Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formueskattens rolle for investeringer i distriktene"

Transkript

1 Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? En rapport fra BedreSkatt utarbeidet i samarbeide med Ny Analyse AS

2 Sammendragogkonklusjoner Verdens!rikeste!land! ASNorgegårsådetsuserimakromedlavarbeidsledighet,godøkonomiskvekstogsolide statsfinanser. Utfordringer!for!næringslivet!og!distriktene! Medaljensbaksideerstoreregionaleforskjelleriutviklingenavprivatsysselsetting, økonomiskvekstogbefolkningsutvikling. Næringslivetidistrikteneslitermedlønnsomheteniskyggenavkraftigvekstioljesektorenog envoksendeoffentligsektorsombeggepresseropplønningerogkostnadsnivå. Flerelokalsamfunneriensårbarsituasjonmedfarefornedbyggingellerutflaggingavviktige hjørnesteinsbedrifterogtapavarbeidsplasser. Formuesskatten!på!næringsvirksomhet! Deterflereuheldigesidervedformuesskattenpåarbeidendekapital: Deterensamfunnsøkonomiskuheldigskatteformsomgjørdetmindrelønnsomtåinvestere iarbeidsplasserenniboligogeiendomsidenverdsettelsenerhøyere. Storeressurserbenyttesforåomgåformuesskatten,bådegjennomaktivskatteplanlegging oggenerelloverinvesteringeribolig,hytteroganneneiendom. Eiernemåbetaleformuesskattuavhengigavombedriftengårmedoverskuddeller underskudd,noesomopplevessværturimeligavnorskeeiere. Formuesskattenpånæringsvirksomhetstraffernorskeeierefremforutenlandske.Sverigehar fjernetformuesskattenogredusererselskapsskattensomforsterkerkonkurranseulempen. EnOECDGstudie(2012)viseratdeeffektiveskattesatsenepåavkastningenfranæringsformue ivissetilfellerkanliggeover100prosentidetnorskeskattesystemet. Viktige!konklusjoner! Formuesskattenpåarbeidendekapitalpremiererforbrukfremforinvesteringogsparing. Deterenmedvirkendeårsaktiletsvaktinvesteringsnivåinæringslivetutenomoljesektoren. Bedriftseiernekanogvilspillepålagmedjobbskapingenlokaltogdermedøke samfunnsbidragetfranæringslivet.skattesystemetmåunderstøttedette. Vårillustrasjonaventypisklokalhjørnesteinsbedriftmed70ansatteviserathver arbeidsplasskreverrundtenhalvmillionkroneriegenkapital. i

3 Samfunnsregnskapetviseratregionenkanfå10G15nyejobbervedfjerningavformuesskatt pågjennomsnittsbedriftenvår. BankeneøkerfortidenkravenetilegenkapitalvedinvesteringeribedriftsGNorge. I4av10bedriftertareierneutstørreutbytterforåbetaleformuesskattenogtapper bedriftenforinvesteringsmidler. Bedrifteneogeierneisvakenæringsregionerblirhardererammetavkombinasjonen stigendekravtilegenkapital,høytkostnadsnivåogsærnorskeierbeskatning. Vårefunnviseratdeterviktigatflerepolitikereinnserbetydningenavarbeidskapitalensom stårbakhverenestearbeidsplassidistriktene. Fritakforarbeidendekapitaliformuesskattenerderforviktigforåsikrebrobyggingen mellomkapitalenognyearbeidsplasserinorge.!! "Slik!formueskatten!er!i!dag!oppmuntrer!staten!oss!til!å!investere!i!«døde!bygninger»!i!sentrale!strøk!i! stedet!for!i!bedrifter!i!utkant;norge!der!vi!opprettholder!arbeidsplasser!og!aktivitet."!! Gunnar!Haagensen,!JangaardExportiMøreogRomsdalmed336ansattelangshelekysten! "Dersom!landets!politiske!ledere!får!et!mer!bedriftsnært!innsyn!i!hvordan!formuesskatten!faktisk! tapper!små;!og!mellomstore!bedrifter!for!kapital!som!er!nødvendig!i!utviklingen!av!bedriftene,!så!har! vi!kommet!et!godt!stykke!på!veg."! Lisbeth!BergBHansen, i dag AP-statsråd i Fiskeri- og kystdepartementet (2009)! "Jeg!er!redd!formuesskatten!skal!true!norsk!industriutvikling!og!norske!arbeidsplasser."! Roar!Flåthen,!leder!i!LO(2011) Rapportenviseratsmåogmellomstorebedrifteridistriktenerammesnegativtavformuesskattenpå arbeidendekapitalvedatinvesteringsmidlertasutavbedriftenegjennomutbyttetileierneforå betaleformuesskatten.dermedvilfritakforarbeidendekapitaliformuesskattenbidratilåtrygge jobbvekstenidistriktene.detvilselvsagtvarierefrabedrifttilbedrifthvorskadeligeierbeskatningen virker,menvimenerdeuheldigeeffektenebørtilleggesmervektisamfunnsdiskusjonenfremmot Stortingsvalgeti2013. ii

4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Forsterketomstillingogtodelingavnorskøkonomi Sterkedrivkreftertrekkeroppkostnadsnivået Offentligsektorsekspansjon Øktfortrengningavprivateinvesteringer Formuesskattensutfordringer Formueskattpåarbeidendekapital Virkningeravformuesskatt Distriktenetrengerprivatearbeidsplasser Dramatiskeendringerihvorvibor Småkommuneridistriktenemedsvakvekstiprivatsysselsetting FærreansatteiprivatsektoriNordGNorgeogdeleravInnlandet MangeansatteiprivatsektoriRogaland Slikpåvirkerformuesskattenbedriftene Verdiskapingibedriften Innsatsmarkedetogvaremarkedet Effektpåkapitalkostnad Frakapitalkostnadertileffekterpåsysselsetting Illustrasjon:EmballasjefabrikkenAS Hjørnesteinsbedriftersbetydningfordistriktene Samfunnsøkonomisketap Samfunnsregnskapet Hjørnesteinsbedriftensrolleilokalsamfunnet EmballasjefabrikkenAS Effektfrafjerningavformuesskattpåenbedriftidistriktene...29 Forord! DennerapportenerskrevetavNyAnalyseASetteroppdragfra"StiftelsenforbedreavgiftsGog skattepolitikkinorge",tilvanligkaltforbedreskatt.hensiktenmedrapporteneråbelysede samfunnsmessigekonsekvensenesomfølgeravformuesskattenfraarbeidendekapital. NyAnalyseASeretuavhengigrådgivningsGogutredningsselskapmedspisskompetanseknyttettil næringspolitikkogsamfunnsøkonomiskeproblemstillinger.konklusjonerogandrefunnidenne utredningenrepresenterernyanalysesegnefagligevurderinger.eventuellefeilogmanglerer NyAnalysesansvar.Rapportenbleferdigstiltinovember2012. iii

5 1 Innledning Idennerapportenforsøkerviåbelysekoblingenmellomkapitaleierneogarbeidsplasserientypisk hjørnesteinsbedriftidistriktene.skattesystemetbørhelstbidratiløktarbeidskapitalbakhveransatt. Idagerformuesskattenavnæringskapitaluheldigogøvrigbeskatningmestgunstigfor boliginvesteringer.vitrordeterpotensialforenbedrenæringsutviklingidistriktenesomkanbøte påethøytkostnadsnivåogfremmeøktsysselsetting.etviktigpolitiskmålerfortsattåbevareden regionalebosettingenogtahelelandetibruk. Deflesteavlandetsinnbyggereboridestorebyeneogtilknyttedekommuner,menfortsattharvien spredtbosettinghvormangeborismåkommuner.sidenårtusenskiftetharbefolkningenideminste kommuneneutvikletsegmotenmindrebærekraftigdemografisksammensetting.yngremennesker flytteristorgradtildestørrebyeneforåtautdanningellerfinnejobb.mangesmåkommunerer pregetavforgubbingogfraflytting. Idistrikteneeretvelfungerendearbeidsmarkedmedmulighetertilrelevantjobboggodavlønning selvenøkkelentiletlivskraftiglokalsamfunn.hele9av10bedrifterinorgeersmåogmellomstore bedrifter.dissebedrifteneskaperlokaleverdierogringvirkningerpåunderleverandørerog kommuneøkonomi.politiskledelseinorgehariverksattogvidereførtenrekkeulikevirkemidlerforå opprettholdeogstyrkesysselsettingenidistriktene.virkemidlenevarierfradirekteinngrepiformav høyereoffentligsysselsettingismåkommunerogflyttingavstatligearbeidsplasser,til næringssubsidierogreduserteskatterogavgifter. Nårhjørnesteinsbedrifterforsvinner,etterlaterdesegenhøyereandeltrygdedeogenstørreandel offentligsysselsatte.slikeregionerellerdistriktskommunerviltrengestadighøyerebidragfraandre merlønnsommeogproduktiveregioner.norskepolitikereernødttilåtastillingtildenne utfordringen.denforsvinnerikkeavsegselv.deterflereaktuelletiltaksomforeksempelstyrkingav bådesamferdselogutdanning.samtidigerdetmyesomtyderpåatfritakforformuesskattpå arbeidendekapitalergoddistriktspolitikk. EnmålsetningiskatteGognæringspolitikkeneråpåvirkekapitaleiernetilmestmuligsamfunnsnyttig ogverdiskapendevirksomhet.detteservinærmerepåirapporten.idetnestekapitletbeskrives særnorskemakroforholdsompåvirkersmåogmellomstorebedrifteridistriktene. 1

6 2 Forsterketomstillingogtodelingavnorskøkonomi ASNorgegårsådetsuserhvismankunserpådestorelinjeneimakro.FaktorersomhøyBNPGvekst, lavarbeidsledighetogsolidestatsfinanserertegnpåøkonomiensgodetilstand.ietsliktperspektiv ervinærfullressursutnyttelse,ogstimulansavprivatsysselsettingvirkerikkespesieltnødvendig.i samfunnsøkonomiskforstanderdetviktigatarbeidskraftenflyttersegditdenovertidgirhøyest avkastning.bedrifterogarbeidstakerereagererpåprissignalerimarkedet.hvislønnsomhetenerhøy erdetattraktivtådrive.menmedhøyaktivitetioljesektorenogsterksysselsettingsvekstioffentlig forvaltningblirkonkurransenomarbeidskraftenstor.sammenmeddennorskemodellenfor lønnsdannelseførerdettilatlønningenestigeriheleøkonomien,ogsåidedeleneavnæringslivet somikkekandranytteavoljeklyngensekstraordinærelønnsomhetoglønnsevne.todelingenav norskøkonomiforsterkerseg,ognesteomstillingsfasekangistørrenegativevirkningerennviserfor ossidag. Men!nettopp!på!grunn!av!den!svake!økonomiske!utviklingen!ellers!i!verden,!har!norsk!økonomi!også! sektorer!som!sliter!og!folk!som!har!eller!kan!få!problemer!i!arbeidsmarkedet.! Torbjørn!Eika,forskerogkonjunkturekspertiStatistisksentralbyrå,iSamfunnsøkonomen(nr8/2012) Vårtfokusirapportenerslikesektorersomsliter,ogdetvilimangetilfelleromfattesmåog mellomstorebedrifteridistriktene. 2.1 Sterkedrivkreftertrekkeroppkostnadsnivået Gjennomfinanskrisenharøktoffentligpengebrukmedvirkettilhøyerelønnsvekstennellersi offentligsektor.lederlønningeristatsforetakeneharstegetmye,ogfagforeningeneharfått gjennomslagforlønnsvekstlangtutovervekstenivåreeuropeiskenaboland. SamtidigharoljeindustrienpåVestlandetogiandredeleravlandetøktsinlønnsomhet,og investeringeneharnåddhistoriskehøyderforoljegoggassnæringene.detharinesteomgang pressetopplønnsvekstenogforsterketkampenomdebestehodene.særliggjelderdetteingeniører, realfagsgogprosjektlederkompetanse,menselvsagtgjelderdetgruppersomøkonomerogjurister også.økendelønnsvekstsmittermellomnæringergjennomdennorskelønnsmodellen. Omstillingersomfølgeravdetteerennaturligutvikling,menmyetyderpåatdetnåskjeri ekspressfartogfortrengerannenprivatnæringsvirksomhetiregionersomtrengerlokomotivfor jobbskaping.hvisdenneomstillingenskjerforraskt,kandetføretilsamfunnsøkonomisketapvedat menneskergårarbeidsledig,ogdetøkersannsynlighetenforåhavnepåuføretrygdsenere.samtidig førerutviklingentilensentralisering.dettegårpåbekostningavmåletomåtahelelandetibruk. Naturressursrikdom!kan!være!en!forbannelse.! Espen!Henriksen,forskerogførsteamanuensis,UniversityofCaliforniaDavis 2

7 Figur!2.1 Sysselsettingsvekstiolje,industriogoffentligforvaltning 2002G2012GDoblingavansadeioljå, og flerioffentligforvaltning K42003K42004K42005K42006K42007K42008K42009K42010K42011K42012K3 Utvinnningavråoljeognaturgass,inkl.tjenester Industri Offentligforvaltning Kilde:SSB,kvartalstall,4.kv,3.kv.i2012 Fasitdesiste10åreneeratreallønnsvekstiNorgeliggermellom35og40prosenthøyereenni2002, oglangthøyereennnabolandeneinordgeuropa.dethøyekostnadsnivåeterenbetydeligutfordring fornorskeeksportbedriftersomkonkurrererute. Deterspesielttresterkedrivkreftersompåvirkerkonkurranseevneninormaltnæringsliv: Lavereetterspørsel,menøkendekonkurransefraEuropa Oljeklyngensinvesteringerogekstraordinærelønnsomhet Offentligsektorsekspansjonoglønnsutvikling Kort!om!Eurokrisens!betydning! DetfinnesingenraskeløsningerpåkriseniEuropa,ogvekstenerforventetåliggelavtdeneste årene.destørsteeffektenekommerilandenesomoppleverkrisendirektemedhøyarbeidsledighet ogsosialuro.fornorsknæringslivrammerkrisenieuropamerindirektegjennomlavereetterspørsel ettervårevarerogtjenester.mendetgjørdetogsåvanskeligfornæringslivinorgesommøterstadig tøffereimportkonkurransefrautlandet.dermederlangtstørredelavnorskearbeidsplasserutsatt forsterkutenlandskkonkurranse,blantannetinnenreiselivogandretjenestenæringer. 3

8 Figur!2.2 Todelinginorskøkonomi Figurenovervisertydeligatnæringslivetutviklersegforskjelligietterkantavfinanskrisen. OljeklyngenogbyggGoganleggvokserlangtbedreennindustrienforøvrig.Denorskebedriftenesom leverertileuropeiskbilindustrisliterfortiden.detsammegjørdeleravpapirgogtreindustrien.i tilleggerdetslikatdårligekonjunkturerutetvingerfremtiltakiandrelandforåstyrke konkurranseevnen.mangelandieuropaklareråholdelønningernedegjennomenutbredt kriseforståelseisamfunnet.denforståelsenfinnesikkeirikenorge.forhvertårsomgårmed lønnsvekstpå4prosentherhjemmeog1g2prosentivårekonkurrentland,misternorskebedrifter markedsandeler.envedvarendesterkkroneforsterkerutfordringenytterligere. Særligensidigeregionersomerpregesavfraflyttingogsvaktprivatnæringslivvilmøtestørre vanskeligheterdenesteårene. Om!svekket!konkurranseevne!de!siste!10!årene Denkostnadsmessigekonkurranseevnenmåltvedrelativetimelønnskostnaderiindustrienifelles valutaanslåsåhasvekketsegmedigjennomsnitt2,4prosentperårdesistetiårene.i2011øktede relativetimelønnskostnadenemåltifellesvalutamed3,7prosent. Gjennomsnittligetimelønnskostnaderinorskindustrivari2011anslagsvis54prosenthøyereenn ethandelsvektetgjennomsnittavvårehandelspartnereieu,måltifellesvaluta. Forindustriarbeiderealeneanslåsdenorsketimelønnskostnadeneåligge56prosenthøyereenn hoshandelspartnerneieu,regnetifellesvaluta. Kilde:TBU,NOU2012:11Grunnlagetforinntektsoppgjørene2012 Oljeklyngens!investeringer!og!betydning! Norgeersterktpåvirketavinvesteringeroginntekterfraoljeklyngen.Desamledeinvesteringene innenoljeoggassbliravssbanslåtttilrekordhøye204milliarderkronerfor2013.ca100milliarder 4

9 avoljeinntektenebenyttesforådekkeunderskuddetpåstatsbudsjettet.i2010vardetca sysselsatteipetroleumsnæringeneogdepetroleumsrelatertenæringerunderett.avdissevarrundt bosattiNorgemensca3.500varbosattiandreland. Oljeinvesteringeneårligharmerennfordobletseggjennom2000Gtallet.Konsekvenseneerbåde positiveringvirkningerpåleverandørene,menogsåøktkostnadsnivåioljeklyngen.detsmittervidere ogøkerlønnsgogkostnadsnivåetiheleøkonomien,ogsåsmåogmellomstorebedrifterutenfor oljeklyngenmedlangtsvakerelønnsomhet. Men!en!kan!ha!ambisjon!om!å!motvirke!at!denne!(olje;)!aktiviteten!bidrar!til!å!destabilisere! økonomien.!! Torbjørn!Eika,forskerogkonjunkturekspertiStatistisksentralbyrå,Samfunnsøkonomen(nr8/2012) Økende!oljeavhengighet! HeltsidendetbleoppdagetoljeiNordsjøen,haroljenæringenværtenviktignæringforNorge.Det bletidligenpolitiskmålsettingatnorgeskullehasinegenoljeindustri.dettevarenpolitisk beslutningomatdeleravnorsknæringslivskulleomstillesegoginngåioljenæringen.utviklingenhar skjeddgradvis,menharskuttfartde20sisteårene.detersærligverftsindustrienlangskystensom haromstiltsegmest.verftogverkstedersomistorgradvarleverandørerforfiskeriogsjøfart,fikki stadigstørregradoljenæringensomsineviktigstekunder.idageroljeklyngennorgesdesidert viktigstenæring,ogdenutgjør22prosentavlandetsverdiskaping. DetersærligpåSørGogVestlandetatoljenæringengjørseggjeldende.Idenneregionenerveldig mangeheltavhengigeavoljenæringen,ognæringslivetharistorgradinnrettetsegmotåvære leverandørforoljenæringen.kommunersomstord,solaogstavangervari2010detrebostedsg kommunenemedhøyestandelavinnbyggernesomjobbetinnenpetroleumsnæringeneelleri relatertenæringermed15g20prosent. Enutfordringeratnæringsstrukturenkanbliforensidigogmersårbarforeventuelleoljeprissjokk, slikmanblantannetopplevdepåsluttenav1990gtallet.sitatetnedenforunderstøtterdennegative bivirkningenvedkraftigvekstioljenæringensomfølgerforbedrifterutenomoljeklyngen. I!de!senere!år!har!nok!den!økte!etterspørselen!fra!oljevirksomheten!bidratt!mye!mer!til!tap!av! kostnadsmessig!konkurranseevne!enn!konjunkturimpulsene!fra!finanspolitikken.! Torbjørn!Eika,forskerogkonjunkturekspertiStatistisksentralbyrå,iSamfunnsøkonomen(nr8/2012) Oljenæringens!spesielle!kjennetegn! Oljeeretproduktsomersværtlukrativtåselgepåverdensmarkedet.Deterderimotofte underkommuniserthvorstorgraddetharpåvirketnorskindustri.foråsikreatdenstoreprofitten fraoljenæringentilfallereierneavoljeiutgangspunktet,nemlignorgesbefolkning,harviinorge høyeskatterpåoljenæringen.dennehøyeprofittenomtalesgjernesomoljerenten.formåletmed skattpåoljerenteneratverdienfraoljenistørstmuliggradkommerhelesamfunnettilgode.høy skattpåoljeerogsåviktigforåsikreatoljenæringenikkeblirstørreenndenburdevære.hvis oljenæringenblirforstorvildettemedføreatnorsknæringslivikkefårensammensetningsomer 5

10 gunstigpålangsikt.flereøkonomer,blantdemprofessorhildebjørnlandvedhandelshøyskolenbi, harantydetatmanikkeklareråbeskatteoljenæringenforheleoljerenten.derforharlønningenei næringenblitthøyereennnødvendig.ogfordioljebransjensitterigjenmedhøyfortjeneste,kan næringentilbyhøyelønningerogtrekkearbeidskraftutavandrenæringer.distrikteneinorgemister dermedbedriftersomnormaltkunnehatttilstrekkeliglønnsomhettilådriveinorge. Figur!2.1 Lønnsomhetetternæring,snittfor2009G Drijsmargin(prosent) Egenkapitalrentabilitet(prosent) Egenkapitalandel(prosent) Kilde:SSB Lønnsomheten!i!oljenæringen!er!i!en!klasse!for!seg! IgrafenvisessnittGtallfor2009til2011forutvalgtenæringer,oglønnsomhetenvariererrelativt myeetterbransje. Egenkapitalrentabilitetviserdriftsresultatiforholdtilegenkapitalsometgjennomsnittfor næringen.særlighartransportsektorenlavlønnsomhetforeierne,menoljenæringen(kalt bergverksdriftogutvinning)liggersværthøyt. Forallenæringerliggeravkastningentileierepårundt10prosent,mensforoljenæringenerden omtrentdetdobbelte.dakandebetalehøyelønningersomtrekkeroppkostnadsnivået. 2.2 Offentligsektorsekspansjon Fra1980Gtallettilidagharkonsumetioffentligforvaltningmerenndobletsegfradrøyt206 milliardertilca450milliarderkroner.vekstenioffentligebudsjetterharforsterketseggjennomde siste10årenefordiviharstartetinnfasingenavoljeinntekterinorskøkonomigjennomdensåkalte handlingsregelen.denstadigeøkenderessursbrukenharetterfulgtetøkendeutgiftsnivåfradet offentlige,ogflereoffentligeansatte.determangegodeformålogpolitiskeintensjonersomligger bak.utfordringenkanværeatdetskjerenforskyvningavøkonomiskbalansemellomstatenogprivat sektor.finanspolitikkenharnærmestgåttkontinuerligpåkeynesgtiltak,detvilsioffentlig 6

11 utgiftsvekst,sidenførfinanskrisensloinni2008.dabletiltakeneintensivertogharsidenholdtseg pådettenivået. Handlingsregel!for!innfasing!av!oljepenger!og!nedfasing!av!industri?! Tankeneratoljepengenegradvisskalfasesinniøkonomienslikhandlingsregelentilsier.Densierat fireprosentavpensjonsfondetkanfasesinniøkonomienhvertår.dettebetyrathvisfondetøker merennfastlandsøkonomiensåviloljepengeneutgjøreenstadigstørredelavstatsbudsjettet.selv omdetharværtsvakvekstblantvåreviktigstehandelspartneresidenfinanskrisenharetterspørselen etteroljestegetsomenfølgeavbricglandenesinntogiverdensøkonomien.detteharmedførtet megethøytaktivitetsnivåioljesektorenogstadigøkteinntektertilpensjonsfondet.veksteni pensjonsfondetharværtlangthøyereennforventetogeridagover3.500milliardernorskekroner. Dettegiretstørreøkonomiskhandlingsromfornorskepolitikere,mendetutgjørogsåenfarefor nedfasingavindustriogannennæringsvirksomhetsomstrevermedetøkendekostnadsnivå. Investeringene!i!fastlands;Norge!er!på!et!historisk!lavmål.!Selv!om!mye!går!bedre!i!næringslivet!har vi!ikke!hatt!samme!lave!investeringsnivå!de!siste!40!årene. NHO,mai2012,Økonomiskeutsikter2/2012 Samlethardetøkonomiskeregimetgittenoffentligutgiftsvekstsomerlangtsterkereennforventet vedintroduksjonenavhandlingsregeleni2001. FigurenoverviserutviklingenioffentligeutgifteridetreskandinaviskelandeneogiEuroområdet generelt.viseratvekstenharliggetklarthøyestinorgegjennomhelenittitallet,menogsåidet førstetiåretavdetnyeårtusenet.mensvekstenioffentligkonsumlåpårundt1prosentpå2000g talletidanmark,voksteutgiftenemedtettpå3prosentinorgeisammeperiode.mestinteressant erlikeveldetoåreneetterfinanskrisen,hvorallelandharkuttetioffentligkonsumutenomnorge. 7

12 Desistetoårenehardeoffentligeutgiftenevokstmedca2,5prosentiNorge.Sverige,somhar høyestvekstioffentligkonsumavdeandrelandene,voksermedunderhalvpartenavnorge.vihar satsetmyepåkeynesianskmotkonjunkturpolitikkforåkommeossrasktutavfinanskrisen.trenden startetlikevelikkei2009,menfinanskrisenforsterketenunderliggendeutviklingsomstartet alleredepå1990gtallet. 2.3 Øktfortrengningavprivateinvesteringer Iøkonomisklitteratureroffentligekspansjonregnetsomentrusselmotprivateinvesteringer.I Norgeharenstadighøyereoljepengebrukpåoffentligebudsjettergittpressoppoverpålønninger.I tilleggkommervirkningenefraskyhøyeoljeinvesteringersomforsterkerkampenomkompetanse, kapitalogansatte.utviklingenerpositividenforstandatarbeidsledighetenietnasjonaltperspektiv ersværtlav.lønnsomhetenioljenæringenogindustriensomlevererinnsatsfaktorertilenraskt voksendeoljeklyngeergjennomgåendemegethøy. Norskøkonomigårsådetsuserimakroforstand,mensamtidigskjerdetenraskereforflytningav ressurserfrakonkurranseutsattsektortiloljeklyngenogoffentligsektor.vioppleverennoksåsterk fortrengningseffektpåinvesteringerinormalnæringsvirksomhetistoredeleravlandetvårt.i økonomiskteorikallesdetteen"crowdingout Geffekt.DermedvildistriktsGNorgemerke tyngdekrafteniendasterkeregradinærfremtid.skattesystemetslikdeterutformetidag,drarogså iretningavvekstiboliggogeiendomsinvesteringerpåbekostningavmerproduktiveinvesteringeri norsknæringsliv.dettetarvioppnærmereidenestekapitlene. 8

13 3 Formuesskattensutfordringer Aksjerogannenkapitalsomerinvestertinæringslivetdannergrunnlagetforberegningenav formuesskatten.denneskattengjørsparingisolertsettmindregunstigennforbruk.samtidiger ujevnverdsettingavboligognæringslivmedpåågjøredetgunstigereåplassereformuenieiendom, boligogsekundærboligfremforåinvestereiaktivnæringsvirksomhet.effekteneeratavkastningsg kravettilkapitaløkesogatlønnsomhetenogtilgangenpåkapitalibedriftenesvekkes.enlavere kapitalbeholdninginnebærerogsåøktsårbarhetinedgangskonjunkturerogofteenlavere arbeidskraftproduktivitet.samletsettgirdetdårligereutnyttelseavressurseneidistrikterhvor ansatteikkekanomstillesutenhøyekostnader.hvisalleansatteskaffersegnyjobbvedeneventuell nedleggelse,erproblemetmindrealvorlig. 3.1 Formueskattpåarbeidendekapital INorgebenyttesskattesystemetsomiallelandtilåfinansiereprioriterteoffentligoppgaver.Skatt benyttesogsåtilåretteoppmarkedssviktogutjevneøkonomiskeforskjeller.brukavskattesystemet pådennemåtenkanværenyttig,menvedåbrukeskattesystemettilflereoppgaverblirdet vanskeligereålageetregelverksomikkeskaderverdiskaping.vedåhahøyeskatterknyttettilen typeformue,sliksomaksjerellerbankinnskudd,skapesdetstørreøkonomiskmotivasjontilåunngå denneskatten.trendeniutviklingentildetnorskeskattesystemethardesistetiåreneværtågåmot bredereskattegrunnlagmedlavereskattesatser. Formuesskatt!på!arbeidende!kapital:!! Medarbeidendekapitalmenesdeeiendelersom arbeider ivirksomheten,somdriftsmidler, varebeholdning,kundefordringerogdriftslikviditetmv.aksjekapitalregnesogsåsomarbeidende kapital.overskuddslikviditetmv.ogeiendelersomivaretareiernesprivatebehov,foreksempelbolig skalikkeværeinkludert.! 3.2 Virkningeravformuesskatt Hovedbegrunnelsenforbevaringavformuesskattenerdetoffentligesbehovforskatteinntekterog fordelingshensyn.itilleggargumenteresdetgjernefraetgenereltståstedatfordelingavskatteg byrdenpåflereskattegrunnlagvilreduseredetsamledeeffektivitetstapetiøkonomien.genereltvil allskattlegginginnebæreeteffektivitetstapvedatdetvrirforeksempelarbeidstilbudeteller sparingen,noesomisolertsettvilhaennegativvirkningpådenøkonomiskeveksten. INOU1998:16skriverfinansdepartementet!følgende: Ulike!empiriske!undersøkelser!viser!store!forskjeller!i!anslagene!for!marginalkostnaden!ved! skattefinansiering.!det!anbefales!etter!en!samlet!vurdering!å!benytte!en!skattekostnad!på!20!øre!pr.! krone. Denmuligeeffektivitetskostnadenvedformuesskattliggeriatdensvekkerinsentivenetilsparingog vrirsparesammensetningensomfølgeavforskjelligverdsettingavulikeformuesobjekter.detgir igjennegativeeffekterpåkonkurransekraftogproduktivitetinorskebedrifter. 9

14 Nordmennharihovedsaktreforskjelligeformerforskattemessigformue.Deterfordetførsteulike typerboligggoder,fordetandreulikeformerforinnskuddssparingsombank,rentepapirer,pensjon mv.ogfordettredjeaksjerellereierskapinæringsliv.skattemessigverdiavformuefastsettesog skattleggesnormaltårligitrådmedskattelovensregler.detillustrererlønnsomhetenavåflytte kapitalmellominvesteringsobjektersomerlikelønnsommeførskatt. Insentiveneiskattsystemetvirkeriretningavatdeterprivatøkonomiskgunstigåflytteinvesteringer franæringslivettilboligmarkedet.enviktigproblemstillingrelaterttilformuesskattenernettoppdet attilgangenpårisikovilligkapitalframiddelklassentilnæringssektorenerbegrenset. Idialogenmednæringsdrivendeomformuesskattpåarbeidendekapital,hardetværtflereforhold somhargåttigjenpålistenoverdenegativevirkningeneskattenharpåbedrifterogarbeidsplasser. Noenavdeviktigsteeffekteneerkortomtaltnedenfor. Betales!uansett!overskudd!eller!underskudd! Formuesskattpåkapitalinvestertibedrifterogarbeidsplassermåbetaleshvertår,uavhengigav bedriftengårmedoverskuddellerikke.iårmeddriftsunderskuddbidrarformuesskattenpå arbeidendekapitaldirektetilåsvekkebedriftensoverlevelsesmulighet,vedatdenformangeeiere nødvendiggjørstørreutbytteutbetalingerogsvekkersoliditetenoglikviditeten.ogsåiårmed driftsoverskuddsvekkerformuesskattpåarbeidendekapitalbedrifterslangsiktigevekstgog overlevelsesevne.skattenleggerbeslagpåkapitalsomkunneværtbrukttilinvesteringerogtilå styrkebedriftensbalanse.ogsåansattetaperomdereseieremåbetaleformuesskattpåkapitalen plassertibedriften,sidenetlaverenivåpåinvesteringerovertidreflekteresilavereverdiskapingog lønnsnivå. Særnorsk!skatt!på!nasjonalt!eierskap! Norgeeretavfålandsomkreverinnformuesskatt.InnenOECDerdetitilleggtilNorgekunSveits, FrankrikeogIslandsomhardenneskatteformen.Spaniagjeninnførerskattenidagenssvært krevendesituasjonforstatsfinansene.ideflesteavdisselandeneerdetgjennomgåendeentenklart høyerebunnfradrag,laveresatserellerunntakforulikeformerforkapitalinvesteringeribedrifterog næringsliv.detgjøratforsmåogmellomstorebedriftererformuesskattmindrebelastendeidisse landeneenninorge.detatfåandrelandharformuesskattgjøratnorskebedrifterofteerfareren konkurranseulempeiinternasjonalemarkeder.gittatdetikkeerandreskatteforskjellerav betydning,vilnorskeeiernemåttekrevehøyereavkastningenndeutenlandskeforådekke formuesskatt.utenlandskeidebedriftererbetydeligeaktøreriflerebransjerinorge.foreksempel stårutenlandskkontrollerteforetakformellom25og30prosentavbearbeidingsverdieninnen industriogvarehandelinorge.detnorskeeiendomsskattenivåetliggergenereltlavereennandre vestligelandsskattesystemer. Negativ!realavkastning!! Etannetmomentsomflereavdenæringsdrivendepekerpåerat1,1prosentformuesskattavengitt avkastningandelsmessigkanutgjøreenstorskatteprosent.dettegjelderspesieltidårligeårellerfor bransjerhvoravkastningennormaltermoderat.erforeksempelbruttoavkastningen4prosent, gjenstårdetkunenrealavkastningpå1,5prosentominflasjonenlanderpånorgesbanksoperative 10

15 inflasjonsmålpå2,5prosent.går1,1prosentavdettetilformuesskatt,sitterbedriftseierenkunigjen medenrealavkastningpå0,4prosent.hvismantarhøydeforatutbytteskattoftemåbetalespå uttakavkapitalfrabedriftenforåbetaleformuesskattpåkapitalenibedriften,kandetgiennegativ realavkastningetterjusteringforinflasjonogskatterselvomdetpåpapireterenmoderat bruttoavkastningførskatt. EnOECDGstudie(2012)viserogsåatdeeffektiveskattesatseneiNorgepånæringsformueivisse tilfellerkanliggeover100prosent.detgirbådefeilallokeringavressurser,skattetilpasningerog medvirkertiletlavtinvesteringsnivåinæringslivetutenomoljenæringen.oecdanbefalerfølgendei sinstudieavdetnorskeskattesystemet: "Investigate!the!impact!of!the!wealth!tax!on!effective!tax!rates,!on!tax!avoidance!and!on!incentives!to! invest.!phase!out!or!reduce!the!wealth!tax!if!the!growth;redistribution!trade;off!is!too!unfavourable!to! growth".!! Despøromikkeformuesskattensfordelingsintensjonkosterformyevedatressurserbrukttilåomgå skattenerstoreogdenegativevirkningersomfølgerpåvekst.!! IfølgeenundersøkelseutførtavAlliansenfornorsk,privateierskaptar4av10bedriftseierneut størreutbyttefrabedriftenforåbetaleformuesskattenogtapperdermedbedriftenfor investeringsmidler.alliansenhar11næringsorganisasjoneriryggen,frabondelagetognorges LastebileierGForbundtilNHOogRederiforbundet."Alliansen"representerer"til"sammen"110"000" bedriftsenheter"som"sysselsetter"over"halvparten"av"alle"ansatte"i"privat"sektor."! Negative!effekter!av!formuesskatt!ble!påpekt!av!Fordelingsutvalget!i!2009!!problem!ved!formuesskatten!er!at!den!skal!betales!uavhengig!av!om!formuen!generer!en!løpende! inntekt!eller!ikke.!for!å!betale!formuesskatt!er!mange!bedriftseiere!avhengige!av!å!få/ta!ut!utbytte! fra!selskapene!for!å!betale!skatten.!i!dårlige!økonomiske!tider!vil!dette!ofte!være!en!stor!belastning! for!selskapene.!å!selge!eierandeler!for!å!betale!skatten!er!heller!ingen!god!løsning,!verken!i!gode!eller! dårlige!tider.! NOU!2009:10!!Fordelingsutvalget FordelingsutvalgetbestodaveksperterpånæringsGogarbeidslivsområdetogdeskulleblantannet vurdereinntektsforskjellermellomulikegrupperisamfunnet.deavlevertesinrapportvåren2009. Selvomdeseråpenbarenegativevirkningeravformuesskattenbledetkonkludertat fordelingsmessigehensynperidagtalerforåbeholdeformuesskatten. 11

16 4 Distriktenetrengerprivatearbeidsplasser DeterstoreutfordringerimangelokalsamfunneneiNorge.Fraflyttingogforgubbinggjørdet vanskeligåholdehjuleneigangogvekstensvikter.detgirlavereskatteinntekterogstørre avhengighettilstatligetilskuddognæringssubsidier.etviktigpolitiskmålharovertidværtå motvirkedenneutviklingenogsikreathelelandettasibruk. ForåopprettholdespredtbosetningogfåtilvekstutenfordesterkeklyngenepåvestGogøstlandet erdistrikteneavhengigeavbedriftersomtilførerverdiskapingogarbeidsplasser.økonomiskvekster kildetiloptimismeogkanbidratilåsnudelangsiktigebefolkningstrendene. 4.1 Dramatiskeendringerihvorvibor Tabell!4.1 Bosetningi1986og2012etterkommunestørrelse Antall!kommuner! Innbyggere! Størrelse! 1986! 2012! 1986! 2012! < G G G G > Totalt Kilde:SSB/NyAnalyse Påsiktharbefolkningsstrukturenendretseg.Tabellenoverviserendringerfra1986til2012.I periodenharviførstogfremstblittflere,overenmillionnyeinnbyggereilandet.sammenmedgreie fødselsraterharviblitthjulpetavensterkinnvandringsbølge.i2013regnerenmedennetto innvandringpå deflestebosettersegi,ogrundtdestorebyene. Kommunenemedmellom2.500og5.000innbyggereharblittfærre.Entenharkommunene faltunder2.500grensen,ellervokstovertidtilover5.000grensen. Samtidighardetblittflereavdeminstekommuneneunder1.500innbyggere.Per1.januar 2012vardethele70slikesmåkommuner,mensdeti1986var43. Norgeharfått6flerekommunermedmerenn50.000innbyggere. Sermanpåantallinnbyggereerdetklartatvekstensærligkommeridestorekommunene. Uteninnvandringhaddebefolkningsvekstenværtnegativilangtflerekommuner. Sysselsettingsvekstenhaddetroligogsåværtnegativ. 12

Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles. En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap

Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles. En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap Hvorfor formuesskatt på arbeidende kapital må avvikles En informasjonsbrosjyre utarbeidet av Alliansen for norsk, privat eierskap Side 11: Knut Darre Christiansen 3 Side 13: Jack Valleraune Formuesskatt

Detaljer

Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR

Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR Innhold Noen definisjoner og sammenhenger Basert på basis

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

1. Målsettinger og risikopolicy... 4. Kredittrisiko... 4. Sikkerhetstyper... 4. Risikoklassifisering... 5. Markedsrisiko... 6. Renterisiko...

1. Målsettinger og risikopolicy... 4. Kredittrisiko... 4. Sikkerhetstyper... 4. Risikoklassifisering... 5. Markedsrisiko... 6. Renterisiko... 2 Innhold 1. Målsettinger og risikopolicy... 4 Kredittrisiko... 4 Sikkerhetstyper... 4 Risikoklassifisering... 5 Markedsrisiko... 6 Renterisiko... 6 Valutarisiko... 7 Aksjerisiko... 7 Likviditetsrisiko...

Detaljer

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer.

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer. Desember 2008 Staten og Agder En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer Forfattere: Helge Røed og Steinar Sørheim 1 Tittel Forfattere Staten og Agder Helge Røed og Steinar Sørheim

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE)

Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE) Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE) Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret

FISKERIDIREKTORATET. Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret FISKERIDIREKTORATET Lønnsomhetsundersøkelse for matfiskproduksjon Laks og Regnbueørret Omfatter selskaper med produksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 2009 FORORD Akvakulturnæringen har en viktig

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål:

Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv. Forskningsspørsmål: RAPPORT Lokale sparebankers betydning for norsk næringsliv Forskningsspørsmål: - Hvor store markedsandeler har de lokale sparebankene? - Er lokale sparebanker en kilde til bedre kapitaltilgang for næringslivet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

KredittOpplysningen AS

KredittOpplysningen AS Firmafakta Rapport 15-05-2015 ENERGIA AS Org. nr. 966033789 7. etasje Storgata 112 3921 PORSGRUNN Innhold 3 Identifikasjon 4 Rating 5 Rating historikk 8 Payment Index/Limit 10 Grunnfakta 11 Styret/Juridisk

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer