BUDSJETT Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, Svein Tønnessen. rådmann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann"

Transkript

1 BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, Svein Tønnessen rådmann 1

2 Ansvarsområdene Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer på politisk nivå, men det er foretatt en del mindre justeringer. De viktigste er: Erstatningsordningen for barnehjemsbarn ligger ikke inne i budsjett for Det er i 2010 belastet ca 5,9 millioner kroner til ordningen. Pr dato ligger det ikke flere søknader i oppreisningsutvalget som kan henføres til Gamvik kommune Leiebil på rådhuset avsluttes ved årsskiftet og kostnaden er fjernet. Avdeling helse har budsjettert med en ekstra leiebil til hjemmetjenesten og den 4WD bilen som er på rådhuset kan overføres til helseavdeling dersom ønskelig. Tilskudd Radio Mehamn på ,- er strøket. Revisjonskostnadene er splittet slik at kontrollutvalgssekretariatet er lagt inn under kostnaden til kontrollutvalg under ansvarsområde 1004 Ansvarsområdet 1104 sivilforsvaret, er satt i 0,-. Sivilforsvaret har flyttet ut av lokalene og rådmannen foreslår at kommunen sier opp leieavtalen med GNH. Ambulansetjenesten som i dag leier av oss innafor Sivilforsvarsavtalen, kan fra 2011 leie direkte fra GNH. Netto innspart beløp beregnes til ,-. Ansvarsområde 1202 bedriftshelsetjeneste er økt med ,- grunnet avvikling av NVH og innlemmelse i annen vernehelsetjeneste. På ansvarsområde 1300 EDB, er det en del endringer i fordelingen av kostnader. For å få riktig bilde av fordeling av kostnader til dataløsninger på de enkelte fagområder er en del av linjeleiekostnader og datautstyr/programvare fordelt på de enkelte tjenesteområder. Reguleringspremie i KLP for pensjonister og tidligere ansatte er satt opp med et beløp på ,- under ansvarsområde Disse kostnadene har tidligere blitt belastet den enkelte sektor der vedkommende har vært ansatt. Ansvarsområde Sentrale styringsorganer 2

3 Ansvarsområde 2201 rådhuset, drift, er fjernet fra sentrale styringsorganer og flyttet til eget ansvarsområde sammen med kommunale bygg i ansvarsserien 4600 og nedover. Flytting av alle bygg til egne ansvarsområder fører også til at husleieinntekter og -utgifter knyttet til de samme byggene er fjernet fra ansvarsområde 2200 servicekontoret. Bruttobudsjettet for servicekontoret er derfor betydelig redusert fra Det er lagt inn en uspesifisert sykepengerefusjon på ,- under ansvarsområde Denne er beregnet for all sykepengerefusjon for ansatte i lederteam, servicekontor og økonomiavdelingen og forutsetter at det ikke tas inn vikar ved sykefravær. Onegaprosjekt er flyttet fra ansvarsområde 2000 og lagt inn under eget ansvarsområde under prosjekt i ansvarsserien Ansvarsområde Skole og barnehagedrift Voksenopplæring 3101 Lønnsutg. er regnet ut fra 19,7% (av snittlønn ) Lærebok er økt med i forhold til 2010 PPD Kostnaden er økt med i forhold til Årsaken skyldes økte pensjonskostnader for selskapet knyttet til lønns- og G-regulering for tidligere tilsatte. Ansvarsområde 3103 skoleadministrasjon, er det tatt høyde for lønnsøkning etter gjennomførte forhandlinger. Kontorutgifter og reiser er redusert med til sammen ,- På ansvarsområde 3104 felles undervisning er SFO foreldrebetaling flyttet til SFOansvarsområdene. Betalingssatsene pr måned for SFO er redusert med 100,- fra 2010 nivå med bakgrunn i fratrekk av faktisk SFO tid grunnet ordningen med gratis leksehjelp. Kurs/reisebudsjett er redusert med Dette er i overkant av hva rådmannen finner forsvarlig. Bl a er det behov for spes. Utdanning i forbindelse med barn med spesielt behov. Vi har fått økt kostnad til fosterbarn med opplæring i annen kommune med et beløp på Dette vil økes ytterligere i takt med antall spesialundervisningstimer som blir gitt. Ansvarsområde 3105 skolefrokost er lagt inn med en redusert lønnskostnad på ,-. Det legges opp til en stillingsreduksjon fra på 47% gjennom større grad av elevdrevet skolefrokostordning på Mehamn skole. Ansvarsområde 3106 RSK Midt-Finnmark finansieres gjennom bruk av fondsmidler. Det ligger såpass store beløp igjen at dette vil kunne sikre opplæring av ansatte i 3

4 skolesektoren selv om det er foretatt en betydelig reduksjon på kurs/reisepostene under ansvarsområde Den kulturelle skolesekken under ansvarsområde 3107 finansieres gjennom bruk av midler satt av på egen konto. Mehamn skole Lønnsbudsjettet er lagt inn med 5-deling av skolen høsten Dette gir beregnet ramme på 279t mot dagens 354 t. 5-deling utgjør ca 12,4 årsverk (inkl seniortillegg) forutsatt at ikke delinga gir større behov for spesialundervisning. Budsjettet inneholder også reduksjon i forhold til lærebøker (skal reduseres ytterligere 2300 pr elev), klesgodtgjørelse og skyss med Følgende arter er økt: kontorutgifter, abonnement, kopiering, telefon og programvare med til sammen mens styrkingstiltakene innført i 2010 er fjernet i sin helhet. Det siste gjelder alle skolene. Refusjon fødselspenger og refusjon sykelønn er lagt inn i forhold til budsjettert vikarbruk. Gamvik skole videreføres stort sett som i Lønnskostnaden er redusert i forhold til mindre utgifter høsten 2011 da det ikke vil være noen elever som starter i 1. klasse. Midler til lærebøker er redusert til samme nivå pr elev som de andre skolene. Skjånes skole ligger inne med et økt lønnsbudsjett grunnet økt assistentbehov knyttet til 6 åring fra Nervei som må tilbys ledsagertjeneste med båt hver skoledag. Midler til lærebøker er redusert som for de andre skolene. Det ligger inne et økt forbruksbudsjett som hovedsakelig skyldes innkjøp av ny kopimaskin. Kulturskolen er beregnet med utgangspunkt i 15% fast stilling. Det er lagt inn mindre kjøp av timebasert kompetanse. SFO-Mehamn foreslås flyttet til barnehagen fra Det gir en reduksjon i stilling som assistent/daglig leder. SFO-Gamvik foreslås lagt ned fra grunnet lavt behov (2 søkere deler 1 plass) Videregående/LOSA/studiesenter. All lønn og refusjon for lønn i forbindelse med videregående opplæring ligger inne under ansvarsområde 3150 nå. Det er også lagt inn en liten lønnsressurs for veileder på studiesenteret samt en liten post på kjøp av tjenester, til sammen ca ,- Funksjonen som veileder bør kunne ivaretas av veileder for LOSA gjennom en økt stillingsprosent. Barnehageområdet er satt opp med videreføring av dagens struktur der det kun gis et barnehagetilbud i Mehamn. Statstilskuddet til barnehager er lagt inn i rammetilskuddet, noe som gir en betydelig økt netto kostnad på ansvarsområdet. Leke og arbeidsmateriell er satt opp med ,- noe utgjør ca 1200,- pr barn beregnet ut fra et snittbelegg gjennom året på 25 barn. Bemanningen videreføres slik den er i dag (SFO inn). 4

5 Ansvarsområde NAV/sosialtjenester Under ansvarsområde sosialkontoret, ligger det inne avlønning av 2 fagstillinger. 50% av den ene stillingen leies ut til Lebesby kommune der vedkommende går inn i en ledig stilling i Nav systemet etter en omrokering med barnevernet. Gamvik kommune mottar refusjon for alle kostnader knyttet til denne 50% stillingen. Andel drift Nav er satt opp med en kostnad på ,-. Dette dekker kommunal andel av lokalleie, andel av lederstilling (25%) og andel av øvrig drift. Under ansvarsområde 3301 sosialhjelp er det lagt inn en reduksjon med ,- i beregnet økonomisk sosialhjelp i forhold til budsjett Dette må ses i sammenheng med at det er ført opp ,- i kvalifiseringsstønad. Erfaringer fra 2010 viser at flere inn på kvalifiseringsprogrammet gir lavere utbetalinger av øk. sosialhjelp. Fra og med inntektsåret 2011 er den statlige støtten til kvalifiseringsprogrammet gått inn i rammetilskuddet. Tilskudd Koppmolla er beholdt på samme nivå som tidligere år, kun indeksjustert. Rådmannen legger ikke inn den økningen som ble vedtatt av KST våren 2010 da forutsetningen for denne ikke er oppfylt fra Koppmollas side. Beløp til skjenkekontroll er videreført, men det er ikke tatt stilling til alternativ organisering av denne etter at gjeldende avtale med Securitas går ut i mars Ansvarsområde Barnevern Nordkyn barnevernstjeneste har hatt sitt første hele driftsår i Erfaringen så langt er gode og tjenesten videreføres med samme antall årsverk som i 2010, det vi si 3 årsverk. Kommunene er invitert til å søke på ekstra midler til styrking av barnevernet og rådmannen går inn for at Gamvik og Lebesby kommuner sammen søker på midler tilsvarende 50% stilling for å styrke barnevernstjensten på Nordkyn. Det legges ikke inn noe i budsjettet pr dato, verken på inntekts- eller utgiftssida, da det er mange kommuner som vil søke på de vel 4 millioner kroner som fylkesmannen i Finnmark har fått tildelt til formålet. Av andre endringer kan nevnes: Interkommunalt barnevernsprosjekt i Øst Finnmark er satt opp med kostnad 0,-. Kostnaden kan dekkes gjennom bruk av fond gjenstående etter barnevernsprosjektet som ble avsluttet i

6 Driftskostnader til dataprogram og nettløsning via Tana kommune er lagt inn under ansvarsområde 3309, jfr det som er sagt under ansvarsområde Ansvarsområde 3311 barnevern Gamvik er justert grunnet bortfall av avtale som ga en lønnskostnad. Det er også tatt med vel ,- til lønn støttekontakter. Ansvarsområde Helsetjenester Rådmannen har lagt inn en kostnad på ,- som Gamvik kommunes andel for 2011 i prosjektet Midt Finnmark Helsehus, et fellesprosjekt med kommunene Karasjok, Porsanger og Lebesby med bakgrunn i samhandlingsreformen. Det er bevilget betydelig med ekstern støtte til prosjektet, derav den lave kostnaden i Det har i løpet av 2010 vært stor fokus på kapasitetsnivået for kommunale institusjonsplasser beregnet i % av befolkningen med alder over 80 år. Gamvik kommune kommer godt ut av en slik sammenligning. Erfaring fra 2010 viser også at det har vært et relativt lavt belegg på institusjonsplasser gjennom året. Det har medført at kommunen har kunnet selge plasser til nabokommunen høsten Beløpet som kommer inn i 2010 forventes å ligge på vel ,- Rådmannen legger til grunn at Gamvik kommune i 2011 fremdeles skal selge plasser til nabokommunen og da gjennom hele året Denne inntektspost er øket til kr ,- i 2011, og innebærer utleie av 2,6 institusjonsplasser hele året (1 fast plass til kr 1900/døgn og øvrig utleie til kr 2198/døgn). (pr. desember 2010 leier Lebesby kommune 3 institusjonsplasser). Rådmannen vurderer mulighetene for å utvide romkapasiteten med 2 plasser med relativt lave ombygningskostnader (som evt må tas på investeringsbudsjettet). Dette vil på kort sikt øke kapasiteten for utleie av plasser til Lebesby kommune, og på noe lengre sikt ivareta eget behov for større kapasitet på institusjonsplasser relatert til fremtidig endring i befolkningens alderssammensetning og konsekvenser av samhandlingsreformen. I avdeling helse har det i 2010 vært i gang et prøveprosjekt med oppbemanning av til sammen 190% stillingsressurs fordelt på hjemmesykepleien og institusjonsdrift. I foreliggende situasjon finner ikke rådmannen plass til å videreføre tiltaket. Tiltaket har vært i drift i så kort tid, blant annet på grunn av at det tok såpass langt tid å få oppbemanningen på plass, at det ikke har vært foretatt en fullstendig evaluering av tiltaket. Noen erfaringer kan dog ses. Fra sektoren foreligger følgende vurdering: 6

7 Sykefraværet (egenmelding/sykemelding) har gått betydelig ned i Det er usikkert om dette kan relateres til oppbemanningen, men det skal ikke ses bort fra at det kan ha en viss sammenheng med denne. Ikke bruk av (korttids-) vikarer fra vikarbyrå i 2010, mot en bruk i 2009 tilsvarende kostnader på ca 1,1 mill. bruk av vikar. Dette resulterer i mindre utskiftning av personell, mindre opplæring av nye, forefallende arbeid/faste oppgaver ivaretas av alle, større grad av felles ansvar for arbeidsplassen (ikke drop-in). Bruk av vikarbyrå kan igjen øke, som en konsekvens av eneste tilgjengelige vikarer ved akutt fravær. Reduksjon i stillinger vil bety at færre faste vikarer er tilknyttet arbeidsplassen, og da færre å tilkalle ved fravær, lavere grad av fleksibilitet. Ved korttidsfravær kan dette resultere i økt bruk av overtid. Oppbemanningen har delvis vært brukt til å tilby flere høyere stillingsbrøk, dette faller bort. Kan medføre at noen velger andre arbeidsplasser pga manglende forutsigbarhet knyttet til inntekt/stillingsprosent. Av tidligere erfaring vet vi at helgestillinger da blir stående ubesatt, dette må fylles med korttidsvikarer/overtid (økt slitasje på fast personale), og kontinuerlig arbeid med å kontakte vikarer for disse vaktene. Dette medfører også større utfordringer relatert til rekruttering av fagutdannet personell, noe som har vist seg betydelig lettere enn tidligere i Eksempelvis er det på sykestua en 60% sykepleierstilling som blir vanskelig å rekruttere til, denne har i oppbemanningsperioden vært økt til 100%. Vi har også flere utenlandske sykepleiere med foreløpig autorisasjon som hjelpepleiere i Norge. Disse er tatt inn i reduserte faste stillingsbrøker og fått 100% stilling i 2010 (noe som er kravet for å få arbeids- og oppholdstillatelse). Dette i påvente av prosessen med å skaffe seg norsk autorisasjon som sykepleier. Disse innehar en kompetanse som gjør at de kan bidra i større grad ved akutte situasjoner, til en lavere kostnad (lønn hjelpepleier). Større utfordringer med å få dekket utdanningspermisjoner av samme årsak som over, redusert stillingsbrøk. Alt sykefravær må erstattes med vikar, ingen buffer. Antatt økte reiseutgifter vikarer. Denne reduksjon samtidig som økte oppgaver til kommunene gjennom samhandlingsreformen, samt at utskrivningsklare pasienter blir et kommunalt ansvar fra dag 1 (fom dag 11 pr. d.d.) Lønnskostnader for å opprettholde denne oppbemanningen vil være ca kr ,- inkl. vakttillegg/sos. utgifter. Rådmannen har lagt inn i budsjettet en økt kostnad til opplæringsvakter for 2011 som ikke lå i budsjettet for 2010 for å ta høyde for økt behov for opplæring av vikarer som følge av oppbemanningen bortfaller. Det skal ellers pekes på at det kun er budsjettert med ,- i samlet sykepengerefusjon/fødselspengerefusjon for ansvarsområdene 3420 og 3430 i 2011 mot innkommet pr november 2010 på ,-. En eventuell økt vikarbruk i 2011 forventes å gi en forholdsmessig økning også i sykepengerefusjonen. 7

8 På ansvarsområdet 3440/3441 legetjenesten og legevakt er det lagt inn en uendret legebemanning med 50% stilling som kommuneoverlege(delt med Lebesby) og 100% kommunelege. Det er også lagt inn at kommunen mottar turnuskandidat både vår og høsthalvåret. Det er også videreført ordningen med medisinstudenter på linje med det som er i Arbeidet med etablering av Nordkyn legetjeneste fortsetter i Det vil bli lagt fram egen sak for politisk nivå tidlig i 2011 med forslag til organisering og avtaler med Lebesby kommune. Vikarbudsjetteringen på legekontoret må ses i sammenheng med uttak av fødselspermisjon. Rådmannen foreslår fortsatt vakanse i stillingen som psykiatrisk sykepleier i Reduserte lønnskostnader i.f.t. opprinnelig budsjett på ca kr ,- som følge av dette. Dette betyr følgende: Samme bemanning som 2010, 100% psyk.hjelpepleier. Rimelig godt/forsvarlig tilbud ut fra nåværende behov. Budsjettert med kr ,- til ekstrahjelp, mulighet til å leie psyk.sykepleier fra Lebesby kommune 1 dag annen hver uke til oppfølging av brukere med utvidet behov, samt veiledning av psyk. hjelpepleier. Vil i 2011 få faste månedlige besøk av psykolog fra DPS Lakselv som følger opp pasientene lokalt, forbedret tilbud i.f.t Helsesøstertjenesten er lagt inn med mindre endringer. Da helsesøster har 18 ukers studiepermisjon i 2011, betyr det at servicenivået må endres noe mot dagens situasjon da det kun er satt opp 5.000,- til vikar. Fra sektoren har rådmannen mottatt følgende innspill: Redusert kapasitet knyttet til forebyggende arbeid, som er satsningsområde relatert til folkehelsearbeidet nasjonalt. Dette gjelder også helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Noen oppgaver vil ikke kunne ivaretas, mens noen må ivaretas av andre enheter innenfor avd. helse (tuberkulinkontroller, reisevaksinering, influensavaksinering), eksempelvis legekontoret, og vil gi økt belastning der. Viser for øvrig til redegjørelse fra helsesøster i brev til adm v/helseleder av Vikarkostnad vil være ca ,- ved innleie av vikar 1,5 dager i uka i 18 uker tilsvarende studiepermisjon. 8

9 Ansvarsområde Kultur Det ligger inne en del endringer i forhold til Det vesentligste er at drift av alle kulturbygg er trukket ut av kulturkapittelet og lagt inn med egne ansvarsområder under kapittelet kommunale bygg. Følgende forhold bør ellers kommenteres: Det er foretatt en liten reduksjon på klubbarbeiderkontoen. Det har sammenheng med at årets oppbemanning grunnet kulturkonsulentens arbeid med interkommunalt ungdomsprosjekt vil avrundes sommeren 2011, se neste punkt. Det vil fremdeles være litt midler igjen til ekstra innleie. Ungdomsprosjektet på Nordkyn skulle vært avsluttet ved årsskiftet 2010/2011 men det er fremdeles midler igjen til ca 6 måneders drift. Det er derfor lagt inn at kulturkonsulent fortsetter med 40% engasjement i prosjektet fram til sommeren. Lønnskostnaden refunderes av prosjektet(lebesby kommune) Ungdomsfiskeprosjektet vil bli videreført i 2011 i regi av Nordkyn Utvikling KF (GNU). Det er lagt til grunn at kulturkonsulenten trekkes ut av sine ordinære oppgaver i fiskeperioden på inntil 3 måneder. Lønnskostnaden for denne perioden refunderes av GNU. Bibliotekstrukturen foreslås endret ved at filialene på Gamvik og Skjånes nedlegges fra Det er kommet inn et nytt ansvarsområde under kultur, 3533 frivillighetssentralen. Denne er lagt inn med netto årsvirkning på ca ,-. Det legges opp til 100% stilling som leder hele budsjettåret. Statlig refusjon er ført opp med ,- Ansvarsområde Teknisk administrasjon og drift Her ligger teknisk administrasjon med de faglige forvaltningsoppgavene samt kommunalteknisk drift som vann, avløp, feiing, renovasjon, veger og brann. For 2011 er det lagt inn en del endringer i forhold til De viktigste er: Under ansvarsområdet 4100 teknisk administrasjon er det lagt inn kostnader til stilling som teknisk sjef med full årsvirkning samt stillingen som byggforvalter. Samtidig er det redusert på kostnad til innleie av tjenester. Da innleie av tjenester i stor grad har vært belastet på investeringsbudsjettet i 2010, vil effekten bli at det vil bli betydelig mindre rom for innleide konsulenttjenester i 2011 med basis i at det 9

10 foreslåtte investeringsbudsjettet for 2011 er betydelig mindre enn årets vedtatte budsjett. Det er opprettet et nytt ansvarsområde, renhold hjemmehjelp. Her ligger alle utgifter og inntekter knyttet til hjelp i hjemmene(renhold). Det er også opprettet et nytt ansvarsområde 4102 administrasjon hjemmehjelp/renhold. Her ligger renholdsleders administrasjonsressurs samt en del felleskostnader knyttet til renholdsteamet. Øvrige renholdskostnader er fordelt på de enkelte bygg. Rådmannen foreslår å foreta en gjennomgang av bruk av bygg og arealberegning pr årsverk samt renholdsintensitet/metoder for hele renholdsteamet. Det legges inn en effektiviseringsgevinst på ,- som fordeles ut på de enkelte bygg etter gjennomført prosess. Personalsjef som har lang fagbakgrunn for bransjen settes til å lede prosessen. På byggesak og oppmåling foreslås det fremdeles å kjøpe inn tjenester. Gebyrinntektene for områdene er økt grunnet bedre oppfølging av innkrevingen i løpet av Ansvarsområde 4300 brannordningen er beholdt stort sett uendret. Det legges opp til betydelig mindre kjøp av tjenester enn det regnskap for 2010 vil vise grunnet opplæring av feier til å gjennomføre tilsyn med de såkalte 13 bygg samt kontroll og vedlikehold av slukkeutstyr på de kommunale bygg. Det er lagt inn kostnader til avlønning av brannsjef med ,-. Det har pågått samtaler med andre kommuner(sør Varanger) om ivaretakelse av denne funksjonen men dette er foreløpig ikke blitt noe av. Feiervesenet under ansvarsområde 4301 har fått en økt kostnad grunnet at feieren som hittil har vært i 50% stilling har økt sin stillingsprosent innenfor området til 80%. Dette er ikke en reell netto kostnad da hans stillingsprosent som vaktmester er redusert tilsvarende. Endringen av fordeling av stillingsressurs har bakgrunn i forrige punkt. Kommunalteknisk drift(uteseksjonen) er delt opp i funksjon 190(interne serviceenheter) og funksjon 320(kommunal næringsvirksomhet). Avinoravtalen er lagt inn under funksjon 320. Det er lagt inn et mindre behov for overtid i 2011 enn erfaringstall for Dette skyldes at det i 2010 har vært flere langtidssykmeldinger som har utløst overtid i turnus. Fra årsskiftet 2010/2011 vil bemanningen grunnet nyansettelser høsten 2010 beregnes å bli mer stabil enn den har vært i Det har vært foretatt en gjennomgang av bokførte kostnader på uteseksjonen i Dette har resultert i en endret fordeling av kostnader på områdene drivstoff, forsikringer og vedlikehold. Dette fører til en sterk reduksjon i spesielt drivstoff, der kostnaden for 2011 fordeles på riktig ansvarsområde. Ansvarsområdet 4401 veier, er lagt inn stort sett uendret fra budsjett

11 Ansvarsområde 4402 parker og grønt. Her er en 50% vaktmesterstilling trukket ut av budsjettet og overført og fordelt på kommunale bygg i likhet med de øvrige vaktmesterressurser. Det er satt av ,- til sommervikarer på grøntområdet. Ansvarsområdene 4500 og 4501(vann og avløp) inneholder flere endringer. Som følge av tilretteleggingstiltak etter arbeidsulykke på Mehamn lufthavn i februar 2010, legges det inn gradvis overføring av arbeidstaker til vann- og avløpsoperatør med tilskudd og tilretteleggingsmidler fra NAV. Dette er lagt inn under ansvarsområdene vann og avløp i budsjettforslaget for Tilretteleggingen/opplæringen vil pågå i inntil 2 år. Deretter legges stillingen varig inn under VA-området som driftsoperatør. Det er lagt inn en betydelig økt inntekt på gebyr for VA området. Dette gjelder spesielt for vann. Økningen må ses i sammenheng med ny forskrift som forventes vedtatt i KST i desembermøtet og som har sin bakgrunn i den lave inndekningsgraden på vann. Selvkostgraden for vann i 2009 var på kun 78%. På renovasjonskapittelet er det foretatt en gjennomgang og innmeldt endret behov til RASK AS (tidl FIMIL Næring AS). Dette reduserer kostnaden til renovasjon institusjon med betydelige beløp da abonnementstallene er redusert fra ca 190 til ca 95 inklusive det som viderefaktureres av kommunen til de næringsdrivende som fremdeles velger å opprettholde et standard husholdningsabonnement. For 2011 er også renovasjon for reindrift og hytter fjernet. Ansvarsområde Drift av kommunale bygg Hele dette kapittelet er nytt og er opprettet for å gi et bedre samsvar med den faktiske organisasjonsstrukturen og ikke minst muligheter for en langt bedre oversikt over hva drift av de kommunale bygg koster. Alle disse ansvarsområdene er underlagt kommunens byggforvalter. Kommunens vaktmesterressurser og renholdsressurser er lagt inn og fordelt på de enkelte bygg i forhold til byggenes størrelse og kompleksitet. Det samme gjelder øvrig drift som oppvarming, vedlikehold, forsikringer og ikke minst kommunale avgifter. Denne endringen gjør det tydeligere hva som er den enkelte sektors ansvar. Drift av bygg er teknisk sektor ansvar mens tilbudet som drives i de enkelte bygg er respektive sektorleders ansvar. For områdene vil rådmannen spesielt peke på følgende: Det legges opp til vakanse i en vaktmesterstilling fra ca og ut budsjettåret som følge av naturlig avgang. Tiltaket betinger at stilling som prosjektleder bygg 11

12 finansieres over investeringsbudsjettet ut hele Etter denne tid legges det opp til at prosjektlederen går inn i stillingen som ledende vaktmester. Tiltaket over betyr at kommunen fra og med mai 2011 kun vil ha 2,2 årsverk vaktmesterressurs tilgjengelig resten av året. Dette fordrer en gjennomgang av vaktmesteroppgavene for at det ikke skal gi utilsiktede utslag. Bassengene på Skjånes og i Gamvik foreslås varig stengt fra og med januar Dette frigjør oppvarmings, renholds og vedlikeholdsbehov som vil gi en varig økonomisk effekt. Rådmannen foreslår at det vurderes som et tiltak i løpet av de kommende to år en ytterligere sammenslåing/samlokalisering av tilbud for å frigjøre kommunale bygg med tilhørende kostnader. Det nevnes kort: - Biblioteket(allerede vedtatt flyttet til skolen i Mehamn) - Mehamn barnehage (flyttes til skolen) - Ungdomsklubben i Gamvik (flyttes til skolen) Det er laget et ansvarsområde benevnt som Fellesutgifter vedlikeholdsteam med ansvarsnummer her er lagt inn kostnader til leasingbiler, drivstoff til disse, kurs/opplæring, arbeidstøy etc som det er lite praktisk å splitte opp med små summer på 18 kommunale bygg. Ansvarsområdene Tilskudd eksterne Her ligger overføringer til kirka, de kommunale foretakene, museet i Gamvik samt Skjånesfondet. Følgende kommentarer til områdene: Det budsjetteres med en overføring til Museene for kystkultur og gjenreisning(gamvik Museum) på ,-. Inntekten for museets leie av Brodtkorblokalene er ført under ansvarsområdet for Brodtkorb som kommunalt bygg. Det budsjetteres med overføring til Kirkelig Fellesråd på linje med 2010 med tillegg av tilskudd vedtatt av KST i 2010 for å dekke de kommunale avgiftene(på linje med private kulturbygg uten faste inntekter) Overføringen til Gamvik Nordkyn Havn KF foreslås redusert til ,- mot ,- i opprinnelig budsjett for Årsaken er mindre aktivitet grunnet vakant havnesjef samt en samlet inntekt til selskapet i form av havneavgifter og eiendomsdrift på mellom 2,6 og 2,8 millioner kroner. Der er også budsjettert med en tilbakebetaling av lån gitt i 2010 i med ,-. 12

13 Overføringen til Gamvik Nordkyn Utvikling settes opp med et beløp på ,- som utgjør den kommunale egenandelen. Beløpet forutsetter at fylkeskommunen forlenger prosjektperioden slik det er gitt politiske signaler om. For å minske netto kostnaden på driftsbudsjettet, foreslås det at det benyttes et bundet driftsfond på ,- som er øremerket marin virksomhet som delfinansiering. Det skulle være prosjekter nok i handlingsplanen for selskapets drift i 2011 som hjemler en slik bruk. Ansvarsområdene Prosjekter Under disse områdene ligger festivaluka som utgjør en overføring til Nordkynfestivalen på ,- Samarbeid med vennskapskommunen, Onega, er også flyttet hit fra sin tidligere plassering under rådmannens ansvarsområde. For 2011 settes det opp en kostnad på ,- i prosjektet som i sin helhet finansieres gjennom bundet fond. Ansvarsområdene Finanser Skatteinntektene beregnes etter rammetilskuddsmodellen til ,- for Eiendomsskatten som ble innført i 2010 for verk og bruk utvides i 2011 også til å omfatte boliger og fritidseiendommer. Rådmannen foreslår at det vedtas 2 promille sats også for Beregnet inntekt samlet for budsjettåret settes til ,-. Under ansvarsområde 7010 rammetilskudd er det lagt inn en refusjon av mva opparbeidet i investeringsbudsjettet på ,-. Dette tilsvarer 60% av beregnet mva beløp på foreslått investeringsbudsjett. De resterende 40% vil bli værende i investeringsregnskapet. For de kommende år vil mva refusjonen fra investering som skal føres i driftsbudsjettet reduseres med 20% hvert år inntil det går ned i 0,- Rammetilskuddet i årets statsbudsjett er beregnet til ,-. I dette beløpet er inkludert innlemmelse av øremerket tilskudd til barnehager, kvalifiseringsordningen og krisesenter. Under samme ansvarsområde(7010) er det beregnet ,- i amortiseringstilskudd knyttet til omsorgsboliger og skolerenovering. 13

14 Ansvarsområdene 7020 og 7030(renter og avdrag) er i 2011 lagt inn med økning på til sammen ,- i forhold til opprinnelig budsjett for Årsaken kan for en stor del henføres til det store låneopptaket som ble foretatt i Under ansvarsområde 7040 tilleggsbevilgninger er det satt av ,- reservert lønnsøkning. Dette tilsvarer den lokale potten ved årets lønnsforhandlinger i kapittel 4. beløpene vil bli fordelt på de enkelte sektorer i tråd med forhandlingsresultatet for de enkelte forbund. For øvrig settes det av en liten pott på ca ,- til reservert tilleggsbevilgninger. Under ansvarsområde 7060 over/underskudd bruk/inndekning burde det ha vært tatt med inndekningen av tidligere års underskudd som har blitt strøket gjennom reguleringer i Ekskl. overføring til egenkapitalinnskudd KLP utgjør dette beløpet ,-. Dekning av tidligere års underskudd kan imidlertid ikke settes opp når det ikke er et driftsmessig overskudd i budsjettoppsettet som gir rom for dette. Som det framgår av saksframlegget og forslag til vedtak i årsbudsjett for 2011 inneholder rådmannens budsjettforslag betydelige kutt og tilpasninger for å få ned driftsnivået. Å skulle dekke inn ytterligere vel 3,8 millioner i tillegg ville ført til urealistiske kuttforslag som vanskelig vil la seg gjennomføre i praksis i løpet av ett budsjettår. Når det gjelder egenkapitaldelen til KLP på ,- har rådmannen funnet plass til inndekning av denne gjennom inntekter fra salg av eiendom til Avinor med samme beløp. Investeringsbudsjett 2011 Gamvik kommunes investeringsbudsjett for 2010 var særdeles ekspansivt med et brutto låneopptak på 15,9 millioner kroner. Kommunens lånegjeld vil ved utgangen av 2010 ligge på ca ,-. Dette er eksklusive den gjeld som påhviler Gamvik Nordkyn Havn KF. Som det framgår av kommentaren over, gir gjeldsnivået særdeles store utslag på rente og avdragsnivået. Takket være en stabil og lav rente i 2010 og prognoser om det samme for 2011, har kommunen unngått den helt store smellen. Som det er gjort rede for tidligere, vil hver % renteøkning gi en økt rentekostnad på opp mot ,-. Med budsjettert avdragsinnbetaling i 2011 på ,- må samlet låneopptak ikke overstige dette nivået for å unngå ytterligere økning i gjeldsnivået. Med bakgrunn i status på pågående investeringsprosjekt vil rådmannen likevel måtte legge opp til et investeringsnivå som betyr en ytterligere økning i lånegjeld, om enn beskjeden. Følgende tiltak foreslås i investeringsbudsjettet for 2011: 14

15 Nervei vannverk Tiltaket settes opp med en kostnad på ,- Vannforsyningen på Nervei skjer gjennom pumping av vann fra elva. Anlegget som ble montert på 1980 tallet er i ferd med å gå tett av sand og slam og må byttes ut. Det er innhentet tilbud på boring av nytt inntak i elva innafor en ramme på ,- Tiltaket finansieres ved låneopptak Utbedring etter langvarig vanninntrenging rådhuset Tiltaket settes opp med kostnad på ,-. Langvarig og gjentatt vanninntrenging i sokkeletasjen har ført til muggsoppdannelser og fuktskader på spisemessa. Inneklimaet i hele etasjen der hele økonomiavdelingen befinner seg påvirkes negativt av dette. For å få bukt med problemet må hele veggen fra hovedinngangen til rådhuset og rundt hjørnet graves fri og dreneres på nytt for å lede vannet bort. Innvendig må alt av plater og tapet på ytterveggene i spisemessa rives og bygges opp på nytt. Belegget må også sjekkes og mulig byttes i samme område. Tiltaket finansieres ved låneopptak Nødstrømsaggregat for krets skole/idrettshall/helsesenter Tiltaket settes opp med en kostnad på ,-. De senere år har nødstrømsaggregat flere ganger vært foreslått i investeringsbudsjettet. Tiltaket er imidlertid blitt strøket. Rådmannen viser til tidligere redegjørelser angående den beredskapsmessige status knyttet til manglende strømforsyning på rådhuset og også den underdimensjonerte nødstrømkapasiteten på helsesenteret. Kommunen har ved flere anledninger opplevd strømbrudd med mange timers varighet, senest i oktober 2010 med strømbrudd i 13 timer. Dette fører til at både skole, barnehage og rådhus blir ute av funksjon med de følger det har både for brukere og ansatte. Etter henvendelse fra administrasjonen under strømbruddet i oktober prøvde Nordkyn Kraftlag å kople et stort mobilt aggregat på ca 500 kw direkte på trafokratsen som ligger inne i idrettshallen. På grunn av en feil på aggregatet fungerte forsøket dessverre ikke. Det bekreftes imidlertid fra kraftlaget at det vil være mulig å kople et tilsvarende stort aggregat fast inn som nødstrøm som dekker hele kretsen. Dette vil føre til at både skole, barnehage, idrettshall og helsesenter vil kunne ha normal drift under selv langvarige strømutfall. Samtidig vil det eksisterende aggregat i kjelleren på helsesenteret kunne flyttes til rådhuset for å dekke 15

16 behovet der. Tiltaket vil gjøre Gamvik kommune betydelig mindre sårbar for strømutfall og kommunen vil kunne opprettholde tilnærmet normal drift i store bygg som også under et langvarig strømbrudd vil kunne benyttes som evakueringslokaler. Tiltaket finansieres ved låneopptak på ,- og beregnet tilskudd fra Nordkyn Kraftlag på samme beløp Renovering Mehamn skole - fullføring Tiltaket settes opp med en kostnad på ,-. Beløpet gir mulighet til videreføring av arbeidet med oppgraderingen av skolelokalene på følgende måte: De resterende rom i gammelfløyen i 2 etasje asbestsaneres og bygges opp igjen. Hyller, reoler og skap som i det gamle bygget var integrert i veggene kan erstattes med nye samt at den tekniske infrastrukturen kan oppgraderes Biblioteket kan renoveres ferdig Avlønning av 3 personer til gjennomføringen av prosjektet legges inn under tiltaket. Tiltaket finansieres ved låneopptak Oppgradering kjøkken/garderobe helsesenter Tiltaket settes opp med en kostnad på ,-. Tiltaket omfatter utskifting av gulv på kjøkkenet som er utslitt og ikke lenger tilfredsstiller hygieniske krav. Hjemmetjenestens ansatte har ikke tilfredsstillende garderobeforhold og det settes av midler innafor tiltaket til utbedring av disse. Tiltakene finansieres ved låneopptak Tilbakeføring Skjånesfondet Tiltaket settes opp med en kostnad på ,-. Tiltaket settes opp grunnet feilaktig dobbeltbelastning av fondet i 2009 knyttet til flytting av flytebrygger fra Mehamn til Skjånes. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 16

17 Brutto investeringsbudsjett etter foreliggende forslag er på totalt ,-. Med beregnet tilskudd på ,- betyr det et låneopptak på ,-. Forslaget vil bety en netto gjeldsøkning på ,- med den foreliggende budsjettering av innbetaling av avdrag i

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Mehamn samfunnshus Møtedato: 13.02.2009 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Siv Anita Steel, Inger Roren,Kai Brox, Elna Nilsen,

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Budsjettforslag til formannskapets

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer