Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer For å nå dette ambisiøse målet, vil fakultetet prioritere forskningsterminer til prosjekter som konkret fører til økt publisering (skriftlig eller kunstnerisk) aktivt støtte skriveseminarer / hjelp til publisering av vitenskapelige artikler tildele FoU tid basert på resultater arbeide for uttelling for kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling på lik linje med annen forskningsvirksomhet foreta en evaluering av programområdene med sikte på å identifisere og videreutvikle styrker i forskning ved fakultetet Mål: Ekstern finansiering av forskning Vi skal nå dette målet ved å øke fakultetets kompetanse på forsknings og prosjektledelse gjennom kurs, veiledning og erfaringsutveksling styrke og utvikle samarbeid på tvers av sentre og institutter ved prosjektutvikling utrede mulighet for opprettelse av stipendiat for offentlig sektor i samarbeid med kommuner og fylke Toppforskning og publisering Det humanistiske fakultet skal delta i utviklingen av toppforskningsprogrammer som styrker vår posisjon i utlysingen av nasjonale Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og prosjekter i European Research Council. Fakultetet vil gjøre dette ved å: evaluere etablerte programområder for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på fakultetet og deres muligheter for utvikling av toppforskning prioritere samarbeid med høyt rangerte universiteter og forskere, f.eks. gjennom Professor II ordninger identifisere yngre fremragende forskere og støtte opp om deres videre utvikling gjennom tildeling av forskningstid og støtte til søknader øke mobilitetsstipend inn og ut gjennom Marie Curie og andre ordninger for forskermobilitet Vi vil fremme fakultetets eksterne kommunikasjon ved å: arrangere en årlig fakultetskonferanse hvor både ansatte og studenter formidler styrke nettbasert formidling av fakultetets virksomhet legge til rette for at flere ansatte bidrar til å sette dagsorden i offentlig debatt og stille kritiske spørsmål Vi vil styrke samarbeidet med regionen ytterligere gjennom: økt FoU virksomhet i samarbeid med partnere i regionen Fakultetet vil utrede mulighet for stipendiat for offentlig sektor Side 1 av 2

25 VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Et viktig mål for fakultetet er å ha gode samarbeidsrelasjoner nasjonalt og internasjonalt med forskere innen alle fag og profesjoner slik at det er mulig å invitere og å bli invitert til samarbeid om forskningsprosjekter. Slike relasjoner utvikles gjennom publisering, formidling på konferanser og annen mobilitet (både inn og ut), og gjennom etablerte studieprogrammer som European Master in Migration and Intercultural Relations (ERASMUS MUNDUS). Programområdene for forskning bidrar til å styrke formidling både nasjonalt og internasjonalt og er viktige i arbeidet med utvikling av relasjoner og samarbeidsprosjekter. Også de nasjonale forskerskolene som fakultetet er en del av (NATED,NAFOL og Grieg Research School i interdisiplinære musikkstudier) er viktige når det gjelder nasjonale relasjoner med gode forskningsmiljøer. Fakultetet vil nå dette målet ved å: prioritere og støtte opp om søknader om inn og utgående mobilitet finansiert gjennom EU og Norges Forskningsråd utrede samarbeidsavtaler om «joint programs» og utveksling med universiteter innen ECIUnettverket styrke samarbeid med Berkeley og Peder Sæther senteret Infrastruktur. En velfungerende infrastruktur er avgjørende for realisering av fakultetets strategi. Dette innbefatter nødvendige investeringer både når det gjelder rom og IKT. Dette vil vi sikre ved å: sikre midler til utstyrskrevende utdanninger og forskning ved å øremerke midler og søke tilskudd. sikre tilstrekkelig med arealer til kontorer for ansatte, undervisning, forskning og for å kunne imøtekomme behovet knyttet til økte, eksternfinansierte aktiviteter ved å arbeide videre for tilgang til ledige lokaler i det tidligere Oljedirektoratet Ekstern finansiering. Det humanistiske fakultet vil arbeide for å bidra til institusjonens mål om økning i den totale eksterne finansieringen til samme nivå som gjennomsnittet av universitetene i Norge gjennom EVU virksomhet, gode søknader til Forskningsrådet og EU og annen bidrags og oppdragsvirksomhet Fakultetet vil gjøre dette ved å: etablere møtesteder for forskere til å utvikle prosjekter og få hjelp til søknadsskriving i samarbeid med sentrale instanser legge til rette for strategisk deltakelse på EU samlinger videreutvikle dialog med offentlig sektor Side 2 av 2

26 VEDLEGG 2 FS HUM sak 15/14 PROGAMOMRÅDER OG FORSKNINGSPROSJEKTER 1. Oversikt over programområder for forskning: Programområdene for forskning er organiserte forskergrupper som arbeider under en felles tematikk. Formålet med programområdene er samarbeid mellom forskere for å øke vitenskapelig publisering og ekstern finansiering. På fakultetet er det 9 programområder for forskning: Læreres undervisningskunnskap (LUK)/ Teachers knowledge for teaching. Leder: Stein Erik Ohna (fra juni 2013). Elaine Munthe (til juni 2013). Læringskulturer i barnehagen (LiB)/Learning cultures in Early Childhood Education. Leder: Eva Johansson. Læringsmiljøet som støttende factor for læring og utvikling/the learning environment as promoting factor for learning and psycho social development. Leder: Unni V. Midthassel. Det lærende barnet/the Learning Child. Leder: Elin Reikerås. Literacy og læring (L&L)/Literacy and Learning, Leder: Per Henning Uppstad. Språkhistorie i Nordsjøområdet/North Sea Language History (NSLH) Leder: Merja Stenroos. Kultur og minneforskning (KultMem)/Culture and Memory Research (CULTMEM) Leder: David Wagner (fra ). Alexandre Dessingué (tom ). Religion, kultur og globalisering (RKG)/Religion, culture and globalisation. Leder: Anne Kalvig. Utøverkunnskap i musikk og dans: Tradisjon Identitet Nyskaping/ Practitioner Knowledge in music and dance: Tradition Identity Innovation. Leder: Per Dahl. Side 1 av 4

27 VEDLEGG 2 FS HUM sak 15/14 2. Eksternt finansierte forskningsprosjekter EU og Forskningsrådet/Regionale forskningsfond (RFF) EU/EØS finansiering: EU HERA: Rythm Changes: Jazz Cultures and European Identities UiS partner/prosjektleder: Petter Frost Fadnes. Cost action: In search of transcultural memory in Europe (ISTME) Koordinator: Lunds universitet. Prosjektleder UiS/IKS: Alexandre Dessingué. (CULTMEM) Cost action: E READ: Evolution of REading in the Age of Digitisation. Fra Koordinator UiS: Anne Mangen, Lesesenteret. Cost action: European Literacy Network. Fra Prosjektleder UiS: Per Henning Uppstad, Lesesenteret. Forskningsrådet/Regionale forskningsfond: NFR Prakut: From teachers' teaching to pupils' learning Prosjektleder: Raymond Bjuland. NFR: Lesson Study in Teacher Education: Professor II Aki Murata i 3 år (Other support UTNAM). Prosjektleder: Elin M. Thuen. RFF Vestlandet: Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole Prosjektleder: Elaine Munthe. NFR Utdanning 2020: Preparing for school in Norwegian daycare centres (Skoleklar!) Prosjektleder Ingunn Størksen. NFR Annen støtte Utdanning 2020: Utvikling av materiell til studenter og praksisfelt angående barns sosial utvikling og selvregulering. NFR Annen støtte Utdanning 2020: The cultural context and effects of selfregulation on early learning. Oppfølging, videreutvikling og formidling fra hovedprosjektet Skoleklar! Prosjektleder begge prosjekter: Ingunn Størksen. NFR: The language and geography of Middle English documentary text (fellesløftet). Prosjektleder Merja Stenroos. NFR Yggdrasil: A Study of Middle English Derivational Morphology Laura Esteban Segura Spain (vår 2014). NFR SAMKUL: National Myths and Collective Memory in a Transnational Age Nettverk/prosjektstøtte. Prosjektleder: Alexandre Dessingué. RFF Vestlandet: Arbeidsinnvandring til Vestlandet Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling Prosjekteier: Hordaland fylkeskommune. Prosjektleder: Geir Skeie, UiS. Side 2 av 4

28 VEDLEGG 2 FS HUM sak 15/14 NFR Grunnlov: Religionsfrihet åndsfrihet samvittighets frihet Kvekerne som del av demokrati diskursen gjennom 200 år 1814 til Prosjektleder: Geir Skeie, UiS. Konferanse i forbindelse med grunnlovsjubileet, september NFR/NOS HS: Launching and consolidating a Nordic Research agenda: Interdisciplinary, empirical research in experimental literary reading Prosjektleder: Anne Mangen. NFR FINNUT forprosjekt: Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling. Prosjektleder: Anne Mangen. NFR FINNUT Arrangementsstøtte: Nasjonal konferanse om Lesson Study i lærerutdanningene. Koordinert av andre institusjoner: NFR UiB: CATO Contextual Aspects of Text Organisation Koordinator: UiB. Prosjektleder UiS: Per Henning Uppstad. NFR HiOA: Qualifying for professional careers Koordinator HiOA. Prosjektleder UiS: Elaine Munthe. NFR HiOA: Searching for Quality: Relations, play and learning in different group compositions in day care centres for children under the age of three (Prakut) Koordinator: HiOA. Prosjektleder UiS: Torill Vist. NFR HiOA: Better provision for Norway's children in ECEC: A study of childrens' wellbeing and development in ECEC, and new tool for Quality Evaluation (Utdanning 2020) Koordinator: HiOA. Prosjektledere UiS: Eva Johansson og Marit Alvestad. NFR HSH: Skills development for realizing the workforce competence reserve (SkillsREAL) (Utdanning 2020). Koordinator: HSH. Prosjektleder UiS: Egil Gabrielsen. RFF VEST Rogaland fylkeskommune: Cola og skolebolle, eller salat, til lunsj i videregående skole? Kartlegging av kantinetilbud og matvaner blant elever i videregående skole Forprosjekt. Prosjektleder: Merete Hagen Helland. NFR UiO: Desired Immigrants Frustrated Adventurers? Norwegians in Latin America, Koordinator UiO. Prosjektleder UiS: Nils Olav Østrem. NFR FINNUT forprosjekt: Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar. Statped. Prosjektleder UiS: Vegard Moen. NFR forskningsinfrastruktur: Historisk befolkningsregister (HBR) Koordinator: UiT. Prosjektleder UiS: Nils Olav Østrem. Side 3 av 4

29 VEDLEGG 2 FS HUM sak 15/14 NordForsk Values education in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow Koordinator UiS/IFU. Prosjektleder: Eva Johansson. Partnere: UiS (koordinator), Aarhus universitet, Universitetet i Oulu, Islands universitet, Linnæus universitet. (LiB) Skill acquisition, skill loss, and age. A comparative study of Cognitive Foundation Skills (CFS) in Denmark, Finland, Norway and Sweden Koordinator: University of Jyväskylä. Prosjektleder UiS Kjersti Lundetræ. Annen ekstern finansiering: Religion and Dialogue in Modern Societies (ReDi). Interdisciplinary and Internationally Comparative Studies on the Possibilities and Limitations of Interreligious Dialogue. Norsk/nordisk delprosjekt: Dialogue in Times of Social Crisis Koordinator: Universitetet I Hamburg. Finansiert at Bundesministerium für Bildung und Forschung. Prosjektleder UiS: Geir Skeie. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid: Stipendiatstilling IMD Stavangerprosjektet Det lærende barnet Longitudinell studie, samarbeid mellom Lesesenteret og Stavanger kommune. Prosjektledere: Elin Reikerås. Verdier i barnehagen, finansiert av kommuner Prosjektleder UiS: Eva Johansson. LOS læringseffekt og sysselsettingseffekt. Delfinansiert av Rogaland fylkeskommune. Prosjektleder: Stein Erik Ohna. Afrika samarbeid UiS og Misjonshøgskolen Misjonshistorieprosjektet : UiS/Misjonshøgskolen/Universitetet i Tulear/Universitetet i Pietermaritzburg: Finansiert av Universitetsfondet og med gaveforsterkning fra Forskningsrådet Prosjektleder UiS: Gunnar Nerheim. Bokprosjekter oppdrag: (prosjektleder: Gunnar Nerheim hvis ikke annet er nevnt). Bokverk Hatteland gruppen ( ) Bygdebøker for Vindafjord kommune, prosjektleder: Nils Olav Østrem. ( ) Historieverk Rogaland Fylkeskommune ( ) Kulturhistorie Hå ( ) Tause helter Inge Stensland, prosjektleder: Marie Smith Solbakken. ( ). Side 4 av 4

30 VEDLEGG 3 - FS-HUM sak 15/14 RETNINGSLINJER FOR ARBEIDSPLANLEGGING FOR UNDERVISNINGS OG FORSKERSTILLINGER - BRUK AV ARBEIDSPLANER 1. Retningslinjene gjelder for Retningslinjene gjelder for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger erstatter lokale utfyllende regler til særavtalen fra 1997, pkt. 6, retningslinjer for fordeling av arbeidsplikter innenfor ordinær arbeidstid arbeidsplaner. 2. Generelt Arbeidsplanlegging er et viktig ledd i aktiv personalledelse og skal knyttes til gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler med den enkelte ansatte. Gjennom arbeidsplanleggingen skal lederne sammen med den ansatte, søke å legge til rette for at den ansatte lykkes med sine oppgaver og bidrar til universitetets måloppnåelse. Hovedoppgavene til de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger består av undervisning, forskning, formidling og administrasjon. Prinsippet om forskningsbasert undervisning er grunnleggende ved UiS. Det er et utgangspunkt og prinsipp for arbeidsplanleggingen at den enkelte ansatte over tid har like stor arbeidsinnsats innenfor forskning som undervisning når andre oppgaver er trukket fra. Utgangspunktet er også at alle vitenskapelig ansatte skal levere på fire områdene forskning, undervisning, formidling og administrasjon. Med avsatt tid til forskning følger plikt til publisering. Ansatte som begynte i stillingen på tidspunkt der det ikke ble stilt krav til forskning eller av ulike andre grunner ikke kan dokumentere forskning, må ta større del av de andre oppgavene. Ansatte som ønsker å drive forskning, men som så langt ikke har gjort dette, skal gis rimelig opplæring/hjelp som setter henne/han i stand til dette. Ved alle institutt og senter skal det arbeides for å oppnå lik tid til forskning som undervisning for alle ansatte. 3. Arbeidsplaner Alle oppgavene skal planlegges utført innenfor den ordinære arbeidstid på 37,5 timer per uke. Det skal settes opp en individuell skriftlig arbeidsplan for den enkelte ansatte som viser hvilke oppgaver vedkommende skal utføre i løpet av studieåret. Instituttlederne/senterlederne har det overordnede ansvar for at arbeidsplaner blir utarbeidet. Planene skal vise hvilke oppgaver innenfor undervisning, forskning, formidling, administrasjon og eventuelt annet den ansatte skal arbeide med. Videre skal det framgå hvor mye tid som settes av til oppgavene. Arbeidsplanene skal settes opp slik at det er rom for mindre endringer innenfor det som er satt opp. Ved arbeidsplanleggingen må det tas hensyn til alle oppgaver den ansatte har, uavhengig om oppgaven er knyttet til institutt, fakultet, institusjonsnivå, nasjonalt eller internasjonalt samarbeid. 1

31 4. Undervisning Foruten undervisning og veiledning, inngår forberedelse og etterarbeid til dette i undervisningsdelen. Inn under forberedelse og etterarbeid regnes alle gjøremål som har tilknytning til den undervisning og veiledning som er tildelt vedkommende. Tid til oppdatering og egenutvikling for å holde høy kvalitet på undervisningen regnes inn under undervisningsdelen av stillingen. Ved fastsetting av undervisningsdelen så skal det legges vekt på en rimelig og rettferdig fordeling av oppgavene mellom de ansatte. Likeledes er det en intensjon å gjennomføre arbeidsplanleggingen slik at urimelige forskjeller i arbeidsbelastning mellom institutter og mellom fakulteter unngås. I vurderingen inngår de forhold som påvirker arbeidsomfanget til den enkelte, som antall studenter, hvorvidt kurset er nytt og om det foreligger andre forhold som undervisningen ekstra arbeidskrevende eller lite arbeidskrevende mv. Til støtte for arbeidet med å fastsette undervisningsdelen, kan det innenfor det enkelte fakultet benyttes normer for å beregne hvor mye tid som går med til oppgavene. Det legges uansett til grunn at det skal foretas en individuell vurdering av undervisningsdelen. Det kan derfor gjennomføres en årlig gjennomgang av praktiseringen av arbeidsplanleggingen ved fakultetene. 5. Forskning Inn under forskningsdelen av stillingen hører foruten grunnforskning og anvendt forskning, også skapende kunstnerisk virksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Det er et utgangspunkt for arbeidsplanleggingen at forskning over tid skal utgjøre en like stor del av arbeidsinnsatsen som undervisning, når andre oppgaver er trukket fra, jf. pkt. 2. Det skal legges vekt på å gi sammenhengende tid til forskning, f. eks. ved at det i noen tilfeller gis mulighet til å arbeide konsentrert kun med forskning i en periode mot å få mer undervisning i neste periode. All aktivitet knyttet til forskning, utvikling, faglig oppdatering, kunstnerisk virksomhet mv. skal dokumenteres gjennom registrering i ForskDok. Dette gjelder både registrering av nye, og pågående prosjekter og forskningsresultater. Hva som er gjennomført og oppnådd innenfor forskningen av den enkelte, tas opp i de årlige medarbeidersamtalene. Videre legges det ved medarbeidersamtalene en plan der det fastsettes mål for forskningen i neste periode som en del av arbeidsplanen. Ved tilsetting i kortvarige vikariater og andre midlertidige stillinger er hensikten med tilsettingen vanligvis å ivareta undervisningen i en avgrenset periode. I slike tilfeller settes det normalt ikke av tid til forskning på arbeidsplanen. 6. Formidling Formidling er en hovedoppgave for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det legges til grunn at oppgaven er integrert i arbeidet med forskning og undervisning, og derfor inngår i 2

32 forsknings- og eller undervisningsdelen av arbeidsplanen. Særskilte oppgaver i forbindelse med formidling, kan tydeliggjøres på arbeidsplanen. 7. Administrasjon og andre oppgaver Det forutsettes at en minst mulig del av tiden brukes til administrative oppgaver. Inn under administrasjonsdelen regnes også deltakelse i råd, utvalg, arbeidsgrupper, komiteer, tillitsvalgt, verneombud mv. Slike særskilte oppgaver kan beskrives på arbeidsplanen. 3

33 VEDLEGG 4 - FS-HUM sak 15/14

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 Søknad om etablering av ny profil i master i utdanningsvitenskap - pedagogikk 30. april 2014 Til dekan Elaine Munthe Fra IGIS 30. april 2014 SØKNAD OM ETABLERING AV NY PROFIL I MASTER I UTDANNINGSVITENSKAP - PEDAGOGIKK Oppsummering UiS-styret vedtok i juni 2009 å arbeide for oppretting av femårige grunnskolelærerutdanninger. Styret vedtok i oktober 2012 å etablere master i utdanningsvitenskap med fire fagprofiler. To var nye: idrett/kroppsøving og norskdidaktikk, og to av disse fagprofilene fantes fra før: spesialpedagogikk og matematikkdidaktikk. Vi ønsker med dette å sende søknad om oppretting av fagprofil pedagogikk i master i utdanningsvitenskap med oppstart høst Primære målgrupper for fagprofilen i masterprogrammet er; studenter ved grunnskolelærerutdanningene trinn og trinn. Sekundære målgrupper er lærere i grunnskolen som tar master som videreutdanning samt andre som har utdanning i pedagogikk/pedagogiske emner. Det er kvalifikasjonskrav for hver av masterprofilene. For profilen i pedagogikk vil det være krav om minimum C i snitt. To av førsteårsemnene vil være felles med profil i spesialpedagogikk (Utdanning og samfunn og Mangfold og deltakelse i barnehage og skole). Et av emnene vil kunne tilbys som nettbasert studium (Å utvikle skolen som organisasjon gjennom profesjonalisering av lærerne). Emnet Profesjonell veiledning i utdanning og yrke (15 sp) som UiS tilbyr som etter- og videreutdanning for lærere vil det gis innpass for i graden. Ny profil i master i utdanningsvitenskap finansieres på følgende grunnlag: o Omdisponering av studieplasser i grunnskolelærerutdanningenes 4. år. o Styrket finansieringsgrunnlag for grunnskolelærerutdanningene generelt ved kategoriheving fra E til D har gitt instituttet økte inntekter de to siste årene. Prognose for IGIS per mars 2014 viser fortsatt inntektsvekst. Oppretting av profilen 1

67 Søknad om etablering av ny profil i master i utdanningsvitenskap - pedagogikk innebærer oppretting av én ny stilling, og dette er det tatt høyde for i bemanningsplanen. 30. april 2014 Innhold SØKNAD OM ETABLERING AV NY PROFIL I MASTER I UTDANNINGSVITENSKAP - PEDAGOGIKK... 1 Oppsummering... 1 Innledning... 3 Del 1: Rammer og strategisk del Lokale krav Nasjonalt og regionalt behov for studiet Strategisk begrunnelse Finansiering Risikovurdering Intern behandling i fakultetet... 5 Del 2: Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften Vitnemål og Diploma Supplement Forventet studentrekruttering i forhold til å etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og i forhold til stabilitet i studiet Forventet arbeidsomfang for studentene Der deler av studiet foregår utenfor UiS, skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene... 8 Tilsynsforskriftens 4-2 Plan for studiet Studiet skal ha et dekkende navn Studiet skal beskrives med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelser Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, tilpasset studiets nivå, omfang og egenart Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og andre tiltak for å internasjonalisering, relevant for studiets nivå, omfang og egenart... 9 Tilsynsforskriftens 4-3 Fagmiljø tilknyttet studiet Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse Minst 50 % av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved fakultetet. Av disse skal det være personer med minimum førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk relevant for studiet

68 Søknad om etablering av ny profil i master i utdanningsvitenskap - pedagogikk 30. april For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet Tilsynsforskriftens 4-4 Støttefunksjon og infrastruktur Lokaler, bibliotektjenester, administrative og teknisk tjenester, IKT ressurser og arbeidsforhold for studentene skal være tilpasset antall studenter og studiet slik det er beskrevet i plan for studiet Del 3 Emnebeskrivelser Innledning Vi viser til mal for søknad om etablering av emner og studier ved Universitetet i Stavanger, vedtatt i styret 1. mars 2012, og gjeldende fra 1. august Det ble gitt godkjenning for utredning av masterprofil i pedagogikk i januar Styret ved Humanistisk fakultet vedtok å anbefale at fagprofil pedagogikk skulle starte opp «tidligst 2014», og denne fagprofilen ble derfor ikke videre behandlet i utdanningsutvalg og universitetsstyre i Instituttet hadde forrige studieår bemanningsutfordringer og liten kapasitet til å foreta faglig utvikling knyttet til fagprofilen. Vi varslet derfor tidlig at søknad om oppretting av fagprofil for oppstart høst 2014, ikke var mulig å få til. Vi har dette studieåret hatt mulighet til å arbeide videre med fagprofilen. Profilens viktigste målgruppe er grunnskolelærerstudenter. Øvrige målgrupper er studenter fra andre typer lærerutdanninger som kvalifiserer til opptak, lærere som kan ta mastergraden som videreutdanning og personer med bachelor i pedagogikk. Del 1: Rammer og strategisk del Lokale krav 1. Nasjonalt og regionalt behov for studiet En av de viktigste forutsetningene for etablering av to grunnskolelærerutdanninger i stedet for en allmennlærerutdanning, var behovet for faglig fordypning, differensiering og spissing av kompetanse. Det var en stor diskusjon nasjonalt hvorvidt utdanningene skulle gå over fra å være en fireårig utdanning til å bli femårig, og Kunnskapsdepartementet ble anbefalt å utrede dette nærmere (jfr St. meld nr 11 som la grunnlaget for omleggingen av utdanningene). Grunnlaget for det faglige innholdet i de nye grunnskolelærerutdanningene er lagt i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene trinn og trinn med tilhørende nasjonale retningslinjer for alle skolefag, der også mulighetene ved overgang til mastergrad er beskrevet. Oppbygging av mastertilbud er drøftet med skolefaglige ansvarlige i Rogaland. Det er stor støtte og interesse for satsingen. 3

69 Søknad om etablering av ny profil i master i utdanningsvitenskap - pedagogikk 30. april 2014 I et nasjonalt og regionalt skoleeierperspektiv vil et bredere fagtilbud på masternivå derfor være viktig og nødvendig. Rekrutteringsmessig mener vi at et godt mastertilbud for grunnskolelærere vil styrke oss. Vi mener at vi vil tiltrekke oss flere flinke studenter. Vi merker økende interesse fra dagens studenter om mastertilbud og mange studenter etterspør informasjon om dette allerede ved oppstart av studiet. 2. Strategisk begrunnelse Styret ved UiS vedtok i juni 2009 at UiS skulle arbeide for å etablere femårige grunnskolelærerutdanninger (styresak 63/09). I strategiplanen for UiS for perioden er Utdanningsvitenskap uthevet som et av tre hovedsatsingsområder. I fakultetets strategiplan er målsettingen å øke andel masterstudenter fra 14 % i 2012 til 20 % i I tillegg til å få flere studenter på hver masterprofil, er viktigste tiltak å få etablert fagprofiler slik at muligheten gis til flere studenter. Fakultetets forrige handlingsplan slo fast at det er et mål at fakultetet skal ha flere utdanningsvitenskapelige mastergradstilbud på plass innen utgangen av Det er også fastsatt i instituttets handlingsplan, vedtatt av instituttstyret i september 2011, at instituttet skal arbeide for dette. Strukturen i eksisterende master i utdanningsvitenskap er bygget opp slik at masterens første år oppfyller forskriftens krav til grunnskolelærerutdanningenes 4. studieår. De fleste institusjoner som tilbyr lærerutdanninger bygger nå opp mastertilbud og man antar at femårig grunnskolelærerutdanning kommer til å bli realisert før eller senere. Det er fornuftig å styrke grunnlaget for et godt og variert mastergradstilbud for lærere nå. Det første kullet med grunnskolelærerstudenter søkte om masterstudium vår 2013 for opptak høst Vi regnet med at det også ville være ledige plasser til eksterne søkere. Mange lærere i skolen i dag vil være interessert i å ta fordypning i form av masterutdanning på deltid. Vi ser det derfor som en styrke å kunne tilby deltidsløp for så mange fagprofiler som mulig. 3. Finansiering MA i utdanningsvitenskap med ny profil i pedagogikk krever ressurser først og fremst bemanningsmessig. I opprinnelig søknad om etablering av master i utdanningsvitenskap framgår opptrappingsplan for tilbudet som helhet. Da beregnet vi at etablering av pedagogikkprofilen vil kreve 1,5 ny stilling. Dette stemmer dersom vi har en studentgjennomstrømning på 10 studenter per år. Gitt vårt forsiktige anslag om opptak av 5 heltidsstudenter og 10 deltidsstudenter, så er det tilstrekkelig med en ny stilling. Ved økning av studenttallene må bemanningen styrkes. Gitt at en hel stilling koster kr inkl sosiale kostnader, gir dette instituttet økte kostnad tilsvarende kr i 2015, og kr i Dette vil instituttet klare innenfor rammen. Stillingen er varslet i bemanningsplanen for instituttet for perioden , og er inkludert i 4

70 Søknad om etablering av ny profil i master i utdanningsvitenskap - pedagogikk 30. april 2014 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (AØV) sin nye prognose (per mars 2014). Prognosen viser at instituttet vil gå med «overskudd» de neste årene, selv når varslet oppbemanning er tatt med i beregningen. Av utstyr som kreves, har fakultetet allerede meldt om behov for flere kontorer til flere ansatte, og flere grupperom til studentene. 4. Risikovurdering Instituttet mener at det har blitt arbeidet hardt og systematisk med å utarbeide en grunnskolemaster over lang tid. Gjennom arbeid med handlingsplaner, budsjettinnspill, strategiske vurderinger og nyansettelser, har man over tid vist vilje til å skape grunnlag for en slik etablering. Instituttet mener at det er en trussel for grunnskolelærerutdanningene ikke å etablere et godt mastertilbud knyttet til disse utdanningene. Vi mener at samfunnsutviklingen og tenkningen rundt lærerutdanningene tvinger dette fram. Videre kan det være en trussel for de store fagmiljøene ikke å ha en masterutdanning i porteføljen, fordi en masterutdanning virker attraktivt på rekruttering av nytt vitenskapelig personal og virker faglig stimulerende for det vitenskapelige personalet som er der. Vi mistet flinke studenter til andre store utdanningsinstitusjoner, som HiB, UiB, UiA og HiOA 1, fordi vi ikke hadde tilstrekkelig bredde i mastertilbudet vår 2013, og vi regner med at dette skjer flere ganger. Da forsvinner studentene tre år etter påbegynt grunnskolelærerutdanning, i stedet for at vi kunne beholdt dem i fem år. Slike studenter blir i tillegg del av frafallsstatistikken, selv om de ender opp som svært kompetente grunnskolelærere med vitnemål fra en annen institusjon. Tilgang på praksisplasser er kritisk viktig for de studenter som tar master som del av sin grunnskolelærerutdanning. Vi mener at risikoen for ikke å få nok plasser de nærmeste årene er liten. Vi har inngått partnerskapsavtaler i mars 2014 for perioden med hele 50 skoler. Mange skoler er positive til å stille skolen til disposisjon som forskningsarena for masterstudenter. En annen dimensjon er at partnerskapsskoler ønsker mer forskning og mer forskningssamarbeid enn det vi klarer å få til per i dag, slik at mulighetene for å bli del av et forskningssamarbeid ved at studenter skriver praksisrettede masteroppgaver også kan virke stimulerende på samarbeidet mellom partnerskapsskoler, skoleeiere og UiS. En særskilt risiko for grunnskolemasteren er at det utdannes for få grunnskolelærere, og prognoser fra SSB tilsier en betydelig lærermangel i framtiden. Vi har utfordringer med rekruttering til grunnskolelærerutdanningen trinn. Det er et realistisk scenario at mange studenter som er i ferd med å fullføre en grunnskolelærerutdanning, kan fristes til å gå ut i jobb (og rekrutteres iherdig av skoleeiere i regionen) i stedet for å fullføre master. Vi mener at en måte å motvirke dette på, er å tilby studiene på deltid, og kommunisere at den økte faglige tyngden man får av å fullføre en grunnskolemaster, vil gi seg utslag både i økt lønn og større faglig kompetanse og trygghet. 5. Intern behandling i fakultetet 1 Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Høgskolen i Oslo Akershus 5

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 69/14 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier ephortesak: 2013/3293 Saksansvarleg: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Utlysning: Avtaler om partnerskapsskoler for grunnskolelærerutdanningene for og informasjon om satsing på «universitetsskoler»

Utlysning: Avtaler om partnerskapsskoler for grunnskolelærerutdanningene for og informasjon om satsing på «universitetsskoler» Til skoleeiere og grunnskoler i Rogaland Deres ref.: Vår ref.:17/06968-1 Dato: 08.11.2017 Utlysning: Avtaler om partnerskapsskoler for grunnskolelærerutdanningene for 2018 2022 og informasjon om satsing

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 111/15 Reviderte retningslinjer for arbeidsplanlegging for undervisnings- og forskerstillinger Saksnr: 15/07176-1 Saksansvarlig: Halfdan

Detaljer

Praksisnær forskning i barnehage, skole og lærerutdanning

Praksisnær forskning i barnehage, skole og lærerutdanning Praksisnær forskning i barnehage, skole og lærerutdanning Elaine Munthe Dekan, professor Universitetet i Stavanger uis.no Utvikling av praksisnær forskning over 30 år! NSLA Mobbing, Sosialemosjonell læringsmiljø

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emnekode: MUT200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC Better provision for Norway s children in ECEC A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation Hvem er vi? Samarbeidsprosjekt mellom: HIOA : prof. Jan-Erik

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Utdanningsvitenskap - masterprogram Utdanningsvitenskap - masterprogram Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Forsknings- og utdanningsprofil ved Institutt for spesialpedagogikk. Fakultetsstyreseminar 2. mars, 2017

Forsknings- og utdanningsprofil ved Institutt for spesialpedagogikk. Fakultetsstyreseminar 2. mars, 2017 Forsknings- og utdanningsprofil ved Institutt for spesialpedagogikk Fakultetsstyreseminar 2. mars, 2017 Noen nøkkeltall ISP har vært en del av UV siden 1990 Ca 400 studenter på laveregrad Ca 380 studenter

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Ola Erstad, PFI, UiO

Ola Erstad, PFI, UiO Ola Erstad, PFI, UiO Bakgrunn Review av utdanningsforskning Små forskningsenheter Liten grad av institusjonelt samarbeid Varierende kvalitet Mangel på spesialisering Mangelfull metodeopplæring Visjon:

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emne MUT200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:18 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emnekode: MUT200_1, Vekting: 15 studiepoeng

Detaljer

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger Styret US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger ephortesak: 2010/1459 Møtedag: 10. juni Saksansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Informasjonsansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Saken gjelder: Det

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS

US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS US 04/10 Vedlegg: Oversikt over programområder ved UiS Navn Leder Interne e Humanistisk Barnehagens og skolens evne til å kompensere for sårbarhet i forhold til psykososial utvikling hos barn og unge Oppstart:

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn

Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn Hva har vi lært fra Skoleklar-prosjektet? Foreløpige funn Utdanningskonferansen 17.11.2014 - Sammen om endring Professor Ingunn Størksen, Læringsmiljøsenteret UiS 24.11.2014 Læringsmiljøsenteret.no Hovedmål

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

1 Støttende relasjoner

1 Støttende relasjoner Klasseledelse Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse. God klasseledelse er komplisert å mestre. For å kunne

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

ILU 19/17 Strategi for Institutt for lærerutdanning

ILU 19/17 Strategi for Institutt for lærerutdanning 1 av 5 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning 2017/1691 Notat Til: Kopi til: Fra: Signatur: Utvidet ledergruppe ved Institutt for lærerutdanning Instituttleder ILU 19/17

Detaljer

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016

UVs-strategier rettet mot Horisont Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 UVs-strategier rettet mot Horisont 2020 Dekanens seminarrekke 15. Juni 2016 Overordnet fakultetets strategiske plan 2010-2020 - Fakultetet utarbeidet en videreutvikling av strategisk plan, vedtatt av fakultetets

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Elin Reikerås Førsteamanuensis Lesesenteret, Universitetet i Stavanger et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger

Detaljer

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet Emnekode: GLU1300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Mangfold og deltakelse i barnehage og skole

Mangfold og deltakelse i barnehage og skole Mangfold og deltakelse i barnehage og skole Emnekode: MUT201_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Til barns beste! Barnehagelektorer i alle kommuner? ved Helene Lund, prorektor for masterutdanning

Til barns beste! Barnehagelektorer i alle kommuner? ved Helene Lund, prorektor for masterutdanning Til barns beste! Sammen om kvalitetsutvikling og kompetanseløft for fremtidens barnehager Barn i barnehagealder trenger mer oppmerksomhet og flere pedagoger med barnehagefaglig masterutdanning i barnehagene.

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Utvikling av kultur for læring på FI og MN - noen innspill knyttet til SFU-søknad, InterAct og et mulig EU-prosjekt

Utvikling av kultur for læring på FI og MN - noen innspill knyttet til SFU-søknad, InterAct og et mulig EU-prosjekt Utvikling av kultur for læring på FI og MN - noen innspill knyttet til SFU-søknad, InterAct og et mulig EU-prosjekt Ellen K. Henriksen og Cathrine W. Tellefsen, Studieutvalget 19. juni 2015 Foto: Alv Egeland

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov.

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene ved ISP... 5 2.1 Instituttets

Detaljer

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Rektor Sigmund Grønmo Universitetet i Bergen NUS-seminar Trondheim 19.-21. august 2007 Bolognaprosessens utvikling

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Erfaringer med Lesson Study i GLU. GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland

Erfaringer med Lesson Study i GLU. GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland Erfaringer med Lesson Study i GLU GLU-konferansen, 19. mars 2015 Universitetet i Stavanger Professor Raymond Bjuland Bakgrunn Overordnet mål for Norsk Grunnskolelærerutdanning (1-7 og 5-10), kvalifisere

Detaljer

HANDLINGSPLAN INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING

HANDLINGSPLAN INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING HANDLINGSPLAN 2013-15 INSTITUTT FOR GRUNNSKOLE- OG FAGLÆRERUTDANNING Handlingsplanen til Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) tar utgangspunkt i Strategiplanen for Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Studieplan. Spesialpedagogikk 2

Studieplan. Spesialpedagogikk 2 dmmh.no Studieplan Spesialpedagogikk 2 Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker Studiet kan inngå som del av Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET Uke: 47/2015 Tirsdag 17.november 2015 kl 09.00 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset Tilstede: Elaine, Åse Kari, Alexandre, Dag Jostein, Elin, Aslaug,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.11.07 Vedlegg 4 A 20/07 Masterstudier, søkning og framtidige tiltak Saken ble opprinnelig lagt fram for ALTs avdelingsstyre 6. november 2007. Saksbehandler var fungerende dekan Odd M. Mjøen. Enkelte tabeller

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Institutt for musikk og dans. IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi

Institutt for musikk og dans. IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi Institutt for musikk og dans 17. september 2013 IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi Dokumenter i saken (fra fakultetet): 1) Høringsbrev fakultetsstrategien 0609 2013 2)

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer