TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport Dato RØYKEN UNGDOMSSKOLE

2 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument nr.: 1 Filnavn: G:\Drm\ \7-PROD\B-BYGG\RAPPORT Tilstandsanalyse Røyken ungdomsskole.docx Revisjon 0 Dato Utarbeidet av Jarle G Tolås RIB Frank Holm RIE Dag Claussen RIV Sigrid Kartveit RIBR Trygve Fretheim Anne-Kari Hetterud LARK KONSTR Kontrollert av Harald S Johansen Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Erik Børresens allé 7 Postboks 113 Bragernes N-3001 DRAMMEN T

3 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 3 INNHOLD 1. INNLEDNING Oppdragsomfang Befaring Generelt om bygget Grunnlagsdokumenter SAMMENDRAG KOSTNADER SAMMENDRAG FAG BYGG ELEKTRO VVS BRANN UTEOMRÅDER BYGNINGSDELER OG TILSTAND... 13

4 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 4 1. INNLEDNING 1.1 Oppdragsomfang Rambøll Norge AS har fått i oppdrag å utarbeide tilstandsanalyse m/ kostnadsoverslag for Røyken ungdomsskole. Vurderingene omfatter fagene bygg, elektro, VVS og brannteknikk. Hensikten med rapporten er å kartlegge hvilke kostnader man må forvente seg ved valg av en minimums og en maksimumsløsing. Minimumsen omhandler drift i 5-10 år. Maksimumsen beskriver nødvendige kostnader dersom skolen skal oppfylle TEK10. I tillegg skal man her vurdere muligheten for å bygge en ny etasje oppå eksisterende bygg. Videre er det estimert kostnader til opparbeidelse av nye uteområder, noe som vil bli gjeldende dersom man går for en maksimums. 1.2 Befaring Etter avtale med oppdragsgiver baseres vurderingene på visuelle observasjoner, målinger og på opplysninger fra driftspersonell. Befaringer og møte med driftsansvarlige ble avholdt onsdag 14. mars Tilstede under befaringen var: Roy Wøien, Vaktmester Frank Holm, Rambøll (RIE) Dag Claussen, Rambøll (RIV) Jarle G Tolås, Rambøll (RIB) Tilstede på innledende møte samme dag var: Arne Henry Amdal, Røyken Eiendom Arild Dorholt, Røyken Eiendom Frank Holm, Rambøll (RIE) Dag Claussen, Rambøll (RIV) Jarle Glittenberg Tolås, Rambøll (RIB) Sigrid Karveit, Rambøll (RIBR) foretok befaring den 15. mars Anne-Kari Hetterud, Rambøll (LARK) foretok befaring den 20. mars Generelt om bygget Skolen er oppført i 1982 og er ca m² BTA fordelt på 2 etasjer. Hovedbæresystemet består av prefabrikkerte betongelementer med hulldekkeelementer og flatt tak. Hovedsakelig inneholder skolen en større undervisningsdel i 1.- og 2. etasje og en mindre administrasjonsdel i deler av 2. etasje. Deler av 1. etasje mot terreng er bygget som tilfluktsrom. Det er i alt én heis mellom etasjene. Det er ikke gymnastikkmuligheter på skolen og elevene må pr. i dag benytte Røykenhallen til dette formålet. Uteområdene er noe begrenset og av aktiviteter er det kun registrert en basketbane på baksiden. Røyken ungdomsskoles besøksadresse : Nils Slottsvei 3, Røyken. Gnr. 65, bnr Grunnlagsdokumenter Planer, snitt- og fasadetegninger, 1:50. Div permer vedr. tekniske forhold VVS Notat utarbeidet av Rambøll v/ Lars Petter Leikanger i 2012.

5 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 5 2. SAMMENDRAG KOSTNADER Fagområde Spesifisering Alternativ 1 Alternativ 2 Opsjon alternativ 1 Minimums Maksimums Vannbåret varmeanlegg Skal holde 5-10 år Tifredsstille dagens forskrifter TEK 10 Kun sekundæranlegget Bygningsteknisk Side Hjelpearbeider Elektroteknisk Side Hjelpearbeider VVS-Teknisk Side Brannteknisk Side Landskapsarkitekt uteområder Side DELSUM % uforutsett og 15% rigg/drift ENTREPRISEKOST Generelle kostnader: Prosj.adm, forprosjekt, detaljprosjekt, div 15% Byggekostnad eks.mva Spesielle kostnader: MVA (25%) Grunnkalkyle inkl.mva Reserver / forventede tillegg 5% Forventet prosjektkostnad Sikkerhetsmargin 3% RAMMEKOSTNAD Kostnadsestimatene er noe usikre, men de gir likevel indikasjon på hvilken størrelsesorden beskrevne utbedringer har. Alternativ 2 omhandler nødvendige kostnader for å tilfredsstille TEK10. Det vil likevel være naturlig ved en slik omfattende ombygging å koste på skolen en del ekstra når man først går i gang. Rammekostnaden for dette alternativet vil derfor trolig bli høyere. Det er ikke tatt med kostnader for påbygging av en ekstra etasje i denne omgang.

6 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 6 3. SAMMENDRAG FAG 3.1 BYGG Bygningen er fundamentert på utsprengte masser på fjell og det er ikke tegn på setninger i selve fundamenteringen. Det er heller ikke tegn på problemer med drenering. Det opplyses om at taktekkingen ble fornyet i Det ble da montert en PVC folie av type Protan SE oppå den gamle tekkingen. Tekkingen, slik den fremstår i dag ser ikke bra ut. Det mye folder og bulninger som fort kan føre til vannfeller. I tillegg er det betydelig strekk i folien ved parapeter flere steder. Tekkingen bør utbedres og trolig behandles som en garantisak. Det er foreløpig ikke meldt om lekkasjer gjennom yttertaket. Dører og vinduer har i utgangspunktet god kvalitet, men er svært slitt og delvis ødelagt i enkelte områder. Spesielt gjelder dette klasserom og korridorer i tilknytning til disse. Generelt sett må det gjøres en oppussing av alle overflater både på kort og lang sikt. Heimkunnskapsrommet ble oppgradert i 2006 og mye av gulvbeleggene i klasserommene er fornyet i samme tidsperiode. I lærerværelse/administrasjonen er det registrert setningsskader i innvendige teglvegger mellom arbeidsrom og materiellrom. Disse er tydelig synlige som horisontale sprekker og noen mindre vertikale sprekker. Mest sannsynlig har disse oppstått som følge av nedbøyning i plasstøpt dekke over tilfluktsrom. I følge folk som har vært på skolen i mange år oppsto sprekken like etter overtagelse og har siden da vært konstante. Det anbefales likevel en kontroll av nedbøyd betongdekke. Fasadene er stort sett i god forfatning bortsett fra at en del av fugene mellom veggelementene må fornyes. En del av beslagene rundt vinduer er ødelagte og må også fornyes. VURDERING VEDR. PÅBYGGING MED EN ETASJE. Vi har gjennomgått de bygningstekniske anbudstegningene for Røyken Ungdomsskole. Bygget er fundamentert til fjell med plasstøpte konstruksjoner. Over terreng består bygget av plasstøpte kjerner, prefabrikkerte veggelementer, dragere, søyler og hulldekker. Eksisterende tak er dimensjonert for samme nyttelast som dagens standarder krever for skoler. Det er mulig å bygge en ekstra etasje oppå eksisterende bygg. Det bør da velges en lett konstruksjon for å redusere nødvendige forsterkninger av dagens konstruksjoner. Det kan være aktuelt å etablere ny bæring på utvendig side av fasadeelementene. Det kan også være behov for å foreta en beregning med seismiske belastninger for bygget. 3.2 ELEKTRO Tilstanden til de elektrotekniske installasjonene er stort sett i god stand. Serviceavtaler for det generelle elektriske anlegget er etablert og utføres av Hurum Elektro. Oppvarming Bygget er basert på elektrisk oppvarming. Opprinnelig ble det benyttet Eswa takvarme for å dekke både transmisjonstapet og ettervarmebehovet for ventilasjonsanlegget, jf. for øvrig punkt Luftbehandling.

7 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 7 Varmeanlegget har ikke fungert etter hensikten, så anlegget er pr i dag utbedret/erstattet og friskmeldt. Ytterligere utbedringer/erstatninger vil om nødvendig bli gjennomført og belastes driftsbudsjettet. El varmeovner forøvrig fungerer greit. Generell belysning Belysningen består stort sett av downlight og nedhengte armaturer med lysstoffrør 1-2x65 W. Disse er av eldre årgang, men mye er byttet i forhold til byggeår og PCB sanering. Disse kan fortsatt benyttes, men det vil da være behov for tiltak ift mørke armaturer rundt om, samt manglende raster etc. Dette gjelder også en del utebelysning. Alle armaturer som mangler raster, deksler etc må utbedres/byttes. Dette spesielt for å forhindre berøringsfare, samt forhindre personskade ved at lyskilden knuses. Alternativt kan man vurdere en utskifting til mer energiøkonomiske lyskilder som kan redusere effektforbruket med opp til 30-35%. På bakgrunn av at armaturene er av eldre årgang, samt mange fra bygget var nytt, vil trolig en utskifting være fornuftig, selv med tanke på drift i 5-10 år. Markerings- og ledelys fungerer slik det skal og har serviceavtale Hurum Elektro. Tekniske anlegg Brannalarmanlegg er fra skolens byggeår Det er et sløyfebasert anlegget. Det ble opplyst at det er serviceavtale Hurum Elektro, og sentraltilknytning mot brannvesen. Innbruddsalarm med IR detektorer fungerer slik det skal og betjenes av Vaktservice. Manglende branntetting. Tiltak som må ses på i en tidlig fase: Bytte defekte lysarmaturer. Utbedre lysarmaturer med manglende avdekning. Merking av tavlerom, type, spenningssystem, adgang personell etc. Branntetting av tavlerom. Demontering av utfaset utstyr med tilhørende ledningsopplegg Elektrotekniske vurderinger er foretatt i henhold til gjeldende forskrifter og levetidsbetraktninger for komponenter og generelle installasjoner. 3.3 VVS De VVS-tekniske installasjoner i bygget er fra bygget ble oppført. Installasjonene bærer preg av et godt tilsyn og vedlikehold. Hvor tiltak har vært nødvendig har disse blitt utført basert på kost/nytte og budsjettmessige disponeringer. Utstyr som havarerer eller er utsatt for hærverk blir fortløpende reparert eller skiftet ut for å ivareta tiltenkt funksjon. Dette tas over driftsbudsjettet.

8 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 8 Utvendig VVS Det er etablert ventilasjonssystemer for Radon evakuering. Anlegget fungerer etter hensikten, men ventilasjonsanlegget må være i drift for å opprettholde en konsentrasjon på < 100 Bq/m 3 i skolens arealer. For øvrig fungerer VA installasjoner i grunnen. Sanitær Informasjon om bunnledninger og ledningsnettet forøvrig er basert på informasjon fra driftsleder og det opplyses om at det ikke er problemer med disse. Armaturer og utstyr fungerer etter hensikten og er fortløpende oppgradert til oppgraderingstidspunktets standard. Det ble avdekket mangler på rørisolasjon. Dette bør utbedres for å ivareta en best mulig komfort og energibesparelse. Brannslukking Driftspersonellet har rutiner på sjekk av byggets brannslanger, og er i henhold til gitte opplysninger funksjonelle. Luftbehandling Ventilasjonsanlegget er fra bygget ble bygget, men det utføres kontinuerlig tilsyn og vedlikehold av anlegget. Opprinnelig funksjoner fungerer som forutsatt, men over tid reduseres vil ytelsen (tilført behandlet uteluft). Det er etablert serviceavtale. Etteroppvarming av tilluften har opprinnelig blitt ivaretatt av varmeanlegget, men etter utbedring av varmeanlegget, jf for øvrig pkt Varme er installering av et elektrisk ettervarmebatteri nødvendig som er under utførelse. Driftsteknisk fungerer anlegget etter de krav som forelå ved byggets oppføring. Andre VVS-installasjoner Tilfluktsrommet bør settes i funksjonmessig i stand i henhold til de krav som forelå ved bygging! Inneklima Følgende redegjørelse er mottatt av skolens representant Anders Nordmo. Flertallet av de ansatte reagerer på det de opplever som "tung" luft, det vil si at de føler at de må ut for å få ordentlig luft. Mange melder også om hodepine i løpet av dagen eller mot slutten av dagen. Videre er det en del klager på for høy temperatur på arbeidsrom og i noen klasserom. Blant elevene meldes det også om mer hodepine, og da blant andre elever enn de som ofte benytter muligheten for å forlate klasserommet.

9 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 9 Årsaken til opplevelsen av tung luft og klager på hodepine er høyst sannsynlig for lite tilførsel av behandlet uteluft. Selv om eksisterende ventilasjonsanlegg ble prosjekterte med luftmengder over de krav som var stillet ved bygging, ligger disse betydelig under dagens forskrifter/normer. Alle ventilasjonsanlegg forringes over tid også når det gjelder ytelse. Hovedluftmengdemålinger er IKKE er utført. Årsaken til for høy temperatur kan ha mange årsaker, men siden det kun er på arbeidsrommet og i noen klasserom bør tiltak iverksettes for å finne mulig årsak, og utbedres. Det vises for øvrig til Notat V-NOT-01 utarbeidet av Rambøll Norge AS v/lars Petter Leikanger Røyken ungdomsskole Luftbehandlingsanlegg datert BRANN Generelt Det ble foretatt befaring på skolen , og tilstede på befaringen var Roy Wøien fra Røyken Eiendom, Yvonne Skaare og Sigrid Kartveit fra Rambøll. Befaringen startet med å gjennomgå branndokumentasjonspermen, samt å motta opplysninger om bygget og ansatte. Videre ble alle rom besiktiget. Bygget har 246 elever og 33 ansatte. Bygget har to etasjer, på hver ca 1500 m 2. Vi vil i det videre beskrive hva man må gjøre for å oppgradere bygget for å fungere i de neste 5-10 årene, dvs Byggeforskrift av 1987 (BF87), og hva som må til hvis man ønsker å oppgradere til dagens nivå, dvs Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10) Løsning etter Byggeforskrift av 1987 Seksjonering av bygget Iht BF87 kan skoler som har to etasjer oppføres i bygningsbrannklasse 3 (tilsvarer dagens brannklasse 1), når skolen deles inn i brannseksjoner pr 800 m 2, eller bygningsbrannklasse 2 (tilsvarer dagens brannklasse 2), når skolen deles inn i brannseksjoner pr 1200 m 2. Denne skolen har en grunnflate på ca 1500 m 2, og er delt i 3 seksjoner som er under 800 m 2. Dette innebærer at skolen kan tilfredsstille krav til bygningsbrannklasse 3. Bygningsbrannklasse 3 innebærer følgende krav: Konstruksjon Krav Tilstand Røyken US Bærende hovedsystem A 10 eller B 30 OK Sekundærbærende hovedsystem A 10 eller B 30 Branncelle B 30 OK Trapperom B 30 OK Trappeløp A 10 eller B 30 OK Ok

10 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 10 Det ble ytret ønske på befaring at man kutter ut seksjoneringsveggene og dørene, fordi dørene blir ødelagt jevnlig og representerer en utgiftspost. Det stilles ikke krav til seksjoneringsvegg iht dagens forskrifter, når arealet pr etasje er mindre enn 1800 m 2, og det er installert brannalarmanlegg. En skole i to etasjer, skal oppføres i brannklasse 1, noe som tilsvarer tidligere bygningsbrannklasse 3. Se kap for beskrivelse av ny. Branncelleinndeling Frem til i dag har det ikke eksistert tegninger som viser branncelleinndelingen i bygget. Rambøll lager på oppdrag for Røyken Eiendom branntegninger for dette bygget. Ved vår gjennomgang av bygget så vi at flere rom som skal ha branncellebegrensende funksjon, ikke hadde dører med brannkrav. I tillegg var det gjennomføringer som ikke var tettet, og enkelte steder var det hull i veggen mellom brannceller. Vi anbefaler at man tetter de veggene som skal ha branncellebegrensende funksjon, slik at man hindrer røykspredning i hele bygget ved en brann, samt monterer dører som har brannkrav. Dører inn til klasserom er utført som B 30. Kravet er korrekt, men dørene er defekte på en slik måte at de ikke er røyktette. Dørene må utbedres, slik at det ikke blir røykspredning til rømningsvei ved brann inne i klasserommet. Brannalarmanlegg Det er angitt i BF 87 at bygningsrådet kan stille krav om brannalarmanlegg. Det er uvisst hvorvidt det har blitt stilt krav til dette tidligere. På befaring ble det angitt at anlegget ble oppgradert for 3-4 år siden. Det er en mulighet for at det ikke ble stilt krav om brannalarmanlegg i dette bygget, og at det har blitt montert i ettertid. Med dette for øyet kan brannalarmanlegget sees på som et teknisk bytte, hvis man ønsker reduksjon på andre branntekniske krav (for eksempel seksjoneringsvegg). Velger man å følge det sikkerhetsnivået som er beskrevet i BF87, er det ikke nødvendig å gjøre mer med brannalarmanlegget. Nødlys Det var ikke krav til nødlysanlegg iht BF87. Det er installert et nødlysanlegg i dag. Nødlysanlegget er nytt, og det er montert markeringslys over dører til rømningsvei. BF87 angir at vindu som skal benyttes til rømningsvei, bør merkes som nødutgang. Dette er ikke gjort i dag. I tillegg er det flere steder hvor det burde vært markeringslys, hvor dette ikke var montert. Det gjelder blant annet over dør til utgang i 2. etasje og over dør inn til sløydrom i 1. etasje. Det anbefales at man oppgraderer nødlysanlegget, men det er ikke et krav. Rømningsvei Rømningsvei skal være utført som egen branncelle. Det ble observert rømning via andre brannceller. Dette gjelder rømning fra auditorium, som gikk gjennom klasserom for heimkunnskap. I tillegg gjelder det bibliotek og andre rom i 1. etasje, som har rømning via sløydsal. Dette er ikke iht BF87. Dette forhold som er vanskelig å utbedre uten å gjøre store inngrep i bygningen. Dette har med byggets arkitektur å gjøre, og man må endre formen på klasserommene hvis man skal lage korridor som leder helt til det fri. Man må se på andre tiltak for å tilfredsstille brannsikkerheten i bygget, som for eksempel å oppgradere brannalarmanlegget og nødlysanlegget.

11 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 11 Dette må vurderes av rådgiver som ser på helheten i bygget, og vurderer den totale brannsikringsstrategien for bygget. Trapperom BF87 stiller krav til at klasserom skal ha utgang til to lukkede trapperom, dvs at det skal være to dører mellom branncelle og trapperom (kalles Tr2 i dagens forskrifter). Trapperommet er utført med kun en dør mellom branncelle og trapperom (kalles Tr1 i dagens forskrifter). Slik arkitekturen i bygningen er, er det vanskelig å gjøre noe med dette. Bygget er planlagt med klasserom og tekniske rom, som har utgang direkte til trapperommet. For å utbedre dette forholdet, må man se på andre alternativer, for eksempel å oppgradere brannalarmanlegget og/eller øke kravet til dørene mellom klasserom og trapperom. Et slikt teknisk bytte må vurderes av brannrådgiver. Dørene inn til trapperommene er utført som F 30 S. Kravet til dørene er korrekt, men slik dørene brukes i dag er de satt ut av funksjon. Dørene inn til trapperommet må ha sin funksjon. Hvis de skal stå åpne, må de forrigles til brannalarmanlegget, slik at de lukkes ved en brannalarm. I tillegg må det være ryddig foran dørene, slik at man ikke hindrer rømning. Det stilles krav til røykluke i trapperom, men det er ikke installert røykluke i trapperommet i dette bygget. Etter vår oppfatning er det ikke nødvendig, da man får luftet ut røyk i trappen ved å åpne dører i 1. etasje og i 2. etasje. Bredde på rømningsvei Iht BF87 skal dør fra klasserom være 90 cm. Dør i rømningsvei (korridor) og til det fri skal være 1,2 m. Flere av dørene vi målte på befaring er smalere enn de angitte breddene. Det er vanskelig å utbedre slike forhold uten å gjøre større inngrep i bygningen. Det er mulig å gjøre andre tiltak, for eksempel oppgradere brannalarmanlegget. Slike vurderinger må gjøres av rådgiver, og det må sees i sammenheng med tilstanden i bygget for øvrig. Brannslange i trapperom Iht BF87 skal brannslanger ikke plasseres i trapperom. Dette fordi man da trekker brannslangen gjennom trapperomsdørene, og disse blir da stående åpne. Trapperommet har brannslanger plassert både i 1. etasje og 2. etasje. Dette er ikke en gunstig, og man må finne andre og bedre plasseringer for brannslangene. Korridor er et bedre sted for brannslangene, og disse bør flyttes inn i korridorene. Utvendig kledning og tak Tak som er isolert med brennbar isolasjon skal iht BF87 deles i arealer på høyst 400 m 2. Dette gjelder ikke hvis den brennbare isolasjonen er tildekket slik at den vurderes som ubrennbar. Det ble angitt på befaring at isolasjonen på tak er brennbar, og at den ikke er oppdelt. Vi har ikke kontrollert dette. En utbedring av forholdene på tak kan kreve store inngrep, og det må vurderes om dette er kostnadseffektivt. Utvendig kledning er tilfredsstillende.

12 RØYKEN UNGDOMSSKOLE Løsning etter Byggteknisk forskrift av 2010 Risikoklasse og brannklasse Dette bygget tilhører risikoklasse 3 (skoler) og skal tilfredsstille krav til brannklasse 1 (skole med to etasjer). Bæresystem og brannceller Bygget skal ha bærekonstruksjon i B 30, og brannceller i B 30. Det stilles krav til seksjoneringsvegg når grunnflaten er over 1200 m 2 uten brannalarmanlegg, og over 1800 m 2 med brannalarmanlegg. Siden det stilles krav til brannalarmanlegg for skoler uansett, anbefaler vi å gå bort fra en med seksjoneringsvegger. Kravet til bæresystemet og brannceller er tilfredsstillende, da bygget er utført i mur og betong. Enkelte rom var ikke skilt ut som brannceller, og må skilles ut som brannceller, se punkt Det anbefales at man går en runde i bygget og registrerer mangler i branncellebegrensende konstruksjoner, når komplette branntegninger foreligger. Dette gjelder utbedring av eksisterende dører, samt tetting av hull i branncellebegrensende vegger. Brannalarmanlegg Etter TEK10 stilles det krav om brannalarmanlegg kategori 2. Dette innebærer heldekkende brannalarmanlegg med optiske røykdetektorer i alle områder. Brannalarmanlegget må oppgraderes (detektorer i alle rom). Ledesystem Det er ikke entydig klarlagt hvorvidt det er krav til ledesystem i dette byggverket. I TEK 10 er det angitt at bygg for et stort antall personer skal ha ledesystem, uten at det er definert hva som menes med stort antall personer. I veiledningsteksten er det angitt at alle byggverk skal ha markeringsskilt. Vår anbefaling er at man beholder det systemet som er installert i dag. For å markere et par av utgangene bedre, kan man supplere med noen markeringslys. Dette gjelder ved utgang på plan 2, og ved rømning via sløyden i plan 1. Rømningsvei Krav til rømningsvei i TEK 10 er det samme som for BF 87. Dette gjelder både bredde, antall og rømning via annen branncelle. Se punkt for forslag til utbedring. Trapperom Krav til trapperom er det samme som for BF 87, se kap for beskrivelse av. Tilkomst for brannvesenet Det anbefales at man lager situasjonsplan for bygget. Denne viser hvordan brannvesenet har tilkomst frem til bygget, i tillegg til å vise brannkummer, angrepsvei, brannalarmsentral med mer. Det ble opplyst på befaring at biler som står parkert utenfor hovedinngang er til hinder for brannvesenets biler. Dette må endres umiddelbart.

13 RØYKEN UNGDOMSSKOLE Konklusjon brannsikkerhet Forskjellen på det branntekniske nivået som stilles for eksisterende bygg og nybygg, er ikke så stor for skoler på denne størrelsen og med kun to etasjer. Den største forskjellen består i at det i dag stilles krav til brannalarmanlegg for skoler, mens det tidligere var krav til seksjoneringsvegg og ikke brannalarmanlegg. Etter vår oppfatning er brannalarmanlegg et vesentlig bedre tiltak for personsikkerhet enn seksjonering. Vi anbefaler at man velger beskrevet under kap for denne skolen. 3.5 UTEOMRÅDER Dersom alternativ 2 med oppgradering til TEK10 blir aktuelt vil krav om universell utforming av uteområder slå inn. Begrepet universell utforming blir av Miljøverndepartementet forklart med at det er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Dette innebærer at bygninger, omgivelser og produkter blir utformet på en slik måte at ingen blir ekskludert på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne. For å kunne etterkomme krav om universell tilgjengelighet trengs en helhetlig opparbeiding av skoletomta hvor gode er for alle brukerne integreres i utformingen. Det anbefales å utarbeide en skisseplan for uteområdet, for å kunne gi et bedre grunnlag for å kostnadsberegne tiltakene. Kostnadsoverslaget i denne rapporten er gjort på bakgrunn av befaring av Røyken ungdomsskole, informasjon om universell tilgjengelighet i skolegårder og generelle erfaringspriser for uteanlegg til ungdomsskoler. Store deler av skoletomta er naturområde. Dette tas ikke med i vurderingen. Adkomstsonen og p-plassen må opparbeides på nytt. Gangvei ned til gymsalen til den videregående skolen bør være universelt tilgjengelig. Det bør tilrettelegges for noe mer aktiviteter, samt sittemuligheter. 4. BYGNINGSDELER OG TILSTAND Nedenfor følger skjema med tilstandsbeskrivelse og nødvendige utbedringskostnader. Nødvendige rive- og demonteringskostnader er inklusive. Tallene er eks.mva.

14 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 14 BYGNINGSDELER OG TILSTAND BYGG Eiendomsnavn: Røyken ungdomsskole Byggtype/-navn: Skole BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. / Mat. / Overflate Mengde Tilstandsbeskrivelse Tiltak Begrunnelse Minimums Maksimums 5-10 år TEK 10 1 BYGG 20 GRUNN OG FUNDAMENTER 21 Utsprengte maser på fjell. Fundamentert på betongsåler. Ok. Ingen tegn på setninger. Det er gjort tiltak mht. radon. Dette fungerer tilfredsstillende. Ingen. 2 3 GRUNN, Drenering 217 Drensledninger mest sannsynlig av plast. Ok. Ingen tegn på fuktighet i kjeller. Kontroll ved behov. HOVEDBÆRESYSTEM 22 Plassstøpte betongsøyler, bjelker og innervegger. Ok. Ingen. Jevnlig ettersyn. 4 5 YTTERVEGG, Hovedkonstruksjon YTTERVEGG, Hovedkonstruksjon 231 Mot terreng Plasstøpt betong. Tilstand er ok. Ingen. 231 Over terreng Isolerte fasadeelementer med vertikale fuger. Ok Ingen. 6 YTTERVEGG, Ikkebærende yttervegg etasje Isolerte trevegger i fasade i enden av korridor og i konferanserom i administrasjonsdel. 12 m² Kun 100 mm isolasjon i dag. Tilleggsisolering av vegg for å oppnå 200mm. krav YTTERVEGG, Dører og 2. etasje Enkle og 2-fløyede aluminiumsdører. Dørene er fra byggeåret og er slitte. Stadig vedlikehold og utskiftinger av deler. Anbefaler å fornye alle ytterdører i aluminium. Funksjon YTTERVEGG, Vinduer 234 Trevinduer med utvendige aluminiumsbeslag, dobbel isolerglass fra Generelt i god forfatning med normal slitasje. Betydelig mer slitasje i 2. etasje. Her er det manglende pakninger, slitte åpningsmekanismer, slitte overflater på kamer og rammer. Alt. 1: Betydelig opprustning av vinduene mht. ny pakninger og utbedring av åpningsmekanismer. Dette gjelder hovedsakelig klasserom i 2. etg. Alternativ 2: Vinduene fornyes i sin helhet for å tilfredsstille dagens krav til u-verdi. Funksjon YTTERVEGG, Utv. kledning og overflater 235 Over terreng Prefabrikerte betongelementer med frilagt tilslag i fasaden. Vertikale fuger. Tilstanden er generelt bra. Ingen Funksjon 10 YTTERVEGG, Utv. kledning og overflater 235 Fuger Plyuretanfuger eller lignende. En del slitte og manglende fuger enkelte steder. Alternativ 1: Utbedring og fornying av fuger der disse mangler. Alternativ 2: Fornying av alle fuger. Funksjon YTTERVEGG, Utv. kledning og overflater 235 Beslag Aluminiumsbeslag rundt vinduer og som vannbrett. Generelt i god forfatning. Større slitasje og Alternativ 1: Utbedre og fornye enkelte beslag. manglende beslag enkelte steder. Spesielt i 2. etasje Alternativ 2: Fornye alle beslag rundt vinduer ifbm mot vest og sørvest. fornying av vinduer. Funksjon YTTERVEGG, Innvendig overflate 236 Generelt Malte betongoverflater, malt gips og strie. Stort sett god tilstand. Noe slitt i enkelte områder, spesielt i klasserom. Alternativ 1: Maling av vegger på utsatte områder. Alternativ 2: Maling av alle yttervegger. Estetikk INNERVEGGER, Overflater 246 Generelt Malte betongvegger, malt gips og strie, teglvegger og panelvegger. Over middels slitasje og misfarging på malte veggoverflater. Noen hull og mekaniske skader enkelte steder. Alternativ 1: Behov for generell oppussing av alle innervegger. Alternativ 2: Fornying av alle overflater. Estetikk INNERVEGGER, Overflater 246 Adm.del i 2. etg Malte betongvegger, malt gips og strie, teglvegger og panelvegger. God tilstand på alle overflater. Horisontale sprekker i teglvegger mellom arbeidsrom og materiellrom. Tyder på setninger som følge av nedbøyning i dekke over tilfluktsrom. Sprekkene har mest sannsynlig oppstått like etter overtagelse. Sprekkene må utbedres. Estetikk INNERVEGGER, Dører etg Finerdører B30 og 30dB i korridorer og klasserom. Malte ståldører i tekn.rom. Aluminiumsdører enkelte steder. Normal slitasje i forhold til alder. En del slitte fuger rundt dører i korridorer. En del av lufteventilene i dørblader i tilfluktsrom er ødelagt. Alternativ 1: Normalt vedlikehold og ettersyn. Noe utskifting av ødelagte dører. Alternativ 2: Alle innerdører i 1. etg. fornyes. (Ca. 46 stk) Funksjon INNERVEGGER, Dører etg Finerdører B30 og 30dB i korridorer og klasserom. Malte ståldører i tekn.rom. Aluminiumsdører enkelte steder. I administrasjonsdel (lærerværelse) er tilstanden på døren meget god. I korridorer og klasserom for øvrig er tilstanden svært dårlig med mange slitte og ødelagte dører. Flere dører er sprukket og knekt, spesielt dørene mellom klasserom og korridorer. Alternativ 1: Normalt vedlikehold og ettersyn av dører i administrasjonsdel. Øvrige dører i 2. etg må fornyes. (30 stk). Alternativ 2: Alle innerdører i 2. etg. fornyes inkl. administrasjonsdel. (Ca. 54 stk) Funksjon

15 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 15 Post Bygningsdel NS kode BYGG 20 TILSTAND KOSTNADER Plassering Konstr. / Mat. / Overflate Mengde Tilstandsbeskrivelse Tiltak Begrunnelse Minimums Maksimums 5-10 år TEK INNERVEGGER, Foldedører etg Folderdør i tre mellom klasserom og bibliotek. Svært slitt. Lukker ikke tilfredsstillende mot karmer. Foldedør anbefales fornyet. Funksjon INNERVEGGER, spanskvegger 244 Generelt Toalettskillevegger. Tilstanden er jevnt over god. Alternativ 1: Kun normalt vedlikehold og ettersyn. Alternativ 2: Fornying av alle spanskvegger. Funksjon DEKKER, Frittbærende etasje Hovedsakelig hulledekkelementer. Plasstøpt betongdekke over tilfluktsrom. Tilstand er ok. Det er likevel tegn som tyder på nedbøyning i støpt dekke over tilfluktsrom. Kontroll av dimensjon og bæreevne på støpt dekke over tilfluktsrom. Sikkerhet DEKKER, Gulv på grunn etasje Støpt betonggulv på grunn. Tilstand er ok. Ingen. 21 DEKKER, Gulvoverflate 255 Generelt Linoleumsbelegg i korridorer og fellesarealer. Nyere vinylbelegg i klasserom. Ubehandlede betonggulv i tekniske rom. Generelt normal slitasje på linoleumsbelegg. Noe mer slitt i korridorer. Alternativ 1: Anbefaler å bytte gulvbeleggene i korridorer. Alternativ 2: Alle gamle gulvbelegg fornyes untatt de som ble lagt for noen få år siden. Funksjon / estetikk DEKKER, Himlinger 256 Generelt T-profilhimlinger (systemhimlinger) i klasserom, undervisningsrom, kantine og kontorer. Akustikkplater montert direkte på betongdekke i tilfluktsrom og bibliotek. Malte betonghimlinger i tekniske rom og deler av tilfluktsrom. En spesiell type aluminiumsprofiler i himling i korridorer og fellesarealer. YTTERTAK, Primærkonstruksjon 261 Generelt Flatt tak med bærende hulldekkeelementer isolert og tekket på oversiden. (kompakt tak). Himlinger er stort sett fra byggeår og er slitte. I en del av klasserommene er det større skader. Enkelte steder er himlingene fornyet i senere tid. Profiler i korridorer og fellesarealer har en del bulker og skader. Ingen tegn til svakheter i primærkonstruksjon. Alternativ 1: Anbefaler å fornye gamle og ødelagte systemhimlinger og akustikkplater. Spesielle aluminiumsprofiler i korridorer som er skadet anbefales reparert. Alternativ 2: Alle systemhimlinger og akustikkplater fornyes. Betonghimlinger males. Ingen. Funksjon / estetikk YTTERTAK, Taktekning 262 Flatt tak med innvendige nedløp. Taket ble omtekket med Protan SE 1,6 folie i Det er i følge driftsansvarlige ikke registrert lekkasjer fra taket. Det opplyses om at ny folie ble montert oppå den gamle. Det er mye folder og "vannfeller" i folien. I tillegg er det registrert betydelig strekk i folien i overgang mot parapeter. Dette medfører fare for rivninger og skade på beslag. Mye rusk og urenheter på takflatene. Vi mener at folietekkingen må utbedres for å eliminere folder og strekk. Dette vil i verste fall innebære omtekking av hele taket. I tillegg anbefaler vi at taket etterses flere ganger pr. måned pga av gjenstander som stadig kastes opp på takflatene, med den konsekvens at folien ødelegges.kostnadsestimatet legger til grunn omtekkting av hele taket. Funksjon YTTERTAK, Takrenner og nedløp 265 Generelt Innvendige nedløp. Spesifikk tilstand på nedløpsrørene er ikke kjent. Det er ikke meldt om problemer. Jevnlig ettersyn og vedlikehold. Funksjon 26 TRAPPER M.M, Innvendige 281 Plassstøpt betongtrapp i foaje/fellesareal belagt med linoleum/vinyl belegg. Tilstanden på betongtrapp er god. Ingen. 27 ANNET, Tilfluktsrom 29 Tilfluktsrom er etablert i den nordvestlige delen av bygget under terreng. Ut fra de opplysninger vi har er tilfluktsrommmet fortsatt aktivt og skal være klargjort innen 72 timer. Det er ikke fremlagt noe instruks for beredskap av tilfluktsrommet. Det må foretas ny gjennomgang med Sivilforsvaret og ny instruks må utarbeides. Videre må pålagte forhold etter en slik gjennomgang utbedres. Funksjon ANNET, Hjelpearbeider Div bygningsmessige hjelpearbeider vedr. VVS og Elektro ANNET, Tilleggsisolering 1. og 2. etasje Alle yttervegger over terreng. Tilleggsisolering av ytterveggervegger over terreng for å oppnå U-verdi < 0,22 W/m²K ihht, TEK ANNET, HC toalett Mangler HC-toalett i 1. etasje. Etablering av HC-toalett i 1. etasje

16 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 16 BYGNINGSDELER OG TILSTAND ELEKTRO Eiendomsnavn: Røyken ungdomsskole Byggtype/-navn: Skole BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. / Mat. / Overflate Mengde Tilstandsbeskrivelse Tiltak Begrunnelse Minimums Maksimums 5-10 år TEK 10 ELKRAFT 20 1 Dokumentasjon 17 Det foreligger dokumentasjon for kontroll av anlegg tilhørende elektrofag, basert på avtaler med diverse firma. Det foreligger delvis en samlet FDV for det elektriske anlegget, ref. Vaktmester. Tilfredstillende Ingen tiltak v/ minimums. Myndighetskrav: Int.kontr.forskr. og FEL Basisinstallasjoner for elkraft 41 Det er benyttet kabelbruer, kanaler og skjulte stål/plastrør for fremføring av kabler. Kabelbruer ok. Ingen tiltak v/ minimums. iht forskrift FEL 98 og NEK 400: Høyspent forsyning 42 Nettstasjon i bygg, ikke vurdert. Fornying av trafo. Pris forutsatt ved bruk av eksisterende traforom. Kostnader ved eventuell skjerming mot elektromagnetisk felt fra trafo til kr Systemer for hovedfordeling 5 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 6 Kursopplegg til alminnelig forbruk 7 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner 8 Kursopplegg for driftstekniske installasjoner 432 Hovedtavle uendret siden bygget var nytt. UZ elementer og hovedbryter. Ryddig og i god stand. Termografering hvert 3. år YIT. Alt 1: Merking ift FEL. Alt 2: Fornying av hovedtavle. Ikke iht forskrift FEL 98 og NEK 400: Underfordeling, stativer i nisjer Tilstand ok, men må ryddes og renses, samt merkes. Alt 1: Ryddes, rengjøres iht FEL. Alt 2: Fornying av underfordelinger Det er åpent og skjult forlegning. Noe åpent anlegg av nyere tid. Installasjonen fremstår i hovedsak som god, noen få steder hvor kabling ikke er tilfredstillende festet eller av utkoplet art. Alt 1: Løse ledninger må festes bedre og anlegg som ikke er i bruk må fjernes. Alt 2: Fornying av kursopplegg. Ikke iht forskrift FEL 98 og NEK 400: 2010 Ikke iht forskrift FEL 98 og NEK 400: Tavle for ventilasjonsanlegg. Fremstår som ryddig og fungerende Ingen tiltak. Ikke iht forskrift FEL 98 og NEK 400: Åpen og skjult forlegning. Ok Ingen tiltak v/ minimums. Alt 2: Fornying av kursopplegg. 9 Belysningsutstyr 442 Utstrakt bruk av lysstoffrør armaturer med og uten deksler samt noe bruk av armaturer med standard sokkel og sparepærer. Varierende kvalitet på generell belysning med noe nytt. Eldre armaturer i korridorer, og tilhørende ganger bør vurderes fortløpende, men kan fungere videre. Noe dårliger kvalitet på endel armaturer, og spessielt i tilfluktsrommet. en god del belysningen har sviktende gitterer, enkelte armaturer er ikke i funksjon grunnet manglende gitter. Tiltak på defekte lysarmaturer må utføres. Annet generellt belysningsutstyr av eldre årgang kan fremdeles bestå for så å følge en naturlig utskifting over driftsbudsjettet. Hallbelysning består av 64 armaturer og bør utbedres med bedre gitterer/ skjerming for å forhindre ødeleggelser og personskader, på bakgrunn av uttalelser fra driftsansvarlig. Selv om armaturene fortsatt kan benyttes vil det i en energiøkonomisk sammenheng være fornuftig å vurdere en utskifting innen kort tid. Kostnadsoppsettet blir skjerming av eksisterende. Alternativt full utskifting ift lyskrav. Ikke iht forskrift FEL 98 og NEK 400: 2010 Vedlikehold og forurensingslov EE avfall. Forbedre lysmengde ift dagens krav og ønsket levetid på skolen Nødlysutstyr 443 Desentraliser nødlysanlegg Fremstår som et godt anlegg. Det er interne testrutiner, samt vedlikehold og serviceavtale med Hurum Elektro. Noe manglende dekning Vedlikehold. Gjennomgang av anlegget, evnt bytte eller suplere manglende armatur Elvarme 45 Bygget har elektrisk oppvarming. Det er i utgangspunktet oppvarmet med eswa i tak, montert da bygget var nytt. Defekte eswa`er er erstattet med varmepaneler i tak, montert i himling. Elektriske panelovner i øvrige områder. Tilfredsstillende. Ingen tiltak v/ minimums. Ved max vil det bli benyttet vannbåren varme. Man vil da få noen kostnader ved demontering av gammelt anlegg. iht forskrift FEL 98 og NEK 400: Drifttekniske anlegg 46 Åpen og skjult forlegning. ok Ingen tiltak v/ minimums. Alt 2: Fornying av drifttekniske anlegg

17 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 17 BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. / Mat. / Overflate Mengde Tilstandsbeskrivelse Tiltak Begrunnelse Minimums Maksimums 5-10 år TEK 10 ELKRAFT Brannalarm 542 Brann alarmanlegg fra byggeår. Sentral montert på kontor hos Vaktmester. Nøkkelboks ved inngang. 14 Adgangskontroll, innbruddsog overfallsalarm Sløyfebasert anlegg med meldere i alle nødvendige arealer. Tilkoplet brannvesen. Serviceavtale med Hurum Elektro. O-Plan var ikke monter ved inngang. Det kan hende Brannvesen aksepterer dette. Mulig behov for O-Plan ved inngang. Det kan hende Brannvesen aksepterer slik det er nå. Alt 2: Nytt brannalarmanlegg. forskrift Forskrifter om automatiske brannalarmanlegg (FG) HO 2/ Innstallering av innbrudds- og overfallsalarm Lyd og bilde 55 Gammelt TV anlegg Fornying av TV-anlegg Heis 62 Hei fra byggeåret Underlagt heiskontrollen. Serviceavtale. Alt 2: Fornying av heis Utomhus 74 Div utebelysning. Fornying av belysning Hjelpearbeider Div hjelpearbeider vedr. VVS

18 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 18 BYGNINGSDELER OG TILSTAND VVS Eiendomsnavn: Røyken ungdomsskole Byggtype/-navn: Skole BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. / Mat. / Overflate Mengde Tilstandsbeskrivelse Tiltak Begrunnelse Minimums Maksimums 5-10 år TEK 10 VVS 3 VVS / Generelt 30 1 Generelt 30 Noen mangler. Ivareta komlettere DV-instruks. Drift VVS / Sanitær 31 2 Isolasjon av 316 Noen mangler. Mangler isoleres. Komfort og energi sanitærinstallasjoner VVS / Varme 32 3 Generelt Nytt vannbårent varmeanlegg basert på fjern- /nærvarmeanlegg for å erstatte eksisterende elektriske anlegg. Medtatt er kun sekundæranlegget. Tilfredsstille TEK VVS / Luftbehandling 36 4 Luftbehandling 36 Teknisk rom Det vises til Notat V-NOT-02 utarbeidet av Rambøll Norge AS v/lars Petter Leikanger Røyken ungdomsskole Kostnadsvurdering oppgradering av luftbehandlingsanlegg" Alternativ 1. Tilfredsstille arbeidsmiljøloven Luftbehandling 36 Det vises til Notat V-NOT-02 utarbeidet av Rambøll Norge AS v/lars Petter Leikanger Røyken ungdomsskole Kostnadsvurdering oppgradering av luftbehandlingsanlegg" Alternativ 2 Tilfredsstille TEK Måling av hovedluftmengde 36 Teknisk rom og hovedfordelinkanaler i korridor. Ukjent Foreta hovedluftmendemålinger for å kunne dokumentere en eventuell årsakssammenheng til opplevelsen av inneklimaet. Konkretisering av dagens kapasiteter VVS / Andre VVS installsjoner36 7 Tilfluktsrom 39 Tilfluktsrom Visuelt akseptabelt. Gjennomføre funksjonstest og oppgradere teknisk utstyr i henhold til opprinnelig krav. Opprettholde tiltenkt funksjon Automatikk / SD 56 / 57 8 Automatikk / SD 56 / 57 Automatikk / SD Nytt automatikk- og SD anlegg tilknyttet varme og ventilajsonsanlegg inkl. romstyring Tilfredsstille TEK

19 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 19 BYGNINGSDELER OG TILSTAND BRANNTEKNIKK Eiendomsnavn: Røyken ungdomsskole Byggtype/-navn: Skole BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. / Mat. / Overflate Mengde Tilstandsbeskrivelse Tiltak Begrunnelse Minimums Maksimums 5-10 år TEK 10 BRANNTEKNIKK 1 Branndokumentasjon Branndokumentasjonsperm finnes, men trenger en gjennomgang. Gå gjennom permen og foreslå forbedringer Krav Bærende konstruksjoner Betong og mur Ok Ingen tiltak Branncellebegrensende konstruksjoner Brannceller må vises på tegninger Ikke vist på tegninger i dag Det må utarbeides branntegninger for bygget (Dette oppdraget utføres allerede av Rambøll) Krav Branncellebegrensende konstruksjoner, gjennomføringer Mur og gipsvegger Det er observert hull i branncellebegrensende vegger Når man mottar branntegninger, må man registrere hull som må tettes. Det er likevel tatt med et estimat på hva dette vil koste. Krav Branncellebegrensende konstruksjoner, dører Tredører B 30. Dører i brannceller er defekte, og noen dører er uten brannkrav. Når komplette branntegninger mottas, må hele bygget gjennomgås, og man må ta stilling til hvilke dører som må byttes, og hvilke hull som må tettes. Det er likevel satt opp et estimat på hva dette vil koste ved en minimums. Ved maksimums er diss kostnadene tatt med under RIB. Krav Overflater i rømningsvei Mur og betong Overflater OK Ingen tiltak Krav Brannslanger 5 brannslanger, 2 stk montert i trapperom Brannslanger bør ikke være montert i trapperom Bør flyttes til korridor Krav Brannalarmanlegg Brannalarmanlegget har detektorer i fellesområde. Man bør supplere med detektorer i alle rom. Ikke krav iht BF Ledesystem Det er montert ledesystem i hele bygget, men systemet er ikke fulldekkende. Det bør suppleres med markeringslys ved noen utganger, og over vinduer som skal benyttes til rømning. Krav Sjakt Det er en sjakt i bygget Sjakten er OK Ingen tiltak Himling i rømningsvei Himling fungerer som fordeling for ventilasjon og strøm. Himlingen må ha branncellebegrensende funksjon. 12 Tak Det ble opplyst på befaring at isolasjon på taket ikke er inndelt i seksjoner på 400 kvm. Dette er ikke undersøkt. Enkelte steder var himlingen tatt ned. Dette må utbedres. Himling utbedres. Krav Vi anbefaler ikke tiltak vedr tak. Krav 0 0

20 RØYKEN UNGDOMSSKOLE 20 BYGNINGSDELER OG TILSTAND LANDSKAPSARKITEKTUR Eiendomsnavn: Røyken ungdomsskole Byggtype/-navn: Skole BYGNINGSDELER TILSTAND KOSTNADER Post Bygningsdel NS kode Plassering Konstr. / Mat. / Overflate Mengde Tilstandsbeskrivelse Tiltak Begrunnelse Minimums Maksimums 5-10 år TEK 10 LARK 1 Adkomstsone og parkering Trafikkfarlig og uryddig adkomstsone til hovedinngangen til skolen (uoversiktlig parkeringsareal, ingen god kiss & ride, dårlig avfalls (plassering, samt tømmemuligheter)). Ingen HC p-plasser. Stigningen for å komme til skolens bakside er noe for bratt (brattere enn 1:12). Det er ingen ledelinjer/kontraster i belegg som leder mot innganger dette er viktige oriente-ringstiltak for blinde og svaksynte. Mangelfull belysning, som kan gjøre det vanskelig å orientere seg. Rømningsvei i 1. etg er ikke universelt tilgjengelig (høyt trinn). Dette er ikke et krav i PBL. Opparbeiding av adkomstsone, ledelinjer, belysning og parkeringer. Krav Gangvei til gymsal Ungdomsskolen benytter den videregående skolens gymsal, gangveien dit er ikke universelt til-gjengelig, brattere enn 1:12 Til rette legge for ny gangvei til gymsal. krav Generell tilrettelegging i skolegården Få sittemuligheter/benker. Noen benker plassert på gress (ikke universelt tilgjengelige). Det er stedvis bratt på tomta. Det nordvestre hjørnet av skolebygget burde vært sikret med rekkverk. En basketballbane er elevenes eneste tilbud til aktivitet i skolegården. Til rette legge for aktiviterer og sittemuligheter. krav

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak-

Brannsikker bygård. -prioritering av sikringstiltak- Brannsikker bygård -prioritering av sikringstiltak- Prosjektgruppa Brannsikker bygård Oslo brann- og redningsetat 2002 Brannsjefens ord Det har vært mange dramatiske branner i de gamle bygårdene opp gjennom

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Delrapport: Bygg og infrastruktur

Delrapport: Bygg og infrastruktur Delrapport: Bygg og infrastruktur Versjon 1.0 Figurliste... 4 1 Definisjoner... 6 2 Nøkkelopplysninger om bygningsmassen... 7 2.1 Kristiansand... 7 2.2 Flekkefjord... 9 2.3 Arendal... 9 3 SSK, Eg... 11

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer