Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388."

Transkript

1 Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/ Innledning Viser til e- post datert 19. Desember 2014 fra økonomidirektør, hvor avdelingen blir invitert til å fremme søknad om midler til strategiske tiltak i Søknaden fra AIØ om strategiske midler i 2015 er godt forankret i HiBs strategiske plan og AIØs virksomhetsplan for Oppsummert søker AIØ uten Dykkerutdanningen om kr 32,805 mill. kr. og Dykkerutdanningen om mill. kr. i følgende strategiske tiltak for 2015: Tiltak AIØ u/ Dykkerutdanningen Dykkerutdanningen 1. Faglige satsinger (FoU/N, Senter for nyskaping) Utdanningstiltak Andre særskilte tiltak Investeringsmidler SUM Hovedretningen i avdelingens strategi og dermed fokus i søknaden er todelt; for det første at studentene skal lykkes, slik at vi oppfyller oppgaven vår ved å produsere attraktive kandidater på bachelornivå og styrker vår stilling som Norges største ingeniørutdanning. For det andre søker vi om å fortsette oppbygningen av fagmiljø som kan understøtte høgskolens universitetsambisjoner og det økende kompetansebehovet i regionen ved videre oppbygning av tilbud både på PhD og masternivå. Dette krever aktiv forskningsaktivitet i avdelingen samt videre utvikling nye og konsolidering av eksisterende masterprogrammer. Målene og utfordringene for Dykkerutdanningen er annerledes Flere av avdelingens utdanningsprogrammer krever laboratorievirksomhet og investering i og vedlikehold av FoU- og undervisningsutstyr er derfor nødvendig. 2. Bruk av strategiske midler i 2014 For avdeling for Ingeniør- og økonomifag ble 2014 et hektisk år med god faglig utvikling både i kvantitet og kvalitet. Det har vært hektisk av flere årsaker: Ny dekan begynte først 1. april, 5 måneder etter forrige dekan sluttet, flytting og omorganisering har tatt tid og krefter, og dernest kom Kunnskapsdepartementets strukturprosess som har krevd sitt. Trass dette, forsinkelser og andre utfordringer i de nye byggene, er AIØ ved utgangen av 2014 i en god posisjon for videre utvikling. Fjorårets strategiske midler har vært sterkt medvirkende til å komme dit. FoU, innovasjon og nyskaping Det er avdelingens FUNS- utvalg som behandler søknadene om FoU- tid basert på en rekke kriterier som skal sikre kvalitet og potensial. Utvalget rangerer søknadene i tre forskjellige kategorier basert på disse kriteriene. I 2014 ble det første året der det av budsjettmessige årsaker ble nødvendig å 1

2 kutte antall omsøkte midler i kategorien med de beste søknadene trass i økt budsjett, se tabellen under. Det betyr av vi ikke evner å ta ut potensialet og dermed bremser vår evne til å posisjonere oss i FoU- landskapet og likedan evnen til å hente ekstern finansiering og skape innovasjon. År Søknader Tildelinger Antall Timer Antall Timer Beskåret 2012/ / / Samtidig har avdelingens opptrapping på FoU- tid gitt resultater. Utviklingen i antall publikasjons- poeng pr faglig ansatt viser at avdelingen gjør det godt i forhold til Høgskolen Oslo Akershus og Høgskolen i Sør- Trøndelag som det er naturlig for oss å sammenligne oss med, se plottet under. Til sammenligning ligger UiB MN- fakultetet på 0.97 i DBH har ikke resultatene for 2014 enda. Publikasjonspoeng pr fagansah 0,60 0,40 0,20 0,00 HiB HiST HiOA Avdelingen har investert tid og ressurser i å bygge faglige allianser som også er avgjørende for å vekst innen FoU. Lokalt har samarbeidet i SFI Michelsensenteret, Science City Bergen og Omsorgsteknologi- laboratoriet gode eksempler, men også tett kontakt med de ulike klyngene som NCE Subsea, NCE Maritime CleanTech, Uptime Centre of Competence og Energirike er viktige for god kontakt med næringslivet. Regionalt er partnerne i TeknoVest (www.teknovest.no) og deres nettverk viktige FoU- partnere. Globalt er samarbeidet som er i ferd med å vokse frem i Global Subsea University Alliance lovende, avdelingen ble bevilget 1 mill. kr. fra NFR til å utvikle tettere FoU- samarbeid i denne alliansen. Internt på avdelingen ser vi et voksende samarbeid også på tvers av instituttene innen energi, undervannsteknologi, omsorgsteknologi, samt et område vi foreløpig kaller bærekraftige og miljøvennlige system med utspring i prosjektet «Kompetansesenter for energieffektive og miljøvennlige bygninger». Senter for Nyskaping og Institutt for økonomisk- administrative fag koplet mot ingeniørfagene gir avdelingen en unikt grunnlag for innovasjon og nyskaping. Senter for Nyskaping har en betydelig eksternfinansiert prosjektaktivitet, eksterne prosjektinntekter var i 2014 på ca 13 mill. kr. i Det siste året har senteret særlig styrket seg på forskningssiden og er involvert i flere større forskningsprosjekter, eksempelvis prosjektene «Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy» (finansiør NFF), «Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development» (finansiør NFF), How can policy makers create industrial clusters (finansiør NFF) og Innovasjon i rurale områder (finansiør Hordaland fylkeskommune). Viktige samarbeidspartnere på disse prosjektene er blant annet 2

3 Universitetet i Bergen, BI Oslo, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, University of Wales og Lunds Universitet. Forskningen som her gjennomføres skal blant annet bidra til å utvikle et faglig fundament for den 4. doktorgradssatsingen ved HiB og til mer forskningsbasert undervisning på masternivå ved HiB. Senteret har også en stor operativ aktivitet, blant annet relatert til det å fremme entreprenørskap blant studenter og det å styrke koblingene mellom FoU- institusjoner og næringslivet. Høsten 2014 ble det startet en prosess med utvikling av ny strategi for Nyskapingsparken inkubator, samt at det ble etablert en prosess sammen med Bergen Teknologioverføring for utvikle et felles og omforent system for innovasjonfasilitering hvor det er en tydelig arbeidsdeling mellom Senter for Nyskaping og Bergen Teknologioverføring. Utdanning Avdelingen nådde i 2014 en milepæl med over 400 utdannede bacheloringeniører - i tillegg til de andre bachelorkandidatene. Avdelingen har dermed også befestet sin posisjon som den største ingeniørutdanningen i landet. Dette er også et spesielt godt utgangspunkt for videre utvikling av mastergradstilbudet der Elkraft i 2014 ble innlemmet i Energimasterprogrammet som er en del av samarbeidet i Science City Bergen. Avdelingen har også ledet en grundig utredning av et felles krafttak for sivilingeniørutdanning i Bergen. Samtidig ble det arbeidet videre med å styrke mastertilbudet på andre områder. Fjoråret ble også en milepæl da avdelingen fikk akkreditering på sitt første egne masterprogram: Master innovasjon og ledelse. Det ble også signert intensjonsavtale om mastergradsamarbeid med Curtin University i Perth som en del av Subsea- alliansen. Det et vel og det er bra at både antall studenter som ble tatt opp og uteksaminerte, vokser som vist i diagrammet under. Men det er en utfordringen at avdelingen er på smertegrensen i kapasitet for å følge opp studentene. Forholdet mellom antall studenter og fagansatte er nå 21 og har økt med 38% på 15 år. Det finnes få om noen andre i landet hvor dette er så høyt og de skjer samtidig som avdelingen gjorde en rekke ansettelser i 2014 for å få ned overtid og kjøp av undervisning. I snitt har dette forholdstallet lagt på 18,8 de siste 10 årene, mot 12,8 for AHS og 14,6 for AL. For et av instituttene er dette tallet estimert til 24! 21,0 19,0 17,0 AIØ- utvikling i antall studenter pr. faglig årsverk (kilde DBH) 15, Avdelingen innledet i 2014 et strategisk samarbeid med noen av medlemmene i TeknoVest, Global Subsea University Alliance, firmaet WebStudent International og afrikanske universiteter om utvikling av E- læringstilbud. Det som utvikles kan deles av alle som har deltatt samtidig som kostnadene for hver deltakende institusjon holdes nede. Foruten flere mindre(og viktige) E- læringsprosjekter ved avdelingen, var dette ikke planlagt ved inngangen til Det har likevel et potensial for å styrke utdanningskvalitet og avdelingens handlingsrom. 3

4 Andre tiltak Avdelingen søkte om midler til følgende tiltak i 2014: 1. Omstilling av utdanning i forhold til flytting til Kronstad og Møllendalsveien 2. Utvikling av Science City Bergen 3. Rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonale 4. Organisasjonsutvikling AIØ Det har vært arbeidet med samtlige tiltak et arbeid som skal og må fortsettes også i 2014, delvis fordi ikke alt har gått som planlagt i Angående det første punktet er det endringer både i struktur, organisering, administrasjon og bygg som har kostet tid og ressurser. Vedrørende det andre har prosessen frem mot etablering av sivilingeniørutdanning i Bergen vært høyt prioritert. Der ble det arrangert to større seminarer: Det første i juni for å kartlegge muligheter i samarbeidet HiB- UiB- NHH og det neste i desember for å evaluere muligheten for å etablere 5- årige masterløp. Innen det tredje punktet har det i fagområdene bygg, elektro, marinteknikk, undervannsteknologi, energiteknologi og teknisk samfunnsplanlegging, vært spesielt vanskelig å møte ekstern konkurranse om kvalifisert arbeidskraft. Derfor har det vært nødvendig å bruke ressurser for å sikre nyansettelser og i noen tilfeller kjøp av undervisning. Angående det fjerde punktet er det relativt store endringer i administrativ støtte til avdelingen som i en omstillingsperiode har kostet, dette gjelder spesielt administrasjon av studier og FoU, samt at løsningen for økonomi ikke har vært optimal. Investeringer Investeringsmidlene er brukt å utruste de nye laboratoriene på områder som er kritiske både for utdanning bachelor- og masternivå, og for FoU. Oppsummert AIØ ble tildelt mill. kr. i strategiske midler for 2014 dykkerutdanningen fikk ingen strategiske midler i 2014 og har dessuten vært lagt midlertidig under høgskoledirektøren i 2014 og er dermed ikke rapportert her. Avdelingen har benyttet de tildelte midlene i tråd med søknaden og bevilgningen, men ikke alt er bokført i Avdelingen har også bidratt med egeninnsats, men på grunn av at avdelingens økonomiadministrasjon har vært betydelig svekket i 2014 på grunn av sykefravær, har det ikke latt seg gjøre å tallfeste anvendelsen av de strategiske midlene og likedan egeninnsats mot bestemte poster. Det er imidlertid helt klart at fjorårets tildeling av strategiske midler har vært avgjørende for AIØs gode utviklingen i Søknad om midler til strategiske tiltak i 2015 I det følgende presenteres strategiske tiltak. Innen de tre hovedområdene har vi satt opp flere tiltaksområder som vi regner som likt prioritert fra vår side. Faglige satsinger/fou/n Utdanningstiltak Andre særskilte tiltak Disse hovedtiltaksområdene har flere tiltak til felles som kunne vært ført opp flere steder, men som et tatt med bare ett sted. Eksempler er behovet for flere fagfolk, rekruttering av disse slik at de også blir værende. I tillegg til betingelser som lønn er det da også viktig å kunne tilby gode fasiliteter som 4

5 laboratorier som da berører investeringer. Et annet eksempel er behovet for å arbeide i allianser lokalt, regionalt og internasjonalt (SAK) for å styrke kvalitet og redusere kostnader. a) Faglige satsinger Forskning, utvikling og nyskapning KD sektormål 1, 2 og 3 Strategisk plan målområder 1, 2 og 4 AIØ virksomhetsplan 2015 side 2 og 4-5 Kobling AIØs utfordringer og tiltak: Styrke veksten i avdelings FoU- virksomhet slik at den ikke stagnerer - for på den måten styrke forskningsbasert utdanning og mulighetene for innovasjon og nyskaping. Bruke masterprosjekter strategisk for å utvikle FoU ved avdelingen og på den måten også legge forholdene godt til rette for egen akkreditering. Sikre at avdelingen kan delta aktivt i FoU- allianser internt og eksternt for å etablere robuste fagmiljøer. Legge til rette for egenakkreditering av doktorgradsprogrammet i ICT Engineering som har sin forankring på instituttene Data og realfag og Elektro. Bidra til videreutvikling av det «fjerde doktorgradsprogrammet» som Senter for nyskaping koordinerer utviklingen av: «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv». Satsingen er tverrfaglig og involverer fagmiljøer ved alle tre avdelingene. Styrke avdelingens konkurransekraft i rekruttering kvalifisert fagpersonale. Forskning, utvikling og nyskaping - midler til styrking av FoU/N- ved avdelingen. Avdelingen utviklet i 2012 en oversikt og strategi for en samlet studieportefølje som kan understøtte og være bærekraftig i forhold til Høgskolens universitetsambisjoner i I 2015 er det nødvendig å videreutvikle en samlet forskningsagenda som kan understøtte denne studieporteføljen. Forskningsagendaen skal forankres i tre hovedmomenter; behov for forskningsbasert utdanning, arbeidslivets behov og bedring i avdelingens rekruttering. Publiseringsfremmende tiltak (seminar, skrivegrupper etc.) Totalt Avsetning på AIØs budsjett

6 Senter for nyskaping KD sektormål 1 og 3 Strategisk plan målområde 3 AIØ virksomhetsplan 2015 side 2 og 4-5 Senter for nyskaping er et forsknings- og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Senteret skal drive med forskning av høy kvalitet med nytteverdi for regionen, for utdanningstilbudet ved HiB og for forskningen for øvrig ved HiB. Senteret skal også fremme entreprenørskap og nyskapende samhandlingsprosjekter mellom FoU- institusjoner, næringsliv og offentlig sektor. Senter for nyskaping har en koordinatorfunksjon for det «fjerde doktorgradsprogrammet» som er under utvikling ved HiB: «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv». Satsingen er tverrfaglig og involverer fagmiljøer ved alle tre avdelingene. Satsingen krever en videre personaloppbygging på professornivå samt forskningsressurser for deltagelse i nasjonale og internasjonale prosjekter. I tillegg skal senteret bidra inn mot mastertilbudet ved HiB. Senteret har for tiden 8 medarbeidere, og i tillegg involveres fagpersoner ved instituttene på prosjektbasis. Senteret har hatt en svært positiv utvikling i En professor ble tilsatt ved senteret og to nye førsteamanuenser ble tilsatt i august Senteret fikk også besatt en ekstern finansiert stipendiatstilling i Det nye doktorgradsprogrammet («Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv») har også hatt utlysning av sine første stipendiatstillinger og ansettelse av de to første stipendiatene på programmet vil finne sted i løpet av våren Kobling AIØs utfordringer og tiltak: 1. Styrke samarbeidet internt på avdelingen mellom Institutt for økonomisk- administrative fag/ Senter for nyskaping og ingeniørfagene 2. Utvikle et felles og omforent system for innovasjonfasilitering hvor det er en tydelig arbeidsdeling mellom Senter for Nyskaping og Bergen Teknologioverføring 3. Bidra til utvikling av Nyskapingsparken Inkubator til et regionalt inkubatorsenter som tar en regional lederrolle. Dette skal realiseres i tett samarbeid både med de sterke næringsklyngene og med de ulike FoU- miljøene 4. Avklare organisasjons- og eierformen for en oppskalert satsing på inkubasjon. 5. Utvikling utdanningsprogram som tilrettelegger for entreprenørskap og forretningsideutvikling blant studentene Etablering av tverrfaglig forskning innenfor utvikling av nye energiformer (kobles opp mot Science City Bergen og teknologimiljøer ved AIØ) Etablering av tverrfaglig forskning rettet mot bransjeoverskridende teknologier(kobles opp mot Mediaklyngen, Ocean innovation satsingen (overføring av teknologi mellom relaterte bransjer) og teknologimiljøer ved AIØ) Videreutvikling av senteret som et forskningssenter 6

7 (søknadsskriving, forstudier, partnersøk m.m) Deltakelse i regionale, nasjonale og internasjonale tiltak for å fremme samhandling mellom HiB og omverden (Osterfjorden, Gode sirkler, diverse styringsgrupper, egenandeler i NFR prosjekt, EU- prosjekt mm) Utvikling av en masterprofil innenfor innovasjon og entreprenørskap Styrking og tilrettelegging for idefangst og entreprenørskap blant studenter (fasilitering av tiltak, studentinkubator, etablering av utdanningstilbud rettet mot ideutvikling og studentbedrifter) Mottakssentral for ideer ved HiB med kommersielt potensial b) Utdanningstiltak Studentrekruttering/inntakskvalitet KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4 Kontinuerlig arbeid med å styrke rekruttering til ingeniør/teknologiutdanning. Legge til rette for god rekruttering til avdelingens masterprogram gjennom god søknad- og inntakskvalitet til aktuelle bachelorstudier, samt god markedsføring av egne masterprogram både internt og eksternt. Styrke kvinneandelen studenter som for ingeniørstudenter i dag er ca. 3 av 10. Forbedre arbeidsmiljøet for studentene. Forkurs og realfagsklasser 2015 TeknoVest 2015 SAK: samarbeid med universitetet og høgskoler på Vestlandet for å øke rekruttering til teknologisk utdanning Jente- og teknologidag 2015 Rekrutteringsprosjekt, dataingeniør og informasjonsteknologi (skolebesøk) Tiltak for å sikre egenrekruttering av studenter til egne masterprogram gjennom oppfølging av bachelorstudenter. Sum Forkursstøtte fra rammebevilgning til HiB Avsetninger, AIØs budsjett Mål ekstern finansiering

8 Studentgjennomstrømning KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4 Styrke gjennomstrømningen ved AIØs teknologiske utdanninger ytterligere selv om den allerede er god i nasjonal målestokk. Styrke blandet undervisning ved å utvikle tilbud innen E- læring der de nye fasilitetene på Kronstad og i Møllendalsveien gir gode muligheter. Ferdigstille avdelingens laboratorier. Ferdigstille AV- utstyr i auditoriene og bruke mulighetene videooverføring og eventuelt opptak av forelesninger gir. Det antas at det fortsatt vil gå mye tid med til etablering av normal drift på Kronstad og i Møllendalsveien i 2015 slik at avdelingen derfor heller ikke i år legger opp til å sette i gang øvrig pedagogisk utviklingsarbeid eller større evalueringer. Videreføring av prosjekt «Økt gjennomstrømning» der sentrale tiltak i prosjektet er repetisjonskurs i matematikk for nye studenter, studentassistenter, ForVei, motivasjonsmidler for 1. klassene, nivådeling av studenter i matematikk, snublegrupper etc. Videreføring av mentorordning for studenter på bachelorprogram på denne måten øke rekrutteringen til AIØs masterstudier. Utvikling av e- læring og bruk av nytt AV- utstyr på Kronstad. Totalt Avsetninger, AIØs budsjett Utvikling av masterprogram og sivilingeniørutdanning KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 1, 3-4 Dimensjonere bemanningen for studentveksten de siste årene Søke egen mastergradsakkreditering på flere områder Utvikle sivilingeniørtilbudet med UiB, NHH (Science City Bergen) og andre aktører 5 nye faglige stillinger* for å redusere antall studenter pr fagansatt (inkludert bachelor) og styrke videre utvikling av master- og sivilingeniørutdanning. Søke egen akkreditering til masterprogrammene i Innovasjon og entreprenørskap, Undervannsteknologi og om mulig Energiteknologi

9 Strategiske mastermidler * Dette antas at dette innebærer at AIØs grunnbudsjett styrkes tilsvarende også for 2016 og utover. Internasjonalisering KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4, 5 Aktivt å benytte Internasjonalisering som et virkemiddel for å sikre kvalitet i utdanningen, blant annet gjennom NFR- prosjekt Global Subsea University Alliance. Dette innebærer også oversetting av bachelorstudiet i undervannsteknologi til engelsk. Forankring i avdelingens fagmiljø for å sikre at internasjonalisering blir sett på som viktig og inspirerende i emner og studieprogrammer. Ikke alltid tilstrekkelig sammenheng mellom fagområder for faglig samarbeid og fagområder for studentmobilitet. For innreisende studenter må undervisning/veiledning i hovedsak foregå på engelsk. Egenandel til NFR- prosjekt Global Subsea University Alliance Videreutvikle ordningen med internasjonale koordinatorer på det enkelte institutt for å oppfylle tiltakene i handlingsplan for internasjonalisering. Sum Avsetning AIØs budsjett 1 c) Andre særskilte tiltak Ferdigstillelse av undervisningslaboratoriene på Kronstad KD sektormål 1 og 4 Strategisk plan målområder 1 og 4 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4 Høsten 2014 ble første prioritet gitt til å sikre undervisningen med den følge at det ikke har vært rom for å følge opp og ferdigstille alle laboratoriene i fullgod stand. Deler av laboratorieundervisningen er gjennomført med provisoriske løsninger, noe som ikke er gunstig i lengden og dermed bør adresseres snarest mulig. Ferdigstille avdelingens laboratorier. Ferdigstille AV- utstyr i auditoriene og bruke mulighetene videooverføring gir. 9

10 Ferdigstille undervisningslaboratoriene Ombygging av to kontorer for frigjøring av grupperomskapasitet Totalt Avsetning AIØs budsjett Science City Bergen KD sektormål 2 og 3 Strategisk plan målområder 2 og 3 AIØ virksomhetsplan 2015 side 4 Science City Bergen er et samarbeid mellom HiB, UiB, NHH, CMR og Uni Research, samt Statoil og BKK. Samarbeidet omfatter FoU, utdanning (sivilingeniør), rekruttering (energiskoler), innovasjon og inkubatorvirksomhet, tverrfaglig forskning innen energisystemer - alle er områder det er gunstige for AIØ å delta i. Det gir drahjelp spesielt til sivilingeniørutdanning som AIØ har ansvaret for, og til FoU/N. For 2015 er følgende spesielt viktig: Videreutvikle sivilingeniørtilbudet, vurdere oppstart av 5- årige sivilingeniørstudier sammen med UiB Etablere dedikert markedsføring av sivilingeniørtilbudet Initiere FoU- samarbeid innen energi Videre utvikling av sivilingeniørstudiet Såkornsmidler til utvikling av FoU- samarbeid Totalt Avsetning AIØs budsjett Rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonale KD sektormål 2 og 4 Strategisk plan målområder 4 Innen fagområdene er bygg, elektro, marinteknikk, undervannsteknologi, energiteknologi og teknisk samfunnsplanlegging er det spesielt utfordrende å rekruttere og beholde fagfolk. Dette kan adresseres på flere måter som alle direkte eller indirekte er medfører kostnader. Tatt i betraktning at gode fagfolk er den viktigste investeringen kunnskapsinstitusjonene gjør, er dette svært viktig å 10

11 prioritere. Oppstartskostnader som løper en begrenset periode er spesielt gunstige også fordi de har vist seg å være effektive. Dette gjelder rekruttering både nasjonalt og internasjonalt. Erfaring viser også at det er på de mest konkurranseutsatte områdene, er gunstig å bruke avdelingens nettverk og oppsøke mulige kandidater og informere om muligheter, heller enn å bare annonsere passivt. Tiltak for rekruttering av personale på spesielt konkurranseutsatte områder Avsetning AIØs budsjett Utvikling av strategiplan og evaluering av understruktur på AIØ KD sektormål 1,2 og 4 Strategisk plan målområder 4 AIØ virksomhetsplan 2015 side 7 AIØ skal utvikle egen strategiplan for den perioden og samtidig vurdere dagens under- struktur. Dette arbeidet er viktig å forankre godt i avdelingen slik at alle tilsatte får et eierforhold til planen og en omforent forståelse av hvor avdelingen skal og hvordan vi skal komme dit. Arbeidet skal gjennomføres med deltakelse fra mange av avdelingens ansatte i arbeidsgrupper på en rekke tema, og avsluttes med et dagseminar for alle ansatte 13. mai. Prosessen vil gå parallelt med arbeidet med utviklingen av HiBs nye strategiske plan og dermed også bidra med gode innspill dit. Utvikling av strategiplan for AIØ Evaluering av AIØs understruktur Totalt Avsetning AIØs budsjett Søknader om investeringsmidler i 2014 Instituttene har meldt inn begrunnede søknader om konkret vitenskapelig utstyr som er presentert instituttvis her, både til laboratorier for utdanning og FoU. Det er spesielt lagt vekt på utstyr mot masterutdanning og FoU. I tillegg kommer generisk IKT- og AV- utstyr som ikke er detaljspesifisert. Investeringer i vitenskapelig utstyr og inventar Institutt Tiltak Maskin og Ferdigstillelse av marin tank: Tanken er bygget men mangler alt av marinfag utsyr som bølgemaskin, slepevogn og en god del måleutstyr, 11

12 Bio- og kjemiingeniør Elektrofag totalbudsjett er 7 mill. kr. med finansiering i mill. kr.: 1,5 igjen i byggeprosjekt, 1,0 fra Framostiftelsen, 1,5 ekstern finansiering og forslag om 3,0 fra strategiske midler. Undervisningsutstyr: Instrumentell analyse, vannrenseanlegg (også FoU), HPLC- instrumentering, sentrifuger, måling av overflate/ grenseflatespenning/ reologi, impedansmåling av cellekultur Undervisingsrobot og portabelt elektrolaboratorium (samarbeid med maskin og marin) IKT- utstyr til arbeidsplasser for masterstudenter Dykkerutdanningen Det er usikkert om Dykkerutdanningen hører under AIØ i denne sammenheng. Dette, sammen med at den skiller seg i stor grad fra AIØs øvrige virksomhet, gjør at behovene for strategiske midler presenteres separat i et eget kapittel. Dykkerutdanningen gjennomførte et eget strategiseminar med ekstern deltakelse i juni og har følgende behov for strategiske midler: Hovedområde Faglige satsinger Utdanning Faglig kompetanseheving innen: Yrkessjåfør- kompetanse, HMS, Inspeksjonskurs, PE plastsveis Undervannsoperasjoner, vitenskapelig dykking, studentdatalab, NOKUT- søknad om eget fagområde (2- årig fagskoleutdanning), utvikling av IMCA- godkjent dykkerlederkurs Særskilte tiltak Utstyr for trykktesting av slanger Oksygenrom Verkstedsombygging (estimat - mellom og ) Investeringer Ny kai Trykk- kammer Dykkekurv og heis Nitrox dykkepost (komplett) Dykkerutdanningen mottok ikke strategiske midler i For flere av postene er det tilgjengelig mer detaljerte underlag. Geir Anton Johansen Dekan AIØ Bergen, 19. januar

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1

Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Følgeevaluering av Forskningsløft i nord Delrapport 1 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer