MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP Deltakere : Tilstede Forfall Jonny Finstad, leder Paul Martin Strand, nestleder Kommunale medlemmer Lillian Rasmussen Stein Iversen Kari Løfgren Helseforetakets medlemmer Øystein Reksen Johansen Merete Breivik Steinar Pleym Pedersen Brukerrepresentant Arne Christoffersen Arbeidstakerrepresentanter Kent Raymond Bendiksen Beate Sørslett Gunn Kristensen Andre Fred Mûller, Fylkesmannen Erik Martinsen, praksiskonsulent Thor Erik Sire, praksissykepleier Side 1

2 Saksliste: 25/2012 Godkjenning av referat fra møtet 30. mai 26/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 27/2012 Endring av møtedato 28/2012 Uønskede samhandlingshendelser kommunene Nordlandssykehuset HF 29/2012 Etablering av øyeblikkelig hjelp plasser i kommunene 30/2012 Om status i helse- omsorgsarbeidet i kommunene orientering fra kommunale representanter 31/2012 Overordnet samarbeidsavtale tjenesteavtalene komprimering og evaluering 32/2012 Fødendes rett til fritt sykehusvalg 33/2012 Kompetansebærende tiltak i Lofoten i samarbeidet kommunene - helseforetaket 32/2012 Adm. direktør og styreleder orienterer Saksnr. Beskrivelse / tiltak Ansvarlig / tidsfrist 25/2012 Godkjenning av referat fra møtet /2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 27/2012 Endring av møtedato Neste møte i RESO-Lofoten er berammet til torsdag 6. desember. Dette må fremskyndes pga styrebehandlingen av evalueringen av RESO. For at direktøren skal få nødvendig tid til saksbehandling og drøfting i AMU, foreslås at møtet avvikles fredag 23. november kl. 10:00 12:00. Vedtak: Neste møte i RESO-Lofoten avvikles fredag 23.november kl. 10:00 12:00. 28/2012 Uønskede samhandlingshendelser Nordlandssykehuset HF og kommunene I Overordnet samarbeidsavtale og i tjenesteavtalene som inngås med kommunene er det et pkt om avvikshendelser/uønskede samhandlingshendelser. Tilsvarende sak legges fram for RESO Salten og RESO Vesterålen. I Nordlandssykehuset brukes kvalitetssystemet DOC-MAP. Dette ligger på en intern elektronisk plattform og foreløpig er ikke Doc-map tilgjengelig for eksterne brukere. Side 2 av44

3 Utarbeidet avviksskjema vedlegges denne saken. 1. Aktuelle situasjon Siktemålet bør være at melding om uønskede samhandlingshendelser blir en viktig del av kvalitetsarbeidet i samhandlingen mellom NLSH og kommunene. Det skal/bør rapporteres om hendelser som gjelder svikt i oppfølgingen av Overordnet samarbeidsavtrale og svikt i oppfølgingen av de 11 inngåtte tjenesteavtalene. I tillegg til avviksmeldinger møtes kommunale representanter og tilsvarende fra helseforetaket til erfaringsmøter. I 2012 har det vært 2 slike møter i Vesterålen, og første års oppsummering blir avholdt i desember. 2.Hensikten med å melde samhandlingsavvik Å sikre at uønskede hendelser knyttet til inngåtte samarbeidsavtaler blir behandlet etter omforente regler. At saksbehandlingen fører til at konsekvensene begrenses og at de involverte tar lærdom av hendelsene og bruker de i sitt forbedringsarbeid At rask og forutsigbar saksbehandling forebygger gjentakelse og reduserer antall uønskede hendelser 2. Erfaringene til nu Generelt kan en si at kommunene har meldt avvik på: Antall beregnede utskrivningsklare døgn Side 3 av44

4 Kvalitet på prepikriser/epikriser Resepter/medikamenter som mangler Ikke overholdelse av varslingsplikten 3.Forslag til rutine Avviksskjemaet som er godkjent av direktøren defineres som egen avvikstype i Doc-map og skal nyttes av NLSH-ansatte ved melding av avvik i forhold til samhandlingshendelser. Avvikshendelser må registreres også i ephorte (vårt saksbehandlingssystem) a)melding om avvik fra NLSH til kommunene 1. Uønskede hendelser/avvik på tjenesteavtaler skal meldes på skjemaet som ligger i Doc-map av den som oppdaget/var involvert i avviket (primærmelder) 2. Skjemaet oversendes samhandlingsavdelingen for arkivering i ephorte og videresending til aktuell kommune. Dette er styrt gjennom arbeidsflyt i Docmap. b) Melding om avvik fra kommunene til NLSH 1. Kommunene er gjort kjent med skjemaet som skal nyttes. Dette hentes ned fra vår hjemmeside. 2. Kommuner som henvender seg muntlig til oss med avviksmelding blir oppfordret å sende denne til NLSH v. samhandlingsavdelingen for registrering i ephorte og Doc-map og dernest videresending til aktuell klinikk/avdeling. 3. Aktuell klinikk/avdeling håndterer saken i Doc-map og sender svar/behandlingsresultatet til samhandlingsavdelingen automatisk via Doc-map for arkivering i ephorte og videresending til kommunen. Side 4 av44

5 4. Oppsummering Det er viktig at håndteringen av avvik i forhold til uønskede samhandlingshendelser blir håndtert på en formalisert måte. Siktemålet er at dette skal kunne skje toveis elektronisk, men det er pt ikke teknologi til å iverksette dette. Skjemaet er sendt kommunene, jfr. Overordnet samarbeidsavtale. Forslag til vedtak: 1. RESO-Lofoten tar saken til orientering. 2. RESO-Lofoten om at saken også blir lagt fram for RESO RESO Salten. 29/2012 Etablering av øyeblikkelig hjelp plasser i kommunene Orienteringssak om status. Kommunene har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg i kommunen (helseog omsorgstjenestelovens 3-5 og 3-1). Pr. dato ivaretas denne plikten gjennom legevaktordningen. Som et ledd i samhandlingsreformen blir kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp utvidet til også å omfatte kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Plikten følger av loven 3-5 tredje ledd som lyder: Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Kommunene må ha etablert plassen, evt. plassene innen Plassen kan etableres i egen kommune, i IKløsninger og evt. ved kjøp i sykehus. Pr. helårsplass ytes et tilskudd stort kr. Side 5 av44

6 Det er foretatt uttrekk i HFets årlige ramme som igjen betyr at det er begrensninger i økonomisk medvirkning det enkelte år mot Denne uttrekkingen betyr rent faktisk at helseforetaket får redusert sin økonomi tilsvarende 100 % av tilskuddet til kommunene. Samlet ca 28.8 mill ved full innfasing pr Etter 2016 vil kommunene få sine tilskudd via ordinære rammer. Forutsetningen for å få tilskudd er at tjenesteavtale nr. 4 skal være undertegnet, at tilbudet som etableres skal være faglig forsvarlig og i henhold til den nasjonale veilederen. Helseforetakets medisinske ledelse (med.fagdirektør) vurderer det faglige innhold opp mot veileder/faglig forsvarlighet. Søknadsfrist for inneværende år var 1. juli. Pr. 1. juli forelå det 4 søknader fra Lofoten, 2 fra Vesterålen og 4 fra Salten. Sortland kommune og Bø kommune Vestvågøy Flakstad Moskenes (fellessøknad) Vågan kommune Røst kommune Sørfold kommune Saltdal kommune - konvertering av Pre- Ob Meløy kommune konvertering av Pre- Ob NLSH anbefalte Bø, men ikke Sortland. Årsaken til vurderingen knyttet Sortland var at en mente den IK-legevakta på Stokmarknes ikke var forsvarlig i forhold til ø.hjelpsplassen på Sortland. For langt unna. Det ble her vist til Veilederens pkt. 4.3 som forutsetter kort responstid for lege til pasient på ø.hjelpsplass. Bø kommune fikk innvilget sin søknad med iverksettingsdato I tillegg foreligger det en melding/et varsel fra Vesterålen regionråd om at det også utredes en interkommunal løsning for Vesterålen. Lofotkommunene fikk innvilget sine søknader, men er ikke kommet i gang. Side 6 av44

7 Kommunene, utenom Vågan har til hensikt å etablere en felles interkommunal løsning. Det er svært spennende i seg selv. Det opprettes et eget prosjekt for å få dette etablert. Nordlandssykehuset er invitert til å være med i styringsgruppen. Orientering om status i arbeidet blir gitt i RESO. Volum ø.hjelpsplasser Lofoten Kommune Liggedøgn/år Tilskudd - NLSH Flakstad Moskenes Vestvågøy Vågan Sum I Nordlandssykehusets ansvarsområde skal det ved full innfasing være tilgang på 6899 liggedøgn. HOD og Hdir drøfter ennu om årlig tilskudd skal ha begrensninger i forhold til oppstartdato i den enkelte kommune. Så langt vi kjenner saken nu, kan det tyde på at oppstart etter 1.7 vil føre til at HFets tilskudd ikke skal utbetales. Neste søknadsfrist for etablering i 2013 er En kan anta at kommunene vil søke i større omfang enn HFet har økonomiske muligheter til. De økonomiske rammer for det enkelte HF blir bestemt av det Regionale Helseforetak etter Statsbudsjettets rammer. Konklusjon: Saken legges fram som en orientering i RESO 30/2012 Om status i helse- omsorgsarbeidet i kommunene orientering fra kommunale representanter Adm. direktør ønsker en forberedt orientering om status i arbeidet innenfor sammenfallende ansvars- og funksjonsområder. De kommunale representanten er utfordret til å gi slik info, eller at denne tar med seg de/den som kan være aktuell for å gi slik informasjon. Side 7 av44

8 Forslag til vedtak: 1. RESO Lofoten tar orienteringene til etterretning. 31/2012 Overordnet samarbeidsavtale tjenesteavtalene komprimering og evaluering Vedlagt følger en komprimering av alle avtalene som skal inngås mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF. For kommunene i Lofoten har vi fått underskrevet alle avtalene for kommunene Moskenes og Vestvågøy. Flakstad kommune har, av kontortekniske grunner ikke fått sendt avtalene i retur. Vågan kommune trenger ny K- styrebehandling av avtale 2 og 8. Dette fordi kommunestyret, til forskjell fra andre kommuner ikke gav sin administrasjon delegasjon til å forhandle om avtaleformuleringer. Samlet er alle avtalene et omfattende dokument. Enda mer omfattende blir det når en vet at det er nyanser i behandlingen i RESO Lofoten, RESO Salten og RESO Vesterålen. Dokumentet som er vedlagt her er et forsøk på sammendrag av de enkelte avtalene, men uten at forpliktelser endres. På noen områder (tj.avtale nr. 2 for Lofoten) er formuleringene såpass endret at vi ikke fant det mulig å finne felles formulering. Nærmere orientering kan bli gitt i RESO. Hensikten med dette dokumentet er å bidra til klargjøring av partenes ansvar og forpliktelser. Representantene i RESO Lofoten bes bidra med gjennomgang slik at evt. misforståelser Side 8 av44

9 kan unngås. Hensikten er, etter behandling i RESO Vesterålen og RESO Salten å lage en felles avtaletrykksak. Evaluering av avtalene I Overordnet samarbeidsavtale er flg. formulert: Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Slik gjennomgang skal også ved behov omfatte tjenesteavtaler. Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres, eller erfaringer tilsier behov for dette. Den enkelte tjenesteavtale har også formulering knyttet til regelmessig gjennomgang av avtalene inkludert evaluering. RESO som organ er ikke part i avtaleinngåelsen. RESO har derimot gitt sin innstilling til den enkelte kommune og Nordlandssykehuset HF vedr. avtaleinnhold. M.h.t evaluering av avtalene er det to sentrale moment det ønskes at RESO drøfter: 1. Kan RESO på vegne av kommunene i Lofoten være organet som gjør evaluering på vegne av kommunene? 2. Det er et problem at det er tidsmessig disharmoni i avtaleinngåelsen. Skal årlig gjennomgang regnes fra det tidspunkt alle kommunene har inngått avtale, eller fra det tidspunkt avtalene skulle vært inngått ( ) Hvis RESO mener avtalene bør løpe i ett år etter tidspunktet de skulle vært inngått, vil en av praktiske grunner anbefale at første årlige evaluering blir pr Om en velger en slik løsning, er det ikke til hinder for evt. justeringer/revideringer av enkeltformuleringer i avtalen der det er Side 9 av44

10 formålstjenlig for begge parter. Idet en viser til forannevnte, anbefaler en RESO Lofoten å gjøre slikt Vedtak: 1. RESO Lofoten har ikke merknader til dokumentet avtalekomprimering og anbefaler de andre RESOene å tiltre slik at en felles trykksak kan utarbeides. 2. RESO Lofoten anbefaler at første evaluering av avtalene skjer pr RESO Lofoten ber om at saken også blir lagt fram for RESO Vesterålen og RESO Salten. 32/2012 Fødendes rett til fritt sykehusvalg Leder i RESO, Jonny Finstad har meldt inn følgende: Jeg ønsker en orientering om hvordan Nordlandssykehuset HF vil praktisere fritt sykehusvalg for fødende. Dette med bakgrunn i helseministerens svar på vår henvendelse i saken som endrer forutsetningen for innført praksis. I tidligere mailkommunikasjon med bla kommunikasjonssjef Fanghol ble det forespeilet et snarlig møte med kommunene om hvordan man tenker ivareta/organisere denne retten i praksis. Det foreligger et sterkt informasjonsbehov fra kommunehelsetjenesten og gravide i denne sak, foruten politisk nivå. Klinikksjef Nina Jamissen svarer slik: Praktisk ivaretakelse/organisering av retten til fritt sykehusvalg for fødekvinner fra Lofoten Kvinner fra Lofoten kan selekteres til tre nivå: Fødestua på Gravdal Fødeavdeling på Stokmarknes Kvinneklinikk i Bodø Side 10 av44

11 Kvinnen kan selv velge fødested, men hun kan ikke velge seg ned i nivå. Det vil si at hvis kvinnen er selektert til Kvinneklinikk kan hun ikke selv velge seg til fødeavdeling/fødestue. I praksis fungerer dette slik: Kvinnen informeres av jordmor så tidlig som mulig i svangerskapet om hvilket nivå hun er selektert til og får selv velge hvor hun vil føde. Kvinnene oppfordres til å reise til det aktuelle fødested noen dager / en uke før termin. Dette avtales nærmere i samarbeid med jordmor. Fødende som er selektert til fødeavdeling eller kvinneklinikk - og som må reise for å oppholde seg på fødestedet i påvente av fødsel, får dekket kostnader til overnatting. Den fødende får kr 190,- i kostpenger pr døgn. Dersom far, eller annen ledsager, skal være sammen med den fødende, dekkes ikke dette medmindre det er medisinsk påkrevd for den fødende. Kostnader dekkes da etter standard regelverk for pasienter som trenger ledsager. Ved fødsel Mor tar kontakt med fødestedet ved fødselens start og tas i mot på lik linje som andre fødende i det aktuelle lokalsykehusområdet. Kvinner som skal føde på Stokmarknes eller i Bodø, hvor fødselen starter før de er kommet til aktuelt fødested, tar kontakt med fødestua i Lofoten/fødeavdelingen Stokmarknes for videre planlegging/undersøkelse og transport til riktig fødested. Når det er behov for vurdering evt. ledsager vil dette bli ivaretatt av fødestuas personale.* Fødestua kontakter aktuelt fødested før overflytting. Hvis det er kapasitetsproblemer kan det bli aktuelt med flytting til annet fødested. *Vågan kommune er ikke blant de kommunene som Helse Nord mener er berettiget til følgetjeneste for gravide til fødested. Side 11 av44

12 Imidlertid er situasjonen for kvinner i Vågan som velger Stokmarknes enten etter seleksjon eller eget ønske den at transporttiden på deler av døgnet og i helger/høytider vil overstige Helse Nord sin grense på 1.5 timer. Nordlandssykehuset har invitert Vågan kommune til særskilte drøftinger omkring dette forholdet. Etter fødsel Kvinner som ønsker det kan velge å ha barseltiden deler eller hele - i Lofoten. Overflytting avtales mellom fødestedene og i samarbeid med mor. Det forutsetter at mor og barn er i god form og ønsker dette selv. Oppsummering Det er viktig å understreke at det er kvinnens valg innenfor selektert nivå som skal avgjøre fødested. Om kvinnen velger Bodø eller Stokmarknes skal tilbudet som gis selvsagt være av akkurat samme kvalitet uavhengig av geografisk sted. Forslag til Vedtak: 1. RESO Lofoten er tilfreds med orienteringen utarbeidet av klinikksjefen. 33/2012 Kompetansebærende tiltak i Lofoten i samarbeidet kommunene helseforetaket/samhandlingsavdelingen Kompetansegivende tiltak og faglig gjensidig veiledning er en av de viktigste virkemidlene for å lykkes i forbindelse med Samhandlingsreformen. I denne saken orienteres RESO om hvilke tiltak som er etablert i Lofoten i regi av samhandlingsavsdelingen. Fagdag for leger Side 12 av44

13 Over mange år har sykehuset - i samråd med kommunene avviklet 2 årlige fagdager for legene i regionen. For første gang blir fagdagen i høst et felles økonomisk ansvar for kommunene Vestvågøy, Vågan og NLSH. Det er stor interesse for disse fagdagene og opp mot 100 % av legene som kan delta deltar. Ros til kommunene som medvirker. Program utvikles i samarbeid med kommuneoverlegene. Fagdagen gir legene poeng i forhold til sin spesialitet i almenmedisin. Fagdag for pleie- og omsorgspersonell I år inviterer NLSH i samarbeid med RKK til 2 fagdager for kommunenes og sykehusets pleie- og omsorgspersonell. Det er stor interesse for disse fagdagene også. Tema blir bestemt av et interkommunalt programråd med medlemmer fra sykehuset. Foredragsholdere fra kommunene og sykehuset. Av tema i 2012 nevnes: Livskvalitet for eldre med særlig fokus på aktivitet og ernæring Om samhandlingsreformen KOLS behandling i grensesnittet sykehus- kommuner Sårstell Hospitering Ved somatisk poliklinikk er en kommet godt i gang med hospitering som et kompetansebærende tiltak. Personalet forsøker å tilpasse hospiteringsukene hvor det er relevante faglige ting som skjer. Dette avhenger av legespesialistenes turnusplaner. Til sammen har 8 pleiepersonell vært på Side 13 av44

14 hospitering av 2 dager. Hospitering som kompetansebærende tiltak videreutvikles. Praksiskonsulent En praksiskonsulent er en lege i deltidsstilling i helseforetaket, men med hovedstilling i kommunen. I Lofoten har vi en 20 % stilling som praksiskonsulent og hans hovedvirke er å være et godt bindeledd mellom legesiden i kommunene og sykehusleger. Er i tillegg sentral i programutvikling for fagdagene og bidrar bl.a. til frokostmøter for legene i Vågan. Praksissykepleier RESO Lofoten vedtok i sak 14/2011 (30.3) å be kommunene være med på et 2-årig forsøk med praksissykepleier. Modell etter praksiskonsulentordningen. Ordningen finansieres i et spleiselag bestående av kommunene (50%) og helseforetaket (50%). I Norge er dette, sammen med Stavanger kommune, et banebrytende forsøk som det ser ut som om flere kommuner/helseforetak vil iverksette. Kommunene var positive og ordningen kom i gang ultimo Erfaringene til nu slik vi vurderer det er positive. Praksissykepleier arbeider i grenseflaten kommunene sykehuset. Er ute i alle kommunene og har bl.a hatt ansvaret for fagdagen for sykepleiere. Ved utgangen av 2-årsperioden vil ordningen bli evaluert med henblikk på en fortsettelse. Side 14 av44

15 Undervisning I tillegg til det som er nevnt foran er det en utstrakt løpende klinisk dialog mellom kommunens helsepersonell og sykehuspersonell. Den er viktig i forhold til gode pasientforløp. Etter ønske fra kommunene har ansatte fra somatisk poliklinikk undervist i kommunene med følgende tema: Urologi Vågan, Flakstad, Moskenes og Vestvågøy Sårstell Vågan Flakstad Moskenes og Vestvågøy Om prostatakreft i kreftprostataforeningen Eldre og medisinering ved farmasøyt Forslag til Vedtak: 1. RESO tar saken til orientering og ber om at kompetansebærende tiltak videreføres og utvikles. 34/2012 Styreleder og adm.dir orienterer 1 Vedlegg. Melding om uønskede samhandlingshendelser mellom kommuner og Nordlandssykehuset Sendes til fra kommunene til: Det skal ikke fremkomme pas.opplysninger i dette skjema som kan bidra til å identifisere pas. Pasientens NPR nr. Dato: Innsender Navn Tittel Side 15 av44

16 Arbeidssted Tlf e-post Signatur melder Signatur nærmeste leder: For kommunehelsetjenesten (fyll ut navn på kommune og informer om hvor hendelsen fant sted / ble oppdaget) Navn på kommune For avdeling/enhet i Nordlandssykehuset (fyll ut navn på avdeling/enhet og informer om hvor hendelsen fant sted / ble oppdaget) Navn på Avdeling / enhet Dato for hendelse Beskriv kort hva klagen består i Hva er, etter din oppfatning, årsak til hendelsen? Angi alvorlighetsgrad: (sett kryss) Ubehagelig for pasienten Vanskelig/uverdig for pasienten Langsiktig konsekvens for pasienten Er hendelsen også meldt som pasienthendelse til behandlende enhet i kommune eller sykehuset, Helsetilsynet i fylket, kvalitetsutvalget i sykehuset eller klientutvalget i kommunen? Hvis ja, til hvilken enhet? Eventuelle kommentarer / merknader/brudd på forskrift(er) Overordnet samarbeidsavtale Mellom kommunen og Nordlandssykehuset HF ( helseforetaket ) Partenes felles ansvar Avtalehenvisning Helseforetakets ansvar Kommunens ansvar Overordna samarbeidsavtale pkt 6 Overordna samarbeidsavtale pkt 7 Overordna samarbeidsavtale pkt 7 Overordna samarbeidsavtale pkt 7 Overordna samarbeidsavtale pkt 7 Overordna samarbeidsavtale pkt 7 Partene skal utarbeide vedtekter for Regionalt samarbeidsorgan.vedtektene tas inn som vedlegg til OS Partene plikter å gjøre avtalene kjent for brukerne og egne ansatte Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte samarbeidsormåde Partene skal bidra til forpliktende samhandling med fastlegene for å ivareta forpliktelsene i avtalen Fastlegenes ansvar og rolle har avgjørende betydning for oppfølging av avtalen. Partene skal bidra til forpliktende samhandling med fastlegene for å ivareta forpliktelsene i avtalen. Partene skal orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter Partene skal utarbeide vedtekter for Regionalt samarbeidsorgan. Vedtektene tas inn som vedlegg til OS Partene plikter å gjøre avtalene kjent for brukerne og egne ansatte Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte samarbeidsormåde Partene skal bidra til forpliktende samhandling med fastlegene for å ivareta forpliktelsene i avtalen Fastlegenes ansvar og rolle har avgjørende betydning for oppfølging av avtalen. Partene skal bidra til forpliktende samhandling med fastlegene for å ivareta forpliktelsene i avtalen. Partene skal orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter Overordna Partene har gjensidig informasjonsplikt ved Partene har gjensidig informasjonsplikt ved Side 16 av44

17 samarbeidsavtale pkt 7 Overordna samarbeidsavtale pkt 7 Overordna samarbeidsavtale pkt 7 Overordna samarbeidsavtale pkt 8 Overordna samarbeidsavtale pkt 9 endringer i rutiner, organisering, kapasitet og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter. Ved planlegging av tiltak som berører den annen part, skal det gjennomføres konsekvensutredninger. Partene skal opprette én klar adressat i egen virksomhet som har et overordnet ansvar for å veilede og hjelpe ved samhandlingsspørsmål mellom tjenesteyterne Partene skal ha etablert ordninger for god forvaltning av samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene. Pasient og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse og endring av avtalen Partene skal håndtere avvik etter nærmere rutiner. endringer i rutiner, organisering, kapasitet og lignende som kan ha innvirkning på de områdene avtalen omfatter. Ved planlegging av tiltak som berører den annen part, skal det gjennomføres konsekvensutredninger. Partene skal opprette én klar adressat i egen virksomhet som har et overordnet ansvar for å veilede og hjelpe ved samhandlingsspørsmål mellom tjenesteyterne Partene skal ha etablert ordninger for god forvaltning av samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene. Pasient og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse og endring av avtalen Partene skal håndtere avvik etter nærmere rutiner. Overordna samarbeidsavtale pkt 10 Overordna samarbeidsavtale pkt 10 Overordna samarbeidsavtale pkt 10 Overordna samarbeidsavtale pkt 13 I tilfelle motstrid mellom samarbeidsavtalen og tjenesteavtaler skal samarbeidsavtalen ha forrang. Eventuell tvist om betalingsplikten for utskrivningsklar pasient skal av partene, etter forutgående dialog mellom partene, hurtig bringes inn for sentral tvisteløsningsnemd. Ved eventuell medhold for Nordlandssykehuset HF vil morarenter tilkomme fra forfallsdato for første faktura. Eventuelle krav fakturert på feil grunnlag og som kommunen har betalt, tilbakebetales med rente tilsvarende gjeldende morarente fra dato den er betalt til refusjonsdato. Dersom uenighet/tvist ikke blir løst gjennom forhandlinger skal partene bringe tvist inn for Nasjonal Tvisteløsningsnemnd. Ved innsending av sak til tvisteløsningsnemnda skal partene bli enige om hvorvidt nemndas avgjørelse skal være endelig. Partene skal sende inn signerte avtaler til Helsedirektoratet I tilfelle motstrid mellom samarbeidsavtalen og tjenesteavtaler skal samarbeidsavtalen ha forrang. Eventuell tvist om betalingsplikten for utskrivningsklar pasient skal av partene, etter forutgående dialog mellom partene, hurtig bringes inn for sentral tvisteløsningsnemd. Ved eventuell medhold for Nordlandssykehuset HF vil morarenter tilkomme fra forfallsdato for første faktura. Eventuelle krav fakturert på feil grunnlag og som kommunen har betalt, tilbakebetales med rente tilsvarende gjeldende morarente fra dato den er betalt til refusjonsdato. Dersom uenighet/tvist ikke blir løst gjennom forhandlinger skal partene bringe tvist inn for Nasjonal Tvisteløsningsnemnd. Ved innsending av sak til tvisteløsningsnemnda skal partene bli enige om hvorvidt nemndas avgjørelse skal være endelig. Partene skal sende inn signerte avtaler til Helsedirektoratet Tjenesteavtale nr 1: Enighet mellom kommunen og Nordlandssykehuset HF ( helseforetaket ) om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre. Side 17 av44

18 Partenes felles ansvar Avtalehenvisning Helseforetakets ansvar Kommunens ansvar Tjenesteavtale nr 1 pkt 5.1. Områder for samarbeid Tj.avt nr 1 pkt 5. Områder for samarbeid Partene er enige om å legge til rette for samarbeid også om andre helse- og omsorgsoppgaver. Dette gjelder særlig innenfor feltet folkehelsearbeid og spesialisthelsetjenestens ansvar for generell veiledning, rådgivning og kompetanseutvikling i helsefaglige spørsmål. Partene skal også legge til rette for samarbeid med andreaktuelle instanser. Partene er enige om å legge til rette for samarbeid også om andre helse- og omsorgsoppgaver. Dette gjelder særlig innenfor feltet folkehelsearbeid og spesialisthelsetjenestens ansvar for generell veiledning, rådgivning og kompetanseutvikling i helsefaglige spørsmål. Partene skal også legge til rette for samarbeid med andreaktuelle instanser. Tjenesteavtale nr 1 Tj.avt 1, pkt 5.1. Svangerskaps-, barsel- og fødselsomsorg Tj.avt 1, pkt Ansvarsforhold Tj.avt 1, Pkt Tiltak Nordlandssykehuset HF forplikter seg til å samarbeide med kommunene for å tilby god svangerskaps- og barselomsorg gjennom råd, veiledning og tilbud om kompetansehevende tiltak. NLSH HF har ansvar for å gi et forsvarlig tilbud innen fødselsomsorg til befolkningen. NLSH HF har etablert fødetilbud ved NLSH Bodø, Vesterålen og Lofoten Kommunene har det overordnede ansvar for å gi befolkningen et forsvarlig tilbud innen svangerskaps- og barselomsorg. Ansvaret omfatter medisinskfaglig ansvar og systemansvar, og skal følge gjeldende lover og forskrifter, retningslinjer og veiledere. Kommunen gir tilbud om svangerskaps-og barselomsorg gjennom flg tiltak: Fatslege, helsestasjon, helsesøster og jordmortj. Tj.avt 1, Pkt Tj.avt 1, Pkt 5.2 Rus og psykiatri Tj.avt 1, Pkt 5.2 Tj.avt 1, Pkt 5.2 Tj.avt. 1, pkt 5.3. Døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tj.avt. 1, pkt Følgetjeneste for gravide etableres i samarbeid med kommuner med reiseavstand over 1, 5 timer fra kommunesenter til nærmeste fødeinstitusjon. NLSH HF skal tilby spesialiserte helsetjenester for pasienter med psykisk sykdom. Nordlandssykehuset helseforetak har etter spesialisthelsetjenestelovens 2-1a nr. 5 ansvar for å tilby tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, herunder plass i institusjon. Partene kan i egne tjenesteavtaler inngå forpliktende samarbeid om utførelse av helse- og omsorgstjenester innenfor feltet rusmiddelmisbruk og psykiatri. NLSH HF forplikter seg til å samarbeide med kommunene / kommunesamarbeid om etablering og drift av tilbudet om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. NLSH HF skal gi råd og veiledning til legevaktslege i kommunen i forbindelse Følgetjeneste for gravide etableres i samarbeid med helseforetaket i kommuner med reiseavstand over 1, 5 timer fra kommunesenter til nærmeste fødeinstitusjon. Kommunene har etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-1 ansvar for å tilby nødvendige helse-og omsorgstjenester for pasient- og brukergrupper som har psykisk sykdom eller et rusmiddelproblem. Partene kan i egne tjenesteavtaler inngå forpliktende samarbeid om utførelse av helse- og omsorgstjenester innenfor feltet rusmiddelmisbruk og psykiatri. Kommunen har ansvar for å gi et tilbud om øyeblikkelig hjelp til befolkningen, jfr.helseog omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Plikten inntrer fra Side 18 av44

19 Ansvarsforhold Tj.avt. 1, pkt 5.4 Akuttmedisinske tjenester for øvrig Tj.avt. 1, pkt Tiltak med vurdering av pasient ved bruk av tilbudet om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Denne tjenesten skal etableres innenfor gjeldende vaktordninger ved helseforetaket. NLSH HF har ansvar for å etablere hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: a) nødmeldertjeneste b) luftambulansetjeneste c) ambulansetjeneste med bil eller båt d) akuttmedisinske mottak ved sykehus og fødestuer Kommunen har ansvar for å etablere hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Herunder: a) legevakt b) Heldøgns medisinsk akuttberedskap c) Medisinsk nødmeldetjeneste Tj.avt 1, pkt Samarbeidstiltak Tj.avt 1, pkt 5.5 Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering Tj.avt 1, pkt Tiltak Kommunene og Nordlandssykehuset helseforetak forplikter seg til å samarbeide om akuttmedisinske tjenester slik at tjenestene fremstår som en sammenhengende akuttmedisinsk kjede. Det vises til egen tjenesteavtale om omforente beredskapsplaner og samarbeid i akuttmedisinsk tjeneste (jfr. Overordnet samarbeidsavtale pkt. 5 nr. 11.) Det skal utarbeides egen tjenesteavtale om samarbeid mellom kommunen og helseforetaket om ivaretakelse av kommunens ansvar etter disse bestemmelsene og denne avtalen. Kommunene og Nordlandssykehuset helseforetak forplikter seg til å samarbeide om akuttmedisinske tjenester slik at tjenestene fremstår som en sammenhengende akuttmedisinsk kjede. Det vises til egen tjenesteavtale om omforente beredskapsplaner og samarbeid i akuttmedisinsk tjeneste (jfr. Overordnet samarbeidsavtale pkt. 5 nr. 11.) Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og/eller lov om psykisk helsevern, skal kommunene, ved pasientens samtykke, sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan og at planarbeidet koordineres (jfr. helse- og omsorgstjenesteloven 7.1 Individuell plan). Kommunen skal imøtekomme pasientens rett til samordning og koordinering blant annet gjennom: a) tilbud om, og utarbeidelse avindividuell plan b) tilbud om koordinator for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester c) etablering av koordinerende enhet som skal ha overordnet ansvar for arbeid med individuell plan samt oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator Det skal utarbeides egen tjenesteavtale om samarbeid mellom kommunen og helseforetaket om ivaretakelse av kommunens ansvar etter disse bestemmelsene og denne avtalen. Side 19 av44

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer