ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019"

Transkript

1 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne kommune tar hånd om barna på skolene og de eldre på sykehjemmet på en anstendig og verdig måte. Den støtter og fremmer næringslivet og verdiskapinga i lokalsamfunnet, og stiller miljøkrav og støtter kulturlivet. En moderne kommune lar folk få reell innflytelse, fordi beslutningene betyr noe for folks liv. Sosialisme og demokrati er to sider av samme sak. SV er velferdsstatens fremste forsvarer. Vi må ta tak i problemene før de oppstår, gripe mulighetene før de forsvinner. Politikk er å forme framtida og gi alle et godt samfunn å vokse opp i. Et samfunn hvor frihet, velferd og rettferdighet er viktigst. SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i kommunen. Tillitsreformen skal erstatte stadig mer kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning i offentlig sektor, med mer tid og tillit til det ansatte og større medvirkning for brukere. Vi har tillit til faglighet, og være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmer i alle slags yrkesgrupper. Vi har tillit til at ansatte og deres organisasjoner fremmer representative krav på vegne av dem som vet best hvor skoen trykker i arbeidslivet. Samtidig skal vi videreføre en god kontakt med næringslivet og arbeidsgivere, med tillit til fagmiljøene disse representerer. «SV MENER AT KARMØY KOMMUNE HAR EN HENSIKTSMESSIG STØRRELSE, OG VI SIER DERFOR NEI TIL EN STORKOMMUNE PÅ HAUGALANDET.» Politikere, innbyggere og ansatte i Karmøy må sammen ta ansvar for samfunnsutviklingen.sv ønsker et samfunn som tar vare på alle. Ingen skal holdes utenfor grunnleggende velferdsgoder. Det er de folkevalgte som skal styre, ikke markedet. Fellesskapet må derfor sikres innflytelse og kontroll. SV vil ha et utvidet demokrati. Dette forutsetter at flest mulig engasjeres i medbestemmende virksomhet som valgte representanter eller i folkelige bevegelser. Avstanden mellom de som styrer og de som styres, må også være minst mulig. SV mener at Karmøy kommune har en hensiktsmessig størrelse, og vi sier derfor nei til en storkommune på Haugalandet. Karmøy SV legger fram et ambisiøst program for neste periode. For selv om vi har en bra kommune med stort sett gode velferdstilbud til befolkinga, så viser programmet at det trengs mer ressurser og bedre tilbud på flere viktige områder, bl.a. på skolesektoren, helse og sosial og omsorg. SV sentralt jobber for større overføringer til kommunene. Vi ønsker ikke offentlig fattigdom og nedskjæringer og privat rikdom ved stadige skattelettelser for de som har mest. Men også lokalt må vi være ærlige og si at vi trenger eiendomsskatten for å ivareta viktige kommunale velferdsoppgaver. Men eiendomsskatten må ha en sosial innretning slik at den ikke rammer dem som har minst. Derfor er størrelsen på bunnfradraget viktig. 1

2 Lokaldemokrati Gi mer direkte folkelig deltakelse bl.a. gjennom rådgivende folkeavstemninger. Opprette ordninger som sikrer at alle kan delta i folkevalgte organer og sikre ungdom reell innflytelse. Legge til rette for offentlig innsyn i beslutningsgrunnlag. Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner. Styrke arbeidet med integrering av innvandrere og flyktninger i skole-, kultur- og arbeidsliv. Arbeide for jevnere kjønnsfordeling både i politiske organ og i kommunens lederstillinger. At Karmøy kommune skal være rasismefri sone. Gi representanter for de ansatte talerett i politiske utvalg. «GI REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE TALERETT I POLITISKE UTVALG.» 2

3 Skole og oppvekst: Barn og unge utgjør 20 % av befolkningen, men 100% av fremtida. Karmøy kommune er inne i en periode som preges av strukturendringer. Økonomien vår utfordres og det viftes med sparekniven. Karmøy SV har som mål at vi skal være med å holde fokus på kvalitet. Økonomiske besparelser skal ikke få være enerådende som viktigste argument for endring. Våre barn skal gå på skole i over 10 år for å tilegne seg nyttig og nødvendig kunnskap. Det som skjer på skolene er med på å legge grunnlaget for barnas videre liv. Læring gjennom hele livet er et viktig mål for SV. Barns læring, helse og trivsel er et lokalsamfunnsansvar, og vår viktigste investering i framtida. Barnehagene er en del av utdanningsløpet. Derfor er det viktig at det er kommunen som eier og driver barnehager. Bare slik sikrer vi folkevalgt styring. SV vil at kommunen overtar eksisterende private barnehager. Vi mener at skattepenger i form av statstilskudd og egenandeler skal brukes på barnehagedrift og ikke til profitt. «GJENINNFØRE GRATIS SKOLEFRUKT PÅ UNGDOMSTRINNET, GJERNE ØKOLOGISKE FAIRTRADE PRODUKTER.» SFO-ordningen må utvikles spesielt er det viktig å ha nok bemanning, slik at tryggheten alltid er godt nok ivaretatt. Vi mener at et rimeligere og fornyet SFOtilbud er et skritt i retning mot gratis heldagsskole. Gode trygge barnehager og en god offentlig skole sikrer kompetente mennesker til samfunns- og arbeidslivet. Hvordan vi behandler barna i dag, avgjør hva slags framtid vi får. Vi vil også styrke det tverrfaglige samarbeidet og sørge for en kompetansemiks av fagfolk i skolen. I tillegg til flere lærere trengs bl.a. en styrking av helsesøstertjenesten og flere folk med sosialfaglig bakgrunn. SV vil forebygge og bekjempe fattigdom. Fattigdom får konsekvenser på alle områder av et barns liv og fører til isolasjon og utstøting. Aktiviteter som er naturlig for barn og ungdom å delta, koster penger i form av kontingenter og utstyr. SV ønsker å finne løsninger som sikrer alle barn muligheter til å delta på de aktivitetene de måtte ønske uavhengig av økonomisk situasjon. Det skal ikke være den enkelte families økonomi som begrenser barnets aktiviteter. Styrke det forbyggende barnevernet. Opprettholde Foreldre-Barn-teamet som et lavterskeltilbud. Sikre elevene i alle deler av kommunen et godt offentlig skoletilbud. At det skal være maks 15 elever pr. kontaktlærer. Trygge alle skoleveier og sikre gratis skoleskyss til elever som må bruke trafikkfarlig vei uten sykkel- og gangsti. Avbyråkratisere skolen. Vekk med skjemaveldet! Innføre ordning med et «opplevelseskort» for kino, teater, friluftsliv m.m. Ha kvalifisert leksehjelp også på ungdomstrinnet. Sørge for et fortsatt samarbeid mellom Karmøy Voksenopplæring og ASKI slik at alle flyktninger blir gitt et meningsfullt og relevant opplæringstilbud. Ingen flere tvangsnedleggelser av skoler Vil bygge nye skoler der det er behov. Gjeninnføre gratis skolefrukt på ungdomstrinnet, gjerne økologiske Fairtrade produkter. 3

4 Helse og Omsorg: SV vil arbeide for å opprettholde og styrke velferdssamfunnet under offentlig ansvar og kontroll. SV vil bekjempe konkurranseutsetting og profitt av velferdstjenester. Vi vil jobbe for at alle som trenger det får gode og trygge helse- og omsorgstjenester tilpasset behov uavhengig av alder, sosial bakgrunn og personlig økonomi. «SIKRE ANSTENDIGE OG VERDIGE OMSORGS-, BO- OG BEHANDLINGSTILBUD. MENNESKER SOM HAR BEHOV FOR HJELP SKAL IKKE VÆRE AVHENGIG AV EN VELVILLIG FAMILIE ELLER GOD ØKONOMI FOR Å FÅ DEN HJELPEN DE HAR BRUK FOR.» Privatisering undergraver demokratisk styring og kontroll av grunnleggende velferdsoppgaver og bidrar til at folk mister innflytelse over egne liv. Kommersielle aktører skal ikke tjene på folks pleie- og velferdsbehov. Gå mot privatisering eller konkurranseutsetting av omsorgstjenester. Sikre anstendige og verdige omsorgs-, bo- og behandlingstilbud. Mennesker som har behov for hjelp skal ikke være avhengig av en velvillig familie eller god økonomi for å få den hjelpen de har bruk for. Bedre avlastningstilbudet til alvorlig syke som bor hjemme. At fremtidige omsorgsboliger må bygges og drives av kommunen. Heltidsstillinger skal være hovedregelen - vi sier nei til uønsket deltid og midlertidighet. At flere får tilbud om omsorgslønn for pleie av eldre og funksjonshemmede og personlig assistent dersom de har behov for det. Sørge for at Karmøy kommune har nok sykehjemsplasser. Styrke skolehelsetjenesten og videreutvikle helsestasjonene for barn og unge. Føre en restriktiv alkoholpolitikk noe som også er god helsepolitikk. 4

5 Grønn næringspolitikk: SV sitt overordnede mål er å skaffe arbeidsplasser der folk bor. Konkrete tiltak må skje i nært samarbeid mellom kommune og næringsliv. Næringspolitikken i kommunen må bygge på de naturgitte og regionale vilkårene vi har, og på allerede eksisterende næring, industri, sjøfart, fiske og jordbruk er viktige næringer. SV vil jobbe for at selskap der kommunen har eierinteresser, og private bedrifter omstiller seg i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning og at det etableres flere og ikke færre jobber som ledd i en slik satsing. SV vil kutte utslipp, ikke arbeidsplasser. «STØTTE HYDRO ALUMINIUM KARMØYS PILOTPROSJEKT OG ØNSKER AT PRODUKSJONEN SKAL ØKES I TRÅD MED DET GRØNNE SKIFTET.» Styrke samarbeidet mellom utdanning-, forsknings- innovasjonsmiljø og næringsliv med mål om grønnere næringsutvikling. Styrke samarbeidet med nabokommunene, og andre aktører om grønn næringsutvikling. Styrke og stimulere til utvikling av alternative fornybare energikilder. Arbeide for at Karmøy kommune skal bli et senter for utvikling av miljøvennlig energi. Støtter Hydro Aluminium Karmøys pilotprosjekt og ønsker at produksjonen skal økes i tråd med det grønne skiftet. Arbeide for etablering av steds og avstands uavhengige arbeidsplasser. Arbeide for en større satsing på turisme som en fremtidig vekstnæring. Ikke gjøre søndag til hverdag og sier nei til søndagsåpne butikker. 5

6 Arbeid, Velferd og likestilling: Velferdsstaten er en forutsetning for å skape et rettferdig og solidarisk samfunn. Gode fellesskapsløsninger skal gi enkeltmennesket frihet og trygghet, uavhengig av egne økonomiske og sosiale ressurser. Den beste velferd skapes av trygge og kompetente ansatte med tid til å gjøre jobben. SV vil sørge for at Karmøy kommune er en god kommune å jobbe i. Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling. Derfor kjemper SV for hele, faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. Ingen blir friske av å være fattig. SV krever at Karmøy er en kommune som fanger opp og løfter mennesker som har det vanskelig. «GÅ INN FOR AT BESTEMMELSENE I DEN TIDLIGERE ARBEIDSMILJØLOVEN FØLGES.» I Karmøy skal det være rom for forskjeller i kultur og levemåte. SV vil kjempe for at Karmøy skal være en raus, trygg og inkluderende kommune. Karmøy kommune er en stor arbeidsgiver som må gå foran, sikre de ansatte medbestemmelse, et godt arbeidsmiljø, og trygghet. Karmøy kommune skal arbeide for et inkluderende arbeidsliv og mot sosial dumping. Arbeide for retten til faste heltidsstillinger. Fjerne bruken av midlertidige stillinger og innleie av vikarer. Tilrettelegge for ansatte med redusert arbeidsevne. Lik lønn for likt arbeid. Arbeide for å få ansatt flere innvandrere, og funksjonshemmede i offentlige og private bedrifter. Sikre rekruttering ved at Karmøy kommune skal opprette flere lærlingplasser. Arbeide for at Karmøy Kommune skal kreve at samarbeidspartnere i næringslivet er villige til å inngå tariffavtaler og at de er godkjente lærebedrifter Sikre at det er nok ansatte til å gjøre jobben i pleie og omsorgsektoren, og at kommunen som arbeidsgiver sørger for at de ansatte har nødvendig kompetanse. At kommunen i større grad bruker egne ansatte i stedet for eksterne konsulenter når kommunens tjenestetilbud skal evalueres og utvikles. Gi kommunalt ansatte konkurransedyktig lønn. Sikre kommunens ansatte ytringsfrihet og styrke varslerens stilling, blant annet gjennom et godt samarbeid mellom fagbevegelsen og kommunens administrasjon og politikere. Sørge for et forpliktende samarbeid mot sosial dumping. Vil gå inn for at bestemmelsene i den tidligere arbeidsmiljøloven følges. 6

7 Miljø og Solidaritet: SV vil at miljøhensyn skal styre all planlegging og virksomhet i samfunnet. Miljø er mer enn forurensing i naturen. Det dreier seg om hvordan vi lever, hvordan vi som mennesker har det i våre liv vår livskvalitet. Å sette miljøhensyn først, er å sette mennesket først. Kanskje viktigst av alt er ansvaret vi må ta for våre etterkommere. Vi må overlate jorda helst i enda bedre stand enn den jorda vi fikk ansvar for, slik at de som kommer etter oss også kan få oppleve en levende natur og biologisk mangfold. Vi er ufattelig privilegerte vi som tilfeldigvis er født i dette landet det antagelig beste landet i verden å bo i totalt sett. Men vi er en del av verden miljøutfordringene, bl.a. klimautfordringene, og fattigdom er globale problem som vi må være med på å ta ansvar for å bekjempe. En effektiv miljøpolitikk og politikk for fattigdomsbekjempelse krever også et bredt folkelig engasjement. Vi vil derfor samarbeide med lokale grupperinger som er engasjert for miljø og solidaritet, deriblant ulike frivillige organisasjoner. Miljø At miljøhensyn skal ivaretas i all kommunal planlegging. KARMØY KOMMUNE VIL: «AT BILER SOM KOMMUNEN EIER ELLER LEIER SKAL VÆRE ELBILER OG AT DET ETABLERES FLERE LADESTASJONER FOR ELBILER BÅDE I KOMMUNAL OG PRIVAT REGI.» At Karmøy kommune arbeider aktivt for ENØK-tiltak og at innbyggerne stimuleres til å sette i gang ENØK-tiltak i egne boliger. Ha vannbåren varme på nye byggefelt Samarbeide med fylket om kollektivtilbud som gjør at det lønner seg å ta buss framfor bil. At biler som kommunen eier eller leier skal være elbiler. At det etableres flere ladestasjoner for elbiler både i kommunal og privat regi. At det skal bli tilrettelagt for hydrogenbiler At kommunen går foran som et godt eksempel og tilbyr belønningsordninger for miljøvennlige arbeidsreiser til fots, på sykkel, eller med kollektivtransport, og samarbeider med offentlig og privat næringsliv om tilsvarende ordninger. Utrede mulighet for båtforbindelse mellom Nord-Karmøy og Haugesund sentrum. Gå imot omkjøringsveg på Åkra av hensyn til natur og miljø, landbruk og ressursbruk. At reglene for vern av strandsonen skal håndheves strengt. Dispensasjoner skal bare gis unntaksvis. At Karmøy etablerer kildesortering for alle typer avfall, også mat og plast. «ENGASJERE SEG I OG SETTE AV RESSURSER TIL Å FJERNE, SAMLE INN, TAPTE ELLER GJENGLEMTE FISKEREDSKAP (SPØKELSESFISKE).» At kommunen arbeider for et regionalt søppelforbrenningsanlegg på Haugalandet alternativt frakter de enkelte typer avfall til nærmeste beliggende mottaker. 7

8 At kommunen etablerer et system for gjenbruk av møbler o.a. som leveres på Borgaredalen. At Haugaland Kraft, der Karmøy kommune er deleier, satser på utvikling av fornybar energi som vind-, sol-, bølge-, tidevann- og jordvarme. SV går imidlertid imot planene om vindmøllepark på Karmøy da naturinngrepene vil være urimelige i forhold til nytten av prosjektet. At kommunen arbeider for flere underganger, sykkel- og gangstier. At Karmøy kommune engasjerer seg i og setter av ressurser til å fjerne, samle inn, tapte eller gjenglemte fiskeredskap (spøkelsesfiske). At kommunen bruker resirkulerbare /miljøvennlige produkter i sin virksomhet. Solidaritet At kommunen stiller etiske og sosiale krav i alle sine anskaffelser (ikke akseptere barnearbeid eller slavearbeid, kreve akseptable arbeids- og lønnsforhold m.m.) At Karmøy blir en skatteparadisfri sone ikke samarbeide/handle med firma som opererer fra skatteparadis. At Karmøy kommune oppfyller kriteriene som kreves av en Fairtrade-kommune. At Karmøy kommune etablerer et solidaritetsforhold/vennskapskommune med en kommune/lokalsamfunn i et utviklingsland. «BLI EN SKATTEPARADISFRI SONE OG IKKE SAMARBEIDE/HANDLE MED FIRMA SOM OPERERER FRA SKATTEPARADIS.» 8

9 Kultur: Partiprogram Karmøy SV Vi mener at befolkningen skal ha et bredt og mangfoldig kulturtilbud. Vi vil derfor styrke tilbudet ved kulturskolene og øke bemanningen ved kulturhusene. Bibliotektjenestene må utvikles for å sikre folk sin tilgang på ny informasjon og kulturelle tjenester. Karmøy SV støtter kulturarbeid som tar utgangspunkt i folks hverdagsliv. Vi vil arbeide aktivt for utvikling av kulturarbeid som fremmer kontakt og internasjonal forståelse. Karmøy SV vil støtte arbeidet med å opprettholde og etablere kulturelle møteplasser i alle lokalsamfunn i kommunen. Et godt kulturtilbud vil også sikre at Karmøy kommune er en attraktiv kommune å bo i. Synliggjøre, videreutvikle og dra nytte av det flerkulturelle uttrykket i Karmøy. Ta vare på og bevare grøntarealer, ball-løkker og lekeplasser. Sikre alle som vil en plass ved kulturskolen. At Karmøy kommune skal støtte og legge rette til for festivaler, der også ungdom under atten år er velkomne. Ha prøveordning med søndagsåpent bibliotek. Ta vare på og bevare den særegne arkitekturen i deler av kommunen. Gi økt økonomisk støtte til flere aktivitetstilbud til barn og unge. Det er viktig med bredde og variasjon i aktivitetstilbudene. Styrke bemanninga ved alle kommunale kulturhus og styrke fritidsklubbene. Øke støtten til de frivillige organisasjonene og breddeidretten. Jobbe for en kultur storstue. «HA ET BREDT OG MANGFOLDIG KULTURTILBUD. VI VIL DERFOR STYRKE TILBUDET VED KULTURSKOLENE OG ØKE BEMANNINGEN VED KULTURHUSENE. BIBLIOTEKTJENESTENE MÅ UTVIKLES FOR Å SIKRE FOLK SIN TILGANG PÅ NY INFORMASJON OG KULTURELLE TJENESTER.» SV ARBEIDER FOR FRIHET, VELFERD OG RETTFERDIGHET 9

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Lokalprogram 2015-2019

Lokalprogram 2015-2019 Lokalprogram 2015-2019 Innhold Om Miljøpartiet De Grønne Songdalen 3 Og bakom synger skogene 4 Sunn og klimasmart samferdsel: Sykkel, buss og tog 4 Klimatiltak her vi bor 5 Barna våre 6 Gammel og ung 7

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Eide SV s valgprogram 2007-2011

Eide SV s valgprogram 2007-2011 Eide SV s valgprogram 2007-2011 Barn og unge: Eide er i en svært gunstig situasjon ved at vi har økende folketall i en region som ellers er preget av fraflytting. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer