Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer For å nå dette ambisiøse målet, vil fakultetet prioritere forskningsterminer til prosjekter som konkret fører til økt publisering (skriftlig eller kunstnerisk) aktivt støtte skriveseminarer / hjelp til publisering av vitenskapelige artikler tildele FoU tid basert på resultater arbeide for uttelling for kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling på lik linje med annen forskningsvirksomhet foreta en evaluering av programområdene med sikte på å identifisere og videreutvikle styrker i forskning ved fakultetet Mål: Ekstern finansiering av forskning Vi skal nå dette målet ved å øke fakultetets kompetanse på forsknings og prosjektledelse gjennom kurs, veiledning og erfaringsutveksling styrke og utvikle samarbeid på tvers av sentre og institutter ved prosjektutvikling utrede mulighet for opprettelse av stipendiat for offentlig sektor i samarbeid med kommuner og fylke Toppforskning og publisering Det humanistiske fakultet skal delta i utviklingen av toppforskningsprogrammer som styrker vår posisjon i utlysingen av nasjonale Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og prosjekter i European Research Council. Fakultetet vil gjøre dette ved å: evaluere etablerte programområder for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på fakultetet og deres muligheter for utvikling av toppforskning prioritere samarbeid med høyt rangerte universiteter og forskere, f.eks. gjennom Professor II ordninger identifisere yngre fremragende forskere og støtte opp om deres videre utvikling gjennom tildeling av forskningstid og støtte til søknader øke mobilitetsstipend inn og ut gjennom Marie Curie og andre ordninger for forskermobilitet Vi vil fremme fakultetets eksterne kommunikasjon ved å: arrangere en årlig fakultetskonferanse hvor både ansatte og studenter formidler styrke nettbasert formidling av fakultetets virksomhet legge til rette for at flere ansatte bidrar til å sette dagsorden i offentlig debatt og stille kritiske spørsmål Vi vil styrke samarbeidet med regionen ytterligere gjennom: økt FoU virksomhet i samarbeid med partnere i regionen Fakultetet vil utrede mulighet for stipendiat for offentlig sektor Side 1 av 2

25 VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Et viktig mål for fakultetet er å ha gode samarbeidsrelasjoner nasjonalt og internasjonalt med forskere innen alle fag og profesjoner slik at det er mulig å invitere og å bli invitert til samarbeid om forskningsprosjekter. Slike relasjoner utvikles gjennom publisering, formidling på konferanser og annen mobilitet (både inn og ut), og gjennom etablerte studieprogrammer som European Master in Migration and Intercultural Relations (ERASMUS MUNDUS). Programområdene for forskning bidrar til å styrke formidling både nasjonalt og internasjonalt og er viktige i arbeidet med utvikling av relasjoner og samarbeidsprosjekter. Også de nasjonale forskerskolene som fakultetet er en del av (NATED,NAFOL og Grieg Research School i interdisiplinære musikkstudier) er viktige når det gjelder nasjonale relasjoner med gode forskningsmiljøer. Fakultetet vil nå dette målet ved å: prioritere og støtte opp om søknader om inn og utgående mobilitet finansiert gjennom EU og Norges Forskningsråd utrede samarbeidsavtaler om «joint programs» og utveksling med universiteter innen ECIUnettverket styrke samarbeid med Berkeley og Peder Sæther senteret Infrastruktur. En velfungerende infrastruktur er avgjørende for realisering av fakultetets strategi. Dette innbefatter nødvendige investeringer både når det gjelder rom og IKT. Dette vil vi sikre ved å: sikre midler til utstyrskrevende utdanninger og forskning ved å øremerke midler og søke tilskudd. sikre tilstrekkelig med arealer til kontorer for ansatte, undervisning, forskning og for å kunne imøtekomme behovet knyttet til økte, eksternfinansierte aktiviteter ved å arbeide videre for tilgang til ledige lokaler i det tidligere Oljedirektoratet Ekstern finansiering. Det humanistiske fakultet vil arbeide for å bidra til institusjonens mål om økning i den totale eksterne finansieringen til samme nivå som gjennomsnittet av universitetene i Norge gjennom EVU virksomhet, gode søknader til Forskningsrådet og EU og annen bidrags og oppdragsvirksomhet Fakultetet vil gjøre dette ved å: etablere møtesteder for forskere til å utvikle prosjekter og få hjelp til søknadsskriving i samarbeid med sentrale instanser legge til rette for strategisk deltakelse på EU samlinger videreutvikle dialog med offentlig sektor Side 2 av 2

26 VEDLEGG 2 FS HUM sak 15/14 PROGAMOMRÅDER OG FORSKNINGSPROSJEKTER 1. Oversikt over programområder for forskning: Programområdene for forskning er organiserte forskergrupper som arbeider under en felles tematikk. Formålet med programområdene er samarbeid mellom forskere for å øke vitenskapelig publisering og ekstern finansiering. På fakultetet er det 9 programområder for forskning: Læreres undervisningskunnskap (LUK)/ Teachers knowledge for teaching. Leder: Stein Erik Ohna (fra juni 2013). Elaine Munthe (til juni 2013). Læringskulturer i barnehagen (LiB)/Learning cultures in Early Childhood Education. Leder: Eva Johansson. Læringsmiljøet som støttende factor for læring og utvikling/the learning environment as promoting factor for learning and psycho social development. Leder: Unni V. Midthassel. Det lærende barnet/the Learning Child. Leder: Elin Reikerås. Literacy og læring (L&L)/Literacy and Learning, Leder: Per Henning Uppstad. Språkhistorie i Nordsjøområdet/North Sea Language History (NSLH) Leder: Merja Stenroos. Kultur og minneforskning (KultMem)/Culture and Memory Research (CULTMEM) Leder: David Wagner (fra ). Alexandre Dessingué (tom ). Religion, kultur og globalisering (RKG)/Religion, culture and globalisation. Leder: Anne Kalvig. Utøverkunnskap i musikk og dans: Tradisjon Identitet Nyskaping/ Practitioner Knowledge in music and dance: Tradition Identity Innovation. Leder: Per Dahl. Side 1 av 4

27 VEDLEGG 2 FS HUM sak 15/14 2. Eksternt finansierte forskningsprosjekter EU og Forskningsrådet/Regionale forskningsfond (RFF) EU/EØS finansiering: EU HERA: Rythm Changes: Jazz Cultures and European Identities UiS partner/prosjektleder: Petter Frost Fadnes. Cost action: In search of transcultural memory in Europe (ISTME) Koordinator: Lunds universitet. Prosjektleder UiS/IKS: Alexandre Dessingué. (CULTMEM) Cost action: E READ: Evolution of REading in the Age of Digitisation. Fra Koordinator UiS: Anne Mangen, Lesesenteret. Cost action: European Literacy Network. Fra Prosjektleder UiS: Per Henning Uppstad, Lesesenteret. Forskningsrådet/Regionale forskningsfond: NFR Prakut: From teachers' teaching to pupils' learning Prosjektleder: Raymond Bjuland. NFR: Lesson Study in Teacher Education: Professor II Aki Murata i 3 år (Other support UTNAM). Prosjektleder: Elin M. Thuen. RFF Vestlandet: Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole Prosjektleder: Elaine Munthe. NFR Utdanning 2020: Preparing for school in Norwegian daycare centres (Skoleklar!) Prosjektleder Ingunn Størksen. NFR Annen støtte Utdanning 2020: Utvikling av materiell til studenter og praksisfelt angående barns sosial utvikling og selvregulering. NFR Annen støtte Utdanning 2020: The cultural context and effects of selfregulation on early learning. Oppfølging, videreutvikling og formidling fra hovedprosjektet Skoleklar! Prosjektleder begge prosjekter: Ingunn Størksen. NFR: The language and geography of Middle English documentary text (fellesløftet). Prosjektleder Merja Stenroos. NFR Yggdrasil: A Study of Middle English Derivational Morphology Laura Esteban Segura Spain (vår 2014). NFR SAMKUL: National Myths and Collective Memory in a Transnational Age Nettverk/prosjektstøtte. Prosjektleder: Alexandre Dessingué. RFF Vestlandet: Arbeidsinnvandring til Vestlandet Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling Prosjekteier: Hordaland fylkeskommune. Prosjektleder: Geir Skeie, UiS. Side 2 av 4

28 VEDLEGG 2 FS HUM sak 15/14 NFR Grunnlov: Religionsfrihet åndsfrihet samvittighets frihet Kvekerne som del av demokrati diskursen gjennom 200 år 1814 til Prosjektleder: Geir Skeie, UiS. Konferanse i forbindelse med grunnlovsjubileet, september NFR/NOS HS: Launching and consolidating a Nordic Research agenda: Interdisciplinary, empirical research in experimental literary reading Prosjektleder: Anne Mangen. NFR FINNUT forprosjekt: Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling. Prosjektleder: Anne Mangen. NFR FINNUT Arrangementsstøtte: Nasjonal konferanse om Lesson Study i lærerutdanningene. Koordinert av andre institusjoner: NFR UiB: CATO Contextual Aspects of Text Organisation Koordinator: UiB. Prosjektleder UiS: Per Henning Uppstad. NFR HiOA: Qualifying for professional careers Koordinator HiOA. Prosjektleder UiS: Elaine Munthe. NFR HiOA: Searching for Quality: Relations, play and learning in different group compositions in day care centres for children under the age of three (Prakut) Koordinator: HiOA. Prosjektleder UiS: Torill Vist. NFR HiOA: Better provision for Norway's children in ECEC: A study of childrens' wellbeing and development in ECEC, and new tool for Quality Evaluation (Utdanning 2020) Koordinator: HiOA. Prosjektledere UiS: Eva Johansson og Marit Alvestad. NFR HSH: Skills development for realizing the workforce competence reserve (SkillsREAL) (Utdanning 2020). Koordinator: HSH. Prosjektleder UiS: Egil Gabrielsen. RFF VEST Rogaland fylkeskommune: Cola og skolebolle, eller salat, til lunsj i videregående skole? Kartlegging av kantinetilbud og matvaner blant elever i videregående skole Forprosjekt. Prosjektleder: Merete Hagen Helland. NFR UiO: Desired Immigrants Frustrated Adventurers? Norwegians in Latin America, Koordinator UiO. Prosjektleder UiS: Nils Olav Østrem. NFR FINNUT forprosjekt: Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar. Statped. Prosjektleder UiS: Vegard Moen. NFR forskningsinfrastruktur: Historisk befolkningsregister (HBR) Koordinator: UiT. Prosjektleder UiS: Nils Olav Østrem. Side 3 av 4

29 VEDLEGG 2 FS HUM sak 15/14 NordForsk Values education in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow Koordinator UiS/IFU. Prosjektleder: Eva Johansson. Partnere: UiS (koordinator), Aarhus universitet, Universitetet i Oulu, Islands universitet, Linnæus universitet. (LiB) Skill acquisition, skill loss, and age. A comparative study of Cognitive Foundation Skills (CFS) in Denmark, Finland, Norway and Sweden Koordinator: University of Jyväskylä. Prosjektleder UiS Kjersti Lundetræ. Annen ekstern finansiering: Religion and Dialogue in Modern Societies (ReDi). Interdisciplinary and Internationally Comparative Studies on the Possibilities and Limitations of Interreligious Dialogue. Norsk/nordisk delprosjekt: Dialogue in Times of Social Crisis Koordinator: Universitetet I Hamburg. Finansiert at Bundesministerium für Bildung und Forschung. Prosjektleder UiS: Geir Skeie. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid: Stipendiatstilling IMD Stavangerprosjektet Det lærende barnet Longitudinell studie, samarbeid mellom Lesesenteret og Stavanger kommune. Prosjektledere: Elin Reikerås. Verdier i barnehagen, finansiert av kommuner Prosjektleder UiS: Eva Johansson. LOS læringseffekt og sysselsettingseffekt. Delfinansiert av Rogaland fylkeskommune. Prosjektleder: Stein Erik Ohna. Afrika samarbeid UiS og Misjonshøgskolen Misjonshistorieprosjektet : UiS/Misjonshøgskolen/Universitetet i Tulear/Universitetet i Pietermaritzburg: Finansiert av Universitetsfondet og med gaveforsterkning fra Forskningsrådet Prosjektleder UiS: Gunnar Nerheim. Bokprosjekter oppdrag: (prosjektleder: Gunnar Nerheim hvis ikke annet er nevnt). Bokverk Hatteland gruppen ( ) Bygdebøker for Vindafjord kommune, prosjektleder: Nils Olav Østrem. ( ) Historieverk Rogaland Fylkeskommune ( ) Kulturhistorie Hå ( ) Tause helter Inge Stensland, prosjektleder: Marie Smith Solbakken. ( ). Side 4 av 4

30 VEDLEGG 3 - FS-HUM sak 15/14 RETNINGSLINJER FOR ARBEIDSPLANLEGGING FOR UNDERVISNINGS OG FORSKERSTILLINGER - BRUK AV ARBEIDSPLANER 1. Retningslinjene gjelder for Retningslinjene gjelder for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger erstatter lokale utfyllende regler til særavtalen fra 1997, pkt. 6, retningslinjer for fordeling av arbeidsplikter innenfor ordinær arbeidstid arbeidsplaner. 2. Generelt Arbeidsplanlegging er et viktig ledd i aktiv personalledelse og skal knyttes til gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler med den enkelte ansatte. Gjennom arbeidsplanleggingen skal lederne sammen med den ansatte, søke å legge til rette for at den ansatte lykkes med sine oppgaver og bidrar til universitetets måloppnåelse. Hovedoppgavene til de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger består av undervisning, forskning, formidling og administrasjon. Prinsippet om forskningsbasert undervisning er grunnleggende ved UiS. Det er et utgangspunkt og prinsipp for arbeidsplanleggingen at den enkelte ansatte over tid har like stor arbeidsinnsats innenfor forskning som undervisning når andre oppgaver er trukket fra. Utgangspunktet er også at alle vitenskapelig ansatte skal levere på fire områdene forskning, undervisning, formidling og administrasjon. Med avsatt tid til forskning følger plikt til publisering. Ansatte som begynte i stillingen på tidspunkt der det ikke ble stilt krav til forskning eller av ulike andre grunner ikke kan dokumentere forskning, må ta større del av de andre oppgavene. Ansatte som ønsker å drive forskning, men som så langt ikke har gjort dette, skal gis rimelig opplæring/hjelp som setter henne/han i stand til dette. Ved alle institutt og senter skal det arbeides for å oppnå lik tid til forskning som undervisning for alle ansatte. 3. Arbeidsplaner Alle oppgavene skal planlegges utført innenfor den ordinære arbeidstid på 37,5 timer per uke. Det skal settes opp en individuell skriftlig arbeidsplan for den enkelte ansatte som viser hvilke oppgaver vedkommende skal utføre i løpet av studieåret. Instituttlederne/senterlederne har det overordnede ansvar for at arbeidsplaner blir utarbeidet. Planene skal vise hvilke oppgaver innenfor undervisning, forskning, formidling, administrasjon og eventuelt annet den ansatte skal arbeide med. Videre skal det framgå hvor mye tid som settes av til oppgavene. Arbeidsplanene skal settes opp slik at det er rom for mindre endringer innenfor det som er satt opp. Ved arbeidsplanleggingen må det tas hensyn til alle oppgaver den ansatte har, uavhengig om oppgaven er knyttet til institutt, fakultet, institusjonsnivå, nasjonalt eller internasjonalt samarbeid. 1

31 4. Undervisning Foruten undervisning og veiledning, inngår forberedelse og etterarbeid til dette i undervisningsdelen. Inn under forberedelse og etterarbeid regnes alle gjøremål som har tilknytning til den undervisning og veiledning som er tildelt vedkommende. Tid til oppdatering og egenutvikling for å holde høy kvalitet på undervisningen regnes inn under undervisningsdelen av stillingen. Ved fastsetting av undervisningsdelen så skal det legges vekt på en rimelig og rettferdig fordeling av oppgavene mellom de ansatte. Likeledes er det en intensjon å gjennomføre arbeidsplanleggingen slik at urimelige forskjeller i arbeidsbelastning mellom institutter og mellom fakulteter unngås. I vurderingen inngår de forhold som påvirker arbeidsomfanget til den enkelte, som antall studenter, hvorvidt kurset er nytt og om det foreligger andre forhold som undervisningen ekstra arbeidskrevende eller lite arbeidskrevende mv. Til støtte for arbeidet med å fastsette undervisningsdelen, kan det innenfor det enkelte fakultet benyttes normer for å beregne hvor mye tid som går med til oppgavene. Det legges uansett til grunn at det skal foretas en individuell vurdering av undervisningsdelen. Det kan derfor gjennomføres en årlig gjennomgang av praktiseringen av arbeidsplanleggingen ved fakultetene. 5. Forskning Inn under forskningsdelen av stillingen hører foruten grunnforskning og anvendt forskning, også skapende kunstnerisk virksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Det er et utgangspunkt for arbeidsplanleggingen at forskning over tid skal utgjøre en like stor del av arbeidsinnsatsen som undervisning, når andre oppgaver er trukket fra, jf. pkt. 2. Det skal legges vekt på å gi sammenhengende tid til forskning, f. eks. ved at det i noen tilfeller gis mulighet til å arbeide konsentrert kun med forskning i en periode mot å få mer undervisning i neste periode. All aktivitet knyttet til forskning, utvikling, faglig oppdatering, kunstnerisk virksomhet mv. skal dokumenteres gjennom registrering i ForskDok. Dette gjelder både registrering av nye, og pågående prosjekter og forskningsresultater. Hva som er gjennomført og oppnådd innenfor forskningen av den enkelte, tas opp i de årlige medarbeidersamtalene. Videre legges det ved medarbeidersamtalene en plan der det fastsettes mål for forskningen i neste periode som en del av arbeidsplanen. Ved tilsetting i kortvarige vikariater og andre midlertidige stillinger er hensikten med tilsettingen vanligvis å ivareta undervisningen i en avgrenset periode. I slike tilfeller settes det normalt ikke av tid til forskning på arbeidsplanen. 6. Formidling Formidling er en hovedoppgave for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det legges til grunn at oppgaven er integrert i arbeidet med forskning og undervisning, og derfor inngår i 2

32 forsknings- og eller undervisningsdelen av arbeidsplanen. Særskilte oppgaver i forbindelse med formidling, kan tydeliggjøres på arbeidsplanen. 7. Administrasjon og andre oppgaver Det forutsettes at en minst mulig del av tiden brukes til administrative oppgaver. Inn under administrasjonsdelen regnes også deltakelse i råd, utvalg, arbeidsgrupper, komiteer, tillitsvalgt, verneombud mv. Slike særskilte oppgaver kan beskrives på arbeidsplanen. 3

33 VEDLEGG 4 - FS-HUM sak 15/14

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Søknad om etablering av ny profil i master i utdanningsvitenskap - pedagogikk 30. april 2014 Til dekan Elaine Munthe Fra IGIS 30. april 2014 SØKNAD OM ETABLERING AV NY PROFIL I MASTER I UTDANNINGSVITENSKAP - PEDAGOGIKK Oppsummering UiS-styret vedtok i juni 2009 å arbeide for oppretting av femårige grunnskolelærerutdanninger. Styret vedtok i oktober 2012 å etablere master i utdanningsvitenskap med fire fagprofiler. To var nye: idrett/kroppsøving og norskdidaktikk, og to av disse fagprofilene fantes fra før: spesialpedagogikk og matematikkdidaktikk. Vi ønsker med dette å sende søknad om oppretting av fagprofil pedagogikk i master i utdanningsvitenskap med oppstart høst Primære målgrupper for fagprofilen i masterprogrammet er; studenter ved grunnskolelærerutdanningene trinn og trinn. Sekundære målgrupper er lærere i grunnskolen som tar master som videreutdanning samt andre som har utdanning i pedagogikk/pedagogiske emner. Det er kvalifikasjonskrav for hver av masterprofilene. For profilen i pedagogikk vil det være krav om minimum C i snitt. To av førsteårsemnene vil være felles med profil i spesialpedagogikk (Utdanning og samfunn og Mangfold og deltakelse i barnehage og skole). Et av emnene vil kunne tilbys som nettbasert studium (Å utvikle skolen som organisasjon gjennom profesjonalisering av lærerne). Emnet Profesjonell veiledning i utdanning og yrke (15 sp) som UiS tilbyr som etter- og videreutdanning for lærere vil det gis innpass for i graden. Ny profil i master i utdanningsvitenskap finansieres på følgende grunnlag: o Omdisponering av studieplasser i grunnskolelærerutdanningenes 4. år. o Styrket finansieringsgrunnlag for grunnskolelærerutdanningene generelt ved kategoriheving fra E til D har gitt instituttet økte inntekter de to siste årene. Prognose for IGIS per mars 2014 viser fortsatt inntektsvekst. Oppretting av profilen 1

67 Søknad om etablering av ny profil i master i utdanningsvitenskap - pedagogikk innebærer oppretting av én ny stilling, og dette er det tatt høyde for i bemanningsplanen. 30. april 2014 Innhold SØKNAD OM ETABLERING AV NY PROFIL I MASTER I UTDANNINGSVITENSKAP - PEDAGOGIKK... 1 Oppsummering... 1 Innledning... 3 Del 1: Rammer og strategisk del Lokale krav Nasjonalt og regionalt behov for studiet Strategisk begrunnelse Finansiering Risikovurdering Intern behandling i fakultetet... 5 Del 2: Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften Vitnemål og Diploma Supplement Forventet studentrekruttering i forhold til å etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og i forhold til stabilitet i studiet Forventet arbeidsomfang for studentene Der deler av studiet foregår utenfor UiS, skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene... 8 Tilsynsforskriftens 4-2 Plan for studiet Studiet skal ha et dekkende navn Studiet skal beskrives med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelser Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, tilpasset studiets nivå, omfang og egenart Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og andre tiltak for å internasjonalisering, relevant for studiets nivå, omfang og egenart... 9 Tilsynsforskriftens 4-3 Fagmiljø tilknyttet studiet Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse Minst 50 % av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved fakultetet. Av disse skal det være personer med minimum førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk relevant for studiet

68 Søknad om etablering av ny profil i master i utdanningsvitenskap - pedagogikk 30. april For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet Tilsynsforskriftens 4-4 Støttefunksjon og infrastruktur Lokaler, bibliotektjenester, administrative og teknisk tjenester, IKT ressurser og arbeidsforhold for studentene skal være tilpasset antall studenter og studiet slik det er beskrevet i plan for studiet Del 3 Emnebeskrivelser Innledning Vi viser til mal for søknad om etablering av emner og studier ved Universitetet i Stavanger, vedtatt i styret 1. mars 2012, og gjeldende fra 1. august Det ble gitt godkjenning for utredning av masterprofil i pedagogikk i januar Styret ved Humanistisk fakultet vedtok å anbefale at fagprofil pedagogikk skulle starte opp «tidligst 2014», og denne fagprofilen ble derfor ikke videre behandlet i utdanningsutvalg og universitetsstyre i Instituttet hadde forrige studieår bemanningsutfordringer og liten kapasitet til å foreta faglig utvikling knyttet til fagprofilen. Vi varslet derfor tidlig at søknad om oppretting av fagprofil for oppstart høst 2014, ikke var mulig å få til. Vi har dette studieåret hatt mulighet til å arbeide videre med fagprofilen. Profilens viktigste målgruppe er grunnskolelærerstudenter. Øvrige målgrupper er studenter fra andre typer lærerutdanninger som kvalifiserer til opptak, lærere som kan ta mastergraden som videreutdanning og personer med bachelor i pedagogikk. Del 1: Rammer og strategisk del Lokale krav 1. Nasjonalt og regionalt behov for studiet En av de viktigste forutsetningene for etablering av to grunnskolelærerutdanninger i stedet for en allmennlærerutdanning, var behovet for faglig fordypning, differensiering og spissing av kompetanse. Det var en stor diskusjon nasjonalt hvorvidt utdanningene skulle gå over fra å være en fireårig utdanning til å bli femårig, og Kunnskapsdepartementet ble anbefalt å utrede dette nærmere (jfr St. meld nr 11 som la grunnlaget for omleggingen av utdanningene). Grunnlaget for det faglige innholdet i de nye grunnskolelærerutdanningene er lagt i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene trinn og trinn med tilhørende nasjonale retningslinjer for alle skolefag, der også mulighetene ved overgang til mastergrad er beskrevet. Oppbygging av mastertilbud er drøftet med skolefaglige ansvarlige i Rogaland. Det er stor støtte og interesse for satsingen. 3

69 Søknad om etablering av ny profil i master i utdanningsvitenskap - pedagogikk 30. april 2014 I et nasjonalt og regionalt skoleeierperspektiv vil et bredere fagtilbud på masternivå derfor være viktig og nødvendig. Rekrutteringsmessig mener vi at et godt mastertilbud for grunnskolelærere vil styrke oss. Vi mener at vi vil tiltrekke oss flere flinke studenter. Vi merker økende interesse fra dagens studenter om mastertilbud og mange studenter etterspør informasjon om dette allerede ved oppstart av studiet. 2. Strategisk begrunnelse Styret ved UiS vedtok i juni 2009 at UiS skulle arbeide for å etablere femårige grunnskolelærerutdanninger (styresak 63/09). I strategiplanen for UiS for perioden er Utdanningsvitenskap uthevet som et av tre hovedsatsingsområder. I fakultetets strategiplan er målsettingen å øke andel masterstudenter fra 14 % i 2012 til 20 % i I tillegg til å få flere studenter på hver masterprofil, er viktigste tiltak å få etablert fagprofiler slik at muligheten gis til flere studenter. Fakultetets forrige handlingsplan slo fast at det er et mål at fakultetet skal ha flere utdanningsvitenskapelige mastergradstilbud på plass innen utgangen av Det er også fastsatt i instituttets handlingsplan, vedtatt av instituttstyret i september 2011, at instituttet skal arbeide for dette. Strukturen i eksisterende master i utdanningsvitenskap er bygget opp slik at masterens første år oppfyller forskriftens krav til grunnskolelærerutdanningenes 4. studieår. De fleste institusjoner som tilbyr lærerutdanninger bygger nå opp mastertilbud og man antar at femårig grunnskolelærerutdanning kommer til å bli realisert før eller senere. Det er fornuftig å styrke grunnlaget for et godt og variert mastergradstilbud for lærere nå. Det første kullet med grunnskolelærerstudenter søkte om masterstudium vår 2013 for opptak høst Vi regnet med at det også ville være ledige plasser til eksterne søkere. Mange lærere i skolen i dag vil være interessert i å ta fordypning i form av masterutdanning på deltid. Vi ser det derfor som en styrke å kunne tilby deltidsløp for så mange fagprofiler som mulig. 3. Finansiering MA i utdanningsvitenskap med ny profil i pedagogikk krever ressurser først og fremst bemanningsmessig. I opprinnelig søknad om etablering av master i utdanningsvitenskap framgår opptrappingsplan for tilbudet som helhet. Da beregnet vi at etablering av pedagogikkprofilen vil kreve 1,5 ny stilling. Dette stemmer dersom vi har en studentgjennomstrømning på 10 studenter per år. Gitt vårt forsiktige anslag om opptak av 5 heltidsstudenter og 10 deltidsstudenter, så er det tilstrekkelig med en ny stilling. Ved økning av studenttallene må bemanningen styrkes. Gitt at en hel stilling koster kr inkl sosiale kostnader, gir dette instituttet økte kostnad tilsvarende kr i 2015, og kr i Dette vil instituttet klare innenfor rammen. Stillingen er varslet i bemanningsplanen for instituttet for perioden , og er inkludert i 4

70 Søknad om etablering av ny profil i master i utdanningsvitenskap - pedagogikk 30. april 2014 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (AØV) sin nye prognose (per mars 2014). Prognosen viser at instituttet vil gå med «overskudd» de neste årene, selv når varslet oppbemanning er tatt med i beregningen. Av utstyr som kreves, har fakultetet allerede meldt om behov for flere kontorer til flere ansatte, og flere grupperom til studentene. 4. Risikovurdering Instituttet mener at det har blitt arbeidet hardt og systematisk med å utarbeide en grunnskolemaster over lang tid. Gjennom arbeid med handlingsplaner, budsjettinnspill, strategiske vurderinger og nyansettelser, har man over tid vist vilje til å skape grunnlag for en slik etablering. Instituttet mener at det er en trussel for grunnskolelærerutdanningene ikke å etablere et godt mastertilbud knyttet til disse utdanningene. Vi mener at samfunnsutviklingen og tenkningen rundt lærerutdanningene tvinger dette fram. Videre kan det være en trussel for de store fagmiljøene ikke å ha en masterutdanning i porteføljen, fordi en masterutdanning virker attraktivt på rekruttering av nytt vitenskapelig personal og virker faglig stimulerende for det vitenskapelige personalet som er der. Vi mistet flinke studenter til andre store utdanningsinstitusjoner, som HiB, UiB, UiA og HiOA 1, fordi vi ikke hadde tilstrekkelig bredde i mastertilbudet vår 2013, og vi regner med at dette skjer flere ganger. Da forsvinner studentene tre år etter påbegynt grunnskolelærerutdanning, i stedet for at vi kunne beholdt dem i fem år. Slike studenter blir i tillegg del av frafallsstatistikken, selv om de ender opp som svært kompetente grunnskolelærere med vitnemål fra en annen institusjon. Tilgang på praksisplasser er kritisk viktig for de studenter som tar master som del av sin grunnskolelærerutdanning. Vi mener at risikoen for ikke å få nok plasser de nærmeste årene er liten. Vi har inngått partnerskapsavtaler i mars 2014 for perioden med hele 50 skoler. Mange skoler er positive til å stille skolen til disposisjon som forskningsarena for masterstudenter. En annen dimensjon er at partnerskapsskoler ønsker mer forskning og mer forskningssamarbeid enn det vi klarer å få til per i dag, slik at mulighetene for å bli del av et forskningssamarbeid ved at studenter skriver praksisrettede masteroppgaver også kan virke stimulerende på samarbeidet mellom partnerskapsskoler, skoleeiere og UiS. En særskilt risiko for grunnskolemasteren er at det utdannes for få grunnskolelærere, og prognoser fra SSB tilsier en betydelig lærermangel i framtiden. Vi har utfordringer med rekruttering til grunnskolelærerutdanningen trinn. Det er et realistisk scenario at mange studenter som er i ferd med å fullføre en grunnskolelærerutdanning, kan fristes til å gå ut i jobb (og rekrutteres iherdig av skoleeiere i regionen) i stedet for å fullføre master. Vi mener at en måte å motvirke dette på, er å tilby studiene på deltid, og kommunisere at den økte faglige tyngden man får av å fullføre en grunnskolemaster, vil gi seg utslag både i økt lønn og større faglig kompetanse og trygghet. 5. Intern behandling i fakultetet 1 Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Høgskolen i Oslo Akershus 5

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M.

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Roos Rapport 2/2011 Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel-

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017 Vedlegg 1 Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Innhold 1. Innledning... 2 2. Klasseledelse

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer