Monteringsanvisning for motorvarmerelement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsanvisning for motorvarmerelement"

Transkript

1 NO Monteringsanvisning for motorvarmerelement Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet igangsettes. Varmeren monteres på følgende måte: A. Kjølevæsken tappes ut. B. Tetningsskiven demonteres på følgende måte: Ta en dor eller lignende og slå på skivens kant. Skiven vrir seg en del og kan da tas av ved hjelp av en tang. C. Inntakskabelen trekkes inn i motorrommet videre til motorvarmeren. Hurtigkoplingen melllom kabel og motorvarmer skal skyves helt sammen så langt det går. Vær nøye med at O- ringen tetter, slik at det ikke blir noe mellomrom. Ha gjerne noen dråper olje på O-ringen, fordi sammenkoplingen da går betydelig lettere. Pass på at låsklakk og uttak kneppes ordentlig sammmen. D. Ha ytterligere noen dråper olje på O-ringen, og stikk deretter varmeren inn i hullet. Ved behov skal ujevnheter ved hullets ytterkant fjernes, slik at O-ringen ikke skades. Trekk deretter til sentrumsmutteren. Viktig: Tiltrekkingsmoment 3,5 Nm! E. Kjølevæske fylles på og kjølesystemet luftes ut, i samsvar med instruksjonsbok. Ved kjøring av motoren kontrolleres det at det ikke forekommer lekkasje. Montering av inntakskabel A. Se egen monteringsanvisning. Viktig A. Det skal alltid brukes frostvæske i systemet. B. Motorvarmeren skal alltid koples til jordet uttak. Den innvendige jordforbindelsen må alltid være gjennomgående fra motorvarmeren fram til det jordede uttaket. C. Tilkoplingsledningen mellom bilens apparatinntak og eluttaket skal være av oljebestandig gummislangeledning type A05RN-F 3G1,5 eller av høyere kvalitet. Kontroller regelmessig med tanke på skade eller aldring. Skadet ledning skal omgående skiftes ut. D. Installasjonen av motorvarmersystemet må ikke komme i kontakt med motordeler som blir varme, eller som er i bevegelse. Avstanden melllom eksossystem og installasjonen må være minst 50 mm. Også for turboaggregat. Dersom avstanden er mindre, skal EMV strålingsbeskytttelse brukes. E. Alle ledningene festes så nær kontaktene som mulig, med medfølgende klammere og strips. ADVARSEL A. Varmeelementet kan bli ødelagt dersom følgende skulle oppstå: B. Tilsmusset kjølevæske. C. For lite kjølevæske D. Luft i systemet. E. Kjølesystemet inneholder isslaps. F. Det har vært brukt radiatorsement. I DISSE TILFELLENE GJELDER IKKE GARANTI- EN. Prøvekjøring A. Kontroller kjølevæskenivået. B. OBS! Dersom det er luft igjen i kjølesystemet, brenner motstandselementet av. C. Tetningene skal også kontrolleres med varm motor. D. Varmeren kontrolleres ved at den koples til et jordet uttak. En svakt kokende lyd oppstår når vannnet koker på varmeelementets overflate. GARANTI For våre produkter gis garanti i henhold til gjeldende kjøpslov. Garantien omfatter fabrikasjons- og materialfeil. Skader forårsaket ved feilbehandling eller montering erstattes ikke. Garantierstatning i henhold til norsk praksis kan kun påregnes ved presentasjon av datostemplet kvittering, som må inneholde varetype, dato og forhandler. Ved eventuell reklamasjon sendes den feilaktige varen, eller eventuelt den defekte delen, sammen med innkjøpskvitteringen til nærmeste Biltema-forhandler.

2 FI Lohkolämmitinelementin asennusohje Lue tämä asennusohje huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Asenna lämmitin seuraavasti. A. Päästä jäähdytysneste pois. B. Irrota tiivistelaatta seuraavasti. Napauta tapilla tai vastaavalla laatan reunaa. Laattaa kääntyy vähän, jolloin voit irrottaa sen pihdeillä. C. Vedä virtakaapeli moottoritilan kautta moottorilämmittimeen. Työnnä kaapelin liitin kunnolla moottorinlämmittimen liitäntään. Varmista, että O-rengas tulee tiiviisti kiinni, mitään rakoa ei saa jäädä. Voit tiputtaa O-renkaaseen muutaman tipan öljyä, niin liittäminen käy helpommin. Varmista, että liitin napsahtaa kunnolla kiinni liitäntään. D. Laita vielä muutama tippa öljyä O-renkaaseen ja työnnä sitten lämmitin reikään. Tarvittaessa voit hioa reiän reunaa vähän, ettei O-rengas vahingoitu. Kiristä sitten keskusmutteri. Tärkeää: Kiristysmomentti 3,5Nm! E. Kaada jäähdytysvettä järjestelmään ja ilmaa järjestelmä auton ohjekirjan ohjeiden mukaan. Käytä moottoria tarkistaaksesi, ettei järjestelmä vuoda. Virtakaapelin asennus A. Katso erillinen asennusohje. Koeajo A. Tarkista jäähdytysnesteen määrä. B. HUOMAA. Jos jäähdytysjärjestelmään on jäänyt ilmaa, vastuselementti palaa jatkuvasti. C. Tarkista tiivisteet moottorin ollessa lämmin. D. Tarkista lämmittimen toiminta liittämällä se maadoitettuun pistorasiaan. Järjestelmästä kuuluu hiljaista kiehumista, kun vesi kiehuu lämmityselementin pinnalla. Tärkeää A. Muista aina lisätä pakkasnestettä jäähdytysvesijärjestelmään. B. Lohkolämmittimen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan. Sisäisen maadoituksen tulee olla yhtenäinen lämmittimestä maadoitettuun pistorasiaan asti. C. Auton laiterasian ja käytettävän maadoitetun pistorasian välille liitettävän johdon tulee olla öljynkestävää tyypin A05RN-F 3G1,5 kumikaapelia tai tätä laadukkaampaa. Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisin väliajoin. Vahingoittunut johto on välittömästi vaihdettava uuteen. D. Moottorinlämmitinjärjestelmää ei saa asentaa siten, että se joutuu kosketuksiin kuumenevien tai liikkuvien moottorin osien kanssa. Etäisyyden pakokaasujärjestelmään on oltava vähintään 50 mm. Tämä koskee myös turboaggregaattia. Jos etäisyys on pienempi, käytä EMV-säteilysuojaa. E. Kiinnitä kaikki johdot mukana toimitetuilla nipistimillä ja nippusiteillä mahdollisimman läheltä liitäntöjä. VAROITUS A. Lohkolämmittimeen voi tulla toimintahäiriö seuraavissa tilanteissa: B. Jäähdytysneste on likaista. C. Jäähdytysnestettä on liian vähän. D. Jäähdytysjärjestelmässä on ilmaa. E. Jäähdytysneste pääsee jäätymään. F. Olet käyttänyt jäähdytinsementtiä. TAKUU EI OLE VOIMASSA NÄISSÄ TAPAUK- SISSA. TAKUU Takuu on voimassa kaksi vuotta ostopäivästä lukien. Takuu koskee valmistusaine- ja rakennevirheitä. Vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai hoidosta, ei korvata. Takuukorvausta voidaan suomalaisen käytännön mukaan vaatia ainoastaan, kun mukaan liitetään ostokuitti, josta ilmenee päiväys, tavaratyyppi ja myyntipaikka. Mahdollisessa korvausvaatimustapauksessa lähetetään viallinen laite tai irrotettavissa oleva viallinen osa sekä ostokuitti lähimmälle Bilteman jälleenmyyjälle.

3 DK Monteringsvejledning for motorvarmerelement Læs omhyggeligt denne monteringsanvisning før arbejdet påbegyndes. Varmeelementet monteres på følgende måde: A. Kølevæsken tappes af. B. Tætningsskiven afmonteres på følgende måde: Med en dorn el.lign. slås på kanten af skiven. Skiven vrider sig en del og kan derefter fjernes med en tang. C. Indtagskablet trækkes ind i motorrummet og frem til motorvarmeren. Lynkoblingen mellem kabel og motorvarmer skal skydes helt i bund ved samlingen. Vær omhyggelig med at O-ringe er tætte, så der ikke opstår mellemrum. Kom gerne et par dråber olie på O-ringen, hvorved samlingen bliver meget lettere. Kontroller, at låsen låses rigtigt sammen. D. Kom lidt mere olie på O-ringen og stik derefter varmeelementet ind i hullet. Om nødvendigt skal kanten af hullet afgrates. Spænd derefter centermøtrikken til. Vigtigt: Spændingsmoment 3 Nm! E. Kølervæske fyldes på og kølersystemet udluftes i henhold til instruktionsbogen. Når motoren er startet, kontrolleres at der ikke er lækager. Montering af indtagskablet A. Se separat monteringsvejledning. Prøvekørsel A. Kontroller kølervæskeniveauet. B. OBS! Hvis der stadig er luft i kølersystemet, så brænder modstandselementet af med det samme. C. Tætningerne skal også kontrolleres med varm motor. D. Varmeelementet kontrolleres ved at tilslutte det til en stikkontakt med jordforbindelse. Der høres en svag kogelyd, der hvor vandet koger på varmeelementets overflade. Vigtigt A. Der skal altid bruges antifrostvæske i systemet. B. Motorvarmeren må kun tilsluttes et stik med jordforbindelse. Den indvendige stelforbindelse skal altid være gennemgående fra motorvarmeren og frem til stikket med jordforbindelse. C. Tilslutningskablet mellem bilens elementindtag og stikkontakten skal være af oliebestandig gummiledning af typen A05RN-F 3G1,5 eller bedre kvalitet. Kontroller også regelmæssigt, at det ikke er beskadiget eller blevet for gammelt. Et beskadiget kabel skal udskiftes omgående. D. Motorvarmerinstallation må ikke komme i kontakt med motordele, der bliver varme eller bevæger sig. Afstanden mellem udstødningssystemet og installationen skal være mindst 50 mm. Dette gælder også for turboaggregater. Er afstanden mindre, så skal der bruges EMV-stråleafskærmning. E. Alle ledninger fæstnes så tæt ved kontakterne som muligt med de medfølgende klemmer og strips. ADVARSEL A. Varmeelementet kan afbrydes under følgende kriterier. B. Snavset kølervæske. C. For lidt kølervæske D. Luft i systemet E. Kølersystemet indeholder is F. Der har været brugt kølercement I DISSE TILFÆLDER GÆLDER GARANTIEN IKKE. GARANTI På vores produkter gives 2 års garanti regnet fra salgsdatoen. Garantien omfatter fabrikations- og materialefejl. Skader som er forårsaget af forkert montering eller forkert brug erstattes ikke. Garantierstatning kan, i henhold til dansk praksis, kun påberåbes, hvis der foreligger kvittering, hvor varetype, dato og saljsted fremgår. Ved eventuel reklamation sendes den defekte vare eller evt. blot den defekte del sammen med kvitteringen til den nærmeste Biltema forhandler.

4 *Motortyp / Motortype Moottorityyppi FORD MONDEO 1.6i/1.8i 16V/2.0i 16V *ZETEC

5

6 SE Monteringsanvisning för motorvärmarelement Läs igenom monteringsanvisningen noggrant innan arbetet påbörjas. Värmaren monteras enligt följande. A. Kylvätskan tappas ur. B. Tätningsbrickan demonteras på följande sätt. Tag en dorn eller liknande och slå på brickans kant. Brickan vrider sig en del och kan då bortttagas med hjälp av en tång. C. Intagskabeln drages in i motorrummet vidare till motorvärmaren. Snabbkopplingen mellan kabel och motorvärmare, skall helt skjutas ihop till botten. Var noga med att O-ringen tätar, så att inget mellanrum kvarstår. Tag gärna några droppar olja på O-ringen, vilket gör att sammankopplingen underlättas betydligt. Tillse att låsklack och urtag snäpper samman ordentligt. D. Anbringa ytterligare några droppar olja på O- ringen och stick sedan in värmaren i hålet. Vid behov skall hålets ytterkant gradas, så att O- ringen inte skadas. Drag sedan till centrummutttern. Viktigt: Åtdragningsmoment 3,5Nm! E. Kylvätska fylls på och kylsystemet luftas ur, enligt instruktionsbok. Vid körning av motorn så kontrolleras att inget läckage förekommer. Montering av intagskabel. A. Se sep. monteringsanvisning. Provkörning. A. Kontrollera kylvätskenivån. B. OBSERVERA. Om luft finnes kvar i kylsystemet så brinner motståndselementet av omgående. C. Tätningarna skall även kontrolleras med varm motor. D. Värmaren kontrolleras med att koppla den till ett jordat uttag. Ett svagt kokande ljud uppkommer då vattnet kokar på värmeelementets yta. Viktigt. A. Frostskyddsvätska skall alltid användas i systemet. B. Motorvärmaren skall alltid anslutas till jordat uttag. Den invändiga jordförbindelsen måste alltid vara genomgående från motorvärmaren fram till det jordade uttaget. C. Anslutningssladden mellan bilens apparatintag och eluttaget skall vara av oljebeständig gummmislangledning typ A05RN-F 3G1,5 eller av högre kvalitet. Kontrollera regelbundet så att den inte är skadad eller har åldrats. Skadad sladd skall bytas omgående. D. Installationen av motorvärmarsystemet får ej komma i kontakt med motordelar som uppvärms eller som är i rörelse. Avståndet mellan avgasssystem och installationen måste vara minst 50 mm. Även för turboaggregat. Är avståndet mindre så skall EMV strålningsskydd användas. E. Alla ledningarna fästes så nära kontakterna som möjligt, med medföljande klammor och strips. VARNING A. Värmeelementet kan utsättas för avbrott om följande kriterier finnes B. Smutsig kylvätska. C. För lite kylvätska D. Luft i systemet. E. Kylsystemet innehåller issörja, F. Kylarcement har använts. I DESSA FALL GÄLLER INTE GARANTIN. GARANTI För våra produkter lämnas 2 års garanti räknat från försäljningsdatum. Garantin omfattar fabrikationsoch materialfel. Skador som orsakats av felaktig montering och skötsel ersätts inte. Garantiersättning enligt svensk praxis kan endast åberopas tillsammans med inköpskvitto där varutyp, datum och försäljningsställe framgår. Vid eventuell reklamation sänds den felaktiga varan, eller i förekommande fall utbytbar defekt detalj, tillsammans med kvitto till närmaste Biltema återförsäljare.

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS

LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS 42-370 manual.indd 2011-10-12, 09.04.24 Art. 42-370 LED DAGSLJUS LED KJØRELYS LED-LÄHIVALOT LED KØRELYS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB LED DAGSLJUS MONTERINGSANVISNING OBS: Studera monteringsanvisningen

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550

Din manual DEXAPLAN MA 604 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3235550 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Detaljer

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger

Cumulus. Dammsugare Støvsuger Støvsuger Cumulus Dammsugare Støvsuger Støvsuger Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Svensk Säkerhetsanvisningar och varningar Denna dammsugare motsvarar föreskrivna säkerhetsbestämmelser för elektriska

Detaljer

Indego snabbinstallationsguide

Indego snabbinstallationsguide Indego snabbinstallationsguide Indego hurtiginstallasjonsveiledning Indego Kortfattet installationsvejledning 1 SE: Tack för att du köpt en Indego robotklippare. Kontrollera att allt nedan är med i kartongen.

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger

DANSK. Besøg http://www.pegi.info og pegionline.eu for at få yderligere oplysninger DANSK ADVARSEL! Før du spiller dette spil, skal du læse de vigtige sikkerheds- og sundhedsmæssige oplysninger i brugerhåndbøgerne til Xbox 360 -konsollen og tilbehør. Gem alle brugerhåndbøger til senere

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE

AR-FX7 AR-M256 AR-M316 FAX MODUL HURTIG GUIDE FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING FAXMODUL SNABBGUIDE AR-FX7 AR-M56 AR-M6 FAX MODUL HURTIG GUIDE DK FAKSI LISÄLAITE PIKAOPAS FI FAKSIMILE TILLEGGSSETT KORT VEILEDNING NO FAXMODUL SNABBGUIDE SW Udstyret er afprøvet i henhold til de fælleseuropæiske CTR--forordninger.

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2)

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2) GB DK FIN N S User Guide 9-5kgs (Group & ) Brugervejledning 9-5 kg (gruppe & ) Käyttöohje 9 5 kg (ryhmä & ) Brukerhåndbok 9 5 kg (gruppe & ) Användarhandbok 9 5 kg (grupp & ) Multi-Tech GB Important! 9-5kgs

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN

40H/HA. Instruktionsbog... 4-19 Instruksjonsbok... 20-35 Instruktionsbok... 36-51 Käyttöohje... 52-67 DK N FIN 40H/HA 6189446 e (00.05) Hadsund Bogtrykkeri ApS Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100 DK N S FIN Instruktionsbog...

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Rapport om dekklegging i forskip HFS rapport nr.3-2006 v/ Axel Bjelke og Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter

Rapport om dekklegging i forskip HFS rapport nr.3-2006 v/ Axel Bjelke og Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter D/S Hvaler Rapport om dekklegging i forskip HFS rapport nr.3-2006 v/ Axel Bjelke og Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter D/S Hvaler Rapport nr. 3 Av Axel Bjelke og Karsten Mæhl Hardanger Fartøyvernsenter

Detaljer