Klima- og energiplan. Vedtatt av kommunestyret Endret av kommunestyret INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klima- og energiplan. Vedtatt av kommunestyret 04.02.2009 Endret av kommunestyret. 17.06.2009 INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok."

Transkript

1 Klima- og energiplan Vedtatt av kommunestyret Endret av kommunestyret INNHOLDSREGISTER: K2000: 07/996 dok. 77 (PLN)

2 INNHOLDSREGISTER Innledning.sd. 3 Hvorfor fokusere på klima og energi sd. 5 Del I: Litt om kommunen i et energi- og klimaperspektiv sd. 8 Generelt sd. 8 Befolkning og bolig..sd. 8 Sysselsetting..sd. 9 Status for energibruk i kommunen sd. 10 Status for utslipp i kommunen..sd. 12 Utslipp fra EAM: arbeidet med å redusere utslipp ved bedriften sd. 13 Energiproduksjon i kommunen.sd. 15 Bygg med vannbåren varme i Mosjøen og omegn sd. 16 Varmepumper sd. 17 Generelt forbruk.sd. 17 Energibalansen i kommunen, potensiale for produksjon av klimavennlig energi.sd. 17 Del II: Mål..sd. 20 Fastsatte mål sentralt.sd. 20 Mål regionalt (Nordland fylke)..sd. 20 Mål lokalt Vefsn kommune.sd. 21 Del III : Tiltak.sd Annonsekampanje sd Holdningsskapende arbeid i skole og barnehage.sd Påvirkning av sentrale/regionale instanser.sd Samle inn metallavfall i kommunen sd Øke antall husstander som hjemmekomposterer i Vefsn..sd Økt bruk av buss i kommunen.sd Arealpolitiske retningslinjer bruk av forvaltningsmyndighet til å fremme miljøvennlig energibruk/redusere utslipp sd Andås boligfelt vannbåren varme i feltet og operatør..sd Tilrettelegging for krysningsspor og elektrifisert jernbane..sd Oppfølging av vedtatt kommunal energistrategi.sd Øke kompetansen på klima- og miljøspørsmål innenfor kommunens organisasjon sd Plan for legging av fjernvarmerør som infrastruktur..sd Opprettelse av et kommunalt energi- og klimafond sd Gårdsbruk som leverandør av alternativ energi..sd Skogplanting for CO 2 -binding...sd Miljøsertifisering av bygninger og enheter i og utenfor kommunens org...sd Revisjon av kommunens innkjøpsordning klimagassutslipp som kriterium for innkjøp..sd Reduksjon av energibruk i kommunens bygningsmasse.sd Miljøvennlig transport i kommunen.sd Tjenestereiser skal fortrinnsvis skje ved hjelp av kollektiv transport. Bruk av bil på tjenestereiser skal minimaliseres..--.sd Utskifting av gatelys og lysløypelys med LED-belysning.sd Sykler tilgjengelig for ansatte i arbeidstida i kommunen og i andre offentlige og private bedrifter.sd Handlingsplan for økt sykling i Mosjøen og omegn..sd Gang- og sykkelveier langs spesielt trafikkerte veier..sd Kjøp av sykler for kommunalt ansatte gjennom kommunen sd. 47 Del IV: Handlingsplan..sd. 48 Del V : Oppfølging av planen sd. 50 Vedlegg 1 : Vefsn kommunes energistrategi.sd. 51 2

3 INNLEDNING Kommunestyret vedtok : Kommunestyret vedtar å utrede en klimaplan for Vefsn kommune etter samme mal og arbeidsform som gjelder for kommunedelplanene knytt til kommuneplanens samfunnsdel. Det oppnevnes et klimautvalg med mandat til å utrede planen bestående av kommunestyrets gruppeledere ledet av ordfører. Som sekretær/prosessarbeider oppnevnes kommuneplanleggeren. Rådmannen oppnevner en faglig arbeidsgruppe som skal kunne bistå både utvalg og sekretær. EAM inviteres til å delta i faggruppens arbeid. Planarbeidet starter opp etter at nytt kommunestyret er konstituert høsten 2007 og avsluttes senest Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak er sentrale myndigheter oppfordring til alle kommuner om å utrede energi- og klimaplaner. Årsaken til denne oppfordringen er den sterke fokuseringen de siste årene på menneskeskapte utslipp av klimagasser og en erkjennelse om at kommunene har samlet sett mye de kan gjøre for å motvirke framtidige klimaendringer. Klimautvalget har etter kommunestyrets vedtak bestått av: Jann-Arne Løvdahl (leder) Mildrid Søbstad Johanne Skjølberg Magnus Myrvoll Franziska Wika May Anne Brand Ronny Dorp Gunnvald Lindset Torger Nilsen Klimautvalget har hatt 10 møter deriblant et arbeidsseminar med representanter fra det lokale næringslivet. Etter kommunestyret vedtak nedsatte rådmannen følgende arbeidsgruppe: Bygge- og eiendomssjef Brynjulf B. Svendsen Avdelingsleder park Ragna Berg Skogbrukssjef Knut Skorpen Rådgiver Børge Steinmo Johnsen Miljøsjef Helge Nes ( EAM) Direktør MON Kurt Jessen Johansson Pedagogisk konsulent Trine Fåkvam Driftsleder kommunale bygg Morten Skog Kommuneplanlegger Morten Isaksen Markedssjef Toril Forsmo (SHMIL) Kommuneoverlege Per Iver Øksne Arbeidsgruppen har hatt 8 møter. Denne planen er bygd opp slik: Etter denne innledningen og et kort forord om klimaproblematikk følger del I som sier noe om kommunen i et klimaperspektiv. Etter dette følger del II som inneholder sentrale, regionale og lokale mål for klimaarbeidet. Det fastsatte hovedmålet vil i løpet av 2008 bli innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel. Etter dette følger planens viktigste del tiltakene som skal gjennomføres. Del IV handlingsplanen skal i likhet med kommunedelplanenes handlingsplaner årlig legges til grunn for behandlingen av 3

4 kommunens økonomiplan. Den siste delen (del V) sier noe om hvordan planen skal resultatorienteres og rapporteres. Nederst på de fleste sider finnes en opplysning eller tips om energibruk eller utslipp som man bør kjenne til. En del av de tiltak denne planen fremmer, er konkrete tiltak som kan iverksettes når de nødvendige ressurser blir tilgjengelig. Andre tiltak initierer forskjellige typer utredningsarbeid som først vil kunne få virkninger når utredningene er gjennomført og forslagene behandlet. Noen tiltak retter seg mot kommunen som organisasjon, andre retter seg mot hele kommunen som område eller mot spesielle grupper av befolkningen. Tiltakene er nummerert i planen. Det første sifferet i nummereringen angir hvilke delmål tiltaket er forankret i og det andre sifferet er en fortløpende nummerering av tiltakene knyttet til det enkelte delmål. I handlingsplanen (del IV) er de kostnadskrevende tiltakene prioritert. Dersom et lokalt arbeid som tar sikte på å motvirke klimaendringer skal kunne lykkes, må alle i lokalsamfunnet bidra etter sine evner og muligheter. Jann-Arne Løvdahl Leder Ronny Dorp Mildrid Søbstad Franziska Wika Gunnvald Lindset Torger Nilsen Johanne Skjølberg May-Anne Brand Magnus Myrvoll 4

5 HVORFOR FOKUSERE PÅ KLIMA OG ENERGI? Gjennom millioner av år har organisk stoff blitt lagret i jorda som torv, kull eller olje. De siste hundereogfemti åra har mennesker brent større mengder kull og olje som brensel (fossilt brensel). Samtidig har skoger brent ned og blitt hogd ned i et tempo som nærmest kan betegnes som rasering. Som følge av dette er naturens kretsløp kommet i ubalanse. Det vil si at det produseres mer CO 2 enn det trær og planter i naturen kan binde ved fotosyntesen. Den del av CO 2 som ikke bindes i planter stiger opp og legger seg som et slags lokk rundt jorda. Solen skinner gjennom lokket, men alt slipper ikke ut igjen : det støter mot lokket. Dette fører til at temperaturen på jorda stiger. Denne globale oppvarmingen er definert som vår tids største miljøproblem. Bare to metoder er kjent for å få CO 2 -kretsløpet i balanse igjen: - det må brukes mindre fossilt brensel - fotosyntesen i skogen må økes Reduksjon av utslipp kan skje ved at det i økende grad tas i bruk stadig mer klimavennlig energi. Klimavennlig energi er framstilt uten at det slippes ut mer CO 2. Slik energi kan være: - vannkraft - vindkraft - bioenergi - solenergi - bølgekraft I overkant av 50% av den energien som brukes i Norge er elektrisitet (se bilde i tekstboks).over 99 prosent av elektrisitetsproduksjonen er vannkraft. Ca. 40% er energi produsert på fossilt brensel. På landsbasis kan Norge bidra til utslippsreduksjon ved å erstatte den del av energien som brukes og som er basert på fossilt brensel med klimavennlig energi. Kommunene er viktige medspillere i denne prosessen. Kyotoprotokollen (eller Kyotoavtalen) er en oppfølging av FNs klimakonvensjon. Protokollen fastsetter bindende og tallfesta rammer for utslipp av klimagassene karbondioksid (CO 2 ), metan (CH 4 ), lystgass (N 2 O), og fluorgassene HFK, PFK og SF 6. Norge har forplikta seg til å sørge for at de norske klimagassutslippene i perioden ikke er mer enn 1 prosent høgere enn i Omtrent 80 prosent av disse utslippene består av Solenergi er gratis. Solfangere koster ca. kr pr. m 2 inkludert montering 5

6 CO 2, og omregna til CO 2 -ekvivalenter 1) var det norske klimagassutslippet i 1990 på 52 millioner tonn. For å få en fullstendig forståelse for den klimasituasjonen som verden befinner seg i, er det viktig å kjenne til spesielt 2 begreper: (1) drivhuseffekten og (2) fotosyntesen. Drivhuseffekten kan beskrives slik: Solstråler slipper gjennom atmosfæren og varmer opp jorda, på samme måte som et drivhusglass slipper varmestråler inn. Og som drivhusglasset holder atmosfæren på en del av varmen. Virkningen blir større når CO 2 -innholdet i atmosfæren stiger. Karbondioksid (CO 2 ) er den viktigste klimagassen. Utslippene er særlig knyttet til forbrenning av olje og gass, men CO 2 dannes også ved ulike kjemiske prosesser i industrien. Drivhuseffekten kan billedliggjøres slik: Det andre begrepet, fotosyntesen (eller karbonkretsløpet) kan beskrives slik: Grønne planter (inkl. trær) bruker CO 2 fra lufta når de vokser. Når plantene brennes, råtner, spises og fordøyes, slippes CO 2 ut igjen ) CO 2 -ekvivalent er en omregningsfaktor som gjør det mulig å sammenlikne utslipp fra forskjellige gasser. Utgangspunktet for omregningsfaktoren er utslipp fra CO 2 målt i tonn. Et solfangerareal på 1 m 2 vil gi energiutbytte på ca. 300 kwh pr. år 6

7 I naturen er kretsløpet i utgangspunktet balansert. Når fossilt brensel (karbon som er lagret i kull, gass eller olje) brukes blir CO 2 -utslippet større enn det plantene greier å ta opp, og CO 2 - innholdet i atmosfæren stiger. Dette kan belyses slik: For å få redusert drivhuseffekten, må det følgelig forbrennes mindre fossilt brensel (karbon som er lagret i kull, gass eller olje). For å klare det må det - enten skje en reduksjon i energiforbruket - og/eller mer av energibruken må baseres på klimavennlig energi som vannkraft, vindkraft, bioenergi, solenergi eller atomkraft. Nedenfor følger en oversikt over de utslippsgasser som nevnes i denne planen Betegnelse Kjemisk formel Karbondioksid CO 2 Metan CH 4 Lystgass N 2 O Hydrofluorkarbon HFK Perfluorkarbon (96% perfluormetan og 4% perfluoretan) PFK Svovelhelsafluorid SF 6 Perfluormetan CF 4 Perfluoretan C 2 F 6 I perioden 1994 til 2001 økte strømforbruket på hytter i landet med 58%. I samme periode økte strømforbruket i boligsektoren med 2%. 7

8 DEL I LITT OM KOMMUNEN I ET ENERGI- OG KLIMAPERSPEKTIV Generelt Vefsn kommune ligger sentralt på Helgeland. Kommunen har ca innbyggere og et areal på 1929 km 2. Kommunen utarbeidet i 2003 en kommunal energistrategi som ble vedtatt av kommunestyret Målsettingen bak energistrategien er å fremme økt etablering av miljø- og energivennlige varmeløsninger (energistrategien følger som vedlegg 1). Kommunen er preget av å være vertskommune for kraftkrevende industri. I 2004 var det totale energiforbruket i kommunen ca. 3 TWh (tilsvarer forbruket til ca husstander). Elkem Aluminium Mosjøen sto for ca. 93 % av forbruket (2006). Til sammenlikning er elektrisitetsproduksjonen ca. 0,3 TWh i kommunen. Mosjøen fjernvarme satte i 2008 i drift sitt anlegg med vannbåren varme dels basert på spillvarme fra EAM og dels fra gasskjele basert på naturgass til spissfyring (LNG Liquefied Natural Gas). Befolkning/bolig Antall personer Befolkningsutvikling og framskriving for grupper av befolkningen år år år år år 80 år + Folketallet i kommunen har de siste 10 årene stort sett vært stabilt. De siste års utvikling har ført til en markert nedgang i spesielt gruppen år (se figur år). Om ikke kommunen klarer å snu denne trenden, ventes den å fortsette i årene framover med blant annet den konsekvens at den også vil forplante seg oppover i aldersgruppene. Ca, av kommunens innbyggere bor i tettstedet Mosjøen eller bynære områder. De siste 10 årene er det årlig blitt bygd ca. 50 boenheter i kommunen og mer sporadisk i distriktene. I samme periode har det skjedd og fortsetter å skje en dreining fra enebolig 1000 KWh = 1 MWh; 1000 MWh = 1 GWh; 1000 GWh = 1 TWh 8

9 bygging til leilighetskomplekser i sentrumsområdene. Kun ett av disse kompleksene er tilknyttet fjernvarmeanlegg. Kommunen har startet utbygging av et nytt boligfelt (Andås) i nær tilknytning til sentrumsområdet som fullt utbygd vil gi rom for ca. 400 boenheter. Det vurderes hvorvidt feltes skal tilknyttes fjernvarme. Sysselsetting Det er ingen enkel sammenheng mellom endringer i næringsvirksomheter og problemstillinger knytt til energi/klima. Allikevel vil sysselsettingsbilde i kommunen og endringer i dette kunne gi informasjon som kan aktualisere relevante drøftelser. Tabellen og grafen nedenfor gir opplysninger om antall årsverk sysselsatt i forskjellige næringer i Vefsn og endringer i dette fra 2000 til To tendenser virker tydelige: (1) en reduksjon i stort sett all privat og (2) en økning i offentlig og noe privat tjenesteyting. Tallene må brukes med forsiktighet i forhold til klimaproblemstillinger, men noen problemstillinger bør kunne drøftes for eksempel: virker reduksjonen innen industri, transport og kraftforsyning inn på utslippsituasjonen, legges det klimavennlige kriterier til grunn for det offentliges kjøp av varer og tjenester. Det siste synes spesielt viktig når tjenestenes omfang øker. Næringsområde Jordbruk, skogbruk og fiske ,3 Industri, bergverk, olje og gassutv ,4 Bygg og anlegg ,5 Kraft og vannforsyning ,4 Varehandel, hotell og rest ,2 Transport og kommunikasjon ,1 Finansiell tjenesteyting ,8 Forretn.messig tjenesteyting, eiendom ,2 Offentlig adm., forsvar, sosialfors ,3 Undervisning ,8 Helse og sosialtjenester ,7 Kulturell og personlig tjenesteyting ,9 Uangitt ,6 Totalt ,3 Kilde:SSB Forbrenning av 1 liter bensin fører til et utslipp på 2,32 kilo CO 2 9

10 Årsverk sysselsatt i forskjellige næringer i 2000, 2003 og Jordbruk, skogbruk og fiske Industri, bergverk, olje og gassutv. Bygg og anlegg Kraft og vannforsyning Varehandel, hotell og rest. Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting Forretn.messig tjenesteyting, eiendom Offentlig adm., forsvar, sosialfors. Undervisning Helse og sosialtjenester Kulturell og personlig tjenesteyting Uangitt Kilde:SSB Status for energibruk i kommunen Elektrisitet er den dominerende energibæreren i kommunen. Av tabellen nedenfor framkommer ulike brukergruppers forbruk av de forskjellige energibærere i GWh (transport er ikke medtatt): Kilde : Helgelandskraft En varmepumpe kan gi en besparelse på 40-50% av det totale strømforbruket i et bolighus 10

11 Tabellen under viser forbruk av elektrisitet for noen større bedrifter i Vefsn i 2006: Kilde: Helgelandskraft Det framkommer at industri er den desidert største forbruker av elektrisk energi i kommunen noe som har sammenheng med tilstedeværelsen av Elkem Aluminium Mosjøen (EAM). EAM forbruker ca. 93 % av den elektrisiteten som forbrukes i Vefsn. Det er i denne anledning viktig å være klar over at EAM har et omfattende internt program som har ført til betydelige reduksjoner i utslipp fra bedriften (se side 13 og 14). Denne utviklingen ventes å fortsette. Andre store forbrukere av elektrisk energi i Vefsn er butikkjeder, hoteller, sykehjem og skoler, der forbruket er fordelt på flere uttak. Ikke minst er kommunen selv en stor strømforbruker (ca. 15 GWh/år totalt for alle uttak). Figuren til venstre under viser energiforbruket i Vefsn i 2005 fordelt på energikilder. Figur til høyre viser det samme energiforbruket inndelt etter forbruksgrupper. Kilde: Helgelandskraft Både i og gjennom kommunen foregår det transport som fører til forbruk av energi. Denne er nærmest i sin helhet basert på oljeprodukter (fossilt brennstoff). Transporten foregår - på veinettet i kommunen i regi av privatbiler, næringsvirksomhet og offentlig transport. - på det gjennomgående veinettet i kommunen (E6) - på jernbanenettet gjennom kommunen - flytransport fra/til Mosjøen lufthavn - båt transport til/fra kaier i kommunen Forbrenning av 1 liter diesel fører til et utslipp av 2,66 kilo CO 2 11

12 Utslipp av klimagasser i Vefsn kommune (CO 2, CH 4, N 2 O, CF 4 og C 2 F 4 ) Utslipp i tonn CO2-ekvivalenter 1) Stasjonær forbrenning Industri Annen næring Husholdninger Annen stasjonær forbrenning Prosessutslipp Industri Fluorgasser, EAM Deponi Landbruk Andre prosessutslipp Mobile kilder Veitrafikk Personbiler Lastebiler og busser Skip og fiske Andre mobile kilder Totale utslipp Kilde SFT : klimakalkulator for kommuner og fylkeskommuner, se link under: ( aspx ) Det antas at økningen i utslipp tunge og lette kjøretøy må kunne tilskrives dels økt bruk av privatbiler og økt transport av varer langs veier. Samtidig er det over tid utviklet motortekniske forbedringer som har virket inn motsatt på utslipp. De reduserte utslipp fra landbruket kan forklares ved en tilsvarende reduksjon i landbruket. Siden 1991 har utslippene av klimagasser fra veitrafikk i norske kommuner økt med 31%. Økningen har skjedd i omtrent alle Utslipp alle sektorer tonn CO2-ekv. Mobile kilder 11 % Stasjonær forbrenning 8 % Prosessutslipp 81 % kommuner og skyldes økt transport av gods og personer. Til tross for trafikkveksten har utslipp av NOX gått ned med nær 30% mellom 1991 og 2005 (kilde SSB). Reduksjonen i de private husholdningene antas dels å kunne tilskrives overgang fra oljefyringer til annen oppvarming og dels bedre isolerte boliger kwh strøm av vannkraft kan fortrenge kullkraft som slipper ut 6 tonn CO 2 12

13 Utslipp fra EAM arbeid med reduksjon av klimagassutslipp ved bedriften Grafen nedenfor viser utslipp CO 2 -ekvivalenter til det ytre miljø fra EAM og utviklingen fra 1990 og fram til i dag med framskrivning fram til ca Det framkommer tydelig hvordan bedriftens arbeid med å redusere utslipp har lyktes. Arbeidet ved EAM har vært basert på: - Avtale mellom aluminiumindustrien og Miljøverndepartementet som ble inngått i 1997 om reduksjon av klimagassutslipp. - Utslippet av CO2-ekvivalenter skulle reduseres med 50 % innen år 2000, og 55 % innen år 2005 basert på 1990-nivå. EAM startet et arbeid med å redusere Blussfrekvens på sine elektrolyseovner: - Bluss (anodeeffekt) i en elektrolyseovn produserer gassene CF 4 og C 2 F 6. Dette er sterke klimagasser som for CF 4 tilsvarer ca 6500 CO 2 -ekvivalenter, og for C 2 F 6 tilsvarer ca 9000 CO 2 -ekvivalenter. EAM oppnådde gjennom sitt arbeid en reduksjon på 45 % i år 2000 og 67 % i år 2005 basert på 1990-nivået. Den øverste linjen (røde) nedenfor sier noe om hva det er naturlig (akseptert) å slippe ut i forhold til produksjonen. Den nederste streken (blå) forteller hva som faktisk slippes ut av CO 2 -ekvivalenter ved EAM. Total emisjon av CO2-ekvivalenter fra EAM Tonn CO2/år Tot CO2Eq Limit Utenriksfly fra Norge slapp ut i overkant av 1,2 millioner tonn karbondioksid (CO2) i

14 Grafen under viser utviklingen av utslipp pr. produsert tonn aluminium. Det er fire streker i grafen. Den nederste (svarte) linja som ligger som en rett strek nederst viser grensen for hvilke utslippsreduksjon det er mulig å oppnå med dagens kjente teknologi. Linja som starter øverst til venstre (grønn) viser det mål for reduksjon av utslipp som ble satt internt i bedriften i forbindelse med arbeidet med å redusere utslipp. Linja som begynner nederst til venstre (blå) viser oppnådd reduksjon i %, se y-akse til høyre i grafen. Linja som begynner nest øverst til venstre (rød) viser utviklingen av faktiske utslipp uttrykt i tonn CO 2 -ekvivalenter per tonn aluminium produsert. Se y-akse til venstre. Tonn CO2/tonn Al 5,5 5, ,5 60 4,0 50 3,5 40 3,0 30 2,5 20 2,0 10 1, % SpecCO2Eq Mål Zero AEF's Reduksjon% CO2-ekv utslipp ved EAM per kg Al produsert kg CO2ekv/kg Al 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ovnsgass Blussgass Støperi Produksjon Primær Al (tonn/år) Dette søylediagrammet viser hvor i produksjonen og på hvilken gass EAM har oppnådd reduksjoner. Det har blitt jobbet med å redusere blussfrekvensen og EAM har gjennom dette Bilkjøring: Bruk av høyere gir lavere turtall og reduserer utslipp 14

15 arbeidet klart å redusere utslippet av drivhusgasser betraktelig (gule søyler), samtidig med at produksjonen har steget fra årstonn aluminium til ca årstonn (blå linje) Utslippet av CO 2 fra ovnsgass og fra støperi har nærmest vært uendret i samme periode. Energiproduksjon i kommunen Ved utgangen av 2007 fantes ingen sentral produksjon av andre typer energi i kommunen enn elektrisitet (Mosjøen fjernvarme har energiproduksjon fra provisorisk oljekjele fra nov. 2007). I kommunen er det 4 kraftverk tilknyttet Helgelandskraft med følgende årsproduksjon: Kraftverk Årsproduksjon Grytåga kraftverk 240 GWh Kaldåga kraftverk 62 GWh Andåsfossen kraftverk 6,5 GWh Høglielva kraftverk 70 MWh ( 0,07 GWh ) Sum årsproduksjon 308,576 GWh Mosjøen fjernvarme etablerte seg i 2008 med fjernvarmenett i de sentrale deler av kommunen (Mosjøen). Fjernvarmen er basert på røykgass fra EAM og en gasskjele til spissfyring (strenge kuldeperioder) og som backup i anlegget. Gasskjelen er basert på LNG (Liquefied Natural Gas). Totalt levert energimengde er estimert til 15 GWh. Av dette er gjenvunnet energi ca. 10 GWh. Ved er en viktig energikilde i Vefsn, men det er ingen fullstendig statistikk for vedforbruket. Ved gir ikke netto CO 2 -utslipp, siden skogen som vokser opp igjen binder CO 2 fra lufta, men vedfyring gir noe utslipp av andre klimagasser som lystgass. HIAS er den største vedleverandøren i Vefsn, og leverer årlig 1000 lm 3 (ca 500 fm 3 eller 300 famner) bjørkeved, med et energiinnhold på 1,2 GWh. Ut fra et lavt anslag er det samla vedforbruket fem ganger så høgt, eller ca famner med et energiinnhold på ca 6 GWh. Flere småkraftverk er under planlegging i kommunen høsten Et kjørelag på 4 personer med en avstand til jobben på 5 km reduserer daglig CO 2 -utslipp med 4,8kg (beregnet etter bensinforbruk på 0,7 l/mil) sammenliknet med om hver person kjørte egen bil. På årsbasis (220 arbeidsdager) blir dette kg mindre utslipp) 15

16 Bygg med vannbåren varme i Mosjøen og omegn Tabellen nedenfor viser energibruk fra vannbåren varme i Mosjøen og omegn (2002) og hvilken av disse som er/vil bli tilknyttet Mosjøen Fjernvarme sitt nett: Virksomheter/bygninger Energibruk (GWh/år) Tilknyttet Mosjøen Fjernvarme Helgeland Coop 0,30 Helgeland Sparebank 1,03 X Fru Haugans Hotell 0,50 X Helgeland Næringseiendom 0,12 X Parken Bo- og Servicesenter (VK) 0,80 X Justisbygget 0,35 X Petter Dassgt.3 0,30 X Brannstasjonen (VK) 0.13 X Helgeland Arbeiderblad 0,40 X Vefsn øk. Fellesorganisasjon 0,15 Odd Olsrud (Telebygget) 0,11 X Mosjøen skole (VK) 1,32 X Nettbuss 0,38 Helgelandsykehuset (somatisk del) 2,94 X inkl. Vefsn sykehjem (VK) Vefsn Videregående Skole 1,60 X Kippermoen ungdomsskole * (VK) 0,40 X Kippermoen svømmehall (VK) 0,45 X Kippermoen idrettshall (VK) 1,35 X Skjervengan barnehage (VK) 0,10 X Helgelandsykehuset (psykiatrien) 0,45 X Mosjøen Næringspark (inkl. EAM)? X Sum 13,18 Kilde: Helgelandskraft og Mosjøen Fjernvarme * Bygd ferdig i 2007 VK = Vefsn kommune De bygg og virksomheter som framkommer i tabellene over og som ikke vil bli tilkoblet Mosjøen Fjernvarme sitt nett, har oljekjeler som kilde for oppvarmingen. Følgende virksomheter/bygg er/vil i tillegg til de som er avkrysset ovenfor bli tilsluttet Mosjøen Fjervarmenett: - NSB stasjonsbygg - MRK senteret - Dolstad barnehage - Vefsn Spesialpedagogiske Senter (VK) - Abelbakken borettslag - Kulturhuset (VK) - Kompetansehuset (Petter Dassgt.3) Et mål velstelt skog (god bonitet) binder ca. 1 tonn CO2-utslipp i løpet av et år 16

17 Varmepumper Varmepumpe er en fellesbetegnelse på systemer som henter varme fra luft, fra jord eller fra vann. Mest utbredt i kommunen er varmepumper som henter varme fra luft for privathusholdninger. Husholdningers overgang til varmepumper virker energisparende. Det finnes ingen samlet oversikt over hvor mange varmepumper som er montert i Vefsn. Etter innhentede opplysninger fra leverandører i kommunen og Helgelandskraft (januar 2008) kan antallet anslås til ca varmepumper (fra luft) hvorav anslagsvis 97-98% er installert i privathus. Dersom en familie regnes til 3 personer vil det si at ca. 23% av kommunens innbyggere bor i hus med varmepumpe. For boliger med elektrisk oppvarming er det normalt at % av elektrisitetsforbruket går til oppvarming. Varmepumpen kan dekke ca. 50 % av dette. Gitt at en varmepumpe kan reduserer strømforbruk i en enebolig med ca KWh, vil det potensielle mindre energiforbruket være ca. 7 GWh ved bruk av og full utnyttelse av varmepumper. Utnyttelse av jordvarme er i svært liten utstrekning nyttet i kommunen, men det antas at ca husholdninger nytter dette. Det eksisterer verken tall som sier noe om omfanget eller om energieffekt. Generelt forbruk Befolkningens generelle forbruk virker inn på både energibruk (produksjon av varer) og utslipp (avfall). I landet har det skjedd og fortsetter å skje en forbruksvekst som virker inn både på energibruk og avfallsproblematikk. En fortsettelse av denne utviklingen, må nødvendigvis bety at folks holdninger til eget forbruk må endres for å oppnå optimal energisparing og redusert utslipp. Energibalansen i kommunen, potensiale for produksjon av klimavennlig energi - konflikter. Energibalansen i kommunen sier noe om forholdet mellom produsert energi i kommunen og forbruk av energi. Energibalansen i kommunen kan oppsummeres slik for 2005: Energikilde Produksjon (GWh/år) Forbruk (GWh/år) Elektrisitet Bioenergi Ca Olje 0 Ca. 65 Gass 0 Ca. 60 Sum Ca. 320 Ca Kilde: Helgelandskraft I 2005 hadde de fjorten kommunene i Helgelandskrafts konsesjonsområde et totalt elektrisitetsforbruk på litt over GWh. Av dette gikk over 80 % til den kraftkrevende industrien i Vefsn og Rana. I Rana dekkes vanligvis industriens forbruk av produksjon fra kraftverk innenfor Rana kommune. Vefsn sitt underskudd på elektrisk kraft dekkes grovt sett opp av et tilsvarende overskudd i Hemnes kommune. Kommunens selvstendige innflytelse på den totale energibalansen er selvfølgelig begrenset i det industrien forbruker ca % av den elektriske kraft som forbrukes i kommunen. Sparedusj sparer ca. kr. 500 pr. år pr. person dersom man dusjer 5 minutter hver dag 17

18 Det er et potensiale for produksjon av miljøvennlig energi i Vefsn som kan settes opp slik: Energikilde Ca. potensiale (GWh/år) Eiteråga (Vefsns del av Muligheter Helgeland ) 200 Vindkraft Spillvarme (EAM) Vannkraft -Laksen 24,0 -Kvassteinåga 7,4 -Hellbekken 0,1 -Grytåga minikraftverk 6,5 -Åmøya kraftverk 9,4 -Urdsdalen kraftverk 7,4 -Grannesbekken 0,2 55 Bioenergi (ved, flis, pellets etc.) Avfall 4 8 Gass fra industri Ikke kartlagt Varme fra omgivelser Potensial begrenset av kostnad/teknologi Kilde: Helgelandskraft Tabellen viser et samlet anslått potensiale på mellom GWh og GWh ( I tillegg til hva som framkommer i tabellen, foregår det i privat regi høsten 2008 prosjektarbeid som vurderer husdyrgjødsel som kilde for energiproduksjon. Potensialet er ikke tallfestet.) Til tabellen knyttes følgende kommentarer: Vefsna: Det er kjent at Vefsna er foreslått varig vernet. Det endelige vedtaket er ikke fattet. Innholdet i et vernevedtak kan gi rom for utnytting av potensialet som ligger i vassdraget. Det nevnte potensialet tilskrives Eiteråga (Vefsna i Vefsn) Konsekvenser: Det er knyttet både økologiske og estetiske konsekvenser til energiproduksjon i vassdraget. Vannkraft (ekskl. Vefsna): Oppført potensiale framkommer fra NVE s kartlegging av små kraftverk (2004). Bl.a. disse kraftverk inngår i anslaget: Laksen, Hølia, Kvassteinåga, Hellbekken, Grytåga minikraftverk og Arnøya. Konsekvenser: Det er knyttet både økologiske og estetiske konsekvenser til energiproduksjon i vassdrag. Vindkraft: Tallet framkommer i Helgelandskraft sin energiutredning (2007) og er basert på kjente planer. Disse er vindmølleparker - i området Ølløvtuva/Tolvtuva/Aasskardet (en del i Grane kommune) - i Kovfjellet/Sørnesfjellet - på Stortuva ved Hundålvatnet Bygger du hus vil det koste ca kr pr. m 2 å legge inn rør for vannbåren varme 18

19 Konsekvenser: Det er knyttet både økologiske og estetiske konsekvenser til vindmølleparker. Spillvarme fra EAM: Helgelandskraft anslår potensialet av spillvarmen til ca GWh bl.a. etter en studie utgitt av ENOVA (2003). I konsesjonssøknaden fra Mosjøen Fjernvarme er det angitt et mål om total varmeleveranse på 43 GWh. Kundegrunnlaget kan ha virket inn på begrensningen i utnyttelsen av potensialet. Det er ingen kjente negative konsekvenser for miljøet ved slik varmegjenvinning. Bioenergi: Tallet i tabellen er anslått av Helgelandskraft ut fra sentrale utredninger og overført til Vefsn. Vefsn kommune anslår selv den potensielle bioenergien til 58 GWh basert på et mulig hogstkvantum på m 3 (av dette massevirke, hon og flis m 3). Konsekvenser: Full utnytting av potensialet vil ta vekk grunnlaget for sponplatefabrikken i Hattfjelldal. Avfall: Tallet framkommer ved fordeling av avfallsmengden som leveres til SHMIL fordelt på den enkelte kommune og ENOVAs varmestudie (2003). En del av avfallet transporteres i dag ut av kommunen for produksjon av energi. Konsekvenser: Forbrenning av avfall kan gi lokal forurensning, dels klimagassutslipp og kan ha estetiske konsekvenser. I tillegg vil det være negative konsekvenser knyttet til transport av avfall ut av kommunen; økt utslipp, økt slitasje på veier, økt trafikksikkerhetsproblemer ( mulige trafikkuhell med både materielle skader og personskader). ENOVAs satsing på barn og unge gir kunnskap om klimaspørsmål på en lekende måte. Vis dine barn 19

energi og klima 2010-2020

energi og klima 2010-2020 Alstahaug kommune Kommunedelplan for energi og klima 2010-2020 Ren luft, rent vann! Liv og mangfold på sjø og land! Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte 29.09.2010, sak 38/10 Endringsprotokoll: Endret

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Energi- og klimaplan for Gjerdrum kommune Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Planen er utarbeidet med bistand fra Sweco Grøner as Forord Da de politiske partier i Gjerdrum

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Kommunal energi- og klimaplan

Kommunal energi- og klimaplan Kommunal energi- og klimaplan Berg Kommune Handlingsplan... 3 Innledning... 4 Overordna mål og sammenhengen med kommunens planlegging for øvrig... 4 1. Varmeproduksjon... 5 1.1.1. Skaland... 5 1.1.2. Senjahopen...

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer