Årsmelding Løten kommune 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Løten kommune 2009"

Transkript

1 Årsmelding Løten kommune 2009

2 Redaksjon Årsmelding 2009: Rådmann Gaute Arneson, Stabssjef Frank Hauge og infomasjonsrådgiver Sigrid Friis Ruud. Trykk: Kopi og Grafisk, MjøsAnker AS. 2 Årsmelding 2009 Løten kommune

3 Kjære leser Velkommen til årsmeldingen for Løten kommune har vært et år preget av jobbing for ytterligere å forbedre og utvikle Løten som et godt sted for oss alle. Kommunen er en kompleks organisasjon. Teller vi med deltidsstillinger sysselsetter vi mer enn 500 personer. Dette gjør Løten kommune til den største bedriften innenfor våre grenser. Ved utgangen av 2009 var vi 7272 løtensokninger. Det er trivelig å sjå at dette tallet er stigende. Foto: Flemming Støldal Kommunen leverer et mangfold av tjenester til innbyggeren. Barnehager, skole, omsorg og velferdstjenester er noen av dem. Via ulike organisasjonsformer sørger vi videre for at veg, vann og avløp fungerer slik det skal. At pipeløp blir feid og søpla blir hentet. Vi legger til rette for boligbygging, og sørger for at nyfødte og deres foreldre får oppfølging via helsestasjonen. Biblioteket er åpent for boklån, avislesing og internettsurfing. Dette var noen få eksepler på at kommunens tjenestetilbud er variert og mangfoldig! God lesning! Løten 16. april 2010 Bente Elin Lilleøkseth -ordfører- Årsmelding 2009 Løten kommune 3

4 innholdsfortegnelse LEDERSKAP MÅL MEDARBEIDERE SAMARBEIDSPARTNERE OG LEVERANDØRER ARBEIDSPROSESSER RESULTAT RESULTAT OPPVEKST RESULTAT VELFERD RESULTAT LOKALSAMFUNN RESULTAT STAB RESULTAT ØKONOMI REGNSKAPSRAPPORTER OG NOTER vedlegg ÅRSMELDINGER FRA SEKSJONER OG VIRKSOMHETER UNIVERSELL UTFORMING ETIKK LIKESTILLING 4 Årsmelding 2009 Løten kommune

5 LEDERSKAP Politisk lederskap Kommunestyre Kontrollutvalg Fomannskap Klagenemnd Driftsutvalg Løten kommune har i 2009 videreført sin politiske styringsmodell slik den ble vedtatt etter evalueringen i Kommunestyret har følgende sammensetting: Parti Arbeiderpartiet 11 Fremskrittspartiet 3 Høyre 2 Pensjonistpartiet 1 Senterpartiet 6 Sosialistisk Venstreparti 2 Sum 25 Årsmelding 2009 Løten kommune 5

6 Oversikt over representantene ( ) Kommunestyret Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (Ap) Varaordfører: May-Elin Imset (SV) -permisjon fra Harald Romstad (AP) -fra Arne-Egil Stensåsen (AP) Arne Olav Solbakken (FrP) Anne Karin Torp Adolfsen (AP) Harald Jacobsen (H) Mona Myrvang Nygaard (AP) Oddny Marie Prytz (H) Harald Romstad (AP) Gotmar Rustad (SP) Synnøve Fjærgård (AP) Atle Ruud (SP) Håkon Olav Westerhaug (AP) Ingelin Opsahl (SP) Mostafa Pourbayat (AP) Camilla Varhaug Søberg (SP) Veronica Westli (AP) -permisjon fra 1.8. Else Bjørke (SP) Ola Andree Nordsveen -fra 1.8. Knut Erik Villumstad AP) Ole Gudmund Karlsen (SP) Anne Lena Brustad Dragsten (Ap) Gunnar Søberg (SV) Berit Johansen Eilertsen (FrP) Dagfinn Bolstad (PP) Unni Østberg Kristoffersen (FrP) Brede Lundby (SV) -fra Formannskapet Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (Ap) Varaordfører: May-Elin Imset (SV) -permisjon fra Harald Romstad (AP) -fra Arne-Egil Stensåsen (AP) Atle Ruud (SP) Mona Myrvang Nygaard (AP) Harald Jacobsen (H) Harald Romstad (AP) -til Unni Østberg-Kristoffersen (FrP) Knut Erik Villumstad(AP) -fra Ingelin Opsahl (SP) Driftsutvalget Leder: Gunnar Søberg (SV) Nestleder: Håkon Olav Westerhaug (AP) Veronica Westli (AP) -permisjon fra 1.8. Else Bjørke (SP) Gunn Elisabeth Grønsveen (AP) -fra 1.8. Mostafa Pourbayat (AP) Ole Gudmund Karlsen (SP) Anne Lena Brustad Dragsten (Ap) Berit Johansen Eilertsen (FrP) Gotmar Rustad (SP) Kontrollutvalget Leder: Oddny Marie Prytz (H) Nestleder: Camilla Varhaug Søberg (SP) Brede Lundby (SV) Ove Ragnar Moe (FrP) Inge Bakken (AP) 6 Årsmelding 2009 Løten kommune

7 Klagenemnda Leder: Knut Erik Villumstad (AP) Nestleder: Dagfinn Bolstad (PP) Gudrun Spangen (H) Arne Johan Kvisgaard (FrP) Tone Karlsen (SP) Saker til behandling Kommunestyret Formannskapet Driftsutvalget Kontrollutvalget Klagenemnda Utviklingsområder Vedtakelsen av utviklingsområder i budsjettvedtaket, er kommunestyrets anledning til å sette dagsorden for politiske tema som skal utredes og drøftes i de politiske organene i året som kommer. Kommunestyret vedtok ved behandlingen av budsjett 2009 følgende utviklingsområder, i tillegg til de som gjenstod fra budsjettvedtaket for 2008: Nr. Tema 1 Trafikksikkerhetsplan, fra Utvikling av Løten sentrum, fra Revisjon av ruspolitisk handlingsplan 4 Feriestenging av barnehager og SFO fra Risiko- og sårbarhetsanalyse 6 Kommunedelplan for velferd 7 Generalplan veger 8 Energiøkonomiseringstiltak (ENØK) i kommunale bygg 9 Tiltakspakke for å fremme omsetning av boligtomter 10 Skolepolitisk konferanse 11 Strategi for økt læringsutbytte i skolen 12 Etablering av næringsstøtte 13 Kostnadsnivået på kommunale tjenester. Sammenligning med andre kommuner knf. Rådmannens forslag til budsjett 14 Skolefritidsordningen. Utvikling av tilbudet i tråd med sannsynlig etterspørselsutvikling 15 Utbygging av boliger for sosialt vanskeligstilte og funksjonshemmede. Innhold, driftskostnader og organisering 16 Utviklingen av behovet for barnevernstjenester. Tilpassing av driften til bevilgede økonomiske rammer 17 Universell utforming i Løten 18 Profilering av Løten Oppmerksomhet til nyfødte / adopterte Velkommen hjem-tiltak Utviklingsområdene er fulgt opp av rådmannen i tråd med framdriftsplanen, noen er planlagt fullført i Årsmelding 2009 Løten kommune 7

8 noen saker behandlet i 2009 Alle saker som behandles i Løten er viktige, de berører hverdagen til innbyggerne i større eller mindre grad. Følgende saker kan allikevel stå som eksempler på det varierte sakstilfanget. Formannskapssaker: 30/09 Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i Løten SLT har barn og unge som sin viktigste målgruppe, både enkeltvis og i grupper. SLT skal forebygge at barn og unge blir kriminelle. SLT skal rettes inn på å gjøre noe for og med den enkelte unge og hans / hennes nærmiljø. 43/09 Universell utforming i Løten Formannskapet ba rådmannen organisere et administrativt prosjekt, som er tverrfaglig sammensatt. Prosjektet skulle utvikle forslag til kommunal strategi for universell utforming, herunder bl.a retningslinjer for tverrfaglig samarbeid. ØKT LÆRINGSUTBYTTE -Strategiplan for Løtenskolen ( ) 122/09 Reguleringsplan for ny rv3/25 Ommangsvolden Elverum grense, forprosjekt til uttalelse. Forprosjektet vurderer de trasèvalg og prinsippløsninger som er vedtatt kommuneplanens arealdel, og foreslår alternative og optimaliserte løsninger når det synes fornuftig. Formannskapet avga sin uttalelse til dette, og påpekte bl.a. behovet for fortsatt kryss/ avkjøringsløsning på Ommangsvolden. 146/09 Opplæringsplan 2009 Løten kommune utarbeider årlig en felles opplæringsplan for kommunens ansatte der behovene for kompetanseutvikling innenfor samtlige virksomhetsområder/seksjoner er beskrevet. I tillegg består planen av felles opplæringsmål/- behov og tiltak for kommuneorganisasjonen som helhet. Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Foreløpig høringsutkast mars 2009 Driftsutvalgssaker: 15/09 Hallvard Trættebergs stipend 2009 Ifølge statuttene skal stipendet tildeles en kunstner eller kulturarbeider innenfor det tradisjonelle kulturbegrepet. Stipendet ble tildelt Christine Waller (bildet). 28/09 Strategi for økt læringsutbytte i grunnskolen Driftsutvalget nedsatte et utvalg for å arbeide fram en strategi for økt læringsutbytte i grunnskolen i Løten. 49/09 Redd Barna bekjempelse av vold Løten kommune sluttet seg til Redd Barnas kampanje Vennligst forstyrr. 55/09 Profilering av Løten velkommen til verden og velkommen hjem-tiltak Disse tiltakene ble vedtatt som utviklingsområder i budsjett Driftsutvalget ga sin tilslutning av organiseringen av profileringsarbeidet. 8 Årsmelding 2009 Løten kommune

9 79/09 Resultater, læringsmiljø og læringsutbytte for 2009 Det ble lagt fram til orientering resultater fra årets elevundersøkelser vedrørende læringsmiljø i de kommunale barneskoler samt ungdomskolen. I tillegg ble det også lagt fram resultater fra eksamen ved ungdomskolen i Kommunestyresaker: 07/09 Regjeringens tiltakspakke for kommunesektoren disponering av tilskudd Løten kommune fikk kr fra regjeringens tiltakspakke Løten kommune i vedlikeholdstilskudd, og disponerte disse til oppussing av gamle Lund skole, konvertering til vannbåren varme, kommunale veger og sikringstiltak i kommunale bygg. 36/09 Barnevern i Løten Kommunestyret fikk framlagt en orientering om barnevernssituasjonen i Løten. På bakgrunn av denne vedtok kommunestyret å opprette en ny stilling fra Kulturskoleutredning /09 Kvalitetskommuneprogrammet God bedring Løten kommune deltar i trepartssamarbeidet Kvalitetskommuneprogrammet. Med bakgrunn i arbeidet vedtok kommunestyret å bevilge midler for å kvalitetssikre saksbehandlingsrutiner og forebygge kvalitetsbrist, samt øke grunnbemanningen og redusere uønsket deltid. 60/09 Arbeidsgiverpolitikk Kommunestyret vedtok en samlet arbeidsgiverpolitikk. 99/09 Kulturskoleutredning 2009 Kommunestyret tok til orientering framstillingen om Kulturskolen i Løten og ulike forbedringsmuligheter. 109/09 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet , endelig behandling Kommunestyret vedtok den reviderte planen etter at den hadde vært på høring. Denne avløser den forrige planen fra Løten kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Høringsutkast 16. september 2009 Årsmelding 2009 Løten kommune 9

10 Velkommen til Løten! Løten kommune ønsker deg/dere velkommen til bygda. Løten har fire skolekretser, hver skolekrets har en barneskole med tilliggende barnehage og SFO. Ungdomsskolen finner du i sentrum av Løten. Her finner du også rådhuset Tingberg, med publikumsmottak for kommunen og andre offentlige tjenester. Her kan du også benytte våre publikums-pc`er om du ikke har nettilgang hjemme ennå. Våre åpningstider er: Kl alle hverdager, tlf Ta kontakt med oss om du lurer på noe. I løpet av kort tid vil du også få et brev fra velkomstgruppa, som inviterer deg til informasjonskveld om Løten. Informasjon fra Løten kommune: Skoler og skolerute for Løten Informasjon om barnehager/ søknad om barnehageplass Selvbetjening/ elektroniske tjenester i kommunen Vil du etablere firma? (Løten er medlem i Hamarregionen Utvikling) Oversikt over lag og foreninger Løten bibliotek Annen informasjon om Løten og nærområdene: Lokalavisen Løtenposten Lokalavisene: Hamar Arbeiderblad og Østlendingen Ting du kan oppleve i Hamarregionen (Hamarregionen Reiseliv) En hilsen fra ordføreren Til slutt vil jeg som ordfører gi uttrykk for at vi er glade for at du valgte å flytte til Løten. Bygda er liten og oversiktlig, derfor håper jeg at også jeg får hilse på deg/dere med det første. Velkommen! Med vennlig hilsen Ordfører Bente Elin Lilleøkseth Sak 55/09: Profilering av Løten: Denne hilsenen blir sendt som epost til alle nye innbyggere i Løten. Ordningen skjer gjennom et samarbeid med Posten, og deres register for nye adressater. 10 Årsmelding 2009 Løten kommune

11 Administrativ ledelse Kommunestyret vedtok i desember 2007 en ny administrativ organisasjonsmodell for kommunen. Den nye organisasjonsmodellen trådte i kraft den 1. januar 2008, og har nå vært virksom i to år. Rådmann Administrasjonsseksjonen Politisk sekretariat Stabssjef Bygg og vedlikeholdseksjonen Renholdsseksjonen Økonomiseksjonen Kommunalsjef Kommunalsjef Plansjef Tjenesteområde oppvekst: Tjenesteområde velferd: Tjenesteområde lokalsamfunn: Jønsrud barnehage Hjemmebasert omsorg Teknisk drift Lund barnehage Bolig, rehabilitering og aktivisering Teknisk forvaltning Ryli barnehage Løten Helsetun Kultur, informasjon og service Skøienhagan barnehage Flyktningetjenesten Ådalsbruk barnehage NAV Jønsrud skole Barnevern Lund skole Helse og familie Østvang skole Ådalsbruk skole Løten ungdomsskole og bibliotek Gjennom denne organisasjonsmodellen kobler vi satsingsområdene i kommuneplanen til rådmannens ansvar slik det er fordelt på kommunalsjefene, plansjefen og stabssjefen. Kommunalsjefen for oppvekst har ansvaret for tjenesteområdet oppvekst. De 10 virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Oppvekst og utvikling. Kommunalsjefen for velferd har ansvaret for tjenesteområdet velferd. De 7 virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Din hverdag. Årsmelding 2009 Løten kommune 11

12 Plansjefen har ansvaret for tjenesteområdet lokalsamfunn. De tre virksomhetsområdene skal sammen arbeide for å realisere målene i kommuneplanens satsingsområde Vårt samfunn. Stabssjefen har ansvaret for tjenesteområdet stab. De fire seksjonene skal sammen ivareta alle stabsfunksjoner i kommunen ved å understøtte tjenesteproduksjonen og administrere de felles administrative funksjoner som regnskap og innfordring (økonomiseksjonen), lønns- og personalforvaltning (administrasjonsseksjonen), utbygging og vedlikehold av kommunens eiendommer (bygg- og vedlikeholdsseksjonen) og renhold (renholdsseksjonen). Oversikter over kommunens ledere/utvidet ledergruppe: Rådmannen Tjenesteområde Stab Økonomiseksjonen Administrasjonsseksjonen Renholdsseksjonen Bygg- og vedlikeholdsseksjonen Tjenesteområde Oppvekst Jønsrud Barnehage Lund Barnehage Ryli Barnehage Skøienhagan Barnehage Ådalsbruk Barnehage Jønsrud skole Lund skole Østvang skole Rådmann Gaute Arneson Stabssjef Frank Hauge Seksjonsleder Jon Arne Johansen Seksjonsleder Oddveig Sandvold Klafstad Seksjonsleder Anne Kristin Knudsen Seksjonsleder Erik Adolfsen Kommunalsjef Vera Bergersen Styrer Tove Paulsen Trætteberg Styrer Gunn Slettvold Styrer Iren Skyltbekk Styrer Ingrid Bjørnstad Styrer Anders Båst Godager Rektor Hjørdis Bjølseth Rektor Venke Nystuen Rektor Thorleif Skavern Ådalsbruk skole Kst. rektor Sissel Havik Rektor Kjell Rune Løvbak Løten Ungdomsskole og bibliotek Rektor Carl Gustav Follestad Tjenesteområde Velferd Kommunalsjef Toril Hafslund Fossum Barneverntjenesten Barnevernleder Wenche Irene Stenseth Helse- og familietjenesten Virksomhetsleder Gunn Toril Larsen Flyktningetjenesten Virksomhetsleder Geir Sandberg Ubesatt fra Bolig, Rehabilitering og aktivisering Virksomhetsleder Odd A. Jakobsen Hjemmebasert omsorg Virksomhetsleder Norun Hansen Løten Helsetun Styrer Hanna Berget NAV Løten NAV-leder Bente Larsson Tjenesteområde Lokalsamfunn Plansjef Yngvar Pederstad Kultur, informasjon og service Virksomhetsleder Marit Hjelløkken Teknisk Forvaltning Virksomhetsleder Sigurd Dæhli Teknisk Drift Virksomhetsleder Jens Petter Østerhaug 12 Årsmelding 2009 Løten kommune

13 Den administrative organiseringen av kommunen har også en kobling til ledelsesmodellen for Løten kommune (se neste punkt). Organisasjonsmodellen understøttes av et delegeringssystem som skal muliggjøre noen grunnpilarer i kommunens ledelsesnormer: Organisasjonsmodellen har to myndighets-/beslutningsnivå: Rådmannsnivået og virksomhets-/seksjonsnivået. Virksomhetslederne skal sørge for å realisere målene på sine områder. Målene omfatter krav til både brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet og økonomisk styring. For å oppnå en slik bred måloppnåelse, kreves det at virksomhetslederne er myndiggjorte. Det betyr at har de har reell myndighet og at de opplever at de faktisk har et ansvar som samsvarer med dette. Rådmannen er det andre. Det består av rådmannen, kommunalsjefene, plansjefen og stabssjefen. De fire sistnevnte har rådmannens fullmakter overfor sine respektive virksomhets-/seksjonsledere. På bildet fra v: Stabssjef Frank Hauge, kommunalsjef Vera Bergersen, kommunalsjef Toril Hafslund Fossum og plansjef Yngvar Pederstad. Årsmelding 2009 Løten kommune 13

14 Rådmann Gaute Arneson 2009 stadig resultatforbedring Når vi legger bak oss 2009, har det gått 5 år siden vi gjennomførte den omfattende omstillings-prosessen. Fra 2004 til 2005 nedbemannet vi kommunen med mer enn 20 årsverk, og vi måtte gjøre en ny nedbemanning fra 2007 til Den økonomiske effekten av disse omstillingsgrepene har kommet relativt raskt, fra et underskudd på 10 mill. kroner i 2003 til et overskudd på gjennomsnittlig 10 mill kroner i perioden Dette har bidratt til å gjenskape den økonomiske tryggheten. RÅDMANN GAUTE ARNESON Men 2009 kunne ha blitt et meget krevende 2009 begynner vi å se resultater? år dersom ikke kommunestyret i 2008 hadde fattet vedtak om innføring av eiendomsskatt Når vi legger bak oss 2009, har det gått 5 år siden fra vi gjennomførte Det gjorde den det omfattende mulig for oss å omstillingsprosessen. Fra 2004 til 2005 nedbemannet forskottere vi kommunen eiendomsskatten med mer enn i 2009, årsverk hvilket og vi måtte gjøre en ny nedbemanning fra 2007 ikke til hadde vært mulig uten gode økonomiske resultat fra 2004 til Den økonomiske effekten av disse omstillingsgrepene har kommet relativt fort. Fra et underskudd på 10 mill. kroner i 2003 til et overskudd på gjennomsnittlig 10 mill kroner i perioden har bidratt til å gjenskape Det den økonomiske økonomiske resultatet tryggheten. for 2009 er også akseptabelt, med et overskudd på 6,9 mill. Men 2009 kunne ha blitt et meget krevende år kroner. dersom Men ikke kommunestyret siden vi måtte i forskottere 2008 hadde fattet som vedtak om innføring av eiendomsskatt fra nevnt Det gjorde foran, det måtte mulig vi for saldere oss å forskottere driftsbudsjettet eiendomsskatten i 2009, hvilket ikke hadde vært av mulig fond. uten Det gode skaper økonomiske et svakt netto resultat driftsresultat, 2004 til men er likevel til å leve med all den tid det var et bevisst valg og en engangs- fra foreteelse å drifte kommunen med penger fra tidligere års overskudd. Det økonomiske resultatet for 2009 er også akseptabelt, med et overskudd på 6,5 mill. kroner. Men siden vi måtte forskottere som nevnt foran, måtte vi saldere driftsbudsjettet av fond. Det Men for en kommune er det mer enn de økonomiske resultatene som teller. For i større skaper et svakt netto driftsresultat, men er likevel til å leve med all den tid det var et bevisst grad valg å og rette en engangsforeteelse oppmerksomheten å drifte mot kommunen et resultatbegrep med penger som fra er tidligere relevant års for overskudd. en kommune, innførte vi i 2006 gjennom et omfattende lederutviklingsprogram, denne ledelsesmodellen* Men for en for kommune Løten kommune. er det mer enn de økonomiske resultatene som teller. For i større grad å rette oppmerksomheten mot et resultatbegrep som er relevant for en kommune, innførte vi i 2006 gjennom et omfattende lederutviklingsprogram, denne ledelsesmodellen* for Løten kommune. Virkemidler Resultater 1 2 Mål og strategi 5 6 Brukere 9 Leder- skap 3 Medarbeidere Pros- esser 7 Medarbeidere Økonomisk resultat 4 Samarbeidspartnere og leverandører 8 Samfunn Forbedring og læring 14 Årsmelding 2009 Løten kommune

15 Ledelsesmodellen tar utgangspunkt i anerkjent ledelsesteori for offentlig sektor og har følgende kjennetegn: 5 virkemidler I kommuneorganisasjonen har vi fem sentrale virkemidler: Politisk og administrativt lederskap, mål og strategier inkl. økonomiske ressurser, medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører samt våre arbeidsprosesser og prosedyrer. Skal vil oppnå gode resultat i vid forstand må vi være oss bevisste alle disse virkemidlene, utvikle og forbedre dem og ikke ta for gitt at de er velfunderte og velfungerende. 4 resultatperspektiv En god kommune kan ikke ensidig konsentrere seg om ett resultatperspektiv, for eksempel økonomisk resultat eller befolkningsvekst. Vi må operere med et utvidet resultatbegrep og styre bevisst mot flere mål, eller drive en såkalt balansert målstyring (BMS). De fire resultatperspektivene er brukernes oppfatning og opplevelse av tilbudet kommunen gir, det andre er de ansattes oppfatning av kommunen som arbeidsplass, det tredje er samfunnsutviklingen i kommunen og det siste det økonomiske resultatet. Resultatmåling Ledelsesmodellen forutsetter at resultatene måles. De siste årene har vi målt medarbeidertilfredshet og brukertilfredshet annethvert år. De økonomiske resultatene, sykefraværet, læringsutbyttet og læringsmiljøet måler vi årlig. Løpende forbedring Gjennom målingene får vi kunnskap om sterke og svake sider ved kommunen som tjenesteprodusent, ved kommunen som arbeidsplass og ved læringsmiljøet i skolen osv. Alle ledere gjennomgår målingene og er pliktige til sammen med sine medarbeidere å igangsette forbedringer for å rette opp avvik og for å lære. Positiv resultatutvikling i en kommune oppnås ikke over ett år. Derfor er ledelsesmodellen den røde tråden i en løpende lederutvikling. Resultatutviklingen er nærmere beskrevet under resultatkapitlet, men som rådmann slår jeg fast at kommunen de siste årene har stadig bedre resultat for både brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet, sykefravær, læringsmiljø, læringsutbytte og økonomi. Resultatene fram t.o.m gir grunn til å tro at vår målbevisste innsats for en profesjonell organisasjons- og lederutvikling gir resultat. * Denne ledelsesmodellen er basert på totaltkvalitetslæren (Total Quality Management TQM) som er tilpasset offentlig sektor i ledelsesmodellen CAF (Common Assessement Framework et allment rammeverk for evaluering). Modellen fanger også opp sentrale retninger i ledelsesfaget for øvrig, bl.a. balansert målstyring (BMS BSC/Balanced Scorecard) og organisasjonslæringskonseptet for løpende forbedring (PDCA/plan-do-check-act/Demings sirkel). Foreliggende årsmelding er bygget opp etter denne ledelsesmodellen. Årsmelding 2009 Løten kommune 15

16 MIDTPUNKT MED MANGFOLD Budor er et godt etablert område for langrenn og alpinaktiviteter i regionen. Kultuminneåret 2009 ble markert både på Klevfos, Rosenlund og Bøndernes hus. Løten kommune igangsatte arbeidet med en kulturguide som utkommer i Pultost- og akevittdagene 2009 hadde et rikt innhold for store og små, og ble godt besøkt. 16 Årsmelding 2009 Løten kommune

17 MÅL Kommunestyret vedtok i 2005 Løten kommunes nye kommuneplan. Kommuneplanen inneholder følgende visjon for kommunen: LØTEN MIDTPUNKT MED MANGFOLD Kommuneplanen bygger på en idè om at veien mot visjonen blir konkret gjennom en målbevisst innsats mot tre satsingsområder. Under de tre satsingsområdene er det beskrevet en rekke mål og verdier som skal kjennetegne Løten kommune i årene som kommer. Oppvekst og utvikling Ethvert individ er enestående. Alle skal nå så langt som mulig, i forhold til sine forutsetninger. Trivsel, trygghet og læring skal sikres gjennom kvalitet, nærhet og helhet Det skal etableres og utvikles arenaer for kompetanseutvikling tilpasset ulik alder, bakgrunn og ferdighet. Det skal oppmuntres til og legges til rette for entreprenørskap i skole og arbeidsliv, særlig skal ung nyskaping og etablering stimuleres. Din hverdag Gjennom åpenhet, informasjon og læring skal identitet styrkes, slik at flere ønsker å engasjere seg, til beste for fellesskap og lokalsamfunn. Vi skal drive helhetlig sunnhetsbygging og styrke framtidshåp, gjennom bevisst, folkelig satsing på fysisk fostring, kultur, trivsel, humor, glede, involvering og romslighet. Vi skal ta krafttak for tilhørighet. Alle skal ha noen å forholde seg til, være sammen med og føle trygghet sammen med, både i hverdag, fest og tunge stunder. Det skal legges til rette for et aktivt liv, uansett alder og funksjonsnivå, for at hver enkelt skal kunne opprettholde et selvstendig, meningsfylt og verdig liv. Det skal være enkelt for brukerne å orientere seg og nå fram til de som styrer i kommunen. Vårt samfunn Vi vil legge til rette for mer enn moderat befolkningsvekst. Boligbygging legges til attraktive områder med muligheter også for valg av høystandard tomter. Veger og nett skal bygges og tilrettelegges for å fremme attraktivitet, aktivitet og utvikling. Nyskapning skal stimuleres ved aktiv tilrettelegging og styrking av miljøer for støtte og veiledning. Det skal legges særlig vekt på å sikre flere jobber og større bredde i lokalt yrkes- og næringsliv. Arealplanleggingen skal skje i likevekt mellom respekt for jordvern og kulturlandskap og tilrettelegging for sterke, sammenhengende utviklingsprosjekter for bosetting og næringsutvikling. Vi vil bygge et levende demokrati ut fra innbyggernes ønsker, behov og valg, hvor samfunnets fellesverdier blir ivaretatt og dugnadsånden er levende. Gjensidig respekt og klokskap skal gi rom for mening og god plass for refleksjon og ytring. Natur og miljø skal brukes og ivaretas for å sikre trygg, grønn atkomst og en bærekraftig utbygging og utvikling av samfunnet. Årsmelding 2009 Løten kommune 17

18 Hovedmål for 2009: Befolkningsutvikling: Mer enn moderat vekst, dvs. > innbyggere Nyfødte: Vekst i antall nyfødte, dvs. > 69 Antall foretak med ansatte: Vekst, dvs > 164 Brukertilfredshet kommunale tjenester samlet: > 5 Medarbeidertilfredshet: > 4,5 Sykefravær i kommunen: < 8 % Læringsutbytte: Bedre enn landsgjennomsnitt Læringsmiljø: Bedre enn landsgjennomsnitt Netto driftsresultat: > 1 mill 18 Årsmelding 2009 Løten kommune

19 MEDARBEIDERE Oversikt over årsverk etter omorganisering Medarbeidere pr. virksomhetsområde Årsverk 2008 Årsverk 2009 Rådmannens ledergruppe 5,0 5,0 Politisk sekretariat 1,0 1,0 Økonomiseksjonen 8,0 9,0 Administrasjonsseksjonen 8,0 6,0 Bygg-/ og vedlikeholdsseksjonen 9,5 9,5 Renholdsseksjonen 15,0 15,1 Hjemmebasert omsorg 32,2 33,1 Bolig, rehabilitering og aktivisering 41,8 41,3 Løten Helsetun 84,2 88,9 Flyktningetjenesten 4,2 4,2 NAV 7,0 8,0 Barneverntjenesten 5,5 7,5 Helse- og familietjenesten 8,8 9,0 Jønsrud barnehage 6,6 7,1 Lund barnehage 6,7 7,0 Ryli barnehage 7,8 8,0 Skøienhagan barnehage 7,0 7,3 Ådalsbruk barnehage 6,8 7,0 Jønsrud skole 10,7 11,7 Lund skole 9,8 9,5 Østvang skole 36,8 31,5 Ådalsbruk skole 14,5 15,6 Løten ungdomsskole 34,9 34,7 Teknisk drift 5,6 4,6 Teknisk forvaltning 7,9 5,0 Kultur, informasjon og service 12,0 12,2 Eiendomskattekontoret - 1,0 Total 396,2 400,0 Som det framgår av oversikten har antall årsverk økt med fire fra 2008 til Etter omstillingsperioden , er kommunen i 2009 omtrent tilbake på det samme nivået som i 2004 (402), likevel med en betydelige ressursomfordeling fra administrasjon til tjenesteproduksjon. Medbestemmelse Aktiviteten i medbestemmelsesorganene Arbeidsmiljøutvalget og Partsammensatt utvalg har vært normal med henholdsvis 5 og 4 møter i I tillegg har det vært 5 møter i Sentralt samarbeidsforum. Opplæring fellestiltak Som tidligere år ble det utarbeidet en samlet opplæringsplan for kommunen. Årsmelding 2009 Løten kommune 19

20 Opplæringsplanen skal bidra til at medarbeidere i kommunen har kompetanse som er i takt med oppgaven i dag og i morgen. Planen omfatter tiltak både for hver virksomhet, og plan for fellestiltak. Av fellesaktiviteter ble gjennomført opplæringstiltak innen generell saksbehandling bl.a. som følge av endringer i lovverk, rutiner og reglementer (lønn-, personal- og økonomiområdene), og innen IKT. Flere av tiltakene er knyttet til Agresso som er kommunens økonomi-, lønn- og personalsystem. Det er også gjennomført skrivekurs, bli-kjent-tur for nyansatte, grunnopplæring i arbeidsmiljø ( 40-timers-kurs ) for ledere, verneombud og tillitsvalgte, AKAN-kurs og kurs i oppfølging av sykefravær. I tillegg ble det gjennomført 2 dagers ledersamling for virksomhetsledere og seksjonsledere og introduksjonskurs i kommunal ledelse for nytilsatte ledere. Et større satsingsområde for å nå målet om riktig første gangen i administrativt arbeid er lederopplæringsprogram i forvaltning. Opplæringsprogrammet ble utviklet første halvår og ble gjennomført for alle virksomhetsledere og avdelingsledere innen tjenesteområdet velferd andre halvår. Programmet vil være gjennomført i alle enheter innen sommeren Med den basiskunnskapen som blir gitt gjennom programmet vil en også kunne rette oppmerksomheten mot endringer og områder der skoen trykker ved senere opplæringstiltak. Alle nyansatte ledere skal innen 3 mnd. etter tiltredelse gjennom samme program. Tilbakemeldingene fra lederne har så langt vært gode. Medarbeiderdag (se bilder under) for alle ansatte ble arrangert i september. Det ble et vellykket arrangement med 280 påmeldte, noe som var ny rekord. Tilbakemeldinger på både foredraget ved Karin Fevåg Larsen i Løten kino, og opplegg med bespisning v/ Storhamar videregående skole samt stand-up med Gustav Nilsen i Løtenhallen var svært gode. De fleste fellestiltakene ble gjennomført etter planen og har hatt god oppslutning. Totalt har det vært vel 1100 deltakelser på felles opplæringstiltak i Vi har i hovedsak benyttet oss av interne lærekrefter ved gjennomføring av tiltakene. I tillegg til fellestiltakene kommer deltakelse på tiltak i henhold til de enkelte virksomhetsområdenes/seksjonenes opplæringsplan. Kompetansekartleggingen For å følge opp Riksmeklingsmannens vedtak av om kompetansekartlegging i alle kommuner, satte rådmannen i samarbeid med sentralt samarbeidsforum høsten 2008 ned en partssammensatt gruppe med fire medlemmer. Gruppa jobbet i 2009 videre med planlegging av kompetansekartleggingen innad i Løten kommune, og inngikk samtidig som del av et interkommunalt samarbeid med Hamar og Stange kommuner. Det interkommunale samarbeidet dreide seg i stor grad om utvikling og tilpassing av kompetansemodulen i Agresso. 20 Årsmelding 2009 Løten kommune

21 Den praktiske gjennomføringen startet i slutten av august 2009, og pågikk gjennom hele høsten. Et nokså intensivt løp ble lagt opp for at alle fast ansatte i Løten kommune skulle registrere sin kompetanse i Agresso kompetansemodul. De aller fleste fast ansatte hadde registrert sin kompetanse innen fristen Lønnspolitikk 2009 var et mellomoppgjør der det kun ble gjennomført lokale forhandliger for de grupper ansatte som i sin helhet får sin lønn fastsatt lokalt (ansatte omfattet av Hovedtariffavtalens kap og 5). Totalt ble det gjennomført 23 forhandlinger i Oppgjøret for ansatte i kap. 3 (inkl. lønnsregulering for rådmann og kommunalsjefer pr ) ble beregnet til kr og kr ,- for kap. 5 (årsvirkning). For 2009 innebar dette en kostnad på hhv. kr ,- og kr ,- inkl. sosiale utgifter. Seniorpolitikk innførte kommunen nye seniorpolitiske tiltak for å beholde arbeidstakere lenger i arbeid. Etter fylte 62 år gis en sammenhengende ekstra friuke og en verdisjekk på kr ,- i hel stilling. Verdisjekken kan omgjøres til fridager. Kostnadene for utbetalte seniortiltak i 2009 ble beregnet til kr ,- og omfatter 30 inngåtte senioravtaler. Ordningen gjelder ut 2010, og skal nå evalueres. IA*-arbeidet IA-utvalget har hatt 3 møter og behandlet 5 saker i Det er fortsatt ønskelig at attføringssaker forsøkes løst i den virksomhet hvor medarbeideren jobber. Kommunens kontaktperson i NAV arbeidslivssenter har høsten 2009 gjennomgått hvordan ledere kan bruke funksjonsvurderinger i arbeidet med å holde folk helt eller delvis i arbeid. Han er også brukt som rådgiver i flere enkeltsaker. HMS Øst skal være representert i alle dialog-1-møter i kommunen, og dette er i stor grad gjennomført. Løten kommune er med i kvalitetskommuneprogrammet God Bedring hvor det bl.a. jobbes for lavere sykefravær innen helse- og omsorgssektoren. I den forbindelse har ansatte innen sektoren fått tilbud om trening på det lokale treningssenteret. I tillegg ble det opprettet en egen treningsgruppe forbeholdt sykmeldte, eller de som stod i fare for å bli sykmeldt. IA-utvalget ønsker å jobbe mer aktivt med forebygging og vil i 2010 starte opp med frokostmøter for sykmeldte to ganger i året. Frokostmøtet er et informasjonsmøte der sykmeldte får informasjon om rettigheter og plikter i forbindelse med det å være sykmeldt i Løten kommune. * IA = inkluderende arbeidsliv Likestilling og diskriminering Løten kommune skal bidra til økt grad av likestilling, og arbeider kontinuerlig med tiltak for å oppnå sine mål innen området. Blant kommunens tiltak finner vi en egen handlingsplan for likestilling og full barnehagedekning. Løten kommune tilstreber en balansert kjønnsfordeling blant sine ansatte, og vil prioritere det underrepresenterte kjønn i den enkelte virksomhet i de tilfeller der to søkere av ulikt kjønn stiller kvalifikasjonsmessig likt. Kommunestyrets lønnspolitiske vedtak presiserer at likelønnsprinsippet gjelder i kommunen. Årsmelding 2009 Løten kommune 21

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Samlet saksfremstilling Arkivsak: 02/00084 Saknr Utvalg Møtedato 0134/04 Formannskapet 01.12.2004 0086/04 Kommunestyret 17.12.2004 Løpenummer: 009625/04 Saksnummer: 02/00084 Arkivkoder: L00 &17 Saksbehandler:

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE STRAND KOMMUNE ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 06/2099-9 11/7635 410 05.04.2011 ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE SAMMEN OM TRIVSEL! Generell del Mål Arbeidsgiverpolitikk Medbestemmelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Årsmelding 2007 Løten kommune

Årsmelding 2007 Løten kommune Kjære leser Velkommen til å lese årsmeldingen for Løten kommune for 2007. Vi ønsker gjennom denne årsmeldingen å gi en beskrivelse av tilstanden i Løten kommune i 2007 og håper du som leser vil finne vår

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt

ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Lillehammer kommune - alle virksomheter Generelt Gjennomført 20.10.2013 22.11. 2013(4 uker) Åpen for alle som hadde et ansettelsesforhold i denne perioden, uavhengig av stillingsstørrelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 18. februar 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1545. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

INFORMASJON TIL NYANSATTE

INFORMASJON TIL NYANSATTE INFORMASJON TIL NYANSATTE VELKOMMEN TIL LILLEHAMMER KOMMUNE! Espen Granberg Johnsen er ordfører og politisk leder for kommunestyret i Lillehammer kommune. Rådmann Christian Fredrik Fotland leder administrasjonen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Partssammensatt utvalg MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Foreløpig rapport blir fremlagt under møtet. Da søknadsfristen for medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 12. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1540.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 12. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1540. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 12. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1540. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020

Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Arbeidsgiverpolitikk mot 2020 Vedtatt 12.12.2016. Saksnr.: 2016/809 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 2 Overordnet mål...2 3 Formål...2 4 Verdigrunnlag...3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15

GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE. Politikeropplæring 16.11.15 GOD ARBEIDSGIVERPOLITIKK I RANDABERG KOMMUNE Politikeropplæring 16.11.15 Arbeidsgiverpolitikk er de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Den gode skole - en skole for framtida

Den gode skole - en skole for framtida Sigdal kommune Den gode skole - en skole for framtida Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2017-2021 Tilbakemelding fra lærerne på Sigdal ungdomsskole. Strykninger er grånet og endringer/tilføyelser

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/02678-011 LIVSFASEPOLITIKK FOR ANSATTE I KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL TILTAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

A³iZc `dbbjcz. Løten kommune

A³iZc `dbbjcz. Løten kommune A³iZc `dbbjcz Årsmelding Løten kommune 2010 Bilde på forsiden: Fra Jønsrud barnehage, OL-leker 2010. Redaksjon Årsmelding 2010: Rådmann Gaute Arneson, Stabssjef Frank Hauge, økonomirådgiver Kristin Østli

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

Innherred samkommune. Kvalitetskommune. Hvorfor, hvordan og for hvem? Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune

Innherred samkommune. Kvalitetskommune. Hvorfor, hvordan og for hvem? Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Innherred samkommune Kvalitetskommune Hvorfor, hvordan og for hvem? 1 Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune Kommune-Norge skal skinne (Åslaug Haga, høsten 2006) 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Utkast til kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING...

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1330. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer