MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE 0145/03 03/02048 PROSJEKT "KONKURRANSE 2003" 0146/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 0147/03 03/00147 POLITISK KVARTER FORMANNSKAP 0148/03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER 0149/03 03/02306 ØKONOMIPLAN Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

2 Sak 0144/03 MØTEBOK MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/03309 Saksnr.: Utval Møtedato 0144/03 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet vedtek følgjande møteplan for kommunestyret og formannskapet år 2004: Formannskapet Kommunestyret Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

3 Sak 0144/03 Vedlegg: Saksopplysningar: Rådmannen gjer framlegg om føljgande møteplan for kommunestyret og formannskapet år 2004: Formannskapet Kommunestyret Side 3 av 38

4 Sak 0145/03 PROSJEKT "KONKURRANSE 2003" MØTEBOK Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: 031 &22 Arkivsaksnr.: 03/02048 Saksnr.: Utval Møtedato 0145/03 Os Formannskap Framlegg til tilråding: Os kommunestyre vedtek at administrasjoen skal greia ut, eventuelt førebu og gjennomføra tilbodsrunder og tingingar med tilbydarar for eventuell konkurranseutsett drift av desse tenesteområda; Alt reinhald Fakturering og pengeinndriving Delar av heimehjelpstenesta Drift av kjøken på Lurane Drift av vaskeri på Lurane Feiing Tilråing om tildeling av kontraktar for drift av dei av områda der dette vert tilrådd, skal handsamast av formannskapet i einskild sak for kvart område, der val av kontraktspart, driftsavtale og økonomiske vilkår vert endeleg godkjende. Det skal leggjast til rette for at aktuelle kommunale einingar kan ta del i innlevering av tilbod på same vilkår som private. Grupper av tilsette som ønskjer å starta eiga privat verkemd som skal ta del i slike konkurransar er velkomne til dette. Kommunestyret legg til grunn at minst halvparten av desse områda kjem til handsaming i formannskapet i 1 halvår 2004 og at alle område er handsama seinast 1. november Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

5 Sak 0145/03 Vedlegg: 1. Prosjektdokumentet 2. Lokal tenesteyting og kommunale omstillingstiltak 3. Konkurranse gir mer igjen for pengene 4. Fordeler og ulemper med konkurranseutsetting av kommunale tenester 5. Utdrag fra St.prp. om bruk av konkurranse i kommunesektor Saksopplysningar: I vedtak både i 2002 og 2003 har kommunestyret peika på ønskje om å greia ut og eventuelt setja i verk konkurranse om drift av ulike kommunale tenesteområde. Ei prosjektgruppe sett saman av leiinga og tillitsvalde har delt opp den kommunale verksenda i ulike område og konkludert med om det einskilde området etter lov og forskrift kan gjerast av andre enn kommunen. Det er svært mykje av dei kommunale tenesteområda som kan gjerast av private, men alltid med fagleg tilsyn frå Os kommune. Rådmannen gjer framlegg om å sjå på konkurranseutsetjing av 6 ulike område i Årsaka til dette talet er begrensa evne til å køyre mange og kompliserte prosessar samtidig, og behovet for å gjera ein kvalitetsmessig god jobb. I arbeidet med å velgja ut dei seks områda har ein lagt vekt på å finna område som ikkje er for kompliserte og derigjennom enkelt vinna erfaring til bruk ved eventuelle seinare oppgåver med meir omfattande tenesteområde. Likeeins er det lagt vekt på område der ein veit at andre kommunar har gjennomført tilsvarane prosessar før, og at vi dermed kan henta noko erfaring eksternt. Rådmannen gjer merksam på at sjølv om tillitsvalde har arbeida i prosjektgruppa heilt fram til no, har dei ikkje ønskja å ta del i arbeidet med å peika ut einskildområde. Dette er då gjennomført av den delen av prosjektgruppa som kjem frå leiinga. Ein legg opp til å definera kvart av dei seks områda som eigne prosjekt, der tillitsvalde innan områda vil bli tekene med i det vidare arbeidet. I saka fram mot endeleg handsaming av kvar sak i formannskapet vil AMU også behandla sakene. Rådmannen vil nytta høvet til å peika på at mykje arbeid er lagt ned i å finna omfanget av prosjektet for 2004 (6 område) og kva område som høver best (kompleksitet/erfaring). Om politisk handsaming vel å sjå på andre område som meir tenlege, er det eit ønskje at den samla ramma ikkje aukar. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 5 av 38

6 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0037/03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Ungdommens formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os eldreråd /03 Råd for funksjonshemma /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap Framlegg til tilråding: Alternativ 1: Bygging av badeanlegg i fjell Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og naudsynte garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 59 millionar etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,-

7 Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 2: Bygging av badeanlegg i fjell, med parkeringsanlegg og molo Os kommunestyre gjer vedtak om at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast som fjellhall i Os sentrum, saman med parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo ved Mobergsvikjo. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. I tillegg kjem parkeringsanlegg for om lag 200 bilar og ny molo. Det samla anlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 100 millionar etter frådrag av kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold, geologiske forhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune/andre kr ,- Finansiering parkerinsanlegg kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Kommunestyret ønskjer og ei vurdering av om garasje- og lagerareal for brann- og redningsteneste kan kombinerast innanfor eller med auke av det planlagte parkeringsarealet. Alternativ 3: Bygging av badeanlegg på Kuventræ, sydvest for idrettshallen (evt. med tribune) Side 7 av 38

8 Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast bygd på Kuventræ, der anlegget vert plassert på eige område sydvest for idrettshallen, med nordvestside som evt. kan nyttast som tribune for idrettsbanen. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, fotballtribune og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 54 millionar. (56 millionar med tribune) etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane (24 millionar med tribune). Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Alternativ 4: Bygging av badeanlegg på Kuventræ, på nordsida av idrettshallen og vegg-i-vegg med denne Os kommunestyre vedtek at nytt badeanlegg i kommunen skal byggjast på Kuventræ, der anlegget skal liggja vegg-i-vegg med eksisterande idrettshall, og i størst mogeleg grad utnytta eksisterande bygningsmessig infrastruktur. Badeanlegget skal minimum innehalda 25m symjebasseng, 12,5m trenings- og terapibasseng, barnebasseng, vassklie, stupetårn, boblebad, og nødvendig garderobe-, service og fellesareal. Badeanlegget skal ha ei maksimal kostnadsramme på kr 41 millionar etter frådrag av forventa kompensasjon for mva. Rådmannen får fullmakt til å førebu og setja i verk open tilbodskonkurranse (tilbod med forhandlingar). Det er eit krav at tilbydarar tek på seg oppdraget til ein fast pris og med Side 8 av 38

9 totalansvar for byggjeprosess og kvaliteten i anlegget. Såleis skal tilbydar også ta all risiko vedk. teknologi, grunnforhold o.l. Når tilboda er vurderte, ferdigforhandla og kvalitetssikra vil Os kommunestyre i ny sak ta stilling til kva tilbydar som skal veljast og kva konsept som skal gjennomførast. Finansieringa skal i hovudsak gjerast ved Lån frå Os kommune kr ,- Tippemidlar kr ,- Lån, handtert gjennom drift kr ,- Sum kr ,- Drifta av anlegget er planlagd slik at ho skal gå i balanse/gje overskott når ein held handtering av lån frå Os kommune utanfor driftskostnadane. Det er likevel slik at dette lånet skal tilbakebetalast med både renter og avdrag dersom driftsresultatet gjer dette mogleg. Rådmannen skal, i perioden fram til val av tilbydar og konsept, arbeida vidare med samarbeidsalternativ med næringsliv og publikum som kan redusera kommunen sine kostnader til investering og drift. Os, 3.nov 2003 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 9 av 38

10 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Utsetjingsforslaget, alternativ 1, fekk 18 røyster (14 FrP, 4H) og vart vedteke Vedtak: Os kommunestyre held oppe vedtak frå møte den 24. juni 2003, og ber rådmannen arbeida vidare med saka i tråd dette vedtaket og den oppsette tidsplanen. Slik framdrift gjev handsaming i formannskapet den 11. november 2003 og i kommunestyret den 18. november Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalget: I møtet vart det etterlyst svar på eldrerådet sine framlegg om at Kåre Herdlevær vert med i planarbeidet for badeanlegget. Nils A. Nilsson viste til gjeldande reglar i så måte. Vedtak: Os Eldreråd tek som melding kommunestyret sitt vedtak i sak 48/03 om badeanlegg i kommunen. Eldrerådet ber på ny om å verta representert i planarbeidet for badeanlegget, med Kåre Herdlevær som rådet sin målsmann. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Borghild Borgen (Ap) kom med følgjande forslag til vedtak: 1. Os kommunestyre vedtek at det skal byggjast eit badeanlegg i kommunen innanfor ei total kostnadsramme på 63 millionar kroner. Innhaldet i anlegget skal vera slik dette er spesifisert i vedlegg til saka. Anlegget skal finansierast med eit rente- og avdragsfritt innskot frå Os kommune på NOK 30 millionar, NOK 10 mill i tippemidlar og inntil NOK 23 mill i lån finansiert over drifta av anlegget, på ordinære vilkår. Os kommunestyre vil i første omgang finansiera innskotet på NOK 30 mill med lån. Søknad om maksimal tildeling av tippemidlar (ca NOK 10 mill) skal sendast så snart all naudsynt informasjon ligg føre. 2. Badeanlegget skal eigast av Os kommune. Det vert høve til å la eit eige driftsselskap stå for den daglege drifta av anlegget gjennom ein leigeavtale. I driftsselskapet kan private ha eigarinteresser, også over 50%. Side 10 av 38

11 3a1 Badeanlegg skal lokaliserast til Kuventræ. 3a2 Før avgjerd om endeleg plassering internt på Kuventræ, skal alternativ i tilknyting til Idrettshallen utgreiast. 4. Entrepriseforma skal vera totalentreprise der anbydarane også leverer teikningar og har totalansvaret for leveransen. Det skal vera avgrensa konkurranse med maksimalt 6 deltakarar. Kvar av deltakarane som ikkje vinn konkurransen får betalt NOK ,- for deltakinga. 5. Etter at intern plassering på Kuventræ er vedteken, gjev Os kommunestyre rådmannen fullmakt til å gjennomføra (Likelydande som adm. sitt framlegg med denne edringa i innleiinga). 6. Varmeanlegget må leggja til rette for at det kan nyttast energi frå eit framtidig isbaneanlegg. Samrøystes vedtak om ikkje å realitetshandsama saka før i kommunestyret i kveld. Vedtak: Saka vert sendt vidare til kommunestyret for realitetshandsaming. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Lisbeth Axelsen (H) kom med følgjande framlegg frå Frp/H: Os kommunestyre vedtek at ein førebels skal gå vidare med Prosjekt Fjellhall og Kuventræ for å realisera nytt badeanlegg i Os kommune. Før endeleg vedtak vert fatta skal saka gjennomfølgjande fasar: Fase 1 a) Administrasjonen tek ny kontakt med næringslivet ios for å klarera ut deira engasjement i form av investeringar i anlegget og deltaking i driftsselskap, samt eit mogeleg privat-offentleg samarbeid om parkeringsanlegg i fjell. Administrasjonen må utarbeida prospekt med invitasjon om deltaking i Prosjekt Fjellhall basert på spesifikasjonane av badeanlegg, parkeringsanlegg og moloanlegg i denne saka. Resultatet av forhandlingane mellom Os kommune og næringslivet vert å leggja fram for Os kommunestyre. Dersom kommunestyret finn engasjement frå næringslivet tilfredsstillande går ein vidare med fase 2. Administrasjonen får og i oppdrag å greia ut ein modell med folkeaksjar/-andelar for delfinansiering av prosjektet. Tilbodet om folkeaksjar/-andelar må tilpassast både næringslivet og private hushald. Side 11 av 38

12 I saka som går til Os fkommunestyre skal det også liggja føre eit kvalitetssikra driftsbudsjett basert å erfaringstal frå andre tilsvarande anlegg, samt ei analyse av dei økonomiske konsekvensane anlegget får for den ordinære drifta av Os kommune. b) Parallelt skal alternativet med badeanlegg på Kuventræ utgreiast nærare med omsyn til lokalisering intrnt på Kuventræ og driftskonsept for dette lokaliseringsalternativet. Det opprinnelege alternativet med symjehall lokalisert i tilknyting til Os Idrettshall på Kuventræ utgreiast nærare. Utgreiinga skal innehalda investeringsrammer og forventa driftsbudsjett samt ei analyse av mogelege samarbeidsmodellar med private på driftssida. Fase 2 Rådmannen får fullmakt til å lysa ut tilbodskonkurranse i tråd med dette vedtaket og spesifikasjonane av badeanlegget i vedlegg til saka. Eige prosjekt knytt til eventuelle moloar og nye fyllingar i sentrum, samt parkeringsanlegg i fjell, skal utarbeidast og inkluderast i tilbodskonkurransen. Tilbodet skal utformast slik at kommunen står fritt itl å ta ut delar av anlegget av økonomiske omsyn. Entrepriseforma skal vera totalentreprise der anbydarane også leverer teikningar og har totalansvaret for leveransen. Det skal vera avgrensa konkurranse med maksimalt 6 deltakarar. Kvar av dletakarane som ikkje vinn konkurransen får utbetalt NOK ,- for deltakinga. Fase 3 Når konkrete tilbod på sømjeanlegg, molo og utfylling i Os Hamn, samt eventuelt parkeringsanlegg ligg øe, skal Os kommunestyre ha saka attende for endeleg vedtak. Samla rammer skal haldast opp mot alternativet for Kuventræ (sjå fase 1, pkt. b). Os kommunestyre ynskjer at badeanlegget skal finansierast gjennom følgjande element: Rente- og avdragsfritt lån frå Os kommune Spelemidlar Tilskot/investeringar frå næringsliv og eventuelt private hushald Ordinært lån, finasiert over drifta av anlegget. Majoriteten av badeanlegget skal eigast av Os kommune. Det vert høve til å la eit eige driftsselskap stå for den daglege drifta av anlegget gjennom ein leigeavtale. I driftsselskapet kan private ha eigarinteresser, også over 50%. I det vidare arbeidet ver os formannskap prosjektstyre. Samstundes vert det oppretta ei rådgjevande referansegruppe med deltakarar frå både dagtidsbrukarar og fritidsbrukarar. Torill Otterskred (SV) kom med følgjande forslag og tillegg: Os SV stør Os Ap sitt framlegg om å greia ut tilknyting til idrettshallen på Kuventræ. Nytt pkt. 2: Badeanlegget skal eigast av Os kommune. Ny siste setning: Driftsselskapet kan ha private eigarineressar med inntil 50%. Øystein Nordvik (Tvs) kom med følgjande forslag: Side 12 av 38

13 Pkt.1: Som adm. Pkt 2: Som adm Pkt 3: Badeanlegget skal lokaliserast til Kuventræ. Før endeleg avgjerd om endeleg plassering internt på Kuventræ, skal alternativ i tilknyting itl eksisterande idrettshall utgreiast. Pkt. 4. Som adm. Pkt 5: Etter at intern plassering på Kuventræ er vedteken gjev Os Kommunestyre rådmannen fullmakt til å gjennomføra (likelydande som adm. sitt framlegg). Unnvar Bakke (Ap) kom fed følgjande framlegg til vedtak: Pkt. 1: Som adm. Pkt 2: Som adm. Pkt 3A1 Badeanlegget skal lokaliserast til Kuventræ. Pkt 3A2: Før avgjerd om endeleg plassering internt på Kuventræ, skal alternativ i tilknyting til idrettshallen utgreiast. Pkt. 4: Som adm. Pkt 5: Etter at intern plassering på Kuventræ er vedteken, gjev Os kommunestyre rådmannen fullmakt til å gjennomføra. (likt adm) Pkt. 6: Varmeanlegget må leggja til rette for at det kan nyttast energi frå eit framtidig isbaneanlegg. Røysting: Pkt 1 i forslag frå Ap, Tvs, SV og administrasjonen fekk 17 røyster (6Ap, 4Krf, 1Sp, 2SV, 4Tvs) og fall. Pkt 2 i forslag frå Ap, Tvs, og administrasjonen fekk 15 røyster (6Ap,4Krf, 1Sp, 4Tvs) og fall. Pkt 2 i forslag frå SV fekk 2 røyster (2SV) og fall. Side 13 av 38

14 Pkt 3 i forslag frå Ap, Tvs og SV fekk 17 røyster (6Ap, 4Krf, 1Sp, 2SV, 4Tvs) og fall. Pkt 4 frå Ap, Tvs, SV og administrasjonen fekk 17 røyster (6Ap, 4Krf, 1Sp, 2SV, 4Tvs) og fall. Pkt 5 frå Ap, Tvs og SV fekk 17 røyster (6Ap, 1Krf, 2SV, 4Tvs) og fall. Pkt 6 frå Ap fekk 13 røyster (6Ap, 4Krf, 1Sp, 2SV, 4Tvs) og fall. Frp/H sitt forslag fekk 22 røyster (14 FrP, 4H, 4Krf) og vart vedteke. Vedtak: Os kommunestyre vedtek at ein førebels skal gå vidare med Prosjekt Fjellhall og Kuventræ for å realisera nytt badeanlegg i Os kommune. Før endeleg vedtak vert fatta skal saka gjennomfølgjande fasar: Fase 1 c) Administrasjonen tek ny kontakt med næringslivet ios for å klarera ut deira engasjement i form av investeringar i anlegget og deltaking i driftsselskap, samt eit mogeleg privat-offentleg samarbeid om parkeringsanlegg i fjell. Administrasjonen må utarbeida prospekt med invitasjon om deltaking i Prosjekt Fjellhall basert på spesifikasjonane av badeanlegg, parkeringsanlegg og moloanlegg i denne saka. Resultatet av forhandlingane mellom Os kommune og næringslivet vert å leggja fram for Os kommunestyre. Dersom kommunestyret finn engasjement frå næringslivet tilfredsstillande går ein vidare med fase 2. Administrasjonen får og i oppdrag å greia ut ein modell med folkeaksjar/-andelar for delfinansiering av prosjektet. Tilbodet om folkeaksjar/-andelar må tilpassast både næringslivet og private hushald. I saka som går til Os fkommunestyre skal det også liggja føre eit kvalitetssikra driftsbudsjett basert å erfaringstal frå andre tilsvarande anlegg, samt ei analyse av dei økonomiske konsekvensane anlegget får for den ordinære drifta av Os kommune. d) Parallelt skal alternativet med badeanlegg på Kuventræ utgreiast nærare med omsyn til lokalisering intrnt på Kuventræ og driftskonsept for dette lokaliseringsalternativet. Det opprinnelege alternativet med symjehall lokalisert i tilknyting til Os Idrettshall på Kuventræ utgreiast nærare. Utgreiinga skal innehalda investeringsrammer og forventa driftsbudsjett samt ei analyse av mogelege samarbeidsmodellar med private på driftssida. Fase 2 Rådmannen får fullmakt til å lysa ut tilbodskonkurranse i tråd med dette vedtaket og spesifikasjonane av badeanlegget i vedlegg til saka. Eige prosjekt knytt til eventuelle moloar og nye fyllingar i sentrum, samt parkeringsanlegg i fjell, skal utarbeidast og inkluderast i tilbodskonkurransen. Tilbodet skal utformast slik at kommunen står fritt itl å ta ut delar av anlegget av økonomiske omsyn. Side 14 av 38

15 Entrepriseforma skal vera totalentreprise der anbydarane også leverer teikningar og har totalansvaret for leveransen. Det skal vera avgrensa konkurranse med maksimalt 6 deltakarar. Kvar av dletakarane som ikkje vinn konkurransen får utbetalt NOK ,- for deltakinga. Fase 3 Når konkrete tilbod på sømjeanlegg, molo og utfylling i Os Hamn, samt eventuelt parkeringsanlegg ligg øe, skal Os kommunestyre ha saka attende for endeleg vedtak. Samla rammer skal haldast opp mot alternativet for Kuventræ (sjå fase 1, pkt. b). Os kommunestyre ynskjer at badeanlegget skal finansierast gjennom følgjande element: Rente- og avdragsfritt lån frå Os kommune Spelemidlar Tilskot/investeringar frå næringsliv og eventuelt private hushald Ordinært lån, finasiert over drifta av anlegget. Majoriteten av badeanlegget skal eigast av Os kommune. Det vert høve til å la eit eige driftsselskap stå for den daglege drifta av anlegget gjennom ein leigeavtale. I driftsselskapet kan private ha eigarinteresser, også over 50%. I det vidare arbeidet ver os formannskap prosjektstyre. Samstundes vert det oppretta ei rådgjevande referansegruppe med deltakarar frå både dagtidsbrukarar og fritidsbrukarar. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Innstillinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke. Vedtak: I samband med vurderinga av alternativa for plassering av framtidig badeanlegg i Os vert administrasjonen beden om å få gjennomført naudsynte undersøkingar og vurderingar av grunntilhøva i området syd for hovudanlegget ved Os idrettsplass, Kuventræ. Det vert løyvd kr ,- til føremålet med dekning frå tidlegare års overskot. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Disp. av overskot tidlegare år - vert auka med kr ,- Post Overført til investeringsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Overført frå driftsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Konsulenttenester - vert auka med kr ,- Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Side 15 av 38

16 I samband med vurderinga av alternativa for plassering av framtidig badeanlegg i Os vert administrasjonen beden om å få gjennomført naudsynte undersøkingar og vurderingar av grunntilhøva i området syd for hovudanlegget ved Os idrettsplass, Kuventræ. Det vert løyvd kr ,- til føremålet med dekning frå tidlegare års overskot. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Disp. av overskot tidlegare år - vert auka med kr ,- Post Overført til investeringsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Overført frå driftsrekneskapen - vert auka med kr ,- Post Konsulenttenester - vert auka med kr ,- Behandling i Ungdommens formannskap i møte Behandling i utvalget: Kultursjef Karl Ole Midtbø orienterte om planarbeidet som er sett i gang. Saka vart teke til orientering. Vedtak: Saka vart teke til orientering. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalget: Etter framlegg frå rådsmedlem Kåre Herdlevær, drøfta eldrerådet denne saka og gjorde slikt vedtak: Vedtak: Os Eldreråd har ved fleire høve hatt oppe sak om nytt badeanlegg, symjehall, i Os, seinast i møte 09. september 2002, der rådet bad om å bli med i planleggingsarbeidet. Os Eldreråd har så langt ikkje blitt kalla inn til noko møte. Vi har også fått opplyst at Os handikapplag, som burde vera ein endå meir sentral aktør i planleggingsarbeidet, heller ikkje er blitt kontakta. I Os og Fusaposten av 15. mars d.å. går det fram at formannskapet vil få presentert ei løypemelding om badeanleggprosjektet på førstkomande møte. Eldrerådet reknar då med at arbeidet med prosjektet, og dei krav som må stillast for at anlegget skal kunna brukast av alle brukargrupper, vert drøfta. Os Eldreråd seier seg lei for at rådet ikkje har fått vera med i planleggingsarbeidet så langt og ber om å verta representert i den vidare prosessen. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Borghild Borgen (A) kom med følgjande forslag til tillegg til innstillinga: Kunstisanlegg. Side 16 av 38

17 I arbeidet ed utviklinga av planane for eit badeanlegg, må det takast omsyn til at det er nok areal til å utnytta den spillkulden som eit slikt anlegg vil gje. At aralet ligg rimeleg nært badeanlegget, vil gje høve til å byggja eit kunstisanlegg. Planlegging og tekniske løysingar for eit kunstisanlegg må med i planarbeidet frå starten av. Dersom investeringskostnadene vert for store, skal det leggjast til rette for eit kunstisanlegg i byggjetrinn II. Forslaget vert å senda over til administrasjonen for vidare utgreiing. Dag Westhrin (SV) kom med følgjande alternativt forslag til innstillinga: Formannskapet ber administrasjonen arbeida vidare med eit sømjeanlegg lokalisert på Kuventræ. Målet må vera å utvikla eit godt sentralidrettsanlegg i Os. Os kommune skal vera ansvarleg for drifta. Planleggingsramma vert om lag 40 mill.kr. SV sitt forslag fekk 1 røyst (1SV). Terje Søviknes (FrP) ønsker ei måling av grunntilhøva på Kuventræ. Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke med 8 røyster (3FrP, 2H, 1Ap, 1Tvs, 1Krf). Vedtak: Formannskapet ber rådmannen arbeida vidare med planane for bassenganlegg innanfor ei kostnadsramme på 60 millionar kroner. Dersom det kan dokumenterast at ein kommersiell del i tillegg til sjølve bassenganlegget vert sjølvfinansierande, med grunnlag i bindande leigeavtalar/opsjonsavtalar, kan kostnadsramma utvidast tilsvarande kostnaden til kommersielle delen. I den vidare prosessen, og fram til endeleg vedtak i saka, bør ein opna opp for brei deltaking i debatten om innhald i og plassering av badeanlegget. Dette bør gjerast gjennom brei høyringsprosess, brukarundersøkingar og folkemøte om saka. Side 17 av 38

18 Vurdering/tilråding frå Rådmannen Slik framlegga til vedtak er formulerte, ber ein no Os kommunestyre å velja adresse, kostnadsramme og innhald i det framtidige badeanlegget. Rådmannen meiner ein ikkje bør senka grensa for minimum innhald i anlegget, uavhengig av adresse, under det som er med i framlegg til vedtak. Ein reduksjon av innhald vil gje automatiske føringar for bruk og publikumsinteresse, og kan gje mindre fleksibilitet og mindre inntekter frå billettsal. Når det gjeld lokalisering og kostnadsramme, har dette vore sentrale tema i den nyleg avslutta valkampen. Rådmannen finn det derfor ikkje rett å rå til eit bestemt alternativ, men peika på nokre sentrale moment som bør telja med når representantane konkluderer i saka Innhald Inntekter Hugs at det som er raskast å stryka frå innhaldslista oftast er det som sikrar viktige inntekter (vassklie, boblebad, osb) Sal av billettar er viktigaste inntektskjelda, og sal av nok billettar er det som skal sikra at Os kommune ikkje må gå inn med ekstra tilskott, men heller få tilbake renter og avdrag på lån frå Os kommune. Det er argument for og mot om lokalisering i sentrum gjev mindre risiko og fleire selde billettar enn lokalisering utanfor sentrum. Grunntilhøve Kontraktvilkåra vil vera slik at den tilbydar som får oppdraget sjølv må ha sikra seg mot overraskingar i grunnen, og økonomisk risiko ligg hos vedkommande tilbydar. Fjellkvalitet Kontraktvilkåra vil vera slik at den tilbydar som får oppdraget sjølv må ha sikra seg mot overraskingar i fjellkvalitet, og økonomisk risiko ligg hos vedkommande tilbydar Lovverk Innkjøp/bygging av anlegg i desse kostnadsområda krev særskild behandling i samsvar med nasjonale og internasjonale lover og reglar, mellom anna krav om offentleggjering og faktisk høve til å delta som tilbydar for eit tal aktørar. Det må lysast ut konkurranse om oppdraget i EØS området når samla kostnad overstig 40,4 millionar kroner Når desse, og andre, moment er vurderte, er det partia og den einskilde representant sine visjonar om korleis ein best forvaltar utviklinga av Os-bygda som avgjer kva alternativ som best tek dette i vare. Etter vedtak om lokalisering, kostnadsramme og innhald, vil Rådmannen arbeida vidare med aktuelle tilbydarar og i eiga sak til Os kommunestyre leggja fram tilråding om kva konsept/tilbydar som er vurdert som det/den beste. Side 18 av 38

19 Vedlegg: 1. Sak til K-styret 24.juni 2003 med vedlegg 2. Sak til K.styret 23.september 2003 med vedlegg 3. Kopi av invitasjon til å leiga parkeringsplassar i fjellanlegg Saksopplysningar: i K-sak 0059/ gjorde kommunestyret følgjande vedtak: Os kommunestyre held oppe vedtak frå møte den 24. juni 2003, og ber rådmannen arbeida vidare med saka i tråd dette vedtaket og den oppsette tidsplanen. Slik framdrift gjev handsaming i formannskapet den 11. november 2003 og i kommunestyret den 18. november Utvikling i saka frå Rådmannen har i samarbeid med Os sentrumsforening sendt ut brev til næringsdrivande i Os og det har vore arrangert ope orienteringsmøte i Elvegården der det møtte 21 personar. Det har blitt laga bindande avtalar med over 30 bedrifter for til saman 83 parkeringsplassar i 4 år. Alternativt er det ønskje frå 2 interessentar å kjøpa til saman 9 plassar for kr per stk i staden for å leiga. Samla leigeinntekt i fire års perioden vert 83 plassar à kr ,- x 4 = kr ,-. Dette dekker omlag 42 % av finansutgiftene for parkeringsanlegget i 4 års perioden. Rådmannen er godt nøgd med denne interessa frå næringslivet og føler seg trygg på at resten av plassane også kan leigast ut før opning av anlegget, dersom alternativet med badeanlegg i fjellhall vinn fram. Dei som har signert for leige av plassar for 4 år har teke atterhald om at Os kommune seinast ved opninga av parkeringsplassane i fjell også innfører effektiv kontroll av parkeringsreglane i heile sentrum og innfører gebyr ved parkering over 2 timar. Med slik kontroll og slikt gebyr er rådmannen også overtydd om at parkeringsplassar, som ikkje er leigde ut permanent, vil gje gode inntekter frå dags- og timesparkering. På same vis er det svært truleg at det heller ikkje blir nokon vanskar med leigeinntektene etter at første 4 årsperiode er ute. Basert på dette er det sannsynleggjort at eit parkeringsanlegg i tilknyting til badeanlegg i fjellhall vil gje inntekter nok til å dekkja investering og drift av denne delen av anlegget. Når det gjeld vilje i næringslivet til annan finansiell deltaking i investering og drift av nytt badeanlegg er dette området ikkje ferdig utgreidd. Rådmannen har hatt kontakt med nokre aktørar som signaliserar mogleg vilje til deltaking på investeringssida, men ein treng vita kvar anlegget kjem før ein vil gå vidare med forpliktande samtalar. Rådmannen har på dette grunnlaget venta med å ta formell kontakt med eit større tal aktørar i dette spørsmålet. På driftssida er det mogleg å sjå føre seg fleire høve for offentleg-privat samarbeid. Dette gjeld både i eit eige driftsselskap av badeanlegget, men og i samband med etablering av tilleggstenester innan det samla arealet. Slike tenester kan mellom anna vera kafé- og serveringsdrift, butikk(ar), velværesenter, fysioterapi, ergoterapi, kiropraktor, osb. Rådmannen har opplevd ein tydeleg interesse for dette, men samtlege aktørar ønskjer avklaring av stadvalet før ein går i vidare dialog. Side 19 av 38

20 Rådmannen har vurdert grundig spørsmålet om sal av folkeaksjar som eit tiltak i finansieringa av badeanlegget. I dette arbeidet har ein og sett på kva erfaringar andre tilsvarande anlegg har på dette feltet, og summane ein har klart å reisa er svært avgrensa. Etter nokre testspørsmål til ei avgrensa gruppe innbyggjarar, viste det seg at kunnskap om kvar anlegget vert liggjande var eit krav før ein kan seie noko om, og kor mykje, ein som innbyggjar vil bruka på folkeaksjar. Då dette spørsmålet ennå ikkje er avklara, rår ein til at dette vert tatt opp att i hovudprosjektet etter at stadval er gjort. Basert på prosessen så langt i Os, og erfaringane frå andre anlegg, opplever rådmannen at det kan vera mogeleg å henta inn mellom kr 1-2 millionar frå næringsliv og innbyggjarar til investering i anlegget, der skilnaden knyter seg til stadval, innhald og driftsform. Under føresetnad av at det ikkje blir knytt for mange fordelar, som til dømes redusert billettpris til folkeaksjane, vil ein million kroner i folkeaksjar kunna redusera kravet til inntening med ,- per år og dermed minska den kommunale risikoen for å måtta dekka eventuelt driftsunderskot. Vedtak i denne saka handlar i denne omgong berre om val av stad, innhald og økonomisk ramme for badeanlegget. Når slikt vedtak ligg føre vil rådmannen sjå til at det vert utvikla grunnlag for deltaking i tilbodskonkurranse og at dette vert sett i verk i EØS-marknaden slik reglane er. Når endelege bindande tilbod har kome inn vil rådmannen vurdera tilboda og leggja dei fram for kommunestyret for endeleg val av tilbod og leverandør. Det er først etter at tilboda er komne inn, og dei er vurderte, at ein veit om ein eller fleire av dei kan realiserast innan dei økonomiske rammene som er sett. Følgjande er frå saksutgreiinga til møtet , sak 0059/03 Os kommunestyre behandla saka om badeanlegg i møte Følgjande vedtak vart gjort med 22 røyster (14 FrP, 4H, 4Krf): Os kommunestyre vedtek at ein førebels skal gå vidare med Prosjekt Fjellhall og Kuventræ for å realisera nytt badeanlegg i Os kommune. Før endeleg vedtak vert fatta skal saka gjennom følgjande fasar: Fase 1 e) Administrasjonen tek ny kontakt med næringslivet i Os for å klarera ut deira engasjement i form av investeringar i anlegget og deltaking i driftsselskap, samt eit mogeleg privat-offentleg samarbeid om parkeringsanlegg i fjell. Administrasjonen må utarbeida prospekt med invitasjon om deltaking i Prosjekt Fjellhall basert på spesifikasjonane av badeanlegg, parkeringsanlegg og moloanlegg i denne saka. Resultatet av forhandlingane mellom Os kommune og næringslivet vert å leggja fram for Os kommunestyre. Dersom kommunestyret finn engasjement frå næringslivet tilfredsstillande går ein vidare med fase 2. Administrasjonen får og i oppdrag å greia ut ein modell med folkeaksjar/-andelar for delfinansiering av prosjektet. Tilbodet om folkeaksjar/-andelar må tilpassast både næringslivet og private hushald. Side 20 av 38

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE

Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 19.05.2014 ASTE Avgjerd av: Saksh.: Arild McClellan Steine Arkiv: N-252 Objekt: Arkivsaknr 14/293-6 Søknad

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer