Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf eller pr. sms , husk forfallsgrunn og avsender. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Gáivuona suohkan / Kåfjord kommune, Olderdalen Britt Pedersen leder HDU Ina Engvoll (s) e.f. sekretær

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 1/15 Referatsaker: Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter 2015/27 RS 2/15 Hydrografi Kåfjord 2015/192 RS 3/15 PS 5/15 Klage på svar på henvendelse om revisjon av skuterløypenettet i Kåfjord Politiske saker: Delegerte vedtak hovedutvalg drift fra / /945 PS 6/15 Orientering til utvalget 2015/1007 PS 7/15 Klage på faktura 2015/738 PS 8/15 PS 9/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, for kjøring fra bru ved Guolasjohka - Gamma ved Magerelva, i perioden august - september ) Frakt med traktor og tilhenger 2) Frakt av arbeidsmateriell og persontransport med ATV Søknad om dekning av tilknytning kommunalt vannverk Kjerringdalen. 2015/ /15 PS 10/15 Vaktordning Kåfjord kommune 2015/932

3 Kommunene Fylkeskommunene KS Deres ref Vår ref Dato 15/ Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter I løpet av de siste månedene er det kommet flere undersøkelser og medieoppslag som viser at en rekke kommunale og fylkeskommunale reglementer på enkelte punkter ikke er i tråd med gjeldende rett. Dette gjelder særlig regler om rekkevidden av de folkevalgtes taushetsplikt når et folkevalgt organ behandler en sak i et lukket møte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil på denne bakgrunnen minne kommunene og fylkeskommunene om departementets rundskriv som beskriver den rettslige adgangen til å pålegge folkevalgte taushetsplikt om forhandlingene i lukkede møter gjennom lokalt vedtatte reglementer (såkalt instruksbasert taushetsplikt). I mars 2000 ga departementet ut rundskriv H-2112 om taushetsplikt for folkevalgte. I rundskrivet redegjøres det for gjeldende regler om taushetsplikten for de folkevalgte og adgangen til å pålegge taushetsplikt om opplysninger som ikke er taushetsbelagt i lov eller i medhold av lov. Når det gjelder forholdet til lukkede møter står det klart i rundskrivets punkt 3.3 at det kun er de taushetsbelagte opplysningene som fremkommer i et lukket møte de folkevalgte har taushetsplikt om. Det at møtet er lukket innebærer i seg selv ikke at de folkevalgte får taushetsplikt om alle opplysninger som fremkommer på møtet. Det spesifiseres at det heller ikke er adgang til å innføre en slik taushetsplikt i et kommunalt reglement, jf. rundskrivets punkt 5.5 og 5.6. Kommunene og fylkekommunene ble i rundskrivet anmodet om å endre sine reglementer i den grad de gikk lenger i å pålegge de folkevalgte taushetsplikt enn det som følger av lov. Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Edvard Aspelund NO-0032 Oslo Org no

4 I departementets normalreglement om folkevalgtes innsynsrett som ble utgitt i 2004 (Veileder H-2142), er det også inntatt bestemmelser om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter. I normalreglementets punkt 4.2 annet ledd står det følgende om taushetsplikten ved lukkede møter: Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Det presiseres i merknadene til bestemmelsen at de folkevalgte kun har taushetsplikt om opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av lov. Det er ikke anledning til å pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede møter. Før rundskrivet fra 2000, var det i juridisk teori og tidligere rundskriv fra departementet, lagt til grunn at kommunestyret kunne vedta at de folkevalgte hadde taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter. Ved årtusenskiftet ble det på bakgrunn av nye juridiske utredninger fastslått at kommunene likevel ikke har rettslig adgang til å pålegge de folkevalgte en slik utvidet taushetsplikt. Som nevnt er det fremdeles flere kommuner og fylkeskommuner som ikke har endret sine reglementer slik at de er i samsvar med gjeldende rettsoppfatning. Disse kommunene og fylkeskommunene har bestemmelser i sine reglementer som pålegger de folkevalgte taushetsplikt om forhandlinger i lukkede møter, og dermed går lenger enn det som følger av lov og rundskriv fra departementet. En slik reglementsbasert taushetsplikt som gjelder alle forhandlinger i lukkede møter, vil da gjelde for opplysninger som ikke er omfattet av den lovbestemte taushetsplikten i for eksempel forvaltningsloven 13 første ledd. Departementet minner derfor om de ovennevnte rundskrivene, og oppfordrer kommunene og fylkeskommunene om å ta en gjennomgang av sine reglementer og foreta de nødvendige endringene. Rundskrivene er tilgjengelige på departementets hjemmeside Med hilsen Siri Halvorsen (e.f.) avdelingsdirektør Edvard Aspelund seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2

5 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/1777_fix.html Side 1 av Fra: Aspelund Edvard Dato: :34:49 Til: Aspelund Edvard Thorolf Tittel: Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter Vedlagt følger brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med vennlig hilsen, Edvard Aspelund Seniorrådgiver Juridisk seksjon, Kommunalavdelingen Kommunal- og moderniseringsdepartementet e-post: Telefon:

6 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_kafjord/3692_fix.htm Side 1 av Fra: Hans Petter Mannvik Sendt: :42:55 Til: Stine Pedersen Kopi: Guttorm Christensen; Roger Velvin Emne: Hydrografi Kåfjord Vedlegg: weblogo_akvaplan.png;fb-icon.png;tw-icon.png;in-icon.png;resultat hydrografimålinger indre Kåfjord.docx Hei Stine Her er resultatene fra siste måling 23. februar lagt inn i rapporten. Som det fremgår har sprangsjiktet, som ble registrert i de tre første målingene, blitt borte og hele vannsøylen har nå oksygenrikt vann på begge prøvepunktene. Angående en eventuell sedimentundersøkelse som vi snakket om i forrige uke, kan vi anslå en kostnad på rundt ,- kr. Undersøkelsen vil inkludere bunnfauna- og sedimentanalyser på prøver som er samlet inn på de samme stasjonene (fire faunaprøver pr stasjon). Jeg gjør oppmerksom på at dette er et anslag, og skulle det bli aktuelt kan vi komme tilbake med et konkret tilbud til dere. Vi takker for oppdraget og håper vi kan stå til tjeneste ved senere anledninger. Mvh Hans-Petter Hans Petter Mannvik Seniorrådgiver, Koordinator, offshore overvåking Tel: (+47) Mobil: (+47) Lync: Akvaplan-niva AS, Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 Tromsø true

7 Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO MVA Tlf: Skrevet av: Hans-Petter Mannvik Fax: Direkte tlf: Norge Island Frankrike Russland Spania E-post: E-post: Notat Til: Stine Pedersen, Drift- og utviklingsavdelingen, Kåfjord kommune Kopi: Yngve Johansen, Norconsult Dato: Vår ref: /HPM Sak: Resultater fra hydrografimålinger i indre Kåfjord Til orientering Vennligst kommenter Svar imøteses innen: Bakgrunn Innenfor fjordterskler og i terskelbasseng kan det ved økte organiske belastninger oppstå oksygensvikt i bunnvannet om sommeren og utover høsten. Vannsøyla har gjerne sprangssjikt på denne tiden. Dette gjør at oksygenrikt overflatevann ikke omrøres og når bunnen. Etterhvert som overflatelaget blir kaldere vil det bli tyngre og synke ned. Det betyr at en vertikal omrøring som oftest finner sted utpå senhøsten/tidlig vinter. Det oksygenfattige bunnvannet skiftes ut og vannsøyla blir homogen igjen mht. saltholdighet, temperatur og oksygenmetning (vintersituasjon). Et annet vanlig terskelfjord-scenario er såkalt estuarin sirkulasjon. Da river det ferske overflatevannet innenfor terskelen med seg underliggende vannmasser over terskelen, som må erstattes med innsig av oksygenrikt utenforliggende dypvann innover terskelen. Det er oksygensvikten som er årsak til råtne sedimenter uten liv og dannelse av H2S- og metangass. Det tas sikte på å utføre tre målinger i perioden oktober desember 2014 i indre Kåfjord og delrapporter oversendes Kåfjord kommune etter hver måling. På dette grunnlag kan det foreslås eventuelle oppfølginger ut fra resultatene. Posisjoner og dyp for de to hydrografistasjonene er som følger (se også kart på siste side): Stasjonsnr Posisjon Omtrentlig dyp (registrert med ekkolodd) Kåfjord 1 (ytre stasjon) 69º31,532 N 20º38,594 Ø 126 m Kåfjord 2 (indre stasjon) 69º30,674 N 20º46,385 Ø 85 m Akvaplan-niva AS Tromsø ref: /HPM - Side 1 av 6

8 Måling Profilene av de to hydrografimålingene er vist i Figur 1. På stasjon 1 (ytre stasjon) er oksygenmetningen i sjøvannet 100 % ned til et dyp på ca. 70 m der det synker gradvis til 77 % ved bunnen. Temperaturen følger i stor grad den samme profilen med i underkant av 8 ºC de øverste 70 metrene for deretter å synke gradvis ned til 5 ºC ved bunnen. På stasjon 2 (indre stasjon) er oksygenmetningen i sjøvannet 100 % ned til et dyp på ca. 30 m der det synker noe ujevnt til 42 % ved bunnen. Temperaturen følger en litt annerledes profil med i overkant av 7 ºC de øverste 35 metrene for deretter å synke raskt ned til 4 ºC på 45 m og deretter holde jevn temperatur ned til bunnen. Sprangskiktet er tydeligst på stasjon 2 og under dette er oksygenforholdene dårligere enn lengre ut i fjorden. Dersom dette er oksygenminimum for dypvannet tilsvarer det tilstandsklasse III (Mindre god) i hht. Miljødirektoratets klassifisering (SFT 97:03). Neste måling i fjorden er planlagt medio november. Kåfjord Kåfjord Dybde (m) Tetthet ( t) Oksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Dybde (m) Tetthet ( t) Oksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Figur 1: Hydrografimålinger i indre Kåfjord Akvaplan-niva AS - Tromsø ref: /HPM - Side 2 av 6

9 Måling Profilene av de to hydrografimålingene er vist i Figur 2. Pga is i indre del av fjorden ble målingen utført noen lengre ut, men er fremdeles innenfor terskelen og på tilsvarende dyp. Posisjoner for denne målingen er: Stasjonsnr Posisjon Omtrentlig dyp (registrert med ekkolodd) Kåfjord 1 (ytre stasjon) 69º31,520 N 20º38,597 Ø 128 m Kåfjord 2 (indre stasjon) 69º30,994 N 20º44,581 Ø 95 m På stasjon 1 (ytre stasjon) er oksygenmetningen i sjøvannet 100 % ned til et dyp på mellom 70 og 80 m der det synker gradvis til 80 % ved bunnen. Temperaturen følger i stor grad den samme profilen med mellom 6 og 7 ºC de øverste 70 metrene for deretter å synke gradvis ned til 5 ºC ved bunnen. På stasjon 2 (indre stasjon) er oksygenmetningen i sjøvannet rundt 100 % ned til et dyp på ca. 50 m der det synker til 50 % ved bunnen. Temperaturen følger en litt annerledes profil med 6-7 ºC de øverste 60 metrene for deretter å synke raskt ned til litt over 4 ºC på 70 m og deretter holde jevn temperatur ned til bunnen. Sprangskiktet er nå svakere, men fremdeles tydeligst, på stasjon 2 og under dette er oksygenforholdene dårligere enn lengre ut i fjorden. Imidlertid har oksygennivået økt noe siden oktober og ligger nå i grenseområdet mellom tilstandsklasse II (God) og tilstandsklasse III (Mindre god) i hht. Miljødirektoratets klassifisering (SFT 97:03). Neste måling i fjorden er planlagt medio desember. Kåfjord Kåfjord Tetthet ( t) Oksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Tetthet ( t) Oksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Dybde (m) Dybde (m) Figur 2: Hydrografimålinger i indre Kåfjord Akvaplan-niva AS - Tromsø ref: /HPM - Side 3 av 6

10 Måling Profilene av de to hydrografimålingene er vist i Figur 3. Pga. is i indre del av fjorden ble målingen utført noen lengre ut, men er fremdeles innenfor terskelen og på tilsvarende dyp. Posisjoner for denne målingen er: Stasjonsnr Posisjon Omtrentlig dyp (registrert med ekkolodd) Kåfjord 1 (ytre stasjon) 69º31,485 N 20º38,635 Ø 129 m Kåfjord 2 (indre stasjon) 69º31,078 N 20º43,289 Ø 98 m På stasjon 1 (ytre stasjon) er det en svak reduksjon i oksygenmetningen fra 100 % i overflaten ned litt over 90 % på 90 m dyp. Deretter tiltar reduksjonen ned til 80 % på 120 m dyp og 50 % ved bunnen. Dette tilsvarer tilstandsklasse III (Mindre god) i hht Miljødirektoratets klassifisering (SFT 97:03). Temperaturen er jevnt rundt 6º C fra overflaten ned til 120 m og synker videre en halv grad ned mot bunnen. På stasjon 2 (indre stasjon) er oksygenmetningen i sjøvannet i underkant av 100 % ned til et dyp på ca. 40 m og synker deretter ned litt over 60 % på 70 m dyp. Videre synker oksygenmetningen til i underkant av 55 % på 90 m dyp for deretter å bli redusert til 25 % ved bunnen. Dette tilsvarer tilstandsklasse IV (Dårlig) i hht Miljødirektoratets klassifisering (SFT 97:03). Temperaturen på denne stasjonen er jevnt rundt 6º C fra overflaten ned til 60 m dyp og synker deretter ned til 4º C på 75 m dyp. Herfra og ned til bunnen hloder temperaturen seg jevnt. Dette viser at sprangsjiktet fremdeles er tydelig på stasjon 2. Neste måling i fjorden er planlagt i siste halvdel av januar Dybde (m) Kåfjord Tetthet ( t) Oksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Dybde (m) Kåfjord Tetthet ( t) Oksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Figur 3: Hydrografimålinger i indre Kåfjord Akvaplan-niva AS - Tromsø ref: /HPM - Side 4 av 6

11 Måling Profilene av de to hydrografimålingene er vist i Figur 4. Pga. is i indre del av fjorden ble målingen utført noen lengre ut, men er fremdeles innenfor terskelen og på tilsvarende dyp. Posisjoner for denne målingen er: Stasjonsnr Posisjon Omtrentlig dyp (registrert med ekkolodd) Kåfjord 1 (ytre stasjon) 69º31,534 N 20º38,536 Ø 125 m Kåfjord 2 (indre stasjon) 69º31,092 N 20º42,940 Ø 95 m På stasjon 1 (ytre stasjon) er det en økning i oksygenmetningen fra omtrent 70 % i overflaten til i underkant av 90 % ved bunnen. Temperaturen varierer fra 2º C i overflaten til 3,5º C ved bunnen. Det tidligere observerte sprangsjiktet er nå borte og oksygenmetningen er naturlig i hele vannsøylen. På stasjon 2 (indre stasjon) er det også en økning i oksygenmetningen fra 70 % i overflaten til litt under 90 % ved bunnen. Temperaturen varierer fra 2º C i overflaten til 3º C ved bunnen. Det tidligere observerte sprangsjiktet er også her nå borte og oksygenmetningen er naturlig i hele vannsøylen. Dybde (m) St1 Skardalen Tetthet ( t) Oksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Dybde (m) St2 Iskant Tetthet ( t) Oksygen (%) Temperatur ( C) Salinitet Figur 4: Hydrografimålinger i indre Kåfjord Konklusjon Det er utført fire hydrografimålinger på to stasjoner i Kåfjord i perioden til Resultatene viste at sprangsjiktet (vist ved tydelige sjikt i temperatur og oksygenmetning) beveget seg nedover i vannsøylen i de tre første målingene og var i februar 2015 helt fraværende. Dette er en normal vintersituasjon i fjorder der kaldt, oksygenrikt overflatevann synker ned til bunnen av fjorden og på den måten tilfører oksygen til de dypere delene av vannsøylen. Det opptrer med andre ord ikke oksygenkritiske forhold i fjorden i vinterperioden. For Akvaplan-niva AS Hans-Petter Mannvik Seniorkonsulent Akvaplan-niva AS - Tromsø ref: /HPM - Side 5 av 6

12 Vedlegg stasjonskart Stasjonskart hydrografistasjon 1 i Kåfjord. Stasjonskart hydrografistasjon 2 i Kåfjord (opprinnelig posisjon). Akvaplan-niva AS - Tromsø ref: /HPM - Side 6 av 6

13 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Drift og utvikling Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ Du čujuhus/deres ref: Min čuj./vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 2015/ Klage på svar på henvendelse om revisjon av skuterløypenettet i Kåfjord Viser til deres svarbrev datert , med henvisning til Kåfjord kommunes oversendelse datert 30. september 2014, om revisjon av kommunens scooterløypenett. Fylkesmannen fattet slikt vedtak: Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82, og nasjinal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann 8 godkjenner ikke Fylkesmannen gjenåpning av Nomedalsløypa, eller etablering av tre nye løyper. Vi aksepterer mindre justeringer av løypene for å gjøre de mer sikre. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Fylkesmannen har fattet vedtak om ikke å stadfeste kommunens forslag til vedtak med den begrunnelse at dagens løyper i kommunen dekker transportbehovet og at nye løyper er i strid med reindriftsinteresser, grunneierinteresser, friluftsinteresser og hensynet til sikkerhet. Kåfjord kommunes begrunnelse for klagerett: Kåfjord kommune har klagerett på Fylkesmannens vedtak. Fylkesmannens vedtak om ikke å fastsette løyper er et enkeltvedtak. I alle tilfeller er fylkesmannens vedtak et vedtak som er hjemlet i legalitetskontrollen Fylkesmannen fører med kommunene, og etter kommunelovens kapittel 10 A bør kommunes derfor gis klageadgang, jf 60 d som må anvendes analogisk i denne saken. Som det fremgår av tredje ledd i 60d gjelder forvaltningslovens regler om klage på enkeltvedtak når Fylkesmannen fatter vedtak om pålegg etter legalitetskontroll av en kommune. Dette er i forarbeidene begrunnet i tiltakets inngripende karakter og hensynet til det kommunale selvstyret, Ot.prp. nr. 97 ( ). Etter vårt syn gjør de samme hensyn seg gjeldende i denne saken: Fylkesmannen har etter kommunens omfattende arbeid med forslag til nye løyper, omlegging av gamle løyper mv., vedtatt ikke å fastsette forskriften kommunen har foreslått uten å tilkjennegi sitt syn på forskriften underveis i prosessen. Dette er et vedtak som er meget inngripende for kommunen og som følgelig i stor grad griper inn i det lokale selvstyret. Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord: Báŋkokontu/Bankkonto: Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: Organisašuvdnanr/Org.nr:

14 I senere forvaltningsrettsteori og teori om domstolsadgang (rettslig interesse) er det lagt stor vekt på behovet for klage. Også kommunens behov for klageadgang er sterkt i denne saken og taler for å gi klagemulighet til overordnet organ i en sak som denne. Kommunen har ved utarbeidelsen av sitt forslag til forskrift gjennomført en grundig prosess med høring av berørte parter, uten at Fylkesmannen har kommet med innsigelser. Dersom kommunen avskjæres klageadgang står kommunen igjen uten rettsvern der Fylkesmannen går utover sin myndighet. Behovet for klagemulighet er dermed stort. Etter forvaltningsloven er klagefristen 3 uker etter at kommunen er underrettet om vedtaket. Imidlertid har fylkesmannen selv uttrykt at vedtaket er endelig og ikke kan påklages/at kommunen ikke har klagerett. Derfor bør kommunen få klagen til behandling, fordi vi ikke er å laste for fristoversittelsen, jamfør 31 første ledd bokstav a og b. Begrunnelse for klagen: Kåfjord kommune har gjennomgått en konkret faglig solid saksbehandling av det reviderte løypenettet. Vårt fagpersonell har støttet seg også til fylkesmannen i vurderinger gjort for revisjon av løypenett, både med tanke på naturbelastning og på sikkerhet, jamfør tidlig dialog og møter. Kåfjord kommune har i sin saksbehandling tatt hensyn til vilt og dyreliv, til ulike typer friluftslivsutøvere, inklusive de som søker stillhet og ro i naturen. Det kan synes som om Kåfjord kommunes kvalitative vurderinger ikke er hensyntatt av fylkesmannen. Fylkesmannen har vurdert lengden av løypenettet totalt sett og antall løyper fremfor å vurdere belastningen på naturmangfoldet, miljøet, kultur eller verdier rundt bolyst, sikkerhet og beredskap.herunder skriver FMTR på side 7 i sitt vedtak: "I henhold til Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 er det en forutsetning at det bare skal opprettes et fåtall løyper i hver kommune og at løyper legges slik at de dekker et reelt transportbehov. Kommunen har i dag 8 løyper på totalt 164 km. I forslaget til nye løyper har kommunen tatt bort en løype på 10 km, men samtidig foreslått å åpne for 4 løyper på til sammen 29 km." Etter kommunens syn har ikke FMTR gått konkret inn og vurdert transportbehovet ved de nye løypene. En ren henvisning til at antall kilometer med løyper øker, er ikke tilstrekkelig, men FMTR må blant annet gå inn og vurdere om nye løyper faktisk reduserer belastningen i enkelte områder, slik kommunen har tenkt. Det er ikke antall kilometer som er avgjørende, men løypenes innvirkning på naturmangfold og andre interesser kvalitativt vurdert. Videre kan ikke kommunen se at FMTR har vurdert transportbehovet konkret for de foreslåtte løypene. Vurderingene fremstår derfor etter kommunens syn vilkårlige. Kåfjord kommune mener de nye løyper bidrar til økt sikkerhet og bedre miljøforhold. Ved å få til nye løyper bidrar det til sikker kjøring og økt bolyst. Det viser også til at nye traseer medfører mindre kjøring og derav mindre miljø og naturbelastning på andre løypestrekk. Kåfjord kommune viser til at ulykker og uønskede hendelser i de aller fleste tilfeller skjer utenom godkjente løyper. Å ha et godt utbygde løypenett i tråd med kommunestyrets vedtak er i seg selv et godt og solid sikkerhetstiltak. Side 2 av 2

15 Kommunen viser også til at der ikke har kommet innsigelser til saken som ble vedtatt av Kåfjord kommunestyre, og at de innspill som er kommet fra høringsinstitusjonene er vurdert og har gjennomgått god sakbehandlingsskikk. Fylkesmannen har i sin vurdering anbefalt at man ikke gjenåpner Nomedalsløypa på grunn av rasfare. Kåfjord er blant de mest rasutsatte av alle kommuner i fylket, både når det gjelder jordskred, leirskred, sørpeskred, snøskred, steinskred og fjellskred. Nomedalen er på ingen måte annerledes enn de fleste andre områder i kommunen med tanke på snøforhold. Det er rasfare i de fleste områder av kommunen. Kåfjord kommune har derfor etablert et godt kvalifisert system for åpning og stenging av løyper. Vi har to ansatte som rapporterer daglig til værvarslinga og Nordnorsk skredovervåkning i perioden desember til slutten av april på snømengde og værforhold. Disse data tolkes deretter av NGI som en instans vi anser har stor faglighet på området. Kommunen har samarbeid med Røde Kors for å ta prøver ute i felt dersom vi er usikre. Og vi har ansatt en egen person med mastergrad i kartlegging av snøforhold for at vi skal gi gode data ut til brukere av vår natur. I tillegg har NVE også egen ansatt i Kåfjord for å gi varsler for nettstedet varsom.no, slik at kommunen anser at dette med ras og vurderingen i denne sammenheng er tilfredsstillende for åpning av løyper. Når det gjelder fare for ulykker knyttet til skred frykter kommunen i langt større grad ferdsel av toppturister i våre områder uten godkjente guider og uten lokalkunnskap. Når det gjelder fylkesmannen vurdering av tre nye løyper tar fylkesmannen ikke hensyn til de vurderinger kommunen har gjort. Det har ikke kommet innspill fra friluftsorganisasjoner i kommunen som taler mot nye løyper. Her har det kommet innspill fra en enkeltperson. Vår forståelse av fylkesmannens vurderinger er at de stiller seg tvilende til at vi har vurdert tradisjonell friluftsliv, støy og naturkvaliteter, og at de er har vurdert kvantitet høyere enn kvalitet. Kåfjord kommune øker noe på løyper for å kunne demme opp for økt kjøring på «bygdeløpa», og vi ser gjennom dette en miljøgevinsts og en gevinst for naturmangfoldet, og derigjennom dyrelivet. Når det gjelder værutsatte strekk viser vi til at kommunen tar sikkerhet svært alvorlig i kommunen, og at vi stenger løyper dersom vi mener det er uforsvarlig å holde disse åpne. Kommunen anser derfor ikke noen sikkerhetsrisiko ved vårt forslag til revidert løypenett. Og vi mener vi har en kvalifisert tilrådning for å revidere scooterløypenettet i kommunen. De forhold fylkesmannen vurderer omkring kommende lovverk tar vi ikke stilling til, da kommunen til enhver tid forholder seg til det lov og regelverk som til enhver tid er gjeldende. Oppsummert mener Kåfjord kommune at Kåfjord kommunestyre sin revisjon av løypenettet er forsvarlig og tar hensyn til friluftsinteresser, sikkerhet, næringsinteresser og allmenn bruk av kommunens naturgitte arealer på en god måte. Dearvvuođaiguin/Med hilsen Gunn Andersen Leder drift og utvikling Side 3 av 3

16 Intern kopi: Einar Pedersen Svein Oddvar Leiros Bjørn Inge Mo Birger Olsen Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/652 Side 4 av 4

17 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/945-1 Arkiv: 033 Saksbehandler: Ina Engvoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 5/15 Kåfjord hovedutvalg drift Delegerte vedtak hovedutvalg drift fra Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Delegasjonssakene tas til orientering. Saksopplysninger Delegerte vedtak Seleksjon: Utvalg: 18 - Delegert Driftsutvalg, Journaldato: Rapport generert: ephorte Utvalg Løpenr Saksnr Type Dato Status Saksbehandler HDU- DEL 1053/2015 1/15 DS J Birger Olsen Tittel Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark - Alf Johansen Vedtak: Alf Johansen, 9146 Olderdalen, innvilges dispensasjon til å kjøre brensel fra Rolf Slettli`s eiendom i Olderdalen ned til søker bopel, gjeldende fra og til , jfr. 5 e nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann. Kjøringen gjelder for inntil 5 turer per sesong og ikke på søn-/helligdager. For at dispensasjonen skal være gyldig forutsetter kommunen at grunneiere på strekningen har gitt tillatelse. HDU- DEL 1396/2015 2/15 DS J Karin Karlsen Fritak feieavgift Henny Jensen Utgått. HDU- DEL 2355/2015 3/15 DS J Karin Karlsen Fritak feieavgift gnr 9 bnr 11 Anton Olsen Vedtak:

18 Eiendommen gnr 9, bnr 11 gis fritak for feieavgift fra og med Eier plikter å melde fra dersom eiendommen igjen tas i bruk. Dersom dette ikke etterkommes kan kommunen på vanlige måte kreve full avgift fra den tid eiendommen ble innvilget fritak. HDU- DEL 2359/2015 4/15 DS R Karin Karlsen Søknad om fritak feieravgift gnr 2/2 i Djupvik - Henny Jensen Utgått. HDU- DEL 2363/2015 5/15 DS R Karin Karlsen Søknad om fritak feieavgift, gnr 2, bnr 2 - Henny Jensen Utgått. HDU- DEL 2625/2015 6/15 DS J Birger Olsen Søknad/melding om motorferdsel i utmark i forbindelse med elgtelling Vedtak: Manndalen og Skardalen elgvald v/wilmar Johnsen, 9144 Samuelsberg, kan med direkte hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, jfr. 3 f. gjennomføre telling av elgbestand på Nordnesfjellet jfr. inntegna kart. Det må tas særlig miljøhensyn og ikke påføre naturen større belastning enn høgst nødvendig. HDU- DEL 2748/2015 7/15 DS J Karin Karlsen Søkand om frita feieavgift, gnr 2, bnr 2 Henny Jensen Vedtak: Eiendommen Gnr 2, Bnr 2 gis fritak for feieavgift fra og med Eier plikter å melde fra dersom eiendommen igjen tas i bruk. Dersom dette ikke etterkommes, kan kommunen på vanlige måte kreve full avgift fra den tid eiendommen ble fritatt for avgiftene. HDU- DEL 2749/2015 8/15 DS J Karin Karlsen Søknad om fritak for feieavgift - Gnr 29, Bnr 83 Ina Engvoll Vedtak: Eiendommen gnr 29, Bnr 83 er pga dødsfall ikke lengre i bruk, og eiendommen gis fritak fra og med Det pliktes å melde fra dersom eiendommen igjen tas i bruk. Dersom dette ikke etterkommes kan kommunen på vanlig måte kreve fulle avgifter fra den dato eiendommen ble fritatt for avgiftene. HDU- DEL 2750/2015 9/15 DS J Karin Karlsen Søknad om fritak feieavgift, Gnr 13, Bnr 3 Hallgeir Rundberg Vedtak: Eiendommen Gnr 13, Bnr 3, innvilges fritak for feieavgift fra og med , da eiendommen er i bruk mindre enn 6 uker pr år. Eier plikter å melde fra dersom eiendommen igjen tas i bruk. Dersom dette ikke etterkommes kan kommunen på vanlig måte kreve fulle avgifter fra den tid eiendommen ble fritatt for avgiftene. HDU- DEL 2855/ /15 DS J Karin Karlsen Vannavgifter hytter Robert Simonsen Vedtak: Eier vil få sitt abonnement fakturert på en faktura fra og med 2. termin 2015.

19 Vurdering

20 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 6/15 Kåfjord hovedutvalg drift Orientering til utvalget Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Hovedutvalget tar informasjonen til orientering. Saksopplysninger Kortfattet orientering fra leder drift og utvikling om status investering og drift, for at hovedutvalget skal ha betryggende informasjon om status på driftssiden og på de ulike investeringer vi står overfor. Investering: Helsesenter - vedtak om prosjektgruppe. Utlyst prosjektledelse for fornying. Idrettshall tomtearbeider igangsatt. Rivning starter mai. Stedsutviklingsprosjekter i rute, Olderdalen og Manndalen/Løkvoll Toaletter i sluttfase Olderdalen Kaier, utbedring, brystningsverk Djupvik i rute Investering varebil, levering primo mai Renovering klasserom/rom på Olderdalen og Manndalen skoler: Gjennomføres i hovedsak under ferietiden (når barna ikke er til stede) Investeringer på skolebygg og rådhus, under vurdering. Ny sak kommer da vi ønsker noe omprioritering av midler til adgangskontroll som er mer kostnadskrevende enn opprinnelig budsjettert. Rassikring:

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen MEDL KRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magne Monsen MEDL KRF GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Marita Pedersen MEDL SPA

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Marita Pedersen MEDL SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 15.02.2016 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.:

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14.

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14 Britt Pedersen (s) leder Ina Engvoll (s) e.f. Saksliste Utv.saksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.:

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 01.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Møteinnkalling - Offentlig versjon

Møteinnkalling - Offentlig versjon Møteinnkalling - Offentlig versjon Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 12.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.04.2013 Tidspunkt: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000 eller pr mail. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Nestleder SPA GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og omsorg Møtested: Trollvik skole Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 18:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: Tidspunkt: 15:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested:, Tlf-møte Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 15:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 27.01.2016 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 14.04.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0049/03 03/00541 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 29/BNR 3-7 Gáivuona suohkan Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset formannskapssalen Møtedato: 20.09.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ludvig Rognli Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møtested: Kantina, Rådhus Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder KÅAP Asmund

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Medlem KÅAP Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trine Kaasen Joar Wassnes (ikke meldt forfall) Medlem Medlem Møteprotokoll Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen Leder AP Børre Solheim

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2010 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2010 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2010 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719 200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Oddvar Leiros Leder SPA Ludvig Rognli Nestleder MSNBL GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.04.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Ivar Thomassen MEDL KÅAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Ivar Thomassen MEDL KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 23.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Asle Tveitnes Leder KÅAP Liv

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: motorferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 21.10.2014 kl. 12:00 NY Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Anser

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg., Kommunehuset Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

Nordreisa kommune. Saksfremlegg

Nordreisa kommune. Saksfremlegg Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2010/5388-1 Arkiv: K01 Saksbehandler: Dag Funderud Dato: 04.11.2010 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 26/10 Nordreisa dispensasjonsutvalg 16.11.2010 Bestemmelser

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 14/7558 Arkiv sakid.: 14/1605 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 072/14 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 09.09.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET,

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00408 KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE VANN- OG AVLØPSANLEGG Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR DRIFT OG UTVIKLING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.09.03 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP Gunnar

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 05.07.2017 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Joar Wassnes Fungerende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-23748/2013 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 05.07.2013 Saksframlegg Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER - ETTER HØRINGSRUNDE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 02/00750 TILBYGG BOLIG GNR 6/BNR 41 0002/03 03/00110 SØKNAD OM TILSKUDD 0003/03 03/00114 NYE KRITERIER FOR TILDELING

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL FRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Helene Marthinsen MEDL FRP GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Følgende

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000 eller pr email. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 29.01.2014 kl. 14:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling

Møteprotokoll. Hovedutvalg miljø, drift og utvikling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Hovedutvalg miljø, drift og utvikling Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 24.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2002/279 ARE-PI-SG 05.06.2007 Arkivkode: 462.5 Motorferdselloven - Vedrørende funksjonshemmedes

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken

Alta kommune. Møteprotokoll. Dispensasjonsutvalget. Sekretær: Gro Anita Parken Alta kommune Møteprotokoll Dispensasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: 12:00 12:30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall FRP Leder Berg Svein Yngvar H Nestleder Hammari

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742. Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Svein Georg Hove Arkivsaksnr.: 10/2742 Arkiv: K01 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200. Alice Normi, Margoth Fallsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: kl. kl 1200 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Marte

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Asmund Emil Eliassen

Detaljer

Møteinnkalling for Klagenemnd. Saksliste

Møteinnkalling for Klagenemnd. Saksliste Møteinnkalling for Klagenemnd Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 17:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Møteprotokofi Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.07.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem. Funksjon MEDL MEDL MEDL

Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem. Funksjon MEDL MEDL MEDL GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll - Offentlig versjon Utvalg: Møtested: Dato: Administrasjonsutvalg Formannskapssalen, Rådhuset 08.06.2015 Tidspunkt: 09:00-09:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Kjell Aage Gotvassli Moloveien 7 7714 STEINKJER MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/302-20 Kirsti Jakobsen, 17.08.2017 Søknad om motorferdsel

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.08.2010 Tidspunkt: 09:00 11:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Skåre LEDER KVKY Jim Magne

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 VERNEOMRÅDESTYRET FOR TROLLHEIMEN Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/2783-0 Saksbehandler: Hege Sæther Moen Dato: 13.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for Trollheimen 03.06.2015 Trondhjems

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Natur og ressursforvaltningsutvalget

Natur og ressursforvaltningsutvalget Porsanger kommune Møteprotokoll Natur og ressursforvaltningsutvalget Utvalg: Møtested: Studierom 2 på biblioteket, Porsanger rådhus Dato: 10.09.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer