INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER"

Transkript

1 INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER Innhold Nærmiljøanlegg TBUS... 3 Selvgående sopemaskin... 3 Ventilasjon Dokkahallen... 4 Pumper fyranlegg Dokkahallen... 4 Energimerking av kommunale bygg... 4 Utomhus skoleområder Torpa og Dokka... 5 Overvann Landmo... 5 Solskjerming Dokka Ungdomsskole... 5 Nødlys Landmo... 6 Tak over kantine Landmo... 6 Krakker og søppeldunker Dokka Sentrum... 7 Fortau Nedre Smebyveg og Lyngveien... 7 Generelle Trafikksikkerhetstiltak og registreringstiltak ÅDT... 7 Forprosjekt fortau Sollisvingen... 8 Forprosjekt fortau Landmoveien... 8 Omlegging vei Nybakktåje... 9 Ny lagringsløsning (SAN)... 9 Ny sonemodell i vår it-struktur Fornyelse av terminalservere for alle ansatte på sikker sone Restrukturering av datarom Sikker utskrift Utvidelse av skoleløsning ROS-tiltak, Aggregater Brukt hjulgående gravemaskin Asfaltering Åmot gjenvinningsstasjon Kommunedelplan VA konsulentbistand Brovold vannverk utbedring vannglass og fjerne trykktank Renovere vannverk Torpa tilleggsbevilgning Forprosjekt renovering eller tilknytning Riisby renseanlegg Ny PLS Dokka RA... 15

2 ENØK Dokka RA ventilasjon og tildekking Polyerbreder Dokka RA Vannledning Dokka RA Vinjarmoen pumpestasjon inkl ledningsnett og nye næringstomter Overbygg Holtelia trykkøkningsstasjon... 17

3 Nærmiljøanlegg TBUS Sum: ,- Dette er et tiltak som vil omfatte både TBUS og TDE. Kostnad må vurderes i forbindelse med planlegging av tiltaket. Sum er derfor foreløpig ikke anslått. I flg. prioritert handlingsprogram for anleggsutbygging i vedtatt Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (kommst. sak 110/11) er det planlagt flerbruksanlegg (nærmiljøanlegg) ved Torpa Barne- og ungdomsskole med byggestart Anlegget er kostnadsbergegnet til kr ,- med kommunal egenandel på kr ,- Vedtatt handlingsprogram for anleggsutbygging følges opp. Utemiljøet ved skolen i Torpa forbedres vesentlig til glede for elevene på skolen og øvrige brukere (på kveldstid). Selvgående sopemaskin SUM: ,- Innkjøp av ny selvgående sopemaskin til bruk i Dokka sentrum og ved kommunale bygninger. Netto kr ,- + mva. Sopemaskinen er et sentralt element i å holde Dokka sentrum og uteområder rundt kommunale bygg i presentabel og brukervennlig stand. Eksisterende sopemaskin er gammel og nå overmoden for utskifting. Den er totalt utslitt innvendig og det er nå ikke mer monn for ytterligere bøting av hull. Hele kammeret må skiftes og maskinen må overhales for flere hundre tusen kroner hvis den skal være i stand til å takle flere sesonger. Det mener vi det ikke er forsvarlig å koste på en så gammel maskin. En ny maskin er en stor investering, men vi mener at en ny maskin med vårt bruk kan forventes å ha en levetid opptil 15 år. Vi er helt avhengige av å ha en slik maskin for å opprettholde tjenesten.

4 Ventilasjon Dokkahallen Sum: ,- Utskifting av ventilasjonsanlegget i Dokkahallen. Dagens anlegg har vært i bruk siden hallen ble bygd. Behov for utskifting er større år for år. Hallen er veldig mye brukt så anlegget må fungere og gjøre at hallen kan være disponibel gjennom dag og kveld. Mye fuktighet i området vil raskt føre til store og farlige skader i bygget. Bygget innehar pr i dag 2 anlegg hvorav det ene dekker garderobene og den andre selve hall-rommet med tilstøtende rom. Bryter anlegget sammen vil hallen måtte stenges med de konsekvenser det vil få. Dette gjelder både skolenes bruk og utleie på kveld og helg. Pumper fyranlegg Dokkahallen SUM: ,- Nye pumper til fyranlegget i Dokkahallen 3 pumper bør skiftes ut før de stopper. Alle pumpene er fra byggeår og det er stor usikkerhet om hvor lenge de kan gå. Et stort bygg uten varme er vanskelig å håndtere. Materialkostnad kr ,- pluss installering. Totalt anslått til kr ,-. Energimerking av kommunale bygg SUM ,- Utføre pålagt energimerking av alle kommunale bygg over 1000 kvm. Energimerkeordningen trådte i kraft 1. juli 2010 og går ut på at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest. Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal ha en gyldig energiattest og skal merkes av eksperter. NVE kan utstede overtredelsesgebyr hvis ikke reglene overholdes.

5 Gjøvikregionen har inngått felles rammeavtale om energimerking. Den går over 2 år + opsjon på 1+1 år. Dette innebærer en del egeninnsats i innsamling av data om de enkelte bygg, som kan utføres av vaktmestere. Vi har kvm som omfattes av ordningen. Kostnaden til dette anslås til minimum ,- + egeninnsats. Det foreslås å bevilge kr pr år i 2013 og 2014 for å oppfylle kravet. Utomhus skoleområder Torpa og Dokka SUM: ,- Oppgradering/opprettholdelse av uteområder ved skolene. For 2013 prioriteres Torpa. Uteområdene rundt skolene slites og må oppgraderes jevnlig. Det er i noen år gjort en god del på Dokka, og det er nå skoleområdet i Torpa som står for tur. Uteområdet her har nå en jevnt over lavere standard en de på Dokka. Prioriteringer av tiltak tas i samråd med skolen. Overvann Landmo SUM: ,- Etablering av nye synkekummer for å løse overvannsproblem tre steder ved Landmo. Det er store problemer med store vanndammer på tre ulike steder ved Landmo. Det er i rundkjøringa ved akuttmottaket, parkeringsplassen mot Landmovegen og parkeringsplassen på baksida. Ved nedbør blir store deler av bredden i rundkjøringa og opptil 10 parkeringsplasser stående under vann. Dette kan løses ved å grave opp synkebasseng som fylles med drenerende masser, i tilknytning til eksisterende kummer. Kan utføreres med eventuell egen gravemaskin. Solskjerming Dokka Ungdomsskole SUM: ,- Utvendig solskjerming på alle vinduene mot syd ved Dokka Ungdomsskole.

6 Alle som er i skolen i dag har gjennom årene klaget på varmen på solskinnsdagene. Har vært en belastning for alle og ikke kunne ha denne skjermingen. Er klaget inn av både ansatt og elever. Viktig sak for verneombud. De nye vinduene ga ikke den nødvendige skjerming som tenkt. Saken har vært et tema gjennom årene i håp om at midlene skulle strekke til og oppstart av monteringen kunne iverksettes. Investeringen er så betydelig at det ikke kan realiseres gjennom andre vedlikeholdsmidler. Nødlys Landmo Sum: ,- Installering av nye nødlys på Landmo. Påkrevd for å sikre at alle som er innomhus skal finne veien ut ved strømbrudd, brann etc. For det første har denne type bygg et krav om å ha nødlys/ledelys. Økt sikkerhet er veldig viktig på et sted som dette. Mange er ute av stand til å ivareta forflytning selv og å finne ut om det skulle oppstå hendelser av en sånn art at evakuering er nødvendig. Eksisterende anlegg er utdatert og meget kostbart å vedlikeholde. Tak over kantine Landmo SUM: ,- Legging av nytt tak over kantine på Landmo. Taket er flatt og det har vært mye lekkasje gjennom årene. Mange synlige skader innomhus som følge av dette. Ved å få lagt nytt tak vil det redusere faren for nye lekkasjer. Det kan være helseskadelig om lekkasjer oppstår og råte og sopp får grobunn. Dette er videre i et område hvor det er mat som også gjør dette uhygienisk.

7 Krakker og søppeldunker Dokka Sentrum SUM: ,- Nye krakker og søppeldunker i miljøgata med tilstøtende område. Eksisterende krakker har store skader grunnet råte. Dette er ikke å reparere mer på så nye må til om det skal være krakker i sentrum. Søppeldunkene blir påført skader og skal sentrum ha mål om å ikke forsøples må dunker være satt ut. Et viktig tiltak, men kostbare i innkjøp. Fortau Nedre Smebyveg og Lyngveien Sum: ,- Opparbeide fortau langs med Nedre Smedbyveg. Skilte og merke opphøyet gangfelt mot Lyngvegen. Dette innebærer å sette kantstein langs med vegbanen, og sette ned sluk der det er nødvendig, tilkoblet overvannsledning. Opparbeidelse fortau langs Lyngvegen ned til parkeringsplass nedenfor Dokkahallen. Nedre Smedbyveg og Lyngvegen er hovedtilførselsveger mot skole og Dokkahallen. Det er et uoversiktlig trafikkbilde i området. Spesielt i tiden, skolestart/skoleslutt. Det har kommet mange innspill på å sikre skolevegen for myke trafikanter i området. I Dokkahallen er det stor aktivitet, som medfører mye trafikk. Når Furulund får 2,5 avdelinger til, vil behovet for å sikre myke trafikanter øke. Det er mulig å søke trafikksikkerhetsmidler til tiltaket. Generelle Trafikksikkerhetstiltak og registreringstiltak ÅDT SUM: ,- Anskaffe registreringsutstyr for ÅDT målinger (ÅrsDøgn Trafikk) I trafikksikkerhetsarbeidet kommer det opp diverse tiltak, som ikke ligger inn i budsjettene. Det kan for eksempel være trafikksikkerhetstiltak ved Parken.

8 For å kunne sette inn riktige tiltak, og å kunne måle effekten av trafikksikkerhetstiltak vil utstyr for å måle ÅDT være viktig. Uten trafikktelling i forkant og etterkant, begrenses mulighetene for å kvalitetssikre tiltak på kommunale veger. Det kommer mange innspill på mindre trafikksikkerhetstiltak. Det er ofte ikke rom for dette i driftsbudsjettene. Vil være enklere å kunne få på plass mindre tiltak hvis vi disponerer en pott øremerket dette. Aktuelle tiltak er fartsdempere, opphøyde gangfelt etc. Forprosjekt fortau Sollisvingen SUM: ,- Forprosjekt for fortau fra Bergfoss til Sollisvingen. Det har i flere år vært etterspurt en løsning for fotgjengere og syklister fra Bergfoss til Sollisvingen. Dette vil bli en forbindelse fra Dokka sentrum til bebyggelsen rundt Sollisvingen og gang- og sykkelveien videre sørover. Strekningen er smal og svingete og en mye trafikkert vei der det er dårlig trafikksikkerhet for myke trafikanter. Dette er et prioritert punkt i trafikksikkerhetsplanen. Forprosjektet skal utrede ulike alternativer og omfang av en utbygging av fortau eller gangvei på strekningen. Det er utfordrende grunnforhold og kupert terreng på strekningen som må utredes nøye. Her må konsulentbistand inkludert geolog benyttes. Forprosjektet må estimere kostnader ved ulike løsninger. Forprosjekt fortau Landmoveien SUM: Forprosjekt for fortau langs Landmovegen, fra Gamleveien til Øygardsjordet/Rudsgata. Hovedsakelig omregulering av strekningen. Fortau langs Landmovegen, fra Gamleveien til Øygardsjordet/Rudsgata, er et etterspurt tiltak. Det er ytterligere aktualisert ved permanent 5-avdelings barnehage på Øygardsjordet.

9 Strekningen må omreguleres, og det er vesentlig det forprosjektet vil innebære. Realisering vil innebære noe grunnerverv. Forprosjekt med regulering i 2013 anslås til kr ,- og bygging anslås foreløpig til kr ,- som forslås til Omlegging vei Nybakktåje SUM: ,- Prosjektering av omlegging av nedre del av veien til Nybakktåje / Klinkenberghaugen. Nedre del av veg Nybakktåje er definert som trafikkfarlig skoleveg i vinterhalvåret. Skolebarn har på bakgrunn av dette fri skoleskyss. Den er bratt og smal og vanskelig å vedlikeholde, og det er utfordrende med lastebiltrafikk. Det er relativt mye trafikk på strekningen, også på grunn av idrettsanlegg og mye brukt turområde. Det har gjennom flere år vært stort påtrykk fra Skiaker krets, Vegforeningen Skiaker- Myrbråten og Nordre Land IL om at veien må utbedres. Vegforeningen og Skiaker krets har ordnet avtale om fri grunnavståelse på strekningen. Ved en omlegging får vi en bedre veg og reduserte kostnader på skoleskyss. Det er på 90- tallet gjort en prosjektering av omlegging, men denne må gjennomgås og oppdateres av innleid konsulent og det må også utarbeides en oppdatert kalkyle. Ny lagringsløsning (SAN) SUM: ,- Anskaffe registreringsutstyr for ÅDT målinger (ÅrsDøgn Trafikk) I trafikksikkerhetsarbeidet kommer det opp diverse tiltak, som ikke ligger inn i budsjettene. Det kan for eksempel være trafikksikkerhetstiltak ved Parken. For å kunne sette inn riktige tiltak, og å kunne måle effekten av trafikksikkerhetstiltak vil utstyr for å måle ÅDT være viktig. Uten trafikktelling i forkant og etterkant, begrenses mulighetene for å kvalitetssikre tiltak på kommunale veger. Det kommer mange innspill på mindre trafikksikkerhetstiltak. Det er ofte ikke rom for dette i driftsbudsjettene. Vil være enklere å kunne få på plass mindre tiltak hvis vi disponerer en pott øremerket dette. Aktuelle tiltak er fartsdempere, opphøyde gangfelt etc.

10 Ny sonemodell i vår it-struktur SUM: ,- Vår it-arkitektur er etablert ut i fra krav fra Datatilsynet. Dette består blant i å sikre data som er personsensitive som f.eks. data som behandles barnevern, psykisk hele, omsorg m.fl. Datatilsynet har nå endret kravene som forenkler organisering av it-løsninger for personsensitive data i kommuner. Vi ønsker å følge opp dette og ønsker derfor å endre it-arkitekturen vår. IT-arkitekturen i Nordre Land er i henhold til oppdaterte krav fra Datatilsynet. Fornyelse av terminalservere for alle ansatte på sikker sone SUM: ,- Terminalservere brukes av alle ansatte på sikker sone. Det vil si at alle ansatt innen Omsorg/rehab, Familie og Helse med flere bruker disse serverne for å kunne gjøre sin jobb i forhold til fagsystemer som Gerica (omsorgsystem), Barnevern, Helsestasjon, Sosial m.m. De ansatte benytter såkalte tynnklienter som arbeidsstasjoner og all datakraft skjer på disse terminalserverne. Disse serverne er nå modne for utskiftning fordi de ikke klarer å henge med i forhold til de ansattes behov og kapasitet i forhold til datakraft. De ansatte er sikret en bedre og mer stabil dataløsning. Det er spesielt viktig i forhold til enheter/avdelinger som har døgndrift. Restrukturering av datarom SUM: ,- I forbindelse med overgang til ip-telefoni, fjerning av telefonsentraler samt de siste års ombygging i rådhuset har resultert i at datarommet må omstruktureres. Det vil si at utdaterte telefonpanel må fjernes, datapanel for alle data og telefonpunkt samles. Dette har ikke vært med i byggekostnadene tilknyttet f.eks. ombyggingen i 4.etg. I tillegg må datarack byttes og settes på datagulv samt tilstrekkelig med stikkontakter etableres.

11 Kommunens datarom ble etablert i midten av 80-tallet og er liten grad tilpasset de krav og behov som er i dag. Ved å restrukturere datarommet vil vi få fjernet gamle telefon- og datapaneler, samt organisert datarommet slik at vi sikrer driften til felles beste. Rådhusets datarom er det siste større datarommet som ikke er ryddet opp. Tidligere har vi hatt tilsvarende prosjekter på Landmo, Korsvold og alle skolene. Sikker utskrift SUM : ,- Sikker utskrift er en måte å skrive ut på. Jobbene lagres sentralt på server, og du autentiserer deg med adgangskort eller pin-kode for å få tilgang til dine utskrifter. Løsningen er testet ut i 2012 på 3 ulike avdelinger. Erfaringen fra uttesting viser til løsningen fungerer best ved bruk at multikopimaskiner eller skrivere med innebygd teknologi for Sikker utskrift. Ved å innføre sikker utskrift vil man unngå at sensitive utskrifter på avveie. Dette er spesielt viktig i forhold til skrivere som brukes til utskrift av personopplysninger og som står åpne «for alle» som f.eks. på vaktrom i enhet for Omsorg og rehab. Man vil også hindre innsyn i utskrifter som blir liggende på skriver før de hentes. I tillegg vil innføring av Sikker utskrift redusere utskriftsvolumet som igjen redusere miljøet. Utvidelse av skoleløsning Sum: ,- Det har i år vært gjort en jobb med å oppdatere dataløsningen for våre skoleelever. Det har ikke vært investert i dataplattformen for skolene siden 2002 og oppdateringen var svært påkrevet. Utrulling og tilpasning foregår nå i høst. Vi ser i midlertid at løsningen må utvides ytterligere for å dekke skolenes behov. Skolene har tidligere brukt pcer som krever kontinuerlig med oppdateringer på enkelte pc. Den nye plattform er en løsning hvor oppdateringen skjer et sted og alle tilknyttede arbeidsstasjoner får oppdatering umiddelbart. Dette gjør at elevene har oppdatert programmer samt at ikt-avdelingen sparer tid når de slipper «å løpe rundt» å legge inn oppdateringer på den enkelte pc. Man ser derfor at løsningen bør utvides til å gjelde flere arbeidsstasjoner enn den er dimensjonert for i dag. Det legges til grunn at økning av antallet arbeidsstasjoner for elever dekkes av skolene.

12 ROS-tiltak, Aggregater SUM ,- Gjelder Landmo og Rådhuset Landmo: For å kunne drifte bygget med varme og lys etc. min ,- Tillegg for å kunne drifte kjøkken Landmo min ,- Rådhuset: For å drifte IKT-løsninger etc min ,- Viser for øvrig til gjennomført ROS-analyse. Må påregne vedlikeholdskostnader fra år 2 Brukt hjulgående gravemaskin SUM: ,- Innkjøp av brukt hjulgående gravemaskin for reduserte kostnader og bedret beredskap. TDE leier i dag inn en betydelig mengde gravetjenester gjennom året. Spesielt gjelder dette innen vann og avløp, men også en del på veiutbedringer og diverse prosjekter. Vi har det siste året fått to nye ansatte med god kompetanse på gravemaskin og ser nå muligheten til å dra nytte av dette. Ved å redusere kostnader til innleie kan vi fremover få utført mer jobb for pengene. Dette er viktig i forhold til de store utfordringene vi har foran oss innen renovering av VA, og det etterslepet som også finnes på veier. (stikkrenner, grøfterensk etc) Det er også stadig prosjekter der vi kan redusere kostnadene ved å ta mye av gravejobben selv. For 2013 gjelder dette bl.a. renovering VA, vannledning til Dokka RA, overvannsproblemer Landmo osv. Vi vil også ha større evne til å rykke raskt ut ved akutte hendelser som flomsituasjoner, vegskader, tette stikkrenner, kjøving, vannlekkasjer etc. Et annet viktig moment er at de økonomiske konsekvensene av uforutsette hendelser i drift vil bli mindre ved bruk av eget utstyr. I kombinasjon med eksisterende lastebil, traktor og kirkegårdsgraveren kan vi løse mange ulike oppdrag selv. Vi mener at dette tiltaket vil ha god lønnsomhet og positiv gebyrkonsekvens, og ber om dette blir prioritert.

13 Asfaltering Åmot gjenvinningsstasjon SUM: ,- Asfaltering av plassen ved Åmot gjenvinningsstasjon. GLT-avfall krever at plassen på Åmot gjenvinningsstasjon justeres med riktig fall og asfalteres for å ivareta forskriftsmessig håndtering av eventuell forurenset avrenning fra avfall. Dette er spesielt viktig for container for spesialavfall. Slik det er i dag vi dette trekke ned i grunnen. Kommunedelplan VA konsulentbistand Sum: ,- Utarbeide Kommunedelplan VA. Leie inn konsulent for å foreta analyser og kost/nytte beregninger i planperioden. Kommunedelplan VA vil være en viktig brikke i å kunne planlegge drift og investeringer på vann og avløpsområdet i en 12 årsperide fremover. Dette for å kunne å ha mest mulig oversikt over tilstand og behov, og en rasjonell drift. Det er behov for å leie inn konsulentbistand for å sikre fremdrift, og kvalitetssikre planen. Gebyrkonsekvens for abbonentene i planperioden skal beregnes. Brovold vannverk utbedring vannglass og fjerne trykktank SUM: ,- Bygge om pumpene som trykker vannet ut på ledningsnettet slik at trykktank kan fjernes. Trykktank er en gammel ståltank som vi ikke kjenner kvaliteten til da det ikke har vært mulig å måle tykkelsen på godset. Det er krav om at slike trykktanker skal kontrollers årlig da de er en stor fare for omgivelsene om den svikter.

14 Det vil frigjøre plass i vannverket slik at vi kan etablere lagring av vannglass der, i stedet for på Driftsstasjonen. Vannglass er et tilsetningsstoff i drikkevannet for å heve ph og forebygge rust i ledningsnettet. For å redusere fraktkostnadene er det ønskelig med full lastebil med 8000 liter. Dette er et HMS-tiltak som er kommet opp i forbindelse med vernerunde og er viktig å prioritere. Renovere vannverk Torpa tilleggsbevilgning Sum: ,- Det er gjennomført tilbudskonkurranse for nytt vannverk i Torpa med to hygieniske barrierer og kostnaden er betraktelig høyere enn anslått. Tilleggsbevilgningen skal dekke nytt vannverkshus og dekke merkostnaden for det tekniske utstyret til vannbehandling. Bevilgningen vil komme opp som en egen politisk sak i høst, slik at det kan inngås kontrakt med tilbyder innen vedståelsesfristen. Nytt vannverk i Torpa er nødvendig for å få godkjent vannverket med to hygieniske barrierer i henhold til Drikkevannsforskriften. Tiltaket vil øke kommunens låneopptak innenfor selvkostområdene vann. Forprosjekt renovering eller tilknytning Riisby renseanlegg SUM: ,- Prosjektere og vurdere kost/nytte av vann og avløpsledning, kontra full renovering av Riisby RA. Det gjøres en vurdering av behov og kost/nytte av en vann- og avløpsledning til Riisby RA er ønskelig opp mot en renovering av Riisby RA. Riisby RA ble bygget i 1980 og det er et stort behov for renovering av anlegget. Bæredekker er sterkt rustangrepet, og det har blitt gjort midlertidige tiltak med forsterkning av treverk, for at personell skal kunne drifte anlegget. Prosess og elektrisk anlegg er utdatert og må renoveres.

15 Det er en god del abonnenter som kan knyttes til ved å legge ledningsnett utover Nordsinni, og ved å legge ledninger, kan Riisby RA legges ned. Det vil føre til mindre driftsutgifter. Kost nytte beregninger for ledningsnett kontra renseanlegg må gjøres. Ny PLS Dokka RA SUM: ,- Anskaffe og installere ny PLS Dokka RA. PLS (hjernen i driftskontrollanlegget) ved Dokka RA er full. Det vil si at det ikke er plass til mer på den. Hvis det skal kobles på nytt eller gammelt utstyr, vil det ikke kunne knyttes opp mot driftsovervåkning. Det er klare anbefalinger fra fagfolk, om at det bør på plass en ny og større PLS ved Dokka RA, for å kunne ivareta fremtidige og akutte behov. Det er uheldig og en risiko at denne gamle enheten går med fulle belastning, og det er viktig å kunne gjøre en overføring til ny PLS mens den gamle fortsatt er i drift for å kunne overføre programmeringsdata. I motsatt fall kan det medføre langvarig driftsstans. ENØK Dokka RA ventilasjon og tildekking SUM: ,- Tildekke åpne bassenger ved Dokka Ra, og renovering av ventilasjon i prosesshallen Dokka RA bruker ca 1 million KW/h i året. For å minske varmetap, og å bedre HMS vilkår ved renseanlegget dekkes bassengene til med aluminiums profiler, og det lages til avtrekk under disse ut. Ventilasjons systemet oppgraderes, med systemer for varmegjenvinning. I dag er det store åpne bassenger med gjennomstrømming av kaldt avløpsvann. Dette suger til seg varme fra lufta, og medfører store energikostnader. Polyerbreder Dokka RA SUM: ,-

16 Renovere utstyret for å blande inn polymer i avløpsslam Polymer innblandingsutstyret på Dokka RA, må renoveres. Det er utslitt av slitasje og elde, og har både lekkasje og dårlig funksjon. For å kunne levere slam må det innblandes polymer og avvannes. Det vil si fortykke og tørke avløpsslam. For å kunne håndtere polymer innblandingen, må utstyret renoveres. Vannledning Dokka RA SUM: ,- Renovere vannledning til Dokka RA Vannledning til Dokka RA, er en 50 mm ledning som ligger inne i overvannsledning i retning Dokka elv. Denne er gammel og utsatt for lekkasjer (1-2 ganger pr år) For å ha stabil tilgang til vann og unngå driftsproblemer ved Dokka RA, så må denne erstattes med en ny vannledning fra Nordligata på Torstu og ned til Dokka RA. Det bør legges en grøvre dimensjon for å kunne ivareta en eventuell videre utbygging sørover. Tiltaket kan i stor grad utføres med eventuell egen gravemaskin. Vinjarmoen pumpestasjon inkl ledningsnett og nye næringstomter SUM: ,- Etablere ny pumpestasjon som erstatter utdatert pumpestasjon v/rustfrie Bergh. Etablere nytt ledningsnett som sikrer VA-løsning til næringstomter vest for Rustfrie Bergh, nye næringstomter i gammelt grustak tilhørende Per Rognerud og næringstomt mellom Byggmakker og FV-33. Det er signalisert at tiltaket må iverksettes 2013 da kjøper av næringstomter har vurdert å ta i bruk tomt. Tiltaket legger til rette for næringsutvikling og byggeklare næringstomter. Tiltaket vil øke kommunens låneopptak innefor selvkostområdene vann og avløp.

17 Bedre sikkerheten på arbeidsplassen. Redusere kostnadene med frakt av vannglass med kr pr. år. Tiltaket vil øke kommunens låneopptak innefor selvkostområdene vann. Overbygg Holtelia trykkøkningsstasjon SUM: ,- Sette opp overbygg over trykkøkningsstasjon Holtelia og bygge bedre atkomst ned i kummen. Sikre tilgang hele året for trykkøkningsstasjon i Holtelia. Den ligger nå som en bunker under bakke nivå. Det er på vinteren nødvendig med noe snømåking for å ha tilgang, og det må være to mann pga sikkerhet. Med et overbygg med trapp ned vil det være tilstrekklig med en mann alene. Særlig aktuelt ved driftsforstyrrelser utenom arbeidstid der kun en mann er på vakt. For å sikre trygg og effektiv drift av vannledningsnettet.

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 21.10.2014 SAK NR.: 82/14 EALUERING AV HANDLINGSDEL I RUS- OG KRIMINALPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014 2017 Behandling i Hovedutvalg for levekår 16.10.2014 Orientering

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013 INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET DEN 17.12.2013 SAK NR.: 66/13 SPÅTIND RA. TILBAKEFØRING AV DRIFT Behandling i Hovedutvalg for LMT den 11.12.2013 1. Driften av Spåtind renseanlegg (Spåtind RA) tilbakeføres

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 23.10.2012 kl. 09.00 (Felles orientering budsjett 2013). STED: KOMMUNESTYRESALEN, LAND KURS- OG SELSKAPSLOKALE ETTER BUDSJETTORIENTERINGEN

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12.

INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12. INNSTILLINGER FRA FORMANNSKAPET OG HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK SINE MØTE 12.12.12. SAK 93/12 GLT AVFALL SELSKAPSAVTALE 01.01.2013 Kommunestyret godkjenner Selskapsavtale for Gjøvik, Land

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 02 og 03.11.2011 Fra kl. 09.00 Møtested: Nythun Fra saknr.: 115/11 Til saknr.: 115/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 23.10.2012 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, LAND KURS OG SELSKAPSLOKALER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 23.10.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Spåtind Sport Hotel Fra saknr.: 86/13 Til saknr.: 86/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Oversikt over utførte tiltak i henhold til plan vedtatt 20.09.05 3. Mål for planen 4. Tiltaksplan. Se eget vedlegg.

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Pålegg om tilknytning til v/a- ledning

Pålegg om tilknytning til v/a- ledning Pålegg om tilknytning til v/a- ledning For eksisterende byggverk Lovens vilkår Saksbehandlingen Magne Djup Lovens vilkår i 27-1.2 og 27-2.2. Når oppstår plikten? «Bygning» jf. 30-6 Ledning over eiendommen,

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/374-1 Arkivnr.: L80 Saksbehandler: ingeniør, Atle Hermansen TILLEGGSAVTALE TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM HARESTUA EIENDOM AS OG LUNNER KOMMUNE. Hjemmel: Plan og bygningsloven kap 17. Rådmannens

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 3110 (Mehamn Skole)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 3110 (Mehamn Skole) Kapittel : Undervisning 0.3110 Oppgradering Mehamn skole ventilasjon Ombyggingen av Mehamn skole er så omfattende at det utløser krav om ventilasjon. Dette er det ikke tat høyde for i de ombyggingskostnader

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

Prosjektene som er listet opp under Prosjekt vedtatt tidligere år som foreslås videreført i 2017, videreføres i 2017.

Prosjektene som er listet opp under Prosjekt vedtatt tidligere år som foreslås videreført i 2017, videreføres i 2017. Arkivsaknr: 2017/336 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Formannskapet 15.06.2017 Kommunestyret 27.06.2017 Prioritering av investeringsprosjekt Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8394-5 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 01.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Spåtind helse- og høyfjellshotell Fra saknr.: 156/12 Til saknr.: 156/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014

Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 EIDSVOLL KOMMUNE Skole- og barnehageetaten DAL SKOLE 2072 Dal Til Eidsvoll kommune v/ Cathrin R. Helgestad, Kommunal Drift Deres ref. Vår ref. Arkivkode: Dato: 25.05.2014 2010/236/CRH 25.05.2014 RAPPORTERING

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 21.10.2014 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 79/14 Til saknr.: 88/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen

Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen Arkivsak. Nr.: 2013/1197-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Detaljplaner for Straumen sentrum - Nessjordet og bankplassen Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/623-1 Arkiv: 400 SAKSFRAMLEGG Dato: 16.09.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Oksval vel veilag. Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014

Oksval vel veilag. Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014 Velkommen til generalforsamling i 27.03.2014 Arbeidsplan for veiene i 2014 Presentasjon til generalforsamlingen den 27.03.2014 kl 19.00 2014 vil bli et aktivt år I 2013 har det vært utført kun mindre arbeider.

Detaljer

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 611939-05 Berg kommune Forprosjekt VA Senjahopen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Sigrid Anita Bjørck Kvalitetskontroll: Tor-Erik Iversen FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING Senjahopen,

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

Når er sikkerheten god nok?

Når er sikkerheten god nok? Norsk Vann: Fagtreff Vannforsyning 22. oktober 2013 Når er sikkerheten god nok? Driftssikkerhet som kriterium ved valg av fornyelsestakt på vannledningsnettet Gunnar Mosevoll Vannforsyning og avløp, Skien

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

1.5 Spesifisert rode beskrivelse

1.5 Spesifisert rode beskrivelse 20.09.2012 TILBUD VINTERVEDLIKEHOLD 2008/2009-2011/2012 1 av 9 1.5 Spesifisert rode beskrivelse Rode 1 (Dokka, Torstu) Gangveg mellom Vokksgata og Storgata 100 Vokksgata 880 Vestheimgata 720 Nordligata

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Investeringsprosjekt Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst

Investeringsprosjekt Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Investeringsprosjekt 2013 2014 2015 2016 Kode Navn Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst Aktivitetspark og utearealer Klemma F2 F3 F4 F5 Trafikksikkerhet F2/F3/F4 Lysstyring Gatelys F2/F3/F5 Vedlikeholdsplanen

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM

SAKSFRAMLEGG. Rissa trafikksikkerhetsutvalg HLTM RISSA KOMMUNE Arkiv: Dato: 20.5.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa trafikksikkerhetsutvalg 27.5.2016 HLTM Saksbehandler: Linn Kristin Hassel ASKJEMSVEIEN SOM TRYGG SKOLEVEI Sakens bakgrunn

Detaljer

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET

OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2007 TIL 2008-BUDSJETTET Overføres Prosjekt Prosjekt (T) Beløp Budsjettverdi Avvik i kr til 2008 Inndras 0 Ikke prosjekt 21,545 300,000 278,455 278,455 81257

Detaljer

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5 10 1 1 Tinn_kommune Generell VA Flomsonekartlegging nær VA installasjoner Prioritet 1 1,5 2017 Viktig grunnlag for prosjektering. 1,5 10 1 2 Tinn_kommune Generell VA Ny VVA Norm Prioritet 1 0,3 2017 Ønsket

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ

TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ TRAFIKKANALYSE Detaljplan for Bbnr. 56/9, 56/9/2,56/56 og 56/337 MØRK BERGSJØ Adresse: Vidnesveien 29, 1816 Skiptvet Innledning I forbindelse med regulering av Mørk og Bergsjø har det framkommet krav om

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere

Kommunal bolig. - informasjon for leietakere Kommunal bolig - informasjon for leietakere Kjære beboer Som leietaker i en kommunal utleiebolig har du både rettigheter og plikter. Det viktigste er enkelt forklart i denne brosjyren. Det hender at boligen

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER.

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. TRONRUD EIENDOM AS TRAFIKKVURDERING KONGEHAUGEN. JEVNAKER. 12.10.2015 Forord I forbindelse med behandlingen av denne detaljplanen har formannskapet bedt om at det lages en trafikkvurdering/-analyse. Trafikkvurderingene

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø

Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Tilknytningsbestemmelser i Tromsø Vedtatt av Tromsø kommunestyre 29. mai 1996 Gyldig fra og med 1. juni 1996 TIL DET STORE SEG KOBLE Å SYSTEMET Tromsø kommune, Vann- og avløp Innholdsfortegnelse: side

Detaljer

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013

Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding. Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Handlingsplan 2 for opprustning av skoler løypemelding Byråd Harald Victor Hove Komité for oppvekst 26. august 2013 Hva saken gjelder Byrådet har avgitt innstilling i løypemelding om tiltakene i handlingsplan

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003

Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Handlingsplan for trafikksikkerhet Nordreisa 2003 Trafikksikkerhetsplan 2003 2012 for Nordreisa kommune Handlingsplan 2003 Oppbygging av planen Ved utarbeidelse av denne trafikksikkerhetsplanen samarbeider

Detaljer

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell.

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Vann for livet Sanitærløsninger for bedre helse og miljø VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as sverre.ottesen@fjellvar.as Disposisjon. Om Fjell kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 31.08.2017 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.03.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-10 Arkiv: T51 Saksbehandler: Tom F. Hansen Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse for drenering og senking av kjellergulv i XXX

Oppdragsbeskrivelse for drenering og senking av kjellergulv i XXX Oppdragsbeskrivelse for drenering og senking av kjellergulv i XXX Dagens situasjon Adresse: Huset ligger i XXX i Oslo og er bygget rundt 1937. GNR/BRN XXX. Det er enkelt adkomst med gravemaskin og lastebil

Detaljer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer

NOTAT. Plan, kart og miljø. Kommunedelplan trafikksikkerhet Innkomne innspill med kommentarer Plan, kart og miljø NOTAT Vår ref. Dato 25508/2015/Q80/1624LIKH 28.08.2015 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2014 2026 - Innkomne innspill med kommentarer Tekst i kursiv er tatt inn som endringer i plandokumentet

Detaljer

En liten bit av Ekebergveien

En liten bit av Ekebergveien En liten bit av Ekebergveien 1 Byrådssak 193/11 En liten bit av Ekebergveien Presentert av GLAʼNordstrand innbyggerinitiativ med 574 underskrifter Vi håper at kommunen: Ser sammenhengen med andre tiltak,

Detaljer

F2. Administrasjon. All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk.

F2. Administrasjon. All formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten skal skje på norsk. F2. Administrasjon Avtalens art og omfang Oppdraget omfatter gravearbeid i forbindelse med drift og vedlikehold av Vestvågøys kommunes vann og avløpsanlegg. Oppgraving/reparasjon av rørgater og kummer/armaturer

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ULLENSAKER KOMMUNE BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens vei 12 Postboks 2564 Sentrum 1714 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Overordnet VA-plan Bakgrunn

Detaljer

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET

INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET INNSTILLINGER TIL SAKER I KOMMUNESTYRET 20.12.2016 SAK 89/16: KOMMUNAL FOR IDRET OG FYSISK AKTIVITET Behandling i Hovedutvalg for levekår 12.12.2016 i sak 44/16 1. Kommunestyret i Nordre Land vedtar Kommunal

Detaljer

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND

DRIFTSOPERATØRSAMLING NOVEMBER I KRISTIANSUND notat 10.11.2015 / ERA DRIFTSOPERATØRSAMLING 11. 12. NOVEMBER I KRISTIANSUND Kommunalteknikk har ansvar og arbeidsoppgaver på drift, vedlikehold og utbygging av veier/trafikk, anlegg for vannforsyning

Detaljer

Side 1 Konfidensiell informasjon Innledning. : Svikt i avløpssystem : :48:06. Therese Halonen Robert Olsen Roy Westberg

Side 1 Konfidensiell informasjon Innledning. : Svikt i avløpssystem : :48:06. Therese Halonen Robert Olsen Roy Westberg Side 1 Konfidensiell informasjon Innledning Uforutsette hendelser med avløpssystemet Vann og avløp Laget den Analyseobjekt Sist oppdatert den Kontoeier : 2015-02-11 : Svikt i avløpssystem : 10:48:06 :

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753

Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Slamsug as Døgnvakt 900 58 753 Høytrykksspyling av trykkløse avløpsledninger Tilstopping, fett, avleiringer, røtter Aktuelle spylemetoder og dysetyper. Krav til bestillingsrutiner, tilrettelegging og rapportering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets.

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. (i Gran Kommune) Forord: Grymyr skolekrets er tidligere prioritert mht. sykkel og gangsti fra fortrinnsvis Stadum til Fjordvang. Prioritering antas begrunnet

Detaljer

INVESTERINGSPLAN

INVESTERINGSPLAN INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2016 (oppr) Rev 2016 (pr 31.08.) 2017 2018 2019 2020 OPPVEKST Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS 4 000 000 3 300 000 250 000 1 750 000 Odnes skole, ombygging universell utforming

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

LOKALISERINGER SOM ER VURDERT.

LOKALISERINGER SOM ER VURDERT. NOTAT Notat fra: Plan- og utredningstjenesten, saksbehandler Egil Stensheim Dato: 29.05.2013, rev.18.07.2013 Saksnr/løpenr: 2013/3157-18971/2013 Klassering: L19 LOKALISERING AV SPESIALBOLIGER FOR RUSBRUKERE.

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Forkortet prosjektplan rehabilitering overvanns-, kloakk- og drikkevannsrør Tromsnesvegen, Fåvang

Forkortet prosjektplan rehabilitering overvanns-, kloakk- og drikkevannsrør Tromsnesvegen, Fåvang Introduksjon På Tromsnesvegen hos Fåvang saga er det problemer med overvannsledningen. I tillegg er vannledningen gammel og gjengrodd, samt at en del av drikkevannsrør hos sykehjem er rehabilitert under

Detaljer

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid

Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid Jevnaker kommune Instruks for gravearbeid FORORD Graving i veier og gater medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet for trafikkantene og uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.

Detaljer

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no Informasjonsmøte 1. februar 2010 Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no AGENDA Orientering og status Tidsplaner Informasjon Valg av entreprenør Økonomi Rør for fremtidig trekking av fiber

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellesutgifter/-inntekter (100) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 20: P.nr. 508: Egenkapitalinnskudd KLP 2014 KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 2014 er tilskuddet kr. 1.002.000. Må føres i investeringsregnskapet,

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet

VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet VA-dagene for Innlandet 2009 Antatte Risikofaktorer på ledningsnettet Hvorfor kartlegge risikofaktorer 1 Hvordan kartlegge/simulere problemer Områder med høyt vannforbruk, lavt trykk, høybrekk med mer

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Handlingsdel TRAFIKKSIKKERHETSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 Handlingsdel 2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 2017 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Status prioriterte tiltak 2014-2017... 3 2.1 Samlet plan for stadion- området, parkering....

Detaljer

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Teknisk (700) Funksjon: Snåsa Skole (2222)

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: Teknisk (700) Funksjon: Snåsa Skole (2222) Kapittel : Oversikt over forslag til nye sprosjekter 002: 119. Komplettering av brannalarmanlegg ved Snåsa Skole Branntilsynet ved Snåsa Skole avdekket at kjelleretasjen ikke var dekket av brannalarmanlegget.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE

Deres ref. Vår ref. Dato 11/ ANG HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE LUNNER KOMMUNE Oppland Fylkeskommune Deres ref. Vår ref. Dato 11/2200-10 06.05.2012 ANG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 FOR FYLKEVEGNETTET - INNSPILL FRA LUNNER KOMMUNE Det vises til brev fra Oppland fylkeskommune

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 93/15 Til saknr.: 95/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer