FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I KLUNGSETMARK FRITIDSPARK Vedlegg: -Søknad fra Fauske Idrettslag -Utkast til samarbeidsavtale om drift av snøproduksjonsanlegget Sammendrag: Fauske IL skal arrangere NM på ski 2 mars 2012 og i den anledning har Fauske kommune mottatt en søknad fra Fauske IL om kommunal investering i snøproduksjonsanlegg i Klungsetmarka fritidspark. Snøproduksjonsanlegget vil gjøre at man slipper reservearena for arrangementet, samt sie regionens innbyggere snøsie skiforhold for skisport i vintrene som kommer. Fauske IL ber om at kommunen står som eier av anlegget, men at Idrettslaget selv vil påta seg alt driftsansvar. Snøproduksjonsanlegget står på kommunens handlingsplan for fysisk aktivitet og er fullfinansiert med støtte fra sponsorer i lokalmiljøet Saksopplysninger Klungsetmarka prepareres med kommunal tråkemaskin og kommunalt ansatte som drifter og vedlikeholder løypenettet. I tilegg er det en stor dugnadsinnsats fra Fauske IL. Dette tilsammen har har ført til at anlegget i Klungsetmarka er blitt et topp skianlegg. Det har i mange år vært varierte/usie snøforhold i Klungsetmarka, i år er den beste vinteren på flere år. Ingen vet hvordan snøforholdene blir vinteren 2012 og vintrene framover skal Fauske IL arrangere NM på ski og da er det et av at det skal være snøsie forhold. For å slippe reservearena har Fauske IL arbeidet med å få skaffe finansiering til et snøproduksjonsanlegg. Fauske IL ber om at Fauske kommune står som eier av anlegget, noe som innbærer at kommunen står som spilmiddelsøker. Fauske kommune skal stå som eier, men idrettslaget skal vedlikeholde og drifte anlegget uten kostnader for kommunen. Det lages avtaler med idrettslaget vedrørende disse forhold (utkast til avtale ligger vedlagt).

2 Kostnadsoverslag: Kostnadsoverslaget viser en ca. sum på Finansieringsplan: Fauske Lysverk Gave Sparebanken N N Gave fra SKS Spilemidler Dugnad Momskompensasjon Totalt L Som det framkommer i finansieringsplanen er det satt opp spilemidler på Spilemidler er det mange års ventetid på. Dette gjør at Fauske IL ønsker at Fauske kommune mellomfinansierer dette beløpet. Beløpet tilbakeføres ved utbetaling av spilemidler. Saksbehandlers vurdering Et snøproduksjonsanlegg vil gi sie snøforhold i Klungsetmarka, noe som er viktig for skiidretten som har høy aktivitet. Det vi gi forutsigbare forhold for befolkningen som gjør at den fysiske aktiviteten øker i vinterhalvåret. Noe som er viktig for folkehelsa. Fauske kommune vil ha minimale utgifter på et slikt anlegg da idrettslaget skal dekke alt av drift- og vedlikeholdskostnader. I hht bestemmelsene fra dep. om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal anlegget driftes i 40 år og dette er kommunes ansvar da kommunen står som eier. Avtalen som gjøres med idrettslaget må derfor ha en varighet på 40 år. Avtalene vedrørende drift og finansiering må være inngått før kommunen inngår en mellomfinansiering av spilemidlene. Likeså må de økonomiske tilskudd til prosjektet overføres Fauske kommune. INNSTILLING: l. Fauske kommune godkjenner prosjektet med kostnader og finansieringsplan og påtar seg eieransvaret for snøproduksjonsanlegget. 2. Fauske Kommune søker og mellomfinansierer spilemidlene til snøproduksjonsanlegg til Klungsetmarka Fritidspark på ,- eks mva. 3. Mellomfinansiering av spilemidlene forutsetter at det er inngått avtaler med Fauske IL vedrørende finansiering, drift og vedlikehold av snøproduksj onsanlegget. 4. Dokumentasjon på tilskuddene fra sponsorene slik det framgår av finansieringsplanen må framlegges. 5. Mellomfinansieringen dekkes av avsetning ubundne investeringsfond.

3 Ragnar Pettersen Rådman

4 ~ È.~'...~ ' r41j~~;i' '.,.". ~.~-,.' : j d ~ Fauske kommuni:l -I Fauske kommune --.~Q?i~~~MY- Rådmannen 8200 Fauske KI;;sf)ririg--~" - - _.~. ~~'-'-i iì'~fil y~; J~~ / ;l~~1 SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I KLUNGESTMARKA FRITIDSPARk. Vi viser diverse samtaler på ditt kontor, og oversender søknad om at Fauske kommune kan stå for utbyggiñg av' sl1økanonanlegg i Klungsetmarka fritidspark. Bakgrunn for prosjektet er NM på ski i 2012 som er tildelt Fauske IL ski. Konkurransene skal gjennomføres i Klungsetmarka hvor Fauske IL har bygd nytt stadion, klubbhus og utvidet løypenettet med ca L O km hvorav 1,5 km er lyssatt. Ny vei er anlagt opp til anlegget med gode parkeringsforhold. Brukernes tilgang til anlegget og marka er betydelig enklere enn tidligere. Imidlertid er ikke anlegget klart for NM Større anleggsmessige "utbygginger" må finne sted. Det største tiltaket anleggsmessig er etableringen av et snøkanonanlegg. Et slikt anlegg er den beste snøgaranti vi som arrangør kan gi, noe vi er avhengig av for å kunne påta oss store arrangementer i framtiden. I tilegg vil et slikt anlegg sie klubben, kommunen og regionens innbyggere muligheten til å gå på ski fra oktober av. Et slikt anlegg vil også kunne trekke til seg grupper fra andre deler av landet som ønsker å legge samlinger til Fauske. Dette vil kunne gi klubben, kommunen og regionen meget god markedsføring og omdømmebygging. Selv om løypene i Klungsetmarka er tilpasset et NM på ski, er de like velegnet for den allmenne bruker. Vi har valgt et anlegg som produserer snøen på stadion for så å blir kjørt ut. Anlegget er så mobilt at snøkanonene også kan flyttes ut i traseen. Vann hentes fra Løvgavlen hvor det er en meget velegnet vannilde til denne bruk. Ny strømforsyning (høyspent) legges opp til stadion for å sie nok kapasitet. Et vellykket NM i 2012 kan gi klubben muligheten til å arrangere NM dell innen 4-5 år. Et NM del L har direktesendt TV under hele mesterskapet. Et snøkanonanlegg kan i så måte være avgjørende for om klubben vil bli vist slik tilit fra NSF. Snøkanonanlegg med produksjon på stadion har et totalt kostnadsbudsjett på inkl. mva. Forutsetningene som ligger til grunn for denne utbyggingen er at Fauske kommune står for utbyggingen og finansieringen av anlegget, mens Fauske IL langrennsgruppa skal ha ansvaret for drift og vedlikehold av dette. Enkelthetene oming dette nedfelles i 2 separate avtaler mellom Fauske kommune og Fauske IL Langrennsgruppa:

5 ~ ~~ -.-~~ ""_a- ~ - - '----;:,.,"' ~ : f --r~ -..."" L. Samarbeidsavtale finansiering av snøproduksjonsanlegg i Klungsetmarka fritidspark Denne avtalen inneholder bl a detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan 2. Samarbeidsavtale om drift av snøproduksjonsanlegg i Klungsetmarka fritidspark Denne avtalen inneholder detaljert budsjett over forventede årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. Vedlegger forslag til utforming av ovennevnte samarbeidsavtaler. Klubben vil være svært takknemlig dersom Fauske kommune kan påta seg denne utbyggingen og ser fram til et godt og konstruktivt samarbeide. Dersom De behøver ytterligere opplysninger ber vi Dem ta kontakt. Fauske 28. desember 2010 Med vennlig hilsen Fauske IL HKNM2012 Roger Kristensen Leder ( si~"\') ~Ska:Qh ~Šture Olsen Økonomiansvarlig

6 SAMARBEIDSAVTALE OM DRIFT AV SNØ PRODUKSJONSANLEGG (heretter kalt Avtalen) MELLOM Fauske Idrettslag, Langrennsgrppa (heretter kalt Laget) og Fauske kommune, (heretter kalt Eier) Denne Avtalen er undersevet i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar. Sted: Sted: Dato: Dato: For: Laget For Eier:

7 L. Avtalens formål Basert på behovet for og kommunens ønske om å tilby allmenneten stabile og gode skiforhold i godt preparerte løyper i Klungsetmarka frtidspark gjennom hele sesongen, inngås det avtale om felles finansiering av utstyr som skal benyttes til dette formål. 2. Avtaleperiode Avtaleperioden starter fra undertegning og løper i L O år fra dato til dato, sammenfallende med utstyrets avsivningstid. 3. Omhandlet utstyr Valg av type utstyr og leverandører skal skje etter anbudskonranse i kommunens regi. Nærmere spesifikasjon av utstyret finnes i kostnadsoverslaget med finansieringsplan som er vedlagt avtalen om finansiering av anlegget. 4. Eierforhold og ansvar Det innjøpte utstyr blir kommunens eiendom, men stiller dette vederlagsfritt til Lagets disposisjon for å oppfylle avtalens formål. Utstyret føres opp i kommunens balanse og avsives på vanlig måte. 5. Drift og vedlikehold Laget forestår drift av utstyret og har ansvar for vedlikehold og all bruk. Herunder følger også ansvar for alle drifts- og reparasjonskostnader som følge av normal bruk og slitasje. Nærmere om eventuelle garantibetingelser fremgår vil fremgå av kjøpsavtaler. Hendelser som kan dekkes av garantien meldes til Eier, som tar opp forholdet med utstyrsleverandør. Ved delvis dekning av kostnadene gjennom garanti, anses de kostnader som ikke dekkes som normale drifts- og reparasjonskostnader. Laget tegner nødvendig forsing. Det budsjetteres med følgende årlige drifts og vedlikeholdsutgifter: Forutsetninger:. Ingen kapitalutgifter. Snøproduksjon en gang pr sesong. Pass av anlegget under produksjon utføres på dugnad. Strøm:. Abonnement avgift 2 steder. Matevannspumpe 3000kwh. Snøproduksjon 8000 m3 4100, , ,00

8 . Frostsiing av anlegg 10000,00 Årlig vedlikehold, service forsiing med mer: Sum: +25 % mva Årlig kostnad totalt: 30000, , , ,00 6. Tilskudd til drift Denne avtale er ikke til hinder for at Laget kan søke om driftstilskudd til sitt arbeid for allmenneten på vanlig måte, men forplikter ikke kommunen til å gi tilskudd. 7. Oppbevaring Laget skal sørge for et bygg som kan beskytte utstyret mot vær og vind. Dette må gjøres snarest. 8. Opphør av avtale Dersom Laget på grnn av interne eller eksterne forhold ikke lenger er i stand til å oppfylle Avtalens pkt. 1 "Avtalens formål" eller vesentlig misligholder andre punkt i Avtalen, kan denne bringes til opphør. Før Avtalen bringes til opphør skal det gjennomføres drøftinger mellom partene i en positiv samarbeidstone for å finne løsninger som er akseptable for begge parter. Eier kan ved opphør av Avtalen frtt inngå samarbeid med andre frvilige organisasjoner/ foreninger eller selv forestå drift, slik at pkt. 1 " Avtalens formål" oppnås. Opphør av Avtalen som følge av dette punkt gir ikke Laget rett til økonomisk kompensasjon basert på innbetalt finansieringstilskudd.

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og xx ( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN Alle World Cup-arrangementer på ski som avholdes i Norge hvert år tildeles NSF av Det Internasjonale Skiforbundet

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Prospekt 2013 Barents Stadion

Prospekt 2013 Barents Stadion Prospekt 2013 Barents Stadion 1 Ressurser i prosjektet: Norbye & Konsepta AS, design og trykk 70 N arkitektur AS, Illustrasjoner og situasjonsplan Sjurelv AS, Prosjektledelse og ansvarlig for leveransen

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer