10 gode grunner til å stemme SP:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 gode grunner til å stemme SP:"

Transkript

1 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen.vår kommune skal være en kommune for alle, hvor det finnes gode oppvekstmiljøer, spennende arbeidsplasser og trivsel. Folk skal ha et reelt valg for hvor de vil bosette seg. Strand er en god kommune å bo i, men vi har fremdeles myg ugjort. Alle innbyggere skal føle at de blir hørt og verdsatt. En slik valgfrihet krever politisk styring. Det vil gi mindre press på sentrale strøk og være positivt for hele kommunen. Strand skal være tuftet på positivitet og entusiasme i både administrasjon og politisk. Ja, klart me kan skal være den grunnleggende holdningen! Strand Senterparti er din garanti! 10 gode grunner til å stemme SP: 1. JA til nytt kulturhus på Vasstveit-tomta med kino, scene, storsal og svømmehall. 2. JA til det skal me få til i administrasjon og politikk. 3. JA til økt innflytelse og eget budsjett for Ungdomsrådet. 4. JA til at Krossvatnet og Jørpelandsholmen utvikles som rekreasjons- og friluftsområde. 5. JA til smøremåltid og mer fysisk aktivitet på skolen. 6. JA til et attraktive ungdomstilbud med skatepark på Tau og Jørpeland, og et kulturskoletilbud for alle. 7. JA til mer reell valgfrihet for eldre, og et utvidet dagsentertilbud. Det koster lite og forebygger mye! 8. JA til økt satsing på næringsutvikling og reiseliv. 9. JA til en prøveordning med Trygt hjem for en 50-lapp, en bestillingsordning som sikrer at ungdom i aldersgruppen år kan få transport hjem i helgene. 10. JA til kommunalt vann med tilfredsstillende kvalitet også i utkantene som f.eks Nordre Strand, Idse og Nag. La VÅRT program bli DITT valg!! Oss kan du stole på!

2 Det lokale selvstyret står sterkt i Senterpartiet som mener at politiske beslutninger bør tas på lavest mulig folkevalgt nivå. Senterpartiet ha tilbake lokaldemokratiet, og vil arbeide for å redusere Fylkesmannen sin byråkratiske overstyring av lokaldemokratiet. Vi mener spørsmålet om kommunesammenslåing først og fremst er en modningsprosess der et godt samarbeid om tjenestetilbud over kommunegrensene på sikt vil føre til kommunesammenslåing i Ytre Ryfylke. Strand vil i et års perspektiv få langt større betydning både som et tyngdepunkt i Ryfylke, men også som avlastningskommune til Stavanger. Både innenfor bolig og næring har Strand de utbyggingsarealene som Stavanger-regionen ikke har og attpåtil fri for jordvern konflikter. I tillegg har vi sjøen og fjellet, store arealer for ferie og fritidsformål. Med fastlandsforbindelse, en styrt utvikling og kontrollert vekst vil vår kommune kunne oppleve en spennende ny tidsepoke. Det vil åpne nye og spennende vekstmuligheter. Vekst både hva angår folketall og lokalt næringsliv. Gode kommunikasjoner er en viktig faktor for bl.a. bosetting og et konkurransedyktig næringsliv. SP vil sørge for at det til enhver tid er byggeklare, framtidsretta, attraktive og varierte areal til industri og handel - både på Tau og Jørpeland. Fremtidig R13 trase fra Solbakk til Hjelmeland må avklares der bl.a. kryssing av Årdalsfjorden blir vurdert. Gjennom tilrettelegging og støtte vil vi utvikle eksisterende næringsvirksomhet og gjøre Strand mer attraktiv for næringsetablering. Vi vil være en pådriver overfor handels- og reiselivsnæringen for å styrke Strand som handels- og reiselivskommune. Senterpartiet vil ha levende bygder og grønne tettsteder. Boligbygging ute på bygdene er av den aller største betydning for det pulserende livet på bygda. Vi vil tilrettelegge for attraktive boligområder på Tau og Jørpeland med gode bomiljø med et mangfold av boligtyper som tilfredsstiller alle aldersgruppers behov. Vi vil sørge for at vi har ordninger for førstegangsetablerere slik at de har mulighet til å komme inn på boligmarkedet. SP vil tilrettelegge for god drikkevannskvalitet i hele kommunen. Bl. a. har deler av Nordre Strand, Nag og Idse ikke tilfredsstillende drikkevannskvalitet. Senterpartiet vil ha en konsentrert sentrumsutvikling på Tau og Jørpeland, der det blir lagt til rette for grønne lunger og turstier i og rundt sentrumsområdene. Vi har et ansvar å ta vare på våre unike perler Krossvatnet og Jørpelandsholmen til glede også for fremtidige generasjoner. Utformingen av sentrum har også betydning for trivsel. SP mener derfor at det bør stilles estetiske krav. Barna i barnehagen og skolen er kommunens fremtid. Vi trenger et mangfold og fleksibilitet av barnehager og skoler for å sikre valgfrihet og stimulerende læringsmiljø. Trivsel i et trygt og mobbefritt miljø, er av avgjørende betydning for læring. Tidlig innsats, kosthold og fysisk aktivitet har også sammenheng med læringsresultat. SP vil innføre smøremåltid og mer fysisk aktivitet i skolen. Lærerne er skolens viktigste ressurs. Kompetanseheving må prioriteres. Sp vil gjøre skolen mer grønn og mindre teoretisk for de som ikke trives. Målet om tidlig innsats slik at alle elever henger med i undervisningen fra start, fordrer at lærerne har tid til tett oppfølging av den enkelte elev. Mindre klasser gir bedre kvalitet på undervisningen, større mulighet for individuell tilpasset opplæring, mer varierte undervisningsopplegg og bedre klasseromskontroll. Senterparitet ønsker en offensiv kulturpolitikk som legger til rette for et mangfold av kulturtilbud. Kultur handler om identitet og tilhørighet og er limet i vårt lokalsamfunn. SP vil ta initiativ til et nytt kulturhus på Vasstveit tomta i et samarbeid med andre. Vi vil arbeide for å øke støtten til frivillige lag- og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid. Attraktive ungdomstilbud som skatepark på Tau og Jørpeland, opprettholde tilbudet om badebuss fra Tau til Forsand og et kulturskoletilbud for alle er viktige saker for SP. Senterpartiet ønsker mer hjelp til selvhjelp for bedre livskvalitet og mindre press på institusjoner. Vi vil ha mer reell valgfrihet for eldre og deres pårørende. SP vil legge til rette for at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig. Vi ønsker å utvide dagsentertilbudet på Tautunet og Jonsokberget med åpent dagsenter enkelte kvelder. Det koster lite og forebygger mye. Vi ønsker videre å tilrettelegge for mer bruk av omsorgslønn og avlastingstilbud til personer med krevende omsorgsoppgaver De ca. 900 ansatte i Strand kommune utfører daglig et arbeid det står stor respekt av. Senterpartiet er opptatt av å føre en offensiv arbeidsgiverpolitikk med fokus på reduksjon i uønsket deltid, trivsel, lavt sykefravær og økt fokus på kompetanseheving. En fortsatt god seniorplan er avgjørende viktig for at flere av våre seniorer

3 med sin lange erfaring og kompetanse skal kunne stå lengre i jobb. Det er fortsatt behov for å føre en økonomisk politikk som setter tæring etter næring for å sikre et godt og forutsigbart tjenestetilbud. Folkestyre og regional utvikling 1. Gi Ungdomsrådet økt innflytelse og eget budsjett. 2. Være positiv til samarbeid om tjenester og felles interesser både med nabokommunene i Ryfylke og Stavanger-regionen samt økt fokus på rasjonalisering og effektivisering av dagens regionale samarbeid. 3. Positiv til kommunesammenslåing i Ytre-Ryfylke. 4. Ha tilbake lokaldemokratiet, og vil arbeide for å redusere Fylkesmannen sin byråkratiske overstyring av lokaldemokratiet 5. Opprettholde et aktivt Eldreråd. Boligtilrettelegging og bomiljø 1. Gjennom kontrollert vekst utvikle Tau og Jørpeland som attraktive boligområder med tilstrekkelig tilgang på både kommunale og private tomter med gode bomiljø med et mangfold av boligtyper som tilfredsstiller alle aldersgruppers behov. Konfliktpotensialet bolig og næring skal søkes unngått. 2. Tilrettelegge for spredt boligbygging i utkantene på attraktive areal. Dyrka jord må i størst mulig grad skjermes. Kommunen må i større grad bidra for å få realisert større boligfelt med rekkefølgekrav som f.eks gang- og sykkelstier. 3. Hurtigbehandling av saker der det ikke trengs dispensasjon. 4. Å utvide tilskuddsordningen til utkantene til infrastrukturtiltak som f.eks gatelys og busskur. 5. Større fokus på estetikk gjennom reguleringsplaner og byggesaksbehandling. 6. Sørge for god kommunalt vann med tilfredsstillende kvalitet også i utkantene som for eksempel Nordre Strand, Nag og Idse. 7. Videreutvikle Startlån-ordningen til unge i etableringsfasen. Næringsutvikling, samferdsel og miljø 1. Sørge for at det til enhver tid er byggeklare, framtidsretta, attraktive og varierte areal til industri og handel - både på Tau og Jørpeland, for eksempel Nordmarka, Botne og Barka. 2. At Ryfylkebyen Jørpeland må videreutvikles som et livskraftig regionalt handels og kultur tyngdepunkt. 3. Opprettholde etableringstilskuddet og sikre bedre informasjon om tilbudet. 4. Ta initiativ til et Strand rundt /introduksjonsprogram for nyankommen arbeidskraft og deres familie for å bli bedre kjent med kommunen. 5. Bidra til at primærnæringene får gode utviklings- og vekstvilkår. 6. Støtte opp om lokalt næringsliv gjennom de lokale næringsforeningene. 7. Ansette ny næringssjef som også skal ha fokus på reiselivsatsing.

4 8. Fortsatt være en pådriver for realisering av Ryfast. 9. Arbeide for å utrede alternative fremtidig R13 traseer fra Solbakk til Hjelmeland der bl. a. kryssing av Årdalsfjorden vurderes. Hvis opprustning av eksisterende R13 Solbakk- Hjelmeland blir fremtidig R13 trase, bør det utredes tverrforbindelse fra Solbakk til Vatne for å legge hovedfartsåren utenom Tau sentrum. 10. At overskuddsmasse ifm Ryfast blir brukt til offentlige formål som kommer innbyggerne til gode som for eksempel utvidet båthavn/molo på Solbakk, næringstomter samt gang- og sykkelsti fra Jørpeland til Tau og Tau-Nordmarka industriområde. 11. Arbeide for en standardheving av fylkesveinettet der Fiskåvegen og Botne-Idse blir prioritert. 12. Pådriver for å sikre trafikksikker skolevei for skolebarna. 13. Være vaktbikkje for at Tide drifter Tau-sambandet på en tilfredsstillende måte inntil Ryfast er realisert. Både Tau-sambandet og hurtigbåtsambandet skal ha en høyest mulig standard og avgangsfrekvens. 14. Utvikle et kollektivtilbud slik at flest mulig får et tilbud om kollektivtransport fra hjem til arbeidsplass. 15. Stille krav om vannbåren oppvarming i næringsbygg, offentlige bygg og større boligfelt. Bl.a må det stilles krav om vannbåren varme i alle nye kommunale bygg over 200 m Styrke opplevelsesverdien av Nasjonal Turistvei. 17. I samarbeid med reiselivsnæringen få på plass en robust turistinformasjon. 18. Strand kommune må utvikle det fortrinnet Preikestolen har i reiselivssammenheng med tanke på økt tilbud innen overnatting, sjø/fjell aktiviteter, kulturaktiviteter osv. Dette vil sikre at turistene blir lenger samt økt omsetning for reiselivsbedrifter og lokalt næringsliv. En konsentrert sentrumsutvikling på Jørpeland og Tau 1. Holde et konsentrert sentrum. Være restriktiv med tilrettelegging av nye forretnings- kontorog næringsbygg med hovedvekt på leiligheter. 2. Tilrettelegge for grønne lunger i sentrum- og sentrumsnære områder på Jørpeland og Tau med aktivitetstilbud etter ønsker fra barn og ungdom. 3. Stille krav om at boligparkering i nye sentrumsbygg skal ned i parkeringsanlegg. 4. Økt fokus på estetikk samt opprettholde Byggeskikkprisen. 5. Etablere flere turstier i sentrumsnære områder som for eksempel rundt Krossvatnet og på Jørpelandsholmen, hvor en vektlegger universell utforming.. Barnehage & skolebarna er framtida for kommunen vår 1. Sikre en desentralisert skolestruktur der hensynet til et kvalitativt godt pedagogisk læringsmiljø settes i høysete. 2. Sørge for full barnehagedekning, høy kvalitet og tilpasset brukernes behov. 3. Innføre prøveordning med smøremåltid i barne- og ungdomsskolen. 4. Sikre et mangfold av- og fleksible barnehager og skoler. 5. Sikre reell medvirkning for barnehagebarn, elever og foreldre. 6. At skolehverdagen skal kjennes trygg og fri for mobbing for elever og ansatte. 7. Å gjøre skolen mer grønn og mindre teoretisk for dem som ikke trives spesielt ungdomsskolen.

5 8. Tilbud som for eksempel entreprenørskap/elevbedrift og Naustet. Tre dager på skolen og inntil 2 dager praksis utprøves som tilbud. 9. En gang i måneden skal elevene gis en grønn skoledag med undervisning i naturen. 10. Å stimulere til økt kompetanseheving for ansatte og ledere i skole og barnehage. 11. Sikre at elevene får tilrettelagt opplæring samt flere styrkingstimer de første skoleårene. 12. At skolehelsetjenesten bli styrket ute på skolene. 13. Styrke rådgivingstjenesten på ungdomsskolene. 14. Tilrettelegge for at Strand kommune tar inn minst 2 lærlinger pr innbyggere. 15. Videreutvikle SFO-tilbudet gjennom bedre tilpassing til brukernes behov. En verdig helse og omsorg 1. At alle som trenger offentlig helsehjelp skal kunne få bo hjemme lengst mulig 2. Sikre hjemmesykepleie over hele kommunen. 3. Være positiv til alternative boformer i eldreomsorgen for eksempel mindre bofellesskap for eldre i utkantene og forsøk med seniorboliger i større utbyggingsområder. 4. Alle funksjonshemmede skal ha botilbud som er universelt utformet. 5. Videreutvikle dagsentertilbudet på Tautunet og Jonsokberget. Prøveordning med åpent dagsenter enkelte kvelder. Det koster lite og forebygger mye. 6. Tilrettelegge for mer bruk av omsorgslønn og avlastingstilbud til personer med krevende omsorgsoppgaver. 7. Redusere uønsket deltid. Prøveprosjekt med brukerrettet turnus i helse- og omsorgssektoren. 8. Etablering av et lokalt medisinsk senter i Strand/Ytre Ryfylke til å ta i mot pasientene som samhandlingsreformen legger opp til at vi skal ta i mot fra sykehuset. 9. Opprettholde en god psykiatritjeneste bygget på lavterskeltilbudet. 10. Aktivt bidra til å støtte opp om tilbud hvor for eksempel gården tas i bruk som arena for de med behov for et tilrettelagt tilbud ( grønn omsorg ). 11. Å styrke forebyggende arbeid mot rusmisbruk i et tverrfaglig samarbeid. 12. Utrede muligheten for røntgentilbud i kommunen. 13. Etablere familierådgivning og samlivskurs for nygifte/samboere. Kultur & Friluftsliv limet i lokalsamfunnet 1. Arbeide for nytt kulturhus på Vasstveit-tomta (Jørpeland sentrum) med kino, bibliotek, scene storsal og svømmehall. 2. Øke støtten til frivillige lag- og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid. 3. Videreføre tilbudet om badebuss fra Tau til Forsand. 4. Realisering av ny kunstgrasbane på Tau. 5. Videreutvikle Krossvatnet og Jørpelandsholmen til attraktive rekreasjonsområder. 6. I samarbeid med ungdom utvikle attraktive ungdomstilbud. Støtte opp om Ungdomsrådets initiativ om en skatepark på Jørpeland og Tau. 7. Samarbeide med velforeninger og idrettslag om drift og vedlikehold av anlegg. 8. At kirkene og kirkegårdene blir holdt i god og verdig stand. 9. Støtte opp om det frivillige tilbudet som på Tautunet og Jonsokberget. 10. Å sikre Frivillighetssentralen gode rammevilkår.

6 11. Tilrettelegge for større fysisk aktivitet blant innbyggerne mer ut i friluft og få glede av naturen i sol og regn. 12. Det er et mål at alle som ønsker det skal ha mulighet til å få plass i kulturskolen til en betydelig lavere pris. Forebygging & Trygghet der du bor 1. Sette fokus på å utvikle gode lokalmiljø. 2. Støtte Ungdomsrådets ønske om å opprettholde kafeen på Folkets Hus. 3. Støtte opp om tiltak for å trygge hverdagen både i sentrumsnære strøk og i utkantene. 4. Innføre en prøveordning med Trygt hjem for en 50-lapp, en bestillingsordning som sikrer at ungdom i aldersgruppen år kan få transport hjem i helgene. 5. Få mer synlige politi på arrangementer hvor mange unge møtes. 6. Økt innsats for å bedre levekårene i kommunen. Videreføre Tidlig innsats prosjektet med fokus på forebygging. 7. Strand kommunes tilbud Arbeid, kvalifisering, organisering, rehabilitering og aktivitet (AKORA) må styrkes ressursmessig. Tilbudet gir unge og eldre arbeidsledige, fremmedspråklige, delvis uføre osv. en mulighet for arbeidstrening, språktrening og en meningsfull hverdag i ett sosialt og faglig dyktig miljø. Tilbudet bør gis mer ressurser slik at arbeidstreningen blir effektiv og lønnsom. 8. Tilrettelegge for tiltak som fremmer folkehelsen, for eksempel mer fysisk aktivitet og fokus på kosthold og utforming av boligområder. Listekandidater Kommunevalget Alf Henning Heggheim Tau Leidulf Sigmundstad Nordre Strand Carl Peder Eiane Idse Knut Sigmund Voster Jørpeland Linda Andersen Asbjørnsen Jørpeland Espen Næss Heia Knud Idsø Tau Svein Kjetil Rønnevik Jørpeland Kjersti Tau Strand Tau Magne Jakob Bjørheim Bjørheimsbygd Arne Alsvik Jørpeland Gjert Barka Nordre Strand Bjørg Orlaug Heggland Jørpeland Jon Ingolv Håheller Jørpeland Ingebret Idsø Idse Arild Idsø Idse Jostein Idsø Idse Arvid Jøssang Jørpeland Anne May Lekvam Nordre Strand Rolf Sand Lunde Jørpeland Gjermund Meltveit Tau Helge Møller Heia Stian Nag Nag Tore Nag Jørpeland Asbjørn Norland Heia 1949

7 26. Elfrid Ravnås Bjørheimsbygd Kurt Ove Riveland Tau Geir Scmidt Bjørheimsbygd Henrik Rosså Jørpeland Roar Gundersen Østerhus Bjørheimsbygd 1976

Installasjonsveiledning IPLink bredbåndstelefoni

Installasjonsveiledning IPLink bredbåndstelefoni Installasjonsveiledning IPLink bredbåndstelefoni Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye abonnement, og velkommen som bredbåndstelefonikunde hos IPLink! I startpakken finner du et IP-telefoniadapter som enkelt

Detaljer

Meg selv og de andre

Meg selv og de andre Meg selv og de andre Temaplan Skogfuglen bhg, 2013-2014 Vi har dette barnehageåret valgt å knytte alle tema opp mot barnet selv. «Meg selv og de andre» er et tema der barna blir bedre kjent med sin identitet,

Detaljer

å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie?

å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie? 09 Nyttig å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie Hva er framleie Når leier videreutleier hele eller deler av boligen han selv leier, er det framleie. Når kan leier framleie

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

BERGEN H A L V Å R S P L A N

BERGEN H A L V Å R S P L A N H A L V Å R S P L A N H Ø S T E N 2 0 1 5 BERGEN A R B E I D E R I R O M S O M M E R S A M L I N G P Å V E A 33 9.-13. august Alle trinn 2 lærlinger på tvers av fylker (2A, 2B, 2X og Trinn 2 BERGEN) VEA

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

Nødrop fra israel februar 2012

Nødrop fra israel februar 2012 Stiftelsen HJELP til Russland www.helprussia.no Nødrop fra israel februar 2012 Barnehjemmet Neve Michael, Israel trenger vår hjelp: Her er ca. 300 barn. Hit kommer de som har det aller vanskeligst i Israel

Detaljer

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen.

Fra 2008 til 2010 var verdier vårt satsingsområde i personalgruppen. Stabekk barnehages fokusområder er språk og relasjoner. Gjennom flere år har vi fokusert på teori og konkrete metoder som omhandler verdier, språk og sosial kompetanse. Dette er gjort på kurs, gjennom

Detaljer

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Tema: Gud som en kjærlig far Film: Smurfene Start & Stopp Bibelen: Ak/vitet: Lukas 15 Sauen som ble funnet igjen, Sølvmynten som ble funnet igjen og Sønnen som kom

Detaljer

INFORMASJON JULEMARKED STEINERSKOLEN 2014

INFORMASJON JULEMARKED STEINERSKOLEN 2014 Kjære foreldre Søndag 23.11. fra kl. 12.00 til 17.00 går årets Julemarked av stabelen. Vi har i år lagt opp til at følgende familier har ansvar for GLØGGSALG i 1. etg. i gamle bygget, og FISKEDAM i gamle

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Fortell noen av dine nærmeste at du har laget dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted. Jeg ønsker at skal besørge min gravfred.

Fortell noen av dine nærmeste at du har laget dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted. Jeg ønsker at skal besørge min gravfred. Min egen gravferd Min egen gravferd Fornavn Etternavn Adresse Postnummer Poststed Telefon Fødselsdato dd.mm.åååå Jeg har følgende ønsker for min gravferd. Tilgang til dokumentet Hvem skal få tilgang til

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv Vår drøm er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm Jeg har drømmejobben! Hver dag får jeg jobbe med et engasjert,

Detaljer

M Å N E D S P 2015 L 2016 A N E R

M Å N E D S P 2015 L 2016 A N E R M Å N E D S P 2015 L 2016 A N E R August/SEPTEMBER 2015 Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst Bibelfortelling: Lille Krølle Fortellinger: Løven og musa Aktiviteter: Lille Krølle, Fårefest, Ri, ri på

Detaljer

Dagfinn Moe SINTEF Teknologi og samfunn Bergen 22. november 2011. Teknologi og samfunn 1

Dagfinn Moe SINTEF Teknologi og samfunn Bergen 22. november 2011. Teknologi og samfunn 1 Dagfinn Moe SINTEF Teknologi og samfunn Bergen 22. november 2011 Teknologi og samfunn 1 Teknologi og samfunn 2 MENNESKETS EVOLUSJON OVERLEVELSE RISIKO SPENNING - MESTRING Teknologi og samfunn 3 DET LIMBISKE

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Ukebrevet Uke 18 (27/4-3/5)

Ukebrevet Uke 18 (27/4-3/5) Ukebrevet Uke 18 (27/4-3/5) Til Småbarnas Hus: BARNEHAGEN Takk for hyggelige foreldresamtaler alle sammen! Endelig er våren virkelig her og det begynner å bli grønt, skjønt og varmt i været! Barna er strålende

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN...

ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... ETTER AT OLGA REISTE TIL SY(N)DEN... I gamle dager var det synd å reise til Syden. Kanskje ikke sånn veldig synd... Eller jo, det var visst det. Veldig synd. For man skulle ikke være så forfengelig at

Detaljer

Lek i sentrum. Ett bidrag til åpen idékonkurranse for lek i sentrum arrangert av Stavanger Kommune

Lek i sentrum. Ett bidrag til åpen idékonkurranse for lek i sentrum arrangert av Stavanger Kommune Lek i sentrum Ett bidrag til åpen idékonkurranse for lek i sentrum arrangert av Stavanger Kommune Mette Marit blåser bobler i smuget! Hvorfor ikke klatre litt på Mette Marits fantastiske bobler? Er du

Detaljer

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden.

La din mat være din medisin, og din medisin være din mat. Hippokrates, for 2500 år siden. La din mat være din medisin, og din medisin være din mat Hippokrates, for 2500 år siden. BRA MAT BEDRE HELSE Tenk på alle de endringene som skjer fra man er spedbarn til man blir tenåringet stort mirakel.

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer