Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/5388."

Transkript

1 Søknader om midler til strategiske tiltak og investeringer i 2015 fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Sak 2014/ Innledning Viser til e- post datert 19. Desember 2014 fra økonomidirektør, hvor avdelingen blir invitert til å fremme søknad om midler til strategiske tiltak i Søknaden fra AIØ om strategiske midler i 2015 er godt forankret i HiBs strategiske plan og AIØs virksomhetsplan for Oppsummert søker AIØ uten Dykkerutdanningen om kr 32,805 mill. kr. og Dykkerutdanningen om mill. kr. i følgende strategiske tiltak for 2015: Tiltak AIØ u/ Dykkerutdanningen Dykkerutdanningen 1. Faglige satsinger (FoU/N, Senter for nyskaping) Utdanningstiltak Andre særskilte tiltak Investeringsmidler SUM Hovedretningen i avdelingens strategi og dermed fokus i søknaden er todelt; for det første at studentene skal lykkes, slik at vi oppfyller oppgaven vår ved å produsere attraktive kandidater på bachelornivå og styrker vår stilling som Norges største ingeniørutdanning. For det andre søker vi om å fortsette oppbygningen av fagmiljø som kan understøtte høgskolens universitetsambisjoner og det økende kompetansebehovet i regionen ved videre oppbygning av tilbud både på PhD og masternivå. Dette krever aktiv forskningsaktivitet i avdelingen samt videre utvikling nye og konsolidering av eksisterende masterprogrammer. Målene og utfordringene for Dykkerutdanningen er annerledes Flere av avdelingens utdanningsprogrammer krever laboratorievirksomhet og investering i og vedlikehold av FoU- og undervisningsutstyr er derfor nødvendig. 2. Bruk av strategiske midler i 2014 For avdeling for Ingeniør- og økonomifag ble 2014 et hektisk år med god faglig utvikling både i kvantitet og kvalitet. Det har vært hektisk av flere årsaker: Ny dekan begynte først 1. april, 5 måneder etter forrige dekan sluttet, flytting og omorganisering har tatt tid og krefter, og dernest kom Kunnskapsdepartementets strukturprosess som har krevd sitt. Trass dette, forsinkelser og andre utfordringer i de nye byggene, er AIØ ved utgangen av 2014 i en god posisjon for videre utvikling. Fjorårets strategiske midler har vært sterkt medvirkende til å komme dit. FoU, innovasjon og nyskaping Det er avdelingens FUNS- utvalg som behandler søknadene om FoU- tid basert på en rekke kriterier som skal sikre kvalitet og potensial. Utvalget rangerer søknadene i tre forskjellige kategorier basert på disse kriteriene. I 2014 ble det første året der det av budsjettmessige årsaker ble nødvendig å 1

2 kutte antall omsøkte midler i kategorien med de beste søknadene trass i økt budsjett, se tabellen under. Det betyr av vi ikke evner å ta ut potensialet og dermed bremser vår evne til å posisjonere oss i FoU- landskapet og likedan evnen til å hente ekstern finansiering og skape innovasjon. År Søknader Tildelinger Antall Timer Antall Timer Beskåret 2012/ / / Samtidig har avdelingens opptrapping på FoU- tid gitt resultater. Utviklingen i antall publikasjons- poeng pr faglig ansatt viser at avdelingen gjør det godt i forhold til Høgskolen Oslo Akershus og Høgskolen i Sør- Trøndelag som det er naturlig for oss å sammenligne oss med, se plottet under. Til sammenligning ligger UiB MN- fakultetet på 0.97 i DBH har ikke resultatene for 2014 enda. Publikasjonspoeng pr fagansah 0,60 0,40 0,20 0,00 HiB HiST HiOA Avdelingen har investert tid og ressurser i å bygge faglige allianser som også er avgjørende for å vekst innen FoU. Lokalt har samarbeidet i SFI Michelsensenteret, Science City Bergen og Omsorgsteknologi- laboratoriet gode eksempler, men også tett kontakt med de ulike klyngene som NCE Subsea, NCE Maritime CleanTech, Uptime Centre of Competence og Energirike er viktige for god kontakt med næringslivet. Regionalt er partnerne i TeknoVest ( og deres nettverk viktige FoU- partnere. Globalt er samarbeidet som er i ferd med å vokse frem i Global Subsea University Alliance lovende, avdelingen ble bevilget 1 mill. kr. fra NFR til å utvikle tettere FoU- samarbeid i denne alliansen. Internt på avdelingen ser vi et voksende samarbeid også på tvers av instituttene innen energi, undervannsteknologi, omsorgsteknologi, samt et område vi foreløpig kaller bærekraftige og miljøvennlige system med utspring i prosjektet «Kompetansesenter for energieffektive og miljøvennlige bygninger». Senter for Nyskaping og Institutt for økonomisk- administrative fag koplet mot ingeniørfagene gir avdelingen en unikt grunnlag for innovasjon og nyskaping. Senter for Nyskaping har en betydelig eksternfinansiert prosjektaktivitet, eksterne prosjektinntekter var i 2014 på ca 13 mill. kr. i Det siste året har senteret særlig styrket seg på forskningssiden og er involvert i flere større forskningsprosjekter, eksempelvis prosjektene «Path development in different regional settings. Regional policy approaches in the global economy» (finansiør NFF), «Exploring the role of VRI in regional innovation system formation and new path development» (finansiør NFF), How can policy makers create industrial clusters (finansiør NFF) og Innovasjon i rurale områder (finansiør Hordaland fylkeskommune). Viktige samarbeidspartnere på disse prosjektene er blant annet 2

3 Universitetet i Bergen, BI Oslo, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, University of Wales og Lunds Universitet. Forskningen som her gjennomføres skal blant annet bidra til å utvikle et faglig fundament for den 4. doktorgradssatsingen ved HiB og til mer forskningsbasert undervisning på masternivå ved HiB. Senteret har også en stor operativ aktivitet, blant annet relatert til det å fremme entreprenørskap blant studenter og det å styrke koblingene mellom FoU- institusjoner og næringslivet. Høsten 2014 ble det startet en prosess med utvikling av ny strategi for Nyskapingsparken inkubator, samt at det ble etablert en prosess sammen med Bergen Teknologioverføring for utvikle et felles og omforent system for innovasjonfasilitering hvor det er en tydelig arbeidsdeling mellom Senter for Nyskaping og Bergen Teknologioverføring. Utdanning Avdelingen nådde i 2014 en milepæl med over 400 utdannede bacheloringeniører - i tillegg til de andre bachelorkandidatene. Avdelingen har dermed også befestet sin posisjon som den største ingeniørutdanningen i landet. Dette er også et spesielt godt utgangspunkt for videre utvikling av mastergradstilbudet der Elkraft i 2014 ble innlemmet i Energimasterprogrammet som er en del av samarbeidet i Science City Bergen. Avdelingen har også ledet en grundig utredning av et felles krafttak for sivilingeniørutdanning i Bergen. Samtidig ble det arbeidet videre med å styrke mastertilbudet på andre områder. Fjoråret ble også en milepæl da avdelingen fikk akkreditering på sitt første egne masterprogram: Master innovasjon og ledelse. Det ble også signert intensjonsavtale om mastergradsamarbeid med Curtin University i Perth som en del av Subsea- alliansen. Det et vel og det er bra at både antall studenter som ble tatt opp og uteksaminerte, vokser som vist i diagrammet under. Men det er en utfordringen at avdelingen er på smertegrensen i kapasitet for å følge opp studentene. Forholdet mellom antall studenter og fagansatte er nå 21 og har økt med 38% på 15 år. Det finnes få om noen andre i landet hvor dette er så høyt og de skjer samtidig som avdelingen gjorde en rekke ansettelser i 2014 for å få ned overtid og kjøp av undervisning. I snitt har dette forholdstallet lagt på 18,8 de siste 10 årene, mot 12,8 for AHS og 14,6 for AL. For et av instituttene er dette tallet estimert til 24! 21,0 19,0 17,0 AIØ- utvikling i antall studenter pr. faglig årsverk (kilde DBH) 15, Avdelingen innledet i 2014 et strategisk samarbeid med noen av medlemmene i TeknoVest, Global Subsea University Alliance, firmaet WebStudent International og afrikanske universiteter om utvikling av E- læringstilbud. Det som utvikles kan deles av alle som har deltatt samtidig som kostnadene for hver deltakende institusjon holdes nede. Foruten flere mindre(og viktige) E- læringsprosjekter ved avdelingen, var dette ikke planlagt ved inngangen til Det har likevel et potensial for å styrke utdanningskvalitet og avdelingens handlingsrom. 3

4 Andre tiltak Avdelingen søkte om midler til følgende tiltak i 2014: 1. Omstilling av utdanning i forhold til flytting til Kronstad og Møllendalsveien 2. Utvikling av Science City Bergen 3. Rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonale 4. Organisasjonsutvikling AIØ Det har vært arbeidet med samtlige tiltak et arbeid som skal og må fortsettes også i 2014, delvis fordi ikke alt har gått som planlagt i Angående det første punktet er det endringer både i struktur, organisering, administrasjon og bygg som har kostet tid og ressurser. Vedrørende det andre har prosessen frem mot etablering av sivilingeniørutdanning i Bergen vært høyt prioritert. Der ble det arrangert to større seminarer: Det første i juni for å kartlegge muligheter i samarbeidet HiB- UiB- NHH og det neste i desember for å evaluere muligheten for å etablere 5- årige masterløp. Innen det tredje punktet har det i fagområdene bygg, elektro, marinteknikk, undervannsteknologi, energiteknologi og teknisk samfunnsplanlegging, vært spesielt vanskelig å møte ekstern konkurranse om kvalifisert arbeidskraft. Derfor har det vært nødvendig å bruke ressurser for å sikre nyansettelser og i noen tilfeller kjøp av undervisning. Angående det fjerde punktet er det relativt store endringer i administrativ støtte til avdelingen som i en omstillingsperiode har kostet, dette gjelder spesielt administrasjon av studier og FoU, samt at løsningen for økonomi ikke har vært optimal. Investeringer Investeringsmidlene er brukt å utruste de nye laboratoriene på områder som er kritiske både for utdanning bachelor- og masternivå, og for FoU. Oppsummert AIØ ble tildelt mill. kr. i strategiske midler for 2014 dykkerutdanningen fikk ingen strategiske midler i 2014 og har dessuten vært lagt midlertidig under høgskoledirektøren i 2014 og er dermed ikke rapportert her. Avdelingen har benyttet de tildelte midlene i tråd med søknaden og bevilgningen, men ikke alt er bokført i Avdelingen har også bidratt med egeninnsats, men på grunn av at avdelingens økonomiadministrasjon har vært betydelig svekket i 2014 på grunn av sykefravær, har det ikke latt seg gjøre å tallfeste anvendelsen av de strategiske midlene og likedan egeninnsats mot bestemte poster. Det er imidlertid helt klart at fjorårets tildeling av strategiske midler har vært avgjørende for AIØs gode utviklingen i Søknad om midler til strategiske tiltak i 2015 I det følgende presenteres strategiske tiltak. Innen de tre hovedområdene har vi satt opp flere tiltaksområder som vi regner som likt prioritert fra vår side. Faglige satsinger/fou/n Utdanningstiltak Andre særskilte tiltak Disse hovedtiltaksområdene har flere tiltak til felles som kunne vært ført opp flere steder, men som et tatt med bare ett sted. Eksempler er behovet for flere fagfolk, rekruttering av disse slik at de også blir værende. I tillegg til betingelser som lønn er det da også viktig å kunne tilby gode fasiliteter som 4

5 laboratorier som da berører investeringer. Et annet eksempel er behovet for å arbeide i allianser lokalt, regionalt og internasjonalt (SAK) for å styrke kvalitet og redusere kostnader. a) Faglige satsinger Forskning, utvikling og nyskapning KD sektormål 1, 2 og 3 Strategisk plan målområder 1, 2 og 4 AIØ virksomhetsplan 2015 side 2 og 4-5 Kobling AIØs utfordringer og tiltak: Styrke veksten i avdelings FoU- virksomhet slik at den ikke stagnerer - for på den måten styrke forskningsbasert utdanning og mulighetene for innovasjon og nyskaping. Bruke masterprosjekter strategisk for å utvikle FoU ved avdelingen og på den måten også legge forholdene godt til rette for egen akkreditering. Sikre at avdelingen kan delta aktivt i FoU- allianser internt og eksternt for å etablere robuste fagmiljøer. Legge til rette for egenakkreditering av doktorgradsprogrammet i ICT Engineering som har sin forankring på instituttene Data og realfag og Elektro. Bidra til videreutvikling av det «fjerde doktorgradsprogrammet» som Senter for nyskaping koordinerer utviklingen av: «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv». Satsingen er tverrfaglig og involverer fagmiljøer ved alle tre avdelingene. Styrke avdelingens konkurransekraft i rekruttering kvalifisert fagpersonale. Forskning, utvikling og nyskaping - midler til styrking av FoU/N- ved avdelingen. Avdelingen utviklet i 2012 en oversikt og strategi for en samlet studieportefølje som kan understøtte og være bærekraftig i forhold til Høgskolens universitetsambisjoner i I 2015 er det nødvendig å videreutvikle en samlet forskningsagenda som kan understøtte denne studieporteføljen. Forskningsagendaen skal forankres i tre hovedmomenter; behov for forskningsbasert utdanning, arbeidslivets behov og bedring i avdelingens rekruttering. Publiseringsfremmende tiltak (seminar, skrivegrupper etc.) Totalt Avsetning på AIØs budsjett

6 Senter for nyskaping KD sektormål 1 og 3 Strategisk plan målområde 3 AIØ virksomhetsplan 2015 side 2 og 4-5 Senter for nyskaping er et forsknings- og kompetansesenter innen fagområdene innovasjon og entreprenørskap. Senteret skal drive med forskning av høy kvalitet med nytteverdi for regionen, for utdanningstilbudet ved HiB og for forskningen for øvrig ved HiB. Senteret skal også fremme entreprenørskap og nyskapende samhandlingsprosjekter mellom FoU- institusjoner, næringsliv og offentlig sektor. Senter for nyskaping har en koordinatorfunksjon for det «fjerde doktorgradsprogrammet» som er under utvikling ved HiB: «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv». Satsingen er tverrfaglig og involverer fagmiljøer ved alle tre avdelingene. Satsingen krever en videre personaloppbygging på professornivå samt forskningsressurser for deltagelse i nasjonale og internasjonale prosjekter. I tillegg skal senteret bidra inn mot mastertilbudet ved HiB. Senteret har for tiden 8 medarbeidere, og i tillegg involveres fagpersoner ved instituttene på prosjektbasis. Senteret har hatt en svært positiv utvikling i En professor ble tilsatt ved senteret og to nye førsteamanuenser ble tilsatt i august Senteret fikk også besatt en ekstern finansiert stipendiatstilling i Det nye doktorgradsprogrammet («Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv») har også hatt utlysning av sine første stipendiatstillinger og ansettelse av de to første stipendiatene på programmet vil finne sted i løpet av våren Kobling AIØs utfordringer og tiltak: 1. Styrke samarbeidet internt på avdelingen mellom Institutt for økonomisk- administrative fag/ Senter for nyskaping og ingeniørfagene 2. Utvikle et felles og omforent system for innovasjonfasilitering hvor det er en tydelig arbeidsdeling mellom Senter for Nyskaping og Bergen Teknologioverføring 3. Bidra til utvikling av Nyskapingsparken Inkubator til et regionalt inkubatorsenter som tar en regional lederrolle. Dette skal realiseres i tett samarbeid både med de sterke næringsklyngene og med de ulike FoU- miljøene 4. Avklare organisasjons- og eierformen for en oppskalert satsing på inkubasjon. 5. Utvikling utdanningsprogram som tilrettelegger for entreprenørskap og forretningsideutvikling blant studentene Etablering av tverrfaglig forskning innenfor utvikling av nye energiformer (kobles opp mot Science City Bergen og teknologimiljøer ved AIØ) Etablering av tverrfaglig forskning rettet mot bransjeoverskridende teknologier(kobles opp mot Mediaklyngen, Ocean innovation satsingen (overføring av teknologi mellom relaterte bransjer) og teknologimiljøer ved AIØ) Videreutvikling av senteret som et forskningssenter 6

7 (søknadsskriving, forstudier, partnersøk m.m) Deltakelse i regionale, nasjonale og internasjonale tiltak for å fremme samhandling mellom HiB og omverden (Osterfjorden, Gode sirkler, diverse styringsgrupper, egenandeler i NFR prosjekt, EU- prosjekt mm) Utvikling av en masterprofil innenfor innovasjon og entreprenørskap Styrking og tilrettelegging for idefangst og entreprenørskap blant studenter (fasilitering av tiltak, studentinkubator, etablering av utdanningstilbud rettet mot ideutvikling og studentbedrifter) Mottakssentral for ideer ved HiB med kommersielt potensial b) Utdanningstiltak Studentrekruttering/inntakskvalitet KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4 Kontinuerlig arbeid med å styrke rekruttering til ingeniør/teknologiutdanning. Legge til rette for god rekruttering til avdelingens masterprogram gjennom god søknad- og inntakskvalitet til aktuelle bachelorstudier, samt god markedsføring av egne masterprogram både internt og eksternt. Styrke kvinneandelen studenter som for ingeniørstudenter i dag er ca. 3 av 10. Forbedre arbeidsmiljøet for studentene. Forkurs og realfagsklasser 2015 TeknoVest 2015 SAK: samarbeid med universitetet og høgskoler på Vestlandet for å øke rekruttering til teknologisk utdanning Jente- og teknologidag 2015 Rekrutteringsprosjekt, dataingeniør og informasjonsteknologi (skolebesøk) Tiltak for å sikre egenrekruttering av studenter til egne masterprogram gjennom oppfølging av bachelorstudenter. Sum Forkursstøtte fra rammebevilgning til HiB Avsetninger, AIØs budsjett Mål ekstern finansiering

8 Studentgjennomstrømning KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4 Styrke gjennomstrømningen ved AIØs teknologiske utdanninger ytterligere selv om den allerede er god i nasjonal målestokk. Styrke blandet undervisning ved å utvikle tilbud innen E- læring der de nye fasilitetene på Kronstad og i Møllendalsveien gir gode muligheter. Ferdigstille avdelingens laboratorier. Ferdigstille AV- utstyr i auditoriene og bruke mulighetene videooverføring og eventuelt opptak av forelesninger gir. Det antas at det fortsatt vil gå mye tid med til etablering av normal drift på Kronstad og i Møllendalsveien i 2015 slik at avdelingen derfor heller ikke i år legger opp til å sette i gang øvrig pedagogisk utviklingsarbeid eller større evalueringer. Videreføring av prosjekt «Økt gjennomstrømning» der sentrale tiltak i prosjektet er repetisjonskurs i matematikk for nye studenter, studentassistenter, ForVei, motivasjonsmidler for 1. klassene, nivådeling av studenter i matematikk, snublegrupper etc. Videreføring av mentorordning for studenter på bachelorprogram på denne måten øke rekrutteringen til AIØs masterstudier. Utvikling av e- læring og bruk av nytt AV- utstyr på Kronstad. Totalt Avsetninger, AIØs budsjett Utvikling av masterprogram og sivilingeniørutdanning KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 1, 3-4 Dimensjonere bemanningen for studentveksten de siste årene Søke egen mastergradsakkreditering på flere områder Utvikle sivilingeniørtilbudet med UiB, NHH (Science City Bergen) og andre aktører 5 nye faglige stillinger* for å redusere antall studenter pr fagansatt (inkludert bachelor) og styrke videre utvikling av master- og sivilingeniørutdanning. Søke egen akkreditering til masterprogrammene i Innovasjon og entreprenørskap, Undervannsteknologi og om mulig Energiteknologi

9 Strategiske mastermidler * Dette antas at dette innebærer at AIØs grunnbudsjett styrkes tilsvarende også for 2016 og utover. Internasjonalisering KD sektormål 1 Strategisk plan, målområde 1 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4, 5 Aktivt å benytte Internasjonalisering som et virkemiddel for å sikre kvalitet i utdanningen, blant annet gjennom NFR- prosjekt Global Subsea University Alliance. Dette innebærer også oversetting av bachelorstudiet i undervannsteknologi til engelsk. Forankring i avdelingens fagmiljø for å sikre at internasjonalisering blir sett på som viktig og inspirerende i emner og studieprogrammer. Ikke alltid tilstrekkelig sammenheng mellom fagområder for faglig samarbeid og fagområder for studentmobilitet. For innreisende studenter må undervisning/veiledning i hovedsak foregå på engelsk. Egenandel til NFR- prosjekt Global Subsea University Alliance Videreutvikle ordningen med internasjonale koordinatorer på det enkelte institutt for å oppfylle tiltakene i handlingsplan for internasjonalisering. Sum Avsetning AIØs budsjett 1 c) Andre særskilte tiltak Ferdigstillelse av undervisningslaboratoriene på Kronstad KD sektormål 1 og 4 Strategisk plan målområder 1 og 4 AIØ virksomhetsplan 2015 side 3-4 Høsten 2014 ble første prioritet gitt til å sikre undervisningen med den følge at det ikke har vært rom for å følge opp og ferdigstille alle laboratoriene i fullgod stand. Deler av laboratorieundervisningen er gjennomført med provisoriske løsninger, noe som ikke er gunstig i lengden og dermed bør adresseres snarest mulig. Ferdigstille avdelingens laboratorier. Ferdigstille AV- utstyr i auditoriene og bruke mulighetene videooverføring gir. 9

10 Ferdigstille undervisningslaboratoriene Ombygging av to kontorer for frigjøring av grupperomskapasitet Totalt Avsetning AIØs budsjett Science City Bergen KD sektormål 2 og 3 Strategisk plan målområder 2 og 3 AIØ virksomhetsplan 2015 side 4 Science City Bergen er et samarbeid mellom HiB, UiB, NHH, CMR og Uni Research, samt Statoil og BKK. Samarbeidet omfatter FoU, utdanning (sivilingeniør), rekruttering (energiskoler), innovasjon og inkubatorvirksomhet, tverrfaglig forskning innen energisystemer - alle er områder det er gunstige for AIØ å delta i. Det gir drahjelp spesielt til sivilingeniørutdanning som AIØ har ansvaret for, og til FoU/N. For 2015 er følgende spesielt viktig: Videreutvikle sivilingeniørtilbudet, vurdere oppstart av 5- årige sivilingeniørstudier sammen med UiB Etablere dedikert markedsføring av sivilingeniørtilbudet Initiere FoU- samarbeid innen energi Videre utvikling av sivilingeniørstudiet Såkornsmidler til utvikling av FoU- samarbeid Totalt Avsetning AIØs budsjett Rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonale KD sektormål 2 og 4 Strategisk plan målområder 4 Innen fagområdene er bygg, elektro, marinteknikk, undervannsteknologi, energiteknologi og teknisk samfunnsplanlegging er det spesielt utfordrende å rekruttere og beholde fagfolk. Dette kan adresseres på flere måter som alle direkte eller indirekte er medfører kostnader. Tatt i betraktning at gode fagfolk er den viktigste investeringen kunnskapsinstitusjonene gjør, er dette svært viktig å 10

11 prioritere. Oppstartskostnader som løper en begrenset periode er spesielt gunstige også fordi de har vist seg å være effektive. Dette gjelder rekruttering både nasjonalt og internasjonalt. Erfaring viser også at det er på de mest konkurranseutsatte områdene, er gunstig å bruke avdelingens nettverk og oppsøke mulige kandidater og informere om muligheter, heller enn å bare annonsere passivt. Tiltak for rekruttering av personale på spesielt konkurranseutsatte områder Avsetning AIØs budsjett Utvikling av strategiplan og evaluering av understruktur på AIØ KD sektormål 1,2 og 4 Strategisk plan målområder 4 AIØ virksomhetsplan 2015 side 7 AIØ skal utvikle egen strategiplan for den perioden og samtidig vurdere dagens under- struktur. Dette arbeidet er viktig å forankre godt i avdelingen slik at alle tilsatte får et eierforhold til planen og en omforent forståelse av hvor avdelingen skal og hvordan vi skal komme dit. Arbeidet skal gjennomføres med deltakelse fra mange av avdelingens ansatte i arbeidsgrupper på en rekke tema, og avsluttes med et dagseminar for alle ansatte 13. mai. Prosessen vil gå parallelt med arbeidet med utviklingen av HiBs nye strategiske plan og dermed også bidra med gode innspill dit. Utvikling av strategiplan for AIØ Evaluering av AIØs understruktur Totalt Avsetning AIØs budsjett Søknader om investeringsmidler i 2014 Instituttene har meldt inn begrunnede søknader om konkret vitenskapelig utstyr som er presentert instituttvis her, både til laboratorier for utdanning og FoU. Det er spesielt lagt vekt på utstyr mot masterutdanning og FoU. I tillegg kommer generisk IKT- og AV- utstyr som ikke er detaljspesifisert. Investeringer i vitenskapelig utstyr og inventar Institutt Tiltak Maskin og Ferdigstillelse av marin tank: Tanken er bygget men mangler alt av marinfag utsyr som bølgemaskin, slepevogn og en god del måleutstyr, 11

12 Bio- og kjemiingeniør Elektrofag totalbudsjett er 7 mill. kr. med finansiering i mill. kr.: 1,5 igjen i byggeprosjekt, 1,0 fra Framostiftelsen, 1,5 ekstern finansiering og forslag om 3,0 fra strategiske midler. Undervisningsutstyr: Instrumentell analyse, vannrenseanlegg (også FoU), HPLC- instrumentering, sentrifuger, måling av overflate/ grenseflatespenning/ reologi, impedansmåling av cellekultur Undervisingsrobot og portabelt elektrolaboratorium (samarbeid med maskin og marin) IKT- utstyr til arbeidsplasser for masterstudenter Dykkerutdanningen Det er usikkert om Dykkerutdanningen hører under AIØ i denne sammenheng. Dette, sammen med at den skiller seg i stor grad fra AIØs øvrige virksomhet, gjør at behovene for strategiske midler presenteres separat i et eget kapittel. Dykkerutdanningen gjennomførte et eget strategiseminar med ekstern deltakelse i juni og har følgende behov for strategiske midler: Hovedområde Faglige satsinger Utdanning Faglig kompetanseheving innen: Yrkessjåfør- kompetanse, HMS, Inspeksjonskurs, PE plastsveis Undervannsoperasjoner, vitenskapelig dykking, studentdatalab, NOKUT- søknad om eget fagområde (2- årig fagskoleutdanning), utvikling av IMCA- godkjent dykkerlederkurs Særskilte tiltak Utstyr for trykktesting av slanger Oksygenrom Verkstedsombygging (estimat - mellom og ) Investeringer Ny kai Trykk- kammer Dykkekurv og heis Nitrox dykkepost (komplett) Dykkerutdanningen mottok ikke strategiske midler i For flere av postene er det tilgjengelig mer detaljerte underlag. Geir Anton Johansen Dekan AIØ Bergen, 19. januar

AIØ- innspill til HiBs virksomhetsplan for 2015

AIØ- innspill til HiBs virksomhetsplan for 2015 AIØ- innspill til HiBs virksomhetsplan for 2015 Økonomisk handlingsrom Den overordnede utfordringen for AIØ er at handlingsrommet i løpet av 2014 er blitt mindre samtidig som virksomhetsomfanget med antall

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest

SCIENCE CITY BERGEN. Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest SCIENCE CITY BERGEN Et energi- og teknologisamarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv i Vest 1 VISJON Fremtidens energiløsninger kommer fra Vest SCB i ett blikk SCB er en virtuell og fysisk portal

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet?

Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Hvorfor og hvordan skal vi samarbeide med arbeidslivet? Eksempler på hvordan vi jobber på utdanningsområdet Erfaring med næringslivsringer og andre møteplasser Problemløsning og kunnskapsutvikling med

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11).

Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Tatt til orientering av instituttstyret 18. oktober 2011 (sak ISTN-IKM 08/11). Instituttets årsrapport for

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom

Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart. Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom Samarbeid mellom HiØ og NCE Smart Seminar på Fredriksten 06.02.2012 Prorektor Hans Blom 1 Disposisjon 1. HiØs deltakelse i utviklingen av NCE Smart 2. Studier ved HiØ relevante for NCE Smart 3. HiØs deltakelse

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom

Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom Velkommen til Østfold og Høgskolen i Østfold! OFA-TEK seminar 3. 4. nov. 2011 Prorektor Hans Blom 1 Dette vil jeg snakke om: Studiesteder og studier ved HiØ Samarbeid ned NCE Smart Energy Markets og Inspiria

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020 Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Universitets - og høyskolesektoren i Norge 8 universiteter 8 vitenskapelige høgskoler 2 kunsthøgskoler

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Bergen campus Kristiansund

Høgskolen i Bergen campus Kristiansund Høgskolen i Bergen campus Kristiansund Institutt for maskin- og marinfag Høgskolen i Bergen Instituttleder Nils O. Antonsen Høgskolen i Bergen Vi har cirka 7300 studenter og 750 ansatte. Høgskolen består

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder

Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi. Anne Kari Botnmark prosjektleder 2010 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Anne Kari Botnmark prosjektleder Målsettinger- pilotprosjekt teknologi Oslofjorden teknologiutdanning vil bli Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Tettere samarbeid mellom UiB og HiB innen real- og teknologifag - erfaringer, muligheter, potensial og scenarier

Tettere samarbeid mellom UiB og HiB innen real- og teknologifag - erfaringer, muligheter, potensial og scenarier Tettere samarbeid mellom UiB og HiB innen real- og teknologifag - erfaringer, muligheter, potensial og scenarier av Helge K. Dahle (dekan, MN) og Geir Anton Johansen (dekan, AIØ) 16. oktober 214 Regjeringen

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik

Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Forskning for innovasjon og bærekraft hvordan kan vi lykkes sammen? Kongsberg, 21. august 2015 Anne Kjersti Fahlvik Buskerud topp i næringsrettet forskning! Millioner Millioner Fra Forskningsrådet til

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG

Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG Strategigruppa 2010-2014 OPPSUMMERING FOR AVDELING FOR TEKNOLOGISKE FAG Kvalitetsutvikling For å sikre kvaliteten på undervisningen benyttes korrigerende tiltak basert på underveis- og sluttevalueringer

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet

Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Handlingsplaner 2008, IME-fakultetet Pr. 31.10. 2007 HANDLINGSPLAN 1 20 %. Antall publikasjonspoeng 2008 Tilhører mål: Endring publikasjonspoeng (utg.pkt. 2005): 20% Deltakelse i forskningssentra i Legge

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag. A Rune Johansen 25.januar 2010

INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag. A Rune Johansen 25.januar 2010 INGENIØRUTDANNINGEN Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag A Rune Johansen 25.januar 2010 Skoleverket og kulturinstitusjoner Helsevesenet Næringsliv og offentlig forvaltning Høy FoU aktivitet

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK)

Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) Presentasjon av Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Buskerud (ATEK) 1. Utdanningstilbud og studenttall 2. Forskning og eksterne aktiviteter 3. Oversikt over ansatte 4. Strategisk fokus HiBu ATEK Utdanningstilbud

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle. Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale posisjon og rolle Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Høgskolen i Nord - Trøndelag i dag status og faktainformasjon Fakta

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR INSTITUTT FOR INFORMATIKK OG E LÆRING 2016 2017

STRATEGISK PLAN FOR INSTITUTT FOR INFORMATIKK OG E LÆRING 2016 2017 STRATEGISK PLAN FOR INSTITUTT FOR INFORMATIKK OG E LÆRING 2016 2017 Denne planen er en justert versjon av strategiplanen for Avdeling for informatikk og e-læring 2011-2015. Det er altså ikke resultat av

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer