Årsmelding Løten kommune 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Løten kommune 2009"

Transkript

1 Årsmelding Løten kommune 2009

2 Redaksjon Årsmelding 2009: Rådmann Gaute Arneson, Stabssjef Frank Hauge og infomasjonsrådgiver Sigrid Friis Ruud. Trykk: Kopi og Grafisk, MjøsAnker AS. 2 Årsmelding 2009 Løten kommune

3 Kjære leser Velkommen til årsmeldingen for Løten kommune har vært et år preget av jobbing for ytterligere å forbedre og utvikle Løten som et godt sted for oss alle. Kommunen er en kompleks organisasjon. Teller vi med deltidsstillinger sysselsetter vi mer enn 500 personer. Dette gjør Løten kommune til den største bedriften innenfor våre grenser. Ved utgangen av 2009 var vi 7272 løtensokninger. Det er trivelig å sjå at dette tallet er stigende. Foto: Flemming Støldal Kommunen leverer et mangfold av tjenester til innbyggeren. Barnehager, skole, omsorg og velferdstjenester er noen av dem. Via ulike organisasjonsformer sørger vi videre for at veg, vann og avløp fungerer slik det skal. At pipeløp blir feid og søpla blir hentet. Vi legger til rette for boligbygging, og sørger for at nyfødte og deres foreldre får oppfølging via helsestasjonen. Biblioteket er åpent for boklån, avislesing og internettsurfing. Dette var noen få eksepler på at kommunens tjenestetilbud er variert og mangfoldig! God lesning! Løten 16. april 2010 Bente Elin Lilleøkseth -ordfører- Årsmelding 2009 Løten kommune 3

4 innholdsfortegnelse LEDERSKAP MÅL MEDARBEIDERE SAMARBEIDSPARTNERE OG LEVERANDØRER ARBEIDSPROSESSER RESULTAT RESULTAT OPPVEKST RESULTAT VELFERD RESULTAT LOKALSAMFUNN RESULTAT STAB RESULTAT ØKONOMI REGNSKAPSRAPPORTER OG NOTER vedlegg ÅRSMELDINGER FRA SEKSJONER OG VIRKSOMHETER UNIVERSELL UTFORMING ETIKK LIKESTILLING 4 Årsmelding 2009 Løten kommune

5 LEDERSKAP Politisk lederskap Kommunestyre Kontrollutvalg Fomannskap Klagenemnd Driftsutvalg Løten kommune har i 2009 videreført sin politiske styringsmodell slik den ble vedtatt etter evalueringen i Kommunestyret har følgende sammensetting: Parti Arbeiderpartiet 11 Fremskrittspartiet 3 Høyre 2 Pensjonistpartiet 1 Senterpartiet 6 Sosialistisk Venstreparti 2 Sum 25 Årsmelding 2009 Løten kommune 5

6 Oversikt over representantene ( ) Kommunestyret Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (Ap) Varaordfører: May-Elin Imset (SV) -permisjon fra Harald Romstad (AP) -fra Arne-Egil Stensåsen (AP) Arne Olav Solbakken (FrP) Anne Karin Torp Adolfsen (AP) Harald Jacobsen (H) Mona Myrvang Nygaard (AP) Oddny Marie Prytz (H) Harald Romstad (AP) Gotmar Rustad (SP) Synnøve Fjærgård (AP) Atle Ruud (SP) Håkon Olav Westerhaug (AP) Ingelin Opsahl (SP) Mostafa Pourbayat (AP) Camilla Varhaug Søberg (SP) Veronica Westli (AP) -permisjon fra 1.8. Else Bjørke (SP) Ola Andree Nordsveen -fra 1.8. Knut Erik Villumstad AP) Ole Gudmund Karlsen (SP) Anne Lena Brustad Dragsten (Ap) Gunnar Søberg (SV) Berit Johansen Eilertsen (FrP) Dagfinn Bolstad (PP) Unni Østberg Kristoffersen (FrP) Brede Lundby (SV) -fra Formannskapet Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (Ap) Varaordfører: May-Elin Imset (SV) -permisjon fra Harald Romstad (AP) -fra Arne-Egil Stensåsen (AP) Atle Ruud (SP) Mona Myrvang Nygaard (AP) Harald Jacobsen (H) Harald Romstad (AP) -til Unni Østberg-Kristoffersen (FrP) Knut Erik Villumstad(AP) -fra Ingelin Opsahl (SP) Driftsutvalget Leder: Gunnar Søberg (SV) Nestleder: Håkon Olav Westerhaug (AP) Veronica Westli (AP) -permisjon fra 1.8. Else Bjørke (SP) Gunn Elisabeth Grønsveen (AP) -fra 1.8. Mostafa Pourbayat (AP) Ole Gudmund Karlsen (SP) Anne Lena Brustad Dragsten (Ap) Berit Johansen Eilertsen (FrP) Gotmar Rustad (SP) Kontrollutvalget Leder: Oddny Marie Prytz (H) Nestleder: Camilla Varhaug Søberg (SP) Brede Lundby (SV) Ove Ragnar Moe (FrP) Inge Bakken (AP) 6 Årsmelding 2009 Løten kommune

7 Klagenemnda Leder: Knut Erik Villumstad (AP) Nestleder: Dagfinn Bolstad (PP) Gudrun Spangen (H) Arne Johan Kvisgaard (FrP) Tone Karlsen (SP) Saker til behandling Kommunestyret Formannskapet Driftsutvalget Kontrollutvalget Klagenemnda Utviklingsområder Vedtakelsen av utviklingsområder i budsjettvedtaket, er kommunestyrets anledning til å sette dagsorden for politiske tema som skal utredes og drøftes i de politiske organene i året som kommer. Kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2009 følgende utviklingsområder, i tillegg til de som gjenstod fra budsjettvedtaket for 2008: Nr. Tema 1 Trafikksikkerhetsplan, fra Utvikling av Løten sentrum, fra Revisjon av ruspolitisk handlingsplan 4 Feriestenging av barnehager og SFO fra Risiko- og sårbarhetsanalyse 6 Kommunedelplan for velferd 7 Generalplan veger 8 Energiøkonomiseringstiltak (ENØK) i kommunale bygg 9 Tiltakspakke for å fremme omsetning av boligtomter 10 Skolepolitisk konferanse 11 Strategi for økt læringsutbytte i skolen 12 Etablering av næringsstøtte 13 Kostnadsnivået på kommunale tjenester. Sammenligning med andre kommuner knf. Rådmannens forslag til budsjett 14 Skolefritidsordningen. Utvikling av tilbudet i tråd med sannsynlig etterspørselsutvikling 15 Utbygging av boliger for sosialt vanskeligstilte og funksjonshemmede. Innhold, driftskostnader og organisering 16 Utviklingen av behovet for barnevernstjenester. Tilpassing av driften til bevilgede økonomiske rammer 17 Universell utforming i Løten 18 Profilering av Løten Oppmerksomhet til nyfødte / adopterte Velkommen hjem-tiltak Utviklingsområdene er fulgt opp av rådmannen i tråd med framdriftsplanen, noen er planlagt fullført i Årsmelding 2009 Løten kommune 7

8 noen saker behandlet i 2009 Alle saker som behandles i Løten er viktige, de berører hverdagen til innbyggerne i større eller mindre grad. Følgende saker kan allikevel stå som eksempler på det varierte sakstilfanget. Formannskapssaker: 30/09 Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i Løten SLT har barn og unge som sin viktigste målgruppe, både enkeltvis og i grupper. SLT skal forebygge at barn og unge blir kriminelle. SLT skal rettes inn på å gjøre noe for og med den enkelte unge og hans / hennes nærmiljø. 43/09 Universell utforming i Løten Formannskapet ba rådmannen organisere et administrativt prosjekt, som er tverrfaglig sammensatt. Prosjektet skulle utvikle forslag til kommunal strategi for universell utforming, herunder bl.a retningslinjer for tverrfaglig samarbeid. ØKT LÆRINGSUTBYTTE -Strategiplan for Løtenskolen ( ) 122/09 Reguleringsplan for ny rv3/25 Ommangsvolden Elverum grense, forprosjekt til uttalelse. Forprosjektet vurderer de trasèvalg og prinsippløsninger som er vedtatt kommuneplanens arealdel, og foreslår alternative og optimaliserte løsninger når det synes fornuftig. Formannskapet avga sin uttalelse til dette, og påpekte bl.a. behovet for fortsatt kryss/ avkjøringsløsning på Ommangsvolden. 146/09 Opplæringsplan 2009 Løten kommune utarbeider årlig en felles opplæringsplan for kommunens ansatte der behovene for kompetanseutvikling innenfor samtlige virksomhetsområder/seksjoner er beskrevet. I tillegg består planen av felles opplæringsmål/- behov og tiltak for kommuneorganisasjonen som helhet. Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Foreløpig høringsutkast mars 2009 Driftsutvalgssaker: 15/09 Hallvard Trættebergs stipend 2009 Ifølge statuttene skal stipendet tildeles en kunstner eller kulturarbeider innenfor det tradisjonelle kulturbegrepet. Stipendet ble tildelt Christine Waller (bildet). 28/09 Strategi for økt læringsutbytte i grunnskolen Driftsutvalget nedsatte et utvalg for å arbeide fram en strategi for økt læringsutbytte i grunnskolen i Løten. 49/09 Redd Barna bekjempelse av vold Løten kommune sluttet seg til Redd Barnas kampanje Vennligst forstyrr. 55/09 Profilering av Løten velkommen til verden og velkommen hjem-tiltak Disse tiltakene ble vedtatt som utviklingsområder i budsjett Driftsutvalget ga sin tilslutning av organiseringen av profileringsarbeidet. 8 Årsmelding 2009 Løten kommune

9 79/09 Resultater, læringsmiljø og læringsutbytte for 2009 Det ble lagt fram til orientering resultater fra årets elevundersøkelser vedrørende læringsmiljø i de kommunale barneskoler samt ungdomskolen. I tillegg ble det også lagt fram resultater fra eksamen ved ungdomskolen i Kommunestyresaker: 07/09 Regjeringens tiltakspakke for kommunesektoren disponering av tilskudd Løten kommune fikk kr fra regjeringens tiltakspakke Løten kommune i vedlikeholdstilskudd, og disponerte disse til oppussing av gamle Lund skole, konvertering til vannbåren varme, kommunale veger og sikringstiltak i kommunale bygg. 36/09 Barnevern i Løten Kommunestyret fikk framlagt en orientering om barnevernssituasjonen i Løten. På bakgrunn av denne vedtok kommunestyret å opprette en ny stilling fra Kulturskoleutredning /09 Kvalitetskommuneprogrammet God bedring Løten kommune deltar i trepartssamarbeidet Kvalitetskommuneprogrammet. Med bakgrunn i arbeidet vedtok kommunestyret å bevilge midler for å kvalitetssikre saksbehandlingsrutiner og forebygge kvalitetsbrist, samt øke grunnbemanningen og redusere uønsket deltid. 60/09 Arbeidsgiverpolitikk Kommunestyret vedtok en samlet arbeidsgiverpolitikk. 99/09 Kulturskoleutredning 2009 Kommunestyret tok til orientering framstillingen om Kulturskolen i Løten og ulike forbedringsmuligheter. 109/09 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , endelig behandling Kommunestyret vedtok den reviderte planen etter at den hadde vært på høring. Denne avløser den forrige planen fra Løten kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Høringsutkast 16. september 2009 Årsmelding 2009 Løten kommune 9

10 Velkommen til Løten! Løten kommune ønsker deg/dere velkommen til bygda. Løten har fire skolekretser, hver skolekrets har en barneskole med tilliggende barnehage og SFO. Ungdomsskolen finner du i sentrum av Løten. Her finner du også rådhuset Tingberg, med publikumsmottak for kommunen og andre offentlige tjenester. Her kan du også benytte våre publikums-pc`er om du ikke har nettilgang hjemme ennå. Våre åpningstider er: Kl alle hverdager, tlf Ta kontakt med oss om du lurer på noe. I løpet av kort tid vil du også få et brev fra velkomstgruppa, som inviterer deg til informasjonskveld om Løten. Informasjon fra Løten kommune: Skoler og skolerute for Løten Informasjon om barnehager/ søknad om barnehageplass Selvbetjening/ elektroniske tjenester i kommunen Vil du etablere firma? (Løten er medlem i Hamarregionen Utvikling) Oversikt over lag og foreninger Løten bibliotek Annen informasjon om Løten og nærområdene: Lokalavisen Løtenposten Lokalavisene: Hamar Arbeiderblad og Østlendingen Ting du kan oppleve i Hamarregionen (Hamarregionen Reiseliv) En hilsen fra ordføreren Til slutt vil jeg som ordfører gi uttrykk for at vi er glade for at du valgte å flytte til Løten. Bygda er liten og oversiktlig, derfor håper jeg at også jeg får hilse på deg/dere med det første. Velkommen! Med vennlig hilsen Ordfører Bente Elin Lilleøkseth Sak 55/09: Profilering av Løten: Denne hilsenen blir sendt som epost til alle nye innbyggere i Løten. Ordningen skjer gjennom et samarbeid med Posten, og deres register for nye adressater. 10 Årsmelding 2009 Løten kommune

11 Administrativ ledelse Kommunestyret vedtok i desember 2007 en ny administrativ organisasjonsmodell for kommunen. Den nye organisasjonsmodellen trådte i kraft den 1. januar 2008, og har nå vært virksom i to år. Rådmann Administrasjonsseksjonen Politisk sekretariat Stabssjef Bygg og vedlikeholdseksjonen Renholdsseksjonen Økonomiseksjonen Kommunalsjef Kommunalsjef Plansjef Tjenesteområde oppvekst: Tjenesteområde velferd: Tjenesteområde lokalsamfunn: Jønsrud barnehage Hjemmebasert omsorg Teknisk drift Lund barnehage Bolig, rehabilitering og aktivisering Teknisk forvaltning Ryli barnehage Løten Helsetun Kultur, informasjon og service Skøienhagan barnehage Flyktningetjenesten Ådalsbruk barnehage NAV Jønsrud skole Barnevern Lund skole Helse og familie Østvang skole Ådalsbruk skole Løten ungdomsskole og bibliotek Gjennom denne organisasjonsmodellen kobler vi satsingsområdene i kommuneplanen til rådmannens ansvar slik det er fordelt på kommunalsjefene, plansjefen og stabssjefen. Kommunalsjefen for oppvekst har ansvaret for tjenesteområdet oppvekst. De 10 virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Oppvekst og utvikling. Kommunalsjefen for velferd har ansvaret for tjenesteområdet velferd. De 7 virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Din hverdag. Årsmelding 2009 Løten kommune 11

12 Plansjefen har ansvaret for tjenesteområdet lokalsamfunn. De tre virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Vårt samfunn. Stabssjefen har ansvaret for tjenesteområdet stab. De fire seksjonene skal sammen ivareta alle stabsfunksjoner i kommunen ved å understøtte tjenesteproduksjonen og administrere de felles administrative funksjoner som regnskap og innfordring (økonomiseksjonen), lønns- og personalforvaltning (administrasjonsseksjonen), utbygging og vedlikehold av kommunens eiendommer (bygg- og vedlikeholdsseksjonen) og renhold (renholdsseksjonen). Oversikter over kommunens ledere/utvidet ledergruppe: Rådmannen Tjenesteområde Stab Økonomiseksjonen Administrasjonsseksjonen Renholdsseksjonen Bygg- og vedlikeholdsseksjonen Tjenesteområde Oppvekst Jønsrud Barnehage Lund Barnehage Ryli Barnehage Skøienhagan Barnehage Ådalsbruk Barnehage Jønsrud skole Lund skole Østvang skole Rådmann Gaute Arneson Stabssjef Frank Hauge Seksjonsleder Jon Arne Johansen Seksjonsleder Oddveig Sandvold Klafstad Seksjonsleder Anne Kristin Knudsen Seksjonsleder Erik Adolfsen Kommunalsjef Vera Bergersen Styrer Tove Paulsen Trætteberg Styrer Gunn Slettvold Styrer Iren Skyltbekk Styrer Ingrid Bjørnstad Styrer Anders Båst Godager Rektor Hjørdis Bjølseth Rektor Venke Nystuen Rektor Thorleif Skavern Ådalsbruk skole Kst. rektor Sissel Havik Rektor Kjell Rune Løvbak Løten Ungdomsskole og bibliotek Rektor Carl Gustav Follestad Tjenesteområde Velferd Kommunalsjef Toril Hafslund Fossum Barneverntjenesten Barnevernleder Wenche Irene Stenseth Helse- og familietjenesten Virksomhetsleder Gunn Toril Larsen Flyktningetjenesten Virksomhetsleder Geir Sandberg Ubesatt fra Bolig, Rehabilitering og aktivisering Virksomhetsleder Odd A. Jakobsen Hjemmebasert omsorg Virksomhetsleder Norun Hansen Løten Helsetun Styrer Hanna Berget NAV Løten NAV-leder Bente Larsson Tjenesteområde Lokalsamfunn Plansjef Yngvar Pederstad Kultur, informasjon og service Virksomhetsleder Marit Hjelløkken Teknisk Forvaltning Virksomhetsleder Sigurd Dæhli Teknisk Drift Virksomhetsleder Jens Petter Østerhaug 12 Årsmelding 2009 Løten kommune

13 Den administrative organiseringen av kommunen har også en kobling til ledelsesmodellen for Løten kommune (se neste punkt). Organisasjonsmodellen understøttes av et delegeringssystem som skal muliggjøre noen grunnpilarer i kommunens ledelsesnormer: Organisasjonsmodellen har to myndighets-/beslutningsnivå: Rådmannsnivået og virksomhets-/seksjonsnivået. Virksomhetslederne skal sørge for å realisere målene på sine områder. Målene omfatter krav til både brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet og økonomisk styring. For å oppnå en slik bred måloppnåelse, kreves det at virksomhetslederne er myndiggjorte. Det betyr at har de har reell myndighet og at de opplever at de faktisk har et ansvar som samsvarer med dette. Rådmannen er det andre. Det består av rådmannen, kommunalsjefene, plansjefen og stabssjefen. De fire sistnevnte har rådmannens fullmakter overfor sine respektive virksomhets-/seksjonsledere. På bildet fra v: Stabssjef Frank Hauge, kommunalsjef Vera Bergersen, kommunalsjef Toril Hafslund Fossum og plansjef Yngvar Pederstad. Årsmelding 2009 Løten kommune 13

14 Rådmann Gaute Arneson 2009 stadig resultatforbedring Når vi legger bak oss 2009, har det gått 5 år siden vi gjennomførte den omfattende omstillings-prosessen. Fra 2004 til 2005 nedbemannet vi kommunen med mer enn 20 årsverk, og vi måtte gjøre en ny nedbemanning fra 2007 til Den økonomiske effekten av disse omstillingsgrepene har kommet relativt raskt, fra et underskudd på 10 mill. kroner i 2003 til et overskudd på gjennomsnittlig 10 mill kroner i perioden Dette har bidratt til å gjenskape den økonomiske tryggheten. RÅDMANN GAUTE ARNESON Men 2009 kunne ha blitt et meget krevende 2009 begynner vi å se resultater? år dersom ikke kommunestyret i 2008 hadde fattet vedtak om innføring av eiendomsskatt Når vi legger bak oss 2009, har det gått 5 år siden fra vi gjennomførte Det gjorde den det omfattende mulig for oss å omstillingsprosessen. Fra 2004 til 2005 nedbemannet forskottere vi kommunen eiendomsskatten med mer enn i 2009, årsverk hvilket og vi måtte gjøre en ny nedbemanning fra 2007 ikke til hadde vært mulig uten gode økonomiske resultat fra 2004 til Den økonomiske effekten av disse omstillingsgrepene har kommet relativt fort. Fra et underskudd på 10 mill. kroner i 2003 til et overskudd på gjennomsnittlig 10 mill kroner i perioden har bidratt til å gjenskape Det den økonomiske økonomiske resultatet tryggheten. for 2009 er også akseptabelt, med et overskudd på 6,9 mill. Men 2009 kunne ha blitt et meget krevende år kroner. dersom Men ikke kommunestyret siden vi måtte i forskottere 2008 hadde fattet som vedtak om innføring av eiendomsskatt fra nevnt Det gjorde foran, det måtte mulig vi for saldere oss å forskottere driftsbudsjettet eiendomsskatten i 2009, hvilket ikke hadde vært av mulig fond. uten Det gode skaper økonomiske et svakt netto resultat driftsresultat, 2004 til men er likevel til å leve med all den tid det var et bevisst valg og en engangs- fra foreteelse å drifte kommunen med penger fra tidligere års overskudd. Det økonomiske resultatet for 2009 er også akseptabelt, med et overskudd på 6,5 mill. kroner. Men siden vi måtte forskottere som nevnt foran, måtte vi saldere driftsbudsjettet av fond. Det Men for en kommune er det mer enn de økonomiske resultatene som teller. For i større skaper et svakt netto driftsresultat, men er likevel til å leve med all den tid det var et bevisst grad valg å og rette en engangsforeteelse oppmerksomheten å drifte mot kommunen et resultatbegrep med penger som fra er tidligere relevant års for overskudd. en kommune, innførte vi i 2006 gjennom et omfattende lederutviklingsprogram, denne ledelsesmodellen* Men for en for kommune Løten kommune. er det mer enn de økonomiske resultatene som teller. For i større grad å rette oppmerksomheten mot et resultatbegrep som er relevant for en kommune, innførte vi i 2006 gjennom et omfattende lederutviklingsprogram, denne ledelsesmodellen* for Løten kommune. Virkemidler Resultater 1 2 Mål og strategi 5 6 Brukere 9 Leder- skap 3 Medarbeidere Pros- esser 7 Medarbeidere Økonomisk resultat 4 Samarbeidspartnere og leverandører 8 Samfunn Forbedring og læring 14 Årsmelding 2009 Løten kommune

15 Ledelsesmodellen tar utgangspunkt i anerkjent ledelsesteori for offentlig sektor og har følgende kjennetegn: 5 virkemidler I kommuneorganisasjonen har vi fem sentrale virkemidler: Politisk og administrativt lederskap, mål og strategier inkl. økonomiske ressurser, medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører samt våre arbeidsprosesser og prosedyrer. Skal vil oppnå gode resultat i vid forstand må vi være oss bevisste alle disse virkemidlene, utvikle og forbedre dem og ikke ta for gitt at de er velfunderte og velfungerende. 4 resultatperspektiv En god kommune kan ikke ensidig konsentrere seg om ett resultatperspektiv, for eksempel økonomisk resultat eller befolkningsvekst. Vi må operere med et utvidet resultatbegrep og styre bevisst mot flere mål, eller drive en såkalt balansert målstyring (BMS). De fire resultatperspektivene er brukernes oppfatning og opplevelse av tilbudet kommunen gir, det andre er de ansattes oppfatning av kommunen som arbeidsplass, det tredje er samfunnsutviklingen i kommunen og det siste det økonomiske resultatet. Resultatmåling Ledelsesmodellen forutsetter at resultatene måles. De siste årene har vi målt medarbeidertilfredshet og brukertilfredshet annethvert år. De økonomiske resultatene, sykefraværet, læringsutbyttet og læringsmiljøet måler vi årlig. Løpende forbedring Gjennom målingene får vi kunnskap om sterke og svake sider ved kommunen som tjenesteprodusent, ved kommunen som arbeidsplass og ved læringsmiljøet i skolen osv. Alle ledere gjennomgår målingene og er pliktige til sammen med sine medarbeidere å igangsette forbedringer for å rette opp avvik og for å lære. Positiv resultatutvikling i en kommune oppnås ikke over ett år. Derfor er ledelsesmodellen den røde tråden i en løpende lederutvikling. Resultatutviklingen er nærmere beskrevet under resultatkapitlet, men som rådmann slår jeg fast at kommunen de siste årene har stadig bedre resultat for både brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet, sykefravær, læringsmiljø, læringsutbytte og økonomi. Resultatene fram t.o.m gir grunn til å tro at vår målbevisste innsats for en profesjonell organisasjons- og lederutvikling gir resultat. * Denne ledelsesmodellen er basert på totaltkvalitetslæren (Total Quality Management TQM) som er tilpasset offentlig sektor i ledelsesmodellen CAF (Common Assessement Framework et allment rammeverk for evaluering). Modellen fanger også opp sentrale retninger i ledelsesfaget for øvrig, bl.a. balansert målstyring (BMS BSC/Balanced Scorecard) og organisasjonslæringskonseptet for løpende forbedring (PDCA/plan-do-check-act/Demings sirkel). Foreliggende årsmelding er bygget opp etter denne ledelsesmodellen. Årsmelding 2009 Løten kommune 15

16 MIDTPUNKT MED MANGFOLD Budor er et godt etablert område for langrenn og alpinaktiviteter i regionen. Kultuminneåret 2009 ble markert både på Klevfos, Rosenlund og Bøndernes hus. Løten kommune igangsatte arbeidet med en kulturguide som utkommer i Pultost- og akevittdagene 2009 hadde et rikt innhold for store og små, og ble godt besøkt. 16 Årsmelding 2009 Løten kommune

17 MÅL Kommunestyret vedtok i 2005 Løten kommunes nye kommuneplan. Kommuneplanen inneholder følgende visjon for kommunen: LØTEN MIDTPUNKT MED MANGFOLD Kommuneplanen bygger på en idè om at veien mot visjonen blir konkret gjennom en målbevisst innsats mot tre satsingsområder. Under de tre satsingsområdene er det beskrevet en rekke mål og verdier som skal kjennetegne Løten kommune i årene som kommer. Oppvekst og utvikling Ethvert individ er enestående. Alle skal nå så langt som mulig, i forhold til sine forutsetninger. Trivsel, trygghet og læring skal sikres gjennom kvalitet, nærhet og helhet Det skal etableres og utvikles arenaer for kompetanseutvikling tilpasset ulik alder, bakgrunn og ferdighet. Det skal oppmuntres til og legges til rette for entreprenørskap i skole og arbeidsliv, særlig skal ung nyskaping og etablering stimuleres. Din hverdag Gjennom åpenhet, informasjon og læring skal identitet styrkes, slik at flere ønsker å engasjere seg, til beste for fellesskap og lokalsamfunn. Vi skal drive helhetlig sunnhetsbygging og styrke framtidshåp, gjennom bevisst, folkelig satsing på fysisk fostring, kultur, trivsel, humor, glede, involvering og romslighet. Vi skal ta krafttak for tilhørighet. Alle skal ha noen å forholde seg til, være sammen med og føle trygghet sammen med, både i hverdag, fest og tunge stunder. Det skal legges til rette for et aktivt liv, uansett alder og funksjonsnivå, for at hver enkelt skal kunne opprettholde et selvstendig, meningsfylt og verdig liv. Det skal være enkelt for brukerne å orientere seg og nå fram til de som styrer i kommunen. Vårt samfunn Vi vil legge til rette for mer enn moderat befolkningsvekst. Boligbygging legges til attraktive områder med muligheter også for valg av høystandard tomter. Veger og nett skal bygges og tilrettelegges for å fremme attraktivitet, aktivitet og utvikling. Nyskapning skal stimuleres ved aktiv tilrettelegging og styrking av miljøer for støtte og veiledning. Det skal legges særlig vekt på å sikre flere jobber og større bredde i lokalt yrkes- og næringsliv. Arealplanleggingen skal skje i likevekt mellom respekt for jordvern og kulturlandskap og tilrettelegging for sterke, sammenhengende utviklingsprosjekter for bosetting og næringsutvikling. Vi vil bygge et levende demokrati ut fra innbyggernes ønsker, behov og valg, hvor samfunnets fellesverdier blir ivaretatt og dugnadsånden er levende. Gjensidig respekt og klokskap skal gi rom for mening og god plass for refleksjon og ytring. Natur og miljø skal brukes og ivaretas for å sikre trygg, grønn atkomst og en bærekraftig utbygging og utvikling av samfunnet. Årsmelding 2009 Løten kommune 17

18 Hovedmål for 2009: Befolkningsutvikling: Mer enn moderat vekst, dvs. > innbyggere Nyfødte: Vekst i antall nyfødte, dvs. > 69 Antall foretak med ansatte: Vekst, dvs > 164 Brukertilfredshet kommunale tjenester samlet: > 5 Medarbeidertilfredshet: > 4,5 Sykefravær i kommunen: < 8 % Læringsutbytte: Bedre enn landsgjennomsnitt Læringsmiljø: Bedre enn landsgjennomsnitt Netto driftsresultat: > 1 mill 18 Årsmelding 2009 Løten kommune

19 MEDARBEIDERE Oversikt over årsverk etter omorganisering Medarbeidere pr. virksomhetsområde Årsverk 2008 Årsverk 2009 Rådmannens ledergruppe 5,0 5,0 Politisk sekretariat 1,0 1,0 Økonomiseksjonen 8,0 9,0 Administrasjonsseksjonen 8,0 6,0 Bygg-/ og vedlikeholdsseksjonen 9,5 9,5 Renholdsseksjonen 15,0 15,1 Hjemmebasert omsorg 32,2 33,1 Bolig, rehabilitering og aktivisering 41,8 41,3 Løten Helsetun 84,2 88,9 Flyktningetjenesten 4,2 4,2 NAV 7,0 8,0 Barneverntjenesten 5,5 7,5 Helse- og familietjenesten 8,8 9,0 Jønsrud barnehage 6,6 7,1 Lund barnehage 6,7 7,0 Ryli barnehage 7,8 8,0 Skøienhagan barnehage 7,0 7,3 Ådalsbruk barnehage 6,8 7,0 Jønsrud skole 10,7 11,7 Lund skole 9,8 9,5 Østvang skole 36,8 31,5 Ådalsbruk skole 14,5 15,6 Løten ungdomsskole 34,9 34,7 Teknisk drift 5,6 4,6 Teknisk forvaltning 7,9 5,0 Kultur, informasjon og service 12,0 12,2 Eiendomskattekontoret - 1,0 Total 396,2 400,0 Som det framgår av oversikten har antall årsverk økt med fire fra 2008 til Etter omstillingsperioden , er kommunen i 2009 omtrent tilbake på det samme nivået som i 2004 (402), likevel med en betydelige ressursomfordeling fra administrasjon til tjenesteproduksjon. Medbestemmelse Aktiviteten i medbestemmelsesorganene Arbeidsmiljøutvalget og Partsammensatt utvalg har vært normal med henholdsvis 5 og 4 møter i I tillegg har det vært 5 møter i Sentralt samarbeidsforum. Opplæring fellestiltak Som tidligere år ble det utarbeidet en samlet opplæringsplan for kommunen. Årsmelding 2009 Løten kommune 19

20 Opplæringsplanen skal bidra til at medarbeidere i kommunen har kompetanse som er i takt med oppgaven i dag og i morgen. Planen omfatter tiltak både for hver virksomhet, og plan for fellestiltak. Av fellesaktiviteter ble gjennomført opplæringstiltak innen generell saksbehandling bl.a. som følge av endringer i lovverk, rutiner og reglementer (lønn-, personal- og økonomiområdene), og innen IKT. Flere av tiltakene er knyttet til Agresso som er kommunens økonomi-, lønn- og personalsystem. Det er også gjennomført skrivekurs, bli-kjent-tur for nyansatte, grunnopplæring i arbeidsmiljø ( 40-timers-kurs ) for ledere, verneombud og tillitsvalgte, AKAN-kurs og kurs i oppfølging av sykefravær. I tillegg ble det gjennomført 2 dagers ledersamling for virksomhetsledere og seksjonsledere og introduksjonskurs i kommunal ledelse for nytilsatte ledere. Et større satsingsområde for å nå målet om riktig første gangen i administrativt arbeid er lederopplæringsprogram i forvaltning. Opplæringsprogrammet ble utviklet første halvår og ble gjennomført for alle virksomhetsledere og avdelingsledere innen tjenesteområdet velferd andre halvår. Programmet vil være gjennomført i alle enheter innen sommeren Med den basiskunnskapen som blir gitt gjennom programmet vil en også kunne rette oppmerksomheten mot endringer og områder der skoen trykker ved senere opplæringstiltak. Alle nyansatte ledere skal innen 3 mnd. etter tiltredelse gjennom samme program. Tilbakemeldingene fra lederne har så langt vært gode. Medarbeiderdag (se bilder under) for alle ansatte ble arrangert i september. Det ble et vellykket arrangement med 280 påmeldte, noe som var ny rekord. Tilbakemeldinger på både foredraget ved Karin Fevåg Larsen i Løten kino, og opplegg med bespisning v/ Storhamar videregående skole samt stand-up med Gustav Nilsen i Løtenhallen var svært gode. De fleste fellestiltakene ble gjennomført etter planen og har hatt god oppslutning. Totalt har det vært vel 1100 deltakelser på felles opplæringstiltak i Vi har i hovedsak benyttet oss av interne lærekrefter ved gjennomføring av tiltakene. I tillegg til fellestiltakene kommer deltakelse på tiltak i henhold til de enkelte virksomhetsområdenes/seksjonenes opplæringsplan. Kompetansekartleggingen For å følge opp Riksmeklingsmannens vedtak av om kompetansekartlegging i alle kommuner, satte rådmannen i samarbeid med sentralt samarbeidsforum høsten 2008 ned en partssammensatt gruppe med fire medlemmer. Gruppa jobbet i 2009 videre med planlegging av kompetansekartleggingen innad i Løten kommune, og inngikk samtidig som del av et interkommunalt samarbeid med Hamar og Stange kommuner. Det interkommunale samarbeidet dreide seg i stor grad om utvikling og tilpassing av kompetansemodulen i Agresso. 20 Årsmelding 2009 Løten kommune

21 Den praktiske gjennomføringen startet i slutten av august 2009, og pågikk gjennom hele høsten. Et nokså intensivt løp ble lagt opp for at alle fast ansatte i Løten kommune skulle registrere sin kompetanse i Agresso kompetansemodul. De aller fleste fast ansatte hadde registrert sin kompetanse innen fristen Lønnspolitikk 2009 var et mellomoppgjør der det kun ble gjennomført lokale forhandliger for de grupper ansatte som i sin helhet får sin lønn fastsatt lokalt (ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens kap og 5). Totalt ble det gjennomført 23 forhandlinger i Oppgjøret for ansatte i kap. 3 (inkl. lønnsregulering for rådmann og kommunalsjefer pr ) ble beregnet til kr og kr ,- for kap. 5 (årsvirkning). For 2009 innebar dette en kostnad på hhv. kr ,- og kr ,- inkl. sosiale utgifter. Seniorpolitikk innførte kommunen nye seniorpolitiske tiltak for å beholde arbeidstakere lenger i arbeid. Etter fylte 62 år gis en sammenhengende ekstra friuke og en verdisjekk på kr ,- i hel stilling. Verdisjekken kan omgjøres til fridager. Kostnadene for utbetalte seniortiltak i 2009 ble beregnet til kr ,- og omfatter 30 inngåtte senioravtaler. Ordningen gjelder ut 2010, og skal nå evalueres. IA*-arbeidet IA-utvalget har hatt 3 møter og behandlet 5 saker i Det er fortsatt ønskelig at attføringssaker forsøkes løst i den virksomhet hvor medarbeideren jobber. Kommunens kontaktperson i NAV arbeidslivssenter har høsten 2009 gjennomgått hvordan ledere kan bruke funksjonsvurderinger i arbeidet med å holde folk helt eller delvis i arbeid. Han er også brukt som rådgiver i flere enkeltsaker. HMS Øst skal være representert i alle dialog-1-møter i kommunen, og dette er i stor grad gjennomført. Løten kommune er med i kvalitetskommuneprogrammet God Bedring hvor det bl.a. jobbes for lavere sykefravær innen helse- og omsorgssektoren. I den forbindelse har ansatte innen sektoren fått tilbud om trening på det lokale treningssenteret. I tillegg ble det opprettet en egen treningsgruppe forbeholdt sykmeldte, eller de som stod i fare for å bli sykmeldt. IA-utvalget ønsker å jobbe mer aktivt med forebygging og vil i 2010 starte opp med frokostmøter for sykmeldte to ganger i året. Frokostmøtet er et informasjonsmøte der sykmeldte får informasjon om rettigheter og plikter i forbindelse med det å være sykmeldt i Løten kommune. * IA = inkluderende arbeidsliv Likestilling og diskriminering Løten kommune skal bidra til økt grad av likestilling, og arbeider kontinuerlig med tiltak for å oppnå sine mål innen området. Blant kommunens tiltak finner vi en egen handlingsplan for likestilling og full barnehagedekning. Løten kommune tilstreber en balansert kjønnsfordeling blant sine ansatte, og vil prioritere det underrepresenterte kjønn i den enkelte virksomhet i de tilfeller der to søkere av ulikt kjønn stiller kvalifikasjonsmessig likt. Kommunestyrets lønnspolitiske vedtak presiserer at likelønnsprinsippet gjelder i kommunen. Årsmelding 2009 Løten kommune 21

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Årsmelding 2007 Løten kommune

Årsmelding 2007 Løten kommune Kjære leser Velkommen til å lese årsmeldingen for Løten kommune for 2007. Vi ønsker gjennom denne årsmeldingen å gi en beskrivelse av tilstanden i Løten kommune i 2007 og håper du som leser vil finne vår

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 12. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1540.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 12. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1540. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 12. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1540. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Innherred samkommune. Kvalitetskommune. Hvorfor, hvordan og for hvem? Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune

Innherred samkommune. Kvalitetskommune. Hvorfor, hvordan og for hvem? Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Innherred samkommune Kvalitetskommune Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, høsten 2006) 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune

Intensjonsavtale. mellom Rauma og Vestnes kommuner. Om å skape en ny felles kommune Intensjonsavtale mellom Rauma og Vestnes kommuner Om å skape en ny felles kommune Versjon Anledning Redaktør 07.03 Avsluttende forhandlingsmøte Aak Rauma TR/OV/BRR 2 Del I Overordna perspektiver Visjon

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

INFORMASJON TIL NYANSATTE

INFORMASJON TIL NYANSATTE INFORMASJON TIL NYANSATTE VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER KOMMUNE! Espen Granberg Johnsen er ordfører og politisk leder for kommunestyret i Lillehammer kommune. Rådmann Christian Fredrik Fotland leder administrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 13. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune

Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur. Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune Det store heltidsvalget en veileder for lokalt arbeid med heltidskultur Foto: Magnar Solbakk/ Brønnøy kommune 1 Forord I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund (NSF) en

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15 GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE Politikeropplæring 16.11.15 Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

En orientering om virksomheten for 2010.

En orientering om virksomheten for 2010. BJUGN og ØRLAND PPT En orientering om virksomheten for 2010. Bjugn og Ørland PPT har i 2010 videreført arbeidsoppgaver som det er beskrevet for tidligere år. Kontoret har i gjennom styremøtene en dialog

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet -

Kvalitetskommuneprogrammet - nærvær gir kvalitet - Det overordnede målsetting er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet Dato: 02.04.2008

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Folkevalgtopplæring 2015

Folkevalgtopplæring 2015 Folkevalgtopplæring 2015 Birger S. Clementsen Rådmann Alle foto: Vibekes fotostudio Rådmannen Kommunens organisasjon Saksbehandling og samarbeid Planunivers Kommunens hjemmeside (kort) Birger S. Clementsen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2005 Tid : fra 19.00 til 21.50

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2005 Tid : fra 19.00 til 21.50 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2005 Tid : fra 19.00 til 21.50 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref: 2007/4392 - /423 Saksordfører:

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Redusert sykefravær og medarbeiderskap i Levanger kommune Resultater, erfaringer og opplevelser fra Distrikt Sentrum/Ytterøy Redusert sykefravær Skal bidra til økt

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Administrativ organisering av Berg kommune

Administrativ organisering av Berg kommune Administrativ organisering av Berg kommune Berg kommune gjør en midlertidig endring av den administrative organiseringen fra og med dags dato januar 2013. Berg kommune ønsker med dette å forbedre administrasjonens

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET

INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Saksframlegg INVITASJON TIL Å BLI MED I KVALITETSKOMMUNEPROSJEKTET Arkivsaksnr.: 07/4029 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune ønsker å delta i kvalitetskommuneprosjektet med særlig satsing

Detaljer