Styresak Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 96-2014 Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler"

Transkript

1 Direktøren Styresak Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler Saksbehandler: Helmer Jakobsen, Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1184 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Intensjonsavtale (1) Ikke trykt vedlegg: Tegninger samlokaliserte nødsentraler (2). Unntatt offentligheten jfr. forvaltningsloven 13, jf sikkerhetsloven 12. (Plikt til å beskytte sikkerhetsgradert informasjon) Brev fra Helsedirektoratet vedrørende godkjenning av utsatt innføring nødnett (3) Bakgrunn Norge har de siste årene blitt rammet av en rekke alvorlige hendelser. Flom, ekstremvær, svikt i tele- og el-forsyning, pandemier og angrepene 22. juli 2011 viser bredden i utfordringene i arbeidet med samfunnssikkerhet, og behovet for å styrke innsatsen på dette området. Særlig angrepene 22. juli 2011 viste klare mangler på rednings- og beredskapsområdet og evnen til å håndtere krisen som oppsto. Det er siden 2011 fremmet forslag om forbedringer, og satt i gang arbeidet med en rekke tiltak, som også vil kunne få konsekvenser for nødetatene i vårt område. I St. meld. 29 om Samfunnssikkerhet er det et også pekt på behovet for å bedre samarbeidet mellom nødetatene gjennom bedre informasjons- og situasjonsrapportering og trening på samhandling. I Bodø er det etablert en rekke funksjoner som er sentrale for å ivareta samfunnssikkerhet. Dette gjelder blant annet Forsvarets operative hovedkvarter og Hovedredningssentralen for Nord-Norge, som begge er lokalisert til Bodø. Salten politidistrikt og Salten brann har etablert sine operasjonssentraler i Bodø i tillegg til at Nordlandssykehuset har sin Akuttmedisinske kommunikasjonssentral (AMK) her. Universitetet i Nordland tilbyr master i luftfartsledelse samt master innenfor Samfunnssikkerhet og kriseledelse. På den sikkerhetspolitiske konferansen i oktober 2012 i regi av Utenriksdepartementet i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, beskrev utenriksminister Barth Eide Bodø som forsvarshovedstad, beredskapshovedstad og et viktig kunnskapssenter. Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

2 Bodø kommune har besluttet å bygge ny brannstasjon på Plassmyra sør for City Nord. Ny stasjon skal være klar til innflytting ved årsskiftet 2015/2016. I februar 2013 tok Bodø kommune initiativ til å utrede mulighetene for samlokalisering av alarmsentralene til nødetatene (helse, politi og brann) på den nye brannstasjonen. Intensjonsavtale for slikt samarbeid (vedlegg 1) ble signert av administrerende direktør og Nordlandssykehusets styre ble muntlig orientert om intensjonsavtalen i styresak Generelt om prosjektet Det er gjennomført en mulighetsanalyse der samlokalisering av alarmsentralene er bygningsmessig integrert med ny brannstasjon. I forprosjektet er romprogram og tegninger utformet i et nært samarbeid med en prosjektgruppe bestående av representanter for de ulike etatene og Bodø kommune. Samlokalisering av alarmsentralene er dimensjonert for å ta høyde for framtidige behov for operatørplasser og andre arealbehov. Etatene har gjennomført ROS-analyser og tiltak relatert til bygg er hensynstatt i forprosjektet. Valgte løsninger gir etatene separate operatørrom, men med mulighet for å etablere felles aksjonsrom ved større hendelser som krever koordinering og mer utvidet samarbeid mellom etatene. Den skisserte løsningen sikrer at autonomi, fagkyndighet og selvstendighet for den enkelte etats nødsentral bevares og beskyttes. Videre er det også lagt inn arealer for både virksomhetsspesifikt og felles arbeid med planlegging, utdanning og øvelser. Lokalene er dimensjonert for å trekke inn øvrige bidragsytere innenfor beredskapsområdet etter behov. Tegningene er omforent og godkjent av Salten politidistrikt, Nordlandssykehuset HF og Salten Brann IKS. Plantegningene ligger vedlagt. Leiekostnader for Nordlandssykehuset HF Ny brannstasjonen med opsjon på bygning for samlokaliserte alarmsentraler har vært ute på anbud som OPS-prosjekt. Bodø kommune vil være leietaker hos OPS-selskapet. Dersom ny AMK-sentral blir vedtatt plassert i den nye brannstasjonen, vil Nordlandssykehuset HF inngå en langsiktig leieavtale med Bodø kommune. Årlig leie for den enkelte etat er beregnet ut fra fordelt areal. Dette vises i tabellen nedenfor. Andel (%) Beregnet husleie (kapitalleie + FDVS) fordelt på leietakere i 2014-kroner: Etat Sum areal Leiepris (mill. kroner) m 2 Totalareal (%) Leiepris total (mill. kroner) Adm Salten Brann x 471,5 29 1, sentral (110) x 271,6 17 0,617 Politi (112) 612,4 37 1,342 Helse/AMK (113) 273,6 17 0,617 Sum 1629, ,628 x - Brann sine andeler i alarmsentralbygget består av arealer for administrasjonen i Salten Brann IKS og 110-sentral. Tallene for vederlag/ husleie er estimater og utgiftsfordeling vil kan bli noe justert etter resultatet av pågående konkurranse og forhandlinger med kommunen. Tallene baseres på finansiell leiemodell med 25 års leieperiode. Dette betyr at kommunen har anledning til vederlagsfritt å overta bygget etter 25 år. Det er under utarbeiding forslag til samarbeids-/framleieavtaler hvor Bodø kommune framleier til Nordlandssykehuset og Salten Politidistrikt. Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

3 Konsekvenser for implementering av nytt nødnett Implementering av nytt nødnett i Nord-Norge er plassert i fase 5 i det nasjonale innføringsprosjektet. Ved NLSH er det i utgangspunktet planlagt at det skal være klart for teknisk installasjon og antydet mulighet for idriftsetting AMK henholdsvis uke 3/15 og 46/15, det vil si før de eventuelle nye lokalene i brannstasjonen står ferdige. Teknisk rom i det nye bygget skal være klar for installering av nødnett 15. november AMK sentralen vil kunne være operativ i nytt bygg fra medio januar Go live av nytt nødnett vil måtte forskyves til april/mai I praksis medfører dette ca seks måneders forsinkelse i forhold til opprinnelig gjeldende (foreløpige) plan. 26.juni 2014 ble det sendt en søknad fra adm.dir. Lars Vorland i Helse Nord RHF til Helsedirektoratet hvor nødnettinnføringen søkes utsatt på grunn av muligheten for samlokalisering i nytt bygg med de øvrige nødetatene i Salten-området. I den anledning ble saken drøftet i møte mellom Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset HF, Bodø kommune, Salten Brann IKS, Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) og HDO Nødnett HF (HDO) 5. september Helse Nord RHF. Etter møtet har Helse Nord RHF i brev til Helsedirektoratet beskrevet følgende utfordringer knyttet til utsettelse; Helseradionettet Forlenget lisens/konsesjonsavgift på helseradionettet. forutsettes ivaretatt av Helsedirektoratet. Det forventes ikke at innføringen er ferdigstilt før primo 2016 slik at dagens helseradionett kan ikke slukkes før stabiliseringsperiode på nytt nett med justering/feilretting. Helse Nord RHF har fortløpende vedlikeholdt helseradionettet slik at det i dag ansees for å være stabilt og forsvarlig. Teknisk sett ansees det som uproblematisk med forlenget drift av dagens helseradionett. Konsekvenser mot øvrige nødetater og innen helsetjenesten som må løses i en mellomfase Politidistriktene samsvarer ikke med helseforetakets geografiske ansvarsområde. AMK Bodø samarbeider i dag med politidistriktene i Salten, Midtre Hålogaland og Helgeland. Politiet har allerede gjennomført den tekniske installeringen og vil isolert sett kunne være klar (Go Live) noe tidligere. Salten Brann har fått godkjent utsettelse av installering av nytt nødnett til den nye sentralen er ferdig og forventes å være operativ i april Uavhengig av helse sin innføring av nettet vil det i regionen være behov for å utarbeide prosedyrer på tvers av etatene som sikrer nødvendig kommunikasjon og beredskap inntil nødnettet er fullverdig implementert. Nordlandssykehuset vil ta initiativ til dette arbeidet. Det er i perioden fra Tetra Go Live til AMK Go Live nødvendig å gjennomføre risikoreduserende tiltak, eksempler på tiltak er beskrevet i brevet. Drift av 113-systemer med lydlogging vil kontinueres i perioden. Utalarmering av ressurser vil skje fra AMK via dagens helseradionett. Ut over helseradionettet kan kommunikasjonen med ambulanseressurser, LV-sentraler, naboressurser/-sentraler kan ivaretas ved at alle operatører har radioterminaler i nødnettet. Det må undersøkes løsning for lydlogging av radiosamtaler til AMK via nødnettet.. Det må utredes hvorvidt det er hensiktsmessig at små kontrollrom (akuttmottak og LV-sentraler) idriftsetter nytt nødnett i hht. planlagte utrulling - dvs. før AMK ved omsøkte utsettelse. Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

4 Økonomiske konsekvenser DNK må avklare med leverandør kostnadene ved Change Request og hvorvidt hele eller deler av merkostnaden kan ivaretas innenfor statlig prosjekt. Prosjektkostnadene i regionalt innføringsprosjekt kan øke som følge av at man skyver prosjektet utover opprinnelig tidsramme. Imidlertid er det grunn til å tro at deler av helses innføringsprosjekt generelt vil løpe ut i I praksis vil dermed samlokaliseringsprosjektet i Salten bare medføre en prosjektforlengelse på noen måneder. Merkostnadene for det regionale nødnett-prosjektet vil bli ivaretatt av Helse Nord RHF Signaler fra HDO Nødnett HF tyder på at de ikke ser vesentlige merkostnader (teknisk utrulling) ved utsettelse av prosjektet som skissert ovenfor. Konsesjon for dagens helseradionett vil forventes å måtte forlenges ut i 2016 uavhengig av denne utsettelsen. Kostnader knyttet til konsesjonsavgift forventes å bli ivaretatt av Helsedirektoratet som før. Drift av helseradionettet og dagens kostnader vil ivaretas av Helse Nord RHF inntil nettet kan slukkes. Helse Nord RHF har fortløpende vedlikeholdt helseradionettet. Saken ble behandlet i HODs styringsgruppe nødnett (HSN) den 18.september Styringsgruppen ga sin tilslutning til Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF sin søknad om en utsettelse av AMK Bodø (vedlegg 3), slik at samlokalisering i nytt felles bygg kan realiseres. Styringsgruppen forutsetter at Helse Nord RHF i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider en plan for kompenserende beredskapstiltak herunder tiltak for økonomiske konsekvenser for de berørte kommuner. Risiko knyttet til politietatens videre deltakelse i prosjektet I NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer (Politianalysen) foreslås at antall politidistrikter skal reduseres i Norge. Politianalysens anbefaling er at det kun skal være ett politidistrikt i Nord-Norge. Utredningen har vært på bred høring med frist 1. oktober Det synes å være politisk og faglig uenighet om hvorvidt det bør være ett eller to politidistrikter i Nord- Norge og Politianalysen er ennå ikke behandlet i Stortinget. Plassering av Politiets operasjonssentraler i framtida er således uavklart og det er av den grunn usikkert om Politiet vil delta i et samlokaliseringsprosjekt i Bodø. Dersom Politiet ikke deltar, faller også den faglige argumentasjonen for Nordlandssykehusets deltakelse i prosjektet. Direktørens vurdering Samlokalisering av alarmsentralene for helse-, politi og brannetatene er utformet med sikte på å gi gode rammevilkår for samvirke, kunnskapsdeling, forebyggende arbeid og håndteringsevne knyttet til de utviklingstrekk og trusselbilder vi ser i samfunnet framover. Direktøren finner det viktig å presisere at prosjektet gjelder samlokalisering, ikke samorganisering. Felles nødnummer er ikke aktuelt. AMK-sentral på Plassmyra vil dessuten frigi lokaler i A og B-fløya. Dette vil bidra til å løse arealutfordringer i relasjon til det planlagte nye akuttmottaket og observasjonsposten. Avstanden mellom sykehuset og AMK-sentralen er av fagmiljøene ansett å være akseptabel og kan kompenseres for ved risikoreduserende tiltak. Direktøren er sammen med Helse Nord RHF villig til å ta risikoen knyttet til økte kostnader i forbindelse med nødvendig utsettelse av implementering av nytt nødnett som følge av samlokaliseringsprosjektet. Direktøren er ikke villig til å bære risikoen knyttet til politietatens deltakelse. En samlokalisering med brann men uten Politiet, er ikke ønskelig for Nordlandssykehuset HF. Det kan derfor ikke være aktuelt for Nordlandssykehuset HF å inngå noen forpliktende avtaler om framtidige leieforhold med Bodø Kommune før tilsvarende leieforhold er forpliktende avtalt mellom Bodø Kommune og Politiet. Det følger av dette at Bodø Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

5 kommune alene må bære all økonomisk risiko knyttet til om det med 3 part inngås avtale om bygging av arealer som likevel ikke vil bli leid av Nordlandssykehuset og Politiet. Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner at det kan inngås avtale om etablering av akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i ny brannstasjon som skissert i saksfremlegget 2. Styret forutsetter at slik avtale ikke inngås før alle tre nødetatenes deltakelse er bekreftet Avstemming: Vedtak: Styresak 96/14 Møtedato: 6. oktober

6 Intensjonsavtale SAMLOKALISERING AV NØDETATENES ALARMSENTRALER Avtaleparter: Bodø kommune Salten politidistrikt Nordlandssykehuset Salten Brann

7 Avtalen Det inngås intensjonsavtale mellom Salten Brann, Politiet og Nordlandssykehuset om å avklare mulighetene for samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler. Det utarbeides en forstudie/etableres prosjekt som skal synliggjøre mulighetene, kostnadene og andre konsekvenser ved samlokalisering. Bakgrunn Norge har de siste årene blitt rammet av en rekke alvorlige hendelser. Flom, ekstremvær, svikt i tele- og elforsyning, pandemier og angrepene 22. juli 2011 viser bredden i utfordringene i arbeidet med samfunnssikkerhet, og behovet for å styrke innsatsen på dette området. Samfunnssikkerhet omfatter vern mot hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner i vårt samfunn og som setter liv og helse i fare. Svikt i sikkerheten kan utløses av naturkatastrofer, være forårsaket av menneskelige eller tekniske feil, eller beviste handlinger for å ramme vitale samfunnsfunksjoner. Særlig angrepene 22. juli 2011 viste klare mangler på rednings- og beredskapsområdet og evnen til å håndtere krisen som oppsto. Evalueringsrapportene som er utarbeidet etter disse hendelsene dokumenterer svakheter på sikkerhetsog beredskapsområdene. Det gjelder bl.a. - Organisering, ledelse og samarbeid mellom berørte etater - Varsling og alarmering - Situasjonsrapportering - Evakuering og behandling oppfølging av skadde og pårørende - Informasjons- og mediahåndtering Derfor er det fremmet forslag om forbedringer, og satt i gang arbeidet med en rekke tiltak, som også vil kunne få konsekvenser for nødetatene i vårt område. Regjeringen nedsatte 8. november 2012 et utvalg for å analysere utfordringene i norsk politi. Utvalget har gjennom NOU lagt fram sin anbefaling som blant annet konkluderer med at politiet bør organiseres i færre og større politidistrikter. Utvalget anbefaler seks politidistrikter. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har skissert ny organisering av landets 110-sentraler med færre, større og mer faglig robuste enheter. Det kommer trolig forslag om ny organisering av hovedredningstjenesten samt at Helse Nord RHF har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede hvorvidt nytt nødnett skal implementeres med dagens AMK- struktur (5 sentraler) eller innenfor en endret struktur med alternativt 1 eller 2 AMKsentraler. Arbeidsgruppa skal overlevere rapporten 30. november I St. meld. 29 om Samfunnssikkerhet er det et også pekt på behovet for å bedre samarbeidet mellom nødetatene gjennom bedre informasjons- og situasjonsrapportering og trening på samhandling. Bodø i et Nasjonalt samfunnssikkerhetsperspektiv I Bodø er det alt etablert en rekke funksjoner som er sentrale for å ivareta samfunnssikkerhet. Dette gjelder f.eks. Forsvarets operative hovedkvarter og Hovedredningssentralen for Nord-Norge, som begge er lokalisert til Bodø. De kommende årene etableres det et nasjonalt Luftoperasjons- og programmeringssenter ved Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. I tillegg flytter Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) med stab samt Luftoperativt inspektorat (LOI) og Luftforsvarets utdanningsinspektorat (LUI.) til Reitan. På sikkerhets- og beredskapsområdet er Bodø vertskap for 330-skvadronen (Redningshelikoptre), Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), Bodø Hovedflystasjon, Hovedredningssentralen Nord- Norge (inkl. Norwegian Mission Control Centre (NMCC)), Helse Nords ledelse, Salten IUA (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning,) Bodø radio, Luftambulansetjenesten, Salten politidistrikt, Værtjenestekontoret m.fl. Bodø er også nød- og beredskapslufthavn for transpolare flyvninger og har en rekke bedrifter i randsonene av disse virksomhetene som leverer varer og tjenester til fly- og beredskapsmiljøet i Bodø. På kompetanse- og utdanningssiden, tilbyr bl.a. Bodø VGS Flyfag landslinjetilbud for flymekaniker og flyavioniker. Universitetet i Nordland tilbyr master i luftfartsledelse samt master innenfor Samfunnssikkerhet og kriseledelse. Både funksjoner som alt er etablert i Bodø, sentralisering innenfor politi og brann- og redningstjeneste, et stort sykehus som omfatter både somatikk og psykiatri og beliggenheten i landsdelen, tilsier at kommunen kan styrke sin posisjon innenfor flere områder som omfatter samfunnssikkerhet. På sikkerhetspolitisk konferanse, arrangert i Bodø i oktober 2012 av

8 Utenriksdepartementet i samarbeid med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, beskrev utenriksminister Barth Eide Bodø som forsvarshovedstad, beredskapshovedstad og et viktig kunnskapssenter. Situasjonen Bodø kommune har besluttet å bygge ny brannstasjon på Plassmyra sør for City Nord. Ny stasjon skal være klar til bruk innen utgangen av Politiet vil trolig ha behov for økte arealer til operasjonssentral. Arealbehovet vil avhenge av hvilke funksjoner politiet i Bodø får som følge av omorganiseringen av politidistriktene. Behovet kan løses på ulike måter, men samlokalisering med de øvrige nødsentraler er den løsningen som blir vurdert å være mest gunstig. Det er utarbeidet en foreløpig arealskisse til felleslokaler for «blålysetatene» basert på et tilbygg eller påbygg til ny brannstasjon. Kommunen er i forhandlinger med fylkeskommunen om å kjøpe ytterligere areal på Plassmyra slik at det er mulig å bygge ny politistasjon. I februar 2013 tok Bodø kommune initiativ til et felles møte med berørte etater for å sondere mulighetene for å starte arbeidet med å utrede mulighetene for samlokalisering av «blålysetatene». Kommunen har også vært i kontakt med sentrale myndigheter for å redegjøre for de muligheter som foreligger for å utvikle samarbeidet og samspillet mellom beredskapsog redningsetatene. 30. april d.å. ble det holdt et nytt møte for å avklare det videre arbeidet. Hovedkonklusjonen i dette møtet var: Deltakerne ønsker å føre arbeidet videre med å etablere en egen prosjektgruppe som skal utrede mulighetene for et tettere samarbeide og eventuell samlokalisering av «blålysetatene» i tråd med nasjonale føringer. Hver av partene oppnevner to representanter til arbeidsgruppen. Intensjonsavtalens innhold Det inngås intensjonsavtale mellom Salten Brann, Politiet og Nordlandssykehuset om å avklare mulighetene for samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler. Det utarbeides en forstudie/etableres prosjekt som skal synliggjøre mulighetene, kostnadene og andre konsekvenser ved samlokalisering. Aktuell samlokalisering: Alarmsentral brann 110 Alarmsentral politi 112 AMK - Akuttmedisinsk kommunikasjonsenhet 113 Fellesoperative funksjoner politi Redningsutstyr mv politi Det forutsettes langsiktige og forutsigbare leieavtaler med Bodø kommune. Utredningsarbeidet skal ha fokus på: - bedre og mer effektiv beredskap - kompetanseheving gjennom tett samarbeid mellom nødsentralene - kompetanseheving/utviklingsarbeid i samhandling med UIN - felles øvingsopplegg Gjennom arbeidet skal det: - utredes fordeler og ulemper ved en lokal samlokalisering - tids- og beslutningsplan - utrede finansiering - utrede arealbehov Utredningen skal gi grunnlag for partene til å ta endelig stilling til på hvilke områder det kan være behov for å forbedre samhandling og samarbeid, og om de ønsker å etablere «blålysfunksjonene» på samme sted. Utredningen skal være foreligge innen 1. februar Til grunn legges også referat fra møtene 20.februar 2013, 30.april 2013, 19.august 2013 og 24.september Arbeidet utføres av prosjektgruppe bestående av: To representanter fra Salten Brann To representanter fra politiet To representanter fra Nordlandssykehuset En fra Bodø kommune eiendomskontoret Det enkelte medlem i prosjektgruppa skal ha kunnskap om sin virksomhets behov ved valg av de ulike løsninger og har også rett til å ta med seg ekstra ekspertise når dette blir vurdert som nødvendig. Salten Brann, Salten Politidistrikt, Nordlandssykehuset og kommune dekker egne kostnader, mens eksterne kostnader avklares i prosjektgruppa og dekkes av samarbeidspartene samt av eksterne tilskudd. Prosjektgruppens arbeid ledes av styringsgruppens leder, Svein Blix. Bodø kommune v/samfunnskontoret er sekretær for arbeidet.

9 Bodø den 25. september 2013 Bodø kommune Nordlandssykehuset Salten politidistrikt Salten Brann Design: Kommunikasjon, Bodø kommune

10 v Helse Nord RHF v/trond Marius Elsbak Sjøgata BODØ Deres ref.: Vår ref.: 14/ Saksbehandler: Rune Arnesen Dato: Bodø AMK- område - Utsatt innføring av Nødnett Helsedirektoratet viser til deres brev av 26. juni 2014, om utsettelse av innføring av Nødnett i Bodø AMK- område. Saken ble drøftet 5. september 2014 i Bodø med Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset HF, Bodø kommune, Salten Brann IKS, Helsedirektoratet, Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) og HDO Nødnett HF (helsetjenestens driftsorganisasjon) og utdypet i søknad datert 8. september fra Helse Nord RHF om utsettelse av Go- live i Salten- område (Bodø AMKområde). Helse og omsorgsdepartementet, ved styringsgruppen for nødnett, behandlet søknaden fra Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF om utsettelse av innføring av Nødnett for Bodø AMK- område i styringsgruppen 18. september Styringsgruppens vedtak: Styringsgruppen gir sin tilslutning til Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF sin søknad om en utsettelse av AMK Bodø, slik at samlokalisering i nytt felles bygg kan realiseres. Styringsgruppen forutsetter at Helse Nord RHF i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeider en plan for kompenserende beredskapstiltak herunder tiltak for økonomiske konsekvenser for de berørte kommuner. Helsedirektoratet ber med bakgrunn i anbefalingen fra styringsgruppen Helse Nord RHF og Nordlandsykehuset HF, at det avtales møte for gjennomgang av det videre planarbeid etter styrebeslutning i Nordlandssykehuset HF. Vennlig hilsen Steinar Olsen e.f. avdelingsdirektør Rune Arnesen seniorrådgiver Helsedirektoratet - Divisjon spesialisthelsetjenester Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Rune Arnesen, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 28, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.:

11 Dokumentet er godkjent elektronisk Kopi: Postmottak (Ekstern post til Postmottak;'Svein Magne Karlsen';Lars Erik medisinsk nødmeldetjeneste, Rune Arnesen;Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Steinar Olsen;Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Ellen Margrethe Dahlberg;Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK);Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO), Ivar Myrli - 2 -

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Ny brannstasjon med samlokaliserte alarmsentraler

Ny brannstasjon med samlokaliserte alarmsentraler Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.06.2014 36686/2014 2013/2911 M82 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/84 Bystyret 19.06.2014 14/125 Formannskapet 19.06.2014 Ny brannstasjon med

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument Trine Haugen Jan Norum 23.6.2013 0.2 Midlertidig dokument Trine Haugen Jan Norum 26.6.2013 1.0 Endelig dokument

Detaljer

Høringsuttalelse - Brannanalysen

Høringsuttalelse - Brannanalysen Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2014 4330/2014 2014/477 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/10 Formannskapet 29.01.2014 Høringsuttalelse - Brannanalysen Forslag til vedtak Formannskapet

Detaljer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2013 64435/2013 2013/4229 X31 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/167 Formannskapet 25.09.2013 Høringsuttalelse - NOU 2013:9 Ett politi - rustet

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler?

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Nasjonalt nødmeldingsprosjekt hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler? Brannvesenkonferansen 2015 25.03.2015 Innhold Presentasjon av anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt gitt 16.12.14

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 64/13 Innfasing av nytt nødnett i Helse Midt-Norge bygningsmessige konsekvenser for AMK Sunnmøre - Ålesund Saksbehandler Steinar Bjørås Ansvarlig direktør Henrik Sandbu

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 21.10.2015 Møtested Thon Hotell Opera Tid 14.00 18.00 Møteleder

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett

Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Norge Deres Ref.: Vår Ref.: Arkivkode: Dato: 16/00108-3 129 27.06.2017 Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett Vedlagt brev gikk ut til

Detaljer

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN)

Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) Jesper Rådberg, JD Tverretatlig enighet Basert på dokumenterte behov Grunnlag for endring Det skal IKKE innføres ETT FELLES nødnummer. 113 består! Det

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt. «Bedre samvirke mellom nødetatene»

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt. «Bedre samvirke mellom nødetatene» Nasjonalt nødmeldingsprosjekt «Bedre samvirke mellom nødetatene» Prosjektleder Erik Liaklev Bakgrunn og oppdrag Bakgrunn: Stortingsvedtak nr. 412, 8. mars 2012: «Stortinget ber regjeringen fremme egen

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 21.10.2015 SAK NR 35-2015 Rammer og føringer - budsjett 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet

Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning om bistand til Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: Saksbehandler: VEN Vår ref.: 11/5628 Dato: 25.10.2011 Gjennomgang og oppsummering av helsesektorens innsats etter terrorangrepene 22. juli - anmodning

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10

SAMLOK - PROSJEKTET. Samlokalisering av nødmeldesentralene. Per Henriksborg Drammen 27.09.10 SAMLOK - PROSJEKTET Samlokalisering av nødmeldesentralene Per Henriksborg Drammen 27.09.10 PROGRAM Kl. 1200 1300 Orientering SAMLOK-prosjektet Kl. 1310 1330 Orientering om 112/politiets operasjonssentral

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge

SAKSFREMLEGG. Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge SAKSFREMLEGG Sak 10/11 Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 24.03.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 11/1140-8 Arkiv: 008 Innstilling

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. oktober 2016

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. oktober 2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 31. oktober 2016 SAK NR 41-2016 Manglende finansiering av kommunehelsetjenesten i 2016 Forslag til

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen

Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Forankring av beredskapsarbeid i ledelsen Inge.J.Solheim Seniorrådgiver savdelingen 7.nov 2012 Forankring av beredskapsarbeidet i ledelsen 1 Innhold: Helseberedskap: grunnlag og rollefordeling Forankring

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 17.mars 2016 SAK NR 122016 Økonomisk langtidsplan 20172020 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet har følgjande merknader:

Justis- og beredskapsdepartementet har følgjande merknader: Konsept Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Filnavn: C:\ephorte\pdfserverdocproc\rhfephor Dykkar ref. Vår ref. Dato 2014/7 14/142 - ÅST 04.02.2014 Høyring - framtidig AMK-struktur i Helse Nord Vi viser

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Håkon Gammelsæter, Ambulanseforum 27. september 2016 Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens konklusjon

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. NSH Konferanse om prehospitale tjenester 28. 29. november 2016 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn:

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 03.02.2016 Møtested Park Inn, Gardermoen Tid 10.00 13.30 Møteleder

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 40-2015 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar budsjett for 2016 Gjøvik, 4.

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 45-2017 Operasjonalisering av eierskap til helses nødnettutstyr Forslag til

Detaljer

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten

PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten PFN Program for forbedring av nødmeldetjenesten AMK-Bodø Sven Bruun - Seniorrådgiver Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste PFN teknologiutredningen Anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt (NNP) skal

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital AMK Sør-Trøndelag Tetra in Hospital Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital av Torger Øvergård Prosjektleder nødnett - St Olavs Hospital HF Teknisk systemansvarlig Medisinsk nødmeldetjeneste St Olavs Hospital

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.03.2016 Møtested Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog

22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog 22. juli 2011: Er Norge bedre rustet i dag? Helsedirektør Bjørn Guldvog 22. juli 2011: Helsetjenesten leverte bra; mye å lære Et godt og testet beredskapssystem Helsepersonell med stor faglig tynge og

Detaljer

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden

Delavtale om den akuttmedisinske kjeden Delavtale om den akuttmedisinske kjeden (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 11) Sykehuset Helseforetak og kommunene i Avtalen gjelder fra 31.01.2012 1 Avtaleparter Partene i denne avtalen er Sykehuset

Detaljer

Brev av 9. og 11. august 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Oppdragsdokument presisering av oppdrag til Helse Nord RHF

Brev av 9. og 11. august 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Oppdragsdokument presisering av oppdrag til Helse Nord RHF Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-62/012 Bodø, 18.8.2017 Styresak 91-2017/8 Brev av 9. og 11. august 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Oppdragsdokument 2017 -

Detaljer

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Geir Henning Joten Teamleder ServiceDesk HDO Drift og Endringer HDO eies i fellesskap av de fire regionale helseforetakene Kort om HDO Drift og Endringer

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord

Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Møtedato: 29. april 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Spørck/Anne Berit Sund Bodø, 23.4.2014 Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Formål Helse Nord

Detaljer

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF.

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 Formatert: Bredde: 8.5", Høyde: 11" Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner mellom kommune X og St. Olavs hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunele helse- og omsorgstjenester av

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Arkivsaksnr.: 11/375-2 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett, status og veien videre Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stortinget

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Prosjektleder Erik Liaklev Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Oppdraget: Levere et beslutningsgrunnlag for en forbedret fremtidig nødmeldingstjeneste, herunder vurdere hvorvidt

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF)

Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser ANS fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2016 Styresak 140-2016 Felles eide selskap - omdanning av Luftambulansetjenesten ANS og Pasientreiser

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans SAK 165/2010 BESLUTNINGSSAK: FRAMTIDIG LEIEFORHOLD FOR

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 17.09.2015 Møtested Radisson Blu Hotell Gardermoen Tid 14.00

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 23.oktober 2017 SAK NR 46-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 03.02.2016 Møtested Park Inn, Gardermoen Tid 10.00 13.30 Møteleder

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder

Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Beredskap og samfunnssikkerhet i 2013 DSBs visjoner og fokusområder Samfunnssikkerhet 2013 Direktør Jon Arvid Lea 1 Samvirke Politi ca 14.000 Brann- og Redningsvesen ca 14.000 Sivilforsvaret 8000 Forsvarets

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 20.april 2017 SAK NR 23-2017 ADs orientering Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering.

Detaljer

Høring om fritt rehabiliteringsvalg - Helsedirektoratets høringssvar

Høring om fritt rehabiliteringsvalg - Helsedirektoratets høringssvar v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/7402-4 Saksbehandler: Bjørnar Alexander Andreassen Dato: 22.09.2015 Høring om fritt rehabiliteringsvalg

Detaljer

Felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder 26. oktober 2016 Terje Glendrange. Samvirke- og samlokaliseringsprosjekt i Flekkefjord

Felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder 26. oktober 2016 Terje Glendrange. Samvirke- og samlokaliseringsprosjekt i Flekkefjord Felles beredskapskoordinatorsamling for Aust- og Vest-Agder 26. oktober 2016 Terje Glendrange Samvirke- og samlokaliseringsprosjekt i Flekkefjord Kommunens ansvar Kommunen har et generelt og grunnleggende

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/28 HØRINGSSVAR FRA HERØY KOMMUNE - FREMTIDIG AMK-STRUKTUR I HELSE NORD Rådmannens innstilling: Høringssvar fra Herøy kommune

Detaljer

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 18. - 19. mai Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /32-58/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 11.5. Styresak 67-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Detaljer

Sande kommune Administrasjonsavdelingen

Sande kommune Administrasjonsavdelingen Sande kommune Administrasjonsavdelingen Dato: 29.10.2009 Vår ref.: 09/2-85 Arkiv: Saksbeh: Ragna Kopstad Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO (2.0c 4. cq i-bps HØRINGUTTALELSE - FORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 10.06.2016 Møtested Tlf./videomøte Tid 08.30 12.30 Møteleder

Detaljer

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting..

Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Organisering av 110 sentralene..og et par andre ting.. Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen 1 Roller og ansvar Forsvaret Politiet Nød- og Samvirkeaktørene Politiet leder redningsressursene Det sivile samfunnets

Detaljer

Fylkesadministrasjonen

Fylkesadministrasjonen VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Fylkesadministrasjonen Regionalavdelingen Vår saksbehandler Anne Cathrine Sverdru /33 34 42 73 1 av 1 Vår dato Vår referanse 29.10.2009 2009/02982-5 Deres dato Deres referanse 10.07.2009

Detaljer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Jesper Rådberg Nasjonalt nødmeldingsprosjekt Oppdraget: Levere et beslutningsgrunnlag for en forbedret fremtidig nødmeldingstjeneste, herunder vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29. september 2016

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29. september 2016 Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 29. september 2016 SAK NR 29-2016 Budsjettinnspill 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner foreløpig budsjettinnspill

Detaljer

Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper for personer med demens, Demensplan 2015, statsbudsjettet 2011

Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper for personer med demens, Demensplan 2015, statsbudsjettet 2011 Til: Landets kommuner Kirkens bymisjon Norske Kvinners Sanitetsforening Deres ref.: Saksbehandler: MGB Vår ref.: 11/4434 Dato: 30.08.2011 Tilskudd til pårørendeskoler og samtalegrupper for personer med

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-34/012 Bodø,

Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-34/012 Bodø, Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-34/012 Bodø, 19.4.2017 Styresak 50-2017/6 Brev (med vedlegg) av 7. april 2017 fra ordfører Ivan Haugland, Leirfjord kommune ad. Særskilt

Detaljer

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF Styret i Nordlandssykehuset HF i Nordlandssykehuset HF Revisor i Nordlandssykehuset HF Deres ref.: Vår ref.: 2017/5-3/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 10.5.2017 Foretaksmøte,

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene.

Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Helse- og omsorgsdepartementet Utredning: Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene. Skandinavisk Akuttmedisin, 21. mars 2017 Håkon Gammelsæter, Mye historie: Bakgrunn: Regjeringens

Detaljer