Møteinnkalling Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 FSK-81/14 VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET (INKLUSIVE KOMMUNEPLANUTVALGET OG VALGSTYRET) OG UTVALG FOR OMSORG OG HELSE FSK-82/14 FINSTADTUN FASE 2 - BYGGEREGNSKAP FSK-83/14 SIGGERUD SKOLE OG SIGGERUD BARNEHAGE - BYGGEREGNSKAP FSK-84/ LANGHUS BARNEHAGE - BYGGEREGNSKAP FSK-85/14 PRINSIPPVEDTAK - BOMPENGEFINANSIERING - E 18 I FOLLO

2 FSK-86/14 GRUNNERVERV FOR NY GANG- OG SYKKELVEI SKI - KRÅKSTAD AVTALESKJØNN FOR EIENDOMMEN GNR. 66 BNR. 15 I ÅS KOMMUNE FSK-87/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE FSK-88/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD FSK-89/14 GJENGS LEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER FSK-90/14 NY FORSKRIFT STARTLÅN FRA HUSBANKEN - ENDRING AV REGLEMENT FOR UTLÅNSVIRKSOMHET FOR SKI KOMMUNE FSK-91/14 OMDISPONERING AV FOND FSK-92/14 RENHOLD I KOMMUNALE FORMÅLSBYGG FSK-93/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

3 Side Møteprotokoll Formannskapet Sakliste FSK-72/14 MEDLEMSKAP I TRANSPARENCY INTERNATIONAL - NORGE FSK-73/14 REVIDERT KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FSK-74/14 KOMMUNEREFORMEN - POLITISK ARBEIDSGRUPPE FSK-75/14 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN HØRING FSK-76/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD FSK-77/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN Forfall: Ingen Protokoll 11 av 11 representanter til stede i møtet. Protokoller fra formannskapets og kommuneplanutvalgets møte ble godkjent i møtet. FSK-72/14 MEDLEMSKAP I TRANSPARENCY INTERNATIONAL - NORGE Forslag til vedtak: Ski kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Medlemskontingenten på kr pr år belastes virksomhet Fellestjenester. Formannskapets behandling : Saken utsettes til november.

4 Formannskapets behandling: André Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag: «Saken utsettes til januar.» Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til januar. FSK-73/14 REVIDERT KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Forslag til vedtak: 1. Evaluering av kommunikasjonsstrategien tas til orientering. 2. Revidert kommunikasjonsstrategi i Ski kommune tas til orientering. 3. Ny strategi evalueres og rapporteres til kommunestyret i forbindelse med rammesaken for budsjett og handlingsplan Formannskapets behandling: Formannskapet fremmet følgende innspill til kommunens kommunikasjonsstrategi: 1. Ski kommune ønsker å oppmuntre sine ansatte til å ta del i den offentlige debatten, ut fra egne faglige forutsetninger og interesser, men den enkelte ansatte plikter i så måte å gi klart til kjenne sin rolle i forhold til gjeldende sak, eventuelt ved å presisere at dette er personlige synspunkter og ikke en uttalelse på vegne av Ski kommune. 2. Kommunikasjonsstrategien skal vise hvilke grep som gjøres for å oppfylle relevante paragrafer i Forvaltningsloven, Grunnloven, Kommuneloven og Offentleglova. 3. Kommunikasjonsstrategien skal være mer konkret på hvordan vi skal involvere innbyggerne i aktuelle politiske saker. 4. Kommunen skal aktivt informere om møteinnkallinger, protokoller og web-tv sendinger fra kommunestyremøter. 5. Det skal være enkelt å søke i postlistene. 6. Det skal være enkelt å søke på nettsiden til Ski kommune. Saken ble enstemmig vedtatt utsatt. FSK-74/14 KOMMUNEREFORMEN - POLITISK ARBEIDSGRUPPE Forslag til vedtak: Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer og varemedlemmer til arbeidsgruppen: Høyre fast medlem: Høyre varamedlem: Arbeiderpartiet medlem: Arbeiderpartiet varamedlem: Fremskrittspartiet medlem: Fremskrittspartiet varamedlem: Venstre medlem: Venstre varamedlem: Sosialistisk venstreparti medlem: Sosialistisk venstreparti varamedlem: Side 2

5 Senterpartiet medlem: Senterpartiet varamedlem: Pensjonistpartiet medlem: Pensjonistpartiet varamedlem: Kristelig folkeparti medlem: Kristelig folkeparti varamedlem: Arbeidsgruppen ledes av ordfører. Formannskapets behandling: Svein Kamfjord (V) fremmet følgende forslag: «Venstre medlem: Svein Kamfjord Venstre varamedlem: Camilla Hille Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: Arbeiderpartiet medlem: Hanne Opdan Arbeiderpartiet varamedlem: Tuva Moflag Andre Kvakkestad (FRP) fremmet følgende forslag: Fremskrittspartiet medlem: Andrè Kvakkestad Fremskrittspartiet varamedlem: Karin Kværner Ola Øygard (PP) fremmet følgende forslag: Pensjonistpartiet medlem: Ola Øygard Pensjonistpartiet varamedlem: Jacob Karikoski Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende forslag: Høyre medlem: Helge Bunæs Høyre varamedlem: Lise Feren Rirsch Votering: Forslag fremmet i møtet innstilles enstemmig. De andre partiene fremmer forslag i kommunestyret. FSK-75/14 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN OG BOPLIKTEN - HØRING Forslag til vedtak: Ski kommune tar ikke stilling til selve lovforslaget, men oppfordrer til at konsekvensene ved å oppheve konsesjonsloven og enkelte bestemmelser i odelsloven utredes grundig før lovforslaget behandles i Stortinget, og at et alternativ med eventuelle endringer i nåværende konsesjonslov vurderes. Formannskapets behandling: Gunnar Helge Wiik (H) fremmet følgende forslag: «Kommunestyret i Ski kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag om opphevelse av konsesjonsloven.» Side 3

6 Votering: 1. Høyres forslag innstilles med 5 (3H, 2FRP mot 6 (4AP, 1V, 1PP) stemmer. 2. Forslag til vedtak innstilles med 6 (4AP, 1V, 1PP) mot 5 (3H, 2FRP) stemmer Formannskapets flertallsinnstilling til kommunestyret: Ski kommune tar ikke stilling til selve lovforslaget, men oppfordrer til at konsekvensene ved å oppheve konsesjonsloven og enkelte bestemmelser i odelsloven utredes grundig før lovforslaget behandles i Stortinget, og at et alternativ med eventuelle endringer i nåværende konsesjonslov vurderes. Formannskapets mindretallsinnstilling til kommunestyret: Kommunestyret i Ski kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag om opphevelse av konsesjonsloven. FSK-76/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD Forslag til vedtak: 1. Det foretas en individuell vurdering av søkernes behov basert på helsemessige utfordringer, ved tildeling av transporttilbud til arbeid på Empo AS. Tilsvarende gjøres for søkere som får tilbud i kommunens dagsentrer eller på arbeid- og aktivitetsavdelingen på Dagbo. 2. Kommunens etablerte transporttjeneste ivaretar de nye oppdragene og utgiftene dekkes via omdisponering av midler etter avvikling av middagsutbringingen til hjemmeboende. 3. Det kjøpes inn buss til formålet. Utgiftene på 1 mill. kroner, dekkes via disposisjonsfond. Formannskapets behandling: Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende forslag: «Saken utsettes til formannskapets møte » Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes til formannskapets møte FSK-77/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Formannskapets behandling: Votering: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til kommunestyret: Saken tas til orientering. Side 4

7 Saksbehandler: Tove Næs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 78/ Kommunestyret / VEDTAKSOPPFØLGNING Forslag til vedtak: Kommunestyret tar sak om vedtaksoppfølging til orientering. Ingress/hovedbudskap: Kommunestyret mottar sak om vedtaksoppfølging to ganger årlig, ved første og siste tertial. Saksopplysninger: Dokumentet er en gjennomgang av kommunestyrevedtak. Saker som er ferdig/avsluttet/utkvittert ved gjennomgangen i juni 2014 er tatt ut. Dokumentet gir en oversikt over status for sakene som ikke var ferdig/avsluttet/utkvittert pr juni 2014, dvs. til og med sak 69/14. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a)oversikt over saker Side 3

8 Saksbehandler: May-Britt Ødegård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 79/ EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN Forslag til vedtak: 1. Det administrative ansvaret for dialogprosessen skal fortsatt ligge hos rådmannen. Rådmannen følger opp gjennomføringen av dialogprosessen i forhold til virksomhetslederne. 2. Ordfører avholder møte i januar hvert år med brukerrådslederne og virksomhetslederne. Dette møtet markerer starten på årets dialogprosess. Deltakerne skal i møtet få presentert en tidsplan for prosessen og en oppsummering av hvordan ønsker og prioriteringer fra fjorårets dialogmøter er blitt fulgt opp i budsjettarbeidet. 3. Det utarbeides et årshjul for dialogprosessen som sendes ut til alle virksomhetslederne i forbindelse med innkallingen til ordførers møte med brukerrådslederne og virksomhetslederne i januar. 4. Møtemalen for dialogmøtene må følges. 5. Møteinnkalling til det enkelte dialogmøte sendes ut senest en måned før møtet. Det settes en frist i årshjulet for når møtene skal være avtalt. Ingress: Både brukerrådsledere, politikere og virksomhetsledere har gitt innspill i arbeidet med evalueringen av dialogstyringen i kommunen. De aller fleste gir stort sett uttrykk for å være godt fornøyd med dialogprosessen. Den vurderes å være et egnet virkemiddel for å nå målsettingen om mer direkte kontakt og åpenhet for innbyggerne. Den oppleves videre som en godt egnet kanal for politikere og ledere til å få innsikt og kunnskap om brukernes syn på tjenestetilbudene. Videre gir den politikerne nyttig informasjon også om de virksomhetene som ikke har brukerråd. Det har siden innføringen av dialogstyringen i kommunen vært varierende oppmøte fra kommunestyrets medlemmer. Det er også flere virksomheter som ikke har avholdt dialogmøter. Hovedmålsettingen fremover må være å øke deltakelsen fra kommunens virksomheter og kommunestyrets medlemmer. Saksopplysninger: Historikk Kommunestyret vedtok følgende i sak 42/07: Det opprettes brukerråd i kommunens virksomheter i henhold til håndboka i Brukerråd og dialogstyring innen Side 4

9 5 Dialogprosessen med dialogmøter ble første gang gjennomført våren Det ble også avholdt dialogseminar der kommunestyrets medlemmer og brukerrådsledere sammen drøftet innspillene og prioriterte fra dialogmøtene på virksomhetene. Ordningen ble evaluert i 2011 som ledd i evalueringen av Helhetlig styring. Det fremkom i evalueringen at det var mye frustrasjon rundt dialogmøtene. Brukerne i de mindre virksomhetene følte at de ikke nådde frem og at det var frustrerende å møte i dialogseminar. Resultatet ble at dialogseminaret ble vedtatt avviklet, men dialogmøtene på virksomhetene ble opprettholdt. Ved innføringen av dialogprosessen tenkte man seg at hvert kommunestyremedlem ville delta i 2-3 dialogmøter per år. De skulle fordele seg i mindre grupper og delta i dialogmøter med alle brukerrådene på våren. Dialogmøtene skulle ha en tidsramme på ca. 1,5 time. Evalueringen i 2011 viste at det var dårlig oppmøte fra enkelte politikere på disse møtene. Evalueringspunkter Det er i evalueringsarbeidet tatt utgangspunkt i følgende punkter: 1. Bakgrunnen for balansert målstyring og håndboken i Brukerråd og dialogstyring i Ski kommune, datert Antall virksomheter som har gjennomført dialogmøter. 3. I hvilken grad politikerne har møtt i dialogmøtene. 4. Brukernes tilbakemelding på dialogprosessen, jf. spørreundersøkelse til brukerrådslederne sommer/høst Politikernes og virksomhetsledernes tilbakemelding på dialogprosessen, jf. drøftinger i arbeidsseminar for kommunestyret 23. og 24. mai Punkt 1: Bakgrunnen for balansert målstyring og håndboken i Brukerråd og dialogstyring i Ski kommune, datert Bakgrunnen for innføring av dialogstyring - målsettinger: Mer direkte kontakt og åpenhet for innbyggerne i forhold til kommunen. Politikere og ledere får innsikt og kunnskap om brukernes syn på tjenestetilbudene. Virksomhetsledere og medarbeidere får mulighet til en åpen dialog med brukerrådene og de folkevalgte. Sikre brukernes medvirkning og styrke deres medbestemmelse. Bidra til utvikling av god og riktig tjenestekvalitet. Dialog er et sentralt element i den politiske styringen og i samhandlingen mellom kommunen og lokalsamfunnet. Likeverdig og maktfri samtale i dialogforaene. Politikerne skal lytte og lære. De skal bruke kunnskapen de får på hver virksomhet som grunnlag i sin styringsrolle senere. Brukerrådet er et rådgivende organ. Det har ingen formell myndighet til å fatte beslutninger som «overstyrer» lederen av enheten. Brukerrådets viktigste funksjon er å være medspiller og korrektiv for å utvikle den enkelte virksomhet. Punkt 2. Antall virksomheter som har gjennomført dialogmøter. 2011: 29 dialogmøter 2012: 19 dialogmøter

10 6 2013: 15 dialogmøter 2014: 19 dialogmøter 19 av kommunens 32 virksomheter har avholdt dialogmøte i Dette er en liten økning fra 2013, hvor 15 av virksomhetene avholdt slikt møte. De virksomhetene som ikke har avholdt dialogmøte i 2014 har bl.a. begrunnet dette med at virksomheten ikke har brukerråd, manglende kapasitet, tidspress og vanskeligheter med å finne en møtedato som passet for alle deltakerne. I ordførers møte med brukerrådslederne 23. januar 2014, møtte også virksomhetsledere for de virksomhetene som ikke har brukerråd. Dette fordi man ønsker at alle virksomheter, uavhengig av brukerråd, skal få mulighet til å presentere sine oppgaver og utfordringer for politikerne. Punkt 3. I hvilken grad politikerne har møtt i dialogmøtene. Det følger av veiledningen for brukerråd og dialogprosess i Ski kommune at det i utgangspunktet skal delta 3 politikere fra kommunestyret i hvert dialogmøte. Hvor mange politikere har deltatt på dialogmøtene per år? 2012: 19 dialogmøter: 26 politikere deltok i 1 4 møter hver. I 6 av disse møtene deltok 3 politikere. I 3 av møtene møtte kun én politiker. 2013: 15 dialogmøter: 30 politikere deltok i 1-2 møter hver. I 9 av disse møtene deltok 3 politikere. I 3 av møtene møtte kun én politiker. 2014: 19 dialogmøter: 27 politikere deltok i 1-3 møter hver. I 7 av disse møtene deltok 3 politikere. I 4 av møtene møtte kun én politiker. Av kommunestyrets 41 medlemmer, var det 14 politikere som ikke deltok i noen dialogmøter. Punkt 4. Brukernes tilbakemelding på dialogprosessen, jf. spørreundersøkelse til brukerrådslederne sommer/høst Som en del av evalueringen av dialogprosessen ble det utarbeidet noen spørsmål til brukerrådslederne i kommunens virksomheter. Hensikten med spørsmålene var bl.a. å kartlegge i hvilken grad brukerrådslederne anser brukerrådene og dialogmøtene som nyttige, og om de selv spiller en aktiv rolle under dialogmøtet. Vi mottok svar fra 11 brukerrådsledere. Brukerrådslederne som har besvart spørsmålene representerer et variert spekter av kommunens virksomheter. Det fremkommer av svarene at 10 av 11 brukerrådsledere opplever brukerrådene og dialogmøtene som svært nyttige (7 stk.) eller sånn passe nyttig (3 stk.). 9 av 11 brukerrådsledere oppgir at de er svært aktive (6 stk.) eller litt aktive (3 stk.) i dialogmøtene. Flere brukerrådsledere gir uttrykk for at dialogprosessen er et godt tiltak som fremmer kommunikasjonen mellom brukere og politikere på en positiv måte. Brukerrådslederne har også kommet med flere forslag til forbedringer av dialogprosessen; herunder bl.a.: - Det bør foreligge en klar agenda for ordførerens møte med brukerrådslederne i januar. Dette møtet innleder årets dialogprosess og bør ha et tydelig innhold. - Det må synliggjøres på en bedre måte hvordan kommunen og politikerne bruker den informasjon og kunnskapen som deles under dialogmøtene. - Dialogmøtene bør avholdes over en lengre periode for å gi politikerne bedre mulighet til å stille på og prioritere disse møtene.

11 7 - Fremdriften og kontinuiteten i dialogprosessen må sikres. Et forslag er at man i større grad tenker flere år frem i tid i forhold til gjennomføring av de prioriterte temaene. Dialogmøtene kan da også brukes til å justere planene. - Det bør lages en prosedyre for dialogprosessen med årshjul som synliggjør og sikrer prosessen. Punkt 5. Politikernes og virksomhetsledernes tilbakemelding på dialogprosessen, jf. drøftinger i arbeidsseminar for kommunestyret 23. og 24. mai Deltakerne på arbeidsseminaret ble delt inn i grupper. Alle gruppene fikk forskjellige oppgaver med to til tre konkrete utfordringer som skulle besvares. Oppgavene tok utgangspunkt i de kriteriene som ligger til grunn for håndbok for Brukerråd og dialogstyring i Ski kommune. Gruppebesvarelsene viser at det er bred enighet om at dialogmøtene er en godt egnet kanal for dialog mellom innbyggere/brukere og politikere. Det poengteres i denne forbindelse at det er særlig viktig med dialogmøter i nedgangstider, da dette åpner for en økt, gjensidig forståelse for utfordringer og økonomiske prioriteringer. Brukerråd vurderes som en god måte å få innsikt i brukernes vurderinger. Sosiale media, elektroniske debattfora, andre debattfora, møter om tverrfaglige temaer, elektroniske brukerundersøkelser og personlige intervjuer ble nevnt som alternativer eller supplement til dagens dialogprosess. Politikerne gir uttrykk for at de gjennom dagens dialogmøter får nyttig informasjon og bakgrunnsstoff som de tar med seg inn i det politiske arbeidet. Politikerne har behov for å kjenne til alle deler av kommunen, og dialogmøtene er en viktig kilde til slik kunnskap. Følgende forslag til forbedringer av dialogprosessen fremkom under arbeidsseminaret: - For å øke deltakelsen fra politikerne i dialogmøtene foreslås følgende: Frikoble dialogmøtene fra budsjettprosessen. Møtene kan da fordeles ut over året. Slik kan fokuset flyttes over på selve dialogen istedenfor en overfokusering på økonomi. Innkallingen til dialogmøtene må sendes ut i god tid og møtene bør ikke legges til onsdager pga. møtekollisjon. Det bør foreligge en saksliste for dialogmøtene. - Det er viktig at brukerrådsmøter og dialogmøter oppleves som meningsfulle. Dette for å stimulere alle virksomheter i kommunen til å etablere brukerråd og å avholde dialogmøter. Innkalling til møter bør bare skje ved behov. Vurdering: Det har fremkommet forslag om å koble dialogprosessen fra rammesaken i juni. Dialogmøtene vil da kunne berammes gjennom hele året. Dette vil medføre at dialogmøtene i større grad vil fungere som en ren orientering om de ulike virksomhetene til politikerne. Bakgrunnen for dette forslaget er et ønske om å øke oppslutningen om dialogmøtene blant politikerne. Rådmannen viser til at en slik omlegging av dialogprosessen vil innebære at man beveger seg et godt stykke bort fra det opprinnelige formålet med dialogprosessen og vil ikke anbefale dette. Dialogprosessen skulle være brukernes mulighet til å møte politikerne før de fattet beslutninger om ressursbruk. Politikerne skulle bruke den kunnskapen de fikk på hver virksomhet som grunnlag for sin styringsrolle senere. Praksis har vært slik at referatene fra de avholdte dialogmøtene på virksomhetene er blitt lagt ved rammesaken som kommunestyret behandler i juni. Dette skal sikre at kommunestyret følger opp og vurderer de innspillene som har kommet fra de ulike virksomhetene gjennom dialogmøtene. Økonomiske konsekvenser: Det er ingen økonomiske konsekvenser for Ski kommune.

12 8 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Saken har ingen konsekvenser. Konklusjon: Rådmannen foreslår at punktene 1 5 i forslag til vedtak følges opp gjennom dialogprosessen for 2015 og fremover. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Forslag til årshjul for dialogprosessen Vedlegg som ligger i saksmappen:

13 Saksbehandler: Tove Næs Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 80/ Kommunestyret / FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Forslag til vedtak: Det avholdes to valgdager i Ski kommune, hhv. søndag og mandag Ingress/hovedbudskap: I statsråd er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsatt til mandag 14. september Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 13. september Saksopplysninger: Det er kommunestyret som fastsetter antall valgdager. Ski kommune har hatt valg over to dager i en årrekke og dette er vel innarbeidet praksis i Ski kommune. Rådmannen foreslår ingen endring i denne praksis. Rådmannen kommer tilbake med en sak på nyåret vedr. hvordan organisere stemmestyrearbeidet ved lokalvalget. Dette skyldes nye regler for bruk av listekandidater i stemmestyrene. Økonomiske konsekvenser: Vedtaket om to dagers-valg får ingen økonomiske konsekvenser utover det som er innabeidet i forela til budsjett for Konsekvenser for bærekraftig utvikling: To dagers-valg gir større tilgjengelighet til valglokalene og kan bidra til større valgdeltakelse. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Side 9

14 Saksbehandler: May-Britt Ødegård Arkiv: 080 &16 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 81/ Kommunestyret / VALG AV NYTT MEDLEM TIL FORMANNSKAPET (INKLUSIVE KOMMUNEPLANUTVALGET OG VALGSTYRET) OG UTVALG FOR OMSORG OG HELSE Forslag til vedtak: 1. Som nytt medlem til formannskapet inklusive kommuneplanutvalget og valgstyret fra velges Som nytt medlem til utvalg for omsorg og helse fra velges... Saksopplysninger: Odd Jørgen Steen har meddelt at han fra flytter ut av Ski kommune. Han fratrer med det sine politiske verv i kommunen. Kommuneloven 16, pkt. 3 og 5 sier følgende: «Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.» Odd Jørgen Steen er medlem av kommunestyret, formannskapet inklusive kommuneplanutvalget og valgstyret og utvalg for omsorg og helse. Det må velges nye representanter til formannskap inklusive kommuneplanutvalg og valgstyre og utvalg for omsorg og helse. Valgstyret skal foreta nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste til kommunestyret. Ski, Audun Fiskvik rådmann Side 10

15 11 Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i utvalg for omsorg og helse Vedlegg som ligger i saksmappen:

16 Saksbehandler: Tone E. Solberg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 82/ Kommunestyret / FINSTADTUN FASE 2 - BYGGEREGNSKAP Forslag til vedtak: Byggeregnskap for Finstadtun II - sum utgifter kr av bevilget kr vedtas. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i K-sak 73/09 og 96/11 å utvide Finstadtunet. Prosjektet har, iht. Ski kommunes økonomireglement vedtatt av kommunestyret , blitt gjennomgått av Follo Distriktsrevisjon. Revisjonsbekreftelse ligger som vedlegg til saken. Nytt bygg: Sykehjemsdelen av bygget inneholder 50 beboerrom, personalrom, skyllerom, oppholdsrom, spiserom, atrium, lagerrom, ytre rom, samt balkonger i hver enhet. I underetasjen finnes vaskeri, lagerrom, garderober, og tekniske rom. Et av de tekniske rommene ligger på en del av taket. Fysio- og ergoterapeutene har lokaler i underetasjen, et større treningsareal som kan avdeles, og det er etablert treningsareal også utomhus. I underetasjen er det terapibasseng samt massasjebasseng, og garderober/dusjanlegg i tilknytning til disse. Det er egen HC-garderobe, og takheiser i forbindelse med bassengene. Det er ellers etablert et uteanlegg, med bocciabane, minigolf som oppfyller krav til turneringer og godt med uteplasser. Første etasje har kafeteria som ligger inn mot møterom, grupperom og et kulturareal. Det er installert teleslynge og foldevegger som kan dele rom. Det er også tilrettelagt for å holde konserter. Bygget oppvarmes via vannbåren varme fra borehull. Opprinnelige Finstadtunet: Bygget er pusset opp, det er etablert en uteplass ved bygget, og det er etablert nye parkeringsplasser. Det er etablert et seremonirom i tilknytning til et kjølt rom. Dette har medført supplering av enkelte forskriftsbelagte brannforebyggende tiltak. Den viktigste endringen i det opprinnelige bygget, er at alle beboerrom nå oppvarmes med vannbåren varme (fra samme brønner som nybygget). Vurdering: Ski kommune har med dette fått et flott anlegg, med et pent og vedlikeholdsvennlig bygg som står i stil med eksisterende bygg, og som også er praktisk og energivennlig. Bygget er målt til å være tettere en hva Ski kommune krevde, og er derved enda mer energivennlig. Ski kommune har fått energimidler fra Enova og investeringsmidler fra Husbanken. Side 12

17 Økonomiske konsekvenser: Finstadtun II trinn 1 og 2 har kostet kr. 169,295 mill. Med et positivt avvik på kr. 32,583 mill. kroner. Regnskapet er avsluttet. 13 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Både eksisterende og nytt bygg har vannbåren oppvarming, fra felles borehull i fjell. Dette, samt at nybygget har passivhusstandard, vil redusere strømbehovet totalt sett. Det nye bygget er oppført i naturvennlige materialer, med bestandig fasade av teglstein - som på det opprinnelige bygget. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Finstadtun II Byggeregnskap b) Revisjonsuttalelse Vedlegg som ligger i saksmappen:

18 Saksbehandler: Tone E. Solberg Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 83/ Kommunestyret / SIGGERUD SKOLE OG SIGGERUD BARNEHAGE - BYGGEREGNSKAP Forslag til vedtak: Byggeregnskap for Siggerud skole og Siggerud barnehage - sum utgifter kr per av bevilget kr vedtas. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i K-sak 44/09 å rehabilitere og bygge ut Siggerud skole. Totalentreprisen besto av 3 trinn. Trinn 1 og 3 gjaldt skolen og trinn 2 gjaldt barnehagen. Trinn 1 var rehabilitering av det såkalte 80-bygget og trinn 3 var rivning/rehabilitering av 32-/62-bygget. Trinn 2 var rivning og bygging av ny 5-avdelings barnehage, som ble vedtatt i K-sak 44/09 og 74/10. Prosjektet har, iht. Ski kommunes økonomireglement vedtatt av kommunestyret , blitt gjennomgått av Follo Distriktsrevisjon. Revisjonsbekreftelse ligger som vedlegg til saken. Skolen Skolen består nå av 3 selvstendige bygg. 12-bygget (tidl. 80-bygget), 32-/62-bygget og varmesentral/utebod. Samlet areal på skolen er på m2 BTA. Det er kun kjernen i det opprinnelige bygget (80-bygget) som har bestått som konstruksjon. Kjernen består av tilfluktsrom og garderober. Ellers er det blitt bygget nytt på alle sider av denne kjernen, særlig på nord- og sørsiden. Bygget består av kjeller i kjernen (tidligere 80-bygg) og 2 fulle etasjer, med klasserom, administrasjon, spesialrom og allrom/scene. Skolebygget benyttes av mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Bygget ble tatt i bruk november Paviljongbygget som ble kalt «Langen» og SFO-bygget (gamle vaktmesterboligen) er revet. 32-/62-bygget (trinn 3) er blitt rehabilitert. Den østre fløyen av 62-bygget er revet. Resterende 62- bygg er rehabilitert/oppgradert. 32-/62-bygget samt utomhusanlegget ble ferdigstilt til skolestart 2013 og tatt i bruk da. Skolen har vært i full drift under hele prosjektperioden. Elevene har vært lokalisert i det bygget som ikke har vært under rehabilitering samt i leid paviljong og lokaler i Siggerudhallen. Barnehagen Nybygget er oppført med 1 etasje. Barnehagen er på m2 BTA. Barnehagen er utformet som en vinkel, med 3 avdelinger i den sydlige delen, administrasjon og fellesrom i midten og to avdelinger i den vestlige delen. Barnehagen er fullsprinklet. Barnehagens ytterkledning består av teglstein, fargede fasadeplater som skiller avdelingene, og et miljøvennlig og svanemerket trepanel. Side 14

19 15 Rivning og nybygg av barnehage var trinn 2 som en del av totalentreprisen på totalt 3 trinn, jf. foran. Riving av den gamle barnehagen ble utført sommeren Barnehagen ble huset i leide paviljonger ved Siggerud idrettshall i byggeperioden. Barnehagen ble tatt i bruk medio juni 2013 med delvis opparbeidet uteareal. I dette utearealet ble det benyttet ferdigplen. Den nederste delen av utearealet ble tatt i bruk i oktober/november 2013 pga. nødvendig vekstperiode for gress. Vurdering: Kommunen har med dette fått styrket elevkapasiteten og barnehagekapasiteten på Siggerud med nye, funksjonelle og oppgraderte bygg. Økonomiske konsekvenser: Skolen og barnehagen har kostet 161,963 mill. kroner. Med et avvik på -8,962 mill. kroner. Regnskapet er avsluttet. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det er i tilknytning til skolen bygget en ny varmesentral som forsyner både skolen og barnehagen. Denne består av varmepumpe med bergvarme som varmekilde. Varmepumpen leverer varme til radiator- og gulvvarmeanlegg, samt varmebatterier i ventilasjonsanlegget. Det er boret 24 hull for å hente opp bergvarme. Skolens 12-bygg (tidl. 80-bygg) er bygget etter TEK10 og er oppgradert til passivhusstandard, som gir et lavere energiforbruk. Rehabilitering av 62-bygget står for det alt vesentigste av overskridelsen i forhold til opprinnelig budsjett. Både uforutsette utfordringer og behov for mer omfattende tiltak ved rehabiliteringen er bakgrunnen for dette. I prosjektets ytelsesbeskrivelse var 62-byggets takkonstruksjon ikke med i prosjektet. Kun papptekking. For å få en enhetlig løsning for ny og eksisternde del og for å oppnå branntekniske krav samt luftig av eksisternde takløsning, ble eksisterende tak revet ned og bygget opp tilsvarende ny del, inklusiv ny og tykkere isolasjon. I ytelsesebeskrivelse var det ment at yttervegger skulle beholdes uendret. Det ble underveis registrert en del dårlige fuger i teglen, noen dårlige vinduer og vindusbeslag som kunne medføre lekkasje. Ytterveggen ble også påforet og isolert. Øverste del av teglvegg ble også revet for å eliminere kuldebroproblematikken. Med disse tiltakene har man fått en bedre og mer holdbar løsning som har gjort eksisternde del av bygget til tilnærmet dagens standard når det gjelder varmeisolasjon, samt oppnådd bedre inneklima og lavere driftskostnader. Barnehagen er bygget i passivhusstandard som gir et lavere energiforbruk. Det er også benyttet miljøvennlig og svanemerket utvendig trepanel. Ski, Audun Fiskvik rådmann Kjell Sæther Kommunalsjef

20 Vedlegg som følger saken: a) Siggerud skole og Siggerud barnehage byggeregnskap b) Revisjonsuttalelse 16

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.11.2014 Sakliste ELD-25/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN ELD-26/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE ELD-27/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: Kl. 18:30

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 11.11.2014 Sakliste PBU-46/14 REGULERINGSPLAN FOR E18 I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE PBU-47/14 REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 25.01.2017 kl. 15:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING.

Møteprotokoll. Tjenesteutvikling 04.03.2009. Sakliste TU-9/09 NAVNSETTING AV KOMMUNALE BYGG OG INSTITUSJONER, RETNINGSLINJER OG NAVNSETTING. Møteprotokoll Tjenesteutvikling 04.03.2009 Sakliste TU-3/09 STRATEGIPLAN KOMMUNALOMRÅDE LEVEKÅR TU-4/09 EVALUERING AV ORDNINGEN MED PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND TU-5/09 VEVELSTADÅSEN SKOLE,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til ingvild.belckolsen@ski.kommune.no Møtested:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 04.05.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Susanne Solhaug (permisjon) og Gerd Myklebust Wang. Jon Odden og Hans Ingvald Gamst Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.02.2012 Tid: Kl. 09.00 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.07.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Eldrerådet 22.08.2017 41/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2017 58/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.08.2017

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 07.03.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.09.2016 Fra kl. 09.30 Møtested: Spåtind Sport Hotell Fra saknr.: 96/16 Til saknr.: 101/16 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 9. juni 2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.02.2011 Tid: Kl 14.00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV Saknr. 12/6097-15 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.05.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/993 ORIENTERING OM KOMMUNESTYREVALGET GJENNOMFØRING M.M. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 21.01.2015 Tid: 13:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.2015 Tid: kl. 10.30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune

Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møteinnkalling Politisk arbeidsgruppe for kommunereformen i Ski kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Onsdag 4. mars 2015 Møtetid: Kl. 16.00 18.00 TIL BEHANDLING: Sak 1 Godkjenning av innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO - FØRSTE TRINN

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO - FØRSTE TRINN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 20.03.2014 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO -

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Tjenestekomiteen Møterom Skeikampen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Tjenestekomiteen Møterom Skeikampen :00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. Tjenestekomiteen Møterom Skeikampen 18.04.2017 13:00 Det innkalles med dette til møte i Tjenestekomiteen. Orientering: Presentasjon av Gausdal frivilligsentral

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh.

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen MEDL AP Jack Andersen MEDL Uavh. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Undervisningsrom øst/vest - Søgne omsorgssenter Dato: 29.08.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 02.05.2017 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Lars Christian Bilet (FrP), Roar

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 14.09.2010 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 50/10 Til saknr.: 65/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 29.05.2008 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Dialogprosessen 2015-2019

Dialogprosessen 2015-2019 Dialogprosessen 2015-2019 - brukermedvirkning i Gausdal kommune - en del av styringssystemet I Gausdal kommune ønsker vi å ha en god dialog med innbyggerne og mottakere av kommunens tjenester. Begrepet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015 Sakliste OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole

Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole Saknr. 14/3950-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole Fylkesrådet innstiller fylkestinget til å fatte følgende vedtak Innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer