IFE/KR/E-2001/ Kjeller. Leif Kristian Alm Eva Rosenberg Per Finden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFE/KR/E-2001/004 19.12.01 Kjeller. Leif Kristian Alm Eva Rosenberg Per Finden"

Transkript

1 Utgiver Dokument nr.: Dato Institutt for energiteknikk IFE/KR/E-2001/ Kjeller Prosjekt/Kontrakt nr. og navn Energihandel og klimatiltak i Nord-Europa Prosjektnr /730 Oppdragsgiver/Oppdragsgivers referanse: Norges forskningsråd Tittel og undertittel Betydningen av vannbåren varme for reduksjon av klimagassutslipp og effekttopper i kraftsystemet Forfatter(e) Kontrollert Godkjent Leif Kristian Alm Eva Rosenberg Per Finden Referat Innenfor SAMSTEMT-programmet under Norges Forskningsråd undersøker IFE blant annet hvordan vannbåren varme basert på fornybar energi påvirker Norges effekt-, energi- og klimagassbalanse i et sammenkoplet Nord-Europeisk kraftmarked. Arbeidet er knyttet opp mot et nordisk samarbeid for metodeutvikling og analyser av energi og klimaspørsmål i Nord-Europa. Innledningsvis er det laget en regresjonsmodell som skiller ut det temperaturavhengige (oppvarming) elektrisitetsforbruket i Norge. Regresjonen er basert på timesvise forbruksdata fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool og temperaturdata fra Meteorologisk Institutt. På bakgrunn av regresjonsmodellen er det laget en varighetskurve for denne delen av forbruket. Det gir igjen grunnlag for å utvikle bedre modeller for bruk av varmeenergi. Det pekes på at eksisterende modeller er utilstrekkelige for å analysere forhold rundt vannbåren varme. Fra de innledende analysene kan nevnes at ca 11.5 GW, eller 50% av effektuttaket, under maksimallasten den 5. februar 2001 gikk til oppvarmingsformål. Midlere brukstid for oppvarming er anslått til ca 2200 timer per år. Videre er det funnet at tiltak som begrenser effektuttaket kan redusere kostnadene i kraftsystemet med fra 3-9 øre/kwh. Dette kan alternativt kanaliseres inn som en støtte til vannbåren varme, med samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Stikkord Energi, vannbåren varme, klimatiltak ISSN ISBN Antall sider vedlegg Andre opplysninger

2 Betydningen av vannbåren varme for reduksjon av klimagassutslipp og effekttopper i kraftsystemet 1 INNLEDNING PROBLEMSTILLING ENERGI, EFFEKT OG VARIGHET TOTAL BRUK AV ELEKTRISITET REGRESJONSMODELL OG FORMÅLSDELING OPPVARMING OG EFFEKT DØGNVARIASJONER HVA KOSTER EFFEKT? KOSTNAD FOR NY EFFEKT VERDIEN AV SPART EFFEKT ENERGIPRODUKSJON OG BRUK I NOEN NORDISKE ENERGIMODELLER NORMOD KRAFTMARKEDSMODELLEN SAMKJØRINGSMODELLEN MARKAL LASTAVSNITT I EN MODELL FOR VANNBÅREN VARME ANTALL LASTAVSNITT KRONOLOGISKE LASTAVSNITT KORTSIKTIG OG LANGSIKTIG MODELL SKISSE TIL EN LANGSIKTIG MODELL PROTOTYPEMODELL VEIEN VIDERE REFERANSER... 18

3 1 Innledning Innenfor Norges Forskningsråds program SAMSTEMT er IFE tildelt midler for blant annet å undersøke hvordan vannbåren varme basert på fornybar energi påvirker Norges effekt-, energi- og klimagassbalanse i et sammenkoplet Nord-Europeisk kraftmarked. IFEs abeid er en del av et nordisk samarbeid ("Nordleden") for metodeutvikling og analyser av energi og klimaspørsmål i Nord-Europa. Sentralt i prosjektet står analyser av ledningsbunden energi (el, gass og fjernvarme). Prosjektet involvererer en rekke aktører og forskningsinstitutter. Prosjektet har egen hjemmeside. Adressen er Denne rapporten beskriver arbeidet IFE har gjort i 2001 for å analysere betydningen av vannbåren varme. Analysene bygger på timesvise forbruksdata fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool og temperaturdata fra Meteorologisk Institutt. Det er laget en regresjonsmodell som skiller ut det temperaturavhengige (oppvarming) elektrisitetsforbruket. Dette danner utgangspunktet for å konstruere en varighetskurve, og i neste omgang en modell for denne delen av forbruket. Det pekes på at eksisterende modeller er utilstrekkelige for å analysere forhold rundt vannbåren varme.

4 2 2 Problemstilling Direkte elektrisk oppvarming har fra omlag 1980 vært det klart mest dominerende oppvarmingsalternativet i norske bygninger. Elektrisitet basert på vannkraft har blitt sett på som en ren energiform uten vesentlige miljøulemper. Oppvarming ved bruk av elektrisitet har i tillegg vært enkel teknologi. Viktigst er likevel at direkte elektrisk oppvarming har vært billig sammenliknet med andre alternativer, som for eksempel oljekjeler og varmepumper. Men situasjonen har endret seg. Tørråret 1996 var trolig en avgjørende hendelse som endret oppfattelsen av at elektrisitet var den mest framtidsrettede oppvarmingsform i bygninger. I dag er fokus for politiske virkemidler rettet mot vannbåren varme basert på fornybare energikilder. Vannbåren varme kan bidra positivt innenfor tre viktige fokusområder for norsk energipolitikk: effektknapphet, kraftbalanse og klima. Vannbåren varme muliggjør bruk av ulike energibærere. El, olje eller biobrensler kan alle konverteres til varme i en fyrsentral og distribueres i bygningskroppen som varmt vann. Hvilke energibærere som til enhver tid benyttes i fyrsentralen, kan bestemmes av prisforholdet mellom de aktuelle energibærerne. Ved akutt effektknapphet, kan en energibruker som har installert et fleksibelt system, unngå å bruke elektrisitet, og dermed bidra til å lette effektknappheten. Dette er for eksempel situasjonen for kombinasjonen el-olje, hvor det de siste år har vært mest vanlig å benytte elektrisitet, men hvor olje har kommet mer inn når prisforholdene ligger til rette for det. Varmepumper eller kjeler for bioenergi har gjerne så høye investeringskostnader at de må benyttes som grunnlast. Dette betyr at systemene må brukes (nesten) hele fyringssesongen, og ikke bare når det er effektknapphet. Vannbårne systemer basert på bioenergi eller varmepumper påvirker dermed lite kraftsystemets fleksibilitet. Imidlertid vil de bidra til å redusere maksimallasten, som inntrer ved kuldeperioder med stort oppvarmingsbehov. En reduksjon av maksimallasten har en verdi for det samlede kraftsystemet. Denne effektverdien er avhengig av flere forhold. Generelt avhenger den av kostnaden ved å bygge ut ny effekt, eller andre konsumenters (f.eks. industriens) kostnader for å avstå fra å ta ut effekt. Spesielt avhenger den også av lokale nettforhold, hvor flaskehalser kan begrense transmisjonen. I dette tilfellet vil alternativkostnaden til ikke-elektrisk oppvarming også innbefatte nettforsterkning. Men hvis kraftlinjene er gamle og bør skiftes, vil en oppgradering av elnettet uansett måtte gjennomføres. Alternativkostnaden i lokalnettet ved å øke kapasiteten kan da være helt marignal. Vannbåren varme bidrar også til å styrke kraftbalansen gjennom redusert forbruk. Fra og med 1994 har balansen vært negativ i et år med normale nedbør og tilsigsforhold 1. En nettoimport av kraft vil i et europeisk perspektiv trolig øke de samlede utslipp av klimagasser. Import av kraft vil øke bruken av fossile brensler (kull og gass) i 1 NVE oppjusterte forventet kraftproduksjon i 2000 fra ca 113 til 118 TWh. Justeringen skyldtes en endring av hvilke tilsigsår som legges til grunn.

5 3 kraftforsyningen i Europa. Implisitt vil dermed et kraftunderskudd i Norge bidra til høyere globale utslipp av CO 2. Bruk av vannbåren varme basert på spillvarme, bioenergi eller varmepumper vil styrke kraftbalansen uten å bidra til høyere utslipp her hjemme. Norge har forpliktet seg til å ikke øke de samlede klimagassutslippene med mer enn 1% fra 1990 til Et siste moment ved å redusere bruken av elektrisitet til oppvarming, er at magasineringsbehovet for vannkraft avtar, siden en relativt større andel av kraften kan tas ut på sommertid. Dette bidrar igjen til å gjøre kostnaden for ny (vann-) kraft billigere - da behovet for magasinering blir mindre enn det ellers ville vært. Som nevnt er vannbårne systemer basert på fornybare energikilder relativt kapitalintensive. Privatøkonomisk har det derfor vært lite attraktivt å satse på slike løsninger i Norge, hvor elprisen har vært meget lav sammenliknet med de fleste andre europeiske land. En samfunnsøkonomisk vurdering av nytten av vannbåren varme må i tillegg til kostnadene, også ta utgangspunkt i forholdene nevnt over.

6 4 3 Energi, effekt og varighet For å analysere det samfunnsøkonomiske kost - nytte forholdet ved bruk av vannbåren varme er det vesentlig å ha en oversikt over bidraget til den samlede lastkurven som oppvarming representerer. Ikke bare maksimallasten, men også formen på kurven vil influere på lønnsomheten til vannbåren varme. Vi kjenner ikke til at det eksisterer lastkurver for oppvarming for Norge som helhet. Energidata (1980) har imidlertid laget en prognose for effektuttaket til husholdninger og tjenesteytende næringer, fordelt på oppvarming, belysning og andre anvendelser. I tillegg til at maksimallasten har økt siden den gang, stiller vi oss tvilende til om fordelingen er gyldig under dagens forhold med økende grad av termostatstyring av ovner, eventuelt med nattsenking. Iallfall er det trolig en ekstra effekttopp på morgenen i forhold til det som Energidata fant i Total bruk av elektrisitet Vi har derfor innhentet data fra Nord Pool for elforbruket i Norge hver time i årene og Ved å sortere dataene med hensyn på avtakende effekt har vi konstruert en varighetskurve for den totale norske elektrisitetsbruken. Kurven er selvsagt noe speilet av temperaturforholdene som var disse årene, og representerer ikke uten videre et midlere år. Årene var samlet sett noe mildere enn normalt. Nøkkeltallene er referert i tabell 1. Varighetskurven for samlet effekt og effekt til oppvarming er vist i vedlegg 1. Tabell 1: Energi, maksimal effektuttak og brukstid for det norske kraftforbruket. Tallene er beregnet på bakgrunn av data fra Nord Pool. Energi [TWh] Max effekt [GW] Brukstid [timer] ,0 20, ,8 21, ,8 20, Regresjonsmodell og formålsdeling SSB utarbeider ingen årlig formålsfordeling for bruken av elektrisitet og andre energibærere. Det foreligger imidlertid noen estimater (se f.eks. SSB 92/2) fra noen år tilbake.

7 5 Vi kjenner heller ikke til at det er utarbeidet lastkurver (effektuttak), hvor varmedelen er skilt ut. Vi har derfor forsøkt å estimere forbruket til oppvarming ved å korrelere total daglig elektrisitetsbruk mot gjennomsnittlig (per døgn) utetemperatur. Andre faktorer som vi antar vil påvirke forbruket, er hvorvidt det er arbeidsdag eller ikke, og trolig også daglengden 2. Korrelasjonsmodellen er gjengitt i likning (1). E = Eo + a (To-T) + b(lo-l) + c D (1) Eo er et konstantledd som fanger opp basisforbruket. Andelen oppvarming antas å være proporsjonalt med utetemperaturen, og er tilnærmet med uttrykket 365 a Σ = ( To T ) (2) i 1 i hvor T i er døgnmiddeltemperaturen for Norge, og To er satt til 15 o C. Modellen er kalibrert ved å velge To slik at verdien av (2) skal stemme med estimater (se tabell 3) for hva som går til oppvarming. At To er lavere enn komforttemperaturen (ca 21 o C) kan blant annet forklares med at varmebehovet mellom 15 og 21 o C dekkes av overskuddsvarme fra elektriske apparater. En del av elektrisitetsbruken, for eksempel belysning, er trolig proporsjonal med daglengden (L). Denne delen er modellert med uttrykket b(lo-l). Her er Lo satt til 20 timer, som representerer den maksimale daglengden i året 3. Størrelsene på a og b må sees i sammenheng, da korrelasjonen mellom daglengden (L) og døgnmiddeltemperaturen (T) er ca Det er med andre ord ikke mulig å skille effektene av disse fra hverandre. For 1999 og 2000 har vi imidlertid likevel funnet relativt samsvarende resultat. I modellen inngår også en variabel (D) som er 1 på lørdager, søndager, bevegelige helligdager, i fellesferien (3 uker i juli), samt dagene mellom jul og nyttår og mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag (heretter kalt fridager). Resultatene fra korrelasjonen er vist i tabell 2 og figur 1. Vi ser at når middeltemperaturen reduseres én grad, øker energiforbruket med ca 8 GWh/ dag. Når daglengden reduseres en time, øker energiforbruket med ca 2.3 GWh/ dag; mens virkningen av en fridag er at energiforbruket reduseres ca 24 GWh / dag. 2 Daglengden er antall timer sola holder seg over horisonten. Trondheim er valgt som et middel for hele Norge. 3 Siden energi til belysning etterhvert blir til varme, kunne det argumeteres for at dette leddet ikke burde inngå i likningen. Parameteren To måtte da endres tilsvarende, for at ikke elektrisitet til oppvarming skulle overestimeres. I en formålsfordeling av energien er det imidlertid ikke vanlig å la overskuddsvarme fra lys og apparater inngå i andelen energi som går til oppvarming.

8 6 Tabell 2:. Estimering av parametre for sammenheng mellom døgnmiddeltemperatur T, daglengden L og fridager D. Tallserien 1998R er basert på estimering hvor b er fiksert til 2.3 Eo a b c , R , Energibruk (GWh/dag) R en grad lavere middeltemperatur en time kortere dag fridag Figur 1: Endring i energibruk ved henholdsvis en grad lavere middeltempertur, en time kortere dag og ved en fridag. Med disse koeffisientene blir elektrisitet til oppvaming for årene 1998, 1999 og 2000 estimert til henholdsvis 18.9, 23.0 og 22.4 TWh. Verdien for 1998 er nok noe lite, mens de øvrige er i god overensstemmelse med energistatistikk og antatte fordelinger på ulike formål. Dette går fram av tabell 3. Tabell 3: Totalt energiforbruk og til oppvarming, Kilde: NOS Energistatistikk. formålsfordelingen i husholdningene er hentet fra SSB 92/2. Totalt forbruk [TWh] Oppvarming [andel] Husholdninger 34,3 40% 13.7 Tjenesteytende næringer 23,5 40% 9.4 Sum 23.1 Oppvarming [TWh] I det videre arbeid fikserer vi derfor parameteren b til 2.3 også for Reviderte estimater for de andre parameterne er også vist i tabell 2 (1998R).

9 7 3.3 Oppvarming og effekt For å beregne oppvarmingens andel av effektuttaket, forsøker vi igjen å korrelere energi og temperaturdata. For tempertur har vi tilgang til tre verdier i døgnet: Maks, min og middel. Det viser seg imidlertid å være tilstrekkelig 4 for å tilnærme den opprinnelige effektkurven, som har 8760 datapunkter (timesverdier over året). Effektuttaket til oppvarming kan dermed beregnes ut fra modellen P v k = 1/24 a (T o - T k ) for k =maks, min og middel (3) hvor a og To er definert som tidligere. Faktoren 1/24 er nødvendig fordi a er døgnverdi med enhet GWh /(dag o C), og effekten angis som GW. Basert på de tre år vises i tabell 4 data for energi til oppvarming, maksimalt effektuttak til oppvarming, samt oppvarmingens brukstid. Tabell 4: Energi, max effekt og brukstid for elektrisk oppvarming. Gjennomsnittet er etablert ved å lage en varighetskurve som representerer summen av de tre årene. Oppvarming [TWh] Max effekt [MW] Brukstid [timer] , , , , I gjennomsnitt for var bruken av elektrisitet til oppvarming 23.3 TWh/år. Men årene var milde i Norge med graddagstall på bare 95%, 91% og 84% av normalen, regnet i forhold til i perioden For et normalt år ville oppvarmingsbehovet i år 2000 har vært ca 25.5 TWh 5. Basert på regresjonsmetoden, med beregnet 8 GWh / (dag o C), var maksimal effekt til oppvarming den 5. februar GW, dvs ca 1.7 GW høyere enn maksimal effektuttak til oppvarming i årene For å beregne hva som skjer med det samlede effektuttaket om det ble benyttet mindre elektrisitet til oppvarming, må vi vite noe om samtidigheten i effektkurvene til "total 4 Vi har sammenliknet den originale timesvise effektkurve med en modellert effektkurve basert på daglige, maks, middel og min-effekter. Det viser seg at disse kurvene matcher svært godt. Vi går derfor ut fra at daglige maks, min og middel effekt gir en god tilnærming til (times-) varighetskurven for effekt. 5 Vi setter at E/Eo = 0.5 GD / GDo, hvor E er energiforbruket og GD antall graddager. Indeksen 0 henspeiler på et normalår. Det kan umiddelbart virke unaturlig å ikke klimakorrigere hele oppvarmingsforbruket. Det viser seg imidlertid at det fører til overkompensasjon 6 5. februar ble det satt ny rekord i samlet brutto effektuttak på 23.1 GW.

10 8 elektrisitetsbruk" og "elektrisitet til oppvarming". Basert på data fra viser det seg at maksimallast alltid inntrer på en av de kaldeste dagene. Det er imidlertid ikke slik at det er en en-entydig sammenheng mellom temperatur og effekt. Da er det heller ikke slik at vi kan konstruere en effektkurve for "resten av elforbruket" ved å substrahere effektkurven for oppvarming fra effektkurven for totalbruken. Dette vil likevel være en god første tilnærming. Redusert effekt fra oppvarming vil altså være tilnærmet lik den samlede effektreduksjon for det totale kraftsystemet. 3.4 Døgnvariasjoner Hvordan varierer oppvarmingen med ukedag, tid på døgnet og med årstiden? For å undersøke dette har vi sammenliknet det timesvise energiforbruket for månedene januar til april 1998 med et typisk sommerbehov utenom fellesferien. Vi antar at differansen i alt vestentlig er oppvarming. Fra datamaterialet ser en at maksimalt oppvarmingsbehov inntrer i to ganger i døget. I alle vårmånedene inntrer morgenmaksimum time 8 samt. Kveldsmaksimum kommer derimot senere og senere på døgnet utover våren. Dette er vist i tabell 5. Det må skyldes at betydningen av soloppvarming øker utover våren. Tabell 5: Midlere morgen og kvelds effektmaksimum for månedene januar til april Morgen [time] & [GW] Kveld [time] & [GW] januar februar mars april Dersom en sammenlikner ulike ukedager ser en også at morgenmaksimum nesten er helt borte på lørdager og søndager.

11 9 4 Hva koster effekt? 4.1 Kostnad for ny effekt Johnsen (1998, s 77) refererer spesifikke investingskostnader til effektutvidelser i eksisterende kraftverk til å være i størrelse 2000 kr/kw (eller ca 200 kr/kw per år) for inntill 2000 MW. Dette varierer imidlertid fra prosjekt til prosjekt. Pris for å stille til rådighet reserveeffekt i regulerkraftmarkedet synes derimot langt lavere. Statnett introduserte vinteren 00/01 et opsjonsmarked for reservekraft (Nilssen og Walther, 2001). Forsøket var meget vellykket; det ble innmeldt bud som tilsvarte langt mer effekt enn det Statnett anså som nødvendig. Det ble for perioden 1. november 00 til 1. februar 01 tegnet kontrakter omfattende 1745 MW. 670 MW eller ca 40% var tilbud fra forbrukssida. Gjennomsnittlig kontraktpris fra november 00 tom oktober 01 var ca 66 kr/kw per år, eller omlag en tredjedel av hva det koster å bygge ut ny effekt. Det er imidlertid rimelig å anta at opsjonsprisen vil stige i takt med en økende sannsynlighet for at opsjonsavtalene må innfris. 4.2 Verdien av spart effekt I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil verdien av spart effekt ved bruk av ikkeelektrisk oppvarming være avhengig av hvilke alternativ som fins. Verdien er også avhengig av hva slags samtidighetsforhold som eksisterer i kraftsystemet Vi har funnet at elektrisk oppvarming hadde en brukstid på 2370 timer for årene 1998 tom Dette var milde år, uten spesielle ekstremtemperaturer.vi vil derfor i de følgende kalkulasjoner legge til grunn en midlere brukstid på 2200 timer 7. Gitt at ny effekt koster 2000 kr/kw, vil vannbåren varme kunne subsidieres med 90øre/kWh investert (eller ca 9øre/kWh og år) på grunn av redusert behov for effektutvidelser. Et lavere anslag for kostnad for effekt er gjennomsnittsprisen fra Statnetts auksjon vinteren 2000/2001, som er på 66 kr/kw. Dette gir en effektpris på omlag 3 øre/kwh. Ut fra dette antar vi at vannbåren varme kan subsidieres med fra 3 til 9 øre/kwh for å verdsette sparte effekt-tiltak. I tillegg kommer verdien av sparte nettinvesteringer. 7 Dette tilsvarer en maksimallast 0.8 GW mindre enn effektuttaket rekorddagen 5. februar 2001.

12 10 5 Energiproduksjon og bruk i noen nordiske energimodeller Det er såvidt oss bekjent ingen større modeller som er utviklet for å kunne modellere varmemarkedet i Norge. I mange energimodeller har en gjerne konsentrert seg om bruk av elektrisitet, og til en viss grad olje. En har heller ikke formålsfordelt forbruket. Årsakene er trolig at det ikke har eksistert gode data for formålsdelingen og at det er i forhold til bruken av elektrisitet det har vært størst offentlig og privat, kommersiell interesse. Vi skal se på noen av de mest brukte modellene for modellering av produksjon og bruk av elektrisk energi i Norge. Disse er 1. NORMOD (SSB) 2. Kraftmarkedsmodellen (ECON) 3. Samkjøringsmodellen (SINTEF Energiforskning) 4. MARKAL (IFE) Deretter skal vi presentere en skisse til en modell for bruk av vannbåren varme. Denne modellen vil bli implementert i TIMES 8, hvor blant annet tidsinndelingen er meget fleksibel. Dette muliggjør en detaljert modellering av lastavsnitt. 5.1 NORMOD Normod er en partiell likevektsmodell for det nordiske kraftmarkedet, og er utviklet ved Statistisk Sentralbyrå ( Johnsen, 1998). Modellen omfatter de fire nordiske land (N,S,F,Dk). For hvert land kan det være opptil 5 etterspørselsektorer: metaller, treforedling, annen industri, service og husholdninger. Modellen deles inn i 12 årlige lastavsnitt, W1, S, W2 (vinter 1, sommer, vinter 2); hver periode med 4 lastavsnitt: Peak, high, medium og base(-load). Vannkraft begrenses av reservoarkapasitet i W1 og W2, og at instantan produksjon alltid må være større enn en minste verdi (minstevannsføring). Det er også beskrankning på forholdet dag og natt produksjon, slik at effektkjøring begrenses. Etterspørselelastisiteten varierer fra -0.1 (metaller, peak, vinter) til -0.4 (hushold+service, medium-high, vinter). Modellen inkluderer kraftvarme (med kompensasjon for varmen), fraksjon for reservekapasitet, start-stop kostnader inkludert for hver lastblokk, nedre kapasitetsutnyttelse for termiske stasjoner (i stedet for stop). Kraftvarme gis en øvre skranke for varmeleveranse. Beskrivelsen av vannkraft inneholder en begrensning av årlig energiproduksjon i form av årlig tilsig, produksjon per sesong er regulert av 8 TIMES, The Integrated MARKAL and EFOM System, utvikles innenfor IEA - ETSAP. Modellen er tenkt å etterfølge både MARKAL og EFOM, og vil bli et meget fleksibelt og slagkraftig verktøy.

13 11 reservoarstørrelse. Installert kapasitet begrenser instantan produksjon. Modellen kan bygge ut både energi og rene effektverk. 5.2 Kraftmarkedsmodellen ECONs kraftmarkedsmodell er blant annet beskrevet i ECON-notat 4/99. Modellen er stokastisk med 13 perioder, nå-situasjon og de neste 12 måneder. Det er fire stokastiske variable: tilsiget, lasten, tilgjenglighet i kjernekraftproduksjon og utvekslingspriser. De samlede konsument og produsentoverskudd maksimeres, gitt beskrankninger for produksjon (-revisjon), effekt, magasinering og overføring. Overskuddet beregnes suksessivt hvert år - men simultant for de 12 periodene. Endogene variable er (bestemt av modellen): Forbruk, produksjon, eksport ut av Norden, import til Norden, handel internt i Norden, revisjoner, magasinfylling. Modellene opererer med 5 etterspørselsektorer: Husholdning, service, kr.kr. industri, annen industri og et kjelmarked. Det er tre lastavsnitt (høy, mellom, lav). Kraftetterspørselen kan dekkes opp av vannkraft, vindkraft, kjernekraft, industriell kraftvarme, kombinert kraft og fjernvarme, samt ulike kull og olje og gasskraftverksteknologier. 5.3 Samkjøringsmodellen Samkjøringsmodellen eller "Multi-area power scheduling model" (MAS) beregner framtidige vannverdier, marginale kostnader for termiske kraftstasjoner og optimaliserer framtidig kraftproduksjon i et område. Start og stopp kostnader for kraftverk er implementert. Mellom hver region utveksles kraft for å optimalisere samlet produksjon, men slik at kapasitetsbegrensninger mellom regionene blir ivaretatt. En kan beregne sannsynlighet for ulike scenarier gitt inndata for eksempelvis 50 tilsigsår. Et viktig bruksområde for modellen er prognostisering av priser i det elektriske spotmarkedet. Modellen regner på 12 regioner i Norge, 2 i Sverige, 2 i Danmark og én i Finland. Den er også knyttet opp mot kraftsystemene i Nederland, Tyskland, Polen og de Baltiske land. Lastavsnittene er HD(45h), LD(35h), NI(32h), WE (56h) 9. Dessuten 52 uker per år og 50 tilsigsår, medfører beregningspunkter per år. Modellen optimaliserer produksjonsmixen gitt vannverdiene og marginale driftskostnader. Modellen er blant annet beskrevet av Hornnes (1995) og på Efi Energis nettsider. 9 HD utgjør 9 timer per hverdag, LD utgjør 7 timer per hverdag, NI utgjør 8 timer per natt i 4 netter, mens WE utgjør to hele døgn + natt til lørdag 8 timer.

14 MARKAL MARKAL er en langsiktig (typisk år) modell for optimalisering av ulike energisystemer. Modellen er utviklet innenfor IEA-ETSAP, og har vært benyttet aktivt i over 30 land. MARKALs historie strekker seg tilbake til slutten av 1970-tallet, og de første anvendelsene var knyttet til oppbygging av kjernekraft i de vestlige land etter oljekrisen i Modellen har tre sesonger (vinter, sommer og høst-vår) samt to lastavsnitt i døgnet (dag, natt). Lengden av sesongene kan bestemmes av modellbrukeren. Det er et valgfritt antall etterspørselsektorer. I den norske modellen modelleres industri, husholdninger og tjenesteytende sektorer samt transport. Innenfor hver sektor er det videre en rekke undergrupper. Modellen optimaliserer sammensetningen av teknologier for energiproduksjon og bruk, gitt ulike rammebetingelser som energietterspørsel, miljøkrav og en rekke andre parametre.

15 13 6 Lastavsnitt i en modell for vannbåren varme For å modellere optimal sammensetning av teknologier for produksjon og bruk av energi til oppvarming, er det viktig å ha en nøyaktig representasjon av oppvarmingens varighetskurve. Maksimallasten, behovet for reserve samt sjansen for bortfall av produksjonskapasitet, vil bestemme hvor mye effekt som vurderes som nødvendig for å ha en trygg energiforsyning. For å finne optimal sammensetning av hvilke teknologier og energibærere som skal dekke effektbehovet til enhver tid, må vi ha en detaljert representasjon av effektkurven. Dette krever at modellen har mange lastavsnitt. Dette er ikke minst viktig for modellering av energi til oppvarming, hvor effektuttaket vil variere mye fra en dag med sterk kulde, til en middels vinterdag med moderat oppvarmingsbehov og til en sommerdag hvor det ikke er behov for varmetilskudd i det hele tatt. 6.1 Antall lastavsnitt For å undersøke betydningen av hvor detaljert en lastkurve bør være har vi konstruert en representasjon først med 16 avsnitt, deretter med bare 4. Vi har deretter simulert hvilke produksjonsteknologier som velges for de ulike lastavnittene. Siden ulike teknologier har ulike profiler for investerings- og driftskostnader, vil noen velges dersom brukstida er lang, mens andre passer best for å dekke en spisslast. Når ulike teknologier konkurrerer om å dekke en gitt etterspørsel i en lineær modell, kan små endringer i inndatene gi store virkninger på den optimale teknologimix. I vårt testeksempel gir vi mulighet for fire produksjonsmuligheter: Vannkraft, gasskraft, kullkraft og kjernekraft. Testeksempelet viser at energiproduksjonen fra gasskraft kan bli hele 40% høyere når vi bruker 4 lastavsnitt enn når vi bruker 16. For kullkraft vil produksjonen være hele 50% lavere med bare 4 lastavsnitt. Vannkraft blir benyttet til spisslast og kjernekraft til grunnlast. For disse to teknologiene blir løsningen mindre sensitiv for endringer i lastavsnittene. Eksempelet viser at det er viktig å representere lastkurven mest mulig nøyaktig. En illustrasjon av dette eksemplet er vist i vedlegg Kronologiske lastavsnitt Så langt har vi bare sortert lastfordelingen med hensyn på avtakende effekt. Da mister vi imidlertid tidsperspektivet innenfor året. Det kan umuliggjøre analyser for følgende problemstillinger: 1. Tapping og fylling av vannmagasiner. 2. Kraftutveksling hvor landene har effektkurver med maksimallast på ulike tidspunkter.

16 14 3. Kortsiktige analyser der start-stopp kostnader er vesentlige. Med en langsiktig strategimodell for øyet, vil en ikke kunne modellere de korteste tidsperiodene. Vi skal se på hvilke av problemstillingene over som vi anser mulig å representere innenfor en langsiktig modell. 1. Tapping og fylling av vannmagasiner. Vi må sikre at det ved utgangen av vinteren er et minimum av vann i magasinene. Tilsvarende må vi ved slutten av sommeren sette en maksimal grense for hvor mye vann det kan være i magasinene. På denne måten begrenses hvor mye vann som kan lagres fra sommer til vinter (magasinkapasitet). For å modellere dette er det nok å splitte året i én sesong hvor uttaket av vann fra magasinene er større enn tilsiget (vinter) og én sesong hvor tilsiget er større enn uttaket (sommer). Dersom vi lar året starte med med vinter når magasinene er på sitt fulleste i oktober, og avsluttes med slutten av sommeren nøyaktig ett år etter, er det ikke nødvendig med mer enn to kronologisk ordnede sesonger i løpet av året (sommer og vinter). Dette forutsetter at resultater fra gitte kalenderår (januar - desember) ikke er av interesse. Da må en operere med to vintersesonger, som f.eks. Johnsen (op.cit). 2. Kraftutveksling mellom regioner med ikke-samtidige effekttopper. Nivået på kraftutvekslingen vil variere stokastisk fra år til år, som følge av bl.a. temperatur og nedbørsforhold. Det kan være hensiktsmessig å ikke la vår langsiktige modell være stokastisk. Stokastiske effekter kan imidlertid modelleres ved hjelp av parametre som beregnes av en annen mer kortsiktig, stokastisk modell. Simuleringshorisonten i den kortsiktige modellen kunne være ett år og inndeles i mange lastavsnitt. Avsnittene måtte knyttes til de samme kalenderperioder i alle regioner. 3. Kortsiktige analyser av start-stopp kostnader. Dette er først og fremst viktig for mer detaljerte analyser, med maks tidshorisont 1 år. Topplastverk med start-stopp hver dag kan i en langsiktig modell tilnærmes ved å øke de variable kostnadene. Kraftverket blir da bare benyttet dersom elprisen i lastavsnittet er høy nok. Det er også mulig å hindre bruken av kraftverket på ulike lastavsnitt, f.eks. om natten. Med to kronologiske lastavsnitt i året kan vi altså modellere lagring av vann i magasiner. Direkte stokastiske effekter og start stopp kostnader bør analyseres separat utenfor en langsiktig modell. Kunnskap fra analyser med kort tidshorisont kan imidlertid benyttes til å bestemme parametre som inngår i den langsiktige modellen. 6.3 Kortsiktig og langsiktig modell En kronologisk modell med f.eks. 52 lastavsnitt (ukesmodell) vil ikke nødvendigvis klare å representere maksimallasten på en god måte. For å løse opp variasjonene innen én uke trengs kanskje fire ganger så mange avsnitt. Dette vil trolig gi urimelige regnetider for en, stor langsiktig optimaliseringsmodell med "perfect foresight".

17 15 Det kan derfor være aktuelt å lage én langsiktig strategimodell med beregningshorisont ca 30år, hvor det bestemmes en optimal sammensetning av energiteknologiene, og én kortsiktig modell med mange lastavsnitt, hvor brukstida for teknologiene fastsettes. Modellene kan deretter itereres mot hverandre. I TIMES er det lagt til rette for å benytte lastavsnitt på tre ulike nivåer: 1. Sesongvariasjoner. (f.eks. årstider eller uker) 2. Ukesvariasjoner (f.eks. helg/hverdag, 7 dager) 3. Døgnvariasjoner.(f.eks.: Dag/natt, 24 timer, osv.) Antall lastavsnitt på de ulike nivåer bestemmes av den som modellerer det aktuelle energisystemet. TIMES kan derfor være rammeverk både for en langsiktig investeringsmodell med relativt få lastavsnitt og en kortsiktig modell med mange. I den langsiktige modellen bestemmes hvilke teknologier som er optimalt å benytte, mens i den kortsiktige bestemmes blant annet brukstid og variable kostnader for hver enkelt teknologi. 6.4 Skisse til en langsiktig modell Det er ikke opplagt hvor mange årlige lastavsnitt en bør benytte, og hvordan de skal avgrenses. Dersom nøyaktighet er viktigere enn regnetida, vil det selvsagt være en fordel å operere med mange lastavsnitt. To kronologisk ordnede sesonger: Modelleringen av vannkraftverk skiller seg fra termiske kraftverk i det vannfallsenergien kan lagres fra en periode til neste. For vannkraft vil det dermed være en energi (og effekt) restriksjon for produksjonen om vinteren, dvs den perioden hvor tilsiget er mindre enn uttaket. For dette anser vi det som tilfredsstillende å operere med to årlige sesonger, sommer og vinter. Tilsig som ikke omdannes til kraft om sommeren kan tas ut om vinteren, forutsatt tilstrekkelig lagerkapasitet og effektinnstallasjon. Vi foreslår derfor å innføre to sesonger V og S for å kunne modellere magasinhandtering. Dersom vi regner i hele uker kan vi definere at sommeren starter uke 19, og vinteren starter uke 42. Sommeren utgjør da 23 uker og vinteren 29 uker 10. Sesongvise lastkurver: Innenfor hver sesong kan en operere med lastavsnitt som ikke er kronologisk ordnet, kun sortert med hensyn på avtakende last. Johnsen (op.cit) benytter 4 slike avsnitt: PL, HL, ML og BL. En svakhet med en slik formulering er at 10 Dersom vi inndelere året i 12 kronologiske perioder, kan vi sette sommeren fra og med mai til og med september. Dersom en lager en modell basert på dager, kan vi starte året 7. mai, slik at vinteren blir sammenhengende fra 15.oktober til 6. mai. Basert på årene fra 1990 til og med 2000 er dette tidspunktet for henholdsvis maksimalt og minimalt magasininnhold

18 16 lastavsnittene gjerne ikke har sin opprinnelse fra eksakt de samme tidspunkter på året i de ulike regioner. Modellen vil da ikke bli helt presis. Døgnvariasjoner: For å kunne modellere endring i produksjon over døgnet må en minst operere med to lastavsnitt i døgnet (dag og natt), aller helst timesoppløsning. Dersom vi velger to sesonger, fire lastavsnitt og to perioder i døgnet, får modellen totalt 16 oppdelinger i året: {W,S}x{D,N}x{P,H,M,B} 11. Det er trolig lite praktisk å operere med vesentlig flere i en langsiktig modell. Tabell 7: Energifraksjoner (%) for lastavsnitt P(eak), H(igh), M(edium), L(ow). Snitt for Basert på døgnverdier. Inndeling i tidsrom S: (7. mai (uke 19) -15. oktober (uke 42) ), D: (time 8-22, dvs 15 timer), P: 10%, H: 30%, M: 30%, B: 30%. Peak WD vil da ha en varighet av ca 3.5% (29/52*15/24*0.1) av tida eller totalt 305 timer. P (10%) H (30%) M (30%) L (30%) SUM Vinter Sommer I tabell 8 er vist sesong- og lastfordeling av energiforbruket basert på tidsinndelingen i tabell 7. Verdiene gjelder total elenergibruk i Norge. Tilsvarende verdier for oppvarming, samt for de andre nordiske land kan framstilles på tilsvarende måte. Tabell 8: Relativ midlere effekt for lastavsnitt P(eak), H(igh), M(edium), L(ow). Snitt for Basert på døgnverdier. Årsmiddeleffekt = 1.0. P H M L Vinter Sommer Videre viser dataene at midlere effekt i vintersesongen er 14.7% høyere på dagtid enn om natta. Tilsvarende relasjon for sommeren er 14.2%. Siden datene er stokastiske av natur, velger vi 14.5% som et gjennomsnitt over året. 6.5 Prototypemodell Vi har laget en enkel prototypemodell over det norske varmemarkedet basert på skissen som er presentert over. Denne prototypen er implementert i TIMES. 11 I TIMES modellen kan ulike teknologier (eks. kraftverk) modelleres med ulikt antall lastavsnitt. Disse kan bygges opp hierarkisk i inntil 4 nivåer (døgn, uke, sesong, år). Vår tilnærming innebærer at ukenivået utelates. P, H, M og B må da identifiseres ut fra elforbruket hele døgnet, for deretter å splittes i dag og natt.

19 17 Modellen er foreløpig så enkel at resultatene ikke har allmenn interesse, og de er derfor ikke referert her. Prototypen vil imidlertid være et viktig grunnlag for videre arbeid. 7 Veien videre Vi ønsker å (videre-)utvikle en energisystemmodell innenfor rammeverket til TIMES og benytte modellen til å vurdere følgende problemstillinger: 1. Hvilke kombinasjoner av oppvarmingsutstyr (spesielt løsninger for vannbåren varme kontra direkte elektrisk oppvarming) gir de laveste systemkostnader når det kun er fokus på å dekke et gitt energibehov. 2. Hva gir de laveste systemkostnader når også et voksende effektbehov søkes dekket. 3. Hva gir de laveste systemkostnader når energibehov og effektbalanse skal tilfredsstilles, samtidig som utslipp av klimagasser gis en pris - og dette skal sees i et intenasjonalt perspektiv, hvor el også marginalt gir et klimagassbidrag. Modellen vil i første omgang bygges rundt det norske varmemarkedet og etterhvert kobles til andre nordiske systemanalysemodeller som utvikles innenfor ETSAP samarbeidet i Det internasjonale energibyrået (IEA). På den måten vil det nasjonale varmemarkedet knyttes opp mot systemer for modellering av markeder for kraft, fjernvarme, gass og andre brensler.

20 18 8 Referanser Andersson og Werner (2001): Svensk fjärrvärme - ägare, priser och lönsamhet. EST, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg ECON: Dokumentasjon av ECONs kraftmarkedsmodell. Notat 4/99. Elsam (1991), Sammenfattende synspunkter vedrørende handlingsplanen i ENERGI 2000, inkl bilag 1 og bilag 2. Energidata (1980), Effektprognose for husholdningssektoren og tjenesteytende sektorer fram til år Energidata, Trondheim, Norway. Hornnes Knut: A model for coordinated utilization of production and transmission of facilities in a power system dominated by hydropower, Dr. ingeniøravhandling 1995:114. Institutt for elkrafteknikk, NTH. Johnsen T.A. (1998), Modelling the Nowegian and Nordic Electricity Markets, Dr. gradsavhandling, Sosialøkonomisk Institutt, Universitet i Oslo, Norway. Larsen T.J. (1996), Power Exchange between Norway and Germany; An Analysis of Operational and Economic Consequences of Power Exchange between Statkraft and Preussen Electra. NTNU, Trondheim, Norway. Nilssen G. og Walther B. (2001), Market-based Power Reserves Acquirement,

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET. Smart Garasje. TET4850 Eksperter i team Smarte Nett NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Smart Garasje TET4850 Eksperter i team Smarte Nett Gruppe 6: Rune Haugland, Mats Lieungh, Leif Arne Müller og Knut-Harald Bakke Våren 2011 Eksperter i Team

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer