Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388."

Transkript

1 Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/ Innledning Viser til e- post datert 19. Desember 2014 fra økonomidirektør, hvor avdelingen blir invitert til å fremme søknad om midler til strategiske tiltak i Søknaden fra AIØ om strategiske midler i 2015 er godt forankret i HiBs strategiske plan og AIØs virksomhetsplan for Oppsummert søker AIØ uten Dykkerutdanningen om kr 32,805 mill. kr. og Dykkerutdanningen om mill. kr. i følgende strategiske tiltak for 2015: Tiltak AIØ u/ Dykkerutdanningen Dykkerutdanningen 1. Faglige satsinger (FoU/N, Senter for nyskaping) Utdanningstiltak Andre særskilte tiltak Investeringsmidler SUM Hovedretningen i avdelingens strategi og dermed fokus i søknaden er todelt; for det første at studentene skal lykkes, slik at vi oppfyller oppgaven vår ved å produsere attraktive kandidater på bachelornivå og styrker vår stilling som Norges største ingeniørutdanning. For det andre søker vi om å fortsette oppbygningen av fagmiljø som kan understøtte høgskolens universitetsambisjoner og det økende kompetansebehovet i regionen ved videre oppbygning av tilbud både på PhD og masternivå. Dette krever aktiv forskningsaktivitet i avdelingen samt videre utvikling nye og konsolidering av eksisterende masterprogrammer. Målene og utfordringene for Dykkerutdanningen er annerledes Flere av avdelingens utdanningsprogrammer krever laboratorievirksomhet og investering i og vedlikehold av FoU- og undervisningsutstyr er derfor nødvendig. 2. Bruk av strategiske midler i 2014 For avdeling for Ingeniør- og økonomifag ble 2014 et hektisk år med god faglig utvikling både i kvantitet og kvalitet. Det har vært hektisk av flere årsaker: Ny dekan begynte først 1. april, 5 måneder etter forrige dekan sluttet, flytting og omorganisering har tatt tid og krefter, og dernest kom Kunnskapsdepartementets strukturprosess som har krevd sitt. Trass dette, forsinkelser og andre utfordringer i de nye byggene, er AIØ ved utgangen av 2014 i en god posisjon for videre utvikling. Fjorårets strategiske midler har vært sterkt medvirkende til å komme dit. FoU, innovasjon og nyskaping Det er avdelingens FUNS- utvalg som behandler søknadene om FoU- tid basert på en rekke kriterier som skal sikre kvalitet og potensial. Utvalget rangerer søknadene i tre forskjellige kategorier basert på disse kriteriene. I 2014 ble det første året der det av budsjettmessige årsaker ble nødvendig å 1

2 kutte antall omsøkte midler i kategorien med de beste søknadene trass i økt budsjett, se tabellen under. Det betyr av vi ikke evner å ta ut potensialet og dermed bremser vår evne til å posisjonere oss i FoU- landskapet og likedan evnen til å hente ekstern finansiering og skape innovasjon. År Søknader Tildelinger Antall Timer Antall Timer Beskåret 2012/ / / Samtidig har avdelingens opptrapping på FoU- tid gitt resultater. Utviklingen i antall publikasjons- poeng pr faglig ansatt viser at avdelingen gjør det godt i forhold til Høgskolen Oslo Akershus og Høgskolen i Sør- Trøndelag som det er naturlig for oss å sammenligne oss med, se plottet under. Til sammenligning ligger UiB MN- fakultetet på 0.97 i DBH har ikke resultatene for 2014 enda. Publikasjonspoeng pr fagansah 0,60 0,40 0,20 0,00 HiB HiST HiOA Avdelingen har investert tid og ressurser i å bygge faglige allianser som også er avgjørende for å vekst innen FoU. Lokalt har samarbeidet i SFI Michelsensenteret, Science City Bergen og Omsorgsteknologi- laboratoriet gode eksempler, men også tett kontakt med de ulike klyngene som NCE Subsea, NCE Maritime CleanTech, Uptime Centre of Competence og Energirike er viktige for god kontakt med næringslivet. Regionalt er partnerne i TeknoVest (www.teknovest.no) og deres nettverk viktige FoU- partnere. Globalt er samarbeidet som er i ferd med å vokse frem i Global Subsea University Alliance lovende, avdelingen ble bevilget 1 mill. kr. fra NFR til å utvikle tettere FoU- samarbeid i denne alliansen. Internt på avdelingen ser vi et voksende samarbeid også på tvers av instituttene innen energi, undervannsteknologi, omsorgsteknologi, samt et område vi foreløpig kaller bærekraftige og miljøvennlige system med utspring i prosjektet «Kompetansesenter for energieffektive og miljøvennlige bygninger». Senter for Nyskaping og Institutt for økonomisk- administrative fag koplet mot ingeniørfagene gir avdelingen en unikt grunnlag for innovasjon og nyskaping. Senter for Nyskaping har en betydelig eksternfinansiert prosjektaktivitet, eksterne prosjektinntekter var i 2014 på ca 13 mill. kr. i Det siste året har senteret særlig styrket seg på forskningssiden og er involvert i flere større forskningsprosjekter, eksempelvis prosjektene «Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy» (finansiør NFF), «Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development» (finansiør NFF), How can policy makers create industrial clusters (finansiør NFF) og Innovasjon i rurale områder (finansiør Hordaland fylkeskommune). Viktige samarbeidspartnere på disse prosjektene er blant annet 2

3 Universitetet i Bergen, BI Oslo, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, University of Wales og Lunds Universitet. Forskningen som her gjennomføres skal blant annet bidra til å utvikle et faglig fundament for den 4. doktorgradssatsingen ved HiB og til mer forskningsbasert undervisning på masternivå ved HiB. Senteret har også en stor operativ aktivitet, blant annet relatert til det å fremme entreprenørskap blant studenter og det å styrke koblingene mellom FoU- institusjoner og næringslivet. Høsten 2014 ble det startet en prosess med utvikling av ny strategi for Nyskapingsparken inkubator, samt at det ble etablert en prosess sammen med Bergen Teknologioverføring for utvikle et felles og omforent system for innovasjonfasilitering hvor det er en tydelig arbeidsdeling mellom Senter for Nyskaping og Bergen Teknologioverføring. Utdanning Avdelingen nådde i 2014 en milepæl med over 400 utdannede bacheloringeniører - i tillegg til de andre bachelorkandidatene. Avdelingen har dermed også befestet sin posisjon som den største ingeniørutdanningen i landet. Dette er også et spesielt godt utgangspunkt for videre utvikling av mastergradstilbudet der Elkraft i 2014 ble innlemmet i Energimasterprogrammet som er en del av samarbeidet i Science City Bergen. Avdelingen har også ledet en grundig utredning av et felles krafttak for sivilingeniørutdanning i Bergen. Samtidig ble det arbeidet videre med å styrke mastertilbudet på andre områder. Fjoråret ble også en milepæl da avdelingen fikk akkreditering på sitt første egne masterprogram: Master innovasjon og ledelse. Det ble også signert intensjonsavtale om mastergradsamarbeid med Curtin University i Perth som en del av Subsea- alliansen. Det et vel og det er bra at både antall studenter som ble tatt opp og uteksaminerte, vokser som vist i diagrammet under. Men det er en utfordringen at avdelingen er på smertegrensen i kapasitet for å følge opp studentene. Forholdet mellom antall studenter og fagansatte er nå 21 og har økt med 38% på 15 år. Det finnes få om noen andre i landet hvor dette er så høyt og de skjer samtidig som avdelingen gjorde en rekke ansettelser i 2014 for å få ned overtid og kjøp av undervisning. I snitt har dette forholdstallet lagt på 18,8 de siste 10 årene, mot 12,8 for AHS og 14,6 for AL. For et av instituttene er dette tallet estimert til 24! 21,0 19,0 17,0 AIØ- utvikling i antall studenter pr. faglig årsverk (kilde DBH) 15, Avdelingen innledet i 2014 et strategisk samarbeid med noen av medlemmene i TeknoVest, Global Subsea University Alliance, firmaet WebStudent International og afrikanske universiteter om utvikling av E- læringstilbud. Det som utvikles kan deles av alle som har deltatt samtidig som kostnadene for hver deltakende institusjon holdes nede. Foruten flere mindre(og viktige) E- læringsprosjekter ved avdelingen, var dette ikke planlagt ved inngangen til Det har likevel et potensial for å styrke utdanningskvalitet og avdelingens handlingsrom. 3

4 Andre tiltak Avdelingen søkte om midler til følgende tiltak i 2014: 1. Omstilling av utdanning i forhold til flytting til Kronstad og Møllendalsveien 2. Utvikling av Science City Bergen 3. Rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonale 4. Organisasjonsutvikling AIØ Det har vært arbeidet med samtlige tiltak et arbeid som skal og må fortsettes også i 2014, delvis fordi ikke alt har gått som planlagt i Angående det første punktet er det endringer både i struktur, organisering, administrasjon og bygg som har kostet tid og ressurser. Vedrørende det andre har prosessen frem mot etablering av sivilingeniørutdanning i Bergen vært høyt prioritert. Der ble det arrangert to større seminarer: Det første i juni for å kartlegge muligheter i samarbeidet HiB- UiB- NHH og det neste i desember for å evaluere muligheten for å etablere 5- årige masterløp. Innen det tredje punktet har det i fagområdene bygg, elektro, marinteknikk, undervannsteknologi, energiteknologi og teknisk samfunnsplanlegging, vært spesielt vanskelig å møte ekstern konkurranse om kvalifisert arbeidskraft. Derfor har det vært nødvendig å bruke ressurser for å sikre nyansettelser og i noen tilfeller kjøp av undervisning. Angående det fjerde punktet er det relativt store endringer i administrativ støtte til avdelingen som i en omstillingsperiode har kostet, dette gjelder spesielt administrasjon av studier og FoU, samt at løsningen for økonomi ikke har vært optimal. Investeringer Investeringsmidlene er brukt å utruste de nye laboratoriene på områder som er kritiske både for utdanning bachelor- og masternivå, og for FoU. Oppsummert AIØ ble tildelt mill. kr. i strategiske midler for 2014 dykkerutdanningen fikk ingen strategiske midler i 2014 og har dessuten vært lagt midlertidig under høgskoledirektøren i 2014 og er dermed ikke rapportert her. Avdelingen har benyttet de tildelte midlene i tråd med søknaden og bevilgningen, men ikke alt er bokført i Avdelingen har også bidratt med egeninnsats, men på grunn av at avdelingens økonomiadministrasjon har vært betydelig svekket i 2014 på grunn av sykefravær, har det ikke latt seg gjøre å tallfeste anvendelsen av de strategiske midlene og likedan egeninnsats mot bestemte poster. Det er imidlertid helt klart at fjorårets tildeling av strategiske midler har vært avgjørende for AIØs gode utviklingen i Søknad om midler til strategiske tiltak i 2015 I det følgende presenteres strategiske tiltak. Innen de tre hovedområdene har vi satt opp flere tiltaksområder som vi regner som likt prioritert fra vår side. Faglige satsinger/fou/n Utdanningstiltak Andre særskilte tiltak Disse hovedtiltaksområdene har flere tiltak til felles som kunne vært ført opp flere steder, men som et tatt med bare ett sted. Eksempler er behovet for flere fagfolk, rekruttering av disse slik at de også blir værende. I tillegg til betingelser som lønn er det da også viktig å kunne tilby gode fasiliteter som 4

5 laboratorier som da berører investeringer. Et annet eksempel er behovet for å arbeide i allianser lokalt, regionalt og internasjonalt (SAK) for å styrke kvalitet og redusere kostnader. a) Faglige satsinger Forskning, utvikling og nyskapning KD sektormål 1, 2 og 3 Strategisk plan målområder 1, 2 og 4 AIØ virksomhetsplan 2015 side 2 og 4-5 Kobling AIØs utfordringer og tiltak: Styrke veksten i avdelings FoU- virksomhet slik at den ikke stagnerer - for på den måten styrke forskningsbasert utdanning og mulighetene for innovasjon og nyskaping. Bruke masterprosjekter strategisk for å utvikle FoU ved avdelingen og på den måten også legge forholdene godt til rette for egen akkreditering. Sikre at avdelingen kan delta aktivt i FoU- allianser internt og eksternt for å etablere robuste fagmiljøer. Legge til rette for egenakkreditering av doktorgradsprogrammet i ICT Engineering som har sin forankring på instituttene Data og realfag og Elektro. Bidra til videreutvikling av det «fjerde doktorgradsprogrammet» som Senter for nyskaping koordinerer utviklingen av: «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv». Satsingen er tverrfaglig og involverer fagmiljøer ved alle tre avdelingene. Styrke avdelingens konkurransekraft i rekruttering kvalifisert fagpersonale. Forskning, utvikling og nyskaping - midler til styrking av FoU/N- ved avdelingen. Avdelingen utviklet i 2012 en oversikt og strategi for en samlet studieportefølje som kan understøtte og være bærekraftig i forhold til Høgskolens universitetsambisjoner i I 2015 er det nødvendig å videreutvikle en samlet forskningsagenda som kan understøtte denne studieporteføljen. Forskningsagendaen skal forankres i tre hovedmomenter; behov for forskningsbasert utdanning, arbeidslivets behov og bedring i avdelingens rekruttering. Publiseringsfremmende tiltak (seminar, skrivegrupper etc.) Totalt Avsetning på AIØs budsjett

6 Senter for nyskaping KD sektormål 1 og 3 Strategisk plan målområde 3 AIØ virksomhetsplan 2015 side 2 og 4-5 Senter for nyskaping er et forsknings- og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Senteret skal drive med forskning av høy kvalitet med nytteverdi for regionen, for utdanningstilbudet ved HiB og for forskningen for øvrig ved HiB. Senteret skal også fremme entreprenørskap og nyskapende samhandlingsprosjekter mellom FoU- institusjoner, næringsliv og offentlig sektor. Senter for nyskaping har en koordinatorfunksjon for det «fjerde doktorgradsprogrammet» som er under utvikling ved HiB: «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv». Satsingen er tverrfaglig og involverer fagmiljøer ved alle tre avdelingene. Satsingen krever en videre personaloppbygging på professornivå samt forskningsressurser for deltagelse i nasjonale og internasjonale prosjekter. I tillegg skal senteret bidra inn mot mastertilbudet ved HiB. Senteret har for tiden 8 medarbeidere, og i tillegg involveres fagpersoner ved instituttene på prosjektbasis. Senteret har hatt en svært positiv utvikling i En professor ble tilsatt ved senteret og to nye førsteamanuenser ble tilsatt i august Senteret fikk også besatt en ekstern finansiert stipendiatstilling i Det nye doktorgradsprogrammet («Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv») har også hatt utlysning av sine første stipendiatstillinger og ansettelse av de to første stipendiatene på programmet vil finne sted i løpet av våren Kobling AIØs utfordringer og tiltak: 1. Styrke samarbeidet internt på avdelingen mellom Institutt for økonomisk- administrative fag/ Senter for nyskaping og ingeniørfagene 2. Utvikle et felles og omforent system for innovasjonfasilitering hvor det er en tydelig arbeidsdeling mellom Senter for Nyskaping og Bergen Teknologioverføring 3. Bidra til utvikling av Nyskapingsparken Inkubator til et regionalt inkubatorsenter som tar en regional lederrolle. Dette skal realiseres i tett samarbeid både med de sterke næringsklyngene og med de ulike FoU- miljøene 4. Avklare organisasjons- og eierformen for en oppskalert satsing på inkubasjon. 5. Utvikling utdanningsprogram som tilrettelegger for entreprenørskap og forretningsideutvikling blant studentene Etablering av tverrfaglig forskning innenfor utvikling av nye energiformer (kobles opp mot Science City Bergen og teknologimiljøer ved AIØ) Etablering av tverrfaglig forskning rettet mot bransjeoverskridende teknologier(kobles opp mot Mediaklyngen, Ocean innovation satsingen (overføring av teknologi mellom relaterte bransjer) og teknologimiljøer ved AIØ) Videreutvikling av senteret som et forskningssenter 6

7 (søknadsskriving, forstudier, partnersøk m.m) Deltakelse i regionale, nasjonale og internasjonale tiltak for å fremme samhandling mellom HiB og omverden (Osterfjorden, Gode sirkler, diverse styringsgrupper, egenandeler i NFR prosjekt, EU- prosjekt mm) Utvikling av en masterprofil innenfor innovasjon og entreprenørskap Styrking og tilrettelegging for idefangst og entreprenørskap blant studenter (fasilitering av tiltak, studentinkubator, etablering av utdanningstilbud rettet mot ideutvikling og studentbedrifter) Mottakssentral for ideer ved HiB med kommersielt potensial b) Utdanningstiltak Studentrekruttering/inntakskvalitet KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4 Kontinuerlig arbeid med å styrke rekruttering til ingeniør/teknologiutdanning. Legge til rette for god rekruttering til avdelingens masterprogram gjennom god søknad- og inntakskvalitet til aktuelle bachelorstudier, samt god markedsføring av egne masterprogram både internt og eksternt. Styrke kvinneandelen studenter som for ingeniørstudenter i dag er ca. 3 av 10. Forbedre arbeidsmiljøet for studentene. Forkurs og realfagsklasser 2015 TeknoVest 2015 SAK: samarbeid med universitetet og høgskoler på Vestlandet for å øke rekruttering til teknologisk utdanning Jente- og teknologidag 2015 Rekrutteringsprosjekt, dataingeniør og informasjonsteknologi (skolebesøk) Tiltak for å sikre egenrekruttering av studenter til egne masterprogram gjennom oppfølging av bachelorstudenter. Sum Forkursstøtte fra rammebevilgning til HiB Avsetninger, AIØs budsjett Mål ekstern finansiering

8 Studentgjennomstrømning KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4 Styrke gjennomstrømningen ved AIØs teknologiske utdanninger ytterligere selv om den allerede er god i nasjonal målestokk. Styrke blandet undervisning ved å utvikle tilbud innen E- læring der de nye fasilitetene på Kronstad og i Møllendalsveien gir gode muligheter. Ferdigstille avdelingens laboratorier. Ferdigstille AV- utstyr i auditoriene og bruke mulighetene videooverføring og eventuelt opptak av forelesninger gir. Det antas at det fortsatt vil gå mye tid med til etablering av normal drift på Kronstad og i Møllendalsveien i 2015 slik at avdelingen derfor heller ikke i år legger opp til å sette i gang øvrig pedagogisk utviklingsarbeid eller større evalueringer. Videreføring av prosjekt «Økt gjennomstrømning» der sentrale tiltak i prosjektet er repetisjonskurs i matematikk for nye studenter, studentassistenter, ForVei, motivasjonsmidler for 1. klassene, nivådeling av studenter i matematikk, snublegrupper etc. Videreføring av mentorordning for studenter på bachelorprogram på denne måten øke rekrutteringen til AIØs masterstudier. Utvikling av e- læring og bruk av nytt AV- utstyr på Kronstad. Totalt Avsetninger, AIØs budsjett Utvikling av masterprogram og sivilingeniørutdanning KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 1, 3-4 Dimensjonere bemanningen for studentveksten de siste årene Søke egen mastergradsakkreditering på flere områder Utvikle sivilingeniørtilbudet med UiB, NHH (Science City Bergen) og andre aktører 5 nye faglige stillinger* for å redusere antall studenter pr fagansatt (inkludert bachelor) og styrke videre utvikling av master- og sivilingeniørutdanning. Søke egen akkreditering til masterprogrammene i Innovasjon og entreprenørskap, Undervannsteknologi og om mulig Energiteknologi

9 Strategiske mastermidler * Dette antas at dette innebærer at AIØs grunnbudsjett styrkes tilsvarende også for 2016 og utover. Internasjonalisering KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4, 5 Aktivt å benytte Internasjonalisering som et virkemiddel for å sikre kvalitet i utdanningen, blant annet gjennom NFR- prosjekt Global Subsea University Alliance. Dette innebærer også oversetting av bachelorstudiet i undervannsteknologi til engelsk. Forankring i avdelingens fagmiljø for å sikre at internasjonalisering blir sett på som viktig og inspirerende i emner og studieprogrammer. Ikke alltid tilstrekkelig sammenheng mellom fagområder for faglig samarbeid og fagområder for studentmobilitet. For innreisende studenter må undervisning/veiledning i hovedsak foregå på engelsk. Egenandel til NFR- prosjekt Global Subsea University Alliance Videreutvikle ordningen med internasjonale koordinatorer på det enkelte institutt for å oppfylle tiltakene i handlingsplan for internasjonalisering. Sum Avsetning AIØs budsjett 1 c) Andre særskilte tiltak Ferdigstillelse av undervisningslaboratoriene på Kronstad KD sektormål 1 og 4 Strategisk plan målområder 1 og 4 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4 Høsten 2014 ble første prioritet gitt til å sikre undervisningen med den følge at det ikke har vært rom for å følge opp og ferdigstille alle laboratoriene i fullgod stand. Deler av laboratorieundervisningen er gjennomført med provisoriske løsninger, noe som ikke er gunstig i lengden og dermed bør adresseres snarest mulig. Ferdigstille avdelingens laboratorier. Ferdigstille AV- utstyr i auditoriene og bruke mulighetene videooverføring gir. 9

10 Ferdigstille undervisningslaboratoriene Ombygging av to kontorer for frigjøring av grupperomskapasitet Totalt Avsetning AIØs budsjett Science City Bergen KD sektormål 2 og 3 Strategisk plan målområder 2 og 3 AIØ virksomhetsplan 2015 side 4 Science City Bergen er et samarbeid mellom HiB, UiB, NHH, CMR og Uni Research, samt Statoil og BKK. Samarbeidet omfatter FoU, utdanning (sivilingeniør), rekruttering (energiskoler), innovasjon og inkubatorvirksomhet, tverrfaglig forskning innen energisystemer - alle er områder det er gunstige for AIØ å delta i. Det gir drahjelp spesielt til sivilingeniørutdanning som AIØ har ansvaret for, og til FoU/N. For 2015 er følgende spesielt viktig: Videreutvikle sivilingeniørtilbudet, vurdere oppstart av 5- årige sivilingeniørstudier sammen med UiB Etablere dedikert markedsføring av sivilingeniørtilbudet Initiere FoU- samarbeid innen energi Videre utvikling av sivilingeniørstudiet Såkornsmidler til utvikling av FoU- samarbeid Totalt Avsetning AIØs budsjett Rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonale KD sektormål 2 og 4 Strategisk plan målområder 4 Innen fagområdene er bygg, elektro, marinteknikk, undervannsteknologi, energiteknologi og teknisk samfunnsplanlegging er det spesielt utfordrende å rekruttere og beholde fagfolk. Dette kan adresseres på flere måter som alle direkte eller indirekte er medfører kostnader. Tatt i betraktning at gode fagfolk er den viktigste investeringen kunnskapsinstitusjonene gjør, er dette svært viktig å 10

11 prioritere. Oppstartskostnader som løper en begrenset periode er spesielt gunstige også fordi de har vist seg å være effektive. Dette gjelder rekruttering både nasjonalt og internasjonalt. Erfaring viser også at det er på de mest konkurranseutsatte områdene, er gunstig å bruke avdelingens nettverk og oppsøke mulige kandidater og informere om muligheter, heller enn å bare annonsere passivt. Tiltak for rekruttering av personale på spesielt konkurranseutsatte områder Avsetning AIØs budsjett Utvikling av strategiplan og evaluering av understruktur på AIØ KD sektormål 1,2 og 4 Strategisk plan målområder 4 AIØ virksomhetsplan 2015 side 7 AIØ skal utvikle egen strategiplan for den perioden og samtidig vurdere dagens under- struktur. Dette arbeidet er viktig å forankre godt i avdelingen slik at alle tilsatte får et eierforhold til planen og en omforent forståelse av hvor avdelingen skal og hvordan vi skal komme dit. Arbeidet skal gjennomføres med deltakelse fra mange av avdelingens ansatte i arbeidsgrupper på en rekke tema, og avsluttes med et dagseminar for alle ansatte 13. mai. Prosessen vil gå parallelt med arbeidet med utviklingen av HiBs nye strategiske plan og dermed også bidra med gode innspill dit. Utvikling av strategiplan for AIØ Evaluering av AIØs understruktur Totalt Avsetning AIØs budsjett Søknader om investeringsmidler i 2014 Instituttene har meldt inn begrunnede søknader om konkret vitenskapelig utstyr som er presentert instituttvis her, både til laboratorier for utdanning og FoU. Det er spesielt lagt vekt på utstyr mot masterutdanning og FoU. I tillegg kommer generisk IKT- og AV- utstyr som ikke er detaljspesifisert. Investeringer i vitenskapelig utstyr og inventar Institutt Tiltak Maskin og Ferdigstillelse av marin tank: Tanken er bygget men mangler alt av marinfag utsyr som bølgemaskin, slepevogn og en god del måleutstyr, 11

12 Bio- og kjemiingeniør Elektrofag totalbudsjett er 7 mill. kr. med finansiering i mill. kr.: 1,5 igjen i byggeprosjekt, 1,0 fra Framostiftelsen, 1,5 ekstern finansiering og forslag om 3,0 fra strategiske midler. Undervisningsutstyr: Instrumentell analyse, vannrenseanlegg (også FoU), HPLC- instrumentering, sentrifuger, måling av overflate/ grenseflatespenning/ reologi, impedansmåling av cellekultur Undervisingsrobot og portabelt elektrolaboratorium (samarbeid med maskin og marin) IKT- utstyr til arbeidsplasser for masterstudenter Dykkerutdanningen Det er usikkert om Dykkerutdanningen hører under AIØ i denne sammenheng. Dette, sammen med at den skiller seg i stor grad fra AIØs øvrige virksomhet, gjør at behovene for strategiske midler presenteres separat i et eget kapittel. Dykkerutdanningen gjennomførte et eget strategiseminar med ekstern deltakelse i juni og har følgende behov for strategiske midler: Hovedområde Faglige satsinger Utdanning Faglig kompetanseheving innen: Yrkessjåfør- kompetanse, HMS, Inspeksjonskurs, PE plastsveis Undervannsoperasjoner, vitenskapelig dykking, studentdatalab, NOKUT- søknad om eget fagområde (2- årig fagskoleutdanning), utvikling av IMCA- godkjent dykkerlederkurs Særskilte tiltak Utstyr for trykktesting av slanger Oksygenrom Verkstedsombygging (estimat - mellom og ) Investeringer Ny kai Trykk- kammer Dykkekurv og heis Nitrox dykkepost (komplett) Dykkerutdanningen mottok ikke strategiske midler i For flere av postene er det tilgjengelig mer detaljerte underlag. Geir Anton Johansen Dekan AIØ Bergen, 19. januar

AIØ- innspill til HiBs virksomhetsplan for 2015

AIØ- innspill til HiBs virksomhetsplan for 2015 AIØ- innspill til HiBs virksomhetsplan for 2015 Økonomisk handlingsrom Den overordnede utfordringen for AIØ er at handlingsrommet i løpet av 2014 er blitt mindre samtidig som virksomhetsomfanget med antall

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien ephortesak: 2013/2716 Saksansvarlig: Rolf Ljøner Ringdahl, ressursdirektør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

En utvikling på høgskolenes premisser?

En utvikling på høgskolenes premisser? En utvikling på høgskolenes premisser? Muligheter og begrensninger for styrket FoU-aktivitet 21/11-08 Rektor Eli Bergsvik, Høgskolen i Bergen Om forsking i høgskulesektoren Forskningsrådets policy for

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest SCIENCE CITY BERGEN Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest 1 VISJON Fremtidens energiløsninger kommer fra Vest SCB i ett blikk SCB er en virtuell og fysisk portal

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Utkast: Helsams årsplan Et grensesprengende universitet

Utkast: Helsams årsplan Et grensesprengende universitet Utkast: Helsams årsplan 2015-2017 Et grensesprengende universitet Mål 1: Universitetet i Oslo skal fremme grensespren gende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi. Professor Bjørn Tore Hjertaker

SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi. Professor Bjørn Tore Hjertaker SFU-søknad fra Institutt for fysikk og teknologi Professor Bjørn Tore Hjertaker Institutt for fysikk og teknologi i et nøtteskall Subatomær fysikk Romfysikk Teori, energi og prosessteknologi Akustikk Optikk

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Handlingsplan FoUi-strategi

Handlingsplan FoUi-strategi Handlingsplan FoUi-strategi Under er handlingsplan for FoUi-strategien. Den inneholder delmål, hovedaktiviteter og delaktiviteter som skal være med på å bygge opp under hovedmålet: «Innlandet har virksomheter

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 STRATEGI 2016 2022 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 3 STRATEGI 2016 2022 VISJON: KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013

ÅRSPLAN 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013 Revidert etter styremøte 10.04.2013 1. HOVEDPRIORITERINGER. Farmasøytisk institutts overordnede mål i 2013 er å styrke sin stilling som utdannings- og forskningsinstitutt

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 140/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2015/3683 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet Henvisning til

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv

2. Fra samarbeid til samhandling med næringsliv Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Scenario for et styrket fakultet -

Scenario for et styrket fakultet - Scenario 2030 - for et styrket fakultet - Allmøte 22. mars 2017 Dekan Helge K. Dahle Illustrasjon: Kittelsen Vi har store ambisjoner Men har vi muskler til å innfri? Arbeidsgruppens kartlegging viser at

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak: 22/08 Endring av fremtidig satsningsområde Forslag til vedtak:

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Tydeligere kobling mellom

Detaljer

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom 1 Dette vil jeg snakke om: Studiesteder og studier ved HiØ Samarbeid ned NCE Smart Energy Markets og Inspiria

Detaljer

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom 1 Disposisjon 1. HiØs deltakelse i utviklingen av NCE Smart 2. Studier ved HiØ relevante for NCE Smart 3. HiØs deltakelse

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016-2022 Visjon: kunnskap som former samfunnet Vi fremmer nyskapende og internasjonalt anerkjent forskning og utdanning som legger viktige premisser

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 8. mars 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 03/14 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 26/2003 SAK: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

1 Misjon, visjon, satsingsområder

1 Misjon, visjon, satsingsområder Forslag til avdelingsstyre 3/2010 Redaksjonen: Per Borgesen, leder Monica Storvik Eivind Røe (student) Thorleif Hjeltnes Kommentarer som skal fjernes i endelig versjon 1 Misjon, visjon, satsingsområder

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ALLMENN LITTERATUR 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Førsteamanuensis 1959 Førsteamanuensis 1961 Professor 1963 Førsteamanuensis b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-2 Møtenr. Møtedato: 03.03.2017 Notatdato: 17.02.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Rasmus

Detaljer