BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIOENERGI. TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21"

Transkript

1 BIOENERGI TEMA: NÆRVARME s.4-16 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s.21

2 INNHOLD Nær eller fjern varme?...4 Nytt fra nærvarmeforum...4 Biostøtte fra IN nærvarmer 1200 gårdsbruk...5 Portrettet: Brenner for brygg og bio-nærvarme...8 Database over bioenergianlegg...13 Ferdig varme på døra...14 Billig brensel og store kunder...17 Fordoblet varmebehov...20 Fjernvarme og «Nærkulde» på Jevnaker...21 Midlertidig og mobilt anlegg redder varmeforsyningen...24 Fjernvarme, nå også av trepulver...26 Her skal matavfallet bli til drivstoff...28 Svensk biogass blir til drivstoff...31 Oppgjør etter volum, vekt eller watt?...33 Materialet som kan brukes til «alt»...35 Hva koster 16 TWH bioenergi fra skog?...38 Endringer i energiloven og energilovforskriften...42 Biokurs for kommune i Trøndelag...43 Næring med muligheter og utfordringer...44 Nordisk Baltisk bioenergi Presseklipp...50 BIOENERGI Fagtidsskrift utgitt av Norsk Bioenergiforening Norsk Bioenergiforening Roald Amundsens gate 6 Postboks 1808 Vika 0123 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Redaktør: Astri Kløvstad Redaksjonsutvalg: Andreas Bratland, Norges forskningsråd Arnold Kyrre Martinsen, Nobio Erik Nilssen, Bioenergi AS Hrefna Johannesdottir, Nobio

3 SAGBRUK MED BI(O)PRODUKT s.17 KOMBINERER IS OG VARME s Bioøkonomien må identifiseres og næres i årene som kommer. Bioenergi for framtiden! Vi har hatt noen kalde uker i store deler av landet. Dermed øker energiforbruket. Uten bioenergi i dens ulike former ville mange fått det kaldt. Ja, frosset! Bioenergi fungerer både som grunnoppvarming og som ekstraoppvarming ved toppbelastning. Landets mange fjernvarmenett og langt over 1000 nær- og punktvarmevirksomheter sørger for behagelig, praktisk og økonomisk oppvarming for hundretusener. I byer og tettsteder er fjernvarmenettet garantisten for riktig innetemperatur når gradestokken er langt ned på blå side i uker i strekk. I mange bygder og på landet gir nærvarme tilsvarende løsning. Det er nødvendig at også framtidens hjem varmes med vannbåren varme. Som oljeog energiminister Ola Borten Moe uttalte på Enovakonferansen i slutten av januar: Vi må sikre fleksibilitet og prøve ut ulike løsninger. Dette har også en viktig langsiktig betydning. På sikt vet vi at vi er nødt til å legge om vårt energiforbruk slik at det blir bærekraftig. Fornybar energi i en fornybar bioøkonomi er avgjørende skal vi vinne kampen mot klimaendringene. Skal vi ha en biobasert økonomi med tilstrekkelig bærekraft i løpet av en generasjon eller Inge Olav Fure Daglig leder så, er det helt avgjørende at bedrifter, virksomheter og næringer vi vet må være en del av denne økonomien, tas vare på i dag. Å overta verdiskapning og teknologiutvikling fra oljebransjen er ingen enkel sak. Men, skal vi ha et klima vi kan leve med og i, så er det helt nødvendig. Bioøkonomien må identifiseres og næres i årene som kommer. Vi må sikre at myndigheter og andre beslutningstakere vet hva det står om. Og vi må sikre at beslutninger ikke vekselvis styrker og svekker framtidsnæringene! Slik er det dessverre alt for ofte i dag. Det er mange næringer som kommer til å være del av en bærekraftig framtid. Bioenergi er en av disse. Både helt nødvendig produksjon av vannbåren varme og ulike former for biodrivstoff vil være avgjørende i en slik økonomisk modell. I tillegg er det viktig at vi har en effektiv og aktiv forvaltning av våre skogog andre bioressurser. Sekretariat: Det norske Skogselskap Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Grafisk design: Cecilie Cappelen Grandt Judith Pløen Annonser: Telefon: Bioenergi distribueres til NOBIOs medlemmer, energiverkene, kommuner, fylkeskommuner, forskningsinstitusjoner og konsulentfirmaer. Forsiden: Overskuddsvarmen fra kunstisproduksjonen inngår i fjernvarmen i Jevnaker. Foto: Astri Kløvstad BIOENERGI TEMA: NÆRVARME s.4-16

4 Tema: Nærvarme Nær eller fjern varme? I dette nummeret ønsker vi å sette fokus på nærvarme og nærvarmeproduksjon. Men hvor går grensen, mellom den nære og den fjerne varmen? Er det bare et spørsmål om meter rørledning? Det er opplagt at fjernvarme er et langt mer innarbeidet begrep og at benevnelsene går litt om hverandre. Men én grense går i hvert fall ved 10 MW. Det er grensen for krav om fjernvarmekonsesjon, og alle anlegg med en samlet effekt over dette kan vi kalle fjernvarme. Det forhindrer ikke at også en del varmeleveranser fra mindre anlegg ofte blir kalt fjernvarme i dagligtale. Med nærvarme tenker vi først og fremst på bønder som varmer egen gård og kanskje noen naboer i tillegg, men også varmesentraler for bedrifter, borettslag etc. Og siden det er en glidende overgang mellom begrepene nær- og fjernvarme vil dette bladet inneholde litt av begge deler. Med dette nummeret kommer Bioenergi med fornyet utseende og i et mer hendig format. Vi håper Nobios medlemmer og andre lesere vil finne seg til rette med endringene. God fornøyelse! Astri Kløvstad, redaktør Nytt fra Nærvarmeforum Aktørene i Nærvarmeforum er når Bioenergi går i trykken inne i årets travleste periode. Det går i fyring og varmeleveranse døgnet rundt. Men leder Katharina Månum forteller at det likevel er aktiviteter på gang. I første omgang har forumets medlemmer fått tilbud om studietur til Østerrike i februar. Her blir det anledning til å inspisere fabrikken ETA Heiztechnik, delta på Energisparmesse i Wels og besøke flere nær- og fjernvarmeanlegg. Turen organiseres av Innovasjon Norge, og flere andre instanser er samarbeidspartnere. Når fyringssesongen forhåpentligvis er på hell i mai har forumet planer om et seminar rettet mot flisprodusenter. Nærvarmeforum er et nettverk av små varme- og brenselprodusenter, både de som allerede er etablert og de som ønsker å starte opp som produsenter av biobrensel og biovarme. Oppdatert informasjon over aktiviteter blir sendt ut til medlemmer så snart den foreligger. Er du interessert i å bli medlem, ta kontakt med Katharina Månum, eller via Nobio sine nettsider. 4 BioEnergi 01/13

5 Tema: Nærvarme Et typisk nærvarme gårdsanlegg i Skjeberg som går på ved og halm og blant annet tørker korn. Biostøtte fra IN nærvarmer 1200 gårdsbruk Bioenergiprogrammet begynte opprinnerlig som et flisstøtteprogram i 2003, men da var det ingen som trengte flis. Etablering av anlegg de siste ti årene har rettet opp det markedet og totalt sett produserer nå landbruket 237,9 GWh, tilsvarende et halvt Alta-kraftverk. TEKST og foto: Line Venn Innovasjon Norges (IN) Bioenergiprogram støtter investering av nærvarme i landbruket. Enova tar seg av industri og den «fjernere» varmen, og SLF (Statens Landbruksforvaltning) gir noe midler til drift, for eksempel gjennom flisstøtteordningen. Målet er å gi landbruket et ekstra ben å stå på, der de kan spare kostnader eller tjene på produksjon for salg. Før 2003 måtte man søke BU-midler og det var ikke lett å utløse til slike prosjekter, minnes dagens leder for Bioenergiprogrammet Øyvind Halvorsen (se også portrett side 8). Formål og anlegg Formål: Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. I til- BioEnergi 01/13 5

6 Tema: Nærvarme FAKTA Prosjekter støttet av IN siden fra 2003 til og med 2012 Antall GWh Biogass 35 2,9 Brenselproduksjon Forprosjekt Forstudie Gårdsvarme Næring ,6 Gårdsvarme Bolig ,5 Kompetasne og utredning Varmesalgsanelegg ,4 Vekstehus 24 20,6 Totalt ,9 FAKTA Støtte fra IN gitt til prosjekter mellom 2003 og 2012: År Saker kwh Mill kr i støtte ,4 43, ,7 19, ,1 30, ,9 46, ,1 64, ,9 69, ,5 78, ,35 58,2 legg til å gi økt verdiskaping skal det legges vekt på de ringvirkningene og den kompetanseeffekten programmet kan bidra til, står det på INs sider, der det videre vises til målet om å få til salg av biovarme, bruk i egne bygninger og virksomhet og salg av biobrensel. Brenselet er ved på mindre anlegg opptil 100 kw innfyrt effekt (porsjonsfyrte anlegg) og flis og halm på de større. Skogsråstoffet dominerer imidlertid % av anleggene går på ved og flis. Resten går på halm og så er det en marginal andel på biogass. Men det kommer nok mer og mer, tror Halvorsen i IN som er med på en del utviklingsprogrammer for nye reaktorer og gode løsninger. Nedbetalingstiden på alle anleggene er normalt på 7-11 år. Investeringstøtte Investeringsstøtten fra IN deles i fire typer: 1. Varmesalgsanlegg med planlagt biokjel på 0 til 2 MW. Her gis opptil 35% støtte, men minst 50% av eierandelen må være hos bønder. Øvre grense fra IN er på seks millioner kroner. 2. Gårdsvarmeanlegg, Næring eller Bolig. Næring kan være drift på gården som kylling og kalkunoppdrett, smågris eller annen energikrevende produksjon. Til dette gis inntil 30% støtte og maks kroner. For Boligstøtte stilles ikke samme lønnsomhetskrav. Her gis det opptil kroner til anlegg for ved eller halm og til flisanlegg. 3. Veksthus får opptil 35% investeringsstøtte med en øvre grense på 1 MW fyrkjel og ca 3 GWh årlig. Nå viser det seg at veksthusbransjen har forhandlet fram egen ordning med Enova, så de fleste går dit, forteller Halvorsen. 4. Biogassanlegg, 40% støtte. 6 BioEnergi 01/13

7 I tillegg gis støtte til en del annet som utredning og kompetanse blant annet forstudier til varmesalg og forprosjekter. Og til brenselproduksjon. Flisproduksjon i tillegg Sammen med Bioenergiprogrammet gir IN også støtte over Flisproduksjonsprogrammet. Det skal bidra til å oppfylle regjeringsmålet på de 14 TWh bioenergi fra landbruket innen Her gis 50% til kompetanse og utviklingstiltak og 25% i investeringssaker. Stort potensiale Halvorsen vil gjerne bruke mer penger. I dag produseres det altså 237,9 GWh. Potensialet for nærvarme i landbruket ligger på 2500 GWh (2,5 TWh). I fjor bygde vi ut 30 GWh mot 40 GWh året før. Men det avhenger av strømprisen og vinterkulda, påpeker han. Utfordringen er å holde gårdsvarmen oppe. Landbruket har jo ikke tradisjonelt hatt spesielt gode ordninger for kjøp av strøm, og ved å ta i bruk bioenergi er det enkelt å spare kostnader med rask innvirkning på lommeboka. Raskere enn jordbruksavtalen der virkningen først kommer året etter, smiler Halvorsen. Det er forøvrig fra departementet, men over jordbruksavtalen. støttemidlene til Bioenergi-programmet kommer. Flisordningen støttes direkte over statsbudsjettet. Den Tema: Nærvarme årlige rammen fra departementet har steget jevnt og trutt fra 15 millioner til 62 millioner siden Tom for midler Selv om Halvorsen vil bruke mer penger må markedsføringen stå i stil med rammene. I 2011 gikk vi jo tom for midler på høsten og fikk pepper for det. Da stoppet det opp fordi folk trodde det ikke var midler med inn i 2012 heller. Med mer midler, ville sterkere markedsføring føre til flere anlegg, tror Halvorsen, som likevel har forståelse for at det er flere om beinet over jordbruksavtalen og statsbudsjettet. Men fra mitt ståsted synes få tiltak i landbruket å ha bedre inntjeningseffekt enn investering i bioenergianlegg, avlutter han overbevisende. Nordic Baltic Bioenergy mai, Radisson Blu Scandinavia, Oslo Gjør deg klar for årets viktigste bioenergibegivenhet i Norge og Nord Europa! Norden og Baltikums største og viktigste bioenergikonferanse arrangeres i år av Nobio. Arrangementet erstatter de norske Bioenergidagene og er årets store mulighet til å møte bransjen og utveksle oppdatert informasjon innen bioenergisektoren. Velkommen til årets største bransjetreff! Program, påmelding og mer informasjon: BioEnergi 01/13 7

8 Portrettet Brenner for brygg og bio-nærvarme Mister «Nærvarme på landsbygda», Øyvind Halvorsen deler ut støtte til bioenergianlegg i Innovasjon Norges regi. Av aktuelle gårdsbruk, er 1100 til nå bygget ut. Det synes Halvorsen er kjempebra. Gårdbrukeren vet nemlig godt hva det innebærer av arbeid. tekst: line venn tegning: knut høihjelle Traktorer har vi, vet du. Den eldste er en Ferguson fra 1948 med tre sylindre. Gårdbrukeren Øyvind Halvorsen retter på beltespennen som ser ut som den er hentet hos Moods of Norway, men sannsynligvis er den ikke det. I knapphullet skinner en grønn nål og i lomma en grønn penn. Lederen for Bioenergiprogrammet hos Innovasjon Norge (IN) deler ut penger til nærvarmeprosjekter. Han har vært med siden oppstarten i 2003, men først fra 2010 som sentral leder. Ca 1100 anlegg med en produksjon på nesten 240 GWh er satt i sving på de ni årene Halvorsen har vært med. Kombinasjonen av å være praktiker og teoretiker er et av Halvorsens varemerker og innbyr til tillit hos søkerne. Både bakgrunnen fra gård, men også initiativet til å starte opp et eget anlegg gir verdifull erfaring i behandling av «kunder» på jobben. Ja, det er riktig at jeg har et eget anlegg hjemme på gården i Sarpsborg, men det har ikke mottatt støtte fra Innovasjon Norge altså, understreker Halvorsen. Produksjonen er på kwh i året avhengig av hvor mye som går med til å tørke korn. Vi har såkorn og grasfrø og vi har hatt slaktekylling og kalkun. Anlegget går på ved, så vedauk har vært en naturlig del av drifta, også for salg, forteller Halvorsen. 8 BioEnergi 01/13

9

10 Portrettet Dette er et typisk «Gårdsvarmeanlegg Næring» som Innovasjon Norge har støttet nesten 600 av. Jeg ville legge om varmeleveransen på bruket til vannbårent, for da har du et fleksibelt oppvarmingsmedium. Slik kan sønnen min for eksempel bore i bakken, når jeg er plassert i kasse i hagen om 50 år, hvis det er mer lønnsomt. Der ligger vi så langt bak svenskene, klager Halvorsen. Vi ligger jo generelt sett langt bak svenskene når det gjelder bioenergi. Hva skal til for å få fart i denne næringen i Norge? Det som trengs for bioenerginæringen i Norge er en høyere energipris. Vi klarer ikke å være konkurransedyktige mot vannkraftanlegg fra 20-tallet med en avskrivning på 100 år. Prisen på strøm i forrige uke var 68 øre/ kwh. Det finns ikke noen fortrinn for bioenergi utover investeringsstøtte. At småkraft og vindkraft fikk grønne sertifikater og ikke biovarme, er et tankekors. Det er jo like miljøvennlig, påpeker Halvorsen. Han ønsker seg en harmonisering av energiprisene her til lands, uten favorisering, slik at man kan velge fritt. For eksempel må vi få bort ordningen med utkoplbar kraft. Det var jo sagt den skulle bort, men så dukket den opp igjen i ulike former rundt om i landet. Vi kunne godt hatt høyere el-avgift og avgift for fyringsolje også, foreslår Halvorsen som mener et løft for bioenergi må ordnes politisk. Og få tiltak er så lønnsomme som biotiltakene i landbruket, mener han og utdyper: Investeringsstøtta ligger på 8 øre pr kwh/ år over 20 år og med 6% kapitalisertingsfot. Til sammenlikning lå grønne sertifikater på 18 øre/ kwh/år sist uke. Vi ligger altså under halvparten. Det er billigere for staten å kanalisere pengene gjennom Innovasjon Norge enn gjennom grønne sertifikater, overbeviser økonomen. Selv om Halvorsen tok teknikk da han utdannet seg på NLH tidlig på søttitallet, har han arbeidet Øyvind Halvorsen pendler mellom sitt eget bioanlegg på garden I Sarpsborg og jobben som leder for Bioenergiprogrammet I Innovasjon Norge. Vekslingen mellom det praktiske og teoretiske faller ham lett. Og nå får ha n også til å sove på toget. store deler av sitt yrkesaktive liv med øknomi. Først på landbrukskontoret i Råde, siden som fylkesagronom i økonomi hos Fylkesmannen i Østfold. Det var herfra han skled over i dagens post. I år 2000 ble BU-ordningene innlemmet i SND (Statens nærings-og distriktutviklingsfond) som senere har blitt IN. Da ble jeg med over og inn i bioenergien, forteller Halvorsen, som har stortrivdes med det. Økonomisk bakgrunn passer også bra når hovedkriteriet for å få støtte til prosjekter er «lønnsomhet». Investeringsprosjekter kan søke om støtte på inntil 35% til Varmesalgsanlegg, 30% til 10 BioEnergi 01/13

11 Portrettet Øyvind Halvorsen Aktuell som leder for Bioenergiprogrammet i Innovasjon Norge som gir støtte til biovarmeprosjekter i landbruket Født i 1952 år på «doktorstuggu n» på Løkken, 800 meter over der de sluttet å ta ut kis. Vokste opp på et småbruk i «Meddaln», Sør-Trøndelag Bor på Sikkeland gård, Sarpsborg, med 211 dekar jord og en del skog. Gift med Inger Johanne Sikkeland, rådgiver i Bondelaget. Barn: Elin (30) i Bioforsk og Olav (26) som er tømrer og skal overta gården i Østfold. Bakgrunn: NLH - teknikk (1974), driftplanlegger med økonomi på landbrukskontoret i Råde (Østfold), Fylkesagronom i Østfold, rådgiver i dengang Statens Nærings- og distrikstutviklingsfond. Gårdsvarme og 40% til Biogass. Kriteriet er at støtten skal være utløsende. Er det for lønnsomt kan støtten avkortes, påpeker Halvorsen som sjelden har møtt på det problemet. Lønnsomheten kan forøvrig regnes ut på hjemmesiden til IN. Her ligger et verktøy hvor blant annet energi inn og ut, driftskostnader, inntekt og liknende kan legges inn. Vi ser på internrenta med og uten støtte. Kravet er at anlegget skal være samfunnsøknomisk lønnsomt uten støtte (4 % internrente), og bedriftsøkonomisk lønnsomt med støtte (6% internrente). Men å fylle inn de rette tallene i «verktøyet» er ikke alltid lett. Det kan være en utfordring å finne den egentlige energiprisen for et gårdsbruk med for eksempel én vedovn, olje/gass til kyllinghuset, strøm og olje til dagens korntørke osv. Mandag skal vi ha kurs for energirådgivere i Norsk landbruksrådgiving i trøndelagsfylkene. Da skal vi besøke ulike gårdsbruk og gå igjennom hva som er energipris, varmebehov, investeringskostnader og så videre, med andre ord viktige innganger i lønnsomhetsberegningene. Gårdsbrukene er svært uensartete. Ei gammal uisolert trønderlån krever naturligvis mye mer energi enn en ny bolig, eksemplifiserer Halvorsen fra befaringene sine. Jeg kunne vært ute hver dag og arbeidet med opplæring av saksbehandlere og rådgivere som skal sette igang anlegg, og bønder i planleggingsfasen, men det må jo nødvendigvis gjøres en del på kontoret her også, medgir han. For Halvorsen sverger til informasjon ut der det skjer og eksempelets makt. Jeg ser jo at det er størst tilslag i fylker med et aktivt miljø på bioenergi. Grønn Varme i Hedmark og bioenergiprosjekter i Oppland og Nord-Trøndelag er gode eksempler. Folk dukker opp på informasjonsmøter og har man nye møter, er det nye folk. Fordommene er mange der ute; «Flis stopper opp i anlegget» eller «Flis er ikke å få tak i». Det er jo ikke tilfelle lenger og da er det viktig å nå ut med den informasjonen. Kunnskap og kompetanse bygges dessuten opp i de miljøene der det skjer noe, så dette henger sammen, påpeker Halvorsen. Det er også bakgrunnen for to undersøkelser som utarbeides av IN for tiden. Den første er en effektundersøkelse gjort på 81 varmesalgsanlegg som har fått støtte og er ferdig i disse dager. Den andre er studiet av 450 gårdsvarmeanlegg. Undersøkelsen inngår i masteroppgaven til Kåre Gunnar Fløystad og resultatene vil foreligge utpå våren engang, lover Halvorsen. Han er i det store og hele imponert over hvordan landbruket og bønder har tatt i bruk bioenergi og vannbåren varme. Det er stor etterspørsel etter midlene våre og det er ingen selvfølge med dagens lave energipris. Selv i fjor brukte vi 58 milloner kroner, mot storåret 2011 på 78 millioner. Men det var jo etter en streng BioEnergi 01/13 11

12 Portrettet vinter året før. Bønder er flinke til å gjøre det praktiske selv og bruke egne ressurser. Det har de tradisjoner for. Derfor går kanskje slike små prosjekter lettere enn for større anlegg hvor alt settes vekk, tror Halvorsen. Bioenergiprogramlederen har tro på fortsatt jevn utbygging av anlegg i landbruket. Dette er kortreist energi og man kan «serve» seg selv og være uavhengig av kjøp av olje, strøm og gass. Det appellerer til mange. Klimaeffekten er dessuten åpenbar. For eksempel sparer de varmesalgsanleggene vi har gitt støtte til 5300 tonn CO 2 utslipp i året. Og totaltallet på gårdsvarme er enda høyere, understreker Halvorsen fornøyd. Han vil gjerne gi støtte til alle de aktuelle gårdsbrukene der ute på en gang, men må nok innse at det er en prosess som går over tid og 1100 anlegg til nå skal man ikke kimse av. Det fins dessuten andre ting å drive med i verden også, for eksempel ølbrygging... Å ja, smiler Halvorsen spørrende. Har du snakket med Trond Hammern nå? (Tidligere kollga, red anm). Trønderdialekten blir plutselig breiere. Men det er riktig det. Det begynte på nittitallet da jeg var studieleder i Varteig bondelag. Der så vi at kvinnfolka hadde så mange hobbyer de gjorde sammen; strikking, toving og hekling og sånn. Så ville vi gutta også ha en arena utover knivmaking. Så da ble det kurs i ølbrygging. Siden har vi vært 3-4 stykker som har kommet sammen et par ganger i året og brygget mørk «ale» til jul og lys «lager» til sommeren. Og ølet blir så levende når det er overgjæra. Vårt øl har mer smak og lukt enn det du får i butikken, bedyrer hjemmebryggern begeistret. Ølet tar én dag å brygge og en halv dag å tappe. Det er både sosialt og hyggelig og har dessuten «blitt en vitenskap», smiler Halvorsen. Utstyret har han selvfølgelig satt sammen selv. Gamle melketanker og en varmtvannbeholder som er skrella av og bygd om, teori og praksis i skjønn forening også her. Et år forsynte han til og med INs julebord. Det skal ha vært en suksess? Unik Flistørke! -effektiv, god tørking av treflis og lignende materialer. For nærmere informasjon: Lars Mortensen mobil: , e-post: 12 BioEnergi 01/13

13 Tema: Nærvarme Database over bioenergianlegg Innovasjon Norge har siden 2003 finansiert over 1000 gårdsvarmeanlegg og over 100 gårdsanlegg for varmesalg i gjennom Bioenergiprogrammet. NoBio skal i løpet av året utvikle en database med informasjon om de enkelte prosjektene og bioenergianleggene som har fått støtte fra Innovasjon Norge. Tekst: Nobio Foto: Astri Kløvstad Synliggjøring av regionale og lokale bioenergianlegg er viktig for å stimulere til etablering av lokale og regionale klynger og næringsmiljøer for leverandører av biobrensel og biovarme. Det hjelper også i arbeidet med å få etablert flere småskala bioenergianlegg i områder med få anlegg. Alle prosjekter som har mottatt finansiering gjennom Innovasjon Norge godkjenner at de skal være villige til å profilere prosjektet under kontraktinngåelse. Uavhengig informasjonskilde Nobio ser behov for og ønsker å etablere en nettbasert database over bioenergianlegg i Norge, basert på Innovasjon Norges registre. Databasen skal inneholde en liste over utbygde anlegg og vil synliggjøre referanseanlegg både på lokalt og regionalt nivå for potensielle og allerede etablerte aktører. En slik database vil være viktig som en uavhengig informasjonskilde og en kvalitetsforbedring av informasjon i forholdt til erfaringer med produsenter, leverandører, byggplanlegging, tekniske løsninger, drift, konsulenter, etc. Potensielle aktører som ønsker å bygge et bioenergianlegg kan hente informasjon fra databasen i planleggingsfasen av eget anlegg. I dag finnes ingen søkbar database over bioenergianlegg i Norge. Tidligere har prosjektet Grønn Varme gjennomført en registrering av gårdsvarmeanlegg i Hedmark og Oppland, og Mer enn 1000 gårdsvarmeanlegg og nærvarmeprodusenter har fått støtte fra Innovasjon Norge - som denne varmesentralen til Eivind Strøm på Lesteberg i Vestby. Nå skal Nobio gjennomføre en spørreundersøkelse blant disse og samle opplysningene i en database. dessuten samlet Bioenergiprosjektet i Nord- Trøndelag en oversikt over biovarmeanlegg i fylket. Sikrere beslutningsgrunnlag Hensikten med databasen er å gi potensielle og etablerte aktører tilgang på faktainformasjon og erfaringer fra eksisterende anlegg, og på denne måten bedre beslutningsgrunnlaget i forbindelse med nye prosjekter og anlegg. Nobio har utviklet et spørreskjema i samarbeide med Nærvarmeforum og Innovasjon Norge. Skjemaet skal benyttes for å kartlegge informasjon fra de ulike anleggene. Arbeidet med selve databasen er i gang og den forventes å bli klar i løpet av våren. Spørreskjemaet sendes ut til alle som har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge når databasen er klar for bruk. Nobio har arbeidet for et så brukervennlig spørreskjema som mulig og håper på god respons. BioEnergi 01/13 13

14 Tema: Nærvarme Rykende fersk pellets produsert og pakket på fabrikken i Brumunddal på vei ut på markedet for privatkunder. Foto Astri Kløvstad. Leverer varmen ferdig på døra «Ferdig varme» er et av produktene til Pemco Trepellets. Pellets er som navnet sier et annet. Og selskapets folk har stor tro på framtida. TEKST: Astri Kløvstad Det er veldig positivt at det innen 2020 blir slutt på oppvarming med fossil fyringsolje. Og vi merker at industrien også våkner og ser etter alternativer til de petroleumsbaserte løsningene, sier daglig leder i Pemco Trepellets, Håkon Knappskog. Pemcos forretningsidé er å tilby nye og gamle bygg såkalt «ferdig varme». Knappskog forklarer at det innebærer at selskapet bygger en varmesentral, står for innkjøp av energiråstoff og leverer varmen over kundens måler. Kunden på sin side, det være seg en skole, et hotell, 14 BioEnergi 01/13

15 Tema: Nærvarme et sykehjem eller et helt borettslag får varmen levert «på døra». Varmen fordels så videre i kundens bygningsmasse ved hjelp av kundens opplegg for vannbåren varme. Fleksible løsninger Vi er selvfølgelig avhengig av å gjøre litt langsiktige avtaler om disse investeringene skal lønne seg, forteller Knappskog. En slik varmekjøpsavtale er gjerne på år i utgangspunktet. Om kunden ikke skulle ønske å forlenge avtalen når perioden er ute, kan varmesentralen enten selges til kunden, eller om den ikke er bygd inn i et fyrrom i huset flyttes til et annet sted. først inn dersom det lønner seg økonomisk. Vi har ikke opplevd kunder som er så miljøbevisste at de er villige til å betale mer for å få varme som er miljøvennlig, sier Morken. Derfor er det en forutsetning for oss at vi er konkurransedyktige. Vi skal kunne dokumentere en økonomisk besparelse for kunden ved å gå inn på en varmeavtale med oss, fortsetter han. Pemco Trepellets har 13 anlegg i Norge og 56 i Sverige. Det at vi har så mange anlegg, gjør oss fleksible, forteller Knappskog. Vi kan tilpasse varmensentralen til kundens behov. Om en kunde bygger ut og trenger mer varme, kan vi supplere med en ekstra, mobil sentral. Hjemmelagd pellets Mange av varmesentralene til Pemco fyres med pellets. Og den produserer selskapet selv. De har en fabrikk i Brumunddal og en i Säffle i Sverige. Om lag halvparten av pelletsen som lages ved disse to fabrikkene bruker selskapet i sin egen varmeproduksjon, resten selges til andre varmesentraler, store fjernvarmeanlegg og privatkunder. Men Knappskog understreker at de ikke er programforpliktet til å bruke pellets som energiråstoff. Vi regner på alternativene i hvert enkelt tilfelle. Flis er ofte billigere i innkjøp, men så er driftskostnadene høyere. Dessuten kreves det ofte større plass til lager og råstoffhåndtering, forteller salgssjef Hans Ivar Morken. Økonomi først Morken forteller at potensielle kunder er opptatt av energipris i øre per KWh og leveringssikkerhet. Og miljø. Men miljøaspektet kommer Pemco Trepellets sin nævarmesentral på Vinstra er utformet for å passe inn med øvrige bygg i området. Foto Hans Ivar Morken, Pemco. Campus Ås Den eldste varmesentralen til Pemco Trepellets varmer opp hele universitetsområdet til Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. Her har jo kunden sitt egen nærvarmenett som går til bygninger over et stort areal, mens vi leverer varmen på ett punkt som «ferdig varme», forteller Morken. Og det er der hvor Pemco leverer all varmen over én måler og sender én faktura at de kaller produktet sitt for ferdig varme. De har også varmesentraler hvor det er flere kunder knyttet til samme sentral, og i de tilfellene omtales det som nærvarme. God utvikling Pemco Trepellets har 30 ansatte fordelt på hovedkontoret som ligger i Sandvika, produksjonsanleggene i Brumunddal og Säffle og en BioEnergi 01/13 15

16 Tema: Nærvarme Hans Ivar Morken, Håkon Knappskog og Stein Haugan tilbyr ferdig varme og nærvarme og pellets for de som vil fyre sjøl. Foto Astri Kløvstad. salgs- og driftsorganisasjon i Sverige. Per i dag er kundene spredd på Østlandet og i søndre del av Sverige. Vi er i dag Norges ledende leverandør av Ferdig Varme basert på pellets sier Morken og legger til at selskapet har som målsetning å doble den norske varmeporteføljen i løpet av 3-4 år. Vi er fornøyde med å ha bygget 5 nye varmesentraler i Norge i sommer forteller Knappskog. De nye anleggene har bidratt kraftig til å øke Pemco sin varmeportefølje fra ca 105 GWh til 130 GWh. Størst av de nye anleggene er nærvarmesystemet på Kjeller som i tillegg til å varme opp Forsvarets Flybase leverer varme til Forsvarets Forskningsinstitutt. Prosjektet på Kjeller er meget spennende. Det er Norges første flyplass på pellets og vi vant anbudskonkurransen i konkurranse med fjernvarme, avslutter Knappskog. Pemco Trepellets Norsk selskap med portefølje av 56 varmesentraler i Sverige og 13 i Norge, som årlig til sammen leverer ca. 130 GWh. Størrelse på anlegg fra 500 kw til kw, fornybarandel i varmeleveransen i 2012 var 96%. Pemco står for prosjektering, investering og drift. Kunden forholder seg kun til avlest og forbrukt energimengde. Pelletsproduksjon i Brumunddal ( tonn årlig) og Säffle i Sverige ( tonn årlig) 16 BioEnergi 01/13

17 Nær- og fjernvarme Sagflis (i midten) og bark (til høyre) utgjør hovedmengden av brenselet som går inn i varmesentralen til InnTre i Verdal. Til venstre en haug med flis fra ubehandlet rivningsvirke, som unntaksvis tas imot. Billig brensel og store kunder Ingen har bedre forutsetninger for å få til et lønnsomt bioenergiprosjekt enn et sagbruk med varmeforbrukende industribedrifter rundt seg. Likevel var det først det fjerde året at anlegget vårt begynte å lønne seg, forteller Ola Trønsdal, fabrikksjef ved InnTre as Trones Bruk i Verdal. TEKST og foto: Johs. Bjørndal Det var i 2008 at trelastfirmaet InnTre tok beslutningen om å etablere et fjernvarmenett med tilhørende varmesentral ved sagbruket på Ørin industriområde i Verdal. Den totale investeringen var på nesten 38 millioner kroner, hvorav 22 millioner gikk til varmesentralen, der en 8MW Järnforsen kjel beregnet på rå flis svelger unna biproduktene fra sagbruket. Vi har rikelig tilgang på brensel, vi må uansett ha fyrkjel for å få tørket trelast og vi har altså flere store bedrifter med betydelig behov for prosessvarme tett på oss. Ytterst få har et slikt utgangspunkt. I tillegg fikk vi 9,6 millioner fra Enova for å utløse prosjektet, et helt nødvendig bidrag for å få regnestykket til å gå opp, forteller Trønsdal. Fjernvarmeprosjektet har nemlig vært vurdert flere ganger tidligere. Vi regnet seriøst på det midt på 90-tallet. Men da var ikke virkemidlene tilstrekkelige til at det var mulig å få bedriftsøkonomisk lønnsomhet. I stedet har vi sendt 400 trailerlass i året til varmesentralen i Östersund, denne transporten har gitt et forbruk på rundt liter diesel, forteller Trønsdal. Kunne vært større Men i 2008 vurderte man det altså annerledes, og med bedrifter som Tine, Aker og Spenncon i nærområdet kombinert med et eget varmebehov på 8 GWh årlig tok man sjansen på å satse såpass stort. I begynnelsen var vi opptatt av hvor lav effekt vi kunne kjøre kjelen på uten å få driftsproblemer. Det viste seg at vi kunne kjøre ned til 2 MW, noe som var mer enn det vi hadde behov for de to første somrene, forteller Trønsdal. I dag er problemet snudd på hodet. Med flere nye kunder og økt varmebehov hos BioEnergi 01/13 17

18 Nær- og fjernvarme Fabrikksjef Ola Trønsdal ved Trones Bruk viser fram varmesentralen som i fjor produserte 31 GWh basert på sagbrukets biprodukter. Fyranlegget hos InnTre er helt støvtett, noe som gjør at det selv etter flere års drift er gullende rent i fyrrommet Tine (se egen sak) kunne vi gjerne hatt en større kjel. Vi har nå måttet si nei til nye kunder som ønsker å koble seg på, forteller Trønsdal. Han mener det er helt avgjørende å ha kunder som tar unna mer energi enn det som kreves til oppvarming om vinteren. Men dette er jo profesjonelle og kostnadsbevisste energikjøpere som har stor energifleksibilitet i sine anlegg og kan kjøre på gass, olje eller el. Vi må derfor ha konkurransedyktig pris til enhver tid, sier Trønsdal. Han vil ikke være altfor spesifikk, men sier InnTre Energi har måttet lære seg å leve med priser under 50 øre pr levert kwh. Biprodukter til markedspris Produksjon av biovarme er en typisk volumsport. Grovt sett kan man si at kapitalkostnadene og brenselskostnadene er omtrent like store de første årene. Da gjelder det å få opp volumet, og ifjor produserte vi 31 GWh og InnTre Energi as gikk med overskudd for første gang. Forutsetningen for Enova-støtten var at det skulle leveres 20 GWh til eksterne kunder innen 2017, det har vi allerede innfridd. I år ser det ut til at vi skal komme opp i 40 GWh og da kan vi faktisk snakke om at InnTre har fått et nytt bein å stå på, sier Trønsdal. Praktisk talt alt som puttes inn i fyrkjelen er biprodukter fra Trones Bruk, som skjærer rundt kubikkmeter tømmer årlig og videreforedler mesteparten ved eget høvleri. Dette gir rundt fastkubikkmeter bark og omtrent like mye rå sagflis, dette er fraksjoner med liten salgsverdi og rundt 57% fuktighet. I tillegg har vi rundt fastkubikkmeter tørr høvelflis med 17-18% fuktighet samt en del rå kutterflis og kapp. Til sammen er dette omtrent det som er nødvendig for å produsere de 40 GWh som er forventet i Den tørre høvelflisa må briketteres for å få tyngde nok til å holde seg på rista, deretter blandes disse med det øvrige brenselet. Vi tilstreber å ha en jevn fuktighet på 50-55% på brenselet når det går inn i ovnen, forklarer Trønsdal. Han vil ikke være altfor konkret på hvor mye InnTre Energi må betale moderselska- 18 BioEnergi 01/13

19 Nær- og fjernvarme Flisa skyves fram fra bunkersen ved hjelp av stangmatere. Vi var opptatt av å unngå mateskruer, disse skaper ofte problemer når man bruker rått brensel om vinteren, sier Ola Trønsdal. pet for dette brenselet, men nøyer seg med å si at det er markedspris, og at brenselkostnadene ligger mellom 10 og 25 øre pr KWh. Heller celluloseflis enn grot Vi besøker InnTre en januardag med 15 kuldegrader. Anlegget produserer for fullt, noe som betyr at 300 løskubikkmeter flis i døgnet mates inn. Om vi kjører for fullt elleve av årets måneder vil vi kunne levere 50 GWh. Men da må vi gå løs på celluloseflisa som i dag går til Norske Skog på Skogn, sier Trønsdal. Ved sagbruket produseres årlig en mengde celluloseflis som tilsvarer kubikkmeter tømmer, med like mye brennverdi som de øvrige biproduktfraksjonene til sammen. Her ligger altså en stor reserve. Med den prisen vi får for denne flisa nå taper vi ikke mye på å fyre med den i stedet, husk at transportavstanden da bare er 50 meter. Jeg vurderer det som mer aktuelt å fyre med den enn å hente grot og stammevirke fra skogen, sier Trønsdal. Bygg for fuktig brensel Ola Trønsdal er styremedlem i NoBio og har dermed skaffet seg en viss oversikt over bransjen. Det har jo kommet opp mange brukbare anlegg. Men jeg mener altfor mange av dem er basert på tørt brensel. Anlegg av en viss størrelse bør kunne ta brensel med mer enn 50% fuktighet, det gir langt bedre muligheter til å kunne utnytte billige brenselsfraksjoner. Ikke er det mye dyrere heller, det kreves bare et noe større ristareal og en mer robust røykgasshåndtering, sier han. Et annet tema som opptar den rutinerte sagbruksbestyreren og bioenergientusiasten er ordningen med lav nettleie for utkoblbar kraft. NVE avskaffet offisielt denne ordningen fra i fjor sommer. Men tilbudet finnes fortsatt, bare under andre navn. Med dagens lave strømpris er el bioenergiens tøffeste konkurrent. Myndighetene kunne godt gi bransjen litt drahjelp ved å sørge for at utkoblbar kraft-ordningen ikke bare er avviklet i navnet, sier Trønsdal. Klimatiltak som monner Å erstatte fossilt brensel med biobrensel som finnes på stedet gir naturligvis et utmerket CO 2 - regnskap. Erstatter vi 30 GWh olje gir dette en reduksjon på 6000 tonn CO 2 årlig. I tillegg slapp trailerne som fraktet flisa til Östersund også ut rundt 200 tonn, til sammen utgjør dette utslippet fra rundt 2500 personbiler. Etableringen av varmesentralen og fjernvarmenettet var en stor investering for en bedrift som InnTre. Ønske om å bidra positivt for klima talte også med da beslutningen ble tatt, sier han. Nå vurderer InnTre om det er mulig å øke bedriftens energileveranse også fra sagbruket i Steinkjer. Her finnes allerede en varmesentral som i tillegg til å forsyne sagbruket leverer 10 GWh til et fjernvarmenett som i løpet av de siste 20 årene er bygd opp på nordsiden av byen. Men en videre økning krever at det legges ledning over elva til sørsiden av byen, sier Ola Trønsdal. BioEnergi 01/13 19

20 Nær- og fjernvarme Fordoblet varmebehov Den største kunden på InnTre Energi sitt fjernvarmenett er Tine meieriers anlegg i Verdal, noen hundre meter fra fyrsentralen. Dette anlegget har hittil tatt 7-8 GWh årlig, men signalerer at de i 2013 gjerne vil ha dobbelt så mye. Her er det investert 800 millioner kroner i et nytt anlegg som produserer proteinpulver og melkesukker. Det skjer ved at myse et biprodukt fra osteproduksjonen dampes inn. Dette er naturligvis energikrevende, forklarer Rune Frøseth, teknisk sjef ved meieriet. Han viser fram de to varmevekslerne som tar imot hetvann på 115 grader fra InnTre og overfører energien til Tines eget hetvannsnett, disse varmevekslerne er InnTre sin eiendom. Vi har investert 1,8 millioner i fyrhuset her hos Tine. Vi lar ikke noen andre tukle med varmtvannet vårt, sier Ola Trønsdal. Med slike investeringer hos kunden trengs det en viss langsiktighet, det er inngått en tiårs kontrakt om varmeleveranse til Tine. Men fyrrommet inneholder fortsatt elkjel og gasskjel, den siste er stadig i bruk for å ta toppbelastninger. Avtalen forutsetter at vi hele tiden leverer til konkurransedyktig pris, sier Ola Trønsdal. Rune Frøseth er teknisk sjef ved Tines meieri i Verdal. Han er godt fornøyd med samarbeidet med InnTre og vil gjerne ha mer varmeenergi. ENERGIGÅRDEN Senter for Bioenergi Rådgivning og prosjektering Kurs og opplæring Omvisning og demonstrasjoner Utleie av kurs- og møterom Fagbok og informasjonsmateriell Røykenviklinna 617, 2760 Brandbu Telefon: Ingen har varmet mennesker med bruk av vannbåren varme like lenge som oss Energigården BioEnergi 01/13

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme:

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Nr. 1 FEBRUAR 2010 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Snart

Detaljer

ENERGI. Med alger til Sahara s 14. Økt bioenergibruk! Nr. 1 FEBRUAR 2012. Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.

ENERGI. Med alger til Sahara s 14. Økt bioenergibruk! Nr. 1 FEBRUAR 2012. Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio. Nr. 1 FEBRUAR 2012 Med alger til Sahara s 14 Økt bioenergibruk! ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no khfl ENERGI tjjjfy Bioenergi utgis av Norsk Bioenergiforening NOBIO

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner bioenergi 7 Grønnere fremtid Les mer side 6-7 fjernvarme i trinn Les mer side 18-19 Miljøvennligheten selv klimavinner Klimanøytralt, rimelig og sysselsettende på én gang. Hvordan er det mulig? Les mer

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

Fjernvarme gir lønnsomhet

Fjernvarme gir lønnsomhet FJERNVARME 2007 Fjernvarme gir lønnsomhet Foto: STEIN WILHELMSEN Det er lønnsomt med vannbåren varme i næringsbygg. Det installeres nå vannbåren varme i de fleste næringsbygg som forsynes med fjernvarme,

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Veien til biovarme Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Forord En vellykket bygging og drift av et biobrenselanlegg krever god planlegging i hele kjeden fra stubbe til varme rom. Etablering

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7 Tørkekurs på Løten s 8-9 Medlemsbedriften s 10-11 Rundtømmerprosjektet i Nord- Gudbrandsdal s 12-13 Spesialkledning

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

energi smart En luftig arbeidsplass SIDE 12 AAK AS har gutter som klatrer i vindkraftmarkedet

energi smart En luftig arbeidsplass SIDE 12 AAK AS har gutter som klatrer i vindkraftmarkedet energi smart TEMABILAG I TRØNDER-AVISA FREDAG 30. JANUAR 2015 SIDE 2-3 Christian Stav, konsernsjef i NTE Holding, mener det er et smart trekk å satse på fornybar energi. SIDE 12 En luftig arbeidsplass

Detaljer

Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Debatt: Kjerneved s5 Medlemsbedriften Riska sagbruk AS s 6-9 Ser nye verdier for løer og låver s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler Veien til biovarme Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler 2 Cato Kjølstad Daglig leder Norsk Bioenergiforening Wergelandsveien 23 B 0167 OSLO Tlf: 23 36 58 70 Faks: 23 36 58 79 E-post: post@nobio.no

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING

Skogsentreprenøren. tema. Side 6-13. Side 16-19 HOGST TYNNING TØMMERKJØP SKOGKULTUR SKOGFORVALTNING VEILEDNING Kubikk er et magsin fra SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB Skog, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer skogeiere i alle

Detaljer

Pengevirke. Energi. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur

Pengevirke. Energi. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur Pengevirke Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 2 2013 Tema: Energi En brennende plattform Av Karl Johnsen, Pengevirke Vi står overfor en av de største omveltningene siden industrialiseringen,

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg

Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg februar 2010 S2: KS foreslår at staten bør kjøpe utslippskutt fra kommunene. S6: Lier kommune har gode erfaringer med energisparekontrakter. S10: Rektoren på

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur

Overskrift. Sagbladet. Med blikk for tidsbruk. www.sag.no. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. Vekst for trearkitektur Sagbladet Overskrift Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s4 Vekst for trearkitektur s5 Medlemsbedriften Kolbjørnrud sag s 6-8 Nytt om PEFC for bygdesager s 10-11 Bli en bedre trebedrift

Detaljer

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver //

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver // INFORMASJON posten 01 RAKEL LAUGTUG OLSEN Meningsfull karriere April 2011 // årgang 13 // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver

Detaljer