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 12.3.2015 Styresak 36-2015/3 E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak

Detaljer

Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs hospital HF. ST OLAVSHOSPITAL *UNIVE RSITETSSYKEHU SET I TRO ND HEIM -Fra bord til bell Tjenesteavtale 11 for omforente beredskapsplaner mellom Værnesregionen ved kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker og St. Olavs

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral

Pilot Drammen. Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Pilot Drammen Mottak av felles nødmeldinger og felles nødsentral Viktige hendelser 2008: Regjeringen sier at den tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og felles nødsentraler og nedsetter en interdepartemental

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015. SAK NR 30-2015 ADs orientering. Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17. september 2015 SAK NR 30-2015 ADs orientering Forslag til vedtak: Styret tar ADs gjennomgang

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers

Detaljer

FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET. Separate rettssubjekter (IKS / AS)

FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET. Separate rettssubjekter (IKS / AS) FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET.011, Separate rettssubjekter (IKS / AS) org.nr. 9 52 & (Fullrnaktsgiver) gir med dette Direktoratet for nødkommunikasjon fullmakt

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Innspill til ny stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap

Innspill til ny stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap Samfunnskontoret Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Dato:... 01.07.2014 Saksbehandler:... Asgeir Jordbru Telefon direkte:... 75555100 Deres ref.:... Løpenr.:... 44542/2014 Saksnr./vår

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer