Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit"

Transkript

1 FjellVAR Saneringsplan avløp fr Litle Stra, Bildøyna g Klltveit Delrapprt 2 - ventilasjn, luktrensing g energi Frstudie

2 J Fr bruk ØM LGA WAG A Fr versendelse ppdragsgiver ØM LGA WAG Rev. Dat: Beskrivelse Utarbeidet Fagkntrll Gdkjent Dette dkumentet er utarbeidet av Nrcnsult AS sm del av det ppdraget sm dkumentet mhandler. Opphavsretten tilhører Nrcnsult. Dkumentet må bare benyttes til det frmål sm ppdragsavtalen beskriver, g må ikke kpieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn frmålet tilsier. Nrcnsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendrfsgate 6, NO-5012 Bergen n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 2 av 29

3 Innhld 1 VENTILASJON Luftbehv Luftkvalitet på arbeidsplassen Lukt Luftvekslingstall Fuktighet Gasser Luftbehandling System fr hvedventilasjn Luftinntak Fraluft prsess Tilluft persnaldel Fraluft persnaldel Fraluft punktavsug Autmatikk Ventilasjnsprinsipper Trykkregime Røyk g gassavtrekk 11 2 LUKT Luktens innhld Luktmålinger Luktknsentrasjner Luktrensing: Systemvalg Ftksidasjn med aktivt kullfilter Bilgisk filter AVKAST Knsentrasjner Luftavkast Støy fra luftavkast 23 4 ENERGI Energibehv g frskrifter Energikilder Prinsippløsninger fr energi til VVS-anleggene 25 n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 3 av 29

4 5 KOSTNADER 27 6 FLEKSIBILITET Sekundærrensing 28 7 REFERANSER 29 n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 4 av 29

5 Sammendrag MÅL Denne rapprt beskriver anlegg fr ventilasjn g luktrensing, samt hvedmmenter fr mulig egen energiprduksjn g energibruk, i frbindelse med vurdering av lkalisering av hvedavløpsrenseanlegg fr tettbebyggelsen Litle Stra, Bildøyna g Klltveit i Fjell kmmune. Anleggene er i prinsipp likt utfrmet, g er uavhengig av de alternative frslag til lkalisering av hvedavløpsrenseanlegget Rapprtens hensikt: Skissere teknisk mfang av nødvendig ventilasjnsanlegg. Skissere teknisk mfang av nødvendig luktrenseanlegg Beskrive sikkerheten av anleggene. Vurdere lkalisering g utslippsmåte fr renset luft Vurdere muligheter til å takle endrede anleggsfrutsetninger OMFANG 5 kapitler nedenfr behandler hvedtemaene sm er: Ventilasjn Lukt Avkast Energi Kstnader Fleksibilitet - eller hvrdan takle endrede anleggsfrutsetninger KONKLUSJONER Et hvedrenseanlegg vil ha behv fr et ventilasjnsanlegg i størrelse +/ m 3 /h g kste anslagsvis 4,5 mill. kr m 3 /h av avtrekksluften utskilles sm luktende punktavsug g renses etter best tilgjengelige teknlgi. Dette vil kste anslagsvis 1,8 mill. kr. Beste teknlgi ser i dag ut til å være ftksidasjn g aktivt kullfilter i t parallelle anlegg på hver m 3 /h. Ttale investeringskstnader er anslått til 6,3 mill. kr. eks. mva. Restutslippet frtynnes g spres før det får anledning til å treffe nærmeste nab. Luftavkast må plasseres slik at det ppnås gd spredning ikke bare under fremherskende værfrhld. Spredningsberegninger basert på meterlgisk statistikk er utført fr å bestemme luktnivå g plassering av avkast. Inntil videre anses samtlige alternative lkaliseringer sm mulige. Et realistisk mål er at beregnet lukt ver 5 ue/m 3 ikke skal frekmme mer enn 1 % av tiden fr nærmeste nab. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 5 av 29

6 1 VENTILASJON 1.1 LUFTBEHOV Tilluftsmengder i anlegget er basert på tilluft i persnaldel g i prsessdel. Fraluft fra punktavsug g spesielle luktmråder føres til luktrenseanlegget fr rensing, g til felles utblåsning med øvrig fraluft gjennm avkast Luftkvalitet på arbeidsplassen. Arbeidstilsynets bestilling 444; Veiledning til arbeidsmiljølven angir nrmalverdi fr frisk luft til 7-10 l/s per persn. Vi anslår at det nrmalt vil pphlde seg 4 persner i anlegget g da i str grad i persnaldelen. Under større vedlikehlds- g mdifikasjnsarbeider settes antallet til 20 persner. Luftmengden skal tilpasses denne persnellbelastning Lukt Det skal ved videre planlegging vurderes alternative typer behandlingsanlegg fr avløpsrensing, g tilsvarende alternative luktrenseanlegg. De ulike behandlingsanleggene vil innehlde prsessdeler sm frigjør lukt, avhengig av ppbygging g funksjn. Det er av den aller største betydning at disse prsessdelene lukkes så nær pp til 100 % sm mulig i renseanlegget. Det skal bidra til at: Avsugmengder fr å hlde undertrykk i prsessdelene blir små. Luktrenseanlegg blir lite g får høy inngangsknsentrasjn - gunstig fr renseeffekten. Luftavkast fr spredning g frtynning av renset punktavsug blir mindre. Risik fr at naber plages av lukt avtar. Tilførsel av friskluft fr å erstatte avsug blir mindre. Punktavsug er beregnet til m 3 /h. Luktfjerning fra mråder sm ikke dekkes med punktavsug er beregnet til m 3 /h. Dette gir et punktavsug på m 3 /h. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 6 av 29

7 Punktavsug er etter tidligere erfaring g praksis anbefalt sm 1/3 av ttal luftmengde, sm da gir tilluftsmengde m 3 /h. Punktavsug g avtrekk sm føres til luftrensing beregnes med en sikkerhetsmargin på 50 %. Avtrekksmengde til renseanlegg: ( )*1,5 = m 3 /h Luftvekslingstall Det planlagte anlegget er på m 2 eller m lag m 3. Med luftmsetning sm i pkt venfr tilsvarer dette 1.8 luftvekslinger per time eller 17,6 m 3 /m 2 h. Dette er luftveksling sm gir svært gd luftkvalitet i vanlige lkaler, hvr det ikke er spesielle luktkilder g punktavsug. Luftmengden samsvarer dessuten med erfaringstall fra andre utførte avløpsbehandlingsanlegg Fuktighet Avhengig av de klimatiske frhld kan ventilasjnen bidra til å redusere fuktigheten i anlegget. Bare ved relativt høye lufttemperaturer kmbinert med ekstrem høy relativ fuktighet vil ventilasjnen faktisk tilføre anlegget fuktighet. Det meste av tiden frventes ventilasjnen å bidra psitivt til avfukting i anlegget. Avfukting vil derfr ikke være et dimensjneringskriterium fr ventilasjn. Hvis man likevel kmmer fram til at det i deler av prsessanlegget er nødvendig å avfukte luft ved hjelp av ventilasjn, vil det være snakk m et supplerende mluftanlegg med absrpsjnsavfukter Gasser I klakkrenseanlegg fregår bilgiske g kjemiske prsesser hvr det utvikles gasser. De vanligste klakkgasser er listet pp i tabell 1.1 nedenfr. Mengde g hvilke gasser sm dannes er avhengig av den kjemiske g bilgiske sammensetning av det rganiske materialet, temperatur g surhetsgrad (ph), strømningshastighet g mrøring i massen. I renseanlegg brukes fte aluminiumsulfat g jernklrid sm fellingsmidler fr fsfat. Aluminiumsulfatet kan være kilde til dannelse av hydrgensulfid gjennm sulfatreduserende bakterier. Jernklrid reduserer på den annen side faren fr dannelse av hydrgensulfid. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 7 av 29

8 Tabell 1.1: Klakkgasser Dataene i tabell 1.1 er ikke kmplette. Det skal gså bemerkes at de luktgrenser sm ppgis frskjellige steder varierer ganske mye. Luktgrense fr H 2 S stammer fra Arbeidstilsynets datablad nr, 22 (1984). IVAR ppgir fr det samme en grense på 0,00047 ifølge NORVAR - rapprt fra Strategien er at all gass sm utvikles skal være innenfr lukkede prsessdeler g at spesialavsug skal bringe dem til luktrenseanlegg. Det sm ikke måtte bli destruert der frtsetter til luftavkast fr frtynning g spredning. Bare ekstrardinære eller ufrutsette gasslekkasjer kan true arbeidsmiljøer i renseanlegget. Det er den generelle ventilasjnen her, dbbelt så str sm spesialavsuget, sm skal sørge fr at eventuelle lekkasjer g skadevirkninger av dem minimaliseres ved frtynning g evakuering. 1.2 LUFTBEHANDLING Her beskrives i hvilket mfang luft skal behandles. Tilluft fr persnaldelen filtreres g ppvarmes til kvalitet fr kntr- g garderbefunksjn. Dette betyr at det mnteres EU8-filter g tilføres luft med en temperatur mellm C. Fr prsessdelen installeres EU5-filter. Tillufttemperaturen til prsessdelen heves ved hjelp av varmeveksler mt det generelle avtrekk der man gså installerer EU5-filter. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 8 av 29

9 1.2.1 System fr hvedventilasjn Ventilasjnsanlegget består av luftbehandlingsaggregat g kanaler g utstyr fr frdeling av luften. Aggregatet plasseres i eget vifterm g består av til- g fraluftsvifter, varmegjenvinner, varmebatterier, filtre, lyddempere g spjeld Luftinntak Friskluft tas inn gjennm ytterveggsrister i vifterm. Avhengig av plassering g fasaderientering, benyttes innbruddsikre rister sm gså beskytter mt inntrenging av nedbør (Nrdsjørister). Det mnteres filter klasse EU5 eller bedre g varmegjenvinner mt generell fraluft prsess. ved Frekvensstyrt vifte sm muliggjør energisparing ved natt/vinter mdus, g frsert ventilasjn str aktivitet g evt. gasslekkasje Fraluft prsess Filter klasse EU5 eller bedre. Gjenvinner mt hvedtilluft. Frekvensstyrt vifte sm muliggjør energisparing ved natt/vinter - mdus g frsert ventilasjn ved str aktivitet g evt. gasslekkasje. Fraluftviften frrigles mt tilluftviften, g styres fr å ivareta trykk-regimet, med fallende trykk fra ren til mindre ren sne Tilluft persnaldel Ventilasjnskurs fr persnaldel tas ut fra hvedventilasjnsaggregatet. I tilluften mnteres ettervarmebatterier fr å ivareta kmfrttemperaturen. Det mnteres eget batteri fr kntrdel g fr garderbedel. Et eventuelt kjølebehv m smmeren kan melde seg fr kntrer, spiserm g kntrllrm g vil bli løst med split units med utvendig luftkjølt kndensatrdel kmbinert med kjølefrdampere i aktuelle lkaler. Ventilasjnen i persnaldelen skal gå døgnkntinuerlig, men kan gå med redusert kapasitet når resten av ventilasjnssystemene gjør det. Filter klasse EU8 g varmebatteri fr tillufttemperatur 20 C. Det installeres ettervarmebatteri til garderbe/dusj avdeling. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 9 av 29

10 1.2.5 Fraluft persnaldel Filter klasse EU5. Separat vifte leverer fraluften sm tilluft til prsess. Fraluftviften skal styres slik at det generelt vil være høyere trykk i persnal- enn i prsessdelen Fraluft punktavsug. g Kanalpplegget skal bygges i plast eller syrefast stål. Det skal bygges fr størst mulig fleksibilitet med gde muligheter fr rengjøring g drenering i evt. lavpunkter. Luktrenseanlegget skal være av best tilgjengelige teknlgi. Det er fretatt strømningsberegninger av luftavkast Autmatikk. Autmatikktavle m/undersentral g all nødvendig instrumentering fr styring g regulering av ventilasjnsanleggene g luktrenseanlegget skal krdineres med prsessautmatikken, men evt. med egen VVS peratørterminal. 1.3 VENTILASJONSPRINSIPPER Her beskrives krt ventilasjnsprinsippene sm skal sikre persnell i anlegget et best mulig arbeidsmiljø g beberne mkring anlegget et uprblematisk nabskap. Persnaldelen blir det reneste mråde i anlegget med tpp filtrering av tilluften, behagelig innetemperatur g vertrykk mt prsessdelen slik at eventuelle lekkasjer går fra persnal g ikke til. Lukkede prsessdeler med luktutvikling er de urene mråder. Gde innkapslinger g punktavsug sørger fr at luft lekker inn g ikke ut. Gdt luktrenseanlegg g gd utfrming g lkalisering av luftavkast skal sikre naber mt luktprblemer. Prsessdelen - eller den åpne del av den - vil ikke få samme renhet g termiske kmfrt sm persnaldelen, men skal ha et fullt frsvarlig arbeidsmiljø. Luft g gasslekkasjer frhindres ved å ha et undertrykk i frhlde til mgivelsene. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 10 av 29

11 1.3.1 Trykkregime Figur 1.1 Trykkregime Røyk g gassavtrekk det Omfang av en ptensiell brann i anlegget må utredes særskilt. Inntil videre vil man frutsette at generelle avtrekket vil kunne tjenestegjøre sm røykavtrekk ved brann. nen Eventuelle gasslekkasjer i det åpne prsessmrådet frutsettes gså å kunne håndteres med det generelle avtrekk. Da H 2 S er både en skummel gass g tyngre enn luft må det da sørges fr at av avtrekkene tas nede i gulvnivå (eller lavere). n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 11 av 29

12 2 LUKT I dette kapittel redegjøres krt fr hva lukt er g hva man kan g bør gjøre med den. Lukt er sjelden direkte helsefarlig men kan være meget sjenerende g ubehagelig. Generelt gjelder sm fr alle andre luftfrurensninger: Spredning må frhindres (innkapsling g undertrykk) Oppsamling g uskadeliggjøring (rensing). T meget aktuelle luktrenseanlegg er: Ftksidasjn med aktivt kullfilter: Arealbehv inkl. ventilasjnsanlegg: ca. 70 m 2. Takhøyde: 8 m. Budsjettpris ftksidasjn g kullfilter: 1,8 mill.kr. Bilgisk filter: Arealbehv inkl. ventilasjnsanlegg: ca. 200 m 2. Takhøyde: 8 m. Budsjettpris bilgisk filter: 1,5 mill. kr. I praksis blir frskjellen i arealbehv fr de t relativt liten. 2.1 LUKTENS INNHOLD Lukt er egentlig en sans eller et sanseinntrykk på samme måte sm smak. Begge ppfattes individuelt, er vanskelig å måle g kan diskuteres. Når det kmmer til utslipp av luktstffer fra klakkrenseanlegg er det imidlertid udiskutabelt at de gir en utelukkende ubehagelig sansepplevelse. Tabell 2.1 nedenfr gir et ne større utvalg av kmpnenter i luktpplevelsen enn de 4 klakkgassene i tabell 1.1. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 12 av 29

13 Tabell 2.1: Nen luktkmpnenter i klakkrenseanlegg 2.2 LUKTMÅLINGER Lukt sm sanseinntrykk er vanskelig å måle da det ppfattes frskjellig. Det er i hvedtrekk tre måleprinsipper: Sensrisk: bestemmelse metden. Kjemisk: Systematisk metde hvr et panel av neser brukes til å gi en bjektiv av luktknsentrasjn. Dette er faktisk den mest brukte g anerkjente Knsentrasjnsmåling av de enkelte luktstffer. Metden kan være et viktig supplement, men har klare svakheter: Metden er ikke følsm nk verfr viktige luktstffer med lav luktgrense Det ville kreve en mfattende analyse av punktavsugets sammensetning (sm kan variere ver tid) g et meget strt antall analyser. Elektrnisk: En elektrnisk nese må læres pp til å kjenne igjen de frskjellige luktkmpnentene g vil i nen sammenhenger være et svært effektivt virkemiddel. I andre sammenhenger vil det per i dag ikke fungere. Dette betyr i klartekst at det hører fremtiden til. Et system med elektrniske neser rundt anlegget skal imidlertid være kmmersielt tilgjengelig i Nrge. 2.3 LUKTKONSENTRASJONER. CEN - standard/en n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 13 av 29

14 Luktenheten u E /m 3 er mengde luktstff utblandet i 1 m 3 nøytralgass sm frembringer en fysilgisk respns (luktterskel) hs et luktpanel mtsvarende den fysilgiske respns sm frembringes av den eurpeiske luktreferansen under tilsvarende frhld. Den eurpeiske luktreferansen, EROM mtsvarer 123μg n-butanl - frtsatt frdelt i 1 m 3 nøytralgass. Dette er det samme sm 0,040 μml / ml eller 40 ppb. Fr krav til luktrensing g knsentrasjner i avkast fr avløpsrenseanlegget benyttes den eurpeiske luktenheten (u E ). Nen typisk frekmmende knsentrasjner: Utslipp eller emisjn (etter rensing): Avfallsbehandlingsanlegg i Tyskland g Østerrike 500 u E /m 3 Mttak eller immisjn: Anbefalt i bligmråder i Nrge (anbefalinger Klif): 5-10 u E /m 3 Anbefalt i industrimråder i Nrge (anbefalinger Klif): u E /m 3 Reelle målinger av luktknsentrasjner utføres sjelden g rapprteres enda sjeldnere. Nedenfr er nen data, hvedsakelig fra NORVAR - rapprten, 2002: Anlegg m3/h Urenset Renset Ved nab Kmmentar Luktknsentrasjner i u E /m 3 ) Støleheia, Kristiansand Hgstad, Jæren Bifilter fr Avfalls- g kmpsteringsanlegg Bifilter fr Kmpsteringsanlegg Klemetsrud, Osl (før utbygging) (75 000) 750 7,5 Srtering g frbrenning av avfall HRA, Hadeland Bifilter fr Kmpsteringsanlegg Sandefjrd ra Bifilter fr klakkrenseanlegg Tabell 2.2: Luktknsentrasjner 2.4 LUKTRENSING: mest Dette skal ikke være nen kmplett lærebk m luktrensing men en kvalifisert innføring mt de aktuelle g benyttede eller kmmersielt tilgjengelige typene. Nedenfr er listet pp nen utvalgte teknikker sm brukes i dag g sm vi finner interessante. Listen er ikke kmplett i den frstand at den mfatter all tenkelig teknlgi på mrådet. Således er n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 14 av 29

15 termisk ksidasjn, flertrinns kjemisk vasker, bilgisk vasker, plasma, inisering g maskering ikke behandlet. Våtksidasjn Dette kan være scrubber med ksidasjnsmiddel eller sn - vasker sm må ppfattes sm en spesialutgave av det samme. Luft kan vaskes med vann tilsatt en ksidant sm kaliumpermanganat, klr, zn eller metalliner. Luktstffene reagerer med kjemikaliene g mdannes til dekmpneringsprdukter sm er langt mindre ubehagelige enn luktstffene var. Oksidasjnsmiddel må tilsettes eller byttes regelmessig. Det finnes system sm regenererer ksidasjnsløsningen elektrlytisk, g det finnes 2-trinns ksidasjnsanlegg i hhv. basisk g surt miljø. Ftksidasjn / UV-anlegg Dette er i mtsetning til frannevnte en tørr ksidasjn kmbinert med UV-desinfisering. Det benyttes UV-lys med bølgelengde ca. 180 nm. Dels vil UV- belysningen sterilisere mikrrganismer sm virus, bakterier g muggsprer, dels vil UV-strålene generere sn sm ksiderer g dermed eliminerer luktstffer sm sådanne. Ftksidasjn må kmpletteres med et aktiv-kullfilter fr å ppnå tilstrekkelig renseeffekt. Bilgisk rensing Det er velkjent at rganiske luktstffer kan nedbrytes med bakterier. Det skjer ved at luktstffene først absrberes i vann g deretter blir næring til mikrrganismer g da brytes ned til karbnmnksid, vann g mineralske restprdukter. Kmmersielt har såkalt tørr bilgisk rensing fått en viss markedspsisjn i såkalte jrdfiltre. Bifilter har vært i drift i Nrge i mer enn 20 år, men først i de siste 10 år har det blitt litt fart i utviklingen. En håndfull stre anlegg, m 3 /h, er satt i drift ved kmpsteringsanlegg fr matavfall. I tabell 2.3 nedenfr er det listet pp nen kjente frdeler g ulemper med våt g tørr ksidasjn g bilgisk rensing: n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 15 av 29

16 Frdeler Ulemper VÅT OKSIDASJON 1) Kjemisk ksidativ SCRUBBER Kan brukes på meget stre luftmengder Tåler stre belastningsvariasjner Høyt kjemikaliefrbruk Vedlikehld av dyser g pakninger Krrsjn Kjemikalier g restlukt kan trekkes med i avkast Uegnet fr kmpnenter med lav vannløselighet VÅT OKSIDASJON 2) Osnbasert SCRUBBER Bruker ikke kjemikalier Kan brukes på meget stre luftmengder Sikringstiltak mt rest -sn (giftig) Det har vært antydet at ne zn reagerer midlertidig fr senere å frigjøres TØRR OKSIDASJON 1) FOTOOKSIDASJON / UV-BESTRÅLING Tørr prsess Frie hydrksidradikaler trlig viktigere enn sn Sikringstiltak mt rest -sn UV-rør er relativt kstbare Tar svært mange frskjellige luftkmpnenter Enkelt i bruk Lavt kjemikaliefrbruk Lave kstnader både til investering g drift BIOFILTER Tabell 2.3: Luktrenseanleggenes sterke g svake sider Energikrevende, strt trykkfall. Plasskrevende Kan være vanskelig å kntrllere ph g fuktighet Må skifte filtermateriale. Avbrudd må planlegges De enkleste variantene utelukker varmegjenvinning Våt ksidasjn elimineres fra den videre vurdering frdi den ikke har tilstrekkelige referanser g frdi den medfører et utslipp av vaskevann sm kan inkludere merkstnader g prblem mht. utslippsted. 2.5 SYSTEMVALG Vi står da tilbake med t typer anlegg. Disse er i dag dminerende på markedet. I det følgende er deres egnethet vurdert. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 16 av 29

17 Nen tall på regularitet er lagt inn fr de t alternativene. Regulariteten bør g kan økes fr begge ved at man bygger luktrenseanlegget sm 2 x 50 % anlegg slik at man aldri behøver å kble ut alt på en gang. Knklusjn etter betraktningene nedenfr er at ftksidasjn g aktivt kullfilter er det beste valget mht. regularitet. Det tas et lite frbehld frdi kjemi g teknikk fr klakkrensingen ikke er valgt, g dette kan ha betydning fr hvilken luktrenseteknikk sm renser best. Freløpig er de satt sm likeverdige Ftksidasjn med aktivt kullfilter Kmbinasjnen av ftksidasjn g kullfilter gir nrmalt den ptimale løsning fr mekaniske renseanlegg / silanlegg med følgende egenskaper: Driftssikker Lite vedlikehld Plassbesparende Redusert bakterieflra Med etterfølgende kullfilter vil man kunne ppnå en luktreduksjn på mellm 98 g 99,9 %. Anleggstypen passer ikke der ammniakk, NH 3, frekmmer. Fuktighet vil redusere kullfiltrets levetid. Praktisk g kmmersielt tilgjengelig størrelse ligger på maks. ca m 3 /h. Det betyr at fr m 3 /h må det, fr å sikre regularitet, installeres 2 parallelle anlegg. Det gir gså en sikring i tilfelle stans både fr planlagt vedlikehld g av ufrutsett art. Et slikt anlegg med kapasitet m 3 /h har siden 2005 gått i fjellanlegget Skøyen Varmepumpeanlegg. Et annet med kapasitet m 3 /h har vært i drift på Mysen Renseanlegg i Eidsberg kmmune siden n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 17 av 29

18 Figur 2.1: Mysen avløpsrenseanlegg i Eidsberg kmmune med mkringliggende bebyggelse. Erfaringer fra drift av dette anlegget er rapprtert veldig bra. Det er ikke registrert nabklager på lukt. Anlegget er bygget sm et daganlegg med lagring av slam på utsiden av anlegget, g den lille lukt sm av g til kan kjennes rundt anlegget, kan like gjerne kmme fra slam sm er lagret på plassen rett ved anlegget. Nen data fr vårt anlegg: Ftksidasjn, B x L x H = 1 x 2,5 x 3 m Kullfilter, B x L x H = 2,2 x 4,2 x 4,5 m Teknisk rm: ca. 70 m 2 med takhøyde 8 m. Fr silanlegg til Midgardsrmen, Osl kmmune, skal det bygges et anlegg fr m 3 /h i frbindelse med Bekkelaget RA. Når det ikke er valgt bilgisk filter, sm fr Bekkelaget renseanlegg fr øvrig, skyldes dette meget varierende luftavsugsmengder. Regularitet: Tid fr lampebytte (ftksidasjn) settes til 2 timer per år. Tid til kullskifte settes til 6 timer per år. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 18 av 29

19 I disse timene kan renseeffekten grvt settes til 50 % i berørt gren g 75 % i renseanlegget sm helhet. Driftskstnader: Erfaringer fra tidligere tydet på at ftksidasjn med aktivt kull har lavere levetidskstnad enn bifilter, men driftskstnadene fr denne type anlegg har øket i den siste tiden. Figur 2.2 Plassbehv fr ventilasjn med ftx + kullfilter Bilgisk filter. Det bilgiske filtret karakteriseres gså sm ptimalt fr mekaniske renseanlegg. Ulemper kan være at det krever mer plass g at spredning av behandlet luft er vanskelig. Frgifting g frsuring av bimassen i filtret må unngås. Dette er en trussel g dermed ulempe sm må vurderes når renseprsessen er fastlagt. Et bilgisk filter vil nrmalt plassbygges i den størrelse man trenger. Med tanke på planlagte g ufrutsatte stans kan det likevel være hensiktsmessig å dele det pp i t seksjner. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 19 av 29

20 Bekkelaget renseanlegg i Osl har fra 2004 hatt et bi - renseanlegg i fjell. Kapasitet m 3 /h, med budsjettpris 4 mill kr. Et tilsvarende g like strt anlegg planlegges nå. Halvparten skal betjene nytt sil - anlegg g pumpestasjn i samband med Midgardsrmen, den andre halvparten er fr senere utvidelse av selve renseanlegget. Gde erfaringer er gså innhentet, gså etter befaring, fra anlegg med bilgiske filtre i Trmsø. Nen data fr vårt anlegg: Rm fr ventilasjn g luktrenseanlegg: m 2 med takhøyde 8 m. Regularitet: Tid fr skifte av bimasse settes til 40 timer per 5. år eller midlere 8 timer per år. I disse timene kan renseeffekten grvt settes til 50 % i renseanlegget sm helhet. Driftskstnader: Erfaringer fra tidligere tydet på at ftksidasjn med aktivt kull har hatt lavere levetidskstnad enn bifilter, men enkelte anlegg med bifilter har vist gd g stabil drift, g har fungert i år uten å bytte filtermateriale (Bekkelaget RA). n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 20 av 29

21 Figur 2.3 Plassbehv fr ventilasjn med bifilter n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 21 av 29

22 3 AVKAST Luft sm er behandlet i et luktrenseanlegg vil ikke kunne levere luktfri luft. Derfr er det meget viktig å levere restutslippet i en riktig dimensjnert luftavkast på riktig sted slik at en frtynning til under luktterskelen ppnås før den når nærmeste nab. Det bør legges inn en sikkerhetsfaktr på 100 %. I værharde industrimiljø langt fra bsetninger kan det nen ganger anbefales utslipp i avkast uten nen sm helst luktrensing. Eksempel: Behandlingsanlegg fr avløpsvann fr Ormen Lange. I tilfellet Fjell må punktavtrekkene g luktrensingen av dem utarbeides etter best tilgjengelige teknlgi. Men ingen luktrenseanlegg kan levere luktfri luft. I tillegg til gd rensing er det abslutt nødvendig med et luftavkast sm sørger fr at luft med restlukt frdeles g frtynnes slik at den blir luktfri når den når nærmeste nab. 3.1 KONSENTRASJONER Sannsynlig knsentrasjn i punktavtrekk settes til u E /m 3 (se tabell 2.2) Med frventet renseeffekt på 96 % (Tabell 2.2) blir utslipp fra renseanlegget på 200 u E /m 3. Dette må derfr frtynnes 40 ganger fr å nå ned på 5 u E /m 3. Med sikkerhetsfaktr på 100 % betyr det 80 ganger frtynning. 3.2 LUFTAVKAST Fr alle aktuelle lkaliteter er det i egen rapprt fretatt spredningsberegninger. Nen ganger kan irritasjn ver luftavkast være mer fremtredende enn selve luktplagen. Hvis det er mulig å nå målet med en diskret avkastløsning vil det på alle måter være ønskelig. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 22 av 29

23 Figur 3.1 Skisse av avkast 3.3 STØY FRA LUFTAVKAST Riktig dimensjnerte luftavkast genererer ikke støy, g den støy sm slippes ut vil være frårsaket av avkastviften. En kanalmntert lyddemper er ellers en nrmal g enkel installasjn, sm bidrar til å redusere lydnivået til under frskriftsmessige krav. Hvis det velges luktrensing med aktivt kull sm sluttfilter, vil dette erfaringsmessig utgjøre en meget effektiv lyddemper, sm gjør at sluttresultatet blir lavere enn lydkravet. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 23 av 29

24 4 ENERGI 4.1 ENERGIBEHOV OG FORSKRIFTER Avløpsrenseanlegget installeres i bygninger sm skal utfrmes g ha kvalitet ifølge gjeldende byggefrskrifter. Byggefrskriftene stiller tilsvarende krav til energifrsyning g energibruk. Hvedfrutsetninger fr å tilfredsstille byggefrskriftenes er krav til effektiv energibruk, ved krav til gjenvinning av energi, g til effektiv bruk av energi. Det frutsettes etablert målsetting g retningslinjer fr energiledelse. Gde drifts- g kntrllrutiner skal etableres, inkl. system fr registrering g gjennmføring av tiltak ved avvikende drift ifølge et energippfølgingsanlegg. 4.2 ENERGIKILDER Energitilførsel kreves til drift av VVS-anleggene: - vannppvarming - pumpedrift - ventilasjnsanlegg - luktrenseanlegg - ppvarmingsanlegg. Prsessanlegget fr avløpsrensing har behv fr energitilførsel, g det er her muligheter fr gjennmføring av tiltak fr energieffektivisering. Det henvises til dette prsjektets Delrapprt 4 Frstudie, sm angir energisparetiltak sm kan være aktuelle fr videre beregning g gjennmføring. Energikilder i prsessen er tilsvarende aktuelle å benytte sm energifrsyning til VVSanleggene. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 24 av 29

25 Utnyttelse av prsessens energimengder Størrelsen av energimengde sm finnes i de frskjellige trinn i en avløpsrenseprsess vil være betydelige. Utnyttelse av slik energimengde g tilhørende kstnader vurderes i egen utredning fr dette prsjektet. 4.3 PRINSIPPLØSNINGER FOR ENERGI TIL VVS-ANLEGGENE Det installeres følgende hvedsystemer fr VVS-tekniske anlegg i prsjektet, hvr videre vurderinger av energianleggets utfrming g valg av løsninger, kan påvirke ne av VVSanleggenes ppbygging. SANITÆRANLEGG Ledningsnett fr vann g avløp, sanitærutstyr, varmtvannsberedere med frvarming fra varmeanleggets lavtemperatursystem, g elektrklber fr å sikre tpptemperatur g sm leginellasikring. VARMEANLEGG Vannbåren varme, med varmepumpesystem, basert på renseprsessens energikilder, sjø g/eller jrdvarme. Spisslast sm tilskudd til ppvarming ved lave utetemperaturer, basert på aktuelle løsninger fr prsjektet; - bigass-frbrenning - naturgass-frbrenning - el-kjel Ledningsnett g pumpekurser til frbrukssteder, sm er: - radiatrer - lavtemperatur takmnterte strålevarmepaneler - vannbåren gulvvarme i rm hvr denne type anlegg er hensiktsmessig n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 25 av 29

26 LUFTBEHANDLINGSANLEGG/VENTILASJONSANLEGG Kanaler, luftarmaturer g aggregater fr lkalene, med varmegjenvinning g vannppvarmede batterier sm ettervarme av tilluften. Klimakntrll på varme dager ved kjølebatterier i ventilasjnsaggregatene, basert på varmeveksling mt kald side av varmepumpen. n:\511\40\ \5 arbeidsdkumenter\57 vvs\ _ventilasjn_ luktrensing_g_energi_d_02.dcx Side 26 av 29

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Lysmåling i Ensjøveien

Lysmåling i Ensjøveien : : : : D3 2013-05-02 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D2 2013-01-25 Fr gdkjennelse PJL TM PJL D 2012-03-06 Fr gdkjennelse PJL PJL B01 2012-03-05 Fr intern fagkntrll PJL TM PJL A01 2011-11-10 Fr intern fagkntrll

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen Knsekvensutredning Krgstad Miljøpark Tema: Vannmiljø Temaansvarlig: Nina Syversen Ås, 17.09.2009 Innhld 1 Bakgrunn... 2 2 Metdikk... 2 3 Dagens situasjn... 3 4 Vurdering av verdi... 5 5 Vurdering av mfang

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

NYE KRAV TIL VENTILASJONSAGGREGATER

NYE KRAV TIL VENTILASJONSAGGREGATER NYE KRAV TIL VENTILASJONSAGGREGATER NVE Høringsmøte i Osl 08.10.2015 VKE www.vke.n v/ Mats Erikssn 1 NVE Høringsmøte i Osl 8. ktber 2015 NHO Hva er VKE? VKE rganiserer bedrifter sm arbeider med ventilasjns,

Detaljer

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning...

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning... BE 30.1.07 NYE ENERGIKRAV Frslag til krrespnderende tekst i REN veiledning.... 8-2. Energikrav Bygningsmassen står fr stre deler av den samlede energibruken i landet. Hensyn til frsyningssikkerhet, miljøet

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes,

Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakobsnes, Miljødirektratet Pstbks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM. Vår ref.: Deres ref.: 2013/4978 Jakbsnes, UTTALELSE VEDRØRENDE NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS SIN SØKNAD (25.8.2015) OM DISPENSASJON FRA MIDLERTIDIG

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi

Big Bang innen tekstilbehandling. Nye tørketromler med varmepumpeteknologi Big Bang innen tekstilbehandling Nye tørketrmler med varmepumpeteknlgi De nye tørketrmlene med varmepumpe Miele setter standarden Inntil 60 % energibesparelse Markedsleder innen teknlgi Miele er selve

Detaljer

NCF SIKKERHETSGUIDE for landevei arrangører

NCF SIKKERHETSGUIDE for landevei arrangører NCF SIKKERHETSGUIDE fr landevei arrangører Nrges Cyklefrbund 20.06.2008 Innhldsfrtegnelse Innledning - Frmål 3 Ensartet frståelse - Kategrier 4 - Definisjner Startmråde 5 Målmråde 5 Lukket løype 5 Delvis

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune

Rapport bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kommune Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune - 1 Rapprt bredbåndsinfrastruktur - Finnøy kmmune Innhld 1 Innledning... 3 2 Teknlgier... 3 2.1 Mbilnett... 3 2.1.1 Beskrivelse av teknlgien... 3 2.1.2 Tekniske

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Miljøoppfølgingsprogram for anleggsfasen. Utgave: 1 Dato: 2009-09-16

Krogstad Miljøpark AS. Miljøoppfølgingsprogram for anleggsfasen. Utgave: 1 Dato: 2009-09-16 Krgstad Miljøpark AS Miljøppfølgingsprgram fr anleggsfasen Utgave: 1 Dat: 2009-09-16 Miljøppfølgingsprgram fr anleggsfasen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krgstad Miljøpark AS Rapprtnavn: Miljøppfølgingsprgram

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

AKSJONSPLAN OLJEVERN

AKSJONSPLAN OLJEVERN Distribusjnsliste: Kystverket Beredskapsavd. Ptil Statens Frurensningstilsyn OD NOFO Prduksjnsdirektør Statfjrd AKSJONSPLAN OLJEVERN Statfjrd A OLS A Dat: 07.11.2008 Revisjn: 10 (sluttrapprt) Utarbeidet

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Diakonissehuset Lovisenberg

Diakonissehuset Lovisenberg Energi- g klimaplan fr nybygg i Felt A Diaknissehuset Lvisenberg Energi- g Klimaplan fr Kntr g mellmbygg, Lvisenberggt 15 D/E g F RAPPORT Rapprt nr.: Oppdrag nr.: Dat: 1 339050 28.11.2012 Kunde: Diaknissehuset

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ -

6 høgskolen i oslo. I Emne: I Emnekode: I Faglig veileder:~ - I Tillatte 0900 "'_! 6 høgsklen i sl I Emne: I Emnekde: I Faglig veileder: Frvaltning drift g vedlikehld (FDV) S0262B Hans J Berge Gruppe(r): Dat: EksamenstJd: [3 BK IOq I'l 03, 1200 I Eksamensppgaven

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn Driftsperatørsamling D.18 Erfaringer med med klrering g UV-stråling av drikkevann. Tirsdag 1. Mars 2005 Quality Htell Alexandra - Mlde Fredrag 2: Orientering m NORVAR s arbeid med desinfeksjn. - Rapprt

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015

Håndhygiene og fingerringer Norsk forening for Sterilforsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Håndhygiene g fingerringer Nrsk frening fr Sterilfrsyning Landsmøte Bergen 4. juni 2015 Mette Fagernes Flkehelseinstituttet, Enhet fr smittevern i helseinstitusjner Dispsisjn Håndhygiene vårt viktigste

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk

EVU kurs Arbeidsvarsling kurs for kursholdere Oslo uke 5/2008 og Trondheim uke 7/2008. Trafikk og fysikk EVU kurs Arbeidsvarsling kurs fr kurshldere Osl uke 5/008 g Trndheim uke 7/008 Trafikk g fysikk - lver g sammenhenger fr bevegelse g energi Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg g samferdsel arvid.aakre@ntnu.n

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder Hveddkument 2 Visualisering av planlagte vindkraftverk Veileder Nrges vassdrags- g energidirektrat 2007 3 Veileder nr. 5/2007 Visualisering av planlagte vindkraftverk Utgitt av: Redaktør: Frfatter: Nrges

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

A.L. Eiendomsutvikling AS. Mulighetsstudie

A.L. Eiendomsutvikling AS. Mulighetsstudie A.L. Eiendmsutvikling AS Mulighetsstudie Osl, 1. desember 2011 Sammendrag Akershus Eiendm er engasjert av A.L. Industrier fr å gjennmføre et mulighetsstudie fr eiendmmene på Skøyen, samt å eventuelt gjennmføre

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Møteinnkalling Møte 2/2015

Møteinnkalling Møte 2/2015 Møteinnkalling Møte 2/2015 Sak: Løpende ppfølging av Statnetts ppgaver sm systemansvarlig i kraftsystemet Møtedat: 08.10.2015 Kl.: 09:00-11:00 Sted: Statnett, Nydalen Møteleder: Christina Sepúlveda Referent:

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester

Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester Styresak 18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester Møtedat: 24.03.10 Møtested: Sandnessjøen Bakgrunn Helse Nrd RHF har i samarbeide med de ulike fretakene gjennmført en mfattende kartlegging av

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer