Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena"

Transkript

1 Norges forskningsråd Programbeskrivelse for Brukerstyrt innovasjonsarena Bakgrunn...2 Begrunnelse... 2 Mål og intensjoner... 3 Hovedfokus... 4 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter... 5 Resultatformidling og nettverksbygging... 6 Evaluering... 6 Internasjonal orientering... 7 Budsjettmessige ambisjoner... 7 Vedtatt av Divisjonsstyret for Innovasjonsdivisjonen

2 Bakgrunn Nasjonale investeringer i FoU er lavere enn ønsket, og det anses som særlig viktig å få norsk næringsliv til å øke sine investeringer i forskning. Det ligger dessuten en betydelig utfordring i å få tatt ut det økonomiske potensialet fra investeringer i FoU. Forskningsrådets strategi for brukerstyrt forskning bygger på følgende forutsetninger: Offentlige investeringer i brukerstyrt forskning skal utløse betydelig nye FoUsatsinger i næringslivet. Offentlige investeringer i brukerstyrt forskning skal over tid gi økt nasjonal verdiskaping. Brukerstyrt forskning innrettes slik at den treffer viktige utfordringer og støtter bedriftenes strategier. Forskningsmeldingen Vilje til forskning peker på den særlige utfordringen det er å mobilisere næringslivet til økt FoU-innsats. Den peker samtidig på at en for sterk bransjefokusering av brukerstyrt forskning i smale segmenter vil kunne medføre at mer samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter ikke når opp. Med en slik begrunnelse anbefaler Regjeringen at konkurransearenaene gjøres bredere for en større del de budsjettmessige rammene. Derfor er Brukerstyrt innovasjonsarena etablert ved å samle flere mer spesifikke og bransjerettede brukerstyrte forskningsprogrammer. Begrunnelse Den delen av norsk næringsliv som Forskningsrådet retter seg spesielt mot, er eksponert for hurtige omstillinger og stor dynamikk, både med hensyn til struktur i næringene og innenfor deres markeder. Dette krever kontinuerlig fokus og satsing på forskningsbasert kompetanseutvikling og innovasjonsaktivitet i bedriftene. Forskningsrådet ønsker å gi kunnskapsintensive bedrifter stimulans og muligheter til å realisere mer avansert innovasjonsaktivitet basert på forskning, slik at konkurranseevne og verdiskaping kan sikres på lengre sikt. For å adressere disse utfordringene har Forskningsrådet etablerte en helhetlig portefølje av næringsrettede virkemidler for FoU. Viktige elementer inkluderer: SkatteFUNN-ordningen: Dette er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å møte behovet for å stimulere til høyere og mer målrettet FoU-satsing i bredden av norsk næringsliv. Ordningen vil for en stor del være knyttet til enkeltbedrifters løpende utviklings- og innovasjonsbehov. Spesifikke programmer: På områder med særskilte utfordringer og muligheter for å styrke nasjonale fortrinn er spesifikke, næringsrettede programmer opprettet. Spesifikke programmer, inklusive de av Forskningsrådets Store programmer som har en næringsmessig begrunnelse, vil ha som oppgave å møte nasjonale utfordringer på enkelte viktige nærings- og teknologiområder. Brukerstyrt innovasjonsarena: I denne vil forskningsbasert innovasjon være det overordnede tema. Utover dette legges det ikke bransjemessige eller tematiske begrensninger til grunn. Søkerne trenger ikke her å forholde seg til a priori bestemte tematiske prioriteringer, men vil konkurrere om midler basert på prosjektforslagenes kvaliteter som bidrag til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping. 2

3 SFI (Sentre forskningsdrevet innovasjon): SFI skal understøtte innovasjon gjennom å støtte langsiktig forskning som gjennomføres i en tett og forpliktende allianse mellom forskningsmiljø og forskningsintensive bedrifter. Brukerstyrt innovasjonsarena skal komplettere Forskningsrådets tilbud innenfor den næringsrettede forskningen. Dette betyr at programmet i første rekke vil være et virkemiddel rettet mot innovasjonsutfordringene til bedrifter med en FoU-strategi som ikke understøttes av dagens spesifikke programmer (herunder også Forskningsrådets Store programmer) eller som ikke lar seg realisere gjennom SkatteFUNN. Organisering i en bred konkurransearena vil sikre at de beste FoU-prosjekter med stort bedrifts- og samfunnsøkonomisk potensial når opp i konkurransen om de offentlige midlene. Figur 1 viser hvordan Brukerstyrt innovasjonsarena skal komplementere SkatteFUNN og SFI Illustrasjon Relativt prosjektantall SkatteFUNN Brukerstyrt SFI Årlig totalbudsjett inkludert egeninnsats (MNOK) Antall aktuelle bedrifter Prosjektenes tidsperspektiv (1) (2) (3) 1-3 år 2-7 år 5-10 år Støttegrad 18-20% 25-50% 50% (1) Basert på næringslivsundersøkelser og SkatteFUNN erfaringstall (2) og (3) Basert på SSB data fra FoU-statistikken tallene gjelder hovedbedrifter, flere er aktuelle som samarbeidspartnere Gjennom Brukerstyrt innovasjonsarena vil Forskningsrådet gi et mer fleksibelt tilbud til delen av næringslivet som har henvendt seg til følgende tidligere innovasjonsprogrammer: VAREMAT (Vareproduksjon og materialforedling), PROSBIO (Prosess og biomedisinsk industri), Puls (Tjenesteyting, handel og logistikk), FIBA (Forsknings og innovasjon innen bygg og anlegg) og IKT-programmet. Innovasjonsrettet IKT-forskning vil imidlertid delvis bli ivaretatt under det nye store programmet VERDIKT. Mål og intensjoner Brukerstyrt innovasjonsarena skal være en partner for kunnskapsintensivt, norsk næringsliv som har ambisjoner om å realisere særlig krevende forskningsbaserte innovasjonsprosjekter med høyt potensiale for verdiskaping, og der offentlig støtte fra programmet er avgjørende for gjennomføring av prosjektet. De viktigste intensjonene arenaen skal oppfylle: Være et hovedredskap i å mobilisere næringslivet til økte investeringer i FoU gjennom å finansiere større, mer ambisiøse prosjekter. 3

4 Ha en seleksjonsprosess som fanger opp de beste forskningsbaserte innovasjonsprosjektene innenfor sitt ansvarsområde. La bedriftenes egne strategier og prioritering få stå i fokus ved utforming av prosjekter. Utvikle en portefølje av forsknings- og innovasjonsaktiviteter med aktører som kjennetegnes ved sine høye internasjonale ambisjoner innenfor sine områder. Stimulere til nettverksbygging mellom aktører på tvers av bransjer og tema, og til et nært og forpliktende samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. Være en viktig bidragsyter til videre utvikling av et kunnskapsintensivt næringsliv i samspill med FoU-miljøer av høy klasse. Programmet retter seg derfor også mot FoUmiljøer med internasjonalt konkurransedyktig kompetansebase og bredt engasjement i næringsrettede prosjekter. Hovedfokus Brukerstyrt innovasjonsarena har forskningsbasert innovasjon som overordnet tema. Næringslivet signaliserer gjennom undersøkelser at bedriftenes fokus i arbeidet for å realisere bedriftenes vekstambisjoner og potensial for verdiskaping primært er knyttet til innovasjoner innenfor produkt og teknologi, tjenester og kunnskapsutvikling, prosesser og produktivitet 1. Arenaen vil derfor være åpent for prosjekter med forskjellige typer innovasjonsfokus: Utvikling av nye eller sterkt forbedrede produkter, der utvikling eller innovativ anvendelse av ny teknologi står sentralt. Utvikling av nye eller sterkt forbedrede tjenester, som kan omfatte både tjenesteprodukter og tjenester som støtter ulike stadier i verdiskapingsprosessen (for eksempel logistikk). Utvikling av nye eller sterkt forbedrede prosesser, der produktivitetsøkning og kvalitetsforbedring står sentralt. Dette kan omfatte innovative produksjonsmetoder, organisasjonsformer, forretningsmodeller og leveranseformer. Siden innovasjonsprosesser i en bedrift sjelden kan isoleres, men vil skje i et samvirke mellom forskjellige prosesser, vil det også være rom for prosjekter på tvers av ovenstående inndeling. Det vil være avgjørende for et kunnskapsintensivt næringsliv at Norge har kunnskapsmiljøer med kompetanser som gjør dem til attraktive samarbeidspartnere for de mest ambisiøse bedriftene. Programmet må ta et helhetsperspektiv på hvilke næringslivsrelevante kompetanseområder som ikke bygges på tilfredsstillende måte gjennom andre FoUaktiviteter. Programmet bør derfor ha en sentral rolle i å definere - sammen med sentrale FoUmiljøer og industriaktører - en helhetlig kompetanseagenda for den delen av næringslivet som programmet skal betjene. Gitt programmets store bredde og mange berøringspunkter med øvrige programmer, er det avgjørende å etablere en god dialog med relevante FoU-miljøer og det næringsliv de skal betjene. Dette for å definere hvilke områder de anser som særlig viktig å bygge opp ny kunnskap/kompetanse på i våre FoU-institusjoner. Samtidig er det viktig at de har et særlig godt utviklet samarbeid med - og koordinering mot - flere av de spesifikke programmene. 1 Norges Næringslivundersøkelser gjennomført av Norges Forskningsråd blant 2000 norske bedrifter i desember

5 Virkemidler og kjennetegn ved søkere og prosjekter Programmets mål og intensjoner oppfylles ved iverksetting og gjennomføring av krevende og større FoU-prosjekter. Valg av de riktige prosjektene vil derfor være essensielt. Ambisjonene er å tiltrekke seg de beste innovasjonsprosjektene uansett bransjetilhørighet eller tema. Programmets mobiliserende effekt vil være knyttet til at forskningsbaserte bedriftene i Norge velger å investere mer midler i forskning enn det de ellers ville gjort fordi offentlige midler kan bidra til å redusere risiko, øke forskningsambisjoner, hjelpe bedriftene til å ta et mer langsiktig perspektiv, og forsere fremdrift. Målgruppen for programmet vil være de FoU-intensive bedriftene og de bedriftene med store investeringer i FoU der et offentlig bidrag vil være avgjørende for å realisere deres ambisjoner. Brukestyrt innovasjonsarena skal være en viktig bidragsyter til videre utvikling av et kunnskapsintensivt næringsliv. Programmets prosjektportefølje og aktører skal kjennetegnes av forsknings- og innovasjonsaktiviteter med høye internasjonale ambisjoner innenfor sine områder. Tabell 1: Typiske karakteristika ved Brukerstyrt innovasjonsarena Målgruppe for Kunnskapsintensive bedrifter med høye ambisjoner og betydelige FoUinvesteringer programmet FoU-miljøer med internasjonalt konkurransedyktig kompetansebase og bredt engasjement i næringsrettede prosjekter Prosjektstørrelse Betydelig ut over rammene for SkatteFUNN. Enten ved total prosjektstørrelse eller gjennom støtteintensitet. Offentlig andel typisk >2 mill kroner per år Støtteintensitet 25-50% Varighet av prosjekter Samarbeid i prosjektene 2-5 år Normalt prosjekter fra et konsortium med 2-7 deltakere hvor alle har høye ambisjoner og er forpliktet til vesentlig ressursinnsats i prosjektet. Prosjektene har internasjonalt potensial. De viktigste virkemidlene som vil bli benyttet i programmet vil være brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) og kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB). Effekten av disse virkemidlene er godt dokumentert gjennom løpende analyser av hele porteføljen over de siste åtte år gjennomført Møreforsking 2. Det foreligger en omfattende empiri mht. viktige egenskaper som bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk verdiskaping, utløsende effekt av offentlige støtte, kompetansebyggende effekter og sammenhengen mellom Forskningsrådets vurderinger og prosjektenes suksessgrad. Det er dermed mulig å bygge på godt dokumenterte virkemidler samt solide verktøy mht. prosjektseleksjon og evaluering. Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP er) som gjennomføres innenfor rammen av programmet vil kjennetegnes ved at: De har et tydelig kommersielt fokus hvor det er konkretisert et betydelig, og etterprøvbart, potensial for verdiskaping. Søkers egne strategier, prioriteringer og innovasjonsutfordringer er lagt til grunn. Prosjektene er mer omfattende i kompleksitet, volum og/eller varighet enn det som er typisk for søkernes egne FoU-prosjekter. Prosjektene har en ambisiøs forskningsagenda som en klar forutsetning for å kunne realisere den beskrevne verdiskapingen. Prosjektene normalt gjennomføres av et konsortium. Deltakerne har alle høye ambisjoner og økonomiske og personellmessige ressurser til å gjennomføre prosjektet. 2 Resultatmåling av brukerstyrt forskning, Arild Hervik et al, Møreforsking Molde, august

6 Ved prosjektseleksjon innebærer dette at et høyt vitenskapelig og/eller teknologisk nivå i prosjektet ikke vil kunne oppveie for mangelfullt potensial for økonomisk verdiskaping. For Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB) vil tilsvarende intensjoner og kriterier bli lagt til grunn, men med den forskjell at prosjektenes fokus her vil være på kompetansebygging for å muliggjøre et bredere spekter av innovasjoner og verdiskaping også i et noe mer langsiktig perspektiv. Dette innebærer at utlysninger her kan ha en mer tematiskstrategisk innretning, og bli sett i sammenheng med andre strategiske virkemidler i Forskningsrådet. Programstyret vil gjennom dialog med industrielle aktører og kompetansemiljøene definere områder der det anses særlig viktig at norsk næringsliv kan sikres mer langsiktig tilgang til kritisk viktig kunnskap for sine fremtidige produkt-, tjeneste og prosessinnovasjoner. Resultatformidling og nettverksbygging Forskningsrådets programmer og aktiviteter forventes aktivt å formidle resultatene til programmets sentrale brukergrupper og gjøre resultatene tilgjengelig for andre brukergrupper og allmennheten i egnet form og gjennom egnede kanaler. Det er videre et særskilt mål at tilgjengelig kunnskap og åpne resultater spres og formidles på en god måte, og at prosjektene gis publisitet som gode eksempler og illustrasjoner på høye innovasjonsambisjoner. God formidling ligger som en generell forventning til prosjektenes aktører, men programmet vil selv ta initiativ til ulike former for formidlingstiltak, som for eksempel nettpresentasjoner av prosjektresultater, konferanser, besøksprogram eller andre hensiktsmessige tiltak. Her vil det bli bygget på allerede velfungerende tiltak innenfor dagens programmer. For et program uten bransjemessig eller teknologisk fokusering vil det være særlig viktig å etablere gode fora og møteplasser der aktører kan møtes for å drøfte utfordringer og erfaringer knyttet til innovasjonsaktivitet innenfor produkt, tjenester og prosesser. Slike møteplasser vil bli organisert som et tiltak for å etablere samarbeidsrelasjoner og erfaringsutveksling. Aktuelle næringsorganisasjoner vil naturlig spille en vesentlig rolle som deltakere på slike arenaer. Det er en ambisjon at utvalgte deler av Innovasjon Norges uteapparat vil bli stilt til disposisjon for deltakerne i programmet slik at disse kan etablere nettverk mot internasjonale kunder, kunnskapsmiljøer og teknologileverandører. Slike nettverk kan styrke de pågående innovasjons- og kompetansebyggingsaktivitetene samt bidra til innhenting av FoU-resultater på områder med særlig relevans for deltakerne. Evaluering Forskningsrådet har gjennom 8 år evaluert brukerstyrte prosjekter. Et omfattende empirisk materiale viser sammenheng mellom Forskningsrådets karakterisering av prosjektene i forbindelse med prosjektseleksjon og hvilke prosjekter som har blitt kommersielt vellykkede. Forskningsrådet vil basere seg på en tilpasning og videreutvikling av det eksisterende verktøy for seleksjon av prosjekter og videreføre bruk av veldokumenterte virkemidler. Den eksisterende evalueringsmetodikken gir et særdeles godt grunnlag for å måle effekten av forskningen som gjennomføres i form av bedriftsøkonomisk verdi og samfunnsøkonomisk nytte, og evaluering av programmet vil derfor i hovedsak baseres på denne. Et gjennomtenkt evalueringsopplegg for prosjektporteføljen er spesielt viktig da programmet ikke vil ha samme type tematiske føringer 6

7 som det vanligvis legges opp til i spesifikke programmer. Dermed vil en god rapportering av effekt langs flere dimensjoner (som bransje, teknologiområde, typer av resultater, etc.) være helt sentralt for strategiutvikling og styring i programmet, samt for rapportering til departementer. Det vil bli lagt vekt på å utvikle en evalueringsstrategi slik at man Knytter sammen programmålsettinger med evalueringsdesign (gir grunnlag for å vurdere effekten av programsatsingen i etterkant). Gir mer relevant og effektiv datainnsamling og analyse (dvs. høyere kvalitet og effektivitet, da man ikke trenger å rekonstruere data i etterkant). Tillater løpende læring og justeringer i praksis. Internasjonal orientering Det legges vekt på at den virksomheten (bedriften/forskningsinstitusjonen) som leder prosjektet, eller prosjektkonsortiet som helhet, er internasjonalt anerkjent - eller kan anses å ha gode forutsetninger for å oppnå en slik anerkjennelse, på det tema- eller problemområdet som prosjektet tar opp. Dette innebærer ikke nødvendigvis krav om at konsortiet har deltakelse fra utenlandske partnere. Men siden det vil være fokus på at prosjektene skal bidra til å gjøre bedriftene internasjonalt konkurransedyktige, vil det være nødvendig at disse gjennomføres i kontakt med ledende internasjonale aktører. Disse kravene vil innebære at søkere til programmet også bør ha et godt grunnlag for å etablere samarbeidsprosjekter innenfor rammen av EUs rammeprogram, og innvilgede prosjekter vil kunne være et springbrett for mer omfattende engasjement i internasjonalt FoU-samarbeid. Fra Forskningsrådet vil det bli vurdert om deler av programmets prosjektportefølje kan danne grunnlag for utvikling av nye EU støttede ERA-NET-prosjekter (ERA= European Research Area, NET=nettverk). I tillegg vil programmet delta aktivt i de ERA-NET prosjekter som Forskningsrådet allerede er deltaker gjennom de tidligere innovasjonsprogrammene og som naturlig har sin tilhørighet i arenaen. Prosjekter med flere internasjonale deltakere vil kunne etableres som EUREKA-prosjekter og programmet vil stimulere til dette. Budsjettmessige ambisjoner Det er en ambisjon om å løfte det samlede volum av offentlige investeringer i programmet til betydelige de neste 3 år. Avslutning av prosjekter innenfor de programvirksomheter som opphører i løpet av 2005 for å bli avløst av Brukerstyrt innovasjonsarena, vil alene medføre mulighet for budsjettmessige reallokeringer til programmet på ca 220 MNOK i løpet av de neste 3 år. Ved nullvekst 2006 vil disponibelt budsjett for nye prosjekter være 50 MNOK. Det er foreslått i ordinært budsjett en vekst utover dette på 100 MNOK i 2006, dvs et bevilgningsmessig handlingsrom for 2006 på 150 MNOK. Det er i lys av Forskningsmeldingen foreslått en ytterligere vekst på 100 MNOK, dvs. et disponibelt budsjett på 250 MNOK i Ambisjonen er å gjennomføre to årlige søknadsrunder for brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) og én for kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB), under forutsetning av tilstrekkelige midler ved hver runde. 7

Brukerstyrt Innovasjonsarena. En ny konkurransearena for brukerstyrt forskning

Brukerstyrt Innovasjonsarena. En ny konkurransearena for brukerstyrt forskning Brukerstyrt Innovasjonsarena En ny konkurransearena for brukerstyrt forskning Disposisjon Bakgrunn og begrunnelse Ny modell for brukerstyrt forskning Kjennetegn og hovedfokus ved Brukerstyrt innovasjonsarena

Detaljer

Brukerstyrt Innovasjonsarena

Brukerstyrt Innovasjonsarena Brukerstyrt Innovasjonsarena Bred arena: En mulighet for læring mellom bransjer og fag. Øystein Strandli Oslo 22.11.2005 Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA): Erstatter 5 av dagens tematiske og bransjeorienterte

Detaljer

Programplan for Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Programplan for Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Programplan for Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) Vedtatt 24.10.2008 av Divisjonsstyret for innovasjon 1 Programplan for BIA 1. Sammendrag BIA er en åpen konkurransearena som skal fremme norsk næringslivs

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd

Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner. Eirik Normann Norges forskningsråd Offentlige støttemuligheter for bedrifter, helseforetak og kommuner Eirik Normann Norges forskningsråd I programmet er mitt tema avgrenset til Brukerstyrt innovasjonsarena. Det skal jeg si noe om, men

Detaljer

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs Interimstyre: Alf Holmelid, HiA Johan Pensgård, VA-f.kom. John Mjåvatn, AA-f.kom Per Kyrkjeeide, Innovasjon Norge Kristen Strat, Sydspissen og Agder IKT-senter Per Kristian

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Et nytt kompetansesenter-program i Norge Motiv og ambisjoner Stockholm, 2. november 2005 Norge må bli mer konkurransedyktig, innovasjon liggere lavere enn inntektsnivå

Detaljer

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester

Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Utfordringer for FoU for innovasjon innen IKT-baserte tjenester Trond Knudsen Divisjon for Innovasjon Oslo, 9. mars 2004 Puls-programmet 1 Dagsorden Det nye Forskningsrådet Utfordringer for FoU for innovasjon

Detaljer

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen

Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien. Petter Nilsen Forskningsrådets muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Petter Nilsen Forskjellige programmer som kan støtte FoU rettet mot Treforedlingsindustrien: BIA Brukerstyrt Innovasjonsarena

Detaljer

Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1.

Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1. Forskningsrådets BIA program, utlysning av FoUmidler i 2011, og brukerstyrt forskning generelt BA-nettverket møte i Forskningsrådet, 4.1.2011 Senior rådgiver Jørn Lindstad BA-Nettverket: Nettverk for bedre

Detaljer

IKT FoU støtte fra Norges Forskningsråd

IKT FoU støtte fra Norges Forskningsråd IKT FoU støtte fra Norges Forskningsråd (Programmer og virkemidler VERDIKT/BIA) (Workshop JoinGame, 28 april 2008) Jan Rasmus Sulebak, Spesilarådgiver Relevante IKT programmer ved NFR Om Norges Forskningsråd

Detaljer

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet

Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Oversikt over ulike nasjonale FoUvirkemidler for næringsmiddelindustrien - fokus på Matprogrammet Linda Granlund, PhD Leder Forskning og Ernæring, Mills DA Side 1 Agenda BIP KMB Forskerprosjekter SFI Skattefunn

Detaljer

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt

Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt Finansieringsmuligheter for FoU-prosjekt SMARTLOG informasjonsmøte 2. september 2005 1 Agenda 1. Brukerstyrte Innovasjonsprosjekt (BIP) 2. Kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) 3. Skattefunn 4.

Detaljer

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena

Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen. Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Søkekonferanse 16.-17. april 2013 Måling og forbedring i bygg- og eiendomsnæringen Siri Hustad, Brukerstyrt innovasjonsarena Forskningsrådets meny Skattefunn Nærings ph.d Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Revidert programplan for Brukerstyrt innovasjonsarena

Revidert programplan for Brukerstyrt innovasjonsarena Revidert programplan for Brukerstyrt innovasjonsarena Vedtatt 10.04.14 av Divisjonsstyret for innovasjon Program Brukerstyrt innovasjonsarena BIA Revidert programplan for Brukerstyrt innovasjonsarena

Detaljer

Relevante virkemidler i Forskningsrådet

Relevante virkemidler i Forskningsrådet Narvik 25. april 2017 Relevante virkemidler i Forskningsrådet Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Forskningsrådet 15 departementer 9,3 mrd kr 470 ansatte, adm.kost 9,2% Næringsliv Institutter UoH

Detaljer

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011

Forskning flytter grenser. Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskning flytter grenser Arvid Hallén, Forskningsrådet FFF-konferansen 27. sept 2011 Forskningsrådets hovedperspektiv - kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet

Offentlig finansiering av FoU. Virkemiddelapparatet Offentlig finansiering av FoU Virkemiddelapparatet Offentlig støtte til foretak er forbudt! Unntak er likevel gitt blant annet for å ha mulighet til å fremme viktige samfunnshensyn som utvikling av distriktene,

Detaljer

Innovasjon i helse og eforvaltning Forskningsrådets rolle og innsats

Innovasjon i helse og eforvaltning Forskningsrådets rolle og innsats Innovasjon i helse og eforvaltning Forskningsrådets rolle og innsats Ragnhild Solheim, Divisjonsdirektør Fornying eller effektivisering av virksomhetens produkter eller tjenester? Etter bransje. Helse/sosial

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07

Utredning om etablering av regionale forskningsfond. VRI-samling 4/12-07 Utredning om etablering av regionale forskningsfond VRI-samling 4/12-07 Forskningsrådets hovedprinsipper for regionale forskningsfond Målgrupper og finansieringsordninger Styringsmodell Stortinget har

Detaljer

Organisering av FoU for helse og omsorg

Organisering av FoU for helse og omsorg Forskning for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren i Forskningsrådet 7. desember 2009 Trond Knudsen Innovasjonsdivisjonen, Forskningsrådet Organisering av FoU for helse og omsorg Vitenskapsdivisjonen:

Detaljer

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag?

Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet hva kan vi bidra med for å støtte opp under gode prosjektforslag? Forskningsrådet er involvert på mange områder 900 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet utlyses i 2015 Søknadsfrist

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland

Forskningsrådets tilbud til næringslivet. Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Forskningsrådets tilbud til næringslivet Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet Regionansvarlig i Nordland Programtyper: 1. Grunnforskningsprogrammer 2. Handlingsrettede programmer 3. Brukerstyrte innovasjonsprogrammer

Detaljer

Forskningsrådet og EU -

Forskningsrådet og EU - Forskningsrådet og EU - Muligheter for finansiering Olaug Råd, Programkoordinator VERDIKT Forskning lønner seg! Evaluering av 609 innovasjonsprosjekter: Forskningsrådet 1,6 mrd Bedrifter 3,7 mrd N=609

Detaljer

Strategi for Puls-programmet Kortversjon

Strategi for Puls-programmet Kortversjon Strategi for Puls-programmet 2003-2005 Kortversjon Sist oppdatert 3. juli 2003 Se også egen lysark-presentasjon Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Visjon 3 3. Mål 3 4. Målgrupper 3 5. Relasjoner til andre programmer

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Maritim Innovasjon 2009 13. mars 2009 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Innhold Målgrupper Nasjonal maritim strategi Aktiviteter og

Detaljer

Retningslinjer for store programmer

Retningslinjer for store programmer Retningslinjer for store programmer Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig

Detaljer

Om BIA programmet Arena Fritidsbåt Åsgårdstrand Spesialrådgiver Sven Samuelsen

Om BIA programmet Arena Fritidsbåt Åsgårdstrand Spesialrådgiver Sven Samuelsen Om BIA programmet Arena Fritidsbåt Åsgårdstrand 14.6.2011 Spesialrådgiver Sven Samuelsen Forskningsrådets hovedroller Strategisk rådgiver Iverksetter Finansiere der vi kan tilføre mer verdi Bidra til god

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem

Innovasjon i offentlig sektor. RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Innovasjon i offentlig sektor RFF Agder 14.mai 2013 Vidar Sørhus og Erna Wenche Østrem Forskningsrådet har ønsket KUNNSKAPSOVERSIKT AKTØRDIALOG Regionale møter med forskere og forskningsbrukere POLICYDOKUMENT

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

INVITASJON. Forskningsrådet ønsker innspill på nasjonale utfordringer der. bioteknologisk FoU kan bidra til løsninger

INVITASJON. Forskningsrådet ønsker innspill på nasjonale utfordringer der. bioteknologisk FoU kan bidra til løsninger INVITASJON Forskningsrådet ønsker innspill på nasjonale utfordringer der bioteknologisk FoU kan bidra til løsninger Bakgrunn Forskningsrådet starter nå en prosess som skal lede fram til retning og satsingsområder

Detaljer

Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Sentre for forskningsdrevet innovasjon Sentre for forskningsdrevet innovasjon En ny ordning i regi av Norges forskningsråd 1 Oslo, desember 2004 1 Godkjent av Hovedstyret i Norges forskningsråd på møtet 16. desember 2004 Ambisjoner og mål Forskningsrådets

Detaljer

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd

Regionale forskningsfond. 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond 18.03.2009 Lars André Dahle, Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Forskningsløft for regionene - etablering av regionale forskningsfond Ot.prp. nr. 10: Norges forskningsråd

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK

FoU-strategi for Trøndelag. Karen Espelund, STFK FoU-strategi for Trøndelag Karen Espelund, STFK Ny regional satsing Overgangsperiode 2017-2019 Mål: Øke verdiskapingen Mål i næringslivet, ved å øke graden av forskningsbasert innovasjon Styrke FoU som

Detaljer

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland

Relevante virkemidler for FoU Narvik Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Relevante virkemidler for FoU Narvik 27.4.2016 Bjørn G. Nielsen Regionansvarlig Nordland Hovedpoenger i min presentasjon 1. Nordland i et næringsrettet FoU perspektiv 2. Relevante virkemidler for finansiering

Detaljer

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan

Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar. Programplan Program for ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar Programplan 2015-2024 1 Sammendrag Forskningsrådets dedikerte programmer innenfor og bedriftenes samfunnsansvar og ansvarlig teknologiutvikling

Detaljer

Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking. EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland

Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking. EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland Hvordan finne ressurser for en aktiv norsk medvirking EERA orientering-og Skyggegruppemøte 21. Mars 2011 Hans Otto Haaland Presentasjonen Internasjonal strategi Internasjonalt i RENERGI Virkemidler i programmet

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd

Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hva finnes av offentlige finansiering i Norge? Forskningsparken 08.03.2012 Eirik Normann, Norges forskningsråd Hovedintensjon bak de offentlige midlene rettet mot næringsliv (herav entreprenører/gründere/etablerte

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge?

Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Biomedisinske sensorer; Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Div.dir. Anne Kjersti Fahlvik store satsinger Biomedisinske sensorer; Biomedisinsk diagnostikk Norsk kunnskaps- og næringsklynge? Strategisk relevant

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon for Logistikkforeningen Frokostseminar 17. februar 2009 Frøydis Gaarder MAROFF Innhold Målgrupper Historikk i programmet Nasjonal maritim

Detaljer

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist;

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist; Utlysning 2017 Innovasjon Norge inviterer klynger til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Informasjonsmøte for

Detaljer

SFF-forum 5. september 2005

SFF-forum 5. september 2005 SFF-forum 5. september 2005 Divisjon for vitenskap - Ansvarsområde Viktigste brukergruppe: FoU-sektoren Hovedansvar: Grunnforskning og FoU-infrastruktur, herunder samfunnsvitenskapelige institutter, Sentra

Detaljer

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari Store programmer nytt klimaprogram NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari 1. Kort om Store program i Forskningsrådet 2. Anbefalinger fra internasjonal evaluering av norsk klimaforskning

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

Forskningsrådets programmer for støtte til fornybar energi og klimateknologi. Stian Nygaard Avd. for Energi og Petroleum Norges Forskningsråd

Forskningsrådets programmer for støtte til fornybar energi og klimateknologi. Stian Nygaard Avd. for Energi og Petroleum Norges Forskningsråd Forskningsrådets programmer for støtte til fornybar energi og klimateknologi Stian Nygaard Avd. for Energi og Petroleum Norges Forskningsråd Dagens tekst Kort om Forskningsrådet Fornybar energi i Forskningsrådet

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

Utkast til programplan RENERGI.X. Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll

Utkast til programplan RENERGI.X. Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll Utkast til programplan RENERGI.X Spesialrådgiver Ane T. Brunvoll Programplanutvalget Kunnskapsgrunnlaget Samling av energiforskningen CLIMIT 2010- RENERGI 2004-2013 FME 2009- RENERGI.X bygger på en lang

Detaljer

Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg. Eirik Normann og Trond Knudsen Divisjon for innovasjon

Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg. Eirik Normann og Trond Knudsen Divisjon for innovasjon Hvordan Forskningsrådet stimulerer innovasjon i helse og omsorg Eirik Normann og Trond Knudsen Divisjon for innovasjon Innovasjon i helsesektoren; nordisk oversikt Tydelighet i nasjonale prioriteringer

Detaljer

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø,

Forskningsrådet og Forskningsløft. Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, Forskningsrådet og Forskningsløft Elise Husum, avd. dir. Regional avdeling Tromsø, 06.10.15 Forskningsløft - prosjektene i siste periode 2014-17 Utfordret prosjektene på: Virkninger etter programslutt

Detaljer

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet

Finansiell støtte til forskning og innovasjon. Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Finansiell støtte til forskning og innovasjon Kjell Røang, Seniorrådgiver Forskningsrådet Innovation Union Scoreboard 2014 17. plass Det norske paradoks 25 20 15 10 5 0 R&D % GDP 21 Industry % GDP 18 Innovative

Detaljer

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET

ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET ALLE SKAL MED!? MIDTVEISEVALUERING AV VRI-PROGRAMMET VRI STORSAMLING Fredrikstad, 06.12. 2012 Oxford Research «Kunnskap for et bedre samfunn» Oxford Research er en nordisk kunnskapsvirksomhet. Oxford Research

Detaljer

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon

Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt Innovasjonsprosjekt? Informasjonsmøte 12. januar 2011 Olaug Råd, Seniorrådgiver, Divisjon for Innovasjon Hva er et godt innovasjonsprosjekt? Innhold: Innovasjonsprosjekt; en søknadstype

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011

Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet. Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Språkbankens sommerseminar Om språkteknologiens muligheter i Forskningsrådet Avdelingsdirektør Jon Holm 6. juni 2011 Norges forskningsråd vitenskap energi, ressurser og miljø Adm.dir. Stab samfunn og helse

Detaljer

BIA presentasjon EdTech cluster. Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA

BIA presentasjon EdTech cluster. Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA BIA presentasjon EdTech cluster Oslo 2. mars 2016 Thomas Stang, Seniorrådgiver, BIA Agenda Norges forskningsråd Hvilke typer prosjekt Forskingsrådet støtter BIA programmet Utlysningen 2015 - tallunderlag

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT

Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT Føringer for kompetanseprosjekter i FINNUT I det følgende beskrives krav for kompetanseprosjekter i FINNUT. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Forskning og utvikling i næringslivet. Finansieringsmuligheter fra Området for industri og energi

Forskning og utvikling i næringslivet. Finansieringsmuligheter fra Området for industri og energi Forskning og utvikling i næringslivet Finansieringsmuligheter fra Området for industri og energi Støtte til forskning og utvikling (FoU) i næringslivet Et tilbud til framtidsrettede bedrifter Veien til

Detaljer

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle Adm.direktør Arvid Hallén Forskning og næring skjer innenfor politiske rammer Suksesshistorie både for verdiskaping og forskning I

Detaljer

BIONÆR. Info- og partnerbørsmøte. Lysaker, 10. april Trond Einar Pedersen og Kirsti Anker-Nilssen

BIONÆR. Info- og partnerbørsmøte. Lysaker, 10. april Trond Einar Pedersen og Kirsti Anker-Nilssen BIONÆR Info- og partnerbørsmøte Lysaker, 10. april 2015 Trond Einar Pedersen og Kirsti Anker-Nilssen Velkommen! BIONÆRs forskerutlysning for 2016 OBLIGATORISK skisse frist 6. mai kl. 13.00 Egen mal Opprettes

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

Velkommen til prosjektledersamling for Puls-programmet april 2004

Velkommen til prosjektledersamling for Puls-programmet april 2004 Velkommen til prosjektledersamling for 20.-21. april 2004 Øystein Strandli Dette vil jeg snakke om Programmet for samlingen Praktisk informasjon Det nye Forskningsrådet Om Planlagte utlysninger av midler

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss

«Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss «Et Forskningsråd for næringslivet?» Viken Nettverksmøte, Moss Spesialrådgiver Petroleum, Forskningsrådet Anders J. Steensen Nye ideer og teknologi hva kan Forskningsrådet bidra med? Om Forskningsrådet

Detaljer

Horisont Et forskningspolitisk dokument. Kortversjon

Horisont Et forskningspolitisk dokument. Kortversjon Horisont 2030 Et forskningspolitisk dokument Kortversjon 1 NORGE I EN GLOBAL FORSKNINGS- OG INNOVASJONSØKONOMI Det blir satset på forskning og innovasjon i Norge. Det har vært vekst i FoU-investeringene,

Detaljer

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Satsingen; Hva og hvorfor Prosessen frem til i dag Innretningen Utlysningen Prosessen videre Spørsmål Det globale kappløpet om å tilpasse seg

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør

Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningsrådet og helse biomedisin biotek Hvor gjør offentlige kroner best nytte? Anne Kjersti Fahlvik, dr. philos Divisjonsdirektør Forskningen skjer i bedrifter, universiteter og høgskoler og institutter

Detaljer

Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon. Gardermoen, 8.mars 2007

Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon. Gardermoen, 8.mars 2007 Velkommen til søkerkonferanse for VRI- Virkemidler for regional FOU og innovasjon Gardermoen, 8.mars 2007 Dagens program 10.00 Velkommen 10.15 Regional innovasjon og samhandling: hva, hvorfor og hvordan?

Detaljer

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013

Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Hvordan skrive en god søknad? Andreas Bratland (abr@rcn.no) 14.03.2013 Gode søknader til ENERGIX-programmet Aktuelle prosjekttyper Vurderingsprosessen Kriterier Hva kjennetegner en god søknad 2 Utlysninger

Detaljer

Forskning og innovasjon i kommunesektoren. Idun Lyngstad og Erna Wenche Østrem, Norges forskningsråd

Forskning og innovasjon i kommunesektoren. Idun Lyngstad og Erna Wenche Østrem, Norges forskningsråd Forskning og innovasjon i kommunesektoren Idun Lyngstad og Erna Wenche Østrem, Norges forskningsråd Hva er de viktigste utfordringene for din kommune/fylkeskommune i et 10- årsperspektiv? 3 minutters summing

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Oppfølging av Melding om Kystskogbruket FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Det grønne skiftet - muligheter for vekst i skog og trenæringa av Kirsti Haagensli En verdiskapende

Detaljer

Virkemidler for forskning for innovasjon i offentlig sektor

Virkemidler for forskning for innovasjon i offentlig sektor Virkemidler for forskning for innovasjon i offentlig sektor Partnerforum, Oslo 10. mars 2009 Trond Knudsen Programkoordinator FoU for innovasjon i offentlig sektor, Innovasjonsdivisjonen, Forskningsrådet

Detaljer

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02. Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.2014 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver Finansiere der vi skaper

Detaljer

Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI. Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder

Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI. Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder Oppsummering og råd om søknadsprosessen for SFI Siren M. Neset, Forskningsrådet Regionansvarlig i Agder Hva kjennetegner et SFI Forskningsmiljøer i nært samarbeid med forskningsaktive bedrifter og offentlige

Detaljer

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor

Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Føringer for Kompetanseprosjekt for offentlig sektor Formål Bidra til brukerrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor temaer med stor betydning for

Detaljer

Store programmer som virkemiddel

Store programmer som virkemiddel HAVBRUK En næring i vekst 2006-2015 Liv Holmefjord Programstyreleder, Havbruksprogrammet Store programmer som virkemiddel Realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer Langsiktige 10 år Målgrupper:

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/3545-31.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildeling til Norges forskningsråd 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger

Detaljer

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag

FoU i Sør-Trøndelag. Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag FoU i Sør-Trøndelag Lars André Dahle, Norges forskningsråd, Regionkontoret i Trøndelag 19.04.2012 Knut Sunde i Norsk Industri mener langt flere bedrifter burde fått støtte til viktige omstillingsprosjekter.

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Forskning og innovasjon i offentlig sektor

Forskning og innovasjon i offentlig sektor Forskning og innovasjon i offentlig sektor Policy for Forskningsrådets arbeid for innovasjon i offentlig sektor Spesialrådgiver Erna Wenche Østrem 09.10 2012 Forskningskonferanse Statens vegvesen Prosessen

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Foreløpig programplan Transport2025

Foreløpig programplan Transport2025 Innhold Foreløpig programplan Transport2025... 2 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Faglige prioriteringer og arbeidsformer... 3 3.1 Tematiske prioriteringer... 3 3.2 Strukturelle prioriteringer...

Detaljer