KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 04/1 ELDRERÅDETS PROTOKOLL FRA MØTE PS 04/2 REFERATSAKER TIL ELDRERÅDETS MØTE PS 04/3 KRISTIANSUND KOMMUNALE ELDRERÅD - ÅRSMELDING &14 PS 04/4 STORTINGSMELDING NR BETRE KVALITET I DE KOMMUNALE OMSORGSTENESTENE 27. JUNI F00

2 Side 2 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/30/618/ Karin Utby Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Eldrerådet /1 ELDRERÅDETS PROTOKOLL FRA MØTE AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 7 AV 7 FØLGENDE MEDLEMMER MØTTE : leder Magnus Polden, Hans Johansen, Berit Werring, Bodil Harstad, Inger Bugge, Anette Thomsen FØLGENDE VARAMEDLEMMER MØTTE : Knut Oddvar Larsen FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Sekretær Karin Utby Sak nr. 03/26 ble behandlet som sak nr. 2 på sakslista. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/24 MØTEPROTOKOLL FRA ELDRERÅDETS MØTE PS 03/25 ELDRERÅDETS REFERATSAKER TIL MØTE PS 03/26 VALG AV LEDER OG NESTLEDER - KRISTIANSUND KOMMUNALE ELDRERÅD 033 PS 03/27 RÅDMANNENS UTKAST TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN PS 03/28 ELDRERÅDETS REPRESENTANT TIL 17.MAIKOMITEEN 2004 C03

3 Side 3 av 14 PS 03/24 MØTEPROTOKOLL FRA ELDRERÅDETS MØTE ELDRERÅDET Saknr: PS 03/24 Saksbeh: Karin Utby Arkivsaknr: 03/1- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: Kristiansund kommunale eldreråd har fattet enstemmig følgende Møteprotokollen fra møte godkjennes. PS 03/25 ELDRERÅDETS REFERATSAKER TIL MØTE ELDRERÅDET Saknr: PS 03/25 Saksbeh: Karin Utby Arkivsaknr: 03/2- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: Kristiansund kommunale eldreråd har fattet enstemmig følgende Referatsaker ifølge sakslista tas til etterretning PS 03/26 VALG AV LEDER OG NESTLEDER - KRISTIANSUND KOMMUNALE ELDRERÅD ELDRERÅDET Saknr: PS 03/26 Saksbeh: Karin Utby Arkivsaknr: 03/2620- Møtedato: Arkivkode: 033 Brev av: Leder Magnus Polden foreslo en pause i saksbehandlingen og eldrerådets medlemmer fungerte som valgkomite for å diskutere saken. Inger Bugge, Hans Johansen og Berit Werring foreslo Magnus Polden som ny leder av eldrerådet. Dette ble enstemmig vedtatt. Knut Larsen foreslo Magnhild Karin Halse som ny nesteleder av eldrerådet. Dette ble enstemmig vedtatt. Kristiansund kommunale eldreråd har således fattet enstemmig følgende

4 Side 4 av 14 V E D T A K Ny leder av Kristiansund kommunale eldreråd er Magnus Polden Ny nestleder av Kristiansund kommunale eldreråd er Magnhild Karin Halse PS 03/27 RÅDMANNENS UTKAST TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ELDRERÅDET Saknr: PS 03/27 Saksbeh: Karin Utby Arkivsaknr: 03/1794- Møtedato: Arkivkode: 150 Brev av: Under saksbehandlingen fremmet Hans Johansen nytt forslag til vedtak hvor punkt 1 og 3 var likelydene med forslaget fra leder Magnus Polden som sto i saksfremlegget. Punkt 2 og 4 i forslag til vedtak fremmet av Magnus Polden ble trukket. Kristiansund kommunale eldreråd har således fattet enstemmig følgende 1. Rådmannens merknader viser at kommunen går trange tider i møte, og at rammeområdene står i fare for å måtte redusere tilbudene til byens befolkning. Dagens budsjett har som utgangspunkt at alt er like nødvendig, og føres fram på samme nivå som før. Eldrerådet rår til at bystyret snarest tar for seg hele kommunens virksomhet og foretar en prioritering over hva som er mest viktig og hva som må komme i annen rekke. Utgangspunktet må være kommunens lovpålagte oppgaver. 2. Eldrerådet peker på at tall for sykehjemsplasser er betydelig lavere enn både det den lokale eldreplanen la opp til og det behov som foreligger. De er nå dokumentert at det er for lite sykehjemsplasser, og eldrerådet krever at de 8 institusjonsplassene som budsjettet ble redusert med i 2002 blir inntatt i budsjettet for år Årlig økning av antall eldre over 80 år samt stadig høyere levealder skulle tilsi økt antall årsverk i hjemmetjenesten hvert år. I stedet foreslås i virkeligheten reduksjon i dagens tilbud. Eldrerådet mener at bystyret bør finne plass til en økning i forhold til det som står i rådmannens utkast. 4. Legetjenesten ved våre sykehjem er for lav. En økning av denne tjenesten må gis høy prioritet.

5 Side 5 av 14 Eldrerådet aksepterer ikke noen bemanningsredusksjon ved Barmannhaugen eldresenter. PS 03/28 ELDRERÅDETS REPRESENTANT TIL 17. MAIKOMITEEN ELDRERÅDET Saknr: PS 03/28 Saksbeh: Karin Utby Arkivsaknr: 03/2708- Møtedato: Arkivkode: C03 Brev av: Kristiansund kommunale eldreråd har fattet enstemmig følgende Medlem: Knut O. Larsen Varamedlem: Bodil Harstad Forslag til Møteprotokoll fra møte godkjennes.

6 Side 6 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/31/621/ Karin Utby Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Eldrerådet /2 REFERATSAKER TIL ELDRERÅDETS MØTE Bladet Geronius nr mottatt Storkaia reguleringsplan nytt offentlig ettersyn datert Mottatt Reguleringsplan for Sjursvika melding om stadfestet plan datert Mottatt Saksdokumenter til plan- og bygningsrådets møte Mottatt Saksdokumenter til plan- og bygningsrådets møte Mottatt Opplæring for kommunale eldreråd innbydelse datert Mottatt Brev fra Statens seniorråd datert Mottatt Nordmøre tannhelsedistrikt årsmelding 2003 referatsak i driftsutvalget. Forslag til Referatsaker ifølge sakslista tas til etterretning.

7 Side 7 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/181/624/04 212/&14 Karin Utby Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Eldrerådet /3 KRISTIANSUND KOMMUNALE ELDRERÅD - ÅRSMELDING 2003 Beskrivelse/brukere. Nytt eldreråd med 7 medlemmer og 7 varamedlemmer ble valgt i bystyrets møte De 9 (7) representantene og 9 (7) varamedlemmene i eldrerådet er valgt av bystyret, etter forslag fra byens eldre selv og deres organisasjoner. En aktiv markedsføring av eldrerådet har gjort at eldre og deres pårørende er vel kjent med dets eksistens, og muligheten til å ta opp saker. Utviklingen av driftsutgifter og driftsinntekter/personalinnsats. Sekretærfunksjonen for eldrerådet er tillagt arkivkonsulenten i rådhuset. Det er ikke avsatt spesielle dager til den daglige driften, men sekretærarbeidet utføres når det er nødvendig. Det er 1 møte pr. måned dersom saker foreligger til behandling. Resultatvurdering: Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som på en eller annen måte berører de eldres situasjon. Dette er blitt fulgt opp av administrasjonen i kommunen som oversender aktuelle saker før politisk behandling. Samarbeidet med kommuneledelsen har vært god. Saker som eldrerådet selv tar opp, blir saksbehandlet av lederen, sekretæren eller medlemmene selv. Ellers blir de saker som er saksbehandlet i andre virksomheter lagt fram i sin helhet for eldrerådet. Sekretærfunksjonen fyller de krav som framgår av eldreloven. Møter og befaringer: År Antall møter Antall saker VIKTIGE SAKER BEHANDLET I ELDRERÅDET I MINNELUND PÅ KIRKEGÅRD KRISTIANSUND KOMMUNE - ÅRSMELDING OG REGNSKAP HANDLINGSPLAN FOR ELDREOMSORGEN I KRISTIANSUND KOMMUNE - GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING. ELDRERÅDETS ROLLE ETTER NY POLITISK ORGANISERING 7

8 Side 8 av 14 RÅDMANNENS UTKAST TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Kurs - konferanser: Eldres dag Seminar handlingsplan for eldreomsorg i Molde 9. og Magnus Polden og Inger Bugge deltok. Vurdering av måloppnåelse. Kristiansund kommunale eldreråd har i 2003 gitt uttalelser om de aller fleste saker som vedrører de eldre i Kristiansund. Eldrerådet har også selv tatt opp til behandling en del saker, og vært meget aktivt i forhold til å bedre situasjonen for eldre. Vi har hatt følgende på besøk under møter i 2003: Virksomhetsleder May Grethe Lundås og prosjektleder Bjarne Sandvik informerte om planlagt drift ved Bergan Sykehjem. Kristiansund kommunale eldreråd Karin Utby sekretær Forslag til Kristiansund kommunale eldreråd godkjenner årsmeldingen for

9 Side 9 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/197/659/04 F00 Magnus Polden Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Eldrerådet /4 STORTINGSMELDING NR BETRE KVALITET I DE KOMMUNALE OMSORGSTENESTENE 27. JUNI Kap. 1 INNLEIING Her slås fast at gjennom handlingsplanen er de ytre rammer lagt til rette med bedret kapasitet nye årsverk og boenheter som enerom. Regjeringen vil nå rette fokus mot innholdet og kvaliteten i tjenestene. Kap. 2 SAMANDRAG Kap. 3 STATUS OG UTFORDRINGAR Det framgår at 200 kommuner i landet vil få redusert sykehjemsdekning i forhold til nivået i Dette blir kompensert med bygging av omsorgsboliger. Forholdet tilsier at nærmere halvparten av landets kommuner vil fram til 2005 komme til å gi hjemmebasert omsorg eller tilbud i omsorgsboliger til brukere som tidligere har mottatt sykehjemsplass. Personellinnsatsen har i perioden økt med ca 3% pr. år. Samtidig har prosentdelen med fagutdanning økt. Kvaliteten er vanskelig å måle. En del undersøkelser er referert. Et av funnene er at kvaliteten varierer sterkt fra kommune til kommune, og mellom ulike tilbud i samme kommune. Det er stor forskjell på tjenestene fra sykehjem til sykehjem, og også mellom ulike avdelinger ved sykehjemmene. Departementet mener at det er viktig å finne fram til mer objektive indikatorer som gjør at kommunene og staten kan følge bedre med i utviklingen og sette inn nødvendige tiltak. Utfordringene peker fram mot år 2050, hvor antall personer over 80 år vil være det dobbelte i forhold til i dag. Kap. 4 KVALITET I DEI KOMMUNALE TENESTENE Det er kommunene som organiserer og utfører tjenestene, men staten skal fastsette rammene, og kontrollere at reglene blir fulgt og at nivået holdes oppe. Regjeringen setter opp 5 hovedmål til grunn for de statlige virkemidler. - Brukerne sine behov for tjenester skal imøtekommes gjennom individuelle, fleksible og helhetlige løsninger. - Reglene skal være enkle å forstå for brukerne og enkle å praktisere for kommunene. - Kommunene skal som hovedregel stå fritt til å organisere tjenestene slik de finner det tjenlig.

10 Side 10 av 14 - Statlige regler må ikke føre til utilsiktede vridningseffekter og uønskede tilpasninger fra kommunene sin side eller fra tjenestemottakernes side. Kap. 5 SAMORDNA REGELVERK OG STØRRE RETTSTRYGGLEIK Det er relativt stor forskjell i regelverket for tjenester i institusjon og i egne hjem/omsorgsboliger. Regelverket gir ulike retter alt etter hvor tjenestene blir gitt, trass i at mennesker med heldøgns pleiebehov i dag bor og tar imot tjenester både i egne hjem, i omsorgsboliger og i sykehjem. Dette er lite rasjonelt så lenge tjenestene skal være likeverdige. Dagens praksis ved vedtak om plass for langtidsopphold i kommunale institusjoner gir ikke spesifisert omtale om innholdet i tjenestetilbudet. Regjeringen ønsker å endre loven slik at vedtak om plass i institusjon blir erstattet av spesifiserte enkeltvedtak der tjenestetilbudet som brukeren skal få, blir spesifisert. Enkeltvedtak må være utformet slik at brukeren lett kan skaffe seg oversikt om retten til tjenester er oppfylt gjennom vedtaket. Departementet har utarbeidet en rettleder for saksbehandling etter helseloven og sosialloven. Rettssikkerhet for demente som ikke er i stand til å vurdere sine egne behov, har vært arbeidet med en tid. Ved innføring av ny kvalitetsforskrift kan det bli aktuelt å fremme spesielle regler for demente, både for å hindre at de utsetter seg selv og andre for skade, og til vern mot overgrep og vilkårlig behandling. Departementet melder at det nå er kommet en kvalitetsforskrift etter sosialloven, og det arbeides med en rettleder til kvalitetsforskriften. Likeens er det fastsatt en ny felles forskrift om internkontroll. Skillet i det statlige regelverket mellom helsetjenester og sosialtjenester, mellom hjemmetjenester og institusjonstjenester, gjør det uoversiktlig å få til gode løsninger. Regjeringen vil derfor sette ned et lovutvalg som skal komme med forslag om en bedre harmonisering. Utvalget skal avgi innstilling i Meldingen peker på at en bruker har rett til å flytte til en annen kommune, og den nye kommune kan ikke nekte å gi nødvendige tjenester. Videre er det et avsnitt om individuelle tjenester uavhengig av språk, kultur og religion. Kap. 6 STYRKT LEIING OG BETRE ORGANISERING Det mest interessante under denne overskriften er avsnittet om konkurranseutsetting. Ulike undersøkelser synes å gi som svar at det blir ikke noen kvalitetsforskjell om tjenesten utføres av en privat tilbyder, verken til det bedre eller til det verre. Men en del andre virkninger kan registreres. Selve arbeidet med konkurranseutsetting er med på å bedre kvaliteten. Alle parter får mer fokus på kvalitet, og oppdragsgivere blir mer oppmerksomme på de krav som må stilles. Meldingen gir ikke noen anbefaling, verken fra eller til, departementet vil etablere en erfaringsbank som skal gi kommunene hjelp i slike spørsmål. Kap. 7 BETRE KOMPETANSE OG AUKA REKRUTTERING Regjeringen vil ikke fastsette bemanningsnormer, da slike regler vil ha flere uheldige følger. I stedet vil den fokusere på organisering og ledelse, og tiltak for å rekruttere kvalifisert personell til sektoren. Legetjenesten i pleie- og omsorgssektoren får bred omtale. Brukere i pleie- og omsorgstjenesten er i en livssituasjon med nedsatt helse og funksjonsevne. Mange har en sykdomssituasjon som kan innebære et nokså stort behov for helsehjelp i form av utredning og diagnostistikk, sykdomsovervåking, hjelp i akutte sykdomsfaser, behandling, rehabilitering, pleie.

11 Side 11 av 14 Stortinget uttalte i 2002 m.a.: Komiteen mener at det i fremtiden må stilles større krav til legetjenesten, sykepleietjenesten og fysioterapitjenesten i sykehjemmene. Videre i forbindelse med budsjett 2003: Dette flertall (Ap,Frp,Sp) krever en bedre legedekning i sykehjemmene. Det har blitt en bedre kapasitet etter hvert som legetilgangen har oppfylt ledige stillinger i kommunene. Meldingen peker på disse tiltak: - Sikre at alle brukere som ønsker det, skal kunne få tjenester fra sin fastlege uavhengig av hvor de bor, ved å klargjøre regelverket for legetjenester i pleie- og omsorgssektoren. Samtidig legger regjeringen til grunn at tilsynslegeordningen i sykehjem skal stå ved lag. Samtidig sies det at kommunene må sørge for nødvendig kapasitet når det gjelder allmennlegetjenester for brukere som er i en livsfase der de ikke makter å oppsøke sin egen fastlege på egen hånd, for eksempel demente eller utviklingshemmede. Kap. 8 FINANSIERING OG EIGENBETALING I dag har vi to svært ulike system for brukerbetaling i pleie- og omsorgssektoren. Forskjellen går mellom de som bor i institusjoner, og de som bor hjemme eller i omsorgsboliger. For institusjonsplass betales vanligvis 75% av inntekt, inkl. trygd. De andre må betale husleie, daglige utgifter, egenandel for legebesøk, legemidler, praktisk hjemmehjelp, transport osv. Vi har altså et system som skiller mellom boformer, men ikke mellom de behov og tilbud den enkelte får. Departementet vil sende ut forslag om ny betalingsordning rundt årsskiftet, og vil legge vekt på at ordningene må - gi brukerne større valgfrihet - være enkel å forstå og enkel å administrere - sikre at brukere som tar imot de samme tjenester, ikke skal måtte betale svært ulike beløp fordi de tar imot tjenestene i ulike boformer. STORTINGSMELDING NR: 40 NEDBYGGING AV FUNKSJONS-HEMMENDE BARRIERER Denne meldingen gjelder i hovedsak funksjonshemmede personer og deres muligheter i samfunnet, og omfatter lite om nedsatt funksjon på grunn av høy alder. Av interesse er kap. 7.4 om pasientombudsordningen, som for tiden i hovedsak gjelder sykehus. Det har kommet forslag om at ordningen også skal gjelde de kommunale tjenester, ev. med et ombud i hver kommune. Regjeringen vil utrede disse spørsmål videre. I kap. 4.4 går det fram at regjeringen vil foreslå forbrukerrepresentasjon for de funksjonshemmede, og antyder at et slikt organ kan erstatte eldrerådet. Statens Seniorråd har i møte oktober 2003 uttalt at eldrerådene bør opprettholdes som selvstendige lovfestede råd. Eldrerådet kan ut fra det som er referert fra meldingene ta opp enkeltspørsmål som en ønsker å få svar på fra administrasjonen på et senere møte. Forslag til

12 Eldrerådet tar utdrag fra stortingsmelding 40 og 45 til etterretning.

13 Side 13 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/229/766/04 Stein Kulø Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Eldrerådet /5 ENDRING AV PORSJONSSTØRRELSER FOR MIDDAGSMAT TIL HJEMME- BOENDE. Det vises til vedlagte sak til Driftsutvalget, som forkarer nærmere om bakgrunn, nåværende ordning og foreslått ordning. Rådmannen fremmer følgende forslag til Kristiansund kommunale Eldreråd slutter seg til rådmannens innstilling til vedtak til Driftsutvalget vedr. Endring av porsjonsstørrelser for middagsmat til hjemmeboende slik det framkommer i vedlagte sak. Anton Monge rådmann Helge A. Carlsen kommunalsjef

14 Side 14 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/163/909/ Karin Utby Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Eldrerådet /6 SENIORPRISEN VALG AV JURY. Den 20. mas arrangeres PRISDAGEN En av prisene som skal deles ut er Seniorprisen. Den gis til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som på en utmerket måte har drevet uegennyttig og frivillig arbeide blant de eldre i Kristiansund i Alle kan sende inn forslag på kandidater, men vi ønsker en jury som skal avgjøre hvem som skal få prisen. Det er ønskelig at Eldrerådet utnevner en slik jury med event. 3 medlemmer. Forslag til Beslutning tas på møtet.

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/15 15/1275 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 14.04.2015 15/15 15/1739 KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 16.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer