Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM ARBEID OG RESSURSBRUK I TILKNYTNING TIL RYFASTPROSJEKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ORIENTERING OM ARBEID OG RESSURSBRUK I TILKNYTNING TIL RYFASTPROSJEKTET"

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ØBER-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / Kommunalstyret for levekår / Kommunalstyret for byutvikling / Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / ORIENTERING OM ARBEID OG RESSURSBRUK I TILKNYTNING TIL RYFASTPROSJEKTET Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Sammendrag Reguleringsplaner for ny tunnelforbindelse mellom E39 i Stavanger og Strand, samt ny Eiganestunnel (Ryfastprosjektet) ble vedtatt av bystyret i desember 2008 og Byggearbeidene er nå i gang. På grunn av at prosjektet er svært omfattende og skal bygges i sentrale strøk av Stavanger fram mot planlagt åpning høsten 2019, vil det berøre en stor del av byens befolkning og innebære omfattende innvolvering av kommunens administrasjon på ulike måter. Hovedsakelig vil dette gjelde ulike avdelinger i Bymiljø og utbygging, men også avdeling for byutvikling og Helsesjefen har betydelige og viktige arbeidsoppgaver knyttet til oppfølging. Se oversikten i saksfremlegget for nærmere redegjørelse. Et så stort prosjekt i sentrale deler av byen vil i byggeperioden medføre negative konsekvenser av ulik slag. Rådmannen har fokus på å legge til rette for at prosjektet bli gjennomført med så små konsekvenser som mulig. Det er Statens vegvesen, ved prosjektorganisasjonen Ryfastprosjektet og deres underentreprenører, som står for og har ansvar for utbyggingen. Det forventes at vegvesenet har en god og profesjonell gjennomføringsevne for prosjektet og at reguleringsplaner, lover og forskrifter, samt vedtak som blir fattet blir fulgt opp på en god måte. Både av dem selv og deres underentreprenører. Rådmannen vil så langt det er mulig følge opp dette. Rådmannen skisserer at det med et forsiktig anslag brukes omlag 2,5 årsverk pr. år til ulike oppgaver knyttet til Ryfastprosjektet. 1

2 ORIENTERING OM ARBEID OG RESSURSBRUK I TILKNYTNING TIL RYFASTPROSJEKTET Bakgrunn for saken Ryfastprosjektet er et nytt fastlandsamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Vegsambandet er planlagt mellom E39 i Stavanger kommune via Hundvåg til Strand kommune. Det er også i samme prosjekt inntatt bygging av Eiganestunnelen, en ny strekning for E39 fra Schancheholen til Tasta. Ryfasttunnelen skal finansieres hovedsakelig med bompenger, men Stavanger kommune bidrar med 200 millioner kroner. I tillegg har kommunen stilt økonomiske garantier for prosjektets låneopptak. Eiganestunnelen er finansiert ved bompenger og statlige midler. For mer informasjon om prosjektet, se; og Det er Statens vegvesen, Ryfastprosjektet (SVV) som er ansvarlig for gjennomføring av byggeprosjektene. Byggearbeidene på Stavangersiden av prosjektet startet høsten Hele anlegget planlegges åpnet høsten Prosjektet betegnes av vegvesenet som Norges største vegprosjekt. Et så stort veganlegg som skal gå gjennom og berører flere sentrale deler av byen medfører en rekke utfordringer på ulike plan. I hele prosjektgjennomføringsperioden vil Stavanger kommune være involvert i en rekke ulike forhold. Denne saken tar sikte på å gi en orientering om de forskjellige sider ved prosjektet som kommunens administrasjon er involvert i, og om ressursene som brukes i oppfølgingen. Litt bakgrunnsinformasjon om Ryfast og Eiganestunnelen Ved gjennomføring av Ryfastprosjektet vil kyststamvegen E39 bli lagt om. E39 vil gå i tunnel fra Mosvatnet ved Schancheholen til nordre tunnelåpning for dagens Byhaugtunnel. Eiganestunnelen er ca 4 km lang og anlegges i to parallelle løp med to felt i hvert løp. Kommunen har i tillegg inngått avtale med Ryfastprosjektet om samtidig bygging av en miljøkulvert over dagens motorvei i en lengde på 160 meter ved Mosvatnet. Se Bystyrets sak 85/13. Ryfastforbindelsen består av Hundvågtunnelen som går fra Schancheholen på dagens E39 via Buøy til nordsiden av Hundvåg, Lunde. Etter en kort dagsone fortsetter veganlegget i ny tunnel, Solbakktunnelen, som ender på Strand. Hundvågtunnelen er 5,5 km lang, mens Solbakktunnelen er 14,3 km. Begge tunnelene har to parallelle løp med to kjørebaner i hvert løp. I tillegg kommer veganleggene i dagsonene og tilstøtende tilkomstveger. Stavangerdelen av Ryfastprosjektet er regulert i plan 2192, vedtatt av bystyret Reguleringsplanen for E39 Dagsone Eiganes nord (Tastasiden av Eiganestunnelen) er behandlet i Plan 2236, vedtatt av bystyret Arbeidet pågår for fullt med flere samtidige anleggsområder i Stavanger kommune. Arbeidet startet på Hundvåg (Lunde) september 2013 og i områdene ved Motorveien, på Tasta og på Buøy i april og mai I tillegg er det etablert massedeponier i Jåttåvågen, på Buøy samt i Lervig. Det er også etablert en anleggsvei og lekterkai nord på Lunde for uttransportering av tunnelmasse, slik at trafikken på Hundvåg ring blir skånet for denne transporten. 2

3 Stavanger kommune har inngått flere avtaler med Statens vegvesen som følge av Ryfastprosjektet og som forplikter kommunen i forbindelse med gjennomføringen. Dette gjelder sak vedrørende erstatning for flytting av Gamlingen, behandlet i formannskapet , sak 35/13. Avtale vedrørende deponering av masser fra Ryfast til Jåttåvågen2 og til Lervig, behandlet i bystyret , sak 72/13. Og avtale vedrørende bygging av miljøkulvert over dagens E39 ved Mosvatnet og forskuttering av midler til delstrekk for sykkelstamvei, behandlet i bystyret den , sak 85/13. Administrasjonen i Stavanger kommune har vært involvert i forskjellige sider av prosjektet under planleggingsfasen og involveres der kommunen har en rolle eller interesser under gjennomføringen av prosjektet. Det gjelder for det meste ulike avdelinger innenfor Bymiljø og utbygging, men også avdelinger innenfor Kultur og byutvikling og Helsesjefen med Samfunnsmedisinsk stab har betydelig arbeid pga prosjektet. Det gjennomføres regelmessige kontaktmøter mellom kommunen og Ryfastprosjektet for å ha en viss oversikt over forhold som kan ha betydning for gjennomføringen. Der møter representanter for Transportplan, Park og Vei og Juridisk. I tillegg er det egne møter, mail og telefonkontakt med aktuelle fagavdelinger ved behov. Arbeidsoppgaver for BMU Park og vei Oppgaver for park og vei er knyttet både til planbehandling, saksbehandling og til oppfølging av anleggene ute. Park og vei har en kontaktperson i prosjektet som deltar på faste kontaktmøter med SVV. Kontaktpersonen skal godkjenne planer, avklare problemstillinger, koordinere, ivareta park og vei sine interesser i prosjektet og dra inn fagpersoner fra fagseksjonene i park og vei etter behov. Selv om Ryfastprosjektet må håndtere de fleste henvendelser vedrørende anleggsgjennomføringen, må park og vei fremover forvente et sterkt påtrykk fra publikum når arbeidene i dagsonene skrider frem. Det merkes allerede at det kommer en god del publikumshenvendelser til fagseksjonene i avdelingen. Det kan nevnes at SVV i løpet av sommeren 2014 vil ha ansatt to nabokontakter til Ryfast prosjektet. Vedrørende veier: For arealene som er regulert til kommunal vei er det behov for oppfølging. Dette gjelder hovedsakelig: - Gang og sykkelveier langs fylkesvei på Hundvåg, Buøy, Våland og Tasta - Kommunale veier på Hundvåg - Støyskjermer mot bebyggelsen der disse ligger på innsiden av kommunal vei - Tilpasninger mot kommunale veiarealer - Oppfølging ved stenging og omlegging av veier, gang og sykkelstier i forbindelse med anleggsgjennomføring Vedrørende park/friområder mv.: Noen av problemstillingene som parkseksjonen til nå har vært involvert i er blant annet: - Oppfølging reetablering av rensepark på Lunde - Fjerning / bevaring av trær i Vålandskogen i forbindelse med rigg, tverrslag og omlegging av turvei - Opparbeiding av midlertidig turvei i Vålandskogen - Opprettholde tilgang til Lunde friområde - Vann/forandringer av vassdrag Lunde friområde - Prøveboringer på Tasta / Myrveien - Flytting av salamander fra Myrveien til dam ved Tasta skole 3

4 - Planlagt fordrøyningsbasseng på Tasta i område ved renseparken - Utforming av kompensasjonstiltak pga anlegget (f.eks. turvei på Lunde og badeplass i Skeisvika) - Spørsmål om massehåndtering i forbindelse med bl.a. potetål på Lunde - Problemer med støy i friområder - Graving av byggestrøm og andre kabler i kommunale friområder - Div. oppfølging/kontroll av riggområder: Tasta, Kiellandsmyrå, Vålandskogen, Lunde. - Organisering av flytting av utstyr og planter fra St. Svithunparken - Justering av drift og vedlikehold som utføres av NIS - Midlertidig adkomst til private boliger på turvei (Tasta og Lunde) I tillegg til å være involvert i ovenfor nevnte saker jobber prosjektseksjonen med: - Håndtering av planer detaljplaner, reguleringsplaner osv. - Dispensasjoner, søknader, endringer, avklaringer - Kompensasjonssaker - Deltar i kontaktmøter med SVV - Koordinere og sørge for avklaringer, godkjenninger og følger opp på vegne av park og vei - Involverer andre berørte parter i kommunen Noen av aktivitetene som fremover skal følges opp av Park og Vei i dagsonene: Dagsone Hundvåg - Problematikk med rensedammene - Bygging av nye turveier på Lunde og badeplass i Skeievika (kompensasjonstiltak) - Bygging av friområde og turvei som etterbruk av lekterkai og anleggsvei - Tilbakeføring av badeplass og naturområder - Ny parkeringsplass - Nye grøntområder ved Lunde skole - Tilrettelegging av turvei til midlertidig adkomst for beboere i Lundesvingene og tilbakeføring Dagsone Buøy - Omlegging av turveier i friområde ved ny gangbro, - Overganger til parkområde i Galeivågen og park ved Hundvåg ring - Bygging av ny lekeplass og friområde over kulvert Dagsone Madla-Schancheholen - Kontrollere at det ikke skjer forurensing, avsig til Mosvatnet og Andedammen - Opparbeide kompensasjonstiltak i Texaslunden - Omlegging av turvei i Vålandsskogen, - Bygging av kulvert med grøntområde og park mot Mosvannet og i Vålandsskogen - Bygging av ny park i St.Svithunparken og i Tjodolfsgate - Bygging av lekeplass i Munkehagen - Bygging av ny kunstgrasbane på Kiellandsmyra Dagsone Tasta - Tilrettelegging av turvei til midlertidig adkomst for Myrveienbeboere og tilbakeføring - Opparbeidelse av nytt terreng over tunnel - Fordrøyningsanlegg (midlertidig og permanent) - Flytting av salamandere og oppfølging Organisering av videre oppfølging av anleggsprosjektene Saksbehandling og planbehandling tilsvarer nå % av et årsverk. Dette kan komme til å reduseres i omfang etter hvert som prosjektet nærmer seg ferdigstillelse. 4

5 I tillegg til all saksbehandling som foretas både i parkseksjonen, veiseksjonen og hos prosjektseksjonen, vil det være behov for en som kan følge opp anleggene (byggeleder) både for park og vei, som ivaretar kommunens interesser på anleggene. Byggeleder skal være kontaktperson og bindeledd mellom det som skjer på anleggene og administrasjonens forvaltning i park og vei. Anleggene er store og ligger geografisk langt fra hverandre. Det er mange entreprenører og mange byggeledere hos Statens vegvesen og hos entreprenørene. Det er derfor mange å forholde seg til. Park Det vil være behov for en byggeleder med anleggskompetanse som kan følge arbeidene på anleggene, ha kontakt med prosjektledere hos SVV og delta på aktuelle byggemøter. Byggeleder skal kunne avklare problemstillinger på anleggene og følge med på at opparbeidelsen blir utført i hht beskrivelser og med riktig kvalitet. Byggeleder må følge med på eventuelle konsekvenser av anleggsarbeider for de kommunale områdene. Eksempel på dette er anleggsarbeid langs naturområder (skader ved for eksempel avrenning, skade på vegetasjon osv.) Det er behov for byggeleder til å følge opp de kommunale grøntanleggene i byggetiden og frem til alle tilretteleggingstiltak og tilbakeføringer er ferdigstilte. Grøntanleggene er ofte det siste som kan ferdigstilles og oppfølging må påregnes helt til siste anlegg er ferdigstilt. Vi vil anslå at det vil være behov for 50% årsverk byggeleder for grøntanlegg. Byggeleder for de kommunale grøntarealene bør komme i gang snarest, siden flere av prosjektene allerede er i gang. Vei Vegvesenet har egne byggeledere som kan veibygging. Vi må kunne anta at kvaliteten på det som bygges av kommunale veier ivaretas av vegvesenet. Det blir imidlertid ofte spørsmål om hvilken standard, kvaliteter, materialvalg og hvordan endringer skal gjøres i en byggefase. Det er sannsynlig at en del detaljer må løses i byggefasen på et så stort anlegg. Det er derfor viktig at Stavanger kommune har kapasitet (med nødvendig kompetanse) som kan håndtere dette underveis i det omfattende og langvarige anlegget. Det er alltid vanskelig å vite hvor mye kapasitet det er behov for i en byggefase, men vi vil anta at et kvart årsverk (kanskje noe mindre) vil være tilstrekkelig og at dette kan kombineres med VA sitt behov for oppfølging slik at oppfølging av VA og vei kan håndteres av en person. Vi anslår at det er behov for 25% årsverk byggeleder for vei. Plan / anlegg Plan og anleggsavdelingen har i forbindelse med Ryfast deltatt i faste prosjekteringsmøter med vegvesenet sammen med VA vedrørende tekniske planer. Arbeidsoppgavene har i store trekk blitt delt mellom to medarbeidere hvor den ene har hatt ansvar for prosjektering og godkjenning av planer, mens den andre har daglig oppfølging ute på anleggsplassene. Det er arbeidsoppgaver knyttet til Planfasen: - Delta på faste prosjekteringsmøter - Mailkorrespondanse og telefonhenvendelser - Gjennomgang/godkjenning av tekniske VA-planer - Diverse interne avklaringer - Diverse faglige avklaringer 5

6 Anleggsfasen: - Avklaring/godkjenning av endringer - Daglig oppfølging av VA-anleggene på alle etapper - Delta på byggemøter I Planfasen anslås tidsforbruket til gjennomsnittlig 30% av et årsverk fordelt på medarbeiderne. I anleggsfasen anslås et tidsforbruk på gjennomsnittlig 50-60% av et årsverk. Arbeidet i anleggsfasen vil avtrappes etter hvert som anleggene ferdigstilles. Vann / avløp VA-verket har i likhet med Plan / anlegg vært involvert i hele planfasen og vil fortsatt være det i byggefasen. Det er arbeidsoppgaver knyttet til For anlegg / planfasen: - Saksbehandling ifm utfylling av masse - Saksbehadnling ifm søknad om utslipp fra anleggene - Saksbehandling knyttet til tilknytning vann og avløp (anlegg) - Delta på faste prosjekteringsmøter - Mailkorrespondanse og telefonhenvendelser - Gjennomgang/godkjenning av tekniske VA-planer - Diverse interne avklaringer - Diverse faglige avklaringer Anleggsfasen: - Oppfølging tilknytning vann og avløp - Åpning og stenging av ventiler imf anleggstiltak - Avklaring/godkjenning av endringer - Daglig oppfølging av VA-anleggene på alle etapper - Delta på byggemøter VA-verket har hatt en fast representant som har deltatt hele veien, mens flere andre har vært involvert i perioder. I tillegg har Plan og anlegg sine medarbeidere også ivaretatt VA-verkets interesser i prosjekteringen. Det er noe mer ressursbruk i anleggsfasen enn i prosjekteringsfasen. Veldig grovt anslått vurderer vi at VA-verket i snitt har brukt ca 25% av ett årsverk i året på prosjektet. I tillegg til Plan og anleggs to medarbeidere som også har ivaretatt VA-verkets interesser. Juridisk stab Kommunen eier store arealer i de ulike dagsonene. Disse trenger vegvesenet delvis midlertidig til anleggsvirksomheten og delvis til permanent vegareal. For best mulig informasjon om prosjektet og de ulike behov i den sammenheng knyttet til ulike avtaler som må inngås, er juridisk stab deltaker i de faste kontaktmøtene med Ryfastprosjektet. Det har i den første fasen vært ansett hensiktsmessig at medarbeider fra juridisk også har vært en koordinator for kontakten med prosjektet når det ikke har gått direkte med aktuell avdeling. Noen av arbeidsoppgavene som juridisk har vært og er involvert i er: - Deltar i kontaktmøter med SVV - Koordinator mellom Ryfastprosjektet og kommunen ved behov vedrørende spørsmål - Tillatelser til grunnundersøkelser under prosjektering - Forhandlinger og avtale knyttet til: o Erstatning for Gamlingen 6

7 o Massedeponering Jåttåvågen og Lervig, samt Buøy o Bygging av miljøkulvert ved Mosvatnet o Bruk av kommunale arealer til anleggsområde og riggformål, Kiellandsmyrå, Vålandskogen, Lunde og Tasta. o Salg av enkeltsnipper og eiendommer o Bruk av arealer på kommunale eiendommer - Fremme saker for politisk behandling ved behov - Ansvarsforhold vedrørende massehåndtering - Henvendelser fra entreprenører vedrørende mulige riggareal - Forhold knyttet til støy - Forhold knyttet til ulike krav fra Lyse - Sikre areal til ny lekeplass i Munkehagen - Avtaler og dokumentoppfølging vedrørende overdragelse av arealer - Kvalitetssikring av avtaler som er knyttet til park og vei - Kontakt med andre berørte Det har vært en betydelig arbeidsmengde i fasen med planlegging og prosjektering, samt i oppstart av anleggsarbeidene. Alle avtaler er fremdeles ikke på plass. Disse må også følges opp under anleggsfasen. Nye forhold vil sikkert også dukke opp underveis, men det er naturlig å tenke seg en nedtrapping av arbeidsmengde etter hvert som anlegget skrider frem. Til nå har det anslagsvis gått med til sammen ca 35% av et årsverk for juridisk stab. Denne arbeidsmengde må nok påregnes også en tid fremover, for deretter noe nedtrapping. Stavanger eiendom I forbindelse med bygging av Ryfast har det til nå medgått ca 25 arbeidstimer til befaring av boliger sammen med Statens vegvesen. Det er foretatt besiktelser av boliger for vurdering av ekstra lydisolering eller andre lydtiltak, og for å dokumentere setningsskader i forbindelse med sprengning. Det arbeides i tillegg med flytting av «Gamlingen» som eget prosjekt, hvor lønnskostnader til prosjektleder er lagt inn i prosjektet. Arbeidsoppgaver for KBU På Kultur og byutvikling er det hovedsakelig Transportplan, Byggesak og Byplan som er involvert. Byggesak Byggesak behandler søknadspliktige tiltak etter plan og bygningsloven som er knyttet til prosjektet. Eksempler på dette er anleggsvei Hundvåg nord og i rigg- / anleggsområder, samt rivning av boliger. Byggesak har vært involvert i tre saker der det søkes om dispensasjon for å etablere riggområder utenfor de områdene som er avsatt til dette i planen. Det gjelder lekeplassen i Kannik, tverrslaget i Vålandsskogen ved trafostasjonen og utvidelse av riggområde på Hundvåg. Nå er det under behandling en sak med å bruke Kiellandsmyra som riggområde, rivning av verneverdig hus i Hannas Dahlsgate og midlertidig gangbro over Madlaveien. Byplan Byplan er involvert i forhold til å følge opp at utforming av veganlegget skjer i tråd med reguleringsbestemmelsene. 7

8 Transportplan Transportplan deltar fast på kontaktmøter som kommunen har annen hver uke med Statens vegvesen. Transportplan behandler også saker som krever reguleringsmessig avklaring samt skiltplaner for det nye veganlegget. Ressursbruken på Transportplan er stipulert til 20% av ett årsverk. Arbeidsoppgaver for Samfunnsmedisinsk stab/ Helsesjefen Anleggsområdet på Hundvåg nord ligger tett inn mot et boligområde, og noen hus i Brosmekroken og i Lundesvingen ligger direkte ved anlegget og er dermed særlig utsatt for støy og støv. Anleggsområdet på Buøy ligger tett opp mot noen hus i Skonnertveien. Anleggsområde ved Schancheholen ligger tett opp mot hus i Madlaveien og Kannikgata. Særlig her er skjerming mot støy og støv en utfordring, og belastning for naboene kan i perioder være stor. Ved all byggeaktivitet er entreprenøren ansvarlig for kontroll av utslipp, mens byggherre har ansvar for at entreprenøren overholder regelverket. Helsesjefen har ansvar for at det ikke oppstår fare for helseskade eller helsemessig ulempe. I januar 2014 kom de første naboklagene fra Hundvåg Nord angående støybelastning, særlig om natten. Klagene rettet seg mot støybelastning knyttet til sprengninger, viftestøy og kjøring av masser til et mellomlager, i tillegg til problemer med støv. Det har jevnlig kommet klager fra naboer. Tunneldriften har imidlertid kommet så langt under sjøen at naboene ikke lenger blir forstyrret av sprengninger. Per i dag går klagene hovedsakelig på tre punkt: 1. Støy fra kjøring med dumpere, særlig om natten. 2. Støy fra viften i tunnelåpningen. 3. Støv. Etter oppstart av byggevirksomhet på Buøy har det kommet klager fra naboer i Skonnertveien pga svært høyt støynivå i forbindelse med boring og spunting. Etter oppstart av byggevirksomhet ved St. Svithunparken har det kommet klager fra naboer i Madlaveien og Kannikgata pga svært høyt støynivå i forbindelse med boring og spunting. På grunn av klagene på støy og støv fra naboer til anleggsområdene har helsesjefen siden februar 2014 vært i tett dialog med Statens Vegvesen og de respektive entreprenørene, og det har blitt avholdt flere møter med SVV, entreprenørene og naboer. Det er enighet mellom helsesjefen og SVV om at retningslinje T-1442 er et minimumskrav. I tillegg skal støvbelastningen reduseres til et minimum. Det er også opprettet god kommunikasjon med SVV angående oppfølging av klager fra naboer. Målsettingen er - Alle nødvendige støyskjermende tiltak skal være på plass - Støybelastningen skal holde seg innenfor de grenser som er beskrevet i retningslinje T Støv skal ikke oppleves som sjenerende av naboer. Dette oppnås ved tilsåing av jordvoller og kosting og spyling av veien - Det skal være god kommunikasjon mellom naboer, byggherre, entreprenør og helsesjef for å behandle eventuelle klager på en korrekt måte. Herunder hører kontrollmålinger og loggføring av aktivitet. - Hvis tilstrekkelig støyskjerming ikke er mulig, skal alternativ oppholdssted tilbys. Behandling av klager, oppfølging av effekt til støydempende og støvreduserende tiltak, kommunikasjon med Statens Vegvesen, entreprenørene og naboer og befaringer av anleggsområder er arbeidsoppgaver som ligger under helsesjefens ansvar for miljørettet helsevern. På grunn av mengden av klager og ikke tilfredsstillende framgang i å sette opp støydempende tiltak og å redusere støv har dette arbeidet bundet betydelig ressurser. I første halvåret 2014 anslås arbeidstiden til 20 % av helsesjefens arbeidstid og ytterlige 50 % hos rådgiver i miljørettet helsevern. I perioder med høyt konfliktnivå mellom partene har arbeidsbelastningen vært betydelig høyre. En håper imidlertid at konfliktnivået vil reduseres over tid, og at tidsbruken i samfunnsmedisinsk stab dermed vil reduseres. 8

9 Rådmannens vurdering Det er Statens vegvesen ved Ryfastprosjektet som har ansvar for anleggsgjennomføringen. I denne egenskap har vegvesenet også hovedansvaret for informasjon til og kommunikasjon med publikum. Rådmannen forventer et høyt profesjonelt fokus ved gjennomføring av prosjektet. Rådmannen har derfor en forventning om at vegvesenet gir informasjon til naboer, skoler og andre som blir berørt, og varsler forutsette konsekvenser i så god tid som mulig. Videre har rådmannen en forventning om at vegvesenet nøye følger opp sine underleverandører og at reguleringsplaner, lover, forskrifter og vedtak blir fulgt. Det forventes også at det fra prosjektets side legges til rette for en god kommunikasjon med kommunens administrasjon og politiske organ der dette er nødvendig. Som det fremgår av saken er kommunen involvert på flere områder, og over lang tid. Det er anslått fra de ulike avdelinger et samlet tidsforbruk om lag 2,5 årsverk pr. år både frem til nå og i fremtiden. Dette må anses som et forsiktig anslag. Ryfast er et prosjekt som det har vært ansett som viktig for Stavanger kommune å få gjennomført. Dette gjenspeiles bl.a. i at bystyret har bevilget 200 millioner kroner til finansieringen av prosjektet, samt at det er stilt store økonomiske garantier for låneopptak. I tillegg kommer de avtaler som er inngått knyttet til massedeponering, kulvertbygging og reetablering av Gamlingen, som alle hver for seg utgjør et betydelig økonomiske ansvar. Det er viktig at kommunen setter av nødvendige ressurser til å følge opp de ulike interesser som dette medfører. Prosjektet er et svært stort veiprosjekt som skal gå over lang tid og vil berøre sentrale deler av byen. Anlegget vil ha stor innvirkning på byens befolkning under anleggsfasen knyttet til trafikkavvikling, støy, støv og inngrep i ulike friområder mv. Det er også tekniske og arealmessige utfordringer som involverer kommunale installasjoner og interesser. Alt dette gir særlige utfordringer for kommunen. Det har allerede oppstått, og vil nok også i fremtiden, oppstå konflikter og uheldige konsekvenser som må håndteres og løses på en best mulig måte av de involverte instanser. Ulike deler av kommunens politiske og administrative organisasjon har ulik kompetanse og myndighet. Enkeltvedtak gjøres innenfor tildelte fullmakter og kompetanse. Beslutninger som skal fattes nå i gjennomføringsfasen må også ses på bakgrunn av at Ryfastprosjektet er vedtatt gjennomført og at dette skal gjøres på best mulig måte. Rådmannen anser det derfor som viktig at en ser helheten i prosjektet og at de ulike interesser blir avveid på en forsvarlig måte ved saksbehandlingen. Det er for rådmannen en prioritert oppgave å få prosjektet gjennomført på en god måte, og vil legge til rette for at Ryfastutbyggingen kan skje med så små konsekvenser som mulig. Det er imidlertid feil å tro at et så stort og komplisert prosjekt i et tett bysamfunn ikke vil merkes eller ha konsekvenser for byens befolkning. Rådmannen vil følge opp at vedtak, gjeldende planer og regelverk blir fulgt av utbygger. I den sammenheng vil rådmannen sette av nødvendige ressurser i administrasjonen til å følge opp Ryfastprosjektets ulike faser og problemstillinger. Deler av kostnaden knyttet til park sin oppfølging vurderes å bli belastet kulvertbyggingen. Videre vil kostnader som påløper bli trukket fra inntekter ved salg av arealer til SVV. Konklusjon Rådmannen anbefaler at saken tas til orientering. 9

10 Inger Østensjø rådmann Leidulf Skjørestad direktør Ørjan Berven saksbehandler Vedlegg: Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 10

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNALSTYRET FOR BYUTVIKLING - AU 18.08.2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDY-15/110-11 76206/15 13.08.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling-au / KOMMUNALSTYRET

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Presentasjon av prosjektet / planlagt gjennomføring. Folkemøte på Oseana Kunst & Kultursenter 24.09.15 Prosjektleder Sverre Ottesen Byggeleder Kari Bremnes E39 Svegatjørn - Rådal

Detaljer

Rv.13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen, verdens lengste undersjøiske tunnel kombinert med høgtrafikkert bytunnel

Rv.13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen, verdens lengste undersjøiske tunnel kombinert med høgtrafikkert bytunnel Informasjonsmøte Våland 12.11. 2012: Rv.13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen, verdens lengste undersjøiske tunnel kombinert med høgtrafikkert bytunnel Gunnar Eiterjord Prosjektleder Mål for prosjektet E39

Detaljer

Teknologidagene 2013 Geologisamling. Anne-Merete Gilje Delprosjektleder Ryfast

Teknologidagene 2013 Geologisamling. Anne-Merete Gilje Delprosjektleder Ryfast Teknologidagene 2013 Geologisamling Anne-Merete Gilje Delprosjektleder Ryfast Eiganestunnelen / Ryfast Totalt 52 000 m tunnel Mål for prosjektet E39 Eiganestunnelen: En ny E39 gjennom Stavanger for å

Detaljer

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLANFORSLAG FOR DEL AV TANGEN 1.GANGS BEHANDLING ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2010/1288 / 4 Ordningsverdi: 1709r1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Planutvalget REGULERINGSPLANFORSLAG

Detaljer

Nå bygger vi Ryfast og Eiganestunnelen

Nå bygger vi Ryfast og Eiganestunnelen Nå bygger vi Ryfast og Eiganestunnelen Ryfast Riksveg13 Ryfast E39 Eiganestunnelen Ryfast knytter Ryfylke sammen med Nord-Jæren vegvesen.no/ryfast Bygger verdens l Gigantprosjektet i Rogaland knytter Ryfylke

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling. Samfunn og næring

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling. Samfunn og næring Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling. Samfunn og næring Planbestemmelser til reguleringsplan 0101 R0607 Rv.22 utvidelse til 4-felt mellom Vinsnes og Hovinhøgda Plankart datert: 19.11.2008,

Detaljer

1. Status Follobaneprosjektet 2. Beskrivelse av 4 TBM fra Åsland 3. Miljø, støy og avbøtende tiltak

1. Status Follobaneprosjektet 2. Beskrivelse av 4 TBM fra Åsland 3. Miljø, støy og avbøtende tiltak FOLLOBANEN - NYTT DOBBELTSPOR OSLO-SKI Møte med Beveråsen huseierforening 30.01.2013 1. Status Follobaneprosjektet 2. Beskrivelse av 4 TBM fra Åsland 3. Miljø, støy og avbøtende tiltak 30.01.2013 Follobanen

Detaljer

Rv.13 Ryfast, verdens lengste undersjøiske tunnel kombinert med høgtrafikkert bytunnel

Rv.13 Ryfast, verdens lengste undersjøiske tunnel kombinert med høgtrafikkert bytunnel Informasjonsmøte Strand 18.02. 2013: Rv.13 Ryfast, verdens lengste undersjøiske tunnel kombinert med høgtrafikkert bytunnel Gunnar Eiterjord Prosjektleder Vedtatt av Stortinget 12.06. 2012 med 77 mot 25

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer Reguleringsplan E39 Smiene-Harestad TUNGENESMØTET SEP.2014 Prosjektpresentasjon Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer , reguleringsplan Organisasjon Statens vegvesen er byggherre. Tor Geir

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal E39 Svegatjørn - Rådal Stenging av Ulvenvegen vil medføre økt trafikk i Industrivegen / Kolskogheiane. Hva er gjort av trafikksikringstiltak i forkant? Møte Kuventræ skule 09.11.15 Prosjektleder Sverre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KRØGLEVIK HYTTEFELT, TROMØY Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartets dato: 23.10.2015 Bestemmelsenes dato: 23.10.2015 Revidert: 17.12.2015 Revidert: 17.16.2015 Vedtatt:..2015

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 086/10 Forvaltningsutvalget 21.10.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Mole Skubbavika Jan Leland 10/259 Idse 10/13547 PRIVAT REGULERINGPLANFORSLAG

Detaljer

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel

Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel informasjon E39 Svegatjørn Rådal Veg- og tunnel- bygging i Fana bydel august 2015 E39 Svegatjørn Rådal nærinfo nr. 1 Klar for byggestart Før byggestart er høyspentlinjen langs deler av Flyplassvegen lagt

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/902-1 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune VA-utfordringar i ein by i vekst Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune Sandnes kommune Sandnes ligger på Nordjæren, vi grenser mot blant annet Sola, Stavanger og Klepp Vi er nå den raskest voksende

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 2013046361 Att: Lisa 14/00020-3 Lars Martin Julseth 11.03.2014 Steinnes Rø Planprogram for E18 Retvet-Vinterbro.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSBESTEMMELSER NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET. med. for. på Søndre Reinøy. PLANBESKRIVELSE med REGULERINGSBESTEMMELSER for NAUST PÅ DEL AV EIENDOMMEN GNR. 59 / BNR. 2 SANDNESET på Søndre Reinøy i Karlsøy kommune Tromsø, 09.12.2010 Sak 1058 Rådgivende Ingeniør Norprosjekt a/s

Detaljer

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere

Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/06218-2 15.10.2015 Informasjonsbrev til beboere og grunneiere Du mottar dette brevet som beboer/grunneier på adressen over. Hvis du mener at du ikke er riktig mottaker av

Detaljer

Presentasjon Omsorgsbygg Oslo KF Østfold fylkeskommune, 01.03.2011. v/per-henrik Baltzersen, Jan Tore Lindskog, Roald Haldorsen og Per Arne Bjørnstad

Presentasjon Omsorgsbygg Oslo KF Østfold fylkeskommune, 01.03.2011. v/per-henrik Baltzersen, Jan Tore Lindskog, Roald Haldorsen og Per Arne Bjørnstad Presentasjon Østfold fylkeskommune, 01.03.2011 v/per-henrik Baltzersen, Jan Tore Lindskog, Roald Haldorsen og Per Arne Bjørnstad Kort om Bakgrunn ble opprettet 01.01.2004. Omsorgsbygg er et kommunalt

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSTU-12/7057-3 2103/13 10.01.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 127/12 26.06.2012

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 REGULERINGSPLAN FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM ::: Sett

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12.

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12. MØTEREFERAT Vår referanse Vår dato 25.04.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore

Detaljer

Byggeplanlegging Hva forventer vi leveres? Jørn Rinde Prosjektleder E18 Vestfold syd

Byggeplanlegging Hva forventer vi leveres? Jørn Rinde Prosjektleder E18 Vestfold syd Byggeplanlegging Hva forventer vi leveres? Jørn Rinde Prosjektleder E18 Vestfold syd E18 Vestfold Gulli - Langangen Gulli Ca. ¼ statlige midler Ca. ¾ bompenger 2,6 * 2014 Langangen 1,4 1,8 2012 Sky 3,3

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE. ReguleringsplanSinnesliateigl. Floen 9 4308 Sandne 99502112 ole»bakke@yahoo.com

UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE. ReguleringsplanSinnesliateigl. Floen 9 4308 Sandne 99502112 ole»bakke@yahoo.com UTBYGGINGSAVTALEFOR FRITIDSBEBEBYGGELSE ReguleringsplanSinnesliateigl. FORMÅL: Utbyggingsavtalenskal ha som formålå sikre at det etableres nødvendigeog forholdsmessige felles tiltak, som en følge av utbyggingen.

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast Tidsplan / Entrepriser Oppstart forskjæring Solbakk nov. 2012 Oppstart E02 Ryfylketunnelen fra Solbakk mai 2013 Oppstart E03 Ryfylketunnelen fra Hundvåg august 2013

Detaljer

GBNR 20/329 - DISPENSASJON FRA PARKERINGSBESTEMMELSER

GBNR 20/329 - DISPENSASJON FRA PARKERINGSBESTEMMELSER GBNR 20/329 - DISPENSASJON FRA PARKERINGSBESTEMMELSER Sakstittel: Gbnr 20/329 - Parkeringsplass Tiltakshaver: MG Prosjekt AS/Hauglandsøy Fritid AS Frist for behandling: 29.02.16 Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua E18 Vestkorridoren Hans H Ruud Bekkestua 19.05.2015 27.05.2015 Status - ny E18 Lysaker Ramstadsletta (+ Oslo) Optimalisering Planlegging og gjennomføring av anleggsfasen Utbyggingsfaser - Tiltak mot støy

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

E39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

E39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast E39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Informasjon om prosjektet og prosjekteringen som pågår 27.05.2013 Bjørn Chr. Grassdal Samlet tunnellengde: 52810m Ryfast: Styringsramme 5220 mill.kr Kostnadsramme

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RBO-12/7057-23 77255/15 18.08.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 127/12

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Reguleringsbestemmelser detaljplan for område ved Jentoftbukta, eiendom gnr: 11, bnr: 1, 14 og 19, i Sandnesdalen.

Reguleringsbestemmelser detaljplan for område ved Jentoftbukta, eiendom gnr: 11, bnr: 1, 14 og 19, i Sandnesdalen. Reguleringsbestemmelser detaljplan for område ved Jentoftbukta, eiendom gnr: 11, bnr: 1, 14 og 19, i Sandnesdalen. Dato: 22.01.2013 Revidert: Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 191/15 Kommunestyret 31.08.2015 111/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 191/15 Kommunestyret 31.08.2015 111/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 191/15 Kommunestyret 31.08.2015 111/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Reidun Solli Skjørestad PLANID - 201208, GBNR - 70/1 12/1727 Saksnr Utvalg Type Dato 033/15 Plan- og økonomiutvalget PS 23.04.2015 030/15 Kommunestyret PS 04.05.2015

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017

InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017 InterCity Drammen - Kobbervikdalen Orientering for Brandengen skole, FAU og rektor, 18. oktober 2017 Program Bakgrunn, historikk og framdrift Foreløpige planer Tiltak angående støv, støy og trafikk Kommunikasjon

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.02.2015 2014/486 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen 770 23 126 Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015 Gnr 59 Bnr 53 - Solveig og Tom

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510)

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 0361 SOLASPLITTEN (RV 510) I medhold av 26 og 27-2 i plan- og bygningsloven av 14.06.85 har Sola kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med

Detaljer

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord.

Nytt dobbeltspor. Barkåker-Tønsberg. Vi bygger for fremtiden. Drammen. Sande. Holmestrand. Skoppum. Tønsberg. Stokke. To r p. Sandefjord. Nytt dobbeltspor Barkåker-Tønsberg Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke To r p Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Planlagt 2009-2019 Ferdig dobbeltspor Vi bygger for fremtiden En ny

Detaljer

Plan nr. 1380. Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering E18/E39 GARTNERLØKKA MEIERIET.

Plan nr. 1380. Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering E18/E39 GARTNERLØKKA MEIERIET. Plan nr. 1380. Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering E18/E39 GARTNERLØKKA MEIERIET. 1 - FELLESBESTEMMELSER 1.1 Støy og støyskjerming a) Støyskjermer og -voller framgår av reguleringsplankartene.

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Ås kommune Plan og utvikling Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000.

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Olav Nordsjø Tlf: 75 10 18 84 Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 12/492-1 ANDÅS BOLIGFELT - ETAPPE 2 PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG OPPSTART AV ARBEIDER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Møtereferat. 1. Sykkelsatsing i Oslo. 2. Informasjon om prosjektet. Side 1 av 5

Oslo kommune Bymiljøetaten. Møtereferat. 1. Sykkelsatsing i Oslo. 2. Informasjon om prosjektet. Side 1 av 5 Oslo kommune Bymiljøetaten Møtereferat Til stede: Sykkelprosjektet i Oslo kommune ved Rune Gjøs og May Andrine Gran, Bymiljøetaten i Oslo kommune ved Brita Høyesveen (prosjektleder), Rikard Lund (eiendomserverver)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: 4337

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: 4337 DEL 2 Oppdragsbeskrivelse/ orientering LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: 4337 20.august 2015 DEL 2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 3 1 ORGANISASJON... 3 2 GENERELT OM PROSJEKTET... 3 3 KONKURRANSEGRUNNLAG MED YTELSESBESKRIVELSE...5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling r æ Ski kommune Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/557-4 Arknr.: M50 8.13 Saksbehandler: Erik A. Hovden BEHANDLING: SAKNR. DATO Kommuneplanutvalget 8/16 04.05.2016 HØRING - REGIONAL PLAN FOR MASSEFORVALTNING

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Statens vegvesen. Møtet er en oppfølging fra forrige møte, og en del av en fast møteserie mellom Stavanger Kommune (SK) og SVV.

Statens vegvesen. Møtet er en oppfølging fra forrige møte, og en del av en fast møteserie mellom Stavanger Kommune (SK) og SVV. Statens vegvesen Referat Dato: 02.09.2014 Tid: 13.30-15.30 Referent: Anne-Merete Gilje sbehandler/innvalgsnr: Anne-Merete Gilje - 51911344 Vår dato: 02.09.2014 Vår referanse: 2013041979 Ryfast: Møte med

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 14.10.2014 Vår ref: 12/2369-29 - 14/23573 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Saksframlegg LUFTKVALITET I STAVANGER - ÅRSRAPPORT 2015 OG FORSLAG TIL TILTAK

Saksframlegg LUFTKVALITET I STAVANGER - ÅRSRAPPORT 2015 OG FORSLAG TIL TILTAK Saksframlegg Bymiljø og utbygging Miljø og renovasjon Dato: Saksnummer: Deres ref.: 30.03.2016 15/00433-6 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg : Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 20. jan. 2012 Utbygger: Tufjordbruket AS 2 GENERELT Orientering Planen ble meldt til oppstart i begynnelsen av september 2011,

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 025/09 IBR Kommunestyret 19.03.2009 019/09 IBR Saksansv. : Ivar Brenna Arkiv: K2- Q20 : Arkivsaknr.: 09/672

Detaljer

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM SNØSCOOTERLØYPER I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE OPPFØRING BOLIGHUS GNR. 29/80. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker?

Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker? Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker? Nina Syversen, Asplan Viak Vannforeningsmøte 7.4.14 foredrag N. Syversen, Asplan

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Bakgrunn om utvikling av Marienlyst

Bakgrunn om utvikling av Marienlyst Bakgrunn om utvikling av Marienlyst Orientering i formannskapet 14. februar 2017 Rådmann Osmund Kaldheim 14.02.2017 Tema: Bakgrunn om utvikling av Marienlyst (v/rådmannen) Idrett Friidrettsanlegg Berskaug

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi

Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015. Hydro Energi Prosjekt Rjukan Oppgradering 2011-2015 Hydro Energi Hydro Energi Hydro Energi har ansvaret for Hydros kraftproduksjon og den kommersielle forvaltningen av selskapets energiportefølje. Hydro er den nest

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Aust-Agder Kulturhistoriske senter - 2.gangsbehandling

Reguleringsplanforslag for Aust-Agder Kulturhistoriske senter - 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1576 / 25 Ordningsverdi: 2016pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget 18.08.2011 Bystyret 25.08.2011

Detaljer

Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger. Orientering 19. januar Bjørn Åmdal, planleggingsleder

Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger. Orientering 19. januar Bjørn Åmdal, planleggingsleder Ryfast alternativer som foreslås regulert Rapport fase 1: Utvikling av løsninger Orientering 19. januar 2007 Bjørn Åmdal, planleggingsleder Hensikt med orienteringen Presentere de hovedalternativene Statens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket 1 Grunneier møter Jernbaneverket 2 Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket Kommuneplan Reguleringsplan Grunnerverv Anleggsperiode Denne presentasjonen

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28

Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Gunnar Valla Tlf: 75 10 18 11 Arkiv: GNR 104/164 Arkivsaksnr.: 12/1487-28 AUSTERBYGDVEGEN 34 B - NYBYGG/REKKEHUS. KLAGESAK. Rådmannens forslag til vedtak: Planutvalget opprettholder

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner.

Rammer for saksbehandling ved endring av vedtatte reguleringsplaner. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.11.2012 64317/2012 2011/9061 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/87 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Rammer for

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer