MØTEPROTOKOLL P Formannskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL P Formannskap"

Transkript

1 Frogn kommune Møtetid: kl. 16: Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti Birkeland (H) Sigbjørn Odden (H) Thora Bakka (H) Ole Scheie (FrP) Fra Ap/Krf/SV/PP/SP: Kjell Engebretsen (Ap) Knut Erik Robertsen (AP) Bente Bjerknes (Krf) Hans Kristian Raanaas (SP) Kjell Monsen (SV) Møtende varamedlemmer: Knut Erik Robertsen (AP) Forfall: Rita Hirsum Lystad (Ap) Fra administrasjonen møtte: Rådmann, Harald K. Hermansen Møtesekretær: Asle Moe, Personal, organisasjon og politiske tjenester Diverse merknader: Møteinnkalling sendt ut og publisert Møtet annonsert i Akershus Amtstidende den 27. mai Bente Bjerknes (KrF) fratrådte møtet etter behandling av sak nr. 45.

2 Innkallingen: Det var ingen merknader til innkallingen. Sakslisten: Ordfører foreslo at sak nr. 42 ble behandlet først. Sak nr. 51 og orienteringsnotat om pågående tvister ble behandlet til slutt i lukket møte på grunn av at de var unntatt offentlighet Forespørsler: Ole Scheie, Kirsti Birkeland, Kjell Monsen og Knut Erik Robertsen meldte forespørsler. Møteprotokoll godkjent Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Sigbjørn Odden (H) og Bente Bjerknes (KrF) oppnevnt.... Sigbjørn Odden Thore Vestby Bente Bjerknes Side 2 av 23

3 Saksliste Side Orienteringer 10/14 Pensjonsordning - Flytting av pensjon fra DNB til KLP 5 11/14 Status omdømme i Frogn kommune 5 12/14 ORIENTERING OM PÅGÅENDE TVISTER FOR RETTSAPPARATET -MAI /14 Tilleggsnotat til tertialrapport nr /14 Støtte til arrangement i anledning 75-års markering av 9. april 1940 på Oscarsborg festning 5 Saker til behandling 37/14 Referatsaker til formannskapet /14 Årsmelding og årsregnskap /14 Tertialrapport nr /14 Selvskyldnergaranti Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage 41/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget økonomiske konsekvenser 42/14 Prosjekt Helsebygg fase 1- Skisseprosjekt med godkjenning av funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser 43/14 Områdeplan Kolstad Klommestein skog Odalen Planforutsetninger /14 Områderegulering Kolstad Klommestein skog Odalen Samarbeidsavtale for gjennomføring av planarbeid 13 45/14 VALG AV AVGIFTSMODELL FOR UTBYGGINGSAVTALER VED BOLIGUTBYGGING 14 46/14 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for Nordre Frogn 15 47/14 Planstrategi for Frogn kommune /14 Kommunestyremelding om klima og energi Side 3 av 23

4 49/14 Regionalisering av Mayors for Peace - forespørsel om Frogn som "Lead City". 50/14 Rutine for Viltnemdas arbeidsutvalg Organisering av ettersøk, timesatser for ettersøk, innkjøp av ammunisjon og retningslinjer for kommunalt viltfond 51/14 Prosjekt Helsebygg fase 1 - Skisseprosjekt - Økonomi, kalkyle, risiko, konkurransesituasjonen og videre tilnærming til entreprenørmarked. 52/14 Avhending av Forsvarets eiendom Vindfangerveien 12 med gnr 86/bnr 935 på Husvik og to mindre parseller med gnr 86/bnr 454 og gnr 86/bnr Godkjenning av kjøpsavtale Side 4 av 23

5 Orienteringer Muntlig orientering av ordfører: Ordfører gjorde oppmerksom på at årets TV aksjon nærmer seg. Ordfører viste til at Frogn kommune i fjor ble beste kommune i Akershus og at dette skyldtes god struktur og innsats fra frivillige, næringsrådet og kommunens kulturenhet. Ordfører anbefalte samme prosedyre og vil sende invitasjon til formannskapets medlemmer med forespørsel om å sitte i årets kommunekomite. 10/14 Pensjonsordning - Flytting av pensjon fra DNB til KLP 14/ Rådmannen opplyste om at han med notatet kvitterte ut kommunestyrets forespørsel om å se på alternative pensjonsordninger og at KLP blir kommunens pensjonsleverandør fremover. 11/14 Status omdømme i Frogn kommune 14/ Utvalget berømmet kommunens arbeid med klart språk og jobben som var utført med tanke på kommunens egne Facebook sider. 12/14 ORIENTERING OM PÅGÅENDE TVISTER FOR RETTSAPPARATET - MAI / Offl 23 første led Notatet ble tatt til orientering 13/14 Tilleggsnotat til tertialrapport nr / Notatet ble tatt til orientering 14/14 Støtte til arrangement i anledning 75-års markering av 9. april 1940 på Oscarsborg festning 14/ Notatet ble tatt til orientering Spørsmål og innspill fra innbyggerne Det var ingen spørsmål eller innspill fra innbyggere Side 5 av 23

6 Saker til behandling FSK-37/14 Referatsaker til formannskapet et tar følgende referatet til orientering: Referatutkast fra møte i Follorådet s behandling : Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : Referatutkast fra møte i Follorådet ble tatt til orientering FSK-38/14 Årsmelding og årsregnskap 2013 et: 1. Det framlagte regnskapet for 2013 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Årsmeldingen for 2013 vedtas. Utvalgene: 1. Årsmeldingen tas til orientering s behandling : Behandlingen fra eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen, hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og administrasjonsutvalget ble delt ut i møtet. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Side 6 av 23

7 s vedtak : 1. Det framlagte regnskapet for 2013 fastsettes som Frogn kommunes årsregnskap. 2. Overskuddet i driftsregnskapet på kroner avsettes til disposisjonsfond. 3. Årsmeldingen for 2013 vedtas. FSK-39/14 Tertialrapport nr Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten s behandling : Behandlingen fra eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen, hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur og administrasjonsutvalget ble delt ut i møtet. Ordfører anbefalte at hasteparagrafen, jf. kommunelovens 13 benyttes i punkt 3 i fellesforslaget fra Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet om nytt punkt 3, brygga på Sjøtorget. et rapporterer til kommunestyret om bruk av hasteparagrafen. Utvalget stilte seg bak Ordførers anbefaling. Bente Bjerknes fremmet på vegne av Kristelig folkeparti følgende forslag: «Nytt punkt 3: 1.Det bevilges 5 mill. Til etablering av minnelund over falne etter 2. Verdenskrig i Badeparken. ( jmf. Prosjektbeskrivelsen, alt. 2) 2. Beløpet finansieres gjennom låneopptak. 3. Arbeidet påbegynnes snarest og ferdigstilles slik at avduking kan skje i forbindelse med kommunens planlagte minnemarkeringer knyttet til 2. Verdenskrig i ( 9.april/8.mai)» Subsidiært forslag: Nytt punkt 3: 1. Det bevilges 1,5 mill. Til etablering av minnesmerket over falne etter 2. Verdenskrig i Badeparken. 2. Beløpet finansieres gjennom låneopptak Side 7 av 23

8 3.Universell utforming etableres i forbindelse med skjøtselspan for Badeparken. 4. Arbeidet påbegynnes snarest og ferdigstilles slik at avdukingen kan skje i forbindelse med kommunens planlagte minnemarkeringer knyttet til 2. Verdenskrig i (9.april/8.mai) Kjell Monsen fremmet på vegne av Sosialistisk Venstreparti følgende endrings forslag: «S. 24, 05 kolonne 2014 godt nok endres fra 1,2 til 1,0.» Hans Christian Raanaas fremmet på vegne av Senterpartiet følgende forslag: «Saksutredningens alternativ 2 strykes» Senterpartiet trakk så forslaget. Thora Bakka fremmet på vegne av Høyre, Senterpartiet, FrP og Venstre følgende endringsforslag: «Tabell 4.4 endres som følger: 7,5 mill i fri inntekter tas ikke ut på nåværende tidspunkt 2,2 mill i effektiviseringskravet innarbeides ikke på nåværende tidspunkt Tabell 4.8 TDF driftsbase Gropa 2 mill bevilges ikke. Nytt punkt 3 Det bevilges inntil 1 mill til utredning av ny brygge på Sjøtorget.» Thora Bakka fremmet på vegne av Høyre nytt forslag i forhold til bruk av brygga på Sjøtorget: «Søndre del av brygga (Sjøtorget) benyttes til Borgenbåten i sommer» Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre følgende forslag: «Det bevilges kr: ,- til sti Rogneveien». Bente Bjerknes fremmet på vegne av Kristelig folkeparti følgende: «Det bevilges kr ,- til Drøbak akvarium i henhold til søknad.» Votering: - Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. - Innstillingens punkt 2 ble vedtatt som innstilling til kommunestyret, men med endringer. - Sosialistisk Venstrepartis forslag ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret Side 8 av 23

9 - Kristelig folkepartis forslag om nytt punkt 3 fikk 1 stemme og falt (1= 1KrF). Ved votering over subsidiært forslag til nytt punkt 3 fikk forslaget 1 stemme og falt (1= 1KrF). - Fellesforslaget fra Høyre, Venstre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet punkt 4.4 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (2= 1SV, 1 KrF). - Fellesforslaget fra Høyre, Venstre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet punkt 4.8 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer (2= 1SV, 1 KrF). - Fellesforslaget fra Høyre, Venstre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet om nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. - Kristelig folkepartis forslag om å bevilge kr ,- til Drøbak akvarium ble enstemmig vedtatt. - Venstres forslag om å bevilge kr ,- til sti Rogneveien ble enstemmig vedtatt. s vedtak : 1. Tertialrapport nr tas til orientering 2. Budsjettet justeres slik det fremgår i del 4.4 og 4.8 i rapporten, men med følgende endringer. S. 24, 05 kolonne 2014 godt nok endres fra 1,2 til 1,0. Tabell 4.4 endres som følger: 7,5 mill i fri inntekter tas ikke ut på nåværende tidspunkt 2,2 mill i effektiviseringskravet innarbeides ikke på nåværende tidspunkt Tabell 4.8 TDF driftsbase Gropa 2 mill bevilges ikke. Nytt punkt 3 Det bevilges inntil 1 mill til utredning av ny brygge på Sjøtorget.» Søndre del av brygga (Sjøtorget) benyttes til Borgenbåten i sommer» Det bevilges kr ,- til sti Rogneveien. Det bevilges kr ,- til Drøbak akvarium i henhold til søknad. FSK-40/14 Selvskyldnergaranti Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage Side 9 av 23

10 1. Frogn kommune stiller kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage ved Wica Invest AS på kroner s behandling : Behandlingen av saken fra hovedutvalget for oppvekst omsorg og kultur ble delt ut i møtet. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. s vedtak : Frogn kommune stiller kommunal garanti selvskyldnerkausjon til Dyrløkketoppen barnehage og familiebarnehage ved Wica Invest AS på kroner FSK-41/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget økonomiske konsekvenser Kommunestyret tar saken til orientering. s behandling : Ordfører gjorde oppmerksom på at valgstyret hadde tatt saken til orientering. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. s vedtak : Kommunestyret tar saken til orientering FSK-42/14 Prosjekt Helsebygg fase 1- Skisseprosjekt med godkjenning av funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser Side 10 av 23

11 Skisseprosjekt for prosjekt Helsebygg godkjennes i samsvar med vedlagt funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser og legges til grunn for videre prosjektering og gjennomføring. Rådmann gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for hjelpemiddelsentralen og bes fremme en anbefaling til kommunestyret innen utgangen av inneværende år. s behandling : Behandlingen fra eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur ble delt ut i møtet. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak : Skisseprosjekt for prosjekt Helsebygg godkjennes i samsvar med vedlagt funksjonsbeskrivelse, romprogram, planløsninger og skisser og legges til grunn for videre prosjektering og gjennomføring. Rådmann gis fullmakt til å utrede alternative lokasjoner for hjelpemiddelsentralen og bes fremme en anbefaling til kommunestyret innen utgangen av inneværende år. FSK-43/14 Områdeplan Kolstad Klommestein skog Odalen Planforutsetninger Følgende føringer skal innarbeides og legges til grunn for planprogram for områdeplan for Kolstad - Klommestein skog Odalen: Planprosessen skal avklare hvor mange boliger som kan etableres innenfor planområdet (Kolstad og Klommestein skog). Planprogrammet skal åpne for utredning av i størrelsesorden boenheter innen planområdet. Planprogrammet skal formulere kriterier/ prinsipper for lokalisering av boliger og boligtyper innen planområdet minimum knyttet til; o Valg av boligtyper (hybler, leilighet, rekkehus, enebolig) basert på behov o Tettstedstilknytning (Dyrløkkeåsen, Sogsti, Åsveien og Vestbyveien) o Landskapstilpasning o Godt og helsefremmende bomiljø Side 11 av 23

12 o Energieffektiv og klimatilpasset boligbygging Planprogrammet skal åpne for en etappevis utbygging av området der rekkefølgebestemmelser er tilpasset og styrer slik utbygging. Rekkefølgebestemmelsene skal minimum ivareta: o Opparbeidet og tilstrekkelig kapasitet mht vann og avløp o Trafikksikker kjørbar adkomst med tilstrekkelig kapasitet o Trafikksikker og universell gangadkomst til busstopp, lekeplasser, turområder, skole(r) og barnehage(r) - med tilstrekkelig kapasitet o Uteområder og grønne fellesområder o Anleggstrafikk skal ikke gå gjennom ferdig utbygde områder o Byggetakt tilpasset øvrige utbygginger i kommunen Føringene kommer i tillegg til eller presiserer føringer allerede gitt gjennom Kommuneplan for Frogn (Særskilt Del 1 kap 3 og 5.3, Del 3 kap 1 og 5.4), generelle planbestemmelser og særskilt planbestemmelse 24, 26-1, 2 og 3, samt føringer mht søndre Tverrvei, vedtatt av Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker (sak 5/14), evt. med nye presiseringer vedtatt av Hovedutvalget 2. juni. s behandling : Behandlingen fra Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker ble delt ut i møtet. På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: «Oppstart av områderegulering for Kolstad Klommesteinskog - Odalen gjøres ikke før fremtidig boligbygging er nærmere avklart i veiledende rekkefølge for boligbygging i Handlingsprogram Det gis derfor ikke nærmere føringer for utarbeiding av planprogram for områdeplan Kolstad Klommestein Odalen». Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen vedtatt som innstilling til kommunestyret med 7 mot 4 stemmer(4= 1V, 1SP, 1KrF, 1 SV). s vedtak : Følgende føringer skal innarbeides og legges til grunn for planprogram for områdeplan for Kolstad - Klommestein skog Odalen: Planprosessen skal avklare hvor mange boliger som kan etableres innenfor planområdet (Kolstad og Klommestein skog). Planprogrammet skal åpne for utredning av i størrelsesorden boenheter innen planområdet. Planprogrammet skal formulere kriterier/ prinsipper for lokalisering av boliger og boligtyper innen planområdet minimum knyttet til; o Valg av boligtyper (hybler, leilighet, rekkehus, enebolig) basert på behov o Tettstedstilknytning (Dyrløkkeåsen, Sogsti, Åsveien og Vestbyveien) o Landskapstilpasning Side 12 av 23

13 o Godt og helsefremmende bomiljø o Energieffektiv og klimatilpasset boligbygging Planprogrammet skal åpne for en etappevis utbygging av området der rekkefølgebestemmelser er tilpasset og styrer slik utbygging. Rekkefølgebestemmelsene skal minimum ivareta: o Opparbeidet og tilstrekkelig kapasitet mht vann og avløp o Trafikksikker kjørbar adkomst med tilstrekkelig kapasitet o Trafikksikker og universell gangadkomst til busstopp, lekeplasser, turområder, skole(r) og barnehage(r) - med tilstrekkelig kapasitet o Uteområder og grønne fellesområder o Anleggstrafikk skal ikke gå gjennom ferdig utbygde områder o Byggetakt tilpasset øvrige utbygginger i kommunen Føringene kommer i tillegg til eller presiserer føringer allerede gitt gjennom Kommuneplan for Frogn (Særskilt Del 1 kap 3 og 5.3, Del 3 kap 1 og 5.4), generelle planbestemmelser og særskilt planbestemmelse 24, 26-1, 2 og 3, samt føringer mht søndre Tverrvei, vedtatt av Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker (sak 5/14), evt. med nye presiseringer vedtatt av Hovedutvalget 2. juni. FSK-44/14 Områderegulering Kolstad Klommestein skog Odalen Samarbeidsavtale for gjennomføring av planarbeid Forslag til avtale med Saho Eiendom AS om gjennomføring av planarbeid for områdeplan Kolstad-Klommestein skog-odalen, datert , vedtas. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtalen på vegne av kommunen. s behandling : Kjell Monsen fremmet på vegne av Sosialistisk Venstreparti følgende forslag: «Saksutredningens alternativ C Det inngås ikke formell avtale med Saho Eiendom AS om gjennomføring av planarbeid for områdeplan Kolstad-Klommestein skog-odalen nå. Gjeldende og pågående reguleringsplanarbeider vil i tilstrekkelig grad legge til rette for boligbygging i tråd med vedtatt byggetakt. Arbeid med områdeplan kan tas opp til vurdering seinere i planperioden, ref. planstrategi.» Side 13 av 23

14 Votering: Sv`s forslag fikk 3 stemmer og falt. (3= 1SV, 1V, 1 KrF) Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. (8= 4H, 1 FrP, 1SP, 2 Ap) s vedtak : Forslag til avtale med Saho Eiendom AS om gjennomføring av planarbeid for områdeplan Kolstad-Klommestein skog-odalen, datert , vedtas. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtalen på vegne av kommunen. FSK-45/14 VALG AV AVGIFTSMODELL FOR UTBYGGINGSAVTALER VED BOLIGUTBYGGING Kommunestyret vedtar at anleggsbidragsmodellen kan benyttes i utbyggingsavtaler ved boligutbygging, der det skal bygges minimum 50 boliger og det oppnås tilfredsstillende avtale med privat utbygger. Ved avtale om bruk av anleggsbidragsmodellen, skal kommunen kreve et administrasjonsgebyr fra utbygger på 1,5-10 % av fakturert nettobeløp (eks mva) fra entreprenør. Administrasjonsgebyret skal dekke kommunens egne utgifter ved bruk av modellen helt eller delvis. s behandling : Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. s vedtak : Kommunestyret vedtar at anleggsbidragsmodellen kan benyttes i utbyggingsavtaler ved boligutbygging, der det skal bygges minimum 50 boliger og det oppnås tilfredsstillende avtale med privat utbygger. Ved avtale om bruk av anleggsbidragsmodellen, skal kommunen kreve et administrasjonsgebyr fra utbygger på 1,5-10 % av fakturert nettobeløp (eks mva) fra entreprenør. Administrasjonsgebyret skal dekke kommunens egne utgifter ved bruk av modellen helt eller delvis Side 14 av 23

15 FSK-46/14 Fastsetting av planprogram - Kommunedelplan for Nordre Frogn Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens og 4-1 fastsettes det planprogrammet for kommunedelplan Nordre Frogn, datert , med følgende endring: I kapittel 3.5 teknisk infrastruktur, tas følgende tekst inn som innledende avsnitt: Frogn kommunestyre vedtok 17. juni 2013 Hovedplan for avløp og vannmiljø, samt Hovedplan for vannforsyning der det ble fastslått at NAT-programmet (Naturbasert Avløpsteknologi) videreføres som den primære strategien for den spredte boligbebyggelsen i Frogn kommune. s behandling : Behandlingen av saken fra hovedutvalget for miljø- plan og byggesaker ble delt ut i møtet. På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag: «I medhold av plan- og bygningslovens og 4-1 fastsettes det planprogrammet for kommunedelplan Nordre Frogn, datert , med følgende endring: I kapittel 3.5 teknisk infrastruktur, tas følgende tekst inn som innledende avsnitt: Frogn kommunestyre vedtok 17. juni 2013 Hovedplan for avløp og vannmiljø, samt Hovedplan for vannforsyning der det ble fastslått at NAT-programmet (Naturbasert Avløpsteknologi) videreføres som den primære strategien for den spredte boligbebyggelsen i Frogn kommune». Votering: (Det var 10 representanter til stede) Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Venstres tilleggsforslag ble vedtatt med 9 mot 1 stemme (1 = 1SP) s vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens og 4-1 fastsettes det planprogrammet for kommunedelplan Nordre Frogn, datert , med følgende endring: I kapittel 3.5 teknisk infrastruktur, tas følgende tekst inn som innledende avsnitt: Frogn kommunestyre vedtok 17. juni 2013 Hovedplan for avløp og vannmiljø, samt Hovedplan for vannforsyning der det ble fastslått at NAT-programmet (Naturbasert Avløpsteknologi) videreføres som den primære strategien for den spredte boligbebyggelsen i Frogn kommune Side 15 av 23

16 FSK-47/14 Planstrategi for Frogn kommune Kommunestyret vedtar Planstrategi for Frogn kommune s behandling : Behandlingen fra eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen, hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker og hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur ble delt ut i møtet. Thora Bakka fremmet på vegne av Høyre endrings forslag til innstillingen: «Ordet utvalg tas ut av innstillingen» På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag til endring: «Kommunestyret vedtar Planstrategi for Frogn kommune med følgende endring: På side 10 i planstrategien strykes første setning i kapittel 6: «Oversikten oppdateres hvert år og rekkefølgen på planområdene forteller om prioriteringen i tidsperioden.» På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende tilleggsforslag: «Rådmannen kommer tilbake til utvalget med en sak om prioritering og gjennomføringstidspunkt for de ulike elementene i planoversikten». Votering: (Det var 10 representanter til stede) Innstillingen med Høyres endringsforslag ble enstemmig vedtatt som innstillingen til kommunestyret. Innstillingen med Venstres endringsforslag ble enstemmig vedtatt som innstillingen til kommunestyret. Innstillingen med Venstres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som innstillingen til kommunestyret. s vedtak : Planstrategi for Frogn kommune vedtas. Kommunestyret vedtar Planstrategi for Frogn kommune med følgende endring: På side 10 i planstrategien strykes første setning i kapittel 6: Oversikten oppdateres Side 16 av 23

17 hvert år og rekkefølgen på planområdene forteller om prioriteringen i tidsperioden. Rådmannen kommer tilbake til utvalget med en sak om prioritering og gjennomføringstidspunkt for de ulike elementene i planoversikten FSK-48/14 Kommunestyremelding om klima og energi a) Kommunestyremelding om klima og energi vedtas. b) Hovedstrategier for kommunens arbeid med klima og energi vedtas slik de er gitt i kapittel 4 i meldingen (s. 8). c) Ladeinfrastrukturstrategi vedtas slik den er gitt i kapittel 5.5 i meldingen (s ). Frogn kommune skal søke å ha en ladbar bilpark. d) Frogn kommune legger til rette for å miljøfyrtårnsertifisere enheter der tiltaket kan ha stor holdningsskapende effekt. s behandling : Behandlingen fra hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker ble delt ut i møtet. På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende forslag som tillegg til innstillingen: «e) Rådmannen legger frem et vedlegg til handlingsprogrammet inneholdende en ytterligere detaljering av meldingens tiltakslister 5.6, 5.7, 6.6, 7.7, 7.9, 8.7, 9.6, 9.8, 10.4, 11.4, 11.6, Detaljeringen skal inneholde nærmere beskrivelse av tiltaket, prioritering, estimert kostnad og mulig fremdrift slik at fremkommer hvilke av meldingens ulike tiltak som er prioritert med midler i handlingsprogrammet og hvilke tiltak som ikke er det». På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Knut Erik Robertsen følgende forslag som tillegg til innstillingens punkt a: «Bestemmelsen om reduksjon av klimagassutslipp fra veitrafikk med 20% innen 2030, sett i forhold til 1991-nivået, får ikke anvendelse på gjennomfartstrafikk». Votering: (Det var 10 representanter til stede) Side 17 av 23

18 Innstillingens punkt A ble vedtatt med 9 mot 1 stemme som innstilling til kommunestyret (1=1 FrP). Innstillingens punkt B ble vedtatt med 9 mot 1 stemme som innstilling til kommunestyret (1=1 FrP). Innstillingens punkt C ble vedtatt med 9 mot 1 stemme som innstilling til kommunestyret (1=1 FrP). Innstillingens punkt D ble vedtatt med 9 mot 1 stemme som innstilling til kommunestyret (1=1 FrP). Arbeiderpartiets tilleggsforslag ble vedtatt med 9 mot 1 stemme som innstilling til kommunestyret (1=1 FrP). Venstres tilleggsforslag ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer som innstilling til kommunestyret (2= 1 FrP, 1 SP). s vedtak : a) Kommunestyremelding om klima og energi vedtas. b) Hovedstrategier for kommunens arbeid med klima og energi vedtas slik de er gitt i kapittel 4 i meldingen (s. 8). c) Ladeinfrastrukturstrategi vedtas slik den er gitt i kapittel 5.5 i meldingen (s ). Frogn kommune skal søke å ha en ladbar bilpark. d) Frogn kommune legger til rette for å miljøfyrtårnsertifisere enheter der tiltaket kan ha stor holdningsskapende effekt. e) Rådmannen legger frem et vedlegg til handlingsprogramet inneholdende en ytterligere detaljering av meldingens tiltakslister 5.6, 5.7, 6.6, 7.7, 7.9, 8.7, 9.6, 9.8, 10.4, 11.4, 11.6, Detaljeringen skal inneholde nærmere beskrivelse av tiltaket, prioritering, estimert kostnad og mulig fremdrift slik at fremkommer hvilke av meldingens ulike tiltak som er prioritert med midler i handlingsprogrammet og hvilke tiltak som ikke er det. FSK-49/14 Regionalisering av Mayors for Peace - forespørsel om Frogn som "Lead City". Frogn kommune takker nei til forespørselen om å bli «Lead city» i Mayors for Peace. s behandling : Kjell Monsen fremmet på vegne av Sosialistisk Venstreparti følgende forslag: Side 18 av 23

19 «Frogn kommune tar imot tilbudet om å bli lead City i Mayors for Peace. Rådmannen kommer tilbake med en sak der de konkrete økonomiske konsekvensene ved dette blir presentert». Votering: (Det var 10 representanter til stede): Sosialistisk Venstrepartis forslag ble satt opp mot innstillingen. Sosialistisk Venstrepartis forslag ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer (3= 1SP, 1FrP, 1V). s vedtak : Frogn kommune tar imot tilbudet om å bli lead City i Mayors for Peace. Rådmannen kommer tilbake med en sak der de konkrete økonomiske konsekvensene ved dette blir presentert. FSK-50/14 Rutine for Viltnemdas arbeidsutvalg Organisering av ettersøk, timesatser for ettersøk, innkjøp av ammunisjon og retningslinjer for kommunalt viltfond 1. Organisering av ettersøk og håndtering av fallvilt videreføres uten endring. Ansvar for ettersøk formaliseres gjennom avtale. 2. Timesatser for ettersøk på kr 140 per time opprettholdes. 3. Rutiner for innkjøp og oppbevaring av ammunisjon til ettersøk endres slik at godtgjøring for ammunisjon til ettersøk og nødvendig trening gjøres ved innkjøp, ikke etterskuddsvis, begrenset oppad til kr Arbeidsutvalget forvalter ikke lenger det lokale viltfondet. Viltnemnda tildeler evt. tilskudd til organisasjoner eller private grunneiere fra det kommunale viltfondet etter søknad. 5. Søknad om kr i tilskudd til gaupefilm avslås. 6. Det åpnes for at Frogn elgvald kan overta påkjørt elg også utenfor jakttid. VAUs rutine oppdateres i hht vedtakspunktene. s behandling : Behandlingen fra viltnemdas arbeidsutvalg og hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur ble delt ut i møtet. Erik Lundeby fremmet rådmannens innstilling punkt 2: «Timesatser for ettersøk på kr 140 per time opprettholdes» Side 19 av 23

20 Ole Scheie fremmet på vegne av FrP følgende forslag: «Viltnemdas arbeidsutvalgs forslag til økte utgifter oversendes rådmannen som vurderer disse innarbeidet i HP » Ordfører fremmet følgende forslag: «Saken utsettes» Ordfører trakk så forslaget. Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Senterpartiet følgende forslag: «Saken sendes tilbake til Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker for realitetsbehandling». Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre endringsforslag til innstillingen punkt 2: «Rådmannens opprinnelige innstilling vedtas. Punkt 2 reformuleres slik: 2. Timesatser for ettersøk på kr 140 per time opprettholdes, men vurderes i handlingsplanen for ». Votering: (Det var 10 representanter til stede): Senterpartiets forslag fikk 1 stemme og falt (1= 1SP) Venstres forslag om timesatser fikk 1 stemme og falt (1= 1V) Fremskrittspartiets forslag fikk 1 stemme og falt (1=1FrP) - Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. - Rådmannens innstilling punkt 2 med Venstres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt - Rådmannens innstilling punkt 3 ble enstemmig vedtatt - Rådmannens innstilling punkt 4 ble enstemmig vedtatt - Rådmannens innstilling punkt 5 ble enstemmig vedtatt - Rådmannens innstilling punkt 6 ble enstemmig vedtatt s vedtak : 1. Organisering av ettersøk og håndtering av fallvilt videreføres uten endring. Ansvar for ettersøk formaliseres gjennom avtale. 2. Timesatser for ettersøk på kr 140 per time opprettholdes, men vurderes i handlingsplanen for ». 3. Rutiner for innkjøp og oppbevaring av ammunisjon til ettersøk endres slik at godtgjøring for ammunisjon til ettersøk og nødvendig trening gjøres ved innkjøp, ikke etterskuddsvis, begrenset oppad til kr Arbeidsutvalget forvalter ikke lenger det lokale viltfondet. Viltnemnda tildeler Side 20 av 23

21 evt. tilskudd til organisasjoner eller private grunneiere fra det kommunale viltfondet etter søknad. 5. Søknad om kr i tilskudd til gaupefilm avslås. 6. Det åpnes for at Frogn elgvald kan overta påkjørt elg også utenfor jakttid. FSK-51/14 Prosjekt Helsebygg fase 1 - Skisseprosjekt - Økonomi, kalkyle, risiko, konkurransesituasjonen og videre tilnærming til entreprenørmarked. Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter offentleglova 23 første led FSK-52/14 Avhending av Forsvarets eiendom Vindfangerveien 12 med gnr 86/bnr 935 på Husvik og to mindre parseller med gnr 86/bnr 454 og gnr 86/bnr Godkjenning av kjøpsavtale Kjøpekontrakt mellom Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte Eiendom og Frogn kommune vedrørende kjøp av eiendommene med gnr/bnr 86/935, 86/454 og 86/641 godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtalen og igangsette planprosesser for å se nærmere på utviklingspotensialer og konkrete muligheter. Dersom Riksantikvarens fredning etter kulturminnelovens 19 skulle vise seg å bli mer omfattende enn vist på vedlagt kartskisse skal det kreves prisavslag for de arealer det omfatter som i henhold til vedlagt takst er taksert til boligformål. Kjøpet av gnr/bnr 86/935 finansieres gjennom eksisterende bevilgning, investering i boliger, jf økonomisk handlingsprogram , pkt 5.8 investeringer og bokføres på prosjekt 8352 Kopås. Kjøpet av de to mindre parsellene med gnr 86/bnr 454 og gnr 86/bnr 641 finansieres av den bevilgning som er avsatt til prosjekt 8026 diverse grunnerverv. s behandling : Votering: (det var 10 representanter tilstede) Innstillingen ble enstemmig vedtatt Side 21 av 23

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP). Frogn kommune Møtetid: 02.12.2013 kl. 15:00 16.35 Sted: Rådhuset Fraunar MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer møtte 11 av 11 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013

Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak. 24. april 2013 Årsmelding 2012 Vedlegg 2 oppfølging av vedtak 24. april 2013 1 Innhold KOMMUNESTYRET OVERSIKT OVER VEDTAK 2012... 3 FORMANNKSKAPET 2012 OPPFØLGING AV VEDTAK... 132 HOVEDUTVALGET FOR MILJØ, PLAN OG BYGGESAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer