VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

2 Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite noe om når du er ny, enten du kommer som foreldre/foresatt eller ansatt. Her får du vite noe om alt fra rammebetingelser og grunnlaget for vårt pedagogiske arbeid, til praktiske opplysninger om stort og smått, og det gjelder organiseringen som ikke forandrer seg fra år til år. Vi ønsker at dette heftet skal bli så komplett som mulig. Er det noe du savner, noe som burde vært med, så si fra. Vi tar gjerne imot kommentarer og innspill. Barnehagen vår Helset barnehage er en kommunal heldags barnehage som består av tre hus; ett hus med fire avdelinger, ett hus med tre avdelinger og ett hus der vi har en ambulerende utegruppe for fem åringene. Helsethuset ca. 50 barn Adr.: Skollerudvn. 41. Tlf: fax: Grinda Tlf: Tunet Tlf: Enga Tlf: Skollerudhuset ca. 68 barn Adr.: Skollerudvn. 71. Tlf: fax: Soria Moria Tlf: Bloksberg Tlf: Tyrihans Tlf: Tommeliten Tlf: Solstua ua. Adr: Helsethellinga 1. Tlf: Barnehagens kontoradresse: Skollerudveien 41, 1353 Bærums Verk. Barnehagens fakturaadresse: Bærum kommune, Helset barnehage, 1304 Sandvika På nettet: https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/barnehager-og-parker/kommunalebarnehager/helset-barnehage/ Mail: Åpningstiden er mandag fredag fra kl Grunnbemanning per avdeling er en pedagogisk leder og to assistenter. I tillegg kan det være ekstrahjelp, student eller vikar. Barnehagen har et 3 delt vaktsystem som skifter mellom tidlig-, mellom- og senvakt. Tidligvakten er på jobb i tidsrommet kl: , mellomvakten kl og senvakt kl: Førskolelærerne har 4 timer ubunden arbeidstid per uke som er planleggingstid. De går derfor kortere vakter. Helset barnehage og Skollerudveien barnehage har en lang historie hver for seg, før vi ble slått sammen 1. januar Selv om vi fungerer som to hus i det daglige har vi med årene bygget opp en god felles pedagogisk plattform. 2 Helset bhg. revidert september 2011

3 Hva som styrer oss Norske barnehager ligger under Kunnskapsdepartementet og er sammen med andre læringsinstitusjoner innlemmet i det som skal være en del av det livslange læringsløpet. Departementet vektlegger helhetlig tenking når det gjelder barns oppvekst og utdanning. Samtidig som vi er en del av helheten er det viktig å trekke frem barnehagens egenart. Barnehagene er en omsorgs og læringsarena med eget lovverk og egen rammeplan. Lov om barnehager(barnehagenloven) Alle barnehager reguleres av Lov om barnehager med forskrifter. Loven setter rammer for barnehagens formål, organisering og innhold. Loven finner du på tema barnehager Rammeplan for barnehager Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet (barnehageloven 2-1 ledd, om barnehagens innhold) Rammeplanen bygger på barnehageloven, og er norske barnehagens felles læreplan. Den tydeliggjør barnehagens verdigrunnlag og egenart som omsorgs-, dannings- og læringsarena. Målet med rammeplanen er å gi personalet i barnehagen en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. 7 fagområder Rammeplanen tar blant annet for seg 7 fagområder som alle barn skal ha erfaring med i løpet av et år. Hvert fagområdet dekker et vidt læringsfelt og vil sjelden opptre isolert. I temaarbeid møter vi som regel flere fagområder samtidig. Det samme vil skje i hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp helse og bevegelse Kunst kultur og kreativitet Antall, rom og form Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Når vi planlegger ut fra fagområdene skal vi tenke prosessmål. I motsetning til skolen som jobber med læringsmål. Vi setter ikke mål for hva barna skal ha lært. Vi skal gi barna erfaringer og opplevelser innen de forskjellige områdene. Når vi jobber med læringsmål vil det være rettet mot ett barns behov for å trene på enkelte språklige, motoriske eller sosiale ferdigheter og da i samarbeid med hjem og eventuelle samarbeidspartnere utenifra. Rammeplanen finner du på tema barnehager Helset bhg. revidert september

4 Samarbeid med hjemmet met Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (barnehageloven 1-1 ledd, om barnehagens formål) Helset barnehage skal være en barnehage hvor alle foreldre/foresatte skal være sikre på at barna har en trygg hverdag. Vi vil jobbe aktivt for at foreldre/foresatte har tillit til barnehagen. Vi har sammen med foreldre/foresatte et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling. Vi må ha gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. I barnehagen har vi kunnskap om hva som er viktig for barn generelt. Det vi i utgangspunktet ikke vet, er hva foreldre/foresatte oppfatter som viktig for deres barn spesielt. Da er det viktig at det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage bygger på gjensidig åpenhet og tillit. Alle som jobber i Helset barnehage er underlagt reglene for taushetsplikt i forvaltningsloven 13. Ved siden av den daglige kontakten er det viktig å skape gode møteplasser gjennom blikjent-samtale, foreldresamtaler og ulike arrangementer i barnehagen. Foreldre/foresatte skal også sikres medvirkning gjennom deltagelse i foreldremøter, samarbeidsutvalg(su) og arbeidsutvalget(au). Barns rett r til medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (Barnehageloven 3) I Helset barnehage skal barns rett til ytringsfrihet og medvirkning ivaretas og integreres i det daglige arbeidet. Vi skal møte barna på en måte som formidler respekt, aksept og tillit. Barns medvirkning krever tid og rom til å lytte og samtale med barna. Barna i vår barnehage skal oppleve aktivt lyttende voksne som har tid. Dette er et mål vi alltid skal ha med oss i det daglige arbeidet. Vi skal ta barna på alvor og da må vi organisere og planlegge hverdagen på en måte som gjenspeiler dette. Ekstra tiltak/ tverrfaglige samarbeid For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. (Rammeplan for barnehager kap. 5) Når foreldre/foresatte og/ eller personalet vurderer at det er behov for ekstra oppfølging/tiltak i forhold til et barn, kan barnehagen i samarbeid med foreldre/foresatte innlede samarbeid med andre innstanser med spesialkompetanse. En slik innstans kan være pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT), logoped, fysioterapeut, helsestasjon, spesialpedagoger, barnevern, lege, psykisk helsetjeneste for barn og unge (PSBU). 4 Helset bhg. revidert september 2011

5 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.. (Rammeplan for barnehage kap.4) Årsplan Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. Rammeplanen sier hva vi skal gjøre, men den enkelte barnehage står fritt til å velge hvordan de ønsker å gjøre det ut fra lokale forutsetninger og behov. Vår årsplan skal si noe om hvordan vi ønsker å jobbe i Helset barnehage, og hva vi velger å vektlegge i vår virksomhet. Planen skal utarbeides i samarbeid med brukerne. Barn, foreldre og barnehagens personale skal ha mulighet til å bidra til planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Årsplanen skal i følge barnehageloven( 2. 9 ledd) fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg(su) før den blir distribuert til foreldrene, og før den blir tatt i bruk av oss som et arbeidsredskap. Årsplanen har flere funksjoner. Den skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Den skal være grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Den skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. I vår planlegging må vi både tenke langsiktig og kortsiktig. Vi trenger langtidsplaner for å sikre progresjon og sammenheng i barnas læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. Samtidig må planene være fleksible. Det skal være rom for spontanitet og barns medvirkning. Vi har delt vårt planarbeid i flere deler. * Ligger på barnehagens kommunale hjemmeside HVA INNHOLD TIL HVEM? NÅR? *Velkommen til Helset barnehage *Årlig evaluering og informasjon for neste år *Pedagogisk arbeidsplan Måneds/ukeplaner Informasjonsskriv om rammer, drift og praktiske ting Informasjon om tanker for neste år. Føringer for det pedagogiske arbeidet i barnahgen Periodeplaner for det pedagogiske arbeidet Nye foreldre/foresatte og nye ansatte Foreldre/foresatte Ansatte Personalet legges også ut på nett til foresatte Foreldre/foresatte personalet Når du er ny i barnehagen Hvert år Revideres hver år. Hver uke og /eller hver måned Helset bhg. revidert september

6 Dokumentasjon Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling (Rammeplanen kap 4.2) Dokumentasjonen vi skaper i Helset barnehage har flere funksjoner. Den skal gi foreldre/foresatte og kommunen informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. Den skal være et middel til få å frem ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Vi skal bruke den internt som et verktøy i evaluering og utvikling av egen praksis. Enkelt barn Vi kan bruke dokumentasjon om enkeltbarn som grunnlag for samarbeid med andre instanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnets foreldre/foresatte. All dokumentasjon rundt enkeltbarn er underlagt taushetsplikt og foreldre/foresatte har innsynsrett i dokumentasjon som gjelder egne barn. Vurdering Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten må både rettes mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale og mellom barnehagens ansatte. (Rammeplan for barnehager kap 4.3) Bærum kommune har pålagt alle barnehager å jobbe systematisk med dokumentasjon og vurdering. I Helset barnehage skal vi kontinuerlig vurdere og reflektere over de erfaringer vi gjør og opplevelser vi har sammen med barna og hverandre. Hvordan vi gjennomfører vurderingen, hva som skal vurderes, hva hensikten er, hvem som skal delta og når vi skal gjøre dette står beskrevet i vår pedagogiske plan. Barns erfaringer og synspunkter skal være en viktig del av vurderingsgrunnlaget, bare på den måten kan vi si at vi jobber seriøst med barns medvirkning. Samtaler med og tilbakemelding fra foreldre/foresatte og SU vil også være en viktig kilde i vurderingsarbeidet. Opplæring Alle barnehager i Bærum kommune skal ha en egen opplæringsplan for personalet både når det gjelder sikkerhet og pedagogisk kompetanse. Helset barnehage har for eksempel brannvernopplæring og førstehjelpskurs for ansatte minimum hvert 2. år. Faglig utvikling og oppdatering skjer gjennom personalmøter, nettverksarbeid, eksterne kurs og bruk av Bærum kommunes interne kurstilbud for barnehagene. 6 Helset bhg. revidert september 2011

7 A K S J O N S L Æ R I N G En metode for å løfte personalet og gjøre barnas hverdag bedre. Helset barnehager er med i et lokalt nettverk med 6 kommunale barnehager som alle bruker Aksjonslæring på litt ulike måter. Mål: Aksjonslæring er en metode for å undersøke og lære av det som går bra i barnehagen. En metode som legger vekt på evnen til å reflektere og lære av egne positive erfaringer. Refleksjon handler om tankevirksomhet sammen med andre. Det handler om å være i endring. Arbeide for å utvikle oss selv og egen praksis. Vi setter ord på hva vi gjør, hvordan vi gjør det og hvorfor vi tar de valg vi tar Vi skal lete etter gode situasjoner lysglimtjakt og lære av det vi ser. Vi reflekterer over hvorfor dette er bra, og hvordan vi kan få til mer av dette. En personalgruppe som gjennom refleksjon over egen praksis opplever inspirasjon og faglig utvikling. Dette mener vi i neste omgang fører til at barna i barnehagen får en bedre hverdag. Det er barnas hverdag vi ønsker å gjøre bedre. Derfor er vil også samtaler/intervju med barna være en del av forskningen. Helset bhg. revidert september

8 Pedagogisk materiell og metoder. I Helset barnehage ønsker vi å skape gode utviklingsmuligheter for hvert barn. Det finnes forskjellig materiell og metoder som er til god hjelp i dette arbeidet. Her gir vi en kort presentasjon av det som oftest brukes i Helset barnehage. Det kan gjelde hele avdelingen, barnegrupper eller enkeltbarn. Noe brukes regelmessig (observasjon, snakkepakken) og noe brukes etter behov (Språksprell, steg for steg). Observasjon Vi benytter ulike observasjonsmetoder i vårt arbeid med å evaluere og vurdere. Å observere handler om å iaktta og undersøke hvordan noe forholder seg. Observasjonene er grunnlag for refleksjon og for å vurdere om det som skjer eller oppnås stemmer overens med våre verdier og mål. Barneintervju Barneintervju dreier seg i hovedsak om å fange barnets stemme. I hovedsak blir dette en samtale med barnet. Barna får delta i vurderingen av sitt eget leke- og læringsmiljø og oppleve at det de mener blir tatt på alvor. Snakkepakken Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell, som i tillegg til daglig språklig stimulering, kan styrke barns språk og begrepslæring. Snakkepakken med veiledningshefte er et pedagogisk verktøy som vi bruker i Helset barnehage. Alle avdelingene har sin egen Snakkepakke som brukes i samlinger m.m. Språklek 1 og 2 Er et metodisk opplegg med språkleker for 2-6 åringer. Brukes på alle avdelinger Språksprell Er et metodisk opplegg med språkleker for 4-6 åringer. Opplegget har som mål å stimulere barnas språklige og fonetiske bevissthet gjennom lek med ord og lyder. Steg for steg Steg for steg er et undervisningsopplegg som har som mål å gi barn mulighet til å lære og trene på viktige og nyttige sosiale ferdigheter og øke sin sosiale kompetanse. Steg for steg består blant annet av 31 plansjer som brukes som utgangspunkt for samtale. (Med i pakken er også sneglen og hunden. Det er to hånddukker som brukes i samtale med barna). I Helset barnehage har vi Steg for steg på hvert hus og opplegget brukes i samlinger etter behov. Kartleggingsverktøy TRAS (=Tidlig registrering av språkutvikling) TRAS er et skjema for vurdering av språkutvikling hos barna. Utfyllingen av skjemaet foretas på grunnlag av observasjon og samtale med barna. Askeladden Er et kartleggingsverktøy for barnehager som brukes til å vurdere barnets språkkompetanse og artikulasjon gjennom å snakke om forskjellige objekter. I Helset barnehage anvender vi Askeladden når vi, i samarbeid med foreldre/foresatte, ønsker og se nærmere på et barns språkutvikling. Nya SiT Er et kartleggingsverktøy for barnehager som brukes til å vurdere barnets språkkompetanse og språkforståelse. 8 Helset bhg. revidert september 2011

9 Språk og språkutvikling Alderen 0 5 år er en fase i livet der selve grunnlaget for senere språk- og kommunikasjonsevner blir lagt. Barnehagepersonalet har, sammen med foreldrene, et stort ansvar for å imøtekomme barnets behov for et miljø som støtter barnet på veien til et godt og funksjonelt språk. Helset barnehage vil alltid ha språkutvikling som fokusområdet, vi skal alltid ha fokus på vår rolle, som voksne modeller og støttespillere i barnets språklige utvikling. Helset barnehage har satt som hovedmål at: Alle barn skal oppleve en god samtale med en voksen hver dag. Bakgrunn for målet er at hvert barn skal bli sett, og at de skal utvikle sitt språk og sin kommunikasjonsevne og det innebærer at: Barnet skal oppleve voksne som har tid til å lytte, og voksne som ser og forstår barnet. Vi tilrettelegger for et godt emosjonelt klima: vennlighet, humor, smil, ro og tro på at barnet kan. Den voksne skal hjelpe barnets stemme frem (f.eks. for de stille barna, og for de som ikke har utviklet så mye språk ennå) Bekrefte barnet og benevne det barnet sier og gjør Den voksne skal også tilføre noe nytt i samtalen, skape grobunn for ny læring Den voksne skal støtte barnets lek og fantasi gjennom å fabulere/undre seg sammen med barnet Den voksne skal støtte og legge til rette for å utvikle barnets ordforråd Vi må skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortellinger, rim, regler sang og samtaler. Den pedagogiske planen og avdelingens periodeplaner beskriver hvordan hver avdeling ønsker å jobbe for å nå hovedmålet og alle avdelinger har fått Arbeidsinstruksen. Helset bhg. revidert september

10 Arbeidsinstruks for Språk og kommunikasjon i Helset barnehage Samlingstunden: Motto: VI SKAL ALDRI KOMMER TOMHENDT TIL EN SAMLINGSSTUND! Vi bruke samlinger på best mulig måte for å berike barnas språk og språkforståelse. Leseglede Motto: BØKER ER FORBRUKSVARE! Vi skal bruke bøker og gi barna gode leseopplevelser. Bøker kan også leses ute. Sette ord på handlinger: Motto: TEKST FILMEN! Vi setter ord på det vi/barnet gjør, det vi/barnet ser og det vi/barnet opplever. Vi tar oss tid til å forklare ord og begreper og er bevisste på å bruke korrekte ord og begreper. Den gode samtalen/ gode stunden Motto: ALLE BARN SKAL OPPLEVE Å BLI LYTTET TIL/ SETT OG MØTT AV VOKSNE HVER DAG. Vi voksne bruker tid til å reflektere og snakke om hvordan vi skal sikre dette. Hva er en god samtale/god stund? Hvordan vet vi at barn opplever samtalen/stunden som god? Hvordan kan vi vite/sikre at alle barn opplever dette hver dag? Samarbeid, kompromiss og konflikt Motto: VI ER VEILEDERE IKKE PROBLEMLØSERE Vår rolle er ikke å løse problemene for barna, men vi skal veilede barn til å finne løsninger selv. Barna skal eie prosessen.vi tar utgangspunkt i blant annet metoder som ICPS (konfliktløsningsmodell) og LØFT for barn (Løsningsfokusert tilnærming). (se hjemmesiden vår for mer informasjon om disse modellene) 10 Helset bhg. revidert september 2011

11 Dagen vår Vi har ingen klare regler i forhold til barnas oppmøte i barnehagen, verken når det gjelder å ta seg fri en dag i blant, eller av og til komme til å forskjellige tider av dagen. Så lenge barnehagen benyttes jevnlig av hensyn til barnets behov for kontinuitet og av hensyn til de som venter på barnehageplass er det opp til foreldrene å bestemme. Husk bare å gi beskjed! Dagsrytmen er stammen i en barnehagedag, Vi søker å holde noenlunde samme rytme hver dag samtidig som vi vil ha fleksibilitet. Det skal være rom for endringer og spontanitet når det dukker opp spennende aktiviteter og vi ser at det er hensiktsmessig! På høstens foreldremøte presenterer den enkelte avdelingen dagsrytmens innhold og sier mer om hvordan vi jobber. Tommeliten (småbarnsavdelingen på Skollerudhuset) og Enga(småbarnsavdelingen på Helsethuset) har en annen dagsrytme ut i fra de små barnas behov. Dagsrytmen - i store trekk Kl Ca Kl Kl Vi åpner. Alle blir tatt imot av en voksen. De barna som ønsker det kan spise frokostmatpakken sin. Ellers starter barna dagen sin som de vil, med fri lek og aktiviteter. Tilrettelagt opplegg for eksempel turer, samlingsstund, lek, temaarbeid, formingsaktiviteter etc. Småbarnsavdelingene er ute. Formiddagsmat ved Helsethuset. Barna spiser medbrakt niste/smøremat og vi serverer melk/vann. Formiddagsmat ved Skollerudhuset. Barna spiser medbrakt niste/smøremat og vi serverer melk/vann Påkledning til utelek, som varer til ca Ca Kl mat Barna spiser medbrakt, lett niste, frukt og vi serverer melk/vann. Etter maten er det lesestund- og/eller fri lek og rolige aktiviteter. Barnehagen stenger. Helset bhg. revidert september

12 Møtevirksomhet i Helset barnehage MØTER Planleggingsdag eggingsdag: Personalmøte: Husvis og/eller felles Avdelingsmøte: Ledermøte: Husvis og felles Assistentmøte: Grupper på tvers av husene Medbestemmelses -møte møte: Nettverksmøte: For den enkelte stilingsgruppen Prosjektmøte: Foreldremøte: SU møte: Samarbeidsutvalget HVEM HVA ARBEIDSMØTER FOR PERSONALET hele planlegging, kursing, personalet organisering hele planlegging, kursing, personalet organisering assistenter, avdeling vdelingens ens ped. leder planleggingstid Styrer planlegging og ped. leder drift fag veileder eder assistenter veiledning og fag. veileder eder gruppearbeid styrer drift og tillitsvalgte organisering verneombud styrer, faglig ped. ledere kompetanseheving fag. veileder assistenter De ansatte som er faglig utviklingsarbeid med i styringsgrupper FORELDRESAMARBEID foreldre/foresatte informasjon personalet planlegging/foredrag styrer 7 rep. fra informasjon foreldre/for /foresatt drift 4 rep. fra ansatte NÅR TID 5 dager i året hel dag en gang pr. mnd Ca. 3 timer Etter kl Ukentlig HH 1. time HH Hver 14 dag SH 1.1/2 t SH en gang i uken 1.1/4 t en gang i uken 1 time en gang pr mnd: 1 time forskjellig varierer ikke fast varierer 2 timer 1-2 ganger På i året kveldstid 2-3 timer 4-5 ganger på i året kveldstid Foreldresamtale oreldresamtale: Ansvarsgruppe møte: foreldre ped. leder foreldre/foresatt, ped.leder, styrer/fag.veil, andre samarbeidspartnere samtale om eget barns trivsel/utvikling oppfølgning av enkeltbarn. 1-2 ganger i året ved behov minutter 1-2 timer 12 Helset bhg. revidert september 2011

13 Greit å vite Adresselister (s.17) Aktivitetsdag(s.20) Aktivitetsplan (s.19) Arbeidsutvalget(AU)/komiteer /komiteer(s.17) Avslutningsfest for skolebarna (s.20) Barnehagedagen (s.20) Bleier(s.15) Bondegårdstur(s.20) Brannøvelse (s.18) Bursdagfeiring (s.19) Burdagsinvitasjoner (s.19) Dugnad (s.17) Faglig Veileder (s.18) Ferie (s.17) Foreldrekaffe (s.20) Foreldremøte (s.17) Foreldreråd (s.17) Foreldresamtale (s.17) Forsikring (se kommunale vedtekter) Fravær (s.15) Hygiene (s.16) Inneklemte dager (s.18) Informasjon (s.16) Karneval (s.20) Klær og utstyr (s.14) Levering og henting (s.15) Lucia (s.20) Medisinering (s.16) Måltider (s.15) Nissefest (s.21) Opptak og oppsigelse (se kommunale vedtekter) Planleggingsdager (s.18) Påskefrokost/Gul fest(s.21) Samarbeidsutvalget (SU) (s.17) Serviceerklæring (s.22) Skramletog (17. mai) (s.21) SOS- barnebyen vår (s.20) Sommerfest(s.21) Solfest(s.21) Smøremåltid/varmmat /varmmat(s.15) Soving(s.15) Studenter/lærlinger enter/lærlinger(s.18) Sykdom(s.16) Turer og utflukter (s.20) Utegruppa(s.20) Utlån av barnehagen(s.19) Vedtekter(se kommunens internettside) Vårfest årfest(s.20) Åpen lørdag(s.20) Åpningstider (s.2) Helset bhg. revidert september

14 Praktisk i hverdagen Klær og utstyr Sandaler/tøfler Vi ønsker at alle barna har med sandaler/tøfler til innebruk. Barnets plass bør sjekkes jevnlig og helst daglig, med tanke på hva som trengs av klær og hva som kan tas med hjem(vi har små garderober som fort blir overfylte) Skiftetøy Til tross for all verdens forholdsregler blir det av og til likevel behov for skift. Vi anbefaler at barnet har to fulle skift liggende i barnehagen. Dvs: 2 par sokker 2 truser 2 stilongs/strømpebukser, 2 bukser 2 gensere 2 trøyer/t-skjorter. NB! Husk å ta med nytt skift for hver gang barnet har brukt ekstratøy. Passende klær Barna er ute hver dag uansett vær. Det er viktig at barna har med seg tøy som passer til været og årstiden. Barna må ha regntøy og gummistøvler/ i barnehagen. NB! Sjekk at størrelsen er stor nok utover høsten. Foreldre/foresatte må alltid ta med vått regntøy og våte støvler hjem til tørking. Erfaring viser at det ikke tørker i barnehagen og det blir vond lukt i garderoben. Høst/vinter/vår Vi bruker mye av dagen ute og været kan være veldig varierende. Vi anbefaler ull innerst. Skulle barna bli våte holder de seg likevel varme. Fleecebukse, -genser,-dress eller ullgenser og ullbukse, samt ullsokker bør ligge i barnehagen til enhver tid. Ytterst anbefaler vi vindtett og vanntett dress. Og vær så snill å ha strikk under foten. Da glir ikke dressen opp og barna blir ikke så raskt våte. Vi ber om at alt tøy, skotøy og tøfler blir navnet 14 Helset bhg. revidert september 2011

15 Bleier De barna som bruker bleier må ha med egne hjemmefra som legges i barnets hylle på badet. Vi ønsker bleier med tape som skiftebleier i barnehagen. Trusebleier skaper mer arbeid og er upraktisk på tur m.m. Soving Eventuelle sovetider for de barna som trenger det avtales med foreldrene. Avdelingene har sovemuligheter inne. Barna kan også sove ute i egen vogn. Måltider Barna skal ha med mat hjemmefra til alle måltidene i barnehagen. Barna kan ha med seg frukt som blir skåret opp og lagt på felles fat til 3 maten (ca 3 frukt pr uke). Barnehagen serverer vann og melk til alle måltider. De som skal ha melk må betale melkepenger. Informasjon om dette deles ut på eget skriv. Smøremåltid Alle avdelingene har smøremat minst en dag i uken. Nærmere informasjon om dette kommer på høstens foreldremøte og fra hver avdeling når smøremåltidene starter. Innimellom lager vi også varm mat på smørematdagen. Turkopper/vannflasker Alle avdelinger utenom Tommeliten og Enga har turkopper som brukes på lengre turer. Ellers kan barna også ha med seg drikkeflasker. Barna på Tommeliten og Enga skal ha med seg en vannflaske. De blir ofte tørste i løpet av dagen, og med egen drikkeflaske kan de i større grad regulere sitt drikkebehov selv. Foreldrene har ansvar for renhold av flaskene. Levering og henting Et av våre mål er å ta imot barn og foreldre på en ordentlig måte. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen i barnehagen. Den daglige kontakten er viktig. Morgenen og ettermiddagen er den beste anledningen vi har til dialog og samarbeid med foreldre/foresatte. Vi ønsker å være tilstede, og gjerne ha tid til en prat. Til tider er det travelt på avdelingene og vanskelig å snakke uforstyrret. Hvis det er noe spesielt dere ønsker å ta opp er det en fordel om dere ringer oss eller avtaler tid for en samtale. Personalets arbeidstid er over kl Det er samme tid som barnehagen stenger. Vi oppfordrer foreldre til å være i barnehagen senest kl Da blir det tid til å kle på barna og ta avskjed. Dagens avskjed er morgendagens begynnelse! VIKTiG! Som en sikkerhet sender vi ikke barna hjem med andre personer en de som normalt henter barna. Derfor er det viktig at foreldre/foresatte gir beskjed til avdelingen dersom ande personer skal hente barnet. Fravær Hvis barn er borte fra barnehagen sykdom eller fridager bør foreldrene gi beskjed enten dagen før eller samme dag (helst innen kl:0900). Foreldre trenger ikke ringe hver dag når det er gitt beskjed, men vi setter pris på å høre hvordan det går med barnet hvis det har lengre sykefravær. Helset bhg. revidert september

16 Medisinering Barnehagen kan ikke gi noen form for medisiner til barna uten at foreldrene har fylt ut et medisineringsskjema. Det gjelder også smertestillende og febernedsettende medikamenter. Sykdom Smittefaren i barnehagen er stor. For deres egen og andre barns skyld, hold barna hjemme dersom det er sykt og gi beskjed til barnehagen. I utgangspunktet er det alltid barnets allmenntilstand som avgjør om barnet skal i barnehagen eller ikke. I tillegg er det viktig at dere ser an smittefaren ved barnets sykdom. Det hender at personalet vurderer allmenntilstanden som for dårlig til å være i barnehagen, og foreldrene opplever noe annet hjemme. En barnehage er tøffere for barna enn å være hjemme. Når barnets allmenntilstand er av en slik karakter at det ikke klarer å følge den vanlige dagsrytmen i barnehagen, holdes det hjemme. Barnehagen har ikke lov til å gi ut smertestillende/febernedsettende medikamenter utenom spesielle avtaler. Skal barnet ta ferdig en medisinkur og ellers er bra, hjelper personalet gjerne til. Foreldrene må da fylle ut medisinskjema. Det kan være nødvendig for barnehagen å få informasjon om sykdom som barnet har har/har hatt hvis det skal tas særskilt hensyn m.h.t. smittefare for andre barn. Hvis barnet har kastet opp kveld/natt skal barnet være hjemme påfølgende dag. Ved øyekatarr kan barnet komme i barnehagen når det har startet behandling. Gode råd om sykdom/helse: - nyttige lenker sykdom hos barn Hygiene Vi har retningslinjer for hvordan personalet skal sikre god hygiene i barnehagen. Blant annet skal alle barn og voksne bruke engangspapir istedenfor håndklær ved håndvask og personalet bruker engangshansker under bleieskift og hjelp på toalettet. Vi ønsker også gi barna gode rutiner ved at de for eksempel skal vaske hender før hvert måltid og etter toalettbesøk. Informasjon Vi forsøker å sende ut mest mulig informasjon tilforeldre på e-post Foreldre/foresatte får: Muntlig informasjon gjennom daglig møte med personalet og ved telefoner. Skriftlig informasjon gjennom Årsplan, Månedsrapport, uke- og månedsplaner, oppslag på tavlen, informasjonsskriv og individuelle lapper. Foreldrene oppfordres til å ta kontakt med personalet på avdelingen om alle spørsmål vedrørende hverdagslivet og pedagogiske opplegg. I tillegg kan faglig veileder og styrer kontaktes etter behov. Det hender at barnehagens opplegg avviker fra foreldrenes ønsker, for eksempel når det gjelder oppdragelse. Det er viktig at barnehagen får informasjon om uenighet og at foreldre og personale kan snakke sammen. Ingen saker er for små til å drøftes, men det er ikke alltid samtalen kan foregå med barnet tilstede. Alle foreldre kan be om samtale under fire øyne. Dette gjelder også kontakt med styrer. 16 Helset bhg. revidert september 2011

17 Adresselister Foreldre ønsker som regel å få en telefon og adresseliste over barna på egen avdeling. Avdelingene pleier å gi ut slike lister hvert år. Av ulike grunner hender det at noen ønsker å reservere seg fra slike lister. Hvis det er ønskelig å reservere seg må pedagogisk leder på avdelingen få beskjed. Generell info Foreldreråd Alle foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Samarbeidsutvalget(SU) og Arbeidsutvalget(AU). Rådet kan på eget initiativ innkalle til foreldrerådsmøter. Personalet deltar ikke på slike møter, men kan delta om ønskelig. (Se vedtektene side?) Arbeidsutvalget(AU)/komiteer Arbeidsutvalget består av foreldre. I Helset barnehage er utvalget delt inn i komiteer på hvert hus som ivaretar forskjellige arrangementer som ski/skøytedag(begge hus), 17.mai tog(begge hus), dugnad(begge hus), kiosken på åpen lørdag(begge hus) juletrefest(begge hus) og cowboyfest(hh), Samarbeidsutvalget (SU) I Helset barnehage består SU av representanter fra hvert hus som velges i starten av hvert barnehageår. Du kan lese mer om SU i de kommunale vedtektene på kommunens hjemmeside. Foreldremøte Barnehagen inviterer til 1-2 foreldremøter i året. Høsten er et informasjonsmøte på hvert hus. Med fellesdel der blant annet foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget og Arbeidsutvalget blir valgt. Så går alle avdelingsvis for mer informasjon. På våren kan det av og til arrangeres temakveld i samarbeid med SU. Foreldresamtale Alle foreldre/foresatte inviteres til minst to samtaler med pedagogisk leder i løpet av året. Det blir også lagt opp til en bli-kjent-samtale når barna er nye i barnehagen Er det ønske om samtaler utom de faste samtalene, er det bare å ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen. Dugnad En ettermiddag hver vår er det foreldredugnad på husene. Personalet og barnehagens dugnadsansvarlig planlegger dugnaden i felleskap. Foreldrenes dugnadkomite er med på å forberede dugnaden. Helset bhg. revidert september

18 Planleggingsdag Alle barnehager i Bærum Kommune avvikler 5 planleggingsdager i året. Disse dagene er barnehagene stengt for barn. Den enkelte barnehage kan forandre dato, men da må det være godkjent i SU. (Dato for planleggingsdagene står i informasjonen som gis ut i begynnelsen av hvert barnehageår.) Ferie Barnehagen er åpen alle virkedager, men i forbindelse med jul-, påske- har barnehagen redusert drift p.g.a ferieavvikling for personalet. NB! i forbindelse med sommerferien er barnehagen er stengt de tre siste ukene i juli. Vi sender ut et skjema til foreldrene på forhånd for å kartlegge behovet for barnehageplass i disse periodene. Hvert barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av året og minst 3 av disse bør være sammenhengende og tas ut på sommeren. Juli er betalingsfri slik at det betales for 11 mnd i året. Brannøvelse Det avholdes 4 brannøvelser per år i barnehagen. Hensikten er å få gode rutiner i tilfelle brann. September (nye barn og voksne) : Øvelse nr.1 består i å lytte til klokkene og ha samtale om hva som skjer når det er brannøvelse. Barn og personale vet på forhånd tidspunkt for første øvelse. Oktober november Øvelse nr. 2 er en uforberedt øvelse som består i å få alle barn og voksne ut av huset så fort som mulig. Etter øvelsen har personale og barn samtaler. Januar (nye barn og voksne) Øvelse nr. 3 består i å lytte til klokkene og ha samtale om hva som skjer når det er brannøvelse. Barn og personale vet på forhånd tidspunkt Mars/april: Øvelse nr. 4 er en uforberedt øvelse som består i å få alle barn og voksne ut av huset så fort som mulig. Etter øvelsen har personale og barn samtaler. NB! Hvis et barn har hatt opplevelser knyttet til brann er det viktig at barnehagen blir informert så vi kan følge opp barnet ekstra. Verneombud/brannansvarlig på hvert hus er ansvarlig for igangsetting av brannøvelsene Inneklemte dager og skoleferie Fint med det blir gitt beskjed til avdelingen om oppmøte i skolens høst- og vinterferie og på innklemte dager for å avklare muligheter for avspasering blant personalet. Faglig Veileder En stilling som er opprettet i en del større barnehager i Bærum Kommune. Faglig veileder hovedoppgave er å bidra til utvikling av det faglige og pedagogiske arbeidet i barnehagen, og være en støtte for personalet i arbeide med enkeltbarn og grupper. Studenter/lærlinger Barnhagen kan i perioder ha studenter/lærlinger og skolelever i praksis. Vi informerer barn og foreldre/foresatte i forkant når vi får inn studenter/elever. 18 Helset bhg. revidert september 2011

19 Utlån av barnehagen Det er mulig å låne barnehagens lokaler gratis til rusfrie arrangementer fortrinnsvis for barn og unge og brukere fra nærmiljø/nærmiljøarrangement. Det kan være til barnebursdager, generalforsamlinger, barselgruppe m.m. På hverdager er barnehagen ledig fra kl 1700 hvis det ikke er personalmøter på kveldstid. I helgene er det ledig hele dagen. Det er viktig at de som låner tar hensyn til naboene og at barnegrupper ikke er på uteområdet uten tilsyn av voksne. For lån av: Skollerudhuset - kontakt avdeling Tyrihans (Skollerudhuset). Solstua - kontakt avdeling Tyrihans (Skollerudhuset). Helsethuset - kontakt avdeling Grinda(Helsethuset) Aktivitetsplan Gir en oversikt over markeringer/aktiviteter som arrangeres i barnehagen gjennom året, både felles og husvis. Hjulet finner du i vår årlige informasjon som gis ut til foreldre/foresatte hver høst. Aktiviteter/ arrangementer Bursdagfeiring ing Husene har egne og felles tradisjoner når det gjelder å gjøre bursdagen til en fin dag for barnet. Det som er felles er: SAMLING: Avdelingen har samling der barnet får være midtpunkt og være med å bestemme hva de skal gjøre. KRONE: Barnet får bursdagskrone. Helsedirektoratet har gitt ut føringer for hva barnehager bør legge vekt på når det gjelder mat og kosthold. Et av punktene er å kutte ned på sukker og søt mat. Vi følger opp gjennom å tenke at bursdager ikke skal markeres med is og kaker i barnehagen. Vi serverer isteden enda bedre og hyggeligere opplevelser og ritualer som gjøre dagen til en annerledes dag. Bursdagsinvitasjoner ursdagsinvitasjoner: Vårt mål er at barna skal være inkluderende og føle seg inkludert. Derfor ønsker vi ikke utlevering av invitasjoner som gjøre at noen barn blir holdt utenfor. Hvis invitasjoner henges opp i barnhagen må man invitere: Alle barn på avdelingen om er født i samme årstall Alle jentene på avdelingen Alle guttene på avdelingen Hele avdelingen Utenom dette må invitasjoner deles ut privat. Helset bhg. revidert september

20 SOS barneby Vi har vår egen barneby som vi skal være fadder for i årene som kommer. Byen heter Livingstone og ligger i Zambia. Det bor 150 barn i byen som åpnet høsten Vi hoder noen arrangementer i løpet av året de vi samler vi inn penger ved salg av kaffe /kaker, utstiling og lodd salg. SU har bestemt at 75 % av disse pengene går til barna i Livingstone og 25 % til barnehagen for kjøp av utstyr vi trenger. Foreldrekaffe Utenom større arrangementer inviterer avdelingene foreldre/foresatte til foreldrekaffe på ettermiddagen 1-2 ganger per halvår. Avdelingen byr da på noe å bite i som rundstykker m/ pålegg, suppe, bakst og lignende. Turer og utflukter Skollerudhuset og Helsethuset har sine faste turmål i felles nærmiljø. Hele året bruker vi skogsområdene rundt husene, Helsetjordet, og de ulike idretts - og lekeplassene i nærmiljøet. Vi tar med oss maten ut, og kan tenne bål når det er lov til det, vi går på ski og skøyter, aker, klatrer i trær, og leker gjemsel. Vi finner ting i naturen vi kan ta med tilbake i barnehagen, og av og til graver vi ned ting vi kan studere etter en vinter. I tillegg til de nærmeste naturområdene og lekeplassene, går vi turer til Bærums Verk og Edderkoppspinnet på Sleiverud. Vi bruker også biblioteket på Bekkestua jevnlig. Når barnet begynner i barnehagen må foresatte fylle ut et skriv der det gis/ikke gis tillatelse til å ta barna med på tur, kjøre buss, bil osv. Utegruppa Utegruppa er et tilbud til alle førskolebarna i Helset barnehage med vekt på natur- og friluftsliv. Alle femåringer blir delt i 3 ambulerende grupper på tvers av husene. og hver tredje uke fra mandag til torsdag har de base i Solstua. Barna blir hentet på avdelingen sin om morgenen kl og kommer tilbake kl Avslutningsfest for skolebarna Hver vår arrangeres det en fest i barnehagen for de som skal begynne på skolen til høsten. Den forgår på kveldstid uten foreldrene. Det er også en tradisjon å invitere skolebarna til et gjensynsbesøk i barnehagen på høsten etter skolestart. Åpen lørdag I lørdag formiddag i oktober/november åpner begge hus dørene for barn med familie/foresatte. Barna kan vise frem barnehagen og vi arrangerer noen enkle aktiviteter. Arbeidsutvalget selger kaffe og kaker. Karneval Helset barnehage har som tradisjon å feire karneval i februar. Husene har sine tradisjoner på hvordan dagen forberedes, men felles kjennetegn er at barn og ansatte kler seg ut i kostymer og har en festdag med lek, sang, musikk og dans. Lucia 13.desember markerer vi Luciadagen ved å invitere foreldre/foresatte til lussekatter og Luciatog om ettermiddagen(ute eller inne). Det er førskolebarna som går i Luciatog. 20 Helset bhg. revidert september 2011

21 Nissefest I desember har vi nissefest der alle barn og ansatte kommer kledd i rødt og vi spiser grøt og får besøk av julenissen. Solfest I desember og januar er det mørketid på Helsethuset. I denne perioden kaster åsen skyggen sin over huset hele dagen. Når sola endelig kommer tilbake i slutten av januar lager voksne og barn solfest i barnehagen. Påskefrokost/Gul fest Helsethuset: Familiene inviteres til frokost i barnehagen Skollerudhuset: Lager gul fest for barna der dekker på med gul mat og gul drikke. Aktivitetsdag Tversgruppene på hvert hus samarbeider om aktivitetsdager for de forskjellige aldersgruppene. De skal finner på noe sammen. Alle aldersgruppene skal gjennomføre 2 aktivitetsdager etter jul. Dette gjelder også småbarnsavdelingene Enga og Tommeliten. Barnehagedagen Barnehagedagen er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Barne- og ungdomsforbundet i KFO. Målet med barnehagedagen er å synliggjøre noe av det barnehagen arbeider med. I Helset barnehage markerer vi dagen ved at hvert hus inviterer foreldre/foresatte + familie til utstilling i barnehagen. Skramletog (17. mai) Om morgenen på 17. mai arrangerer Arbeidsutvalget i Helset barnehage et tog fra barnehagen og bort til Lesterud skole der skolen har arrangement og tog. Bondegårdstur Det er tradisjon med bondegårdstur om våren. 4- åringene på husene tar en felles tur. De siste årene har turen gått med innleid buss til Hauger gård som ligger i Heggedal(Asker). Sommerfest En ettermiddag i juni inviterer hvert hus barn og foreldre/foresatte til sommerfest i barnehagen. Det blir litt underholdning og alle spiser medbrakt mat. Festen er ute. Helset bhg. revidert september

22 Serviceerklæring for de kommunale barnehagene i Bærum av Kristin Bjelke Formål med tjenesten Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. (Ref: Lov om barnehager) Visjon Vi skal strekke oss mot stjernene ved å gjøre hver dag verdifull! Verdier Generøsitet, entusiasme og nyskapning Hovedmål I samspill med foreldrene vil vi skape rom for den gode barndommen gjennom opplevelse, lek og læring. Foreldrene kan forvente at Barna skal bli tatt i mot av en voksen hver dag når de kommer til barnehagen. Barna leker i trygge omgivelser i små og store grupper, under veiledning av voksne. Barna er i et miljø som preges av lek, glede og humor. Barnehagen gir barna sosial kompetanse. Barnehagen er en av nettverksbyggerne i nærmiljøet. Barnehagen har årsplaner som forteller om satsningsområder, mål og metoder som er tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barnehagen gir informasjon om barnas hverdag og tilbyr minimum en foreldresamtale i året. Barnehagen har foreldremøter, foreldreråd og samarbeidsutvalg som arbeider til felles beste for alle barna. Barnehagen forventer at Foreldrene gir viktig informasjon om barnet til barnehagen. Foreldrene leser informasjon fra barnehagen. Foreldrene gir beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen. Foreldrene sier i fra til en voksen når barnet blir hentet. Foreldrene gir beskjed dersom andre enn foreldrene skal hente barnet. Foreldrene deltar på foreldresamtaler, møter og arrangementer i barnehagens regi. Foreldrene bidrar gjennom ros og ris til utviklingen av barnehagen. Foreldrene overholder åpningstid/oppholdstid. Foreldrene betaler den fastsatte oppholdsavgiften. Samarbeid er en forutsetning for et godt barnehagetilbud! Om barnehagen ikke oppfyller sine forpliktelser Dersom du mener at barnehagen ikke oppfyller sine forpliktelser, må du ta dette opp med styreren i barnehagen. Fører ikke dette fram, kan du ta kontakt med Barnehagekontoret i Bærum tlf: Fylkesmannen i Oslo og Akershus er øverste klageinstans for barnehagesaker. Mer informasjon: Informasjon om forskjellige typer barnehageplasser, priser, opptakskriterier, oppsigelser, forsikring, samt oversikt over alle kommunale og private barnehager finnes på nettsidene og i: Brosjyren: Barnehager i Bærum kommune Den enkelte kommunale barnehage Vedtekter for kommunale barnehage Vedtektene for kommunale barnehager ligger på kommunens hjemmeside: https://www.baerum.kommune.no/organisasjonen/barnehager-og-parker/informasjontil-foreldre-og-foresatte/ 22 Helset bhg. revidert september 2011

23 Alt jeg egentlig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Dele med andre. Opptre realt. Ikke slå. Legg tingene tilbake der du fant dem. Rydd opp i ditt eget rot. Ikke ta noe som ikke er ditt. Be om unnskyldning når du sårer noen. Vask hendene ene før du spiser Skyll ned etter deg på toalettet. Du har godt av varme småkaker og kald melk. Lev et balansert liv - lær litt og tenk litt og tegn og mal og syng og dans og lek og arbeid litt mer hver dag. Ta en liten lur hver ettermiddag. Når du går ut i verden, så se opp for trafikken, hold hverandre i hendene og hold sammen Vær oppmerksom på under. Husk det lille frøet som plantes: Røttene vokser nedover og planten vokser oppover, og egentlig er det ingen som vet hvordan, eller hvorfor? men slik er vi alle sammen. Gullfisk og hamstere og hvite mus og til og med det lille frøet i boksen med skumplast - alle dør. Det gjør vi også Og husk de første barnebøkene og det første ordet du lærte - det største av alle ord - SE. Robert Fuglhum Helset bhg. revidert september

24 Hvis et barn lever med kritikk, lærer det å fordømme. Hvis et barn lever med fiendskap, lære det å slåss. Hvis et barn lever med spott, lærer det å bli sky. Hvis et barn lever med skam, lærer det å føle skyld. Hvis et barn lever med toleranse, lærer det å bli tålmodig. Hvis et barn lever med oppmuntring, lærer det tillit. Hvis et barn lever med lovord, lærer det å verdsette. Hvis et barn lever med ærlighet, lærer det å bli rettferdig. Hvis et barn lever med trygghet, lærer det å tro. Hvis et barn lever l med anerkjennelse, lærer det å like seg selv. Hvis et barn lever md bifall og vennskap, lærer det å finne kjærlighet i verden. Dorothy Law Nolte, oversatt av Anderè Bjerke 24 Helset bhg. revidert september 2011

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG

VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG VELKOMMEN TIL VALLER BARNEHAGE, AVDELING HAMANG Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars 2017,

Detaljer

Nyttig å vite om stort og smått

Nyttig å vite om stort og smått Nyttig å vite om stort og smått Informasjon til ansatte og foreldre Helset barnehage revidert august 2016 I dette heftet har vi gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite noe om og som ikke

Detaljer

Nyttig å vite om stort og smått

Nyttig å vite om stort og smått Nyttig å vite om stort og smått Informasjon til ansatte og foreldre Helset barnehage revidert september 2017 I dette heftet har vi gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite noe om og som

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf 2017 / 2018 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger. I tillegg til

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2013 / 2014. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2013 / 2014 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL GAUSTADGRENDA BARNEHAGE Gaustadgrenda barnehage er en (barne)hage der trygghet, samarbeid, likeverd og utvikling gror, og hvor barn og voksne trives, leker og lærer. VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

VALLER BARNEHAGE. Tjenesteleder Karin Lexell ( ) Avdelingsleder i Hamang Jolanta Matuszak ( )

VALLER BARNEHAGE. Tjenesteleder Karin Lexell ( ) Avdelingsleder i Hamang Jolanta Matuszak ( ) Velkommen til Valler barnehage, avdeling Vallersvingen Valler barnehage er en kommunal institusjon. Barnehagen består av to avdelinger (hus): Hamang og Vallersvingen. Barnehagene ble slått sammen i mars

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2012 DEL 2 1 Vi er opptatt av «Omsorg handler om en gjensidighet i samspillet mellom mennesker. Barn skal møtes på en omsorgsfull måte» Rammeplan for barnehager. På Veslefrikk

Detaljer

Velkommen til Osanstua Barnehage

Velkommen til Osanstua Barnehage Velkommen til Osanstua Barnehage Hallo.og familien din. Vi i Osanstua barnehage ønsker deg hjertelig velkommen til vår barnehage klokken 10.00. Hvis det ikke passer vær så snill å gi beskjed. (Telefon

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007

Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Torsken kommune Velkommen til barnehagen barnehageåret 2006/2007 Gryllefjord oppvekstsenter Medby oppvekstsenter Torsken oppvekstsenter Innledning Denne orienteringen inneholder en del praktiske opplysninger

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE

INFORMASJONSHEFTE. Grefsenlyst KJÆRE FORELDE / FORESATTE a INFORMASJONSHEFTE Grefsenlyst a KJÆRE FORELDE / FORESATTE Dette informasjonsheftet inneholder generelle opplysninger om Grefsenlyst FUS barnehage, og er beregnet for foresatte, nyansatte og evt. andre

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE INFORMASJON FOR SVENSEDAMMEN BARNEHAGE SVENSEDAMMEN BARNEHAGE: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne 2 SVENSEDAMMEN

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER

VEDTEKTER SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER MED FELLESDEL SOPP`S STUDENTBARNEHAGER VEDTEKTER FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I OPPLAND SINE BARNEHAGER 1. Eierforhold Smestad, og Soppen studentbarnehager eies og drives av Studentsamskipnaden i

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen. Informasjonshefte Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Kontor 23039330 Askeladden 23039331 Arken 23039332 Maurtua

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

Velkommen til Belset barnehage

Velkommen til Belset barnehage Velkommen til Belset barnehage Bakkeplassen med avdelingene: Blåbær Bringebær Einerbær Tyttebær Avdeling Bjørnebær Avdeling Jordbær Belset barnehage er en kommunal barnehage i Bærum kommune. Barnehagen

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Velkommen til Hvervenmoen barnehage.

Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Velkommen til Hvervenmoen barnehage. Informasjonshefte til foreldrene. Del 1. Vennskap og glede med voksne tilstede Hvervenmoen barnehage Kartverksveien 13 3511 Hønefoss Tlf: 32 12 00 45 Fax: 32 12 17

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen-

Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Fra A til Å i Høle barnehage - praktiske opplysninger til alle brukere av barnehagen- Adresse Høle barnehage Apalstøveien 28 4308 Sandnes Telefon: 95476376 Mail: hole.bhg@sandnes.kommune.no Nettsted: www.sandnes.kommune.no/barnehager/hole/

Detaljer

Informasjon til nye foreldre i Toppenhaug barnehage

Informasjon til nye foreldre i Toppenhaug barnehage Informasjon til nye foreldre i Toppenhaug barnehage 2017 Det er STORT å være LITEN i Bærum! Toppenhaug barnehage e-post: toppenhaug.barnehage@baerum.kommune.no VELKOMMEN TIL TOPPENHAUG BARNEHAGE! Toppenhaug

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

A-Å for foreldre i Erdal barnehage. «En engasjert og raus hverdag»

A-Å for foreldre i Erdal barnehage. «En engasjert og raus hverdag» A-Å for foreldre i Erdal barnehage «En engasjert og raus hverdag» Dette heftet er informasjon til foreldre og foresatte i Erdal barnehage, og inneholder praktisk informasjon som kan være nyttig i hverdagen.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

FORELDREMØTE 14. juni 2017

FORELDREMØTE 14. juni 2017 FORELDREMØTE 14. juni 2017 PRESENTASJON Inger Lene gruppeleder 80%, Ny barnehagelærer 50%, Mona, barne- og ungdomsarbeider 100%, Mari, barne- og ungdomsarbeider 100% BARNEHAGEN. Vi er en barnehage med

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer