Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formueskattens rolle for investeringer i distriktene"

Transkript

1 Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? En rapport fra BedreSkatt utarbeidet i samarbeide med Ny Analyse AS

2 Sammendragogkonklusjoner Verdens!rikeste!land! ASNorgegårsådetsuserimakromedlavarbeidsledighet,godøkonomiskvekstogsolide statsfinanser. Utfordringer!for!næringslivet!og!distriktene! Medaljensbaksideerstoreregionaleforskjelleriutviklingenavprivatsysselsetting, økonomiskvekstogbefolkningsutvikling. Næringslivetidistrikteneslitermedlønnsomheteniskyggenavkraftigvekstioljesektorenog envoksendeoffentligsektorsombeggepresseropplønningerogkostnadsnivå. Flerelokalsamfunneriensårbarsituasjonmedfarefornedbyggingellerutflaggingavviktige hjørnesteinsbedrifterogtapavarbeidsplasser. Formuesskatten!på!næringsvirksomhet! Deterflereuheldigesidervedformuesskattenpåarbeidendekapital: Deterensamfunnsøkonomiskuheldigskatteformsomgjørdetmindrelønnsomtåinvestere iarbeidsplasserenniboligogeiendomsidenverdsettelsenerhøyere. Storeressurserbenyttesforåomgåformuesskatten,bådegjennomaktivskatteplanlegging oggenerelloverinvesteringeribolig,hytteroganneneiendom. Eiernemåbetaleformuesskattuavhengigavombedriftengårmedoverskuddeller underskudd,noesomopplevessværturimeligavnorskeeiere. Formuesskattenpånæringsvirksomhetstraffernorskeeierefremforutenlandske.Sverigehar fjernetformuesskattenogredusererselskapsskattensomforsterkerkonkurranseulempen. EnOECDGstudie(2012)viseratdeeffektiveskattesatsenepåavkastningenfranæringsformue ivissetilfellerkanliggeover100prosentidetnorskeskattesystemet. Viktige!konklusjoner! Formuesskattenpåarbeidendekapitalpremiererforbrukfremforinvesteringogsparing. Deterenmedvirkendeårsaktiletsvaktinvesteringsnivåinæringslivetutenomoljesektoren. Bedriftseiernekanogvilspillepålagmedjobbskapingenlokaltogdermedøke samfunnsbidragetfranæringslivet.skattesystemetmåunderstøttedette. Vårillustrasjonaventypisklokalhjørnesteinsbedriftmed70ansatteviserathver arbeidsplasskreverrundtenhalvmillionkroneriegenkapital. i

3 Samfunnsregnskapetviseratregionenkanfå10G15nyejobbervedfjerningavformuesskatt pågjennomsnittsbedriftenvår. BankeneøkerfortidenkravenetilegenkapitalvedinvesteringeribedriftsGNorge. I4av10bedriftertareierneutstørreutbytterforåbetaleformuesskattenogtapper bedriftenforinvesteringsmidler. Bedrifteneogeierneisvakenæringsregionerblirhardererammetavkombinasjonen stigendekravtilegenkapital,høytkostnadsnivåogsærnorskeierbeskatning. Vårefunnviseratdeterviktigatflerepolitikereinnserbetydningenavarbeidskapitalensom stårbakhverenestearbeidsplassidistriktene. Fritakforarbeidendekapitaliformuesskattenerderforviktigforåsikrebrobyggingen mellomkapitalenognyearbeidsplasserinorge.!! "Slik!formueskatten!er!i!dag!oppmuntrer!staten!oss!til!å!investere!i!«døde!bygninger»!i!sentrale!strøk!i! stedet!for!i!bedrifter!i!utkant;norge!der!vi!opprettholder!arbeidsplasser!og!aktivitet."!! Gunnar!Haagensen,!JangaardExportiMøreogRomsdalmed336ansattelangshelekysten! "Dersom!landets!politiske!ledere!får!et!mer!bedriftsnært!innsyn!i!hvordan!formuesskatten!faktisk! tapper!små;!og!mellomstore!bedrifter!for!kapital!som!er!nødvendig!i!utviklingen!av!bedriftene,!så!har! vi!kommet!et!godt!stykke!på!veg."! Lisbeth!BergBHansen, i dag AP-statsråd i Fiskeri- og kystdepartementet (2009)! "Jeg!er!redd!formuesskatten!skal!true!norsk!industriutvikling!og!norske!arbeidsplasser."! Roar!Flåthen,!leder!i!LO(2011) Rapportenviseratsmåogmellomstorebedrifteridistriktenerammesnegativtavformuesskattenpå arbeidendekapitalvedatinvesteringsmidlertasutavbedriftenegjennomutbyttetileierneforå betaleformuesskatten.dermedvilfritakforarbeidendekapitaliformuesskattenbidratilåtrygge jobbvekstenidistriktene.detvilselvsagtvarierefrabedrifttilbedrifthvorskadeligeierbeskatningen virker,menvimenerdeuheldigeeffektenebørtilleggesmervektisamfunnsdiskusjonenfremmot Stortingsvalgeti2013. ii

4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Forsterketomstillingogtodelingavnorskøkonomi Sterkedrivkreftertrekkeroppkostnadsnivået Offentligsektorsekspansjon Øktfortrengningavprivateinvesteringer Formuesskattensutfordringer Formueskattpåarbeidendekapital Virkningeravformuesskatt Distriktenetrengerprivatearbeidsplasser Dramatiskeendringerihvorvibor Småkommuneridistriktenemedsvakvekstiprivatsysselsetting FærreansatteiprivatsektoriNordGNorgeogdeleravInnlandet MangeansatteiprivatsektoriRogaland Slikpåvirkerformuesskattenbedriftene Verdiskapingibedriften Innsatsmarkedetogvaremarkedet Effektpåkapitalkostnad Frakapitalkostnadertileffekterpåsysselsetting Illustrasjon:EmballasjefabrikkenAS Hjørnesteinsbedriftersbetydningfordistriktene Samfunnsøkonomisketap Samfunnsregnskapet Hjørnesteinsbedriftensrolleilokalsamfunnet EmballasjefabrikkenAS Effektfrafjerningavformuesskattpåenbedriftidistriktene...29 Forord! DennerapportenerskrevetavNyAnalyseASetteroppdragfra"StiftelsenforbedreavgiftsGog skattepolitikkinorge",tilvanligkaltforbedreskatt.hensiktenmedrapporteneråbelysede samfunnsmessigekonsekvensenesomfølgeravformuesskattenfraarbeidendekapital. NyAnalyseASeretuavhengigrådgivningsGogutredningsselskapmedspisskompetanseknyttettil næringspolitikkogsamfunnsøkonomiskeproblemstillinger.konklusjonerogandrefunnidenne utredningenrepresenterernyanalysesegnefagligevurderinger.eventuellefeilogmanglerer NyAnalysesansvar.Rapportenbleferdigstiltinovember2012. iii

5 1 Innledning Idennerapportenforsøkerviåbelysekoblingenmellomkapitaleierneogarbeidsplasserientypisk hjørnesteinsbedriftidistriktene.skattesystemetbørhelstbidratiløktarbeidskapitalbakhveransatt. Idagerformuesskattenavnæringskapitaluheldigogøvrigbeskatningmestgunstigfor boliginvesteringer.vitrordeterpotensialforenbedrenæringsutviklingidistriktenesomkanbøte påethøytkostnadsnivåogfremmeøktsysselsetting.etviktigpolitiskmålerfortsattåbevareden regionalebosettingenogtahelelandetibruk. Deflesteavlandetsinnbyggereboridestorebyeneogtilknyttedekommuner,menfortsattharvien spredtbosettinghvormangeborismåkommuner.sidenårtusenskiftetharbefolkningenideminste kommuneneutvikletsegmotenmindrebærekraftigdemografisksammensetting.yngremennesker flytteristorgradtildestørrebyeneforåtautdanningellerfinnejobb.mangesmåkommunerer pregetavforgubbingogfraflytting. Idistrikteneeretvelfungerendearbeidsmarkedmedmulighetertilrelevantjobboggodavlønning selvenøkkelentiletlivskraftiglokalsamfunn.hele9av10bedrifterinorgeersmåogmellomstore bedrifter.dissebedrifteneskaperlokaleverdierogringvirkningerpåunderleverandørerog kommuneøkonomi.politiskledelseinorgehariverksattogvidereførtenrekkeulikevirkemidlerforå opprettholdeogstyrkesysselsettingenidistriktene.virkemidlenevarierfradirekteinngrepiformav høyereoffentligsysselsettingismåkommunerogflyttingavstatligearbeidsplasser,til næringssubsidierogreduserteskatterogavgifter. Nårhjørnesteinsbedrifterforsvinner,etterlaterdesegenhøyereandeltrygdedeogenstørreandel offentligsysselsatte.slikeregionerellerdistriktskommunerviltrengestadighøyerebidragfraandre merlønnsommeogproduktiveregioner.norskepolitikereernødttilåtastillingtildenne utfordringen.denforsvinnerikkeavsegselv.deterflereaktuelletiltaksomforeksempelstyrkingav bådesamferdselogutdanning.samtidigerdetmyesomtyderpåatfritakforformuesskattpå arbeidendekapitalergoddistriktspolitikk. EnmålsetningiskatteGognæringspolitikkeneråpåvirkekapitaleiernetilmestmuligsamfunnsnyttig ogverdiskapendevirksomhet.detteservinærmerepåirapporten.idetnestekapitletbeskrives særnorskemakroforholdsompåvirkersmåogmellomstorebedrifteridistriktene. 1

6 2 Forsterketomstillingogtodelingavnorskøkonomi ASNorgegårsådetsuserhvismankunserpådestorelinjeneimakro.FaktorersomhøyBNPGvekst, lavarbeidsledighetogsolidestatsfinanserertegnpåøkonomiensgodetilstand.ietsliktperspektiv ervinærfullressursutnyttelse,ogstimulansavprivatsysselsettingvirkerikkespesieltnødvendig.i samfunnsøkonomiskforstanderdetviktigatarbeidskraftenflyttersegditdenovertidgirhøyest avkastning.bedrifterogarbeidstakerereagererpåprissignalerimarkedet.hvislønnsomhetenerhøy erdetattraktivtådrive.menmedhøyaktivitetioljesektorenogsterksysselsettingsvekstioffentlig forvaltningblirkonkurransenomarbeidskraftenstor.sammenmeddennorskemodellenfor lønnsdannelseførerdettilatlønningenestigeriheleøkonomien,ogsåidedeleneavnæringslivet somikkekandranytteavoljeklyngensekstraordinærelønnsomhetoglønnsevne.todelingenav norskøkonomiforsterkerseg,ognesteomstillingsfasekangistørrenegativevirkningerennviserfor ossidag. Men!nettopp!på!grunn!av!den!svake!økonomiske!utviklingen!ellers!i!verden,!har!norsk!økonomi!også! sektorer!som!sliter!og!folk!som!har!eller!kan!få!problemer!i!arbeidsmarkedet.! Torbjørn!Eika,forskerogkonjunkturekspertiStatistisksentralbyrå,iSamfunnsøkonomen(nr8/2012) Vårtfokusirapportenerslikesektorersomsliter,ogdetvilimangetilfelleromfattesmåog mellomstorebedrifteridistriktene. 2.1 Sterkedrivkreftertrekkeroppkostnadsnivået Gjennomfinanskrisenharøktoffentligpengebrukmedvirkettilhøyerelønnsvekstennellersi offentligsektor.lederlønningeristatsforetakeneharstegetmye,ogfagforeningeneharfått gjennomslagforlønnsvekstlangtutovervekstenivåreeuropeiskenaboland. SamtidigharoljeindustrienpåVestlandetogiandredeleravlandetøktsinlønnsomhet,og investeringeneharnåddhistoriskehøyderforoljegoggassnæringene.detharinesteomgang pressetopplønnsvekstenogforsterketkampenomdebestehodene.særliggjelderdetteingeniører, realfagsgogprosjektlederkompetanse,menselvsagtgjelderdetgruppersomøkonomerogjurister også.økendelønnsvekstsmittermellomnæringergjennomdennorskelønnsmodellen. Omstillingersomfølgeravdetteerennaturligutvikling,menmyetyderpåatdetnåskjeri ekspressfartogfortrengerannenprivatnæringsvirksomhetiregionersomtrengerlokomotivfor jobbskaping.hvisdenneomstillingenskjerforraskt,kandetføretilsamfunnsøkonomisketapvedat menneskergårarbeidsledig,ogdetøkersannsynlighetenforåhavnepåuføretrygdsenere.samtidig førerutviklingentilensentralisering.dettegårpåbekostningavmåletomåtahelelandetibruk. Naturressursrikdom!kan!være!en!forbannelse.! Espen!Henriksen,forskerogførsteamanuensis,UniversityofCaliforniaDavis 2

7 Figur!2.1 Sysselsettingsvekstiolje,industriogoffentligforvaltning 2002G2012GDoblingavansadeioljå, og flerioffentligforvaltning K42003K42004K42005K42006K42007K42008K42009K42010K42011K42012K3 Utvinnningavråoljeognaturgass,inkl.tjenester Industri Offentligforvaltning Kilde:SSB,kvartalstall,4.kv,3.kv.i2012 Fasitdesiste10åreneeratreallønnsvekstiNorgeliggermellom35og40prosenthøyereenni2002, oglangthøyereennnabolandeneinordgeuropa.dethøyekostnadsnivåeterenbetydeligutfordring fornorskeeksportbedriftersomkonkurrererute. Deterspesielttresterkedrivkreftersompåvirkerkonkurranseevneninormaltnæringsliv: Lavereetterspørsel,menøkendekonkurransefraEuropa Oljeklyngensinvesteringerogekstraordinærelønnsomhet Offentligsektorsekspansjonoglønnsutvikling Kort!om!Eurokrisens!betydning! DetfinnesingenraskeløsningerpåkriseniEuropa,ogvekstenerforventetåliggelavtdeneste årene.destørsteeffektenekommerilandenesomoppleverkrisendirektemedhøyarbeidsledighet ogsosialuro.fornorsknæringslivrammerkrisenieuropamerindirektegjennomlavereetterspørsel ettervårevarerogtjenester.mendetgjørdetogsåvanskeligfornæringslivinorgesommøterstadig tøffereimportkonkurransefrautlandet.dermederlangtstørredelavnorskearbeidsplasserutsatt forsterkutenlandskkonkurranse,blantannetinnenreiselivogandretjenestenæringer. 3

8 Figur!2.2 Todelinginorskøkonomi Figurenovervisertydeligatnæringslivetutviklersegforskjelligietterkantavfinanskrisen. OljeklyngenogbyggGoganleggvokserlangtbedreennindustrienforøvrig.Denorskebedriftenesom leverertileuropeiskbilindustrisliterfortiden.detsammegjørdeleravpapirgogtreindustrien.i tilleggerdetslikatdårligekonjunkturerutetvingerfremtiltakiandrelandforåstyrke konkurranseevnen.mangelandieuropaklareråholdelønningernedegjennomenutbredt kriseforståelseisamfunnet.denforståelsenfinnesikkeirikenorge.forhvertårsomgårmed lønnsvekstpå4prosentherhjemmeog1g2prosentivårekonkurrentland,misternorskebedrifter markedsandeler.envedvarendesterkkroneforsterkerutfordringenytterligere. Særligensidigeregionersomerpregesavfraflyttingogsvaktprivatnæringslivvilmøtestørre vanskeligheterdenesteårene. Om!svekket!konkurranseevne!de!siste!10!årene Denkostnadsmessigekonkurranseevnenmåltvedrelativetimelønnskostnaderiindustrienifelles valutaanslåsåhasvekketsegmedigjennomsnitt2,4prosentperårdesistetiårene.i2011øktede relativetimelønnskostnadenemåltifellesvalutamed3,7prosent. Gjennomsnittligetimelønnskostnaderinorskindustrivari2011anslagsvis54prosenthøyereenn ethandelsvektetgjennomsnittavvårehandelspartnereieu,måltifellesvaluta. Forindustriarbeiderealeneanslåsdenorsketimelønnskostnadeneåligge56prosenthøyereenn hoshandelspartnerneieu,regnetifellesvaluta. Kilde:TBU,NOU2012:11Grunnlagetforinntektsoppgjørene2012 Oljeklyngens!investeringer!og!betydning! Norgeersterktpåvirketavinvesteringeroginntekterfraoljeklyngen.Desamledeinvesteringene innenoljeoggassbliravssbanslåtttilrekordhøye204milliarderkronerfor2013.ca100milliarder 4

9 avoljeinntektenebenyttesforådekkeunderskuddetpåstatsbudsjettet.i2010vardetca sysselsatteipetroleumsnæringeneogdepetroleumsrelatertenæringerunderett.avdissevarrundt bosattiNorgemensca3.500varbosattiandreland. Oljeinvesteringeneårligharmerennfordobletseggjennom2000Gtallet.Konsekvenseneerbåde positiveringvirkningerpåleverandørene,menogsåøktkostnadsnivåioljeklyngen.detsmittervidere ogøkerlønnsgogkostnadsnivåetiheleøkonomien,ogsåsmåogmellomstorebedrifterutenfor oljeklyngenmedlangtsvakerelønnsomhet. Men!en!kan!ha!ambisjon!om!å!motvirke!at!denne!(olje;)!aktiviteten!bidrar!til!å!destabilisere! økonomien.!! Torbjørn!Eika,forskerogkonjunkturekspertiStatistisksentralbyrå,Samfunnsøkonomen(nr8/2012) Økende!oljeavhengighet! HeltsidendetbleoppdagetoljeiNordsjøen,haroljenæringenværtenviktignæringforNorge.Det bletidligenpolitiskmålsettingatnorgeskullehasinegenoljeindustri.dettevarenpolitisk beslutningomatdeleravnorsknæringslivskulleomstillesegoginngåioljenæringen.utviklingenhar skjeddgradvis,menharskuttfartde20sisteårene.detersærligverftsindustrienlangskystensom haromstiltsegmest.verftogverkstedersomistorgradvarleverandørerforfiskeriogsjøfart,fikki stadigstørregradoljenæringensomsineviktigstekunder.idageroljeklyngennorgesdesidert viktigstenæring,ogdenutgjør22prosentavlandetsverdiskaping. DetersærligpåSørGogVestlandetatoljenæringengjørseggjeldende.Idenneregionenerveldig mangeheltavhengigeavoljenæringen,ognæringslivetharistorgradinnrettetsegmotåvære leverandørforoljenæringen.kommunersomstord,solaogstavangervari2010detrebostedsg kommunenemedhøyestandelavinnbyggernesomjobbetinnenpetroleumsnæringeneelleri relatertenæringermed15g20prosent. Enutfordringeratnæringsstrukturenkanbliforensidigogmersårbarforeventuelleoljeprissjokk, slikmanblantannetopplevdepåsluttenav1990gtallet.sitatetnedenforunderstøtterdennegative bivirkningenvedkraftigvekstioljenæringensomfølgerforbedrifterutenomoljeklyngen. I!de!senere!år!har!nok!den!økte!etterspørselen!fra!oljevirksomheten!bidratt!mye!mer!til!tap!av! kostnadsmessig!konkurranseevne!enn!konjunkturimpulsene!fra!finanspolitikken.! Torbjørn!Eika,forskerogkonjunkturekspertiStatistisksentralbyrå,iSamfunnsøkonomen(nr8/2012) Oljenæringens!spesielle!kjennetegn! Oljeeretproduktsomersværtlukrativtåselgepåverdensmarkedet.Deterderimotofte underkommuniserthvorstorgraddetharpåvirketnorskindustri.foråsikreatdenstoreprofitten fraoljenæringentilfallereierneavoljeiutgangspunktet,nemlignorgesbefolkning,harviinorge høyeskatterpåoljenæringen.dennehøyeprofittenomtalesgjernesomoljerenten.formåletmed skattpåoljerenteneratverdienfraoljenistørstmuliggradkommerhelesamfunnettilgode.høy skattpåoljeerogsåviktigforåsikreatoljenæringenikkeblirstørreenndenburdevære.hvis oljenæringenblirforstorvildettemedføreatnorsknæringslivikkefårensammensetningsomer 5

10 gunstigpålangsikt.flereøkonomer,blantdemprofessorhildebjørnlandvedhandelshøyskolenbi, harantydetatmanikkeklareråbeskatteoljenæringenforheleoljerenten.derforharlønningenei næringenblitthøyereennnødvendig.ogfordioljebransjensitterigjenmedhøyfortjeneste,kan næringentilbyhøyelønningerogtrekkearbeidskraftutavandrenæringer.distrikteneinorgemister dermedbedriftersomnormaltkunnehatttilstrekkeliglønnsomhettilådriveinorge. Figur!2.1 Lønnsomhetetternæring,snittfor2009G Drijsmargin(prosent) Egenkapitalrentabilitet(prosent) Egenkapitalandel(prosent) Kilde:SSB Lønnsomheten!i!oljenæringen!er!i!en!klasse!for!seg! IgrafenvisessnittGtallfor2009til2011forutvalgtenæringer,oglønnsomhetenvariererrelativt myeetterbransje. Egenkapitalrentabilitetviserdriftsresultatiforholdtilegenkapitalsometgjennomsnittfor næringen.særlighartransportsektorenlavlønnsomhetforeierne,menoljenæringen(kalt bergverksdriftogutvinning)liggersværthøyt. Forallenæringerliggeravkastningentileierepårundt10prosent,mensforoljenæringenerden omtrentdetdobbelte.dakandebetalehøyelønningersomtrekkeroppkostnadsnivået. 2.2 Offentligsektorsekspansjon Fra1980Gtallettilidagharkonsumetioffentligforvaltningmerenndobletsegfradrøyt206 milliardertilca450milliarderkroner.vekstenioffentligebudsjetterharforsterketseggjennomde siste10årenefordiviharstartetinnfasingenavoljeinntekterinorskøkonomigjennomdensåkalte handlingsregelen.denstadigeøkenderessursbrukenharetterfulgtetøkendeutgiftsnivåfradet offentlige,ogflereoffentligeansatte.determangegodeformålogpolitiskeintensjonersomligger bak.utfordringenkanværeatdetskjerenforskyvningavøkonomiskbalansemellomstatenogprivat sektor.finanspolitikkenharnærmestgåttkontinuerligpåkeynesgtiltak,detvilsioffentlig 6

11 utgiftsvekst,sidenførfinanskrisensloinni2008.dabletiltakeneintensivertogharsidenholdtseg pådettenivået. Handlingsregel!for!innfasing!av!oljepenger!og!nedfasing!av!industri?! Tankeneratoljepengenegradvisskalfasesinniøkonomienslikhandlingsregelentilsier.Densierat fireprosentavpensjonsfondetkanfasesinniøkonomienhvertår.dettebetyrathvisfondetøker merennfastlandsøkonomiensåviloljepengeneutgjøreenstadigstørredelavstatsbudsjettet.selv omdetharværtsvakvekstblantvåreviktigstehandelspartneresidenfinanskrisenharetterspørselen etteroljestegetsomenfølgeavbricglandenesinntogiverdensøkonomien.detteharmedførtet megethøytaktivitetsnivåioljesektorenogstadigøkteinntektertilpensjonsfondet.veksteni pensjonsfondetharværtlangthøyereennforventetogeridagover3.500milliardernorskekroner. Dettegiretstørreøkonomiskhandlingsromfornorskepolitikere,mendetutgjørogsåenfarefor nedfasingavindustriogannennæringsvirksomhetsomstrevermedetøkendekostnadsnivå. Investeringene!i!fastlands;Norge!er!på!et!historisk!lavmål.!Selv!om!mye!går!bedre!i!næringslivet!har vi!ikke!hatt!samme!lave!investeringsnivå!de!siste!40!årene. NHO,mai2012,Økonomiskeutsikter2/2012 Samlethardetøkonomiskeregimetgittenoffentligutgiftsvekstsomerlangtsterkereennforventet vedintroduksjonenavhandlingsregeleni2001. FigurenoverviserutviklingenioffentligeutgifteridetreskandinaviskelandeneogiEuroområdet generelt.viseratvekstenharliggetklarthøyestinorgegjennomhelenittitallet,menogsåidet førstetiåretavdetnyeårtusenet.mensvekstenioffentligkonsumlåpårundt1prosentpå2000g talletidanmark,voksteutgiftenemedtettpå3prosentinorgeisammeperiode.mestinteressant erlikeveldetoåreneetterfinanskrisen,hvorallelandharkuttetioffentligkonsumutenomnorge. 7

12 Desistetoårenehardeoffentligeutgiftenevokstmedca2,5prosentiNorge.Sverige,somhar høyestvekstioffentligkonsumavdeandrelandene,voksermedunderhalvpartenavnorge.vihar satsetmyepåkeynesianskmotkonjunkturpolitikkforåkommeossrasktutavfinanskrisen.trenden startetlikevelikkei2009,menfinanskrisenforsterketenunderliggendeutviklingsomstartet alleredepå1990gtallet. 2.3 Øktfortrengningavprivateinvesteringer Iøkonomisklitteratureroffentligekspansjonregnetsomentrusselmotprivateinvesteringer.I Norgeharenstadighøyereoljepengebrukpåoffentligebudsjettergittpressoppoverpålønninger.I tilleggkommervirkningenefraskyhøyeoljeinvesteringersomforsterkerkampenomkompetanse, kapitalogansatte.utviklingenerpositividenforstandatarbeidsledighetenietnasjonaltperspektiv ersværtlav.lønnsomhetenioljenæringenogindustriensomlevererinnsatsfaktorertilenraskt voksendeoljeklyngeergjennomgåendemegethøy. Norskøkonomigårsådetsuserimakroforstand,mensamtidigskjerdetenraskereforflytningav ressurserfrakonkurranseutsattsektortiloljeklyngenogoffentligsektor.vioppleverennoksåsterk fortrengningseffektpåinvesteringerinormalnæringsvirksomhetistoredeleravlandetvårt.i økonomiskteorikallesdetteen"crowdingout Geffekt.DermedvildistriktsGNorgemerke tyngdekrafteniendasterkeregradinærfremtid.skattesystemetslikdeterutformetidag,drarogså iretningavvekstiboliggogeiendomsinvesteringerpåbekostningavmerproduktiveinvesteringeri norsknæringsliv.dettetarvioppnærmereidenestekapitlene. 8

13 3 Formuesskattensutfordringer Aksjerogannenkapitalsomerinvestertinæringslivetdannergrunnlagetforberegningenav formuesskatten.denneskattengjørsparingisolertsettmindregunstigennforbruk.samtidiger ujevnverdsettingavboligognæringslivmedpåågjøredetgunstigereåplassereformuenieiendom, boligogsekundærboligfremforåinvestereiaktivnæringsvirksomhet.effekteneeratavkastningsg kravettilkapitaløkesogatlønnsomhetenogtilgangenpåkapitalibedriftenesvekkes.enlavere kapitalbeholdninginnebærerogsåøktsårbarhetinedgangskonjunkturerogofteenlavere arbeidskraftproduktivitet.samletsettgirdetdårligereutnyttelseavressurseneidistrikterhvor ansatteikkekanomstillesutenhøyekostnader.hvisalleansatteskaffersegnyjobbvedeneventuell nedleggelse,erproblemetmindrealvorlig. 3.1 Formueskattpåarbeidendekapital INorgebenyttesskattesystemetsomiallelandtilåfinansiereprioriterteoffentligoppgaver.Skatt benyttesogsåtilåretteoppmarkedssviktogutjevneøkonomiskeforskjeller.brukavskattesystemet pådennemåtenkanværenyttig,menvedåbrukeskattesystemettilflereoppgaverblirdet vanskeligereålageetregelverksomikkeskaderverdiskaping.vedåhahøyeskatterknyttettilen typeformue,sliksomaksjerellerbankinnskudd,skapesdetstørreøkonomiskmotivasjontilåunngå denneskatten.trendeniutviklingentildetnorskeskattesystemethardesistetiåreneværtågåmot bredereskattegrunnlagmedlavereskattesatser. Formuesskatt!på!arbeidende!kapital:!! Medarbeidendekapitalmenesdeeiendelersom arbeider ivirksomheten,somdriftsmidler, varebeholdning,kundefordringerogdriftslikviditetmv.aksjekapitalregnesogsåsomarbeidende kapital.overskuddslikviditetmv.ogeiendelersomivaretareiernesprivatebehov,foreksempelbolig skalikkeværeinkludert.! 3.2 Virkningeravformuesskatt Hovedbegrunnelsenforbevaringavformuesskattenerdetoffentligesbehovforskatteinntekterog fordelingshensyn.itilleggargumenteresdetgjernefraetgenereltståstedatfordelingavskatteg byrdenpåflereskattegrunnlagvilreduseredetsamledeeffektivitetstapetiøkonomien.genereltvil allskattlegginginnebæreeteffektivitetstapvedatdetvrirforeksempelarbeidstilbudeteller sparingen,noesomisolertsettvilhaennegativvirkningpådenøkonomiskeveksten. INOU1998:16skriverfinansdepartementet!følgende: Ulike!empiriske!undersøkelser!viser!store!forskjeller!i!anslagene!for!marginalkostnaden!ved! skattefinansiering.!det!anbefales!etter!en!samlet!vurdering!å!benytte!en!skattekostnad!på!20!øre!pr.! krone. Denmuligeeffektivitetskostnadenvedformuesskattliggeriatdensvekkerinsentivenetilsparingog vrirsparesammensetningensomfølgeavforskjelligverdsettingavulikeformuesobjekter.detgir igjennegativeeffekterpåkonkurransekraftogproduktivitetinorskebedrifter. 9

14 Nordmennharihovedsaktreforskjelligeformerforskattemessigformue.Deterfordetførsteulike typerboligggoder,fordetandreulikeformerforinnskuddssparingsombank,rentepapirer,pensjon mv.ogfordettredjeaksjerellereierskapinæringsliv.skattemessigverdiavformuefastsettesog skattleggesnormaltårligitrådmedskattelovensregler.detillustrererlønnsomhetenavåflytte kapitalmellominvesteringsobjektersomerlikelønnsommeførskatt. Insentiveneiskattsystemetvirkeriretningavatdeterprivatøkonomiskgunstigåflytteinvesteringer franæringslivettilboligmarkedet.enviktigproblemstillingrelaterttilformuesskattenernettoppdet attilgangenpårisikovilligkapitalframiddelklassentilnæringssektorenerbegrenset. Idialogenmednæringsdrivendeomformuesskattpåarbeidendekapital,hardetværtflereforhold somhargåttigjenpålistenoverdenegativevirkningeneskattenharpåbedrifterogarbeidsplasser. Noenavdeviktigsteeffekteneerkortomtaltnedenfor. Betales!uansett!overskudd!eller!underskudd! Formuesskattpåkapitalinvestertibedrifterogarbeidsplassermåbetaleshvertår,uavhengigav bedriftengårmedoverskuddellerikke.iårmeddriftsunderskuddbidrarformuesskattenpå arbeidendekapitaldirektetilåsvekkebedriftensoverlevelsesmulighet,vedatdenformangeeiere nødvendiggjørstørreutbytteutbetalingerogsvekkersoliditetenoglikviditeten.ogsåiårmed driftsoverskuddsvekkerformuesskattpåarbeidendekapitalbedrifterslangsiktigevekstgog overlevelsesevne.skattenleggerbeslagpåkapitalsomkunneværtbrukttilinvesteringerogtilå styrkebedriftensbalanse.ogsåansattetaperomdereseieremåbetaleformuesskattpåkapitalen plassertibedriften,sidenetlaverenivåpåinvesteringerovertidreflekteresilavereverdiskapingog lønnsnivå. Særnorsk!skatt!på!nasjonalt!eierskap! Norgeeretavfålandsomkreverinnformuesskatt.InnenOECDerdetitilleggtilNorgekunSveits, FrankrikeogIslandsomhardenneskatteformen.Spaniagjeninnførerskattenidagenssvært krevendesituasjonforstatsfinansene.ideflesteavdisselandeneerdetgjennomgåendeentenklart høyerebunnfradrag,laveresatserellerunntakforulikeformerforkapitalinvesteringeribedrifterog næringsliv.detgjøratforsmåogmellomstorebedriftererformuesskattmindrebelastendeidisse landeneenninorge.detatfåandrelandharformuesskattgjøratnorskebedrifterofteerfareren konkurranseulempeiinternasjonalemarkeder.gittatdetikkeerandreskatteforskjellerav betydning,vilnorskeeiernemåttekrevehøyereavkastningenndeutenlandskeforådekke formuesskatt.utenlandskeidebedriftererbetydeligeaktøreriflerebransjerinorge.foreksempel stårutenlandskkontrollerteforetakformellom25og30prosentavbearbeidingsverdieninnen industriogvarehandelinorge.detnorskeeiendomsskattenivåetliggergenereltlavereennandre vestligelandsskattesystemer. Negativ!realavkastning!! Etannetmomentsomflereavdenæringsdrivendepekerpåerat1,1prosentformuesskattavengitt avkastningandelsmessigkanutgjøreenstorskatteprosent.dettegjelderspesieltidårligeårellerfor bransjerhvoravkastningennormaltermoderat.erforeksempelbruttoavkastningen4prosent, gjenstårdetkunenrealavkastningpå1,5prosentominflasjonenlanderpånorgesbanksoperative 10

15 inflasjonsmålpå2,5prosent.går1,1prosentavdettetilformuesskatt,sitterbedriftseierenkunigjen medenrealavkastningpå0,4prosent.hvismantarhøydeforatutbytteskattoftemåbetalespå uttakavkapitalfrabedriftenforåbetaleformuesskattpåkapitalenibedriften,kandetgiennegativ realavkastningetterjusteringforinflasjonogskatterselvomdetpåpapireterenmoderat bruttoavkastningførskatt. EnOECDGstudie(2012)viserogsåatdeeffektiveskattesatseneiNorgepånæringsformueivisse tilfellerkanliggeover100prosent.detgirbådefeilallokeringavressurser,skattetilpasningerog medvirkertiletlavtinvesteringsnivåinæringslivetutenomoljenæringen.oecdanbefalerfølgendei sinstudieavdetnorskeskattesystemet: "Investigate!the!impact!of!the!wealth!tax!on!effective!tax!rates,!on!tax!avoidance!and!on!incentives!to! invest.!phase!out!or!reduce!the!wealth!tax!if!the!growth;redistribution!trade;off!is!too!unfavourable!to! growth".!! Despøromikkeformuesskattensfordelingsintensjonkosterformyevedatressurserbrukttilåomgå skattenerstoreogdenegativevirkningersomfølgerpåvekst.!! IfølgeenundersøkelseutførtavAlliansenfornorsk,privateierskaptar4av10bedriftseierneut størreutbyttefrabedriftenforåbetaleformuesskattenogtapperdermedbedriftenfor investeringsmidler.alliansenhar11næringsorganisasjoneriryggen,frabondelagetognorges LastebileierGForbundtilNHOogRederiforbundet."Alliansen"representerer"til"sammen"110"000" bedriftsenheter"som"sysselsetter"over"halvparten"av"alle"ansatte"i"privat"sektor."! Negative!effekter!av!formuesskatt!ble!påpekt!av!Fordelingsutvalget!i!2009!!problem!ved!formuesskatten!er!at!den!skal!betales!uavhengig!av!om!formuen!generer!en!løpende! inntekt!eller!ikke.!for!å!betale!formuesskatt!er!mange!bedriftseiere!avhengige!av!å!få/ta!ut!utbytte! fra!selskapene!for!å!betale!skatten.!i!dårlige!økonomiske!tider!vil!dette!ofte!være!en!stor!belastning! for!selskapene.!å!selge!eierandeler!for!å!betale!skatten!er!heller!ingen!god!løsning,!verken!i!gode!eller! dårlige!tider.! NOU!2009:10!!Fordelingsutvalget FordelingsutvalgetbestodaveksperterpånæringsGogarbeidslivsområdetogdeskulleblantannet vurdereinntektsforskjellermellomulikegrupperisamfunnet.deavlevertesinrapportvåren2009. Selvomdeseråpenbarenegativevirkningeravformuesskattenbledetkonkludertat fordelingsmessigehensynperidagtalerforåbeholdeformuesskatten. 11

16 4 Distriktenetrengerprivatearbeidsplasser DeterstoreutfordringerimangelokalsamfunneneiNorge.Fraflyttingogforgubbinggjørdet vanskeligåholdehjuleneigangogvekstensvikter.detgirlavereskatteinntekterogstørre avhengighettilstatligetilskuddognæringssubsidier.etviktigpolitiskmålharovertidværtå motvirkedenneutviklingenogsikreathelelandettasibruk. ForåopprettholdespredtbosetningogfåtilvekstutenfordesterkeklyngenepåvestGogøstlandet erdistrikteneavhengigeavbedriftersomtilførerverdiskapingogarbeidsplasser.økonomiskvekster kildetiloptimismeogkanbidratilåsnudelangsiktigebefolkningstrendene. 4.1 Dramatiskeendringerihvorvibor Tabell!4.1 Bosetningi1986og2012etterkommunestørrelse Antall!kommuner! Innbyggere! Størrelse! 1986! 2012! 1986! 2012! < G G G G > Totalt Kilde:SSB/NyAnalyse Påsiktharbefolkningsstrukturenendretseg.Tabellenoverviserendringerfra1986til2012.I periodenharviførstogfremstblittflere,overenmillionnyeinnbyggereilandet.sammenmedgreie fødselsraterharviblitthjulpetavensterkinnvandringsbølge.i2013regnerenmedennetto innvandringpå deflestebosettersegi,ogrundtdestorebyene. Kommunenemedmellom2.500og5.000innbyggereharblittfærre.Entenharkommunene faltunder2.500grensen,ellervokstovertidtilover5.000grensen. Samtidighardetblittflereavdeminstekommuneneunder1.500innbyggere.Per1.januar 2012vardethele70slikesmåkommuner,mensdeti1986var43. Norgeharfått6flerekommunermedmerenn50.000innbyggere. Sermanpåantallinnbyggereerdetklartatvekstensærligkommeridestorekommunene. Uteninnvandringhaddebefolkningsvekstenværtnegativilangtflerekommuner. Sysselsettingsvekstenhaddetroligogsåværtnegativ. 12

17 Tabell!4.2 Bosetningi1986og2012etterfylke! Innbyggere! Endring! Fylke! 1986! 2012! Antall! Vekst!i!%! Andel!av!vekst! Østfold % 14% Akershus % 15% Oslo % 15% Hedmark % 3% Oppland % 0% Buskerud % 4% Vestfold % 12% Telemark % 1% AustGAgder % 5% VestGAgder % 3% Rogaland % 11% Hordaland % 9% SognogFjordane % 0% MøreogRomsdal % 2% SørGTrøndelag % 5% NordGTrøndelag % 1% Nordland G3920 G2% 0% Troms % 1% Finnmark % 1% Totalt % 100% Kilde:SSB/NyAnalyse Tabellenoverviserinnbyggerefordeltperfylke.Heldigviserdetfåfylkersomoppleverenvesentlig nedgangiantallinnbyggerefra1986. ØstfoldogVestfoldharmerenndobletinnbyggertallet,ogAustGAgderharnestengjortdet samme. Mangefylkerharipraksisnullvekstpåover25år.Oppland,SognogFjordaneogNordland kommerdårligstut. Sermanpåhvorinnbyggervekstenkommerifremtiden,måltiantallinnbyggere,erdet særligøstlandetogvestlandetsomfårdengodeutviklingen. Figur!4.1 Innbyggervekstetterfylke,fra1986til , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 G20, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 G20,000 Kilde:SSB 13

18 4.2 Småkommuneridistriktenemedsvakvekstiprivatsysselsetting Figur!4.2 Sysselsettingsvekstetterkommunestørrelseogsektor,%,fra2003G % 15% Privat Statlig Kommunal 20% 15% 10% 10% 5% 5% 0% G5% < G G G G50000 >50000 Helelandet 0% G5% G10% Kilde:SSB,SammenspltavNyAnalyse Tabellenoverviserutviklingenisysselsettingetterkommunestørrelse.Destørstekommunenehar opplevddensterkestesysselsettingsveksten,menssærligkommunenemedfærreenn5.000 innbyggereikkefølgermed.deterhelttydeligfradennegrafenatsmåkommuneridistriktenesliter medsværtlavvekstforprivatearbeidsplasseriperioden2003til2011.dennenegativeutviklingen bekreftesogsåavkartetnedenforsomvisersysselsettingiprivatsektorsomandelavbefolkningen. 4.3 FærreansatteiprivatsektoriNordGNorgeogdeleravInnlandet Detenklesteåsefradettekarteteratandelenprivatejobbererlangtlavereidetrenordligste fylkeneennisørgnorge.detskyldesatdetersmåkommunermedaldrendebefolkningsomtrenger relativtmangeansatteidetoffentlige.deterogsåslik atoffentligearbeidsplassergjerneerdesistesom forsvinnerfraetområde.detrenordligstefylkenehar opplevdennedgangiandelavbefolkningeniflere tiår.detkanværeslikeeffektersomgjøratdeterstor andelioffentligsektorinord.delerav innlandsfylkeneutviklersegnegativtnå. G10%! 4.4 Mangeansatteiprivatsektori Rogaland PådenandresidenavskalaenfinnerviRogaland. Mangekommunermedmørkblåfargetyderpåatdet ermangesomjobberiprivatsektor.dettekanistor gradtilskrivesoljesektoren.selvomdetfinnesfolk somjobberinnenoljeihelenorge,erdetheltklart flestavdemistavangergregionen.ettnyttbeltemed oljebedrifter(kalt SubseaValley )strekkersegfra Oslo,BærumogAskertilKongsbergiBuskerud. 14

19 5 Slikpåvirkerformuesskattenbedriftene Formuesskatteneriallhovedsakenskattsombetalesavprivatpersoner.Skattenberegnessomen andelavskattemessignettoformue.mednettoformuemenesdetatdetgisfradragforgjeldi beregningenavformuesskatten.avskattemessigformueskal1,1prosentavformuensomoverstiger etbunnfradragpå870000krbetalesiskatt(2013gregler).bunnfradragetforekteparer Av1,1prosentpoengsombetalesgår0,4prosentpoengtilstatenogderesterende0,7tilkommunen. Formuesskatteninngårigrunnlagetforkommunenesinntektsutjevning.Detbetyratenstorandelav skatteinntekterfrarikeinnbyggerefordelestilkommunermedlavereandelrikeinnbyggere.deter altsådekommunenemedderikesteinnbyggernesomvilmerkemesttilenreduksjoni formuesskatten,selvomeffekteneravdempetviafordelingssystemet. Enkommunemedlaveskatteinntektervilmerkemindretiletinntektsbortfall,dakommunenidag kompenseresgodtfordette.kommunesektorenessamledeinntektsnivåogressursfordelingen mellomkommuneneavhengeravpolitiskebeslutningerknyttettilstatsbudsjettetogskattesystemet. Deternormaltatkommunenesinntektssystemjusteresmedendringerirammebetingelser. Formuesskattenileggesaltsåikkedirektepåbedrifter,menpåeiere.Verdienavetselskapnårdet beregnesskattbaserersegpåbedriftensregnskapmedjusteringer.egenkapital 1 erverdienav selskapetseiendelerfratrukketgjeld. 5.1 Verdiskapingibedriften! Materialer! Varer!og!tjenester! Arbeidstid!! Kapital!! Foråproduserevarerogtjenesterbenytterenbedriftulikeinnsatsfaktorersomarbeid,kunnskap, kapitalogteknologi.visieratbedriftenebenyttersegavdisseinnsatsfaktoreneiulikgrad,ellermed ulikintensitet.bedriftenekanværearbeidsintensive,noesomertypiskfortradisjonellindustriog jordbruk,sombenyttersegavfysiskarbeidskraft.bedriftenkanogsåværekapitalintensiv.dette sammenfalleroftemeddenmoderneindustrienogteknologigintensivenæringersombenyttersegav maskiner. 1 Skattemessig verdi av egenkapital avviker noe fra regnskapsmessig verdi. Dette skyldes ulike verdsettelsesregler for blant annet driftsmidler og næringseiendom. 15

20 ForåbæreethøytvelstandsGogkostnadsnivåmådetproduseresmyeverdipertimearbeidskraft somanvendes.etvirkemiddelforåoppnåhøyproduktivitetervedåholdeethøytkapitalnivåi forholdtilarbeidskraft.detteoppnåsnasjonaltvedatnæringsstrukturtilpassesoglokaltibedriftene vedatproduksjonsuppleresmedmaskinerol. 5.2 Innsatsmarkedetogvaremarkedet Bedrifteneforholdersegnormalttilminstto!markeder,somhverterknyttettilenteninnsatsfaktorer ellerprodukt.bedriftenkjøperarbeidskraftogkapitaliinnsatsmarkedetogselgerproduktetsitti varemarkedet. Etavbedriftenesviktigsteverktøyerkapital.Kapitalfinansierermaskiner,teknologimv.somer nødvendigiproduksjon.ihovedsakharbedriftenedissekildenetilkapital; 1. Internfinansiering.Oppnåsvedådriveenvirksomhetmedoverskudd 2. Øktfinansieringfraeiere.Oppnåsvedateiereskyterinnmermidlerivirksomheten.For børsnoterteselskaperomtalesdettesomenemisjon 3. Andretypelånogforpliktelser:leverandørgjeld,skyldigeoffentligeavgiftermv. 4. Tradisjoneltbanklån 5. Lånfraandre:Obligasjonslån,statslånmv. Etselskapsomgårmedoverskudd,mensomharbegrensetmedlønnsomhet,vilkunneoppleveat deterkrevendeogdyrtåfåtakifinansieringfraeksterneparter.dettevilværehemmendeforen bedriftdaøktefinansieringskostnadergjøratmanikkekanforsvareenlikehøykapitalintensitet.det gårigjenutoveroverdeansattesproduktivitetogselskapetsevnetilåkonkurrere. Kostnadenvedfinansieringavhengerfinansieringskilden,avrisikoogverdienavalternative investeringer.ikkealletyperfinansieringertilgjengeligforallebedrifter.belåningsgradenenkan oppnåvariererogså.vedenkonkurselleravviklingavenvirksomheterdetdesomharlåntpengertil bedriftensomførstfårdekketsittutestående.ulikelåntakereharforskjelligprioritet.eierneharden lavesteprioriteten,ogdemottarførstnoehvisalleandreparterharfåttsitt. Enhverpartsomskalfinansiereenbedriftmåvurderealternativeanvendelseravsinkapital.Høyere risikotilsvareretøktkravtilavkastning.investorsinformasjon,verdienaveiendeleriforholdtilgjeld, finansieringsprioriteterfaktorersomerviktigienrisikovurdering. Storeselskaperharnormalttilgangtilenbrederekapitalbase,mensfamiliebedriftersomdriverlokalt normaltforholdersegtilsinbankforbindelsefortilgangtileksternlånekapital.vedåspillepåfærre finansieringskilderoppnårenøktsårbarhet.iseneretid,itilknytningtilinnstrammingeri bankregulering,harmangebankeripraksishattutlånsstopp.dethargittetvoldsomtoppsvingi obligasjonsmarkedet,hvorstorebedrifterlånerpengerdirekteavandrebedrifterogprivatpersoner. Etliteobligasjonslånernormaltpå100G200millioner,mensetstørreerpåminstetparmilliarder.! 16

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013

NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM: Er Hordaland best på næringsutvikling? NHO-Hordaland årskonferanse 18.april 2013 NHOs NæringsNM Måler næringsutvikling i kommuner, regioner og fylker i Norge Har blitt gjennomført de ni

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Hvor er kriseberedskapen mangelfull? Rapport 2009, 2

Røde Kors ANALYSE. Hvor er kriseberedskapen mangelfull? Rapport 2009, 2 Røde Kors ANALYSE Hvor er kriseberedskapen mangelfull? Rapport 2009, 2 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved Rokkansenteret,

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015

Bredbånd i Norge 2015 Bredbånd i Norge 2015 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Tre hovedtema: Høyhastighets bredbånd Tilgang / dekning Anvendelse i form av antall abonnement og hastighet Analyse av hastighetsmålinger

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige.

Dette notatet gir en kort presentasjon av lønnsomheten i fiskeindustrien i Tallene er foreløpige. Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS Hovedkontor: Postboks 6122, 9291 Tromsø Besøksadresse: Muninbakken 9-13 Tlf.: 77 62 90 00, faks: 77 62 91 00 E-post: post@fiskeriforskning.no Avd. Bergen:

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu. mai 01 Målene for regional- og distriktspolitikken Nye mål i Meld. St.

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Bosetting Treffpunkt Kviven 5 mai2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Ulstein 14,1 % Ulstein 43 % Stryn 4,5 % Gloppen 8 % Sykkylven 4,2 % Hareid 6

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle

Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle Sentralbanksjef Svein Gjedrem Kongsvinger. mars Effektive valutakurser 199=1 1 1 11 NOK 11 1 GBP 1 9 8 NZD 9 8 7 SEK 7 199 199 199 199 1998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler Tilstandsrapport om Kommunale kulturskoler Skoleåret 2007 2008 Utdanningsdirektoratet Divisjon for analyse og vurdering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Avdeling oppvekst og utdanning Tilstandsrapport om kommunale

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad

Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Østfold det glemte fylke? Konferansen «Østfold, mangfold og frivillighet» Bankettsalen, Hotell Scandic City, Fredrikstad Arve Negaard Avdeling ØSS 29.08.2016 1 Østfold problemer, aktører og løsninger Staten

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer