INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER"

Transkript

1 INVESTERINGSTILTAK SJEKKLISTER Innhold Nærmiljøanlegg TBUS... 3 Selvgående sopemaskin... 3 Ventilasjon Dokkahallen... 4 Pumper fyranlegg Dokkahallen... 4 Energimerking av kommunale bygg... 4 Utomhus skoleområder Torpa og Dokka... 5 Overvann Landmo... 5 Solskjerming Dokka Ungdomsskole... 5 Nødlys Landmo... 6 Tak over kantine Landmo... 6 Krakker og søppeldunker Dokka Sentrum... 7 Fortau Nedre Smebyveg og Lyngveien... 7 Generelle Trafikksikkerhetstiltak og registreringstiltak ÅDT... 7 Forprosjekt fortau Sollisvingen... 8 Forprosjekt fortau Landmoveien... 8 Omlegging vei Nybakktåje... 9 Ny lagringsløsning (SAN)... 9 Ny sonemodell i vår it-struktur Fornyelse av terminalservere for alle ansatte på sikker sone Restrukturering av datarom Sikker utskrift Utvidelse av skoleløsning ROS-tiltak, Aggregater Brukt hjulgående gravemaskin Asfaltering Åmot gjenvinningsstasjon Kommunedelplan VA konsulentbistand Brovold vannverk utbedring vannglass og fjerne trykktank Renovere vannverk Torpa tilleggsbevilgning Forprosjekt renovering eller tilknytning Riisby renseanlegg Ny PLS Dokka RA... 15

2 ENØK Dokka RA ventilasjon og tildekking Polyerbreder Dokka RA Vannledning Dokka RA Vinjarmoen pumpestasjon inkl ledningsnett og nye næringstomter Overbygg Holtelia trykkøkningsstasjon... 17

3 Nærmiljøanlegg TBUS Sum: ,- Dette er et tiltak som vil omfatte både TBUS og TDE. Kostnad må vurderes i forbindelse med planlegging av tiltaket. Sum er derfor foreløpig ikke anslått. I flg. prioritert handlingsprogram for anleggsutbygging i vedtatt Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (kommst. sak 110/11) er det planlagt flerbruksanlegg (nærmiljøanlegg) ved Torpa Barne- og ungdomsskole med byggestart Anlegget er kostnadsbergegnet til kr ,- med kommunal egenandel på kr ,- Vedtatt handlingsprogram for anleggsutbygging følges opp. Utemiljøet ved skolen i Torpa forbedres vesentlig til glede for elevene på skolen og øvrige brukere (på kveldstid). Selvgående sopemaskin SUM: ,- Innkjøp av ny selvgående sopemaskin til bruk i Dokka sentrum og ved kommunale bygninger. Netto kr ,- + mva. Sopemaskinen er et sentralt element i å holde Dokka sentrum og uteområder rundt kommunale bygg i presentabel og brukervennlig stand. Eksisterende sopemaskin er gammel og nå overmoden for utskifting. Den er totalt utslitt innvendig og det er nå ikke mer monn for ytterligere bøting av hull. Hele kammeret må skiftes og maskinen må overhales for flere hundre tusen kroner hvis den skal være i stand til å takle flere sesonger. Det mener vi det ikke er forsvarlig å koste på en så gammel maskin. En ny maskin er en stor investering, men vi mener at en ny maskin med vårt bruk kan forventes å ha en levetid opptil 15 år. Vi er helt avhengige av å ha en slik maskin for å opprettholde tjenesten.

4 Ventilasjon Dokkahallen Sum: ,- Utskifting av ventilasjonsanlegget i Dokkahallen. Dagens anlegg har vært i bruk siden hallen ble bygd. Behov for utskifting er større år for år. Hallen er veldig mye brukt så anlegget må fungere og gjøre at hallen kan være disponibel gjennom dag og kveld. Mye fuktighet i området vil raskt føre til store og farlige skader i bygget. Bygget innehar pr i dag 2 anlegg hvorav det ene dekker garderobene og den andre selve hall-rommet med tilstøtende rom. Bryter anlegget sammen vil hallen måtte stenges med de konsekvenser det vil få. Dette gjelder både skolenes bruk og utleie på kveld og helg. Pumper fyranlegg Dokkahallen SUM: ,- Nye pumper til fyranlegget i Dokkahallen 3 pumper bør skiftes ut før de stopper. Alle pumpene er fra byggeår og det er stor usikkerhet om hvor lenge de kan gå. Et stort bygg uten varme er vanskelig å håndtere. Materialkostnad kr ,- pluss installering. Totalt anslått til kr ,-. Energimerking av kommunale bygg SUM ,- Utføre pålagt energimerking av alle kommunale bygg over 1000 kvm. Energimerkeordningen trådte i kraft 1. juli 2010 og går ut på at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest. Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal ha en gyldig energiattest og skal merkes av eksperter. NVE kan utstede overtredelsesgebyr hvis ikke reglene overholdes.

5 Gjøvikregionen har inngått felles rammeavtale om energimerking. Den går over 2 år + opsjon på 1+1 år. Dette innebærer en del egeninnsats i innsamling av data om de enkelte bygg, som kan utføres av vaktmestere. Vi har kvm som omfattes av ordningen. Kostnaden til dette anslås til minimum ,- + egeninnsats. Det foreslås å bevilge kr pr år i 2013 og 2014 for å oppfylle kravet. Utomhus skoleområder Torpa og Dokka SUM: ,- Oppgradering/opprettholdelse av uteområder ved skolene. For 2013 prioriteres Torpa. Uteområdene rundt skolene slites og må oppgraderes jevnlig. Det er i noen år gjort en god del på Dokka, og det er nå skoleområdet i Torpa som står for tur. Uteområdet her har nå en jevnt over lavere standard en de på Dokka. Prioriteringer av tiltak tas i samråd med skolen. Overvann Landmo SUM: ,- Etablering av nye synkekummer for å løse overvannsproblem tre steder ved Landmo. Det er store problemer med store vanndammer på tre ulike steder ved Landmo. Det er i rundkjøringa ved akuttmottaket, parkeringsplassen mot Landmovegen og parkeringsplassen på baksida. Ved nedbør blir store deler av bredden i rundkjøringa og opptil 10 parkeringsplasser stående under vann. Dette kan løses ved å grave opp synkebasseng som fylles med drenerende masser, i tilknytning til eksisterende kummer. Kan utføreres med eventuell egen gravemaskin. Solskjerming Dokka Ungdomsskole SUM: ,- Utvendig solskjerming på alle vinduene mot syd ved Dokka Ungdomsskole.

6 Alle som er i skolen i dag har gjennom årene klaget på varmen på solskinnsdagene. Har vært en belastning for alle og ikke kunne ha denne skjermingen. Er klaget inn av både ansatt og elever. Viktig sak for verneombud. De nye vinduene ga ikke den nødvendige skjerming som tenkt. Saken har vært et tema gjennom årene i håp om at midlene skulle strekke til og oppstart av monteringen kunne iverksettes. Investeringen er så betydelig at det ikke kan realiseres gjennom andre vedlikeholdsmidler. Nødlys Landmo Sum: ,- Installering av nye nødlys på Landmo. Påkrevd for å sikre at alle som er innomhus skal finne veien ut ved strømbrudd, brann etc. For det første har denne type bygg et krav om å ha nødlys/ledelys. Økt sikkerhet er veldig viktig på et sted som dette. Mange er ute av stand til å ivareta forflytning selv og å finne ut om det skulle oppstå hendelser av en sånn art at evakuering er nødvendig. Eksisterende anlegg er utdatert og meget kostbart å vedlikeholde. Tak over kantine Landmo SUM: ,- Legging av nytt tak over kantine på Landmo. Taket er flatt og det har vært mye lekkasje gjennom årene. Mange synlige skader innomhus som følge av dette. Ved å få lagt nytt tak vil det redusere faren for nye lekkasjer. Det kan være helseskadelig om lekkasjer oppstår og råte og sopp får grobunn. Dette er videre i et område hvor det er mat som også gjør dette uhygienisk.

7 Krakker og søppeldunker Dokka Sentrum SUM: ,- Nye krakker og søppeldunker i miljøgata med tilstøtende område. Eksisterende krakker har store skader grunnet råte. Dette er ikke å reparere mer på så nye må til om det skal være krakker i sentrum. Søppeldunkene blir påført skader og skal sentrum ha mål om å ikke forsøples må dunker være satt ut. Et viktig tiltak, men kostbare i innkjøp. Fortau Nedre Smebyveg og Lyngveien Sum: ,- Opparbeide fortau langs med Nedre Smedbyveg. Skilte og merke opphøyet gangfelt mot Lyngvegen. Dette innebærer å sette kantstein langs med vegbanen, og sette ned sluk der det er nødvendig, tilkoblet overvannsledning. Opparbeidelse fortau langs Lyngvegen ned til parkeringsplass nedenfor Dokkahallen. Nedre Smedbyveg og Lyngvegen er hovedtilførselsveger mot skole og Dokkahallen. Det er et uoversiktlig trafikkbilde i området. Spesielt i tiden, skolestart/skoleslutt. Det har kommet mange innspill på å sikre skolevegen for myke trafikanter i området. I Dokkahallen er det stor aktivitet, som medfører mye trafikk. Når Furulund får 2,5 avdelinger til, vil behovet for å sikre myke trafikanter øke. Det er mulig å søke trafikksikkerhetsmidler til tiltaket. Generelle Trafikksikkerhetstiltak og registreringstiltak ÅDT SUM: ,- Anskaffe registreringsutstyr for ÅDT målinger (ÅrsDøgn Trafikk) I trafikksikkerhetsarbeidet kommer det opp diverse tiltak, som ikke ligger inn i budsjettene. Det kan for eksempel være trafikksikkerhetstiltak ved Parken.

8 For å kunne sette inn riktige tiltak, og å kunne måle effekten av trafikksikkerhetstiltak vil utstyr for å måle ÅDT være viktig. Uten trafikktelling i forkant og etterkant, begrenses mulighetene for å kvalitetssikre tiltak på kommunale veger. Det kommer mange innspill på mindre trafikksikkerhetstiltak. Det er ofte ikke rom for dette i driftsbudsjettene. Vil være enklere å kunne få på plass mindre tiltak hvis vi disponerer en pott øremerket dette. Aktuelle tiltak er fartsdempere, opphøyde gangfelt etc. Forprosjekt fortau Sollisvingen SUM: ,- Forprosjekt for fortau fra Bergfoss til Sollisvingen. Det har i flere år vært etterspurt en løsning for fotgjengere og syklister fra Bergfoss til Sollisvingen. Dette vil bli en forbindelse fra Dokka sentrum til bebyggelsen rundt Sollisvingen og gang- og sykkelveien videre sørover. Strekningen er smal og svingete og en mye trafikkert vei der det er dårlig trafikksikkerhet for myke trafikanter. Dette er et prioritert punkt i trafikksikkerhetsplanen. Forprosjektet skal utrede ulike alternativer og omfang av en utbygging av fortau eller gangvei på strekningen. Det er utfordrende grunnforhold og kupert terreng på strekningen som må utredes nøye. Her må konsulentbistand inkludert geolog benyttes. Forprosjektet må estimere kostnader ved ulike løsninger. Forprosjekt fortau Landmoveien SUM: Forprosjekt for fortau langs Landmovegen, fra Gamleveien til Øygardsjordet/Rudsgata. Hovedsakelig omregulering av strekningen. Fortau langs Landmovegen, fra Gamleveien til Øygardsjordet/Rudsgata, er et etterspurt tiltak. Det er ytterligere aktualisert ved permanent 5-avdelings barnehage på Øygardsjordet.

9 Strekningen må omreguleres, og det er vesentlig det forprosjektet vil innebære. Realisering vil innebære noe grunnerverv. Forprosjekt med regulering i 2013 anslås til kr ,- og bygging anslås foreløpig til kr ,- som forslås til Omlegging vei Nybakktåje SUM: ,- Prosjektering av omlegging av nedre del av veien til Nybakktåje / Klinkenberghaugen. Nedre del av veg Nybakktåje er definert som trafikkfarlig skoleveg i vinterhalvåret. Skolebarn har på bakgrunn av dette fri skoleskyss. Den er bratt og smal og vanskelig å vedlikeholde, og det er utfordrende med lastebiltrafikk. Det er relativt mye trafikk på strekningen, også på grunn av idrettsanlegg og mye brukt turområde. Det har gjennom flere år vært stort påtrykk fra Skiaker krets, Vegforeningen Skiaker- Myrbråten og Nordre Land IL om at veien må utbedres. Vegforeningen og Skiaker krets har ordnet avtale om fri grunnavståelse på strekningen. Ved en omlegging får vi en bedre veg og reduserte kostnader på skoleskyss. Det er på 90- tallet gjort en prosjektering av omlegging, men denne må gjennomgås og oppdateres av innleid konsulent og det må også utarbeides en oppdatert kalkyle. Ny lagringsløsning (SAN) SUM: ,- Anskaffe registreringsutstyr for ÅDT målinger (ÅrsDøgn Trafikk) I trafikksikkerhetsarbeidet kommer det opp diverse tiltak, som ikke ligger inn i budsjettene. Det kan for eksempel være trafikksikkerhetstiltak ved Parken. For å kunne sette inn riktige tiltak, og å kunne måle effekten av trafikksikkerhetstiltak vil utstyr for å måle ÅDT være viktig. Uten trafikktelling i forkant og etterkant, begrenses mulighetene for å kvalitetssikre tiltak på kommunale veger. Det kommer mange innspill på mindre trafikksikkerhetstiltak. Det er ofte ikke rom for dette i driftsbudsjettene. Vil være enklere å kunne få på plass mindre tiltak hvis vi disponerer en pott øremerket dette. Aktuelle tiltak er fartsdempere, opphøyde gangfelt etc.

10 Ny sonemodell i vår it-struktur SUM: ,- Vår it-arkitektur er etablert ut i fra krav fra Datatilsynet. Dette består blant i å sikre data som er personsensitive som f.eks. data som behandles barnevern, psykisk hele, omsorg m.fl. Datatilsynet har nå endret kravene som forenkler organisering av it-løsninger for personsensitive data i kommuner. Vi ønsker å følge opp dette og ønsker derfor å endre it-arkitekturen vår. IT-arkitekturen i Nordre Land er i henhold til oppdaterte krav fra Datatilsynet. Fornyelse av terminalservere for alle ansatte på sikker sone SUM: ,- Terminalservere brukes av alle ansatte på sikker sone. Det vil si at alle ansatt innen Omsorg/rehab, Familie og Helse med flere bruker disse serverne for å kunne gjøre sin jobb i forhold til fagsystemer som Gerica (omsorgsystem), Barnevern, Helsestasjon, Sosial m.m. De ansatte benytter såkalte tynnklienter som arbeidsstasjoner og all datakraft skjer på disse terminalserverne. Disse serverne er nå modne for utskiftning fordi de ikke klarer å henge med i forhold til de ansattes behov og kapasitet i forhold til datakraft. De ansatte er sikret en bedre og mer stabil dataløsning. Det er spesielt viktig i forhold til enheter/avdelinger som har døgndrift. Restrukturering av datarom SUM: ,- I forbindelse med overgang til ip-telefoni, fjerning av telefonsentraler samt de siste års ombygging i rådhuset har resultert i at datarommet må omstruktureres. Det vil si at utdaterte telefonpanel må fjernes, datapanel for alle data og telefonpunkt samles. Dette har ikke vært med i byggekostnadene tilknyttet f.eks. ombyggingen i 4.etg. I tillegg må datarack byttes og settes på datagulv samt tilstrekkelig med stikkontakter etableres.

11 Kommunens datarom ble etablert i midten av 80-tallet og er liten grad tilpasset de krav og behov som er i dag. Ved å restrukturere datarommet vil vi få fjernet gamle telefon- og datapaneler, samt organisert datarommet slik at vi sikrer driften til felles beste. Rådhusets datarom er det siste større datarommet som ikke er ryddet opp. Tidligere har vi hatt tilsvarende prosjekter på Landmo, Korsvold og alle skolene. Sikker utskrift SUM : ,- Sikker utskrift er en måte å skrive ut på. Jobbene lagres sentralt på server, og du autentiserer deg med adgangskort eller pin-kode for å få tilgang til dine utskrifter. Løsningen er testet ut i 2012 på 3 ulike avdelinger. Erfaringen fra uttesting viser til løsningen fungerer best ved bruk at multikopimaskiner eller skrivere med innebygd teknologi for Sikker utskrift. Ved å innføre sikker utskrift vil man unngå at sensitive utskrifter på avveie. Dette er spesielt viktig i forhold til skrivere som brukes til utskrift av personopplysninger og som står åpne «for alle» som f.eks. på vaktrom i enhet for Omsorg og rehab. Man vil også hindre innsyn i utskrifter som blir liggende på skriver før de hentes. I tillegg vil innføring av Sikker utskrift redusere utskriftsvolumet som igjen redusere miljøet. Utvidelse av skoleløsning Sum: ,- Det har i år vært gjort en jobb med å oppdatere dataløsningen for våre skoleelever. Det har ikke vært investert i dataplattformen for skolene siden 2002 og oppdateringen var svært påkrevet. Utrulling og tilpasning foregår nå i høst. Vi ser i midlertid at løsningen må utvides ytterligere for å dekke skolenes behov. Skolene har tidligere brukt pcer som krever kontinuerlig med oppdateringer på enkelte pc. Den nye plattform er en løsning hvor oppdateringen skjer et sted og alle tilknyttede arbeidsstasjoner får oppdatering umiddelbart. Dette gjør at elevene har oppdatert programmer samt at ikt-avdelingen sparer tid når de slipper «å løpe rundt» å legge inn oppdateringer på den enkelte pc. Man ser derfor at løsningen bør utvides til å gjelde flere arbeidsstasjoner enn den er dimensjonert for i dag. Det legges til grunn at økning av antallet arbeidsstasjoner for elever dekkes av skolene.

12 ROS-tiltak, Aggregater SUM ,- Gjelder Landmo og Rådhuset Landmo: For å kunne drifte bygget med varme og lys etc. min ,- Tillegg for å kunne drifte kjøkken Landmo min ,- Rådhuset: For å drifte IKT-løsninger etc min ,- Viser for øvrig til gjennomført ROS-analyse. Må påregne vedlikeholdskostnader fra år 2 Brukt hjulgående gravemaskin SUM: ,- Innkjøp av brukt hjulgående gravemaskin for reduserte kostnader og bedret beredskap. TDE leier i dag inn en betydelig mengde gravetjenester gjennom året. Spesielt gjelder dette innen vann og avløp, men også en del på veiutbedringer og diverse prosjekter. Vi har det siste året fått to nye ansatte med god kompetanse på gravemaskin og ser nå muligheten til å dra nytte av dette. Ved å redusere kostnader til innleie kan vi fremover få utført mer jobb for pengene. Dette er viktig i forhold til de store utfordringene vi har foran oss innen renovering av VA, og det etterslepet som også finnes på veier. (stikkrenner, grøfterensk etc) Det er også stadig prosjekter der vi kan redusere kostnadene ved å ta mye av gravejobben selv. For 2013 gjelder dette bl.a. renovering VA, vannledning til Dokka RA, overvannsproblemer Landmo osv. Vi vil også ha større evne til å rykke raskt ut ved akutte hendelser som flomsituasjoner, vegskader, tette stikkrenner, kjøving, vannlekkasjer etc. Et annet viktig moment er at de økonomiske konsekvensene av uforutsette hendelser i drift vil bli mindre ved bruk av eget utstyr. I kombinasjon med eksisterende lastebil, traktor og kirkegårdsgraveren kan vi løse mange ulike oppdrag selv. Vi mener at dette tiltaket vil ha god lønnsomhet og positiv gebyrkonsekvens, og ber om dette blir prioritert.

13 Asfaltering Åmot gjenvinningsstasjon SUM: ,- Asfaltering av plassen ved Åmot gjenvinningsstasjon. GLT-avfall krever at plassen på Åmot gjenvinningsstasjon justeres med riktig fall og asfalteres for å ivareta forskriftsmessig håndtering av eventuell forurenset avrenning fra avfall. Dette er spesielt viktig for container for spesialavfall. Slik det er i dag vi dette trekke ned i grunnen. Kommunedelplan VA konsulentbistand Sum: ,- Utarbeide Kommunedelplan VA. Leie inn konsulent for å foreta analyser og kost/nytte beregninger i planperioden. Kommunedelplan VA vil være en viktig brikke i å kunne planlegge drift og investeringer på vann og avløpsområdet i en 12 årsperide fremover. Dette for å kunne å ha mest mulig oversikt over tilstand og behov, og en rasjonell drift. Det er behov for å leie inn konsulentbistand for å sikre fremdrift, og kvalitetssikre planen. Gebyrkonsekvens for abbonentene i planperioden skal beregnes. Brovold vannverk utbedring vannglass og fjerne trykktank SUM: ,- Bygge om pumpene som trykker vannet ut på ledningsnettet slik at trykktank kan fjernes. Trykktank er en gammel ståltank som vi ikke kjenner kvaliteten til da det ikke har vært mulig å måle tykkelsen på godset. Det er krav om at slike trykktanker skal kontrollers årlig da de er en stor fare for omgivelsene om den svikter.

14 Det vil frigjøre plass i vannverket slik at vi kan etablere lagring av vannglass der, i stedet for på Driftsstasjonen. Vannglass er et tilsetningsstoff i drikkevannet for å heve ph og forebygge rust i ledningsnettet. For å redusere fraktkostnadene er det ønskelig med full lastebil med 8000 liter. Dette er et HMS-tiltak som er kommet opp i forbindelse med vernerunde og er viktig å prioritere. Renovere vannverk Torpa tilleggsbevilgning Sum: ,- Det er gjennomført tilbudskonkurranse for nytt vannverk i Torpa med to hygieniske barrierer og kostnaden er betraktelig høyere enn anslått. Tilleggsbevilgningen skal dekke nytt vannverkshus og dekke merkostnaden for det tekniske utstyret til vannbehandling. Bevilgningen vil komme opp som en egen politisk sak i høst, slik at det kan inngås kontrakt med tilbyder innen vedståelsesfristen. Nytt vannverk i Torpa er nødvendig for å få godkjent vannverket med to hygieniske barrierer i henhold til Drikkevannsforskriften. Tiltaket vil øke kommunens låneopptak innenfor selvkostområdene vann. Forprosjekt renovering eller tilknytning Riisby renseanlegg SUM: ,- Prosjektere og vurdere kost/nytte av vann og avløpsledning, kontra full renovering av Riisby RA. Det gjøres en vurdering av behov og kost/nytte av en vann- og avløpsledning til Riisby RA er ønskelig opp mot en renovering av Riisby RA. Riisby RA ble bygget i 1980 og det er et stort behov for renovering av anlegget. Bæredekker er sterkt rustangrepet, og det har blitt gjort midlertidige tiltak med forsterkning av treverk, for at personell skal kunne drifte anlegget. Prosess og elektrisk anlegg er utdatert og må renoveres.

15 Det er en god del abonnenter som kan knyttes til ved å legge ledningsnett utover Nordsinni, og ved å legge ledninger, kan Riisby RA legges ned. Det vil føre til mindre driftsutgifter. Kost nytte beregninger for ledningsnett kontra renseanlegg må gjøres. Ny PLS Dokka RA SUM: ,- Anskaffe og installere ny PLS Dokka RA. PLS (hjernen i driftskontrollanlegget) ved Dokka RA er full. Det vil si at det ikke er plass til mer på den. Hvis det skal kobles på nytt eller gammelt utstyr, vil det ikke kunne knyttes opp mot driftsovervåkning. Det er klare anbefalinger fra fagfolk, om at det bør på plass en ny og større PLS ved Dokka RA, for å kunne ivareta fremtidige og akutte behov. Det er uheldig og en risiko at denne gamle enheten går med fulle belastning, og det er viktig å kunne gjøre en overføring til ny PLS mens den gamle fortsatt er i drift for å kunne overføre programmeringsdata. I motsatt fall kan det medføre langvarig driftsstans. ENØK Dokka RA ventilasjon og tildekking SUM: ,- Tildekke åpne bassenger ved Dokka Ra, og renovering av ventilasjon i prosesshallen Dokka RA bruker ca 1 million KW/h i året. For å minske varmetap, og å bedre HMS vilkår ved renseanlegget dekkes bassengene til med aluminiums profiler, og det lages til avtrekk under disse ut. Ventilasjons systemet oppgraderes, med systemer for varmegjenvinning. I dag er det store åpne bassenger med gjennomstrømming av kaldt avløpsvann. Dette suger til seg varme fra lufta, og medfører store energikostnader. Polyerbreder Dokka RA SUM: ,-

16 Renovere utstyret for å blande inn polymer i avløpsslam Polymer innblandingsutstyret på Dokka RA, må renoveres. Det er utslitt av slitasje og elde, og har både lekkasje og dårlig funksjon. For å kunne levere slam må det innblandes polymer og avvannes. Det vil si fortykke og tørke avløpsslam. For å kunne håndtere polymer innblandingen, må utstyret renoveres. Vannledning Dokka RA SUM: ,- Renovere vannledning til Dokka RA Vannledning til Dokka RA, er en 50 mm ledning som ligger inne i overvannsledning i retning Dokka elv. Denne er gammel og utsatt for lekkasjer (1-2 ganger pr år) For å ha stabil tilgang til vann og unngå driftsproblemer ved Dokka RA, så må denne erstattes med en ny vannledning fra Nordligata på Torstu og ned til Dokka RA. Det bør legges en grøvre dimensjon for å kunne ivareta en eventuell videre utbygging sørover. Tiltaket kan i stor grad utføres med eventuell egen gravemaskin. Vinjarmoen pumpestasjon inkl ledningsnett og nye næringstomter SUM: ,- Etablere ny pumpestasjon som erstatter utdatert pumpestasjon v/rustfrie Bergh. Etablere nytt ledningsnett som sikrer VA-løsning til næringstomter vest for Rustfrie Bergh, nye næringstomter i gammelt grustak tilhørende Per Rognerud og næringstomt mellom Byggmakker og FV-33. Det er signalisert at tiltaket må iverksettes 2013 da kjøper av næringstomter har vurdert å ta i bruk tomt. Tiltaket legger til rette for næringsutvikling og byggeklare næringstomter. Tiltaket vil øke kommunens låneopptak innefor selvkostområdene vann og avløp.

17 Bedre sikkerheten på arbeidsplassen. Redusere kostnadene med frakt av vannglass med kr pr. år. Tiltaket vil øke kommunens låneopptak innefor selvkostområdene vann. Overbygg Holtelia trykkøkningsstasjon SUM: ,- Sette opp overbygg over trykkøkningsstasjon Holtelia og bygge bedre atkomst ned i kummen. Sikre tilgang hele året for trykkøkningsstasjon i Holtelia. Den ligger nå som en bunker under bakke nivå. Det er på vinteren nødvendig med noe snømåking for å ha tilgang, og det må være to mann pga sikkerhet. Med et overbygg med trapp ned vil det være tilstrekklig med en mann alene. Særlig aktuelt ved driftsforstyrrelser utenom arbeidstid der kun en mann er på vakt. For å sikre trygg og effektiv drift av vannledningsnettet.

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012-2015

ØKONOMIPLAN 2012-2015 planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER...

Detaljer

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007

Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Felles IT-plan for Grane kommune og Hattfjelldal kommune 2004-2007 Vedtatt k.styret den 17.12.03, sak 116/03. Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Side 2 1.1 Bakgrunn og forutsetninger Side 2 1.2 Prosessen

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift vedtatt Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Teknisk utvalg, 6. desember 2012 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Økonomitabell for virksomhetene...12

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Investeringstiltak som er valgt i rådmannens forslag til budsjett Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak 121: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2015 2016 2017 2018 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellestjenester (1200) 2015 2016 2017 2018 Totalt

Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år 2015 2016 2017 2018 Gjenstående. Sted Ansvar: Fellestjenester (1200) 2015 2016 2017 2018 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 8: 1200: Kommunalt Inranett/ansattportal bedre informasjonsflyt Innføring av Sharepoint dokument, informasjons og samhandlingsverktøy ( Intranett) God informasjonsflyt er viktig

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

GATELYSPLAN 2010-2014

GATELYSPLAN 2010-2014 GATELYSPLAN 2010-2014 Vedtatt av kommunestyret 19.05.2010 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 2. Politiske vedtak, føringer og avklaring for planen... 5 2.1 Politiske vedtak og føringer... 5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL

PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL PLAN FOR BYGG OG ANLEGG TIL DRIFT AV ASYLMOTTAK. 30.07.14. 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende bygg... 3 EIENDOM LEID FRA HÅGENSEN EIENDOM AS:... 3 EIENDOM LEID FRA TEDS AS:... 4 KOMMUNALE

Detaljer

Konsolidert økonomiplan. for. Nye Inderøy kommune

Konsolidert økonomiplan. for. Nye Inderøy kommune Konsolidert økonomiplan 2012 2014 for Nye Inderøy kommune Prosjektleders reviderte forslag 02.12..10 Innhold 1. Forord... 3 2. Hovedforutsetninger... 3 Kommunesammenslåingen og utviklingen i den nye kommunens

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer