Årsmelding Løten kommune 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Løten kommune 2009"

Transkript

1 Årsmelding Løten kommune 2009

2 Redaksjon Årsmelding 2009: Rådmann Gaute Arneson, Stabssjef Frank Hauge og infomasjonsrådgiver Sigrid Friis Ruud. Trykk: Kopi og Grafisk, MjøsAnker AS. 2 Årsmelding 2009 Løten kommune

3 Kjære leser Velkommen til årsmeldingen for Løten kommune har vært et år preget av jobbing for ytterligere å forbedre og utvikle Løten som et godt sted for oss alle. Kommunen er en kompleks organisasjon. Teller vi med deltidsstillinger sysselsetter vi mer enn 500 personer. Dette gjør Løten kommune til den største bedriften innenfor våre grenser. Ved utgangen av 2009 var vi 7272 løtensokninger. Det er trivelig å sjå at dette tallet er stigende. Foto: Flemming Støldal Kommunen leverer et mangfold av tjenester til innbyggeren. Barnehager, skole, omsorg og velferdstjenester er noen av dem. Via ulike organisasjonsformer sørger vi videre for at veg, vann og avløp fungerer slik det skal. At pipeløp blir feid og søpla blir hentet. Vi legger til rette for boligbygging, og sørger for at nyfødte og deres foreldre får oppfølging via helsestasjonen. Biblioteket er åpent for boklån, avislesing og internettsurfing. Dette var noen få eksepler på at kommunens tjenestetilbud er variert og mangfoldig! God lesning! Løten 16. april 2010 Bente Elin Lilleøkseth -ordfører- Årsmelding 2009 Løten kommune 3

4 innholdsfortegnelse LEDERSKAP MÅL MEDARBEIDERE SAMARBEIDSPARTNERE OG LEVERANDØRER ARBEIDSPROSESSER RESULTAT RESULTAT OPPVEKST RESULTAT VELFERD RESULTAT LOKALSAMFUNN RESULTAT STAB RESULTAT ØKONOMI REGNSKAPSRAPPORTER OG NOTER vedlegg ÅRSMELDINGER FRA SEKSJONER OG VIRKSOMHETER UNIVERSELL UTFORMING ETIKK LIKESTILLING 4 Årsmelding 2009 Løten kommune

5 LEDERSKAP Politisk lederskap Kommunestyre Kontrollutvalg Fomannskap Klagenemnd Driftsutvalg Løten kommune har i 2009 videreført sin politiske styringsmodell slik den ble vedtatt etter evalueringen i Kommunestyret har følgende sammensetting: Parti Arbeiderpartiet 11 Fremskrittspartiet 3 Høyre 2 Pensjonistpartiet 1 Senterpartiet 6 Sosialistisk Venstreparti 2 Sum 25 Årsmelding 2009 Løten kommune 5

6 Oversikt over representantene ( ) Kommunestyret Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (Ap) Varaordfører: May-Elin Imset (SV) -permisjon fra Harald Romstad (AP) -fra Arne-Egil Stensåsen (AP) Arne Olav Solbakken (FrP) Anne Karin Torp Adolfsen (AP) Harald Jacobsen (H) Mona Myrvang Nygaard (AP) Oddny Marie Prytz (H) Harald Romstad (AP) Gotmar Rustad (SP) Synnøve Fjærgård (AP) Atle Ruud (SP) Håkon Olav Westerhaug (AP) Ingelin Opsahl (SP) Mostafa Pourbayat (AP) Camilla Varhaug Søberg (SP) Veronica Westli (AP) -permisjon fra 1.8. Else Bjørke (SP) Ola Andree Nordsveen -fra 1.8. Knut Erik Villumstad AP) Ole Gudmund Karlsen (SP) Anne Lena Brustad Dragsten (Ap) Gunnar Søberg (SV) Berit Johansen Eilertsen (FrP) Dagfinn Bolstad (PP) Unni Østberg Kristoffersen (FrP) Brede Lundby (SV) -fra Formannskapet Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (Ap) Varaordfører: May-Elin Imset (SV) -permisjon fra Harald Romstad (AP) -fra Arne-Egil Stensåsen (AP) Atle Ruud (SP) Mona Myrvang Nygaard (AP) Harald Jacobsen (H) Harald Romstad (AP) -til Unni Østberg-Kristoffersen (FrP) Knut Erik Villumstad(AP) -fra Ingelin Opsahl (SP) Driftsutvalget Leder: Gunnar Søberg (SV) Nestleder: Håkon Olav Westerhaug (AP) Veronica Westli (AP) -permisjon fra 1.8. Else Bjørke (SP) Gunn Elisabeth Grønsveen (AP) -fra 1.8. Mostafa Pourbayat (AP) Ole Gudmund Karlsen (SP) Anne Lena Brustad Dragsten (Ap) Berit Johansen Eilertsen (FrP) Gotmar Rustad (SP) Kontrollutvalget Leder: Oddny Marie Prytz (H) Nestleder: Camilla Varhaug Søberg (SP) Brede Lundby (SV) Ove Ragnar Moe (FrP) Inge Bakken (AP) 6 Årsmelding 2009 Løten kommune

7 Klagenemnda Leder: Knut Erik Villumstad (AP) Nestleder: Dagfinn Bolstad (PP) Gudrun Spangen (H) Arne Johan Kvisgaard (FrP) Tone Karlsen (SP) Saker til behandling Kommunestyret Formannskapet Driftsutvalget Kontrollutvalget Klagenemnda Utviklingsområder Vedtakelsen av utviklingsområder i budsjettvedtaket, er kommunestyrets anledning til å sette dagsorden for politiske tema som skal utredes og drøftes i de politiske organene i året som kommer. Kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2009 følgende utviklingsområder, i tillegg til de som gjenstod fra budsjettvedtaket for 2008: Nr. Tema 1 Trafikksikkerhetsplan, fra Utvikling av Løten sentrum, fra Revisjon av ruspolitisk handlingsplan 4 Feriestenging av barnehager og SFO fra Risiko- og sårbarhetsanalyse 6 Kommunedelplan for velferd 7 Generalplan veger 8 Energiøkonomiseringstiltak (ENØK) i kommunale bygg 9 Tiltakspakke for å fremme omsetning av boligtomter 10 Skolepolitisk konferanse 11 Strategi for økt læringsutbytte i skolen 12 Etablering av næringsstøtte 13 Kostnadsnivået på kommunale tjenester. Sammenligning med andre kommuner knf. Rådmannens forslag til budsjett 14 Skolefritidsordningen. Utvikling av tilbudet i tråd med sannsynlig etterspørselsutvikling 15 Utbygging av boliger for sosialt vanskeligstilte og funksjonshemmede. Innhold, driftskostnader og organisering 16 Utviklingen av behovet for barnevernstjenester. Tilpassing av driften til bevilgede økonomiske rammer 17 Universell utforming i Løten 18 Profilering av Løten Oppmerksomhet til nyfødte / adopterte Velkommen hjem-tiltak Utviklingsområdene er fulgt opp av rådmannen i tråd med framdriftsplanen, noen er planlagt fullført i Årsmelding 2009 Løten kommune 7

8 noen saker behandlet i 2009 Alle saker som behandles i Løten er viktige, de berører hverdagen til innbyggerne i større eller mindre grad. Følgende saker kan allikevel stå som eksempler på det varierte sakstilfanget. Formannskapssaker: 30/09 Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i Løten SLT har barn og unge som sin viktigste målgruppe, både enkeltvis og i grupper. SLT skal forebygge at barn og unge blir kriminelle. SLT skal rettes inn på å gjøre noe for og med den enkelte unge og hans / hennes nærmiljø. 43/09 Universell utforming i Løten Formannskapet ba rådmannen organisere et administrativt prosjekt, som er tverrfaglig sammensatt. Prosjektet skulle utvikle forslag til kommunal strategi for universell utforming, herunder bl.a retningslinjer for tverrfaglig samarbeid. ØKT LÆRINGSUTBYTTE -Strategiplan for Løtenskolen ( ) 122/09 Reguleringsplan for ny rv3/25 Ommangsvolden Elverum grense, forprosjekt til uttalelse. Forprosjektet vurderer de trasèvalg og prinsippløsninger som er vedtatt kommuneplanens arealdel, og foreslår alternative og optimaliserte løsninger når det synes fornuftig. Formannskapet avga sin uttalelse til dette, og påpekte bl.a. behovet for fortsatt kryss/ avkjøringsløsning på Ommangsvolden. 146/09 Opplæringsplan 2009 Løten kommune utarbeider årlig en felles opplæringsplan for kommunens ansatte der behovene for kompetanseutvikling innenfor samtlige virksomhetsområder/seksjoner er beskrevet. I tillegg består planen av felles opplæringsmål/- behov og tiltak for kommuneorganisasjonen som helhet. Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Foreløpig høringsutkast mars 2009 Driftsutvalgssaker: 15/09 Hallvard Trættebergs stipend 2009 Ifølge statuttene skal stipendet tildeles en kunstner eller kulturarbeider innenfor det tradisjonelle kulturbegrepet. Stipendet ble tildelt Christine Waller (bildet). 28/09 Strategi for økt læringsutbytte i grunnskolen Driftsutvalget nedsatte et utvalg for å arbeide fram en strategi for økt læringsutbytte i grunnskolen i Løten. 49/09 Redd Barna bekjempelse av vold Løten kommune sluttet seg til Redd Barnas kampanje Vennligst forstyrr. 55/09 Profilering av Løten velkommen til verden og velkommen hjem-tiltak Disse tiltakene ble vedtatt som utviklingsområder i budsjett Driftsutvalget ga sin tilslutning av organiseringen av profileringsarbeidet. 8 Årsmelding 2009 Løten kommune

9 79/09 Resultater, læringsmiljø og læringsutbytte for 2009 Det ble lagt fram til orientering resultater fra årets elevundersøkelser vedrørende læringsmiljø i de kommunale barneskoler samt ungdomskolen. I tillegg ble det også lagt fram resultater fra eksamen ved ungdomskolen i Kommunestyresaker: 07/09 Regjeringens tiltakspakke for kommunesektoren disponering av tilskudd Løten kommune fikk kr fra regjeringens tiltakspakke Løten kommune i vedlikeholdstilskudd, og disponerte disse til oppussing av gamle Lund skole, konvertering til vannbåren varme, kommunale veger og sikringstiltak i kommunale bygg. 36/09 Barnevern i Løten Kommunestyret fikk framlagt en orientering om barnevernssituasjonen i Løten. På bakgrunn av denne vedtok kommunestyret å opprette en ny stilling fra Kulturskoleutredning /09 Kvalitetskommuneprogrammet God bedring Løten kommune deltar i trepartssamarbeidet Kvalitetskommuneprogrammet. Med bakgrunn i arbeidet vedtok kommunestyret å bevilge midler for å kvalitetssikre saksbehandlingsrutiner og forebygge kvalitetsbrist, samt øke grunnbemanningen og redusere uønsket deltid. 60/09 Arbeidsgiverpolitikk Kommunestyret vedtok en samlet arbeidsgiverpolitikk. 99/09 Kulturskoleutredning 2009 Kommunestyret tok til orientering framstillingen om Kulturskolen i Løten og ulike forbedringsmuligheter. 109/09 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , endelig behandling Kommunestyret vedtok den reviderte planen etter at den hadde vært på høring. Denne avløser den forrige planen fra Løten kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Høringsutkast 16. september 2009 Årsmelding 2009 Løten kommune 9

10 Velkommen til Løten! Løten kommune ønsker deg/dere velkommen til bygda. Løten har fire skolekretser, hver skolekrets har en barneskole med tilliggende barnehage og SFO. Ungdomsskolen finner du i sentrum av Løten. Her finner du også rådhuset Tingberg, med publikumsmottak for kommunen og andre offentlige tjenester. Her kan du også benytte våre publikums-pc`er om du ikke har nettilgang hjemme ennå. Våre åpningstider er: Kl alle hverdager, tlf Ta kontakt med oss om du lurer på noe. I løpet av kort tid vil du også få et brev fra velkomstgruppa, som inviterer deg til informasjonskveld om Løten. Informasjon fra Løten kommune: Skoler og skolerute for Løten Informasjon om barnehager/ søknad om barnehageplass Selvbetjening/ elektroniske tjenester i kommunen Vil du etablere firma? (Løten er medlem i Hamarregionen Utvikling) Oversikt over lag og foreninger Løten bibliotek Annen informasjon om Løten og nærområdene: Lokalavisen Løtenposten Lokalavisene: Hamar Arbeiderblad og Østlendingen Ting du kan oppleve i Hamarregionen (Hamarregionen Reiseliv) En hilsen fra ordføreren Til slutt vil jeg som ordfører gi uttrykk for at vi er glade for at du valgte å flytte til Løten. Bygda er liten og oversiktlig, derfor håper jeg at også jeg får hilse på deg/dere med det første. Velkommen! Med vennlig hilsen Ordfører Bente Elin Lilleøkseth Sak 55/09: Profilering av Løten: Denne hilsenen blir sendt som epost til alle nye innbyggere i Løten. Ordningen skjer gjennom et samarbeid med Posten, og deres register for nye adressater. 10 Årsmelding 2009 Løten kommune

11 Administrativ ledelse Kommunestyret vedtok i desember 2007 en ny administrativ organisasjonsmodell for kommunen. Den nye organisasjonsmodellen trådte i kraft den 1. januar 2008, og har nå vært virksom i to år. Rådmann Administrasjonsseksjonen Politisk sekretariat Stabssjef Bygg og vedlikeholdseksjonen Renholdsseksjonen Økonomiseksjonen Kommunalsjef Kommunalsjef Plansjef Tjenesteområde oppvekst: Tjenesteområde velferd: Tjenesteområde lokalsamfunn: Jønsrud barnehage Hjemmebasert omsorg Teknisk drift Lund barnehage Bolig, rehabilitering og aktivisering Teknisk forvaltning Ryli barnehage Løten Helsetun Kultur, informasjon og service Skøienhagan barnehage Flyktningetjenesten Ådalsbruk barnehage NAV Jønsrud skole Barnevern Lund skole Helse og familie Østvang skole Ådalsbruk skole Løten ungdomsskole og bibliotek Gjennom denne organisasjonsmodellen kobler vi satsingsområdene i kommuneplanen til rådmannens ansvar slik det er fordelt på kommunalsjefene, plansjefen og stabssjefen. Kommunalsjefen for oppvekst har ansvaret for tjenesteområdet oppvekst. De 10 virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Oppvekst og utvikling. Kommunalsjefen for velferd har ansvaret for tjenesteområdet velferd. De 7 virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Din hverdag. Årsmelding 2009 Løten kommune 11

12 Plansjefen har ansvaret for tjenesteområdet lokalsamfunn. De tre virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Vårt samfunn. Stabssjefen har ansvaret for tjenesteområdet stab. De fire seksjonene skal sammen ivareta alle stabsfunksjoner i kommunen ved å understøtte tjenesteproduksjonen og administrere de felles administrative funksjoner som regnskap og innfordring (økonomiseksjonen), lønns- og personalforvaltning (administrasjonsseksjonen), utbygging og vedlikehold av kommunens eiendommer (bygg- og vedlikeholdsseksjonen) og renhold (renholdsseksjonen). Oversikter over kommunens ledere/utvidet ledergruppe: Rådmannen Tjenesteområde Stab Økonomiseksjonen Administrasjonsseksjonen Renholdsseksjonen Bygg- og vedlikeholdsseksjonen Tjenesteområde Oppvekst Jønsrud Barnehage Lund Barnehage Ryli Barnehage Skøienhagan Barnehage Ådalsbruk Barnehage Jønsrud skole Lund skole Østvang skole Rådmann Gaute Arneson Stabssjef Frank Hauge Seksjonsleder Jon Arne Johansen Seksjonsleder Oddveig Sandvold Klafstad Seksjonsleder Anne Kristin Knudsen Seksjonsleder Erik Adolfsen Kommunalsjef Vera Bergersen Styrer Tove Paulsen Trætteberg Styrer Gunn Slettvold Styrer Iren Skyltbekk Styrer Ingrid Bjørnstad Styrer Anders Båst Godager Rektor Hjørdis Bjølseth Rektor Venke Nystuen Rektor Thorleif Skavern Ådalsbruk skole Kst. rektor Sissel Havik Rektor Kjell Rune Løvbak Løten Ungdomsskole og bibliotek Rektor Carl Gustav Follestad Tjenesteområde Velferd Kommunalsjef Toril Hafslund Fossum Barneverntjenesten Barnevernleder Wenche Irene Stenseth Helse- og familietjenesten Virksomhetsleder Gunn Toril Larsen Flyktningetjenesten Virksomhetsleder Geir Sandberg Ubesatt fra Bolig, Rehabilitering og aktivisering Virksomhetsleder Odd A. Jakobsen Hjemmebasert omsorg Virksomhetsleder Norun Hansen Løten Helsetun Styrer Hanna Berget NAV Løten NAV-leder Bente Larsson Tjenesteområde Lokalsamfunn Plansjef Yngvar Pederstad Kultur, informasjon og service Virksomhetsleder Marit Hjelløkken Teknisk Forvaltning Virksomhetsleder Sigurd Dæhli Teknisk Drift Virksomhetsleder Jens Petter Østerhaug 12 Årsmelding 2009 Løten kommune

13 Den administrative organiseringen av kommunen har også en kobling til ledelsesmodellen for Løten kommune (se neste punkt). Organisasjonsmodellen understøttes av et delegeringssystem som skal muliggjøre noen grunnpilarer i kommunens ledelsesnormer: Organisasjonsmodellen har to myndighets-/beslutningsnivå: Rådmannsnivået og virksomhets-/seksjonsnivået. Virksomhetslederne skal sørge for å realisere målene på sine områder. Målene omfatter krav til både brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet og økonomisk styring. For å oppnå en slik bred måloppnåelse, kreves det at virksomhetslederne er myndiggjorte. Det betyr at har de har reell myndighet og at de opplever at de faktisk har et ansvar som samsvarer med dette. Rådmannen er det andre. Det består av rådmannen, kommunalsjefene, plansjefen og stabssjefen. De fire sistnevnte har rådmannens fullmakter overfor sine respektive virksomhets-/seksjonsledere. På bildet fra v: Stabssjef Frank Hauge, kommunalsjef Vera Bergersen, kommunalsjef Toril Hafslund Fossum og plansjef Yngvar Pederstad. Årsmelding 2009 Løten kommune 13

14 Rådmann Gaute Arneson 2009 stadig resultatforbedring Når vi legger bak oss 2009, har det gått 5 år siden vi gjennomførte den omfattende omstillings-prosessen. Fra 2004 til 2005 nedbemannet vi kommunen med mer enn 20 årsverk, og vi måtte gjøre en ny nedbemanning fra 2007 til Den økonomiske effekten av disse omstillingsgrepene har kommet relativt raskt, fra et underskudd på 10 mill. kroner i 2003 til et overskudd på gjennomsnittlig 10 mill kroner i perioden Dette har bidratt til å gjenskape den økonomiske tryggheten. RÅDMANN GAUTE ARNESON Men 2009 kunne ha blitt et meget krevende 2009 begynner vi å se resultater? år dersom ikke kommunestyret i 2008 hadde fattet vedtak om innføring av eiendomsskatt Når vi legger bak oss 2009, har det gått 5 år siden fra vi gjennomførte Det gjorde den det omfattende mulig for oss å omstillingsprosessen. Fra 2004 til 2005 nedbemannet forskottere vi kommunen eiendomsskatten med mer enn i 2009, årsverk hvilket og vi måtte gjøre en ny nedbemanning fra 2007 ikke til hadde vært mulig uten gode økonomiske resultat fra 2004 til Den økonomiske effekten av disse omstillingsgrepene har kommet relativt fort. Fra et underskudd på 10 mill. kroner i 2003 til et overskudd på gjennomsnittlig 10 mill kroner i perioden har bidratt til å gjenskape Det den økonomiske økonomiske resultatet tryggheten. for 2009 er også akseptabelt, med et overskudd på 6,9 mill. Men 2009 kunne ha blitt et meget krevende år kroner. dersom Men ikke kommunestyret siden vi måtte i forskottere 2008 hadde fattet som vedtak om innføring av eiendomsskatt fra nevnt Det gjorde foran, det måtte mulig vi for saldere oss å forskottere driftsbudsjettet eiendomsskatten i 2009, hvilket ikke hadde vært av mulig fond. uten Det gode skaper økonomiske et svakt netto resultat driftsresultat, 2004 til men er likevel til å leve med all den tid det var et bevisst valg og en engangs- fra foreteelse å drifte kommunen med penger fra tidligere års overskudd. Det økonomiske resultatet for 2009 er også akseptabelt, med et overskudd på 6,5 mill. kroner. Men siden vi måtte forskottere som nevnt foran, måtte vi saldere driftsbudsjettet av fond. Det Men for en kommune er det mer enn de økonomiske resultatene som teller. For i større skaper et svakt netto driftsresultat, men er likevel til å leve med all den tid det var et bevisst grad valg å og rette en engangsforeteelse oppmerksomheten å drifte mot kommunen et resultatbegrep med penger som fra er tidligere relevant års for overskudd. en kommune, innførte vi i 2006 gjennom et omfattende lederutviklingsprogram, denne ledelsesmodellen* Men for en for kommune Løten kommune. er det mer enn de økonomiske resultatene som teller. For i større grad å rette oppmerksomheten mot et resultatbegrep som er relevant for en kommune, innførte vi i 2006 gjennom et omfattende lederutviklingsprogram, denne ledelsesmodellen* for Løten kommune. Virkemidler Resultater 1 2 Mål og strategi 5 6 Brukere 9 Leder- skap 3 Medarbeidere Pros- esser 7 Medarbeidere Økonomisk resultat 4 Samarbeidspartnere og leverandører 8 Samfunn Forbedring og læring 14 Årsmelding 2009 Løten kommune

15 Ledelsesmodellen tar utgangspunkt i anerkjent ledelsesteori for offentlig sektor og har følgende kjennetegn: 5 virkemidler I kommuneorganisasjonen har vi fem sentrale virkemidler: Politisk og administrativt lederskap, mål og strategier inkl. økonomiske ressurser, medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører samt våre arbeidsprosesser og prosedyrer. Skal vil oppnå gode resultat i vid forstand må vi være oss bevisste alle disse virkemidlene, utvikle og forbedre dem og ikke ta for gitt at de er velfunderte og velfungerende. 4 resultatperspektiv En god kommune kan ikke ensidig konsentrere seg om ett resultatperspektiv, for eksempel økonomisk resultat eller befolkningsvekst. Vi må operere med et utvidet resultatbegrep og styre bevisst mot flere mål, eller drive en såkalt balansert målstyring (BMS). De fire resultatperspektivene er brukernes oppfatning og opplevelse av tilbudet kommunen gir, det andre er de ansattes oppfatning av kommunen som arbeidsplass, det tredje er samfunnsutviklingen i kommunen og det siste det økonomiske resultatet. Resultatmåling Ledelsesmodellen forutsetter at resultatene måles. De siste årene har vi målt medarbeidertilfredshet og brukertilfredshet annethvert år. De økonomiske resultatene, sykefraværet, læringsutbyttet og læringsmiljøet måler vi årlig. Løpende forbedring Gjennom målingene får vi kunnskap om sterke og svake sider ved kommunen som tjenesteprodusent, ved kommunen som arbeidsplass og ved læringsmiljøet i skolen osv. Alle ledere gjennomgår målingene og er pliktige til sammen med sine medarbeidere å igangsette forbedringer for å rette opp avvik og for å lære. Positiv resultatutvikling i en kommune oppnås ikke over ett år. Derfor er ledelsesmodellen den røde tråden i en løpende lederutvikling. Resultatutviklingen er nærmere beskrevet under resultatkapitlet, men som rådmann slår jeg fast at kommunen de siste årene har stadig bedre resultat for både brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet, sykefravær, læringsmiljø, læringsutbytte og økonomi. Resultatene fram t.o.m gir grunn til å tro at vår målbevisste innsats for en profesjonell organisasjons- og lederutvikling gir resultat. * Denne ledelsesmodellen er basert på totaltkvalitetslæren (Total Quality Management TQM) som er tilpasset offentlig sektor i ledelsesmodellen CAF (Common Assessement Framework et allment rammeverk for evaluering). Modellen fanger også opp sentrale retninger i ledelsesfaget for øvrig, bl.a. balansert målstyring (BMS BSC/Balanced Scorecard) og organisasjonslæringskonseptet for løpende forbedring (PDCA/plan-do-check-act/Demings sirkel). Foreliggende årsmelding er bygget opp etter denne ledelsesmodellen. Årsmelding 2009 Løten kommune 15

16 MIDTPUNKT MED MANGFOLD Budor er et godt etablert område for langrenn og alpinaktiviteter i regionen. Kultuminneåret 2009 ble markert både på Klevfos, Rosenlund og Bøndernes hus. Løten kommune igangsatte arbeidet med en kulturguide som utkommer i Pultost- og akevittdagene 2009 hadde et rikt innhold for store og små, og ble godt besøkt. 16 Årsmelding 2009 Løten kommune

17 MÅL Kommunestyret vedtok i 2005 Løten kommunes nye kommuneplan. Kommuneplanen inneholder følgende visjon for kommunen: LØTEN MIDTPUNKT MED MANGFOLD Kommuneplanen bygger på en idè om at veien mot visjonen blir konkret gjennom en målbevisst innsats mot tre satsingsområder. Under de tre satsingsområdene er det beskrevet en rekke mål og verdier som skal kjennetegne Løten kommune i årene som kommer. Oppvekst og utvikling Ethvert individ er enestående. Alle skal nå så langt som mulig, i forhold til sine forutsetninger. Trivsel, trygghet og læring skal sikres gjennom kvalitet, nærhet og helhet Det skal etableres og utvikles arenaer for kompetanseutvikling tilpasset ulik alder, bakgrunn og ferdighet. Det skal oppmuntres til og legges til rette for entreprenørskap i skole og arbeidsliv, særlig skal ung nyskaping og etablering stimuleres. Din hverdag Gjennom åpenhet, informasjon og læring skal identitet styrkes, slik at flere ønsker å engasjere seg, til beste for fellesskap og lokalsamfunn. Vi skal drive helhetlig sunnhetsbygging og styrke framtidshåp, gjennom bevisst, folkelig satsing på fysisk fostring, kultur, trivsel, humor, glede, involvering og romslighet. Vi skal ta krafttak for tilhørighet. Alle skal ha noen å forholde seg til, være sammen med og føle trygghet sammen med, både i hverdag, fest og tunge stunder. Det skal legges til rette for et aktivt liv, uansett alder og funksjonsnivå, for at hver enkelt skal kunne opprettholde et selvstendig, meningsfylt og verdig liv. Det skal være enkelt for brukerne å orientere seg og nå fram til de som styrer i kommunen. Vårt samfunn Vi vil legge til rette for mer enn moderat befolkningsvekst. Boligbygging legges til attraktive områder med muligheter også for valg av høystandard tomter. Veger og nett skal bygges og tilrettelegges for å fremme attraktivitet, aktivitet og utvikling. Nyskapning skal stimuleres ved aktiv tilrettelegging og styrking av miljøer for støtte og veiledning. Det skal legges særlig vekt på å sikre flere jobber og større bredde i lokalt yrkes- og næringsliv. Arealplanleggingen skal skje i likevekt mellom respekt for jordvern og kulturlandskap og tilrettelegging for sterke, sammenhengende utviklingsprosjekter for bosetting og næringsutvikling. Vi vil bygge et levende demokrati ut fra innbyggernes ønsker, behov og valg, hvor samfunnets fellesverdier blir ivaretatt og dugnadsånden er levende. Gjensidig respekt og klokskap skal gi rom for mening og god plass for refleksjon og ytring. Natur og miljø skal brukes og ivaretas for å sikre trygg, grønn atkomst og en bærekraftig utbygging og utvikling av samfunnet. Årsmelding 2009 Løten kommune 17

18 Hovedmål for 2009: Befolkningsutvikling: Mer enn moderat vekst, dvs. > innbyggere Nyfødte: Vekst i antall nyfødte, dvs. > 69 Antall foretak med ansatte: Vekst, dvs > 164 Brukertilfredshet kommunale tjenester samlet: > 5 Medarbeidertilfredshet: > 4,5 Sykefravær i kommunen: < 8 % Læringsutbytte: Bedre enn landsgjennomsnitt Læringsmiljø: Bedre enn landsgjennomsnitt Netto driftsresultat: > 1 mill 18 Årsmelding 2009 Løten kommune

19 MEDARBEIDERE Oversikt over årsverk etter omorganisering Medarbeidere pr. virksomhetsområde Årsverk 2008 Årsverk 2009 Rådmannens ledergruppe 5,0 5,0 Politisk sekretariat 1,0 1,0 Økonomiseksjonen 8,0 9,0 Administrasjonsseksjonen 8,0 6,0 Bygg-/ og vedlikeholdsseksjonen 9,5 9,5 Renholdsseksjonen 15,0 15,1 Hjemmebasert omsorg 32,2 33,1 Bolig, rehabilitering og aktivisering 41,8 41,3 Løten Helsetun 84,2 88,9 Flyktningetjenesten 4,2 4,2 NAV 7,0 8,0 Barneverntjenesten 5,5 7,5 Helse- og familietjenesten 8,8 9,0 Jønsrud barnehage 6,6 7,1 Lund barnehage 6,7 7,0 Ryli barnehage 7,8 8,0 Skøienhagan barnehage 7,0 7,3 Ådalsbruk barnehage 6,8 7,0 Jønsrud skole 10,7 11,7 Lund skole 9,8 9,5 Østvang skole 36,8 31,5 Ådalsbruk skole 14,5 15,6 Løten ungdomsskole 34,9 34,7 Teknisk drift 5,6 4,6 Teknisk forvaltning 7,9 5,0 Kultur, informasjon og service 12,0 12,2 Eiendomskattekontoret - 1,0 Total 396,2 400,0 Som det framgår av oversikten har antall årsverk økt med fire fra 2008 til Etter omstillingsperioden , er kommunen i 2009 omtrent tilbake på det samme nivået som i 2004 (402), likevel med en betydelige ressursomfordeling fra administrasjon til tjenesteproduksjon. Medbestemmelse Aktiviteten i medbestemmelsesorganene Arbeidsmiljøutvalget og Partsammensatt utvalg har vært normal med henholdsvis 5 og 4 møter i I tillegg har det vært 5 møter i Sentralt samarbeidsforum. Opplæring fellestiltak Som tidligere år ble det utarbeidet en samlet opplæringsplan for kommunen. Årsmelding 2009 Løten kommune 19

20 Opplæringsplanen skal bidra til at medarbeidere i kommunen har kompetanse som er i takt med oppgaven i dag og i morgen. Planen omfatter tiltak både for hver virksomhet, og plan for fellestiltak. Av fellesaktiviteter ble gjennomført opplæringstiltak innen generell saksbehandling bl.a. som følge av endringer i lovverk, rutiner og reglementer (lønn-, personal- og økonomiområdene), og innen IKT. Flere av tiltakene er knyttet til Agresso som er kommunens økonomi-, lønn- og personalsystem. Det er også gjennomført skrivekurs, bli-kjent-tur for nyansatte, grunnopplæring i arbeidsmiljø ( 40-timers-kurs ) for ledere, verneombud og tillitsvalgte, AKAN-kurs og kurs i oppfølging av sykefravær. I tillegg ble det gjennomført 2 dagers ledersamling for virksomhetsledere og seksjonsledere og introduksjonskurs i kommunal ledelse for nytilsatte ledere. Et større satsingsområde for å nå målet om riktig første gangen i administrativt arbeid er lederopplæringsprogram i forvaltning. Opplæringsprogrammet ble utviklet første halvår og ble gjennomført for alle virksomhetsledere og avdelingsledere innen tjenesteområdet velferd andre halvår. Programmet vil være gjennomført i alle enheter innen sommeren Med den basiskunnskapen som blir gitt gjennom programmet vil en også kunne rette oppmerksomheten mot endringer og områder der skoen trykker ved senere opplæringstiltak. Alle nyansatte ledere skal innen 3 mnd. etter tiltredelse gjennom samme program. Tilbakemeldingene fra lederne har så langt vært gode. Medarbeiderdag (se bilder under) for alle ansatte ble arrangert i september. Det ble et vellykket arrangement med 280 påmeldte, noe som var ny rekord. Tilbakemeldinger på både foredraget ved Karin Fevåg Larsen i Løten kino, og opplegg med bespisning v/ Storhamar videregående skole samt stand-up med Gustav Nilsen i Løtenhallen var svært gode. De fleste fellestiltakene ble gjennomført etter planen og har hatt god oppslutning. Totalt har det vært vel 1100 deltakelser på felles opplæringstiltak i Vi har i hovedsak benyttet oss av interne lærekrefter ved gjennomføring av tiltakene. I tillegg til fellestiltakene kommer deltakelse på tiltak i henhold til de enkelte virksomhetsområdenes/seksjonenes opplæringsplan. Kompetansekartleggingen For å følge opp Riksmeklingsmannens vedtak av om kompetansekartlegging i alle kommuner, satte rådmannen i samarbeid med sentralt samarbeidsforum høsten 2008 ned en partssammensatt gruppe med fire medlemmer. Gruppa jobbet i 2009 videre med planlegging av kompetansekartleggingen innad i Løten kommune, og inngikk samtidig som del av et interkommunalt samarbeid med Hamar og Stange kommuner. Det interkommunale samarbeidet dreide seg i stor grad om utvikling og tilpassing av kompetansemodulen i Agresso. 20 Årsmelding 2009 Løten kommune

21 Den praktiske gjennomføringen startet i slutten av august 2009, og pågikk gjennom hele høsten. Et nokså intensivt løp ble lagt opp for at alle fast ansatte i Løten kommune skulle registrere sin kompetanse i Agresso kompetansemodul. De aller fleste fast ansatte hadde registrert sin kompetanse innen fristen Lønnspolitikk 2009 var et mellomoppgjør der det kun ble gjennomført lokale forhandliger for de grupper ansatte som i sin helhet får sin lønn fastsatt lokalt (ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens kap og 5). Totalt ble det gjennomført 23 forhandlinger i Oppgjøret for ansatte i kap. 3 (inkl. lønnsregulering for rådmann og kommunalsjefer pr ) ble beregnet til kr og kr ,- for kap. 5 (årsvirkning). For 2009 innebar dette en kostnad på hhv. kr ,- og kr ,- inkl. sosiale utgifter. Seniorpolitikk innførte kommunen nye seniorpolitiske tiltak for å beholde arbeidstakere lenger i arbeid. Etter fylte 62 år gis en sammenhengende ekstra friuke og en verdisjekk på kr ,- i hel stilling. Verdisjekken kan omgjøres til fridager. Kostnadene for utbetalte seniortiltak i 2009 ble beregnet til kr ,- og omfatter 30 inngåtte senioravtaler. Ordningen gjelder ut 2010, og skal nå evalueres. IA*-arbeidet IA-utvalget har hatt 3 møter og behandlet 5 saker i Det er fortsatt ønskelig at attføringssaker forsøkes løst i den virksomhet hvor medarbeideren jobber. Kommunens kontaktperson i NAV arbeidslivssenter har høsten 2009 gjennomgått hvordan ledere kan bruke funksjonsvurderinger i arbeidet med å holde folk helt eller delvis i arbeid. Han er også brukt som rådgiver i flere enkeltsaker. HMS Øst skal være representert i alle dialog-1-møter i kommunen, og dette er i stor grad gjennomført. Løten kommune er med i kvalitetskommuneprogrammet God Bedring hvor det bl.a. jobbes for lavere sykefravær innen helse- og omsorgssektoren. I den forbindelse har ansatte innen sektoren fått tilbud om trening på det lokale treningssenteret. I tillegg ble det opprettet en egen treningsgruppe forbeholdt sykmeldte, eller de som stod i fare for å bli sykmeldt. IA-utvalget ønsker å jobbe mer aktivt med forebygging og vil i 2010 starte opp med frokostmøter for sykmeldte to ganger i året. Frokostmøtet er et informasjonsmøte der sykmeldte får informasjon om rettigheter og plikter i forbindelse med det å være sykmeldt i Løten kommune. * IA = inkluderende arbeidsliv Likestilling og diskriminering Løten kommune skal bidra til økt grad av likestilling, og arbeider kontinuerlig med tiltak for å oppnå sine mål innen området. Blant kommunens tiltak finner vi en egen handlingsplan for likestilling og full barnehagedekning. Løten kommune tilstreber en balansert kjønnsfordeling blant sine ansatte, og vil prioritere det underrepresenterte kjønn i den enkelte virksomhet i de tilfeller der to søkere av ulikt kjønn stiller kvalifikasjonsmessig likt. Kommunestyrets lønnspolitiske vedtak presiserer at likelønnsprinsippet gjelder i kommunen. Årsmelding 2009 Løten kommune 21

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune 2 Forsiden: Prydepletreet på Helsetunet i vårblomstring Utarbeidelse og trykk: Grafisk produksjon: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune Grafisk tilrettelegging: Ingvoldstad,

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Tinn kommune Foto:Karl Martin Jakobsen NØKKELTALL FOR 2012-2013 2013 2012 Tinn kommune totalt Antall innbyggere 31.12 5 957 5973 Antall bedrifter (SSB har endret reg. tidspkt.) 740 727 Nyregistrerte bedrifter

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1 2 0 0 8 Å R S R A P P O R T 1 INTRODUKSJON Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune produserte av tjenester i 2008. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene.

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding 2014. «Utsira gir energi»

Årsmelding 2014. «Utsira gir energi» 2014 «Utsira gir energi» 1 Årsmelding 2014 2 Innhold 1.0 Rådmannens kommentarer... 4 1.1 Fordeling av midler fra kommunalt næringsfond 2014... 6 1.2 Personalressursene i Utsira kommune vår viktigste ressurs...

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1

ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON. www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 ULLENSAKER KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 INFORMASJON www.ullensaker.kommune.no ÅRSMELDINGEN 2014 1 Papir i en digital verden Du fikk antagelig denne årsmeldingen i postkassen. Det kan virke underlig i en tid

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.08.2010 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007

ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 ØRU-styresak 21/08 Til ÅRSKONFERANSEN 2008 ØRU-STYRETS ÅRSMELDING og REGNSKAPSOVERSIKT 2007 Innholdsfortegnelse 1 Side 1. Om ØRU 2 2. ØRU-samarbeidets organisering 2 3. Strategi for kommunesamarbeidet

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer