Økonomisk vekst McDowell m.fl. (20), Frank & Bernanke (7-8)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk vekst McDowell m.fl. (20), Frank & Bernanke (7-8)"

Transkript

1 Forelesning 4: Økonomisk vekst - vekstmodeller og virkemidler for vekst Formål oversikt moderne veksteori og -modeller: endogen vekst, humankapital virkemidler for vekst Eirik Romstad Handelshøgskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1:30 Økonomisk vekst McDowell m.fl. (20), Frank & Bernanke (7-8) Oppsummering ECN 120: langsiktighet / risikovilje og -evne forhistoria (historiske data: hvem lyktes/hvorfor) insentiver for langsiktig perspektiv Tidligere ECN 122: Solowmodellen (forel. 2): basis for moderne vekstteori og -modeller internasjonal arbeidsdeling = handel (forel. 3) 2:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 4 1-2

2 Formål og disposisjon Formål: oversikt over nyere teorier/modeller for vekst: endogen vekst + humankapital virkemidler for økonomisk vekst generell vekstpolitikk strukturelle tilpasningsprogram Disposisjon moderne veksteori: humankapital & endogen vekst virkemidler produktivitetskommisjonen (Rattsøutvalget) manglende vekst - uland, USA, sør-europa 3:30 Moderne veksteori starter med Solowmodellen: y/n = f(k/n, A) K/N : produksjonskapital pr. ansatt A : arbeidsproduktivitet (element av humankap.) y/n f(k/n, A 1 ) f(k/n, A 0 ) K/N Merknader: 1. avtakende grenseutbytte av K/N 2. endringer i arb.prod. vises v/ skift: A 1 > A 0 (som alltid når en variabel som ikke finnes på aksene endres) 3. dårlig til å forklare forskjeller i K/N 4:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 4 3-4

3 Humankapital (1) Humankapital: kunnskap, ferdigheter og kompetanse som innbyggerne besitter og som bidrar til personlig, samfunnsmessig og økonomisk velferd "grunnlegger": Theodore Schultz (Univ. Chicago, Nobelprisen 1979) Investering i humankapital (Gary Becker, Univ. Chicago, Nobelprisen 1992): uformell: læring i kameratflokk og nettverk, foreldre formell: skole og utdanning, arbeidstrening, jobbrelaterte kurs 5:30... humankapital (2) Høgt nivå av humankapital: 1. positiv spillover på arbeidsproduktivitet 2. større fleksibilitet i arb.markedene større evne til omstilling/tilpasse seg nye forbruksmønstre (endra etterspørsel) redusert strukturell arbeidsløyse 3. høgere lønn og høgere forventa livsinntekt (forutsatt: at folk lønnes etter arb.produktivitet), redusert avhengighet av velferdsordninger 6:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 4 5-6

4 ... humankapital (3) Høgt nivå av humankapital (forts.): 4. auka innovasjon og nyskapning høgere langsiktig vekstevne jakt på/konkurranse etter kompetent arbeidskraft ("brain drain") 5. lågere grad av relativ fattigdom og sosial ekskludering 6. større evne til å møte en økonomisk resesjon (se også pkt. 2. omstillingsevne)... humankapital (4) Langtidsarbeidsløyse/resesjon ==> fall i humankapitalen? (hysterese/lågere underliggende vekst) 7:30 8:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning 4 7-8

5 ... humankapital (5) Betydninga av formell kompetanse (2)... humankapital (7) Barrierer til høgere utdanning 9:30 10:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

6 ... humankapital (8) Adgang til høgere utdanning USA (og UK): aukende skolepenger (bekymring for at utdanning kun blir tilgjengelig for de få) Norden/Norge: off. univ./høgskoler < 1000 kr private skoler: K kr/år (BI) To modeller: USA og UK: stor lønnsauke for de som lykkes med utdanning (men risikoen bæres av den enkelte) Norden: subsidiert studiefinansiering = staten tar risikoen, mindre lønnsforskjell univ. - ufaglært er nordiske ordninger for generøse? 11:30... humankapital (9) Humankapital - meir enn vekst utdanning og kompetanse: egenverdi og auka velferd (sjøl uten økonomisk vekst) nyttekomponent av utdanning Utvida humankapitalbegrep sosiale ferdigheter "dannelsesdebatten" v/ moderne universitet...virkemidler for å utvikle humankapital spillover = positiv eksterneffekt (som må prissettes viss den skal tilbys i rett(ere) omfang 12:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

7 Endogen vekstteori (1) Forbedringer i produktivitet kopla til meir innovasjon, forskning og utvikling (FOU) ekstra investeringer i menneskelig kapital (Gary Becker, David Romer) Spleiselag privat og offentlig: institusjoner og markeder som bidrar til innovasjon, og gir insentiver for folk til å bli (meir) innovative endogen vekstteori: en meir systematisert variant av humankapitalteori (som i basisutgava ser på investering i humankapital som eksogent gitt)... endogen vekstteori (2) 1. Teknologisk framgang må ikke ses på som (eksogent) gitt i vekstmodeller: tilpassa offentlig politikk kan gi en varig auke i vekstraten i et lands økonomi...spesielt viss de fører til meir konkurranse i markeder og en høgere grad av innovasjon 2. Mulig aukende marginal avkastning fra høgere nivå av investering i produksjonskapital (inkl. humankapital) 13:30 14:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

8 ... endogen vekstteori (3) 3. Privat investering i FOU sentralt for teknologisk framgang Norge: bekymring over låg privat FOU mulige forklaring: enkelte sektorer med mange små foretak som ikke driver storskala FOU... men mye av veksten i moderne økonomier kommer fra små og mellomstore bedrifter alternativ forklaring: stor grad av off. FOU fortrenger ("crowds out") privat FOU spillover (positive eksterneffekter) blanding off. og privat FOU hva er "rett balanse" off. og privat FOU? 15:30... endogen vekstteori (4) 4. Klare eiendomsretter (inkl. intelektuell eiendomsretter) og patenter viktig insentiv for FOU... men patenter kan også hemme utviklng alternativ til patenter: copy left (Linux, dataalgoritmer), open source 5. Investering i humankapital (utanning og kursing av arbeidsstokken) en vesentlig ingrediens for vekst 16:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

9 Virkemidler for vekst (1) Skattepolitikken - (minst) tre formål inntekter for å betale for off. tjenester + overføringer: S off = T - g, koplinger til spareatferd og kapitalmarkeder fordeling insentiver (for ønska atferd) Balanserte off. budsjett (på sikt) S off = T - g < 0: husholdningene sparer meir for å dekke framtidige statlige underskudd (Rikardiansk ekvivalens) 17:30... virkemidler for vekst (2) Insentiver inntektsskatt (ønskelig med progressiv inntektsskatt viss man ønsker vi skal jobbe meir?) formuesskatt (på arbeidende kapital) eiendomsskatt (boligskatt) miljøskatter (miljøvennlig forbruk, innovasjon) Merknad "grønne skatter" en velykka grønn skatt endrer atferd skattegrunnlaget eroderer grønn skatt kan ikke være en del av statens langsiktige inntektsgrunnlag miljøeffekten god nok grunn for miljøskatter 18:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

10 ... virkemidler for vekst (3) Skole og utdanning positiv eksterneffekt studiefinansiering stor statlig finansiering Risikodeling hvilken risiko skal priv. finansieringsinst. ta? avkastningskrav i ulikekapitalmarkeder = risikoprising (gråmarkedet - børs - statsobligasjoner) risikofyllte prosjekt med mulige store spillovereffekter som rettferdiggjør statlig finansiering Forskningsrådet - eks. på slik statlig risikofinansiering 19:30... virkemidler for vekst (4) Velfungerende (off.) institusjoner forutsigbarhet i off. behandling av folk/bedrifter lite korrupsjon / låge transaksjonskostnader Velfungerende markeder konkurranselovgivning... men ikke for en hver pris (naturlige monopol) Patenter og intelektuelle eiendomsretter voksende forskningsfelt 20:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

11 ... virkemidler for vekst (5) Strukturelle utviklingsprogram infrastruktur (veger/jernbane, energiforsyning, telekommunikasjon) omstilling og modernisering i eksisterende sektorer (der nyvinning går for sakte) oppstart av nye sektorer / hjørnesteinsbedrifter Merknad strukturelle utviklingsprogram: blanda erfaringer - noen fallgruver: crowding out: store (statlige) satsinger kan presse ut private initiativ mangler fokus på verdiskapning ("subsidiesluk") 21:30 Produktivitetskommisjonen (1) Det "store bildet" (slik kommisjonen ser det) Produktivitetsveksten på topp internasjonalt i , lågere etterpå + uenighet/usikkerhet om framtidig prod.vekst Norsk prod.vekst lågere etter i likhet med andre OECD-land Særnorsk utfordring: oljenæringen ikke lenger en motor for vekst, nye næringer må overta Stor offentlig sektor og velferd skal finansieres med eldre befolkning merknad: sammenlikna med tilsv.kommisjoner i utlandet - større fokus på off. sektor 22:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

12 ... produktivitetskommisjonen (2) Svakere produktivitetsvekst etter produktivitetskommisjonen (3) Petroleumssektoren viktig for norsk økonomi Prod.veksten "dras ned" av finanskrisa Norge "på topp" blant OECD-landa Basis indeks 2013: 137 (kun USA og Sverige høgere) 23:30 24:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

13 ... produktivitetskommisjonen (4) Potensiale for større effektivitet i off. sektor DEA-metoden: her: avvik fra mest "effektive" i de ulike sektorene 25:30... produktivitetskommisjonen (5) Offentlig sektor store forskjeller i produktivitet (80%) mellom og internt i sektorer identifisere "beste praksis" og iverksette denne kontinuerlig forbedring - ny teknologi og arbeidsmåter Privat sektor lite egen FOU sektorer/bedrifter som konkurrerer (internasjonalt) mest produktive omstilling og kompetanse meir effektiv infrastruktur 26:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

14 ... produktivitetskommisjonen (6) Samfunnsorganisering sterk internasjonal empiri: byer/større steder meir produktive enn grisgrendte strøk lettere tiltang på kompetanse/større fagmiljø utvikling av regionbyer/større kommuner Utfordringer norsk skole gjør det dårlig (svake resultat + høg dropout rate) sjøl om det brukes mye midler eldrebølge (produktivitet når eldre + red n/pop) oljeinntektene synker raskere enn tidligere antatt oljeprisfall siste år + forventa at prisene forblir låge 27:30 Noen negative veksterfaringer (1) Utviklingsland som blir hengende etter korrupsjon & transaksjonskostnader krig og konflikter lite forutsigbar "stat" / dårlig definerte rettigheter skeiv fordeling (skole, helse) "handelsfelle" (jfr. forel. 3) (store forskjeller mellom land og regioner) USA underskuddsbudsjett over fleire år = ikke bærekraftig vekst (Rikardiansk ekvivalens) skeiv fordeling (skolepenger, helsestell) 28:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

15 ... negative veksterfaringer (2) Sør-Europa manglende valutakorreksjon - en variant av "lånefinansiert forbruk" stor og ineffektiv statlig sektor "konservative" fagforeninger (liten vilje til omstilling, forsvarer "privilegier") korrupsjon låg arbeidsdeltakelse NB: store variasjoner mellom land (og dels innen land, eks. Nord-Italia vs. Sør-Italia) Fellesnemner: har ikke gjort vanskelige valg 29:30 Oppsummering Humankapital og endogen veksteori all nyere veksteori: bygger på Solow-modellen humankapital: sterk forklaringskraft i å forstå forskjeller i utviklingsbaner endogen vekst: fokus på virkemiddelbruken Virkemiddel for vekst: 3 hovedområder i skattepolitikken (statlige inntekter, fordeling, insentiv) Produktivitetskommisjonen (Rattsøutvalget) offentlig + privat sektor, samfunnsorganisering utfordringer: fleire eldre + svak prestasjon i skolen Negative erfaringer - fellestrekk: manglende prioritering/levd "over evne" 30:30 E. Romstad: ECN 122 Forelesning

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 120: Innføring i makroøkonomi I Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 26. januar 2015, 09:00-12:00 (3 timer) Verktøy:

Detaljer

Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1)

Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1) Forelesning 7: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (1) Formål: å gi ei innføring i mulige årsaker til kriser i økonomien innsikt i "finanskrisa" 2008-9 med føringer for den situasjonen som

Detaljer

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk

Internasjonale økonomiske kriser Fra tidligere forrige forelesning: Eurosonekrisa 2011-1?: ECN 120: penge- og finanspolitikk Forelesning 9: Internasjonale kriser og stabiliseringspolitikk (2) Formål: stabiliseringspolitikk oversikt gjeld, formue og inntekt i EU-sona mulighetene for å bruke finans- og pengepolitikk i EU-sona

Detaljer

BNP per innbygger 1960

BNP per innbygger 1960 Forelesningsnotat nr 12, oktober 2005, Steinar Holden Økonomisk vekst Noen grove trekk:... 1 Måling av økonomisk vekst... 2 Faktorer bak økonomisk vekst... 2 Teorier for økonomisk vekst... 3 Klassisk (malthusiansk)

Detaljer

Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9)

Finans- og realøkonomi McDowell m.fl. (21), Frank & Bernanke (8-9) Forelesning 5: Sparing, kapital, finansmarkeder og finanskrise / penger og priser Formål: å gi ei innføring i koplingene mellom finanssida i økonomien og investeringer (og dermed vekst) ei innføring i

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden

Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Økonomisk vekst April 2012, Steinar Holden Noen grove trekk: Enorme forskjeller i materiell velstand mellom land og innad i land Svært liten vekst i materiell velstand frem til 1500 økt produksjon førte

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen arrangerte

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN

X-FAKTOR. Verdi: 24 000 milliarder kroner. NyAnalyse as DOBLIN DOBLIN NyAnalyse as X-FAKTOR Verdi: 24 000 milliarder kroner 2 Innhold Innledning Produktivitet i praksis Produktivitet avgjørende for norsk velstand Privat tjenesteyting har løftet norsk verdiskaping

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land?

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-09 2002 Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch STEP Hammersborg

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Vår ref.: Oslo, 29.05.15. Høringssvar: NOU 2015: 1 «Produktivitet grunnlag for vekst og velferd» (Produktivitetskommisjonens utredning)

Vår ref.: Oslo, 29.05.15. Høringssvar: NOU 2015: 1 «Produktivitet grunnlag for vekst og velferd» (Produktivitetskommisjonens utredning) Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Oslo, 29.05.15 Høringssvar: NOU 2015: 1 «Produktivitet grunnlag for vekst og velferd» (Produktivitetskommisjonens utredning) Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer