ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019"

Transkript

1 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne kommune tar hånd om barna på skolene og de eldre på sykehjemmet på en anstendig og verdig måte. Den støtter og fremmer næringslivet og verdiskapinga i lokalsamfunnet, og stiller miljøkrav og støtter kulturlivet. En moderne kommune lar folk få reell innflytelse, fordi beslutningene betyr noe for folks liv. Sosialisme og demokrati er to sider av samme sak. SV er velferdsstatens fremste forsvarer. Vi må ta tak i problemene før de oppstår, gripe mulighetene før de forsvinner. Politikk er å forme framtida og gi alle et godt samfunn å vokse opp i. Et samfunn hvor frihet, velferd og rettferdighet er viktigst. SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i kommunen. Tillitsreformen skal erstatte stadig mer kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning i offentlig sektor, med mer tid og tillit til det ansatte og større medvirkning for brukere. Vi har tillit til faglighet, og være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmer i alle slags yrkesgrupper. Vi har tillit til at ansatte og deres organisasjoner fremmer representative krav på vegne av dem som vet best hvor skoen trykker i arbeidslivet. Samtidig skal vi videreføre en god kontakt med næringslivet og arbeidsgivere, med tillit til fagmiljøene disse representerer. «SV MENER AT KARMØY KOMMUNE HAR EN HENSIKTSMESSIG STØRRELSE, OG VI SIER DERFOR NEI TIL EN STORKOMMUNE PÅ HAUGALANDET.» Politikere, innbyggere og ansatte i Karmøy må sammen ta ansvar for samfunnsutviklingen.sv ønsker et samfunn som tar vare på alle. Ingen skal holdes utenfor grunnleggende velferdsgoder. Det er de folkevalgte som skal styre, ikke markedet. Fellesskapet må derfor sikres innflytelse og kontroll. SV vil ha et utvidet demokrati. Dette forutsetter at flest mulig engasjeres i medbestemmende virksomhet som valgte representanter eller i folkelige bevegelser. Avstanden mellom de som styrer og de som styres, må også være minst mulig. SV mener at Karmøy kommune har en hensiktsmessig størrelse, og vi sier derfor nei til en storkommune på Haugalandet. Karmøy SV legger fram et ambisiøst program for neste periode. For selv om vi har en bra kommune med stort sett gode velferdstilbud til befolkinga, så viser programmet at det trengs mer ressurser og bedre tilbud på flere viktige områder, bl.a. på skolesektoren, helse og sosial og omsorg. SV sentralt jobber for større overføringer til kommunene. Vi ønsker ikke offentlig fattigdom og nedskjæringer og privat rikdom ved stadige skattelettelser for de som har mest. Men også lokalt må vi være ærlige og si at vi trenger eiendomsskatten for å ivareta viktige kommunale velferdsoppgaver. Men eiendomsskatten må ha en sosial innretning slik at den ikke rammer dem som har minst. Derfor er størrelsen på bunnfradraget viktig. 1

2 Lokaldemokrati Gi mer direkte folkelig deltakelse bl.a. gjennom rådgivende folkeavstemninger. Opprette ordninger som sikrer at alle kan delta i folkevalgte organer og sikre ungdom reell innflytelse. Legge til rette for offentlig innsyn i beslutningsgrunnlag. Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner. Styrke arbeidet med integrering av innvandrere og flyktninger i skole-, kultur- og arbeidsliv. Arbeide for jevnere kjønnsfordeling både i politiske organ og i kommunens lederstillinger. At Karmøy kommune skal være rasismefri sone. Gi representanter for de ansatte talerett i politiske utvalg. «GI REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE TALERETT I POLITISKE UTVALG.» 2

3 Skole og oppvekst: Barn og unge utgjør 20 % av befolkningen, men 100% av fremtida. Karmøy kommune er inne i en periode som preges av strukturendringer. Økonomien vår utfordres og det viftes med sparekniven. Karmøy SV har som mål at vi skal være med å holde fokus på kvalitet. Økonomiske besparelser skal ikke få være enerådende som viktigste argument for endring. Våre barn skal gå på skole i over 10 år for å tilegne seg nyttig og nødvendig kunnskap. Det som skjer på skolene er med på å legge grunnlaget for barnas videre liv. Læring gjennom hele livet er et viktig mål for SV. Barns læring, helse og trivsel er et lokalsamfunnsansvar, og vår viktigste investering i framtida. Barnehagene er en del av utdanningsløpet. Derfor er det viktig at det er kommunen som eier og driver barnehager. Bare slik sikrer vi folkevalgt styring. SV vil at kommunen overtar eksisterende private barnehager. Vi mener at skattepenger i form av statstilskudd og egenandeler skal brukes på barnehagedrift og ikke til profitt. «GJENINNFØRE GRATIS SKOLEFRUKT PÅ UNGDOMSTRINNET, GJERNE ØKOLOGISKE FAIRTRADE PRODUKTER.» SFO-ordningen må utvikles spesielt er det viktig å ha nok bemanning, slik at tryggheten alltid er godt nok ivaretatt. Vi mener at et rimeligere og fornyet SFOtilbud er et skritt i retning mot gratis heldagsskole. Gode trygge barnehager og en god offentlig skole sikrer kompetente mennesker til samfunns- og arbeidslivet. Hvordan vi behandler barna i dag, avgjør hva slags framtid vi får. Vi vil også styrke det tverrfaglige samarbeidet og sørge for en kompetansemiks av fagfolk i skolen. I tillegg til flere lærere trengs bl.a. en styrking av helsesøstertjenesten og flere folk med sosialfaglig bakgrunn. SV vil forebygge og bekjempe fattigdom. Fattigdom får konsekvenser på alle områder av et barns liv og fører til isolasjon og utstøting. Aktiviteter som er naturlig for barn og ungdom å delta, koster penger i form av kontingenter og utstyr. SV ønsker å finne løsninger som sikrer alle barn muligheter til å delta på de aktivitetene de måtte ønske uavhengig av økonomisk situasjon. Det skal ikke være den enkelte families økonomi som begrenser barnets aktiviteter. Styrke det forbyggende barnevernet. Opprettholde Foreldre-Barn-teamet som et lavterskeltilbud. Sikre elevene i alle deler av kommunen et godt offentlig skoletilbud. At det skal være maks 15 elever pr. kontaktlærer. Trygge alle skoleveier og sikre gratis skoleskyss til elever som må bruke trafikkfarlig vei uten sykkel- og gangsti. Avbyråkratisere skolen. Vekk med skjemaveldet! Innføre ordning med et «opplevelseskort» for kino, teater, friluftsliv m.m. Ha kvalifisert leksehjelp også på ungdomstrinnet. Sørge for et fortsatt samarbeid mellom Karmøy Voksenopplæring og ASKI slik at alle flyktninger blir gitt et meningsfullt og relevant opplæringstilbud. Ingen flere tvangsnedleggelser av skoler Vil bygge nye skoler der det er behov. Gjeninnføre gratis skolefrukt på ungdomstrinnet, gjerne økologiske Fairtrade produkter. 3

4 Helse og Omsorg: SV vil arbeide for å opprettholde og styrke velferdssamfunnet under offentlig ansvar og kontroll. SV vil bekjempe konkurranseutsetting og profitt av velferdstjenester. Vi vil jobbe for at alle som trenger det får gode og trygge helse- og omsorgstjenester tilpasset behov uavhengig av alder, sosial bakgrunn og personlig økonomi. «SIKRE ANSTENDIGE OG VERDIGE OMSORGS-, BO- OG BEHANDLINGSTILBUD. MENNESKER SOM HAR BEHOV FOR HJELP SKAL IKKE VÆRE AVHENGIG AV EN VELVILLIG FAMILIE ELLER GOD ØKONOMI FOR Å FÅ DEN HJELPEN DE HAR BRUK FOR.» Privatisering undergraver demokratisk styring og kontroll av grunnleggende velferdsoppgaver og bidrar til at folk mister innflytelse over egne liv. Kommersielle aktører skal ikke tjene på folks pleie- og velferdsbehov. Gå mot privatisering eller konkurranseutsetting av omsorgstjenester. Sikre anstendige og verdige omsorgs-, bo- og behandlingstilbud. Mennesker som har behov for hjelp skal ikke være avhengig av en velvillig familie eller god økonomi for å få den hjelpen de har bruk for. Bedre avlastningstilbudet til alvorlig syke som bor hjemme. At fremtidige omsorgsboliger må bygges og drives av kommunen. Heltidsstillinger skal være hovedregelen - vi sier nei til uønsket deltid og midlertidighet. At flere får tilbud om omsorgslønn for pleie av eldre og funksjonshemmede og personlig assistent dersom de har behov for det. Sørge for at Karmøy kommune har nok sykehjemsplasser. Styrke skolehelsetjenesten og videreutvikle helsestasjonene for barn og unge. Føre en restriktiv alkoholpolitikk noe som også er god helsepolitikk. 4

5 Grønn næringspolitikk: SV sitt overordnede mål er å skaffe arbeidsplasser der folk bor. Konkrete tiltak må skje i nært samarbeid mellom kommune og næringsliv. Næringspolitikken i kommunen må bygge på de naturgitte og regionale vilkårene vi har, og på allerede eksisterende næring, industri, sjøfart, fiske og jordbruk er viktige næringer. SV vil jobbe for at selskap der kommunen har eierinteresser, og private bedrifter omstiller seg i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning og at det etableres flere og ikke færre jobber som ledd i en slik satsing. SV vil kutte utslipp, ikke arbeidsplasser. «STØTTE HYDRO ALUMINIUM KARMØYS PILOTPROSJEKT OG ØNSKER AT PRODUKSJONEN SKAL ØKES I TRÅD MED DET GRØNNE SKIFTET.» Styrke samarbeidet mellom utdanning-, forsknings- innovasjonsmiljø og næringsliv med mål om grønnere næringsutvikling. Styrke samarbeidet med nabokommunene, og andre aktører om grønn næringsutvikling. Styrke og stimulere til utvikling av alternative fornybare energikilder. Arbeide for at Karmøy kommune skal bli et senter for utvikling av miljøvennlig energi. Støtter Hydro Aluminium Karmøys pilotprosjekt og ønsker at produksjonen skal økes i tråd med det grønne skiftet. Arbeide for etablering av steds og avstands uavhengige arbeidsplasser. Arbeide for en større satsing på turisme som en fremtidig vekstnæring. Ikke gjøre søndag til hverdag og sier nei til søndagsåpne butikker. 5

6 Arbeid, Velferd og likestilling: Velferdsstaten er en forutsetning for å skape et rettferdig og solidarisk samfunn. Gode fellesskapsløsninger skal gi enkeltmennesket frihet og trygghet, uavhengig av egne økonomiske og sosiale ressurser. Den beste velferd skapes av trygge og kompetente ansatte med tid til å gjøre jobben. SV vil sørge for at Karmøy kommune er en god kommune å jobbe i. Økonomisk uavhengighet er en forutsetning for likestilling. Derfor kjemper SV for hele, faste stillinger og lik lønn for likt arbeid. Ingen blir friske av å være fattig. SV krever at Karmøy er en kommune som fanger opp og løfter mennesker som har det vanskelig. «GÅ INN FOR AT BESTEMMELSENE I DEN TIDLIGERE ARBEIDSMILJØLOVEN FØLGES.» I Karmøy skal det være rom for forskjeller i kultur og levemåte. SV vil kjempe for at Karmøy skal være en raus, trygg og inkluderende kommune. Karmøy kommune er en stor arbeidsgiver som må gå foran, sikre de ansatte medbestemmelse, et godt arbeidsmiljø, og trygghet. Karmøy kommune skal arbeide for et inkluderende arbeidsliv og mot sosial dumping. Arbeide for retten til faste heltidsstillinger. Fjerne bruken av midlertidige stillinger og innleie av vikarer. Tilrettelegge for ansatte med redusert arbeidsevne. Lik lønn for likt arbeid. Arbeide for å få ansatt flere innvandrere, og funksjonshemmede i offentlige og private bedrifter. Sikre rekruttering ved at Karmøy kommune skal opprette flere lærlingplasser. Arbeide for at Karmøy Kommune skal kreve at samarbeidspartnere i næringslivet er villige til å inngå tariffavtaler og at de er godkjente lærebedrifter Sikre at det er nok ansatte til å gjøre jobben i pleie og omsorgsektoren, og at kommunen som arbeidsgiver sørger for at de ansatte har nødvendig kompetanse. At kommunen i større grad bruker egne ansatte i stedet for eksterne konsulenter når kommunens tjenestetilbud skal evalueres og utvikles. Gi kommunalt ansatte konkurransedyktig lønn. Sikre kommunens ansatte ytringsfrihet og styrke varslerens stilling, blant annet gjennom et godt samarbeid mellom fagbevegelsen og kommunens administrasjon og politikere. Sørge for et forpliktende samarbeid mot sosial dumping. Vil gå inn for at bestemmelsene i den tidligere arbeidsmiljøloven følges. 6

7 Miljø og Solidaritet: SV vil at miljøhensyn skal styre all planlegging og virksomhet i samfunnet. Miljø er mer enn forurensing i naturen. Det dreier seg om hvordan vi lever, hvordan vi som mennesker har det i våre liv vår livskvalitet. Å sette miljøhensyn først, er å sette mennesket først. Kanskje viktigst av alt er ansvaret vi må ta for våre etterkommere. Vi må overlate jorda helst i enda bedre stand enn den jorda vi fikk ansvar for, slik at de som kommer etter oss også kan få oppleve en levende natur og biologisk mangfold. Vi er ufattelig privilegerte vi som tilfeldigvis er født i dette landet det antagelig beste landet i verden å bo i totalt sett. Men vi er en del av verden miljøutfordringene, bl.a. klimautfordringene, og fattigdom er globale problem som vi må være med på å ta ansvar for å bekjempe. En effektiv miljøpolitikk og politikk for fattigdomsbekjempelse krever også et bredt folkelig engasjement. Vi vil derfor samarbeide med lokale grupperinger som er engasjert for miljø og solidaritet, deriblant ulike frivillige organisasjoner. Miljø At miljøhensyn skal ivaretas i all kommunal planlegging. KARMØY KOMMUNE VIL: «AT BILER SOM KOMMUNEN EIER ELLER LEIER SKAL VÆRE ELBILER OG AT DET ETABLERES FLERE LADESTASJONER FOR ELBILER BÅDE I KOMMUNAL OG PRIVAT REGI.» At Karmøy kommune arbeider aktivt for ENØK-tiltak og at innbyggerne stimuleres til å sette i gang ENØK-tiltak i egne boliger. Ha vannbåren varme på nye byggefelt Samarbeide med fylket om kollektivtilbud som gjør at det lønner seg å ta buss framfor bil. At biler som kommunen eier eller leier skal være elbiler. At det etableres flere ladestasjoner for elbiler både i kommunal og privat regi. At det skal bli tilrettelagt for hydrogenbiler At kommunen går foran som et godt eksempel og tilbyr belønningsordninger for miljøvennlige arbeidsreiser til fots, på sykkel, eller med kollektivtransport, og samarbeider med offentlig og privat næringsliv om tilsvarende ordninger. Utrede mulighet for båtforbindelse mellom Nord-Karmøy og Haugesund sentrum. Gå imot omkjøringsveg på Åkra av hensyn til natur og miljø, landbruk og ressursbruk. At reglene for vern av strandsonen skal håndheves strengt. Dispensasjoner skal bare gis unntaksvis. At Karmøy etablerer kildesortering for alle typer avfall, også mat og plast. «ENGASJERE SEG I OG SETTE AV RESSURSER TIL Å FJERNE, SAMLE INN, TAPTE ELLER GJENGLEMTE FISKEREDSKAP (SPØKELSESFISKE).» At kommunen arbeider for et regionalt søppelforbrenningsanlegg på Haugalandet alternativt frakter de enkelte typer avfall til nærmeste beliggende mottaker. 7

8 At kommunen etablerer et system for gjenbruk av møbler o.a. som leveres på Borgaredalen. At Haugaland Kraft, der Karmøy kommune er deleier, satser på utvikling av fornybar energi som vind-, sol-, bølge-, tidevann- og jordvarme. SV går imidlertid imot planene om vindmøllepark på Karmøy da naturinngrepene vil være urimelige i forhold til nytten av prosjektet. At kommunen arbeider for flere underganger, sykkel- og gangstier. At Karmøy kommune engasjerer seg i og setter av ressurser til å fjerne, samle inn, tapte eller gjenglemte fiskeredskap (spøkelsesfiske). At kommunen bruker resirkulerbare /miljøvennlige produkter i sin virksomhet. Solidaritet At kommunen stiller etiske og sosiale krav i alle sine anskaffelser (ikke akseptere barnearbeid eller slavearbeid, kreve akseptable arbeids- og lønnsforhold m.m.) At Karmøy blir en skatteparadisfri sone ikke samarbeide/handle med firma som opererer fra skatteparadis. At Karmøy kommune oppfyller kriteriene som kreves av en Fairtrade-kommune. At Karmøy kommune etablerer et solidaritetsforhold/vennskapskommune med en kommune/lokalsamfunn i et utviklingsland. «BLI EN SKATTEPARADISFRI SONE OG IKKE SAMARBEIDE/HANDLE MED FIRMA SOM OPERERER FRA SKATTEPARADIS.» 8

9 Kultur: Partiprogram Karmøy SV Vi mener at befolkningen skal ha et bredt og mangfoldig kulturtilbud. Vi vil derfor styrke tilbudet ved kulturskolene og øke bemanningen ved kulturhusene. Bibliotektjenestene må utvikles for å sikre folk sin tilgang på ny informasjon og kulturelle tjenester. Karmøy SV støtter kulturarbeid som tar utgangspunkt i folks hverdagsliv. Vi vil arbeide aktivt for utvikling av kulturarbeid som fremmer kontakt og internasjonal forståelse. Karmøy SV vil støtte arbeidet med å opprettholde og etablere kulturelle møteplasser i alle lokalsamfunn i kommunen. Et godt kulturtilbud vil også sikre at Karmøy kommune er en attraktiv kommune å bo i. Synliggjøre, videreutvikle og dra nytte av det flerkulturelle uttrykket i Karmøy. Ta vare på og bevare grøntarealer, ball-løkker og lekeplasser. Sikre alle som vil en plass ved kulturskolen. At Karmøy kommune skal støtte og legge rette til for festivaler, der også ungdom under atten år er velkomne. Ha prøveordning med søndagsåpent bibliotek. Ta vare på og bevare den særegne arkitekturen i deler av kommunen. Gi økt økonomisk støtte til flere aktivitetstilbud til barn og unge. Det er viktig med bredde og variasjon i aktivitetstilbudene. Styrke bemanninga ved alle kommunale kulturhus og styrke fritidsklubbene. Øke støtten til de frivillige organisasjonene og breddeidretten. Jobbe for en kultur storstue. «HA ET BREDT OG MANGFOLDIG KULTURTILBUD. VI VIL DERFOR STYRKE TILBUDET VED KULTURSKOLENE OG ØKE BEMANNINGEN VED KULTURHUSENE. BIBLIOTEKTJENESTENE MÅ UTVIKLES FOR Å SIKRE FOLK SIN TILGANG PÅ NY INFORMASJON OG KULTURELLE TJENESTER.» SV ARBEIDER FOR FRIHET, VELFERD OG RETTFERDIGHET 9

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Program 2011-2015 Rødt Moss

Program 2011-2015 Rødt Moss Moss som en solidarisk og inkluderende kommune eller drevet som en butikk? Legg stemmen på vekta - Tenk Rødt! Stem Rødt! Program 2011-2015 Rødt Moss Et annet samfunn er mulig og nødvendig Rødt er et sosialistisk

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune Kommunevalget står for døren. Etter valget er det politikerne, partiprogrammene og løftene der som bestemmer hvilken hverdag

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Valgprogram Kåfjord bygdeliste

Valgprogram Kåfjord bygdeliste Valgprogram Kåfjord bygdeliste 2011-2014 Kjære Kåfjording! Kåfjord bygdeliste er et alternativ for innbyggerne i alle kommunens bygder som ikke føler noen politisk partitilhørighet. Vi vil tilrettelegge

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Program for. Hof Venstre. for perioden

Program for. Hof Venstre. for perioden Program for Hof Venstre for perioden 2011-2015 www.hof.venstre.no 1 Et liberalt og demokratisk Hof Venstre har vært demokratiets fremste forsvarer i snart 130 år. Venstre stod for innføringen av allmenn

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Grønn vekst og kultur.

Grønn vekst og kultur. Kristiansund[...] Grønn vekst og kultur. Det er i Kristiansund det skjer. Vi ser mange nye muligheter for Kristiansund og Nordmøre med godt oppvekstmiljø, bredt kulturliv og omstillingsdyktig næringsliv.

Detaljer

Vi løfter Nord-Aurdal! SKOLE OG OPPVEKST

Vi løfter Nord-Aurdal! SKOLE OG OPPVEKST Vi løfter Nord-Aurdal! Nord-Aurdal Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer