Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00"

Transkript

1 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010 Fraværende representanter Annette Johansen, Monica Hoff Møtende vararepresentanter Tove Brennhaug, Gunnvald Olsen Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 041/10-050/10 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 34 Møtebok Sak nr. Sakstittel 041/10 Møteplaner Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Kommunestyret og Fondsstyret 042/10 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse - prioritering av søknader om spillemidler /10 Plan for interkommunalt samarbeid mellom barneverntjenestene i Grane og Hattfjelldal og satsing på kommunalt barnevern /10 Grane barne- og ungdomsskole - tilstandsrapport 045/10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter /10 Plan for gjennomføring av selskapskontroll /10 Indre Helgeland Regionråd - forslag til nye vedtekter 048/10 Budsjettreguleringer - 2. halvår /10 Budsjett Økonomiplan /10 Formalisering av interkommunalt prosjekt - Vefsna Sport Fishing Festival Til innkalling og saksliste: Hans Bordevich: Kolbjørn Eriksen: Pål-Ove Wika: Vara til KS fra FRP har ikke fått tilsendt sakspapirer. Gjelder Henny H Nilssen. Stilte spørsmål vedrørende manglende saksframlegg på ny arbeidsavtale med Rådmann. Spørsmål til sak 41/10, om forslag til møteplan for 2011 er behandlet i andre pol organer, det går ikke fram av saksframlegget. Ordfører svarte at møteplan 2011 var saksforberedt i FS. Deretter til sak 43/10, der det stiltes spørsmål hvorfor denne saken ikke var lagt fram for behandling i en av de aktuelle fagkomiteer. Rådmann svarte på dette at det skyldtes tidspress, og at et gyldig politisk KS-vedtak var nødvendig for å kunne komme i posisjon til å søke om ekstra BV-midler fra Fylkesmannens tilleggsbevilling til BV i 2011 som er på kr 12 mill. Deretter til sak 45/10 og 46/10 om de ikke realitetsbehandles i KS. Saksopplysning fra Rådmann her er at begge saker er som resultat av 2x Notater fra Kontrollutvalget til Kommunestyret ang Plan for gjennomføring av Forvaltningsrevisjonsprosjekter og Plan for gjennomføring av Selskapskontroll Etter samråd med leder av Kommunerevisjonen ble vi rådet til å legge disse to Notater fram for sak til KS der det skal fattes vedtak om tilslutning el evt annet. I ettertid er det riktignok kommet fra Kontrollutvalgssekretæren om at disse to Notater kun skal legges fram som referatsaker. Rådmann har valgt å følge anbefalingen fra Kommunerevisjonsleder Aksel Sivertsen. Ellen Schjølberg: Til sak 44/10 mangler Tilstandsrapporten fra Grane Barne- og ungdomsskole som saksgrunnlag! Oppvekst- og kultursjef svarte på vegne av Rådmann at dette er sterkt beklagelig, og henviste til at Rapporten var utdelt i forkant av møtet men at den også manglet siste side, rapportens konklusjon.

3 Side 3 av 34 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 10/478 10/4637 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 041/10 Kommunestyret Møteplaner Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Kommunestyret og Fondsstyret Sammendrag: Forslag til veiledende møteplan: Formannskapet Administrasjonsutvalget Fondsstyret (Vefsna) Kommunestyret (konst. møte) *) Møtestart kl Møtestart kl Møtestart kl Møtestart kl *) kl Dagmøte Vurdering: Rådmannens innstilling: Kommunestyret Behandling:

4 Side 4 av 34 Møteplan enstemmig vedtatt. KS-041/10 Vedtak: Formannskapet Administrasjonsutvalget Fondsstyret (Vefsna) Kommunestyret (konst. møte) *) Møtestart kl Møtestart kl Møtestart kl Møtestart kl *) kl Dagmøte

5 Side 5 av 34 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /458 10/4492 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 024/10 Komité for oppvekst og kultur /10 Kommunestyret Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse - prioritering av søknader om spillemidler 2011 Sammendrag: Kommunestyret vedtok i sak 46/08 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse for perioden Vurdering: For å kunne fremme søknad om spillemidler stiller Kulturdepartementet krav til kommunene om kommunedelplan. Denne planen inneholder både ei prioritert og ei uprioritert liste over planlagte anlegg i planperioden. Kommunestyret skal årlig foreta revidering av begge listene og sette opp søkerne i prioritert rekkefølge. Etter at Kommunestyret prioriterte søknadene for 2010, er søknad om spillemidler til idrettshallen imøtekommet med et tilskudd på totalt 4,5 millioner kroner og dermed fullfinansiert. NMK Granes søknad om spillemidler til rehabilitering av motorbanen i Svenningdal ble avslått på grunn av lav prioritering og manglende midler hos fylkeskommunen. Administrasjonen ønsker å opplyse om at kommunen har forskuttert spillemidler til motorklubben i form av et rentefritt lån, slik at arbeidet som det søkes midler til, allerede er utført. For søknadsrunden i 2011 ønsker man å fremme disse søknadene fra Grane med følgende nøkkeltall: Ordinære idrettsanlegg: Grane kommune, kunstgressbane: Anleggskostnad: kr ,- Spillemidler: kr ,- Momskompensasjon: kr ,- Innsamlede midler: kr ,-

6 Side 6 av 34 Egenkapital: kr ,- NMK Grane, rehabilitering motorbane/klubbhus: Anleggskostnad: kr ,- Spillemidler: kr ,- Egenkapital/lån/dugnad: kr ,- Nærmiljøanlegg: Ingen søknader er kommet inn. Administrasjonen ønsker å opplyse om at det er meldt inn fire søknader i kategorien for mindre kostnadskrevende anlegg. Disse anleggene søknadene har en kostnadsramme under kr ,- og behandles fortløpende gjennom året av fylkeskommunen. Søknadene skal ikke prioriteres i kommunedelplanen. Dette gjelder: Bogfjellmoen velforening: Tursti og skilting Bogfjellmoen - Dempa skogstue. Grane kommune: Akebakke på Stormoen. Grane Næringsutvikling/ Prosjekt fra hovedvei til drømmefiske: Tilrettelegging av fiskeplasser i Fiplingdal og Majavatn. Årets søknader om spillemidler har vært behandlet i Idrettsrådet, som har kommet med følgende prioritering: 1. Kunstgressbane. 2. Rehabilitering motorbane/klubbhus. Rådmannens innstilling: Grane kommune prioriterer søknader om spillemidler 2011 slik: 1. Grane kommune, kunstgressbane. 2. NMK Grane, rehabilitering av klubbhus/motorbane Komité for oppvekst og kultur Behandling: KOK-024/10 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling vedtatt med 16 mot 1 stemme. KS-042/10 Vedtak: Grane kommune prioriterer søknader om spillemidler 2011 slik:

7 Side 7 av Grane kommune, kunstgressbane. 2. NMK Grane, rehabilitering av klubbhus/motorbane. Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 10/475 10/4588 Morten Daleng Saksnummer Utvalg Møtedato 043/10 Kommunestyret Plan for interkommunalt samarbeid mellom barneverntjenestene i Grane og Hattfjelldal og satsing på kommunalt barnevern 2011 Sammendrag: Rådmannens innstilling: Plan for interkommunalt samarbeid mellom barneverntjenestene i Grane og Hattfjelldal for perioden vedtas. I forbindelse med statens satsing på kommunalt barnevern 2011 fremmer Grane kommune søknad om øremerkede midler til dekning av følgende stillinger: - 100% stilling benyttes til 50 % forebyggende arbeid med barn og unge direkte knyttet opp til skoler og barnehager, mens resterende 50% skal gå til saksbehandling, etter lov om barnverntjenester. - 50% prosjektstilling i samarbeid med Hattfjelldal for utredning av videre interkommunalt/regionalt barnevernsamarbeid Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-043/10 Vedtak: Plan for interkommunalt samarbeid mellom barneverntjenestene i Grane og Hattfjelldal for perioden vedtas. I forbindelse med statens satsing på kommunalt barnevern 2011 fremmer Grane kommune søknad om øremerkede midler til dekning av følgende stillinger: % stilling benyttes til 50 % forebyggende arbeid med barn og unge direkte knyttet opp til skoler og barnehager, mens resterende 50% skal gå til saksbehandling, etter lov om

8 Side 8 av 34 barnverntjenester % prosjektstilling i samarbeid med Hattfjelldal for utredning av videre interkommunalt/regionalt barnevernsamarbeid. Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 10/477 10/4599 Halvar Botnen Saksnummer Utvalg Møtedato 025/10 Komité for oppvekst og kultur /10 Kommunestyret Grane barne- og ungdomsskole - tilstandsrapport Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I Halvar Botnen Tilstandsrapport Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte Sammendrag: Dette er den første tilstandsrapporten som lages etter de nye bestemmelsene, og den omhandler tilstanden i opplæringen, læringsresultater og noe om læringsmiljøet på skolen. Rådmannens innstilling: Tilstandsrapporten for grunnskolen i Grane kommune tas til etterretning Komité for oppvekst og kultur Behandling: KOK-025/10 Vedtak: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Kommunestyret Behandling: Oppvekst og kultursjef Halvar Botnen orienterte om tilstandsrapporten da den ikke var vedlagt saken.

9 Side 9 av 34 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-044/10 Vedtak: Tilstandsrapporten for grunnskolen i Grane kommune tas til etterretning. Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 07/533 10/4627 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 045/10 Kommunestyret Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter Trykte vedlegg: Notat til KS fra KU , Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter Sammendrag: Adm viser til vedlagt Notat til Kommunestyret i Grane fra Kontrollutvalget vedrørende Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter KU anser fortsatt at opplistede områder / temaer er relevante for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: - Politisk styring og kontroll - Materiell (anskaffelser / verdibevaring) - Barnehage - Grunnskole - Sosial - Pleie / omsorg - Fysisk planlegging NB! For nærmere avgrensninger/detaljer under det enkelte område/tema henvises til Notatet fra KU til KS. Vurdering: Adm kan ikke ha noen mening om KU s gjøremål inkl prioriteringer, intensjoner og oppgaver ifm kontroll av adm og politiske styringsorganer. Hvis KS ikke ønsker å gi noen spesielle føringer/anbefalinger på KU s Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2011, kan det fattes vedtak som KS slutter seg til Kontrollutvalgets tilrådning til Plan for gjennomføring av forvaltningrevisjonsprosjekter Rådmannens innstilling:

10 Side 10 av 34 Ingen innstilling avgis Kommunestyret Behandling: Forslag fra Felleslista: Kommunestyret slutter seg til Kontrollutvalgets tilrådning til Plan for gjennomføring av forvaltningsprosjekter En vil henvise til at Kontrollutvalget har særlig fokus på politisk styring og kontroll, herunder saksutredninger til politisk nivå og gjennomføring av politiske vedtak. Samt langsiktig kommunal planlegging og prosesser, herunder arealplanlegging, strategisk plan samt økonomiplan. Enstemmig vedtatt. KS-045/10 Vedtak: Kommunestyret slutter seg til Kontrollutvalgets tilrådning til Plan for gjennomføring av forvaltningsprosjekter En vil henvise til at Kontrollutvalget har særlig fokus på politisk styring og kontroll, herunder saksutredninger til politisk nivå og gjennomføring av politiske vedtak. Samt langsiktig kommunal planlegging og prosesser, herunder arealplanlegging, strategisk plan samt økonomiplan.

11 Side 11 av 34 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 07/533 10/4630 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 046/10 Kommunestyret Plan for gjennomføring av selskapskontroll Trykte vedlegg: Notat til KS fra KU , Plan for selskapskontroll Sammendrag: Adm viser til Notat til Kommunestyret i Grane kommune fra Kontrollutvalget, der det vises til Plan for gjennomføring av selskapskontroll KU melder at de fortsatt anser at Søndre Helgeland Miljøverk IKS og Helgelandskraft AS kan være relevant for gjennomføring av selskapskontroll. Som anført i vedlagt Notat. Vurdering: Adm skal ikke blande seg inn i KU s gjøremål, inkl prioriterte intensjoner og oppgaver, fordi adm også er et objekt for KU. Derfor avgis ingen vurdering med tilråding utenom den tilråding som KU selv har valgt å prioritere. Hvis KS ikke ønsker å gi noen spesielle føringer på KU s valg av selskapskontroll for 2011 kan det fattes et vedtak som KS slutter seg til Kontrollutvalgets tilråding om selskapskontroll i perioden Rådmannens innstilling: Ingen innstilling avgis Kommunestyret Behandling: KS-046/10 Vedtak: Grane kommunestyre tar til orientering den selskapskontroll som er gjennomført. Enstemmig vedtatt.

12 Side 12 av 34 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /264 10/3047 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 060/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Indre Helgeland Regionråd - forslag til nye vedtekter Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Lurøy kommune Indre Helgeland Regionråd - forslag til nye vedtekter 2 I Hattfjelldal kommune Indre Helgeland regionråd 2010 og 2011 Sammendrag: Indre helgeland Regionråd (IHR) har i rådsmøte vedtatt forslag til nye vedtekter for rådet, og oversendt disse til medlemskommunene for godkjenning i de respektive kommunestyrene. Vurdering: Rådmannsutvalget (RU) i IHR har vurdert de nye vedtektene og har flg kommentarer/innspill: Til 4, 1. ledd: RU er ikke ubetinget enig i at leder- og nestledervervet skal rotere mellom medlemskommunene. Det er viktigere å ha et godt fungerende råd enn at det skal være automatikk i hvem som skal velges som ledere. Til 4, 3. ledd: RU er enig i at konsensusprinsippet skal være bærende, men ønsker en presisering av behandlingsmåten i rådet når dette ikke lar seg gjennomføre. Er simpelt flertall tilstrekkelig til å binde rådet eller er det ønskelig med et større flertall dersom kontroversielle saker kommer opp til behandling? Til 4, 5. ledd: Ang Styringsform anmoder RU om at rådet tar behovet for et eget arbeidsutvalg opp til vurdering ved gjennomgang av vedtektene i neste periode. RU er kjent med innsigelsene fra opposisjonslederne om at infoen fra arbeidsutvalget til resten av rådet ikke alltid er den beste. Dette kan løses ved at det ved behov for at saker må behandles og/eller vedtak fattes utenom de faste møtene i rådet, benytter fjernmøter (tlf/videokonferanse/skriftlig saksbehandling) jfr forskrift om fjernmøter. Dette vil medvirke til at hele rådet blir inkludert på en bedre måte enn i dag, og problemstillingen med dårlig informasjon og medvirkning faller bort. Rådmannsutvalget gir tilslutning til at vedtektene godkjennes slik de foreligger til behandling, men anmoder samtidig om at de forhold som er påpekt blir vurdert ved en eventuell endring av vedtektene i neste valgperiode.

13 Side 13 av 34 Rådmannens innstilling: Vedtektene for Indre Helgeland Regionråd godkjennes i tråd med vedtak av Rådmannsutvalgets innspill til vedtektsendringer vurderes ifm eventuelle nye endringer i neste valgperiode Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-060/10 Vedtak: Vedtektene for Indre Helgeland Regionråd godkjennes i tråd med vedtak av Rådmannsutvalgets innspill til vedtektsendringer vurderes ifm eventuelle nye endringer i neste valgperiode Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-047/10 Vedtak: Vedtektene for Indre Helgeland Regionråd godkjennes i tråd med vedtak av Rådmannsutvalgets innspill til vedtektsendringer vurderes ifm eventuelle nye endringer i neste valgperiode.

14 Side 14 av 34 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 10/387 10/4394 Jonny Haldorsen Saksnummer Utvalg Møtedato 100/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Budsjettreguleringer - 2. halvår 2010 Sammendrag: I forbindelse med budsjettendringer for budsjettåret 2010, anmoder administrasjonen om regulering av budsjett/økonomiplan 2010 som foreslått i innstillingen. Vurdering: I forbindelse med avslutningen av årsregnskapet for 2010 anmoder administrasjonen om at følgende budsjettreguleringer gjennomføres i budsjett for Endringene bygger på vedtak i fondsstyre, formannskap, kommunestyret og administrative vedtak for Ved gjennomgang av regnskapet er det kommet frem at det er investert i inventar og utstyr på Grane barne- og ungdomsskole for kr ,- uten at det har vært finansiert. Grunnen er en misforståelse knyttet til kommunestyrevedtak 011/09 hvor det ble gjort et vedtak om å bruke kr pluss merverdiavgift til investering i inventar og utstyr. Imidlertid er det ikke gjort vedtak om finansieringen. I samtaler med oppvekst- og kultursjef er det kommet frem at meningen var at det hele skulle finansieres ved låneopptak. Dette låneopptaket er ikke gjennomført i Dermed mangler finansieringen for kjøp av inventar og utstyr. Finansieringen av dette vil bli gjennomført ved at spillemidler kommunen mottar vedrørende idrettshall, kr ,- går med til å finansiere dette merforbruket i investeringsregnskapet. Videre skal minimum 20% av momskompensasjon fra drift til investering i Med dette vil etter de beregninger som er gjort, investeringsregnskapet for 2010 balansere. Uten ovenstående er det ikke funnet noe som ikke følger vedtak eller de fullmakter som gjelder. I det følgende fremkommer budsjettreguleringene: Budsjettregulering og finansiering i driftsregnskapet. Bruk av Vefsna-fondet: I driftsregnskapet anmodes følgende endringer i forbindelse med tildeling av midler fra Vefsnfondet: Lån Svenningdal Trevarefabrikk AS kr ,-. Fondsstyre sak 002/10. D kr ,- K kr ,-

15 Side 15 av 34 Laksforsen Turistcafè AS, tilskudd til investering i bygg og anlegg kr ,- over to år. Kr ,- utbetales i 2010, kr ,- utbetales i Fondsstyre sak 004/10: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Tommy Nilsen om tilskudd til kjøp av kantklipper, Fondsstyre sak 009/10: D kr ,- K kr ,- Bruskranken Rein, tilskudd på kr ,-. Fondsstyre sak 013/10: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Grane Hytteservice AS til oppstart av småsagbruk. Fondsstyre sak 014/10: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Svenningdal camping, prosjekttilskudd kr ,-. Fondsstyre sak 015/10: D kr ,- K kr ,- Karius og Baktus Kulturbarnehage, etableringstilskudd på kr ,-. Fondsstyre sak 017/10: D kr ,- K kr ,- Øvrige budsjettreguleringer og finansiering driftsregnskapet: I det følgende kommer budsjettreguleringer i den øvrige driften i Sentraladministrasjon: Bedriftshelsetjenesten, dekkes av disposisjonsfond bedriftshelsetjenesten Tilretteleggingstilskudd, diverse mindre forhold (reise, kurs) som finansieres av driftsfond: D kr ,- D kr ,- K kr ,- 2. Oppvekst/kultur Kompetanseutvikling GBU, vedtak støtte lærer med kompetanseutvikling. Bruk av fond for kompetanseutvikling D kr ,- K kr ,- SFO Grane, turkjøring Stormoen Fjellbekkmoen. SFO har vært på en tur og har leid en buss. Bruk av SFO D kr ,50 K kr ,50

16 Side 16 av 34 Kulturskolen, kjøp av flygel, deler av kjøpet dekkes av fond den kulturelle skolesekk. Bruk av fond kulturelle skolesekk. D kr ,- K kr ,- Frivillighetssentralen, kr brukt av fond for mindre aktivitet. Bruk av fond frivillighetssentralen D Finn konto brukt kr ,- K kr ,- 3. HELSE: Tilbud til personer med rusproblemer, kr ,-. Bruk av disposisjonsfond D kr ,- K kr ,- Søknad på midler til rusfritt arrangement fritidsklubben Frisco kr ,- og fra Fiplingdal IL kr ,-. KOH sak 006/10. Bruk av rusmiddeltiltak D kr ,- K kr ,- Søknad om midler til rusfritt arrangement, Vegset samfunnshus, kr ,-. KOH sak 012/10. Bruk av rusmiddeltiltak D kr ,- K kr ,- 4. Teknisk/næring Etableringstilskudd fra kommunalt næringsfond kr ,-. Administrativt vedtak. Bruk av næringsfond kommunalt D kr ,- K kr ,- 5. Pleie og omsorg Diverse bruk av gavefond ved sykehjemmet konto kr D kr K kr Diverse bruk av gavefond sykehjemmet konto kr D kr K kr Bruk av gavefond arbeidsstue konto kr ,80. D kr ,- K kr ,- Bruk av gavefond arbeidsstue konto kr D kr ,- K kr ,-

17 Side 17 av 34 Budsjettreguleringer og finansiering i investeringsregnskapet For investeringsregnskapet skal følgende budsjettreguleringer gjennomføres: 1. Sentraladministrasjon Innkjøp av ny terminalserver. Følger av vedtak i FS sak 036/10. Bruk av ubundne investeringsfond Følgende budsjettreguleringer skal gjennomføres: D kr ,- K kr ,- 2. Oppvekst og kultur: Innkjøp av messetelt, FS 025/10. Bruk av ubundne investeringsfond D kr K kr Helse Diverse nytt utstyr, jfr. vedtak FS Bruk av ubundne investeringsfond D Prosjektnr kr ,- K Prosjektnr kr ,- 4. Teknisk/næring Innkjøp av tråkkemaskin jfr. vedtak KS 005/10. Bruk av ubundne investeringsfond D kr ,- K kr ,- Inngangsparti rådhuset, FS 087/09. Bruk av ubundne investeringsfond D kr ,- K kr ,- Erik I. Paulsen, kommunal kjøp av eiendom. Bruk av ubundnes investeringsfond D kr K kr Nytt inngangsparti, prosjekt 9104, bruk av ubunden investeringsfond D Prosjekt 9104 kr K Prosjekt 9104 kr Formannskapssalen, KS 112/09. Finansiering ved bruk av ubunden investeringsfond, D kr K kr Varmtanlegg barneskolen, KS 011/10. Bruk av ubundne investeringsfond D kr K kr

18 Inventar ny formannskapssal, FS 26/10. Bruk av ubundne investeringsfond D Prosjekt 9108 kr K Prosjekt 9108 kr Side 18 av 34 Kjøp av eiendom fra Margrete Halle og Anne Lise Finck, KS vedtak 115/09. Bruk av disposisjonsfond D kr K kr Rådmannens innstilling: Det gjøres følgende budsjettreguleringer for 2. halvår 2010: Lån Svenningdal Trevarefabrikk AS kr ,-. Fondsstyre sak 002/10. D kr ,- K kr ,- Laksforsen Turistcafè AS, tilskudd til investering i bygg og anlegg kr ,- over to år. Kr ,- utbetales i 2010, kr ,- utbetales i Fondsstyre sak 004/10: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Tommy Nilsen om tilskudd til kjøp av kantklipper, Fondsstyre sak 009/10: D kr ,- K kr ,- Bruskranken Rein, tilskudd på kr ,-. Fondsstyre sak 013/10: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Grane Hytteservice AS til oppstart av småsagbruk. Fondsstyre sak 014/10: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Svenningdal camping, prosjekttilskudd kr ,-. Fondsstyre sak 015/10: D kr ,- K kr ,- Karius og Baktus Kulturbarnehage, etableringstilskudd på kr ,-. Fondsstyre sak 017/10: D kr ,- K kr ,- Øvrige budsjettreguleringer og finansiering driftsregnskapet: I det følgende kommer budsjettreguleringer i den øvrige driften i 2010.

19 Side 19 av Sentraladministrasjon: Bedriftshelsetjenesten, dekkes av disposisjonsfond bedriftshelsetjenesten Tilretteleggingstilskudd, diverse mindre forhold (reise, kurs) som finansieres av driftsfond: D kr ,- D kr ,- K kr ,- 2. Oppvekst/kultur Kompetanseutvikling GBU, vedtak støtte lærer med kompetanseutvikling. Bruk av fond for kompetanseutvikling D kr ,- K kr ,- SFO Grane, turkjøring Stormoen Fjellbekkmoen. SFO har vært på en tur og har leid en buss. Bruk av SFO D kr ,50 K kr ,50 Kulturskolen, kjøp av flygel, deler av kjøpet dekkes av fond den kulturelle skolesekk. Bruk av fond kulturelle skolesekk. D kr ,- K kr ,- Frivillighetssentralen, kr brukt av fond for mindre aktivitet. Bruk av fond frivillighetssentralen D Finn konto brukt kr ,- K kr ,- 3. HELSE: Tilbud til personer med rusproblemer, kr ,-. Bruk av disposisjonsfond D kr ,- K kr ,- Søknad på midler til rusfritt arrangement fritidsklubben Frisco kr ,- og fra Fiplingdal IL kr ,-. KOH sak 006/10. Bruk av rusmiddeltiltak D kr ,- K kr ,- Søknad om midler til rusfritt arrangement, Vegset samfunnshus, kr ,-. KOH sak 012/10. Bruk av rusmiddeltiltak D kr ,- K kr ,- 4. Teknisk/næring Etableringstilskudd fra kommunalt næringsfond kr ,-. Administrativt vedtak. Bruk av næringsfond kommunalt

20 Side 20 av 34 D kr ,- K kr ,- Pleie og omsorg Diverse bruk av gavefond ved sykehjemmet konto kr D kr K kr Diverse bruk av gavefond sykehjemmet konto kr D kr K kr Bruk av gavefond arbeidsstue konto kr ,80. D kr ,- K kr ,- Bruk av gavefond arbeidsstue konto kr D kr ,- K kr ,- Budsjettreguleringer og finansiering i investeringsregnskapet For investeringsregnskapet skal følgende budsjettreguleringer gjennomføres: 1. Sentraladministrasjon Innkjøp av ny terminalserver. Følger av vedtak i FS sak 036/10. Bruk av ubundne investeringsfond Følgende budsjettreguleringer skal gjennomføres: D kr ,- K kr ,- 2. Oppvekst og kultur: Innkjøp av messetelt, FS 025/10. Bruk av ubundne investeringsfond D kr K kr Helse Diverse nytt utstyr, jfr. vedtak FS Bruk av ubundne investeringsfond D Prosjektnr kr ,- K Prosjektnr kr ,- 4. Teknisk/næring Innkjøp av tråkkemaskin jfr. vedtak KS 005/10. Bruk av ubundne investeringsfond

21 Side 21 av 34 D kr ,- K kr ,- Inngangsparti rådhuset, FS 087/09. Bruk av ubundne investeringsfond D kr ,- K kr ,- Erik I. Paulsen, kommunal kjøp av eiendom. Bruk av ubundnes investeringsfond D kr K kr Nytt inngangsparti, prosjekt 9104, bruk av ubunden investeringsfond D Prosjekt 9104 kr K Prosjekt 9104 kr Formannskapssalen, KS 112/09. Finansiering ved bruk av ubunden investeringsfond, D kr K kr Varmtanlegg barneskolen, KS 011/10. Bruk av ubundne investeringsfond D kr K kr Inventar ny formannskapssal, FS 26/10. Bruk av ubundne investeringsfond D Prosjekt 9108 kr K Prosjekt 9108 kr Kjøp av eiendom fra Margrete Halle og Anne Lise Finck, KS vedtak 115/09. Bruk av disposisjonsfond D kr K kr Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-100/10 Vedtak: Det gjøres følgende budsjettreguleringer for 2. halvår 2010: Lån Svenningdal Trevarefabrikk AS kr ,-. Fondsstyre sak 002/10. D kr ,- K kr ,- Laksforsen Turistcafè AS, tilskudd til investering i bygg og anlegg kr ,- over to år. Kr ,- utbetales i 2010, kr ,- utbetales i Fondsstyre sak 004/10: D kr ,- K kr ,- Søknad fra Tommy Nilsen om tilskudd til kjøp av kantklipper, Fondsstyre sak 009/10:

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE

Møteinnkalling HEMNE KOMMUNE HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 7. mai 2010, kl. 12.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen Arkivsak

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer