Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formueskattens rolle for investeringer i distriktene"

Transkript

1 Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? En rapport fra BedreSkatt utarbeidet i samarbeide med Ny Analyse AS

2 Sammendragogkonklusjoner Verdens!rikeste!land! ASNorgegårsådetsuserimakromedlavarbeidsledighet,godøkonomiskvekstogsolide statsfinanser. Utfordringer!for!næringslivet!og!distriktene! Medaljensbaksideerstoreregionaleforskjelleriutviklingenavprivatsysselsetting, økonomiskvekstogbefolkningsutvikling. Næringslivetidistrikteneslitermedlønnsomheteniskyggenavkraftigvekstioljesektorenog envoksendeoffentligsektorsombeggepresseropplønningerogkostnadsnivå. Flerelokalsamfunneriensårbarsituasjonmedfarefornedbyggingellerutflaggingavviktige hjørnesteinsbedrifterogtapavarbeidsplasser. Formuesskatten!på!næringsvirksomhet! Deterflereuheldigesidervedformuesskattenpåarbeidendekapital: Deterensamfunnsøkonomiskuheldigskatteformsomgjørdetmindrelønnsomtåinvestere iarbeidsplasserenniboligogeiendomsidenverdsettelsenerhøyere. Storeressurserbenyttesforåomgåformuesskatten,bådegjennomaktivskatteplanlegging oggenerelloverinvesteringeribolig,hytteroganneneiendom. Eiernemåbetaleformuesskattuavhengigavombedriftengårmedoverskuddeller underskudd,noesomopplevessværturimeligavnorskeeiere. Formuesskattenpånæringsvirksomhetstraffernorskeeierefremforutenlandske.Sverigehar fjernetformuesskattenogredusererselskapsskattensomforsterkerkonkurranseulempen. EnOECDGstudie(2012)viseratdeeffektiveskattesatsenepåavkastningenfranæringsformue ivissetilfellerkanliggeover100prosentidetnorskeskattesystemet. Viktige!konklusjoner! Formuesskattenpåarbeidendekapitalpremiererforbrukfremforinvesteringogsparing. Deterenmedvirkendeårsaktiletsvaktinvesteringsnivåinæringslivetutenomoljesektoren. Bedriftseiernekanogvilspillepålagmedjobbskapingenlokaltogdermedøke samfunnsbidragetfranæringslivet.skattesystemetmåunderstøttedette. Vårillustrasjonaventypisklokalhjørnesteinsbedriftmed70ansatteviserathver arbeidsplasskreverrundtenhalvmillionkroneriegenkapital. i

3 Samfunnsregnskapetviseratregionenkanfå10G15nyejobbervedfjerningavformuesskatt pågjennomsnittsbedriftenvår. BankeneøkerfortidenkravenetilegenkapitalvedinvesteringeribedriftsGNorge. I4av10bedriftertareierneutstørreutbytterforåbetaleformuesskattenogtapper bedriftenforinvesteringsmidler. Bedrifteneogeierneisvakenæringsregionerblirhardererammetavkombinasjonen stigendekravtilegenkapital,høytkostnadsnivåogsærnorskeierbeskatning. Vårefunnviseratdeterviktigatflerepolitikereinnserbetydningenavarbeidskapitalensom stårbakhverenestearbeidsplassidistriktene. Fritakforarbeidendekapitaliformuesskattenerderforviktigforåsikrebrobyggingen mellomkapitalenognyearbeidsplasserinorge.!! "Slik!formueskatten!er!i!dag!oppmuntrer!staten!oss!til!å!investere!i!«døde!bygninger»!i!sentrale!strøk!i! stedet!for!i!bedrifter!i!utkant;norge!der!vi!opprettholder!arbeidsplasser!og!aktivitet."!! Gunnar!Haagensen,!JangaardExportiMøreogRomsdalmed336ansattelangshelekysten! "Dersom!landets!politiske!ledere!får!et!mer!bedriftsnært!innsyn!i!hvordan!formuesskatten!faktisk! tapper!små;!og!mellomstore!bedrifter!for!kapital!som!er!nødvendig!i!utviklingen!av!bedriftene,!så!har! vi!kommet!et!godt!stykke!på!veg."! Lisbeth!BergBHansen, i dag AP-statsråd i Fiskeri- og kystdepartementet (2009)! "Jeg!er!redd!formuesskatten!skal!true!norsk!industriutvikling!og!norske!arbeidsplasser."! Roar!Flåthen,!leder!i!LO(2011) Rapportenviseratsmåogmellomstorebedrifteridistriktenerammesnegativtavformuesskattenpå arbeidendekapitalvedatinvesteringsmidlertasutavbedriftenegjennomutbyttetileierneforå betaleformuesskatten.dermedvilfritakforarbeidendekapitaliformuesskattenbidratilåtrygge jobbvekstenidistriktene.detvilselvsagtvarierefrabedrifttilbedrifthvorskadeligeierbeskatningen virker,menvimenerdeuheldigeeffektenebørtilleggesmervektisamfunnsdiskusjonenfremmot Stortingsvalgeti2013. ii

4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Forsterketomstillingogtodelingavnorskøkonomi Sterkedrivkreftertrekkeroppkostnadsnivået Offentligsektorsekspansjon Øktfortrengningavprivateinvesteringer Formuesskattensutfordringer Formueskattpåarbeidendekapital Virkningeravformuesskatt Distriktenetrengerprivatearbeidsplasser Dramatiskeendringerihvorvibor Småkommuneridistriktenemedsvakvekstiprivatsysselsetting FærreansatteiprivatsektoriNordGNorgeogdeleravInnlandet MangeansatteiprivatsektoriRogaland Slikpåvirkerformuesskattenbedriftene Verdiskapingibedriften Innsatsmarkedetogvaremarkedet Effektpåkapitalkostnad Frakapitalkostnadertileffekterpåsysselsetting Illustrasjon:EmballasjefabrikkenAS Hjørnesteinsbedriftersbetydningfordistriktene Samfunnsøkonomisketap Samfunnsregnskapet Hjørnesteinsbedriftensrolleilokalsamfunnet EmballasjefabrikkenAS Effektfrafjerningavformuesskattpåenbedriftidistriktene...29 Forord! DennerapportenerskrevetavNyAnalyseASetteroppdragfra"StiftelsenforbedreavgiftsGog skattepolitikkinorge",tilvanligkaltforbedreskatt.hensiktenmedrapporteneråbelysede samfunnsmessigekonsekvensenesomfølgeravformuesskattenfraarbeidendekapital. NyAnalyseASeretuavhengigrådgivningsGogutredningsselskapmedspisskompetanseknyttettil næringspolitikkogsamfunnsøkonomiskeproblemstillinger.konklusjonerogandrefunnidenne utredningenrepresenterernyanalysesegnefagligevurderinger.eventuellefeilogmanglerer NyAnalysesansvar.Rapportenbleferdigstiltinovember2012. iii

5 1 Innledning Idennerapportenforsøkerviåbelysekoblingenmellomkapitaleierneogarbeidsplasserientypisk hjørnesteinsbedriftidistriktene.skattesystemetbørhelstbidratiløktarbeidskapitalbakhveransatt. Idagerformuesskattenavnæringskapitaluheldigogøvrigbeskatningmestgunstigfor boliginvesteringer.vitrordeterpotensialforenbedrenæringsutviklingidistriktenesomkanbøte påethøytkostnadsnivåogfremmeøktsysselsetting.etviktigpolitiskmålerfortsattåbevareden regionalebosettingenogtahelelandetibruk. Deflesteavlandetsinnbyggereboridestorebyeneogtilknyttedekommuner,menfortsattharvien spredtbosettinghvormangeborismåkommuner.sidenårtusenskiftetharbefolkningenideminste kommuneneutvikletsegmotenmindrebærekraftigdemografisksammensetting.yngremennesker flytteristorgradtildestørrebyeneforåtautdanningellerfinnejobb.mangesmåkommunerer pregetavforgubbingogfraflytting. Idistrikteneeretvelfungerendearbeidsmarkedmedmulighetertilrelevantjobboggodavlønning selvenøkkelentiletlivskraftiglokalsamfunn.hele9av10bedrifterinorgeersmåogmellomstore bedrifter.dissebedrifteneskaperlokaleverdierogringvirkningerpåunderleverandørerog kommuneøkonomi.politiskledelseinorgehariverksattogvidereførtenrekkeulikevirkemidlerforå opprettholdeogstyrkesysselsettingenidistriktene.virkemidlenevarierfradirekteinngrepiformav høyereoffentligsysselsettingismåkommunerogflyttingavstatligearbeidsplasser,til næringssubsidierogreduserteskatterogavgifter. Nårhjørnesteinsbedrifterforsvinner,etterlaterdesegenhøyereandeltrygdedeogenstørreandel offentligsysselsatte.slikeregionerellerdistriktskommunerviltrengestadighøyerebidragfraandre merlønnsommeogproduktiveregioner.norskepolitikereernødttilåtastillingtildenne utfordringen.denforsvinnerikkeavsegselv.deterflereaktuelletiltaksomforeksempelstyrkingav bådesamferdselogutdanning.samtidigerdetmyesomtyderpåatfritakforformuesskattpå arbeidendekapitalergoddistriktspolitikk. EnmålsetningiskatteGognæringspolitikkeneråpåvirkekapitaleiernetilmestmuligsamfunnsnyttig ogverdiskapendevirksomhet.detteservinærmerepåirapporten.idetnestekapitletbeskrives særnorskemakroforholdsompåvirkersmåogmellomstorebedrifteridistriktene. 1

6 2 Forsterketomstillingogtodelingavnorskøkonomi ASNorgegårsådetsuserhvismankunserpådestorelinjeneimakro.FaktorersomhøyBNPGvekst, lavarbeidsledighetogsolidestatsfinanserertegnpåøkonomiensgodetilstand.ietsliktperspektiv ervinærfullressursutnyttelse,ogstimulansavprivatsysselsettingvirkerikkespesieltnødvendig.i samfunnsøkonomiskforstanderdetviktigatarbeidskraftenflyttersegditdenovertidgirhøyest avkastning.bedrifterogarbeidstakerereagererpåprissignalerimarkedet.hvislønnsomhetenerhøy erdetattraktivtådrive.menmedhøyaktivitetioljesektorenogsterksysselsettingsvekstioffentlig forvaltningblirkonkurransenomarbeidskraftenstor.sammenmeddennorskemodellenfor lønnsdannelseførerdettilatlønningenestigeriheleøkonomien,ogsåidedeleneavnæringslivet somikkekandranytteavoljeklyngensekstraordinærelønnsomhetoglønnsevne.todelingenav norskøkonomiforsterkerseg,ognesteomstillingsfasekangistørrenegativevirkningerennviserfor ossidag. Men!nettopp!på!grunn!av!den!svake!økonomiske!utviklingen!ellers!i!verden,!har!norsk!økonomi!også! sektorer!som!sliter!og!folk!som!har!eller!kan!få!problemer!i!arbeidsmarkedet.! Torbjørn!Eika,forskerogkonjunkturekspertiStatistisksentralbyrå,iSamfunnsøkonomen(nr8/2012) Vårtfokusirapportenerslikesektorersomsliter,ogdetvilimangetilfelleromfattesmåog mellomstorebedrifteridistriktene. 2.1 Sterkedrivkreftertrekkeroppkostnadsnivået Gjennomfinanskrisenharøktoffentligpengebrukmedvirkettilhøyerelønnsvekstennellersi offentligsektor.lederlønningeristatsforetakeneharstegetmye,ogfagforeningeneharfått gjennomslagforlønnsvekstlangtutovervekstenivåreeuropeiskenaboland. SamtidigharoljeindustrienpåVestlandetogiandredeleravlandetøktsinlønnsomhet,og investeringeneharnåddhistoriskehøyderforoljegoggassnæringene.detharinesteomgang pressetopplønnsvekstenogforsterketkampenomdebestehodene.særliggjelderdetteingeniører, realfagsgogprosjektlederkompetanse,menselvsagtgjelderdetgruppersomøkonomerogjurister også.økendelønnsvekstsmittermellomnæringergjennomdennorskelønnsmodellen. Omstillingersomfølgeravdetteerennaturligutvikling,menmyetyderpåatdetnåskjeri ekspressfartogfortrengerannenprivatnæringsvirksomhetiregionersomtrengerlokomotivfor jobbskaping.hvisdenneomstillingenskjerforraskt,kandetføretilsamfunnsøkonomisketapvedat menneskergårarbeidsledig,ogdetøkersannsynlighetenforåhavnepåuføretrygdsenere.samtidig førerutviklingentilensentralisering.dettegårpåbekostningavmåletomåtahelelandetibruk. Naturressursrikdom!kan!være!en!forbannelse.! Espen!Henriksen,forskerogførsteamanuensis,UniversityofCaliforniaDavis 2

7 Figur!2.1 Sysselsettingsvekstiolje,industriogoffentligforvaltning 2002G2012GDoblingavansadeioljå, og flerioffentligforvaltning K42003K42004K42005K42006K42007K42008K42009K42010K42011K42012K3 Utvinnningavråoljeognaturgass,inkl.tjenester Industri Offentligforvaltning Kilde:SSB,kvartalstall,4.kv,3.kv.i2012 Fasitdesiste10åreneeratreallønnsvekstiNorgeliggermellom35og40prosenthøyereenni2002, oglangthøyereennnabolandeneinordgeuropa.dethøyekostnadsnivåeterenbetydeligutfordring fornorskeeksportbedriftersomkonkurrererute. Deterspesielttresterkedrivkreftersompåvirkerkonkurranseevneninormaltnæringsliv: Lavereetterspørsel,menøkendekonkurransefraEuropa Oljeklyngensinvesteringerogekstraordinærelønnsomhet Offentligsektorsekspansjonoglønnsutvikling Kort!om!Eurokrisens!betydning! DetfinnesingenraskeløsningerpåkriseniEuropa,ogvekstenerforventetåliggelavtdeneste årene.destørsteeffektenekommerilandenesomoppleverkrisendirektemedhøyarbeidsledighet ogsosialuro.fornorsknæringslivrammerkrisenieuropamerindirektegjennomlavereetterspørsel ettervårevarerogtjenester.mendetgjørdetogsåvanskeligfornæringslivinorgesommøterstadig tøffereimportkonkurransefrautlandet.dermederlangtstørredelavnorskearbeidsplasserutsatt forsterkutenlandskkonkurranse,blantannetinnenreiselivogandretjenestenæringer. 3

8 Figur!2.2 Todelinginorskøkonomi Figurenovervisertydeligatnæringslivetutviklersegforskjelligietterkantavfinanskrisen. OljeklyngenogbyggGoganleggvokserlangtbedreennindustrienforøvrig.Denorskebedriftenesom leverertileuropeiskbilindustrisliterfortiden.detsammegjørdeleravpapirgogtreindustrien.i tilleggerdetslikatdårligekonjunkturerutetvingerfremtiltakiandrelandforåstyrke konkurranseevnen.mangelandieuropaklareråholdelønningernedegjennomenutbredt kriseforståelseisamfunnet.denforståelsenfinnesikkeirikenorge.forhvertårsomgårmed lønnsvekstpå4prosentherhjemmeog1g2prosentivårekonkurrentland,misternorskebedrifter markedsandeler.envedvarendesterkkroneforsterkerutfordringenytterligere. Særligensidigeregionersomerpregesavfraflyttingogsvaktprivatnæringslivvilmøtestørre vanskeligheterdenesteårene. Om!svekket!konkurranseevne!de!siste!10!årene Denkostnadsmessigekonkurranseevnenmåltvedrelativetimelønnskostnaderiindustrienifelles valutaanslåsåhasvekketsegmedigjennomsnitt2,4prosentperårdesistetiårene.i2011øktede relativetimelønnskostnadenemåltifellesvalutamed3,7prosent. Gjennomsnittligetimelønnskostnaderinorskindustrivari2011anslagsvis54prosenthøyereenn ethandelsvektetgjennomsnittavvårehandelspartnereieu,måltifellesvaluta. Forindustriarbeiderealeneanslåsdenorsketimelønnskostnadeneåligge56prosenthøyereenn hoshandelspartnerneieu,regnetifellesvaluta. Kilde:TBU,NOU2012:11Grunnlagetforinntektsoppgjørene2012 Oljeklyngens!investeringer!og!betydning! Norgeersterktpåvirketavinvesteringeroginntekterfraoljeklyngen.Desamledeinvesteringene innenoljeoggassbliravssbanslåtttilrekordhøye204milliarderkronerfor2013.ca100milliarder 4

9 avoljeinntektenebenyttesforådekkeunderskuddetpåstatsbudsjettet.i2010vardetca sysselsatteipetroleumsnæringeneogdepetroleumsrelatertenæringerunderett.avdissevarrundt bosattiNorgemensca3.500varbosattiandreland. Oljeinvesteringeneårligharmerennfordobletseggjennom2000Gtallet.Konsekvenseneerbåde positiveringvirkningerpåleverandørene,menogsåøktkostnadsnivåioljeklyngen.detsmittervidere ogøkerlønnsgogkostnadsnivåetiheleøkonomien,ogsåsmåogmellomstorebedrifterutenfor oljeklyngenmedlangtsvakerelønnsomhet. Men!en!kan!ha!ambisjon!om!å!motvirke!at!denne!(olje;)!aktiviteten!bidrar!til!å!destabilisere! økonomien.!! Torbjørn!Eika,forskerogkonjunkturekspertiStatistisksentralbyrå,Samfunnsøkonomen(nr8/2012) Økende!oljeavhengighet! HeltsidendetbleoppdagetoljeiNordsjøen,haroljenæringenværtenviktignæringforNorge.Det bletidligenpolitiskmålsettingatnorgeskullehasinegenoljeindustri.dettevarenpolitisk beslutningomatdeleravnorsknæringslivskulleomstillesegoginngåioljenæringen.utviklingenhar skjeddgradvis,menharskuttfartde20sisteårene.detersærligverftsindustrienlangskystensom haromstiltsegmest.verftogverkstedersomistorgradvarleverandørerforfiskeriogsjøfart,fikki stadigstørregradoljenæringensomsineviktigstekunder.idageroljeklyngennorgesdesidert viktigstenæring,ogdenutgjør22prosentavlandetsverdiskaping. DetersærligpåSørGogVestlandetatoljenæringengjørseggjeldende.Idenneregionenerveldig mangeheltavhengigeavoljenæringen,ognæringslivetharistorgradinnrettetsegmotåvære leverandørforoljenæringen.kommunersomstord,solaogstavangervari2010detrebostedsg kommunenemedhøyestandelavinnbyggernesomjobbetinnenpetroleumsnæringeneelleri relatertenæringermed15g20prosent. Enutfordringeratnæringsstrukturenkanbliforensidigogmersårbarforeventuelleoljeprissjokk, slikmanblantannetopplevdepåsluttenav1990gtallet.sitatetnedenforunderstøtterdennegative bivirkningenvedkraftigvekstioljenæringensomfølgerforbedrifterutenomoljeklyngen. I!de!senere!år!har!nok!den!økte!etterspørselen!fra!oljevirksomheten!bidratt!mye!mer!til!tap!av! kostnadsmessig!konkurranseevne!enn!konjunkturimpulsene!fra!finanspolitikken.! Torbjørn!Eika,forskerogkonjunkturekspertiStatistisksentralbyrå,iSamfunnsøkonomen(nr8/2012) Oljenæringens!spesielle!kjennetegn! Oljeeretproduktsomersværtlukrativtåselgepåverdensmarkedet.Deterderimotofte underkommuniserthvorstorgraddetharpåvirketnorskindustri.foråsikreatdenstoreprofitten fraoljenæringentilfallereierneavoljeiutgangspunktet,nemlignorgesbefolkning,harviinorge høyeskatterpåoljenæringen.dennehøyeprofittenomtalesgjernesomoljerenten.formåletmed skattpåoljerenteneratverdienfraoljenistørstmuliggradkommerhelesamfunnettilgode.høy skattpåoljeerogsåviktigforåsikreatoljenæringenikkeblirstørreenndenburdevære.hvis oljenæringenblirforstorvildettemedføreatnorsknæringslivikkefårensammensetningsomer 5

10 gunstigpålangsikt.flereøkonomer,blantdemprofessorhildebjørnlandvedhandelshøyskolenbi, harantydetatmanikkeklareråbeskatteoljenæringenforheleoljerenten.derforharlønningenei næringenblitthøyereennnødvendig.ogfordioljebransjensitterigjenmedhøyfortjeneste,kan næringentilbyhøyelønningerogtrekkearbeidskraftutavandrenæringer.distrikteneinorgemister dermedbedriftersomnormaltkunnehatttilstrekkeliglønnsomhettilådriveinorge. Figur!2.1 Lønnsomhetetternæring,snittfor2009G Drijsmargin(prosent) Egenkapitalrentabilitet(prosent) Egenkapitalandel(prosent) Kilde:SSB Lønnsomheten!i!oljenæringen!er!i!en!klasse!for!seg! IgrafenvisessnittGtallfor2009til2011forutvalgtenæringer,oglønnsomhetenvariererrelativt myeetterbransje. Egenkapitalrentabilitetviserdriftsresultatiforholdtilegenkapitalsometgjennomsnittfor næringen.særlighartransportsektorenlavlønnsomhetforeierne,menoljenæringen(kalt bergverksdriftogutvinning)liggersværthøyt. Forallenæringerliggeravkastningentileierepårundt10prosent,mensforoljenæringenerden omtrentdetdobbelte.dakandebetalehøyelønningersomtrekkeroppkostnadsnivået. 2.2 Offentligsektorsekspansjon Fra1980Gtallettilidagharkonsumetioffentligforvaltningmerenndobletsegfradrøyt206 milliardertilca450milliarderkroner.vekstenioffentligebudsjetterharforsterketseggjennomde siste10årenefordiviharstartetinnfasingenavoljeinntekterinorskøkonomigjennomdensåkalte handlingsregelen.denstadigeøkenderessursbrukenharetterfulgtetøkendeutgiftsnivåfradet offentlige,ogflereoffentligeansatte.determangegodeformålogpolitiskeintensjonersomligger bak.utfordringenkanværeatdetskjerenforskyvningavøkonomiskbalansemellomstatenogprivat sektor.finanspolitikkenharnærmestgåttkontinuerligpåkeynesgtiltak,detvilsioffentlig 6

11 utgiftsvekst,sidenførfinanskrisensloinni2008.dabletiltakeneintensivertogharsidenholdtseg pådettenivået. Handlingsregel!for!innfasing!av!oljepenger!og!nedfasing!av!industri?! Tankeneratoljepengenegradvisskalfasesinniøkonomienslikhandlingsregelentilsier.Densierat fireprosentavpensjonsfondetkanfasesinniøkonomienhvertår.dettebetyrathvisfondetøker merennfastlandsøkonomiensåviloljepengeneutgjøreenstadigstørredelavstatsbudsjettet.selv omdetharværtsvakvekstblantvåreviktigstehandelspartneresidenfinanskrisenharetterspørselen etteroljestegetsomenfølgeavbricglandenesinntogiverdensøkonomien.detteharmedførtet megethøytaktivitetsnivåioljesektorenogstadigøkteinntektertilpensjonsfondet.veksteni pensjonsfondetharværtlangthøyereennforventetogeridagover3.500milliardernorskekroner. Dettegiretstørreøkonomiskhandlingsromfornorskepolitikere,mendetutgjørogsåenfarefor nedfasingavindustriogannennæringsvirksomhetsomstrevermedetøkendekostnadsnivå. Investeringene!i!fastlands;Norge!er!på!et!historisk!lavmål.!Selv!om!mye!går!bedre!i!næringslivet!har vi!ikke!hatt!samme!lave!investeringsnivå!de!siste!40!årene. NHO,mai2012,Økonomiskeutsikter2/2012 Samlethardetøkonomiskeregimetgittenoffentligutgiftsvekstsomerlangtsterkereennforventet vedintroduksjonenavhandlingsregeleni2001. FigurenoverviserutviklingenioffentligeutgifteridetreskandinaviskelandeneogiEuroområdet generelt.viseratvekstenharliggetklarthøyestinorgegjennomhelenittitallet,menogsåidet førstetiåretavdetnyeårtusenet.mensvekstenioffentligkonsumlåpårundt1prosentpå2000g talletidanmark,voksteutgiftenemedtettpå3prosentinorgeisammeperiode.mestinteressant erlikeveldetoåreneetterfinanskrisen,hvorallelandharkuttetioffentligkonsumutenomnorge. 7

12 Desistetoårenehardeoffentligeutgiftenevokstmedca2,5prosentiNorge.Sverige,somhar høyestvekstioffentligkonsumavdeandrelandene,voksermedunderhalvpartenavnorge.vihar satsetmyepåkeynesianskmotkonjunkturpolitikkforåkommeossrasktutavfinanskrisen.trenden startetlikevelikkei2009,menfinanskrisenforsterketenunderliggendeutviklingsomstartet alleredepå1990gtallet. 2.3 Øktfortrengningavprivateinvesteringer Iøkonomisklitteratureroffentligekspansjonregnetsomentrusselmotprivateinvesteringer.I Norgeharenstadighøyereoljepengebrukpåoffentligebudsjettergittpressoppoverpålønninger.I tilleggkommervirkningenefraskyhøyeoljeinvesteringersomforsterkerkampenomkompetanse, kapitalogansatte.utviklingenerpositividenforstandatarbeidsledighetenietnasjonaltperspektiv ersværtlav.lønnsomhetenioljenæringenogindustriensomlevererinnsatsfaktorertilenraskt voksendeoljeklyngeergjennomgåendemegethøy. Norskøkonomigårsådetsuserimakroforstand,mensamtidigskjerdetenraskereforflytningav ressurserfrakonkurranseutsattsektortiloljeklyngenogoffentligsektor.vioppleverennoksåsterk fortrengningseffektpåinvesteringerinormalnæringsvirksomhetistoredeleravlandetvårt.i økonomiskteorikallesdetteen"crowdingout Geffekt.DermedvildistriktsGNorgemerke tyngdekrafteniendasterkeregradinærfremtid.skattesystemetslikdeterutformetidag,drarogså iretningavvekstiboliggogeiendomsinvesteringerpåbekostningavmerproduktiveinvesteringeri norsknæringsliv.dettetarvioppnærmereidenestekapitlene. 8

13 3 Formuesskattensutfordringer Aksjerogannenkapitalsomerinvestertinæringslivetdannergrunnlagetforberegningenav formuesskatten.denneskattengjørsparingisolertsettmindregunstigennforbruk.samtidiger ujevnverdsettingavboligognæringslivmedpåågjøredetgunstigereåplassereformuenieiendom, boligogsekundærboligfremforåinvestereiaktivnæringsvirksomhet.effekteneeratavkastningsg kravettilkapitaløkesogatlønnsomhetenogtilgangenpåkapitalibedriftenesvekkes.enlavere kapitalbeholdninginnebærerogsåøktsårbarhetinedgangskonjunkturerogofteenlavere arbeidskraftproduktivitet.samletsettgirdetdårligereutnyttelseavressurseneidistrikterhvor ansatteikkekanomstillesutenhøyekostnader.hvisalleansatteskaffersegnyjobbvedeneventuell nedleggelse,erproblemetmindrealvorlig. 3.1 Formueskattpåarbeidendekapital INorgebenyttesskattesystemetsomiallelandtilåfinansiereprioriterteoffentligoppgaver.Skatt benyttesogsåtilåretteoppmarkedssviktogutjevneøkonomiskeforskjeller.brukavskattesystemet pådennemåtenkanværenyttig,menvedåbrukeskattesystemettilflereoppgaverblirdet vanskeligereålageetregelverksomikkeskaderverdiskaping.vedåhahøyeskatterknyttettilen typeformue,sliksomaksjerellerbankinnskudd,skapesdetstørreøkonomiskmotivasjontilåunngå denneskatten.trendeniutviklingentildetnorskeskattesystemethardesistetiåreneværtågåmot bredereskattegrunnlagmedlavereskattesatser. Formuesskatt!på!arbeidende!kapital:!! Medarbeidendekapitalmenesdeeiendelersom arbeider ivirksomheten,somdriftsmidler, varebeholdning,kundefordringerogdriftslikviditetmv.aksjekapitalregnesogsåsomarbeidende kapital.overskuddslikviditetmv.ogeiendelersomivaretareiernesprivatebehov,foreksempelbolig skalikkeværeinkludert.! 3.2 Virkningeravformuesskatt Hovedbegrunnelsenforbevaringavformuesskattenerdetoffentligesbehovforskatteinntekterog fordelingshensyn.itilleggargumenteresdetgjernefraetgenereltståstedatfordelingavskatteg byrdenpåflereskattegrunnlagvilreduseredetsamledeeffektivitetstapetiøkonomien.genereltvil allskattlegginginnebæreeteffektivitetstapvedatdetvrirforeksempelarbeidstilbudeteller sparingen,noesomisolertsettvilhaennegativvirkningpådenøkonomiskeveksten. INOU1998:16skriverfinansdepartementet!følgende: Ulike!empiriske!undersøkelser!viser!store!forskjeller!i!anslagene!for!marginalkostnaden!ved! skattefinansiering.!det!anbefales!etter!en!samlet!vurdering!å!benytte!en!skattekostnad!på!20!øre!pr.! krone. Denmuligeeffektivitetskostnadenvedformuesskattliggeriatdensvekkerinsentivenetilsparingog vrirsparesammensetningensomfølgeavforskjelligverdsettingavulikeformuesobjekter.detgir igjennegativeeffekterpåkonkurransekraftogproduktivitetinorskebedrifter. 9

14 Nordmennharihovedsaktreforskjelligeformerforskattemessigformue.Deterfordetførsteulike typerboligggoder,fordetandreulikeformerforinnskuddssparingsombank,rentepapirer,pensjon mv.ogfordettredjeaksjerellereierskapinæringsliv.skattemessigverdiavformuefastsettesog skattleggesnormaltårligitrådmedskattelovensregler.detillustrererlønnsomhetenavåflytte kapitalmellominvesteringsobjektersomerlikelønnsommeførskatt. Insentiveneiskattsystemetvirkeriretningavatdeterprivatøkonomiskgunstigåflytteinvesteringer franæringslivettilboligmarkedet.enviktigproblemstillingrelaterttilformuesskattenernettoppdet attilgangenpårisikovilligkapitalframiddelklassentilnæringssektorenerbegrenset. Idialogenmednæringsdrivendeomformuesskattpåarbeidendekapital,hardetværtflereforhold somhargåttigjenpålistenoverdenegativevirkningeneskattenharpåbedrifterogarbeidsplasser. Noenavdeviktigsteeffekteneerkortomtaltnedenfor. Betales!uansett!overskudd!eller!underskudd! Formuesskattpåkapitalinvestertibedrifterogarbeidsplassermåbetaleshvertår,uavhengigav bedriftengårmedoverskuddellerikke.iårmeddriftsunderskuddbidrarformuesskattenpå arbeidendekapitaldirektetilåsvekkebedriftensoverlevelsesmulighet,vedatdenformangeeiere nødvendiggjørstørreutbytteutbetalingerogsvekkersoliditetenoglikviditeten.ogsåiårmed driftsoverskuddsvekkerformuesskattpåarbeidendekapitalbedrifterslangsiktigevekstgog overlevelsesevne.skattenleggerbeslagpåkapitalsomkunneværtbrukttilinvesteringerogtilå styrkebedriftensbalanse.ogsåansattetaperomdereseieremåbetaleformuesskattpåkapitalen plassertibedriften,sidenetlaverenivåpåinvesteringerovertidreflekteresilavereverdiskapingog lønnsnivå. Særnorsk!skatt!på!nasjonalt!eierskap! Norgeeretavfålandsomkreverinnformuesskatt.InnenOECDerdetitilleggtilNorgekunSveits, FrankrikeogIslandsomhardenneskatteformen.Spaniagjeninnførerskattenidagenssvært krevendesituasjonforstatsfinansene.ideflesteavdisselandeneerdetgjennomgåendeentenklart høyerebunnfradrag,laveresatserellerunntakforulikeformerforkapitalinvesteringeribedrifterog næringsliv.detgjøratforsmåogmellomstorebedriftererformuesskattmindrebelastendeidisse landeneenninorge.detatfåandrelandharformuesskattgjøratnorskebedrifterofteerfareren konkurranseulempeiinternasjonalemarkeder.gittatdetikkeerandreskatteforskjellerav betydning,vilnorskeeiernemåttekrevehøyereavkastningenndeutenlandskeforådekke formuesskatt.utenlandskeidebedriftererbetydeligeaktøreriflerebransjerinorge.foreksempel stårutenlandskkontrollerteforetakformellom25og30prosentavbearbeidingsverdieninnen industriogvarehandelinorge.detnorskeeiendomsskattenivåetliggergenereltlavereennandre vestligelandsskattesystemer. Negativ!realavkastning!! Etannetmomentsomflereavdenæringsdrivendepekerpåerat1,1prosentformuesskattavengitt avkastningandelsmessigkanutgjøreenstorskatteprosent.dettegjelderspesieltidårligeårellerfor bransjerhvoravkastningennormaltermoderat.erforeksempelbruttoavkastningen4prosent, gjenstårdetkunenrealavkastningpå1,5prosentominflasjonenlanderpånorgesbanksoperative 10

15 inflasjonsmålpå2,5prosent.går1,1prosentavdettetilformuesskatt,sitterbedriftseierenkunigjen medenrealavkastningpå0,4prosent.hvismantarhøydeforatutbytteskattoftemåbetalespå uttakavkapitalfrabedriftenforåbetaleformuesskattpåkapitalenibedriften,kandetgiennegativ realavkastningetterjusteringforinflasjonogskatterselvomdetpåpapireterenmoderat bruttoavkastningførskatt. EnOECDGstudie(2012)viserogsåatdeeffektiveskattesatseneiNorgepånæringsformueivisse tilfellerkanliggeover100prosent.detgirbådefeilallokeringavressurser,skattetilpasningerog medvirkertiletlavtinvesteringsnivåinæringslivetutenomoljenæringen.oecdanbefalerfølgendei sinstudieavdetnorskeskattesystemet: "Investigate!the!impact!of!the!wealth!tax!on!effective!tax!rates,!on!tax!avoidance!and!on!incentives!to! invest.!phase!out!or!reduce!the!wealth!tax!if!the!growth;redistribution!trade;off!is!too!unfavourable!to! growth".!! Despøromikkeformuesskattensfordelingsintensjonkosterformyevedatressurserbrukttilåomgå skattenerstoreogdenegativevirkningersomfølgerpåvekst.!! IfølgeenundersøkelseutførtavAlliansenfornorsk,privateierskaptar4av10bedriftseierneut størreutbyttefrabedriftenforåbetaleformuesskattenogtapperdermedbedriftenfor investeringsmidler.alliansenhar11næringsorganisasjoneriryggen,frabondelagetognorges LastebileierGForbundtilNHOogRederiforbundet."Alliansen"representerer"til"sammen"110"000" bedriftsenheter"som"sysselsetter"over"halvparten"av"alle"ansatte"i"privat"sektor."! Negative!effekter!av!formuesskatt!ble!påpekt!av!Fordelingsutvalget!i!2009!!problem!ved!formuesskatten!er!at!den!skal!betales!uavhengig!av!om!formuen!generer!en!løpende! inntekt!eller!ikke.!for!å!betale!formuesskatt!er!mange!bedriftseiere!avhengige!av!å!få/ta!ut!utbytte! fra!selskapene!for!å!betale!skatten.!i!dårlige!økonomiske!tider!vil!dette!ofte!være!en!stor!belastning! for!selskapene.!å!selge!eierandeler!for!å!betale!skatten!er!heller!ingen!god!løsning,!verken!i!gode!eller! dårlige!tider.! NOU!2009:10!!Fordelingsutvalget FordelingsutvalgetbestodaveksperterpånæringsGogarbeidslivsområdetogdeskulleblantannet vurdereinntektsforskjellermellomulikegrupperisamfunnet.deavlevertesinrapportvåren2009. Selvomdeseråpenbarenegativevirkningeravformuesskattenbledetkonkludertat fordelingsmessigehensynperidagtalerforåbeholdeformuesskatten. 11

16 4 Distriktenetrengerprivatearbeidsplasser DeterstoreutfordringerimangelokalsamfunneneiNorge.Fraflyttingogforgubbinggjørdet vanskeligåholdehjuleneigangogvekstensvikter.detgirlavereskatteinntekterogstørre avhengighettilstatligetilskuddognæringssubsidier.etviktigpolitiskmålharovertidværtå motvirkedenneutviklingenogsikreathelelandettasibruk. ForåopprettholdespredtbosetningogfåtilvekstutenfordesterkeklyngenepåvestGogøstlandet erdistrikteneavhengigeavbedriftersomtilførerverdiskapingogarbeidsplasser.økonomiskvekster kildetiloptimismeogkanbidratilåsnudelangsiktigebefolkningstrendene. 4.1 Dramatiskeendringerihvorvibor Tabell!4.1 Bosetningi1986og2012etterkommunestørrelse Antall!kommuner! Innbyggere! Størrelse! 1986! 2012! 1986! 2012! < G G G G > Totalt Kilde:SSB/NyAnalyse Påsiktharbefolkningsstrukturenendretseg.Tabellenoverviserendringerfra1986til2012.I periodenharviførstogfremstblittflere,overenmillionnyeinnbyggereilandet.sammenmedgreie fødselsraterharviblitthjulpetavensterkinnvandringsbølge.i2013regnerenmedennetto innvandringpå deflestebosettersegi,ogrundtdestorebyene. Kommunenemedmellom2.500og5.000innbyggereharblittfærre.Entenharkommunene faltunder2.500grensen,ellervokstovertidtilover5.000grensen. Samtidighardetblittflereavdeminstekommuneneunder1.500innbyggere.Per1.januar 2012vardethele70slikesmåkommuner,mensdeti1986var43. Norgeharfått6flerekommunermedmerenn50.000innbyggere. Sermanpåantallinnbyggereerdetklartatvekstensærligkommeridestorekommunene. Uteninnvandringhaddebefolkningsvekstenværtnegativilangtflerekommuner. Sysselsettingsvekstenhaddetroligogsåværtnegativ. 12

17 Tabell!4.2 Bosetningi1986og2012etterfylke! Innbyggere! Endring! Fylke! 1986! 2012! Antall! Vekst!i!%! Andel!av!vekst! Østfold % 14% Akershus % 15% Oslo % 15% Hedmark % 3% Oppland % 0% Buskerud % 4% Vestfold % 12% Telemark % 1% AustGAgder % 5% VestGAgder % 3% Rogaland % 11% Hordaland % 9% SognogFjordane % 0% MøreogRomsdal % 2% SørGTrøndelag % 5% NordGTrøndelag % 1% Nordland G3920 G2% 0% Troms % 1% Finnmark % 1% Totalt % 100% Kilde:SSB/NyAnalyse Tabellenoverviserinnbyggerefordeltperfylke.Heldigviserdetfåfylkersomoppleverenvesentlig nedgangiantallinnbyggerefra1986. ØstfoldogVestfoldharmerenndobletinnbyggertallet,ogAustGAgderharnestengjortdet samme. Mangefylkerharipraksisnullvekstpåover25år.Oppland,SognogFjordaneogNordland kommerdårligstut. Sermanpåhvorinnbyggervekstenkommerifremtiden,måltiantallinnbyggere,erdet særligøstlandetogvestlandetsomfårdengodeutviklingen. Figur!4.1 Innbyggervekstetterfylke,fra1986til , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 G20, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 G20,000 Kilde:SSB 13

18 4.2 Småkommuneridistriktenemedsvakvekstiprivatsysselsetting Figur!4.2 Sysselsettingsvekstetterkommunestørrelseogsektor,%,fra2003G % 15% Privat Statlig Kommunal 20% 15% 10% 10% 5% 5% 0% G5% < G G G G50000 >50000 Helelandet 0% G5% G10% Kilde:SSB,SammenspltavNyAnalyse Tabellenoverviserutviklingenisysselsettingetterkommunestørrelse.Destørstekommunenehar opplevddensterkestesysselsettingsveksten,menssærligkommunenemedfærreenn5.000 innbyggereikkefølgermed.deterhelttydeligfradennegrafenatsmåkommuneridistriktenesliter medsværtlavvekstforprivatearbeidsplasseriperioden2003til2011.dennenegativeutviklingen bekreftesogsåavkartetnedenforsomvisersysselsettingiprivatsektorsomandelavbefolkningen. 4.3 FærreansatteiprivatsektoriNordGNorgeogdeleravInnlandet Detenklesteåsefradettekarteteratandelenprivatejobbererlangtlavereidetrenordligste fylkeneennisørgnorge.detskyldesatdetersmåkommunermedaldrendebefolkningsomtrenger relativtmangeansatteidetoffentlige.deterogsåslik atoffentligearbeidsplassergjerneerdesistesom forsvinnerfraetområde.detrenordligstefylkenehar opplevdennedgangiandelavbefolkningeniflere tiår.detkanværeslikeeffektersomgjøratdeterstor andelioffentligsektorinord.delerav innlandsfylkeneutviklersegnegativtnå. G10%! 4.4 Mangeansatteiprivatsektori Rogaland PådenandresidenavskalaenfinnerviRogaland. Mangekommunermedmørkblåfargetyderpåatdet ermangesomjobberiprivatsektor.dettekanistor gradtilskrivesoljesektoren.selvomdetfinnesfolk somjobberinnenoljeihelenorge,erdetheltklart flestavdemistavangergregionen.ettnyttbeltemed oljebedrifter(kalt SubseaValley )strekkersegfra Oslo,BærumogAskertilKongsbergiBuskerud. 14

19 5 Slikpåvirkerformuesskattenbedriftene Formuesskatteneriallhovedsakenskattsombetalesavprivatpersoner.Skattenberegnessomen andelavskattemessignettoformue.mednettoformuemenesdetatdetgisfradragforgjeldi beregningenavformuesskatten.avskattemessigformueskal1,1prosentavformuensomoverstiger etbunnfradragpå870000krbetalesiskatt(2013gregler).bunnfradragetforekteparer Av1,1prosentpoengsombetalesgår0,4prosentpoengtilstatenogderesterende0,7tilkommunen. Formuesskatteninngårigrunnlagetforkommunenesinntektsutjevning.Detbetyratenstorandelav skatteinntekterfrarikeinnbyggerefordelestilkommunermedlavereandelrikeinnbyggere.deter altsådekommunenemedderikesteinnbyggernesomvilmerkemesttilenreduksjoni formuesskatten,selvomeffekteneravdempetviafordelingssystemet. Enkommunemedlaveskatteinntektervilmerkemindretiletinntektsbortfall,dakommunenidag kompenseresgodtfordette.kommunesektorenessamledeinntektsnivåogressursfordelingen mellomkommuneneavhengeravpolitiskebeslutningerknyttettilstatsbudsjettetogskattesystemet. Deternormaltatkommunenesinntektssystemjusteresmedendringerirammebetingelser. Formuesskattenileggesaltsåikkedirektepåbedrifter,menpåeiere.Verdienavetselskapnårdet beregnesskattbaserersegpåbedriftensregnskapmedjusteringer.egenkapital 1 erverdienav selskapetseiendelerfratrukketgjeld. 5.1 Verdiskapingibedriften! Materialer! Varer!og!tjenester! Arbeidstid!! Kapital!! Foråproduserevarerogtjenesterbenytterenbedriftulikeinnsatsfaktorersomarbeid,kunnskap, kapitalogteknologi.visieratbedriftenebenyttersegavdisseinnsatsfaktoreneiulikgrad,ellermed ulikintensitet.bedriftenekanværearbeidsintensive,noesomertypiskfortradisjonellindustriog jordbruk,sombenyttersegavfysiskarbeidskraft.bedriftenkanogsåværekapitalintensiv.dette sammenfalleroftemeddenmoderneindustrienogteknologigintensivenæringersombenyttersegav maskiner. 1 Skattemessig verdi av egenkapital avviker noe fra regnskapsmessig verdi. Dette skyldes ulike verdsettelsesregler for blant annet driftsmidler og næringseiendom. 15

20 ForåbæreethøytvelstandsGogkostnadsnivåmådetproduseresmyeverdipertimearbeidskraft somanvendes.etvirkemiddelforåoppnåhøyproduktivitetervedåholdeethøytkapitalnivåi forholdtilarbeidskraft.detteoppnåsnasjonaltvedatnæringsstrukturtilpassesoglokaltibedriftene vedatproduksjonsuppleresmedmaskinerol. 5.2 Innsatsmarkedetogvaremarkedet Bedrifteneforholdersegnormalttilminstto!markeder,somhverterknyttettilenteninnsatsfaktorer ellerprodukt.bedriftenkjøperarbeidskraftogkapitaliinnsatsmarkedetogselgerproduktetsitti varemarkedet. Etavbedriftenesviktigsteverktøyerkapital.Kapitalfinansierermaskiner,teknologimv.somer nødvendigiproduksjon.ihovedsakharbedriftenedissekildenetilkapital; 1. Internfinansiering.Oppnåsvedådriveenvirksomhetmedoverskudd 2. Øktfinansieringfraeiere.Oppnåsvedateiereskyterinnmermidlerivirksomheten.For børsnoterteselskaperomtalesdettesomenemisjon 3. Andretypelånogforpliktelser:leverandørgjeld,skyldigeoffentligeavgiftermv. 4. Tradisjoneltbanklån 5. Lånfraandre:Obligasjonslån,statslånmv. Etselskapsomgårmedoverskudd,mensomharbegrensetmedlønnsomhet,vilkunneoppleveat deterkrevendeogdyrtåfåtakifinansieringfraeksterneparter.dettevilværehemmendeforen bedriftdaøktefinansieringskostnadergjøratmanikkekanforsvareenlikehøykapitalintensitet.det gårigjenutoveroverdeansattesproduktivitetogselskapetsevnetilåkonkurrere. Kostnadenvedfinansieringavhengerfinansieringskilden,avrisikoogverdienavalternative investeringer.ikkealletyperfinansieringertilgjengeligforallebedrifter.belåningsgradenenkan oppnåvariererogså.vedenkonkurselleravviklingavenvirksomheterdetdesomharlåntpengertil bedriftensomførstfårdekketsittutestående.ulikelåntakereharforskjelligprioritet.eierneharden lavesteprioriteten,ogdemottarførstnoehvisalleandreparterharfåttsitt. Enhverpartsomskalfinansiereenbedriftmåvurderealternativeanvendelseravsinkapital.Høyere risikotilsvareretøktkravtilavkastning.investorsinformasjon,verdienaveiendeleriforholdtilgjeld, finansieringsprioriteterfaktorersomerviktigienrisikovurdering. Storeselskaperharnormalttilgangtilenbrederekapitalbase,mensfamiliebedriftersomdriverlokalt normaltforholdersegtilsinbankforbindelsefortilgangtileksternlånekapital.vedåspillepåfærre finansieringskilderoppnårenøktsårbarhet.iseneretid,itilknytningtilinnstrammingeri bankregulering,harmangebankeripraksishattutlånsstopp.dethargittetvoldsomtoppsvingi obligasjonsmarkedet,hvorstorebedrifterlånerpengerdirekteavandrebedrifterogprivatpersoner. Etliteobligasjonslånernormaltpå100G200millioner,mensetstørreerpåminstetparmilliarder.! 16

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER

Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Vi trenger arbeidsplasser og vi trenger MER Kirkenes 23.09.2010, Frodig fokus på Finnmark Regiondirektør Marit Helene Pedersen, NHO Dette er NHO i Nord-Norge Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Hvor er kriseberedskapen mangelfull? Rapport 2009, 2

Røde Kors ANALYSE. Hvor er kriseberedskapen mangelfull? Rapport 2009, 2 Røde Kors ANALYSE Hvor er kriseberedskapen mangelfull? Rapport 2009, 2 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved Rokkansenteret,

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Bredbånd i Norge 2015

Bredbånd i Norge 2015 Bredbånd i Norge 2015 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Tre hovedtema: Høyhastighets bredbånd Tilgang / dekning Anvendelse i form av antall abonnement og hastighet Analyse av hastighetsmålinger

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler

Tilstandsrapport om. Kommunale kulturskoler Tilstandsrapport om Kommunale kulturskoler Skoleåret 2007 2008 Utdanningsdirektoratet Divisjon for analyse og vurdering Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Avdeling oppvekst og utdanning Tilstandsrapport om kommunale

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1)

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1) Innledning Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 1) Introduksjon til regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Alle teknikker som benyttes for å kartlegge og å belyse en bedrifts økonomiske

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014

Folkebibliotekstatistikken 2013-2014 Folkebibliotekstatistikken 203-204 Folkebibliotek i Finnmark, endring 203-204 Finnmark sett opp mot Norge 204 2 Finnmark 203-204 3 Åpningstider 50 45 40 35 30 25 20 5 0 5 0 Timer totalt åpent 203 Timer

Detaljer

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik

Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE avfallet hentet i distrikts Norge? Adm.dir. Elretur AS Stig Ervik Hvorfor blir ikke EE-avfallet hentet i distrikts Norge? Norge har et regelverk som tillater EE-returselskapene å

Detaljer

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 03.10.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Formueskattens rolle for investeringer i distriktene

Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Formueskattens rolle for investeringer i distriktene Er fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital god distriktspolitikk? En informasjonsbrosjyre fra BedreSkatt basert på rapport utarbeidet av Ny Analyse

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 21.11.14. KFU- møte område C. Bryn skole 20.11.2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 21.11.14. KFU- møte område C. Bryn skole 20.11.2014 KFU- møte område C Bryn skole 20.11.2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeE 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UHordringer og satsinger i område C Målet er at Oslostandarden

Detaljer

Velkommen til frokostmøte i Molde!

Velkommen til frokostmøte i Molde! Velkommen til frokostmøte i Molde! Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal i samarbeid med Molde Næringsforum 16. 10. 2014 Å eie er en oppgave og ikke en tilstand! Den mest vellykkede eier er han/hun som

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013

DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum. Forventninger til 2013 DNBs Bedriftsbarometer for Akershus Vest = Asker og Bærum Forventninger til 203 Innledning Meget stor optimisme blant bedriftene i Asker og Bærum for 203 Bedriftene i Asker og Bærum på topp i forventningsbarometer

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF

Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger. Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Dagligvarehandelen. Struktur, resultater og tilpasninger Dagligvarehandelen og mat 10.01.2013 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF www.nilf.no Disposisjon Struktur Hvordan ser markedet ut? Forbruket

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket investeringsvirkemidlene i landbruket Samling for regionstyrerepresentanter i Innovasjon Norge Siri Lothe, Regjeringens plattform Regjeringen vil; føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR

Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling. Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR Produksjon, verdiskaping, sysselsetting og regional utvikling Presentasjon på Pandagruppens brukerseminar 13 november 2014 Steinar Johansen, NIBR Innhold Noen definisjoner og sammenhenger Basert på basis

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer