10 gode grunner til å stemme SP:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 gode grunner til å stemme SP:"

Transkript

1 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen.vår kommune skal være en kommune for alle, hvor det finnes gode oppvekstmiljøer, spennende arbeidsplasser og trivsel. Folk skal ha et reelt valg for hvor de vil bosette seg. Strand er en god kommune å bo i, men vi har fremdeles myg ugjort. Alle innbyggere skal føle at de blir hørt og verdsatt. En slik valgfrihet krever politisk styring. Det vil gi mindre press på sentrale strøk og være positivt for hele kommunen. Strand skal være tuftet på positivitet og entusiasme i både administrasjon og politisk. Ja, klart me kan skal være den grunnleggende holdningen! Strand Senterparti er din garanti! 10 gode grunner til å stemme SP: 1. JA til nytt kulturhus på Vasstveit-tomta med kino, scene, storsal og svømmehall. 2. JA til det skal me få til i administrasjon og politikk. 3. JA til økt innflytelse og eget budsjett for Ungdomsrådet. 4. JA til at Krossvatnet og Jørpelandsholmen utvikles som rekreasjons- og friluftsområde. 5. JA til smøremåltid og mer fysisk aktivitet på skolen. 6. JA til et attraktive ungdomstilbud med skatepark på Tau og Jørpeland, og et kulturskoletilbud for alle. 7. JA til mer reell valgfrihet for eldre, og et utvidet dagsentertilbud. Det koster lite og forebygger mye! 8. JA til økt satsing på næringsutvikling og reiseliv. 9. JA til en prøveordning med Trygt hjem for en 50-lapp, en bestillingsordning som sikrer at ungdom i aldersgruppen år kan få transport hjem i helgene. 10. JA til kommunalt vann med tilfredsstillende kvalitet også i utkantene som f.eks Nordre Strand, Idse og Nag. La VÅRT program bli DITT valg!! Oss kan du stole på!

2 Det lokale selvstyret står sterkt i Senterpartiet som mener at politiske beslutninger bør tas på lavest mulig folkevalgt nivå. Senterpartiet ha tilbake lokaldemokratiet, og vil arbeide for å redusere Fylkesmannen sin byråkratiske overstyring av lokaldemokratiet. Vi mener spørsmålet om kommunesammenslåing først og fremst er en modningsprosess der et godt samarbeid om tjenestetilbud over kommunegrensene på sikt vil føre til kommunesammenslåing i Ytre Ryfylke. Strand vil i et års perspektiv få langt større betydning både som et tyngdepunkt i Ryfylke, men også som avlastningskommune til Stavanger. Både innenfor bolig og næring har Strand de utbyggingsarealene som Stavanger-regionen ikke har og attpåtil fri for jordvern konflikter. I tillegg har vi sjøen og fjellet, store arealer for ferie og fritidsformål. Med fastlandsforbindelse, en styrt utvikling og kontrollert vekst vil vår kommune kunne oppleve en spennende ny tidsepoke. Det vil åpne nye og spennende vekstmuligheter. Vekst både hva angår folketall og lokalt næringsliv. Gode kommunikasjoner er en viktig faktor for bl.a. bosetting og et konkurransedyktig næringsliv. SP vil sørge for at det til enhver tid er byggeklare, framtidsretta, attraktive og varierte areal til industri og handel - både på Tau og Jørpeland. Fremtidig R13 trase fra Solbakk til Hjelmeland må avklares der bl.a. kryssing av Årdalsfjorden blir vurdert. Gjennom tilrettelegging og støtte vil vi utvikle eksisterende næringsvirksomhet og gjøre Strand mer attraktiv for næringsetablering. Vi vil være en pådriver overfor handels- og reiselivsnæringen for å styrke Strand som handels- og reiselivskommune. Senterpartiet vil ha levende bygder og grønne tettsteder. Boligbygging ute på bygdene er av den aller største betydning for det pulserende livet på bygda. Vi vil tilrettelegge for attraktive boligområder på Tau og Jørpeland med gode bomiljø med et mangfold av boligtyper som tilfredsstiller alle aldersgruppers behov. Vi vil sørge for at vi har ordninger for førstegangsetablerere slik at de har mulighet til å komme inn på boligmarkedet. SP vil tilrettelegge for god drikkevannskvalitet i hele kommunen. Bl. a. har deler av Nordre Strand, Nag og Idse ikke tilfredsstillende drikkevannskvalitet. Senterpartiet vil ha en konsentrert sentrumsutvikling på Tau og Jørpeland, der det blir lagt til rette for grønne lunger og turstier i og rundt sentrumsområdene. Vi har et ansvar å ta vare på våre unike perler Krossvatnet og Jørpelandsholmen til glede også for fremtidige generasjoner. Utformingen av sentrum har også betydning for trivsel. SP mener derfor at det bør stilles estetiske krav. Barna i barnehagen og skolen er kommunens fremtid. Vi trenger et mangfold og fleksibilitet av barnehager og skoler for å sikre valgfrihet og stimulerende læringsmiljø. Trivsel i et trygt og mobbefritt miljø, er av avgjørende betydning for læring. Tidlig innsats, kosthold og fysisk aktivitet har også sammenheng med læringsresultat. SP vil innføre smøremåltid og mer fysisk aktivitet i skolen. Lærerne er skolens viktigste ressurs. Kompetanseheving må prioriteres. Sp vil gjøre skolen mer grønn og mindre teoretisk for de som ikke trives. Målet om tidlig innsats slik at alle elever henger med i undervisningen fra start, fordrer at lærerne har tid til tett oppfølging av den enkelte elev. Mindre klasser gir bedre kvalitet på undervisningen, større mulighet for individuell tilpasset opplæring, mer varierte undervisningsopplegg og bedre klasseromskontroll. Senterparitet ønsker en offensiv kulturpolitikk som legger til rette for et mangfold av kulturtilbud. Kultur handler om identitet og tilhørighet og er limet i vårt lokalsamfunn. SP vil ta initiativ til et nytt kulturhus på Vasstveit tomta i et samarbeid med andre. Vi vil arbeide for å øke støtten til frivillige lag- og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid. Attraktive ungdomstilbud som skatepark på Tau og Jørpeland, opprettholde tilbudet om badebuss fra Tau til Forsand og et kulturskoletilbud for alle er viktige saker for SP. Senterpartiet ønsker mer hjelp til selvhjelp for bedre livskvalitet og mindre press på institusjoner. Vi vil ha mer reell valgfrihet for eldre og deres pårørende. SP vil legge til rette for at folk skal kunne bo hjemme lengst mulig. Vi ønsker å utvide dagsentertilbudet på Tautunet og Jonsokberget med åpent dagsenter enkelte kvelder. Det koster lite og forebygger mye. Vi ønsker videre å tilrettelegge for mer bruk av omsorgslønn og avlastingstilbud til personer med krevende omsorgsoppgaver De ca. 900 ansatte i Strand kommune utfører daglig et arbeid det står stor respekt av. Senterpartiet er opptatt av å føre en offensiv arbeidsgiverpolitikk med fokus på reduksjon i uønsket deltid, trivsel, lavt sykefravær og økt fokus på kompetanseheving. En fortsatt god seniorplan er avgjørende viktig for at flere av våre seniorer

3 med sin lange erfaring og kompetanse skal kunne stå lengre i jobb. Det er fortsatt behov for å føre en økonomisk politikk som setter tæring etter næring for å sikre et godt og forutsigbart tjenestetilbud. Folkestyre og regional utvikling 1. Gi Ungdomsrådet økt innflytelse og eget budsjett. 2. Være positiv til samarbeid om tjenester og felles interesser både med nabokommunene i Ryfylke og Stavanger-regionen samt økt fokus på rasjonalisering og effektivisering av dagens regionale samarbeid. 3. Positiv til kommunesammenslåing i Ytre-Ryfylke. 4. Ha tilbake lokaldemokratiet, og vil arbeide for å redusere Fylkesmannen sin byråkratiske overstyring av lokaldemokratiet 5. Opprettholde et aktivt Eldreråd. Boligtilrettelegging og bomiljø 1. Gjennom kontrollert vekst utvikle Tau og Jørpeland som attraktive boligområder med tilstrekkelig tilgang på både kommunale og private tomter med gode bomiljø med et mangfold av boligtyper som tilfredsstiller alle aldersgruppers behov. Konfliktpotensialet bolig og næring skal søkes unngått. 2. Tilrettelegge for spredt boligbygging i utkantene på attraktive areal. Dyrka jord må i størst mulig grad skjermes. Kommunen må i større grad bidra for å få realisert større boligfelt med rekkefølgekrav som f.eks gang- og sykkelstier. 3. Hurtigbehandling av saker der det ikke trengs dispensasjon. 4. Å utvide tilskuddsordningen til utkantene til infrastrukturtiltak som f.eks gatelys og busskur. 5. Større fokus på estetikk gjennom reguleringsplaner og byggesaksbehandling. 6. Sørge for god kommunalt vann med tilfredsstillende kvalitet også i utkantene som for eksempel Nordre Strand, Nag og Idse. 7. Videreutvikle Startlån-ordningen til unge i etableringsfasen. Næringsutvikling, samferdsel og miljø 1. Sørge for at det til enhver tid er byggeklare, framtidsretta, attraktive og varierte areal til industri og handel - både på Tau og Jørpeland, for eksempel Nordmarka, Botne og Barka. 2. At Ryfylkebyen Jørpeland må videreutvikles som et livskraftig regionalt handels og kultur tyngdepunkt. 3. Opprettholde etableringstilskuddet og sikre bedre informasjon om tilbudet. 4. Ta initiativ til et Strand rundt /introduksjonsprogram for nyankommen arbeidskraft og deres familie for å bli bedre kjent med kommunen. 5. Bidra til at primærnæringene får gode utviklings- og vekstvilkår. 6. Støtte opp om lokalt næringsliv gjennom de lokale næringsforeningene. 7. Ansette ny næringssjef som også skal ha fokus på reiselivsatsing.

4 8. Fortsatt være en pådriver for realisering av Ryfast. 9. Arbeide for å utrede alternative fremtidig R13 traseer fra Solbakk til Hjelmeland der bl. a. kryssing av Årdalsfjorden vurderes. Hvis opprustning av eksisterende R13 Solbakk- Hjelmeland blir fremtidig R13 trase, bør det utredes tverrforbindelse fra Solbakk til Vatne for å legge hovedfartsåren utenom Tau sentrum. 10. At overskuddsmasse ifm Ryfast blir brukt til offentlige formål som kommer innbyggerne til gode som for eksempel utvidet båthavn/molo på Solbakk, næringstomter samt gang- og sykkelsti fra Jørpeland til Tau og Tau-Nordmarka industriområde. 11. Arbeide for en standardheving av fylkesveinettet der Fiskåvegen og Botne-Idse blir prioritert. 12. Pådriver for å sikre trafikksikker skolevei for skolebarna. 13. Være vaktbikkje for at Tide drifter Tau-sambandet på en tilfredsstillende måte inntil Ryfast er realisert. Både Tau-sambandet og hurtigbåtsambandet skal ha en høyest mulig standard og avgangsfrekvens. 14. Utvikle et kollektivtilbud slik at flest mulig får et tilbud om kollektivtransport fra hjem til arbeidsplass. 15. Stille krav om vannbåren oppvarming i næringsbygg, offentlige bygg og større boligfelt. Bl.a må det stilles krav om vannbåren varme i alle nye kommunale bygg over 200 m Styrke opplevelsesverdien av Nasjonal Turistvei. 17. I samarbeid med reiselivsnæringen få på plass en robust turistinformasjon. 18. Strand kommune må utvikle det fortrinnet Preikestolen har i reiselivssammenheng med tanke på økt tilbud innen overnatting, sjø/fjell aktiviteter, kulturaktiviteter osv. Dette vil sikre at turistene blir lenger samt økt omsetning for reiselivsbedrifter og lokalt næringsliv. En konsentrert sentrumsutvikling på Jørpeland og Tau 1. Holde et konsentrert sentrum. Være restriktiv med tilrettelegging av nye forretnings- kontorog næringsbygg med hovedvekt på leiligheter. 2. Tilrettelegge for grønne lunger i sentrum- og sentrumsnære områder på Jørpeland og Tau med aktivitetstilbud etter ønsker fra barn og ungdom. 3. Stille krav om at boligparkering i nye sentrumsbygg skal ned i parkeringsanlegg. 4. Økt fokus på estetikk samt opprettholde Byggeskikkprisen. 5. Etablere flere turstier i sentrumsnære områder som for eksempel rundt Krossvatnet og på Jørpelandsholmen, hvor en vektlegger universell utforming.. Barnehage & skolebarna er framtida for kommunen vår 1. Sikre en desentralisert skolestruktur der hensynet til et kvalitativt godt pedagogisk læringsmiljø settes i høysete. 2. Sørge for full barnehagedekning, høy kvalitet og tilpasset brukernes behov. 3. Innføre prøveordning med smøremåltid i barne- og ungdomsskolen. 4. Sikre et mangfold av- og fleksible barnehager og skoler. 5. Sikre reell medvirkning for barnehagebarn, elever og foreldre. 6. At skolehverdagen skal kjennes trygg og fri for mobbing for elever og ansatte. 7. Å gjøre skolen mer grønn og mindre teoretisk for dem som ikke trives spesielt ungdomsskolen.

5 8. Tilbud som for eksempel entreprenørskap/elevbedrift og Naustet. Tre dager på skolen og inntil 2 dager praksis utprøves som tilbud. 9. En gang i måneden skal elevene gis en grønn skoledag med undervisning i naturen. 10. Å stimulere til økt kompetanseheving for ansatte og ledere i skole og barnehage. 11. Sikre at elevene får tilrettelagt opplæring samt flere styrkingstimer de første skoleårene. 12. At skolehelsetjenesten bli styrket ute på skolene. 13. Styrke rådgivingstjenesten på ungdomsskolene. 14. Tilrettelegge for at Strand kommune tar inn minst 2 lærlinger pr innbyggere. 15. Videreutvikle SFO-tilbudet gjennom bedre tilpassing til brukernes behov. En verdig helse og omsorg 1. At alle som trenger offentlig helsehjelp skal kunne få bo hjemme lengst mulig 2. Sikre hjemmesykepleie over hele kommunen. 3. Være positiv til alternative boformer i eldreomsorgen for eksempel mindre bofellesskap for eldre i utkantene og forsøk med seniorboliger i større utbyggingsområder. 4. Alle funksjonshemmede skal ha botilbud som er universelt utformet. 5. Videreutvikle dagsentertilbudet på Tautunet og Jonsokberget. Prøveordning med åpent dagsenter enkelte kvelder. Det koster lite og forebygger mye. 6. Tilrettelegge for mer bruk av omsorgslønn og avlastingstilbud til personer med krevende omsorgsoppgaver. 7. Redusere uønsket deltid. Prøveprosjekt med brukerrettet turnus i helse- og omsorgssektoren. 8. Etablering av et lokalt medisinsk senter i Strand/Ytre Ryfylke til å ta i mot pasientene som samhandlingsreformen legger opp til at vi skal ta i mot fra sykehuset. 9. Opprettholde en god psykiatritjeneste bygget på lavterskeltilbudet. 10. Aktivt bidra til å støtte opp om tilbud hvor for eksempel gården tas i bruk som arena for de med behov for et tilrettelagt tilbud ( grønn omsorg ). 11. Å styrke forebyggende arbeid mot rusmisbruk i et tverrfaglig samarbeid. 12. Utrede muligheten for røntgentilbud i kommunen. 13. Etablere familierådgivning og samlivskurs for nygifte/samboere. Kultur & Friluftsliv limet i lokalsamfunnet 1. Arbeide for nytt kulturhus på Vasstveit-tomta (Jørpeland sentrum) med kino, bibliotek, scene storsal og svømmehall. 2. Øke støtten til frivillige lag- og organisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid. 3. Videreføre tilbudet om badebuss fra Tau til Forsand. 4. Realisering av ny kunstgrasbane på Tau. 5. Videreutvikle Krossvatnet og Jørpelandsholmen til attraktive rekreasjonsområder. 6. I samarbeid med ungdom utvikle attraktive ungdomstilbud. Støtte opp om Ungdomsrådets initiativ om en skatepark på Jørpeland og Tau. 7. Samarbeide med velforeninger og idrettslag om drift og vedlikehold av anlegg. 8. At kirkene og kirkegårdene blir holdt i god og verdig stand. 9. Støtte opp om det frivillige tilbudet som på Tautunet og Jonsokberget. 10. Å sikre Frivillighetssentralen gode rammevilkår.

6 11. Tilrettelegge for større fysisk aktivitet blant innbyggerne mer ut i friluft og få glede av naturen i sol og regn. 12. Det er et mål at alle som ønsker det skal ha mulighet til å få plass i kulturskolen til en betydelig lavere pris. Forebygging & Trygghet der du bor 1. Sette fokus på å utvikle gode lokalmiljø. 2. Støtte Ungdomsrådets ønske om å opprettholde kafeen på Folkets Hus. 3. Støtte opp om tiltak for å trygge hverdagen både i sentrumsnære strøk og i utkantene. 4. Innføre en prøveordning med Trygt hjem for en 50-lapp, en bestillingsordning som sikrer at ungdom i aldersgruppen år kan få transport hjem i helgene. 5. Få mer synlige politi på arrangementer hvor mange unge møtes. 6. Økt innsats for å bedre levekårene i kommunen. Videreføre Tidlig innsats prosjektet med fokus på forebygging. 7. Strand kommunes tilbud Arbeid, kvalifisering, organisering, rehabilitering og aktivitet (AKORA) må styrkes ressursmessig. Tilbudet gir unge og eldre arbeidsledige, fremmedspråklige, delvis uføre osv. en mulighet for arbeidstrening, språktrening og en meningsfull hverdag i ett sosialt og faglig dyktig miljø. Tilbudet bør gis mer ressurser slik at arbeidstreningen blir effektiv og lønnsom. 8. Tilrettelegge for tiltak som fremmer folkehelsen, for eksempel mer fysisk aktivitet og fokus på kosthold og utforming av boligområder. Listekandidater Kommunevalget Alf Henning Heggheim Tau Leidulf Sigmundstad Nordre Strand Carl Peder Eiane Idse Knut Sigmund Voster Jørpeland Linda Andersen Asbjørnsen Jørpeland Espen Næss Heia Knud Idsø Tau Svein Kjetil Rønnevik Jørpeland Kjersti Tau Strand Tau Magne Jakob Bjørheim Bjørheimsbygd Arne Alsvik Jørpeland Gjert Barka Nordre Strand Bjørg Orlaug Heggland Jørpeland Jon Ingolv Håheller Jørpeland Ingebret Idsø Idse Arild Idsø Idse Jostein Idsø Idse Arvid Jøssang Jørpeland Anne May Lekvam Nordre Strand Rolf Sand Lunde Jørpeland Gjermund Meltveit Tau Helge Møller Heia Stian Nag Nag Tore Nag Jørpeland Asbjørn Norland Heia 1949

7 26. Elfrid Ravnås Bjørheimsbygd Kurt Ove Riveland Tau Geir Scmidt Bjørheimsbygd Henrik Rosså Jørpeland Roar Gundersen Østerhus Bjørheimsbygd 1976

Senterpartiet i Strand

Senterpartiet i Strand Senterpartiet i Strand VALGPROGRAM FOR PERIODEN 2007-2011 Kjære velger! Vår kommune skal være en kommune for alle, hvor det finnes gode oppvekstmiljøer, spennende arbeidsplasser og muligheter for å starte

Detaljer

Med hjarte for heile kommunen gode nærmiljø i heile Strand

Med hjarte for heile kommunen gode nærmiljø i heile Strand Kjære velgar! Senterpartiet har hjarte for heile kommunen. Gode nærmiljø der du bur er viktig. Vår kommune skal vere ein kommune for alle - med gode oppvekstmiljø, spennande arbeidsplassar og trivsel.

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 2 Stuttreist politikk Senterpartiet er opptatt av trygge og inkluderende nærmiljøer. Vi ønsker at alle

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund

LUND SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011. hele Lund LUND SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 hele Lund Lund Sp - program 2007_Korr.indd1 1 26.07.2007 09:41:32 Kjære velger! Senterpartiet har hjerte for hele kommunen, og er opptatt av hver enkelt innbyggers

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER

INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FINNØY, RENNESØY OG STAVANGER Intensjonsavtalen er utarbeidet i 4 dialogmøter mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger våren 2016. Rennesøy kommune har deltatt fra

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Det norske Arbeiderparti A Antall kandidater registrert: 26

Det norske Arbeiderparti A Antall kandidater registrert: 26 Det norske Arbeiderparti A Antall kandidater registrert: 26 NUM KANDIDATNAVN FØDT BOSTED 01 x Steinsvåg, Helge A 1970 JØRPELAND 02 x Pedersen, Torhild 1962 JØRPELAND 03 x Nieuwejaar, Leif 1962 TAU 04 x

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015

Et kreativt og levende Sokndal. Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Et kreativt og levende Sokndal Partiprogram for Sokndal Venstre for perioden 2011-2015 Kjære velger MILJØ Sokndal Venstre vil satse offensivt på vindkraft og annen ny, fornybar energi. Sokndal Venstre

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Glad i Skiptvet ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Program for Skiptvet Høyre 2015 2019 Lisbet Narvestad Grenager leder i Skiptvet Høyre Jeg er utdannet intensivsykepleier og har i tillegg pedagogisk

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3669 026 Audun Mjøs HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG: Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud

Detaljer

Partiprogram RINGEBU HØYRE

Partiprogram RINGEBU HØYRE Partiprogram 2015-2019 RINGEBU HØYRE Til alle innbyggere i Ringebu. Den 14. september blir det bestemt hvem som skal ha innflytelse på driften i kommunen i 4 år fremover. Med de økonomiske midler kommunen

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Sør-Odal Senterparti. Program for lokalvalget 2015. Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling

Sør-Odal Senterparti. Program for lokalvalget 2015. Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling Sør-Odal Senterparti Program for lokalvalget 2015 Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling Ordførerkandidaten: «Jeg vil bli ordfører fordi jeg vil være en drivkraft i arbeidet med å gjøre Sør-Odal til

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Våre 5 toppkandidater

Våre 5 toppkandidater Alle skal med! L O K A L T F O K U S : Økonomi Næringsliv Oppvekst Samferdsel og tekniske tjenester Kultur Program Sørreisa Arbeiderparti 2011-2015 Våre 5 toppkandidater 1. Paul Dahlø 2. May-Tove Grytnes

Detaljer

GAUSDAL SENTERPARTI. Partiprogram for

GAUSDAL SENTERPARTI. Partiprogram for GAUSDAL SENTERPARTI Partiprogram for 2011 2015 Fortsatt Sp-ordfører i Gausdal Jon Arild Sagheim fra Svingvoll er Senterpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i Gausdal 2011. Senterpartiets grunnsyn

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015. Gratangen Senterparti. Med glede, kreativitet, mot og samhold skal fremtidens Gratangen bygges

Kommunevalgprogram 2011-2015. Gratangen Senterparti. Med glede, kreativitet, mot og samhold skal fremtidens Gratangen bygges Kommunevalgprogram 2011-2015 Gratangen Senterparti Med glede, kreativitet, mot og samhold skal fremtidens Gratangen bygges Innledning: Gratangen kommunes største utfordring er et stadig synkende folketall.

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer