BUDSJETT Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, Svein Tønnessen. rådmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann"

Transkript

1 BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, Svein Tønnessen rådmann 1

2 Ansvarsområdene Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer på politisk nivå, men det er foretatt en del mindre justeringer. De viktigste er: Erstatningsordningen for barnehjemsbarn ligger ikke inne i budsjett for Det er i 2010 belastet ca 5,9 millioner kroner til ordningen. Pr dato ligger det ikke flere søknader i oppreisningsutvalget som kan henføres til Gamvik kommune Leiebil på rådhuset avsluttes ved årsskiftet og kostnaden er fjernet. Avdeling helse har budsjettert med en ekstra leiebil til hjemmetjenesten og den 4WD bilen som er på rådhuset kan overføres til helseavdeling dersom ønskelig. Tilskudd Radio Mehamn på ,- er strøket. Revisjonskostnadene er splittet slik at kontrollutvalgssekretariatet er lagt inn under kostnaden til kontrollutvalg under ansvarsområde 1004 Ansvarsområdet 1104 sivilforsvaret, er satt i 0,-. Sivilforsvaret har flyttet ut av lokalene og rådmannen foreslår at kommunen sier opp leieavtalen med GNH. Ambulansetjenesten som i dag leier av oss innafor Sivilforsvarsavtalen, kan fra 2011 leie direkte fra GNH. Netto innspart beløp beregnes til ,-. Ansvarsområde 1202 bedriftshelsetjeneste er økt med ,- grunnet avvikling av NVH og innlemmelse i annen vernehelsetjeneste. På ansvarsområde 1300 EDB, er det en del endringer i fordelingen av kostnader. For å få riktig bilde av fordeling av kostnader til dataløsninger på de enkelte fagområder er en del av linjeleiekostnader og datautstyr/programvare fordelt på de enkelte tjenesteområder. Reguleringspremie i KLP for pensjonister og tidligere ansatte er satt opp med et beløp på ,- under ansvarsområde Disse kostnadene har tidligere blitt belastet den enkelte sektor der vedkommende har vært ansatt. Ansvarsområde Sentrale styringsorganer 2

3 Ansvarsområde 2201 rådhuset, drift, er fjernet fra sentrale styringsorganer og flyttet til eget ansvarsområde sammen med kommunale bygg i ansvarsserien 4600 og nedover. Flytting av alle bygg til egne ansvarsområder fører også til at husleieinntekter og -utgifter knyttet til de samme byggene er fjernet fra ansvarsområde 2200 servicekontoret. Bruttobudsjettet for servicekontoret er derfor betydelig redusert fra Det er lagt inn en uspesifisert sykepengerefusjon på ,- under ansvarsområde Denne er beregnet for all sykepengerefusjon for ansatte i lederteam, servicekontor og økonomiavdelingen og forutsetter at det ikke tas inn vikar ved sykefravær. Onegaprosjekt er flyttet fra ansvarsområde 2000 og lagt inn under eget ansvarsområde under prosjekt i ansvarsserien Ansvarsområde Skole og barnehagedrift Voksenopplæring 3101 Lønnsutg. er regnet ut fra 19,7% (av snittlønn ) Lærebok er økt med i forhold til 2010 PPD Kostnaden er økt med i forhold til Årsaken skyldes økte pensjonskostnader for selskapet knyttet til lønns- og G-regulering for tidligere tilsatte. Ansvarsområde 3103 skoleadministrasjon, er det tatt høyde for lønnsøkning etter gjennomførte forhandlinger. Kontorutgifter og reiser er redusert med til sammen ,- På ansvarsområde 3104 felles undervisning er SFO foreldrebetaling flyttet til SFOansvarsområdene. Betalingssatsene pr måned for SFO er redusert med 100,- fra 2010 nivå med bakgrunn i fratrekk av faktisk SFO tid grunnet ordningen med gratis leksehjelp. Kurs/reisebudsjett er redusert med Dette er i overkant av hva rådmannen finner forsvarlig. Bl a er det behov for spes. Utdanning i forbindelse med barn med spesielt behov. Vi har fått økt kostnad til fosterbarn med opplæring i annen kommune med et beløp på Dette vil økes ytterligere i takt med antall spesialundervisningstimer som blir gitt. Ansvarsområde 3105 skolefrokost er lagt inn med en redusert lønnskostnad på ,-. Det legges opp til en stillingsreduksjon fra på 47% gjennom større grad av elevdrevet skolefrokostordning på Mehamn skole. Ansvarsområde 3106 RSK Midt-Finnmark finansieres gjennom bruk av fondsmidler. Det ligger såpass store beløp igjen at dette vil kunne sikre opplæring av ansatte i 3

4 skolesektoren selv om det er foretatt en betydelig reduksjon på kurs/reisepostene under ansvarsområde Den kulturelle skolesekken under ansvarsområde 3107 finansieres gjennom bruk av midler satt av på egen konto. Mehamn skole Lønnsbudsjettet er lagt inn med 5-deling av skolen høsten Dette gir beregnet ramme på 279t mot dagens 354 t. 5-deling utgjør ca 12,4 årsverk (inkl seniortillegg) forutsatt at ikke delinga gir større behov for spesialundervisning. Budsjettet inneholder også reduksjon i forhold til lærebøker (skal reduseres ytterligere 2300 pr elev), klesgodtgjørelse og skyss med Følgende arter er økt: kontorutgifter, abonnement, kopiering, telefon og programvare med til sammen mens styrkingstiltakene innført i 2010 er fjernet i sin helhet. Det siste gjelder alle skolene. Refusjon fødselspenger og refusjon sykelønn er lagt inn i forhold til budsjettert vikarbruk. Gamvik skole videreføres stort sett som i Lønnskostnaden er redusert i forhold til mindre utgifter høsten 2011 da det ikke vil være noen elever som starter i 1. klasse. Midler til lærebøker er redusert til samme nivå pr elev som de andre skolene. Skjånes skole ligger inne med et økt lønnsbudsjett grunnet økt assistentbehov knyttet til 6 åring fra Nervei som må tilbys ledsagertjeneste med båt hver skoledag. Midler til lærebøker er redusert som for de andre skolene. Det ligger inne et økt forbruksbudsjett som hovedsakelig skyldes innkjøp av ny kopimaskin. Kulturskolen er beregnet med utgangspunkt i 15% fast stilling. Det er lagt inn mindre kjøp av timebasert kompetanse. SFO-Mehamn foreslås flyttet til barnehagen fra Det gir en reduksjon i stilling som assistent/daglig leder. SFO-Gamvik foreslås lagt ned fra grunnet lavt behov (2 søkere deler 1 plass) Videregående/LOSA/studiesenter. All lønn og refusjon for lønn i forbindelse med videregående opplæring ligger inne under ansvarsområde 3150 nå. Det er også lagt inn en liten lønnsressurs for veileder på studiesenteret samt en liten post på kjøp av tjenester, til sammen ca ,- Funksjonen som veileder bør kunne ivaretas av veileder for LOSA gjennom en økt stillingsprosent. Barnehageområdet er satt opp med videreføring av dagens struktur der det kun gis et barnehagetilbud i Mehamn. Statstilskuddet til barnehager er lagt inn i rammetilskuddet, noe som gir en betydelig økt netto kostnad på ansvarsområdet. Leke og arbeidsmateriell er satt opp med ,- noe utgjør ca 1200,- pr barn beregnet ut fra et snittbelegg gjennom året på 25 barn. Bemanningen videreføres slik den er i dag (SFO inn). 4

5 Ansvarsområde NAV/sosialtjenester Under ansvarsområde sosialkontoret, ligger det inne avlønning av 2 fagstillinger. 50% av den ene stillingen leies ut til Lebesby kommune der vedkommende går inn i en ledig stilling i Nav systemet etter en omrokering med barnevernet. Gamvik kommune mottar refusjon for alle kostnader knyttet til denne 50% stillingen. Andel drift Nav er satt opp med en kostnad på ,-. Dette dekker kommunal andel av lokalleie, andel av lederstilling (25%) og andel av øvrig drift. Under ansvarsområde 3301 sosialhjelp er det lagt inn en reduksjon med ,- i beregnet økonomisk sosialhjelp i forhold til budsjett Dette må ses i sammenheng med at det er ført opp ,- i kvalifiseringsstønad. Erfaringer fra 2010 viser at flere inn på kvalifiseringsprogrammet gir lavere utbetalinger av øk. sosialhjelp. Fra og med inntektsåret 2011 er den statlige støtten til kvalifiseringsprogrammet gått inn i rammetilskuddet. Tilskudd Koppmolla er beholdt på samme nivå som tidligere år, kun indeksjustert. Rådmannen legger ikke inn den økningen som ble vedtatt av KST våren 2010 da forutsetningen for denne ikke er oppfylt fra Koppmollas side. Beløp til skjenkekontroll er videreført, men det er ikke tatt stilling til alternativ organisering av denne etter at gjeldende avtale med Securitas går ut i mars Ansvarsområde Barnevern Nordkyn barnevernstjeneste har hatt sitt første hele driftsår i Erfaringen så langt er gode og tjenesten videreføres med samme antall årsverk som i 2010, det vi si 3 årsverk. Kommunene er invitert til å søke på ekstra midler til styrking av barnevernet og rådmannen går inn for at Gamvik og Lebesby kommuner sammen søker på midler tilsvarende 50% stilling for å styrke barnevernstjensten på Nordkyn. Det legges ikke inn noe i budsjettet pr dato, verken på inntekts- eller utgiftssida, da det er mange kommuner som vil søke på de vel 4 millioner kroner som fylkesmannen i Finnmark har fått tildelt til formålet. Av andre endringer kan nevnes: Interkommunalt barnevernsprosjekt i Øst Finnmark er satt opp med kostnad 0,-. Kostnaden kan dekkes gjennom bruk av fond gjenstående etter barnevernsprosjektet som ble avsluttet i

6 Driftskostnader til dataprogram og nettløsning via Tana kommune er lagt inn under ansvarsområde 3309, jfr det som er sagt under ansvarsområde Ansvarsområde 3311 barnevern Gamvik er justert grunnet bortfall av avtale som ga en lønnskostnad. Det er også tatt med vel ,- til lønn støttekontakter. Ansvarsområde Helsetjenester Rådmannen har lagt inn en kostnad på ,- som Gamvik kommunes andel for 2011 i prosjektet Midt Finnmark Helsehus, et fellesprosjekt med kommunene Karasjok, Porsanger og Lebesby med bakgrunn i samhandlingsreformen. Det er bevilget betydelig med ekstern støtte til prosjektet, derav den lave kostnaden i Det har i løpet av 2010 vært stor fokus på kapasitetsnivået for kommunale institusjonsplasser beregnet i % av befolkningen med alder over 80 år. Gamvik kommune kommer godt ut av en slik sammenligning. Erfaring fra 2010 viser også at det har vært et relativt lavt belegg på institusjonsplasser gjennom året. Det har medført at kommunen har kunnet selge plasser til nabokommunen høsten Beløpet som kommer inn i 2010 forventes å ligge på vel ,- Rådmannen legger til grunn at Gamvik kommune i 2011 fremdeles skal selge plasser til nabokommunen og da gjennom hele året Denne inntektspost er øket til kr ,- i 2011, og innebærer utleie av 2,6 institusjonsplasser hele året (1 fast plass til kr 1900/døgn og øvrig utleie til kr 2198/døgn). (pr. desember 2010 leier Lebesby kommune 3 institusjonsplasser). Rådmannen vurderer mulighetene for å utvide romkapasiteten med 2 plasser med relativt lave ombygningskostnader (som evt må tas på investeringsbudsjettet). Dette vil på kort sikt øke kapasiteten for utleie av plasser til Lebesby kommune, og på noe lengre sikt ivareta eget behov for større kapasitet på institusjonsplasser relatert til fremtidig endring i befolkningens alderssammensetning og konsekvenser av samhandlingsreformen. I avdeling helse har det i 2010 vært i gang et prøveprosjekt med oppbemanning av til sammen 190% stillingsressurs fordelt på hjemmesykepleien og institusjonsdrift. I foreliggende situasjon finner ikke rådmannen plass til å videreføre tiltaket. Tiltaket har vært i drift i så kort tid, blant annet på grunn av at det tok såpass langt tid å få oppbemanningen på plass, at det ikke har vært foretatt en fullstendig evaluering av tiltaket. Noen erfaringer kan dog ses. Fra sektoren foreligger følgende vurdering: 6

7 Sykefraværet (egenmelding/sykemelding) har gått betydelig ned i Det er usikkert om dette kan relateres til oppbemanningen, men det skal ikke ses bort fra at det kan ha en viss sammenheng med denne. Ikke bruk av (korttids-) vikarer fra vikarbyrå i 2010, mot en bruk i 2009 tilsvarende kostnader på ca 1,1 mill. bruk av vikar. Dette resulterer i mindre utskiftning av personell, mindre opplæring av nye, forefallende arbeid/faste oppgaver ivaretas av alle, større grad av felles ansvar for arbeidsplassen (ikke drop-in). Bruk av vikarbyrå kan igjen øke, som en konsekvens av eneste tilgjengelige vikarer ved akutt fravær. Reduksjon i stillinger vil bety at færre faste vikarer er tilknyttet arbeidsplassen, og da færre å tilkalle ved fravær, lavere grad av fleksibilitet. Ved korttidsfravær kan dette resultere i økt bruk av overtid. Oppbemanningen har delvis vært brukt til å tilby flere høyere stillingsbrøk, dette faller bort. Kan medføre at noen velger andre arbeidsplasser pga manglende forutsigbarhet knyttet til inntekt/stillingsprosent. Av tidligere erfaring vet vi at helgestillinger da blir stående ubesatt, dette må fylles med korttidsvikarer/overtid (økt slitasje på fast personale), og kontinuerlig arbeid med å kontakte vikarer for disse vaktene. Dette medfører også større utfordringer relatert til rekruttering av fagutdannet personell, noe som har vist seg betydelig lettere enn tidligere i Eksempelvis er det på sykestua en 60% sykepleierstilling som blir vanskelig å rekruttere til, denne har i oppbemanningsperioden vært økt til 100%. Vi har også flere utenlandske sykepleiere med foreløpig autorisasjon som hjelpepleiere i Norge. Disse er tatt inn i reduserte faste stillingsbrøker og fått 100% stilling i 2010 (noe som er kravet for å få arbeids- og oppholdstillatelse). Dette i påvente av prosessen med å skaffe seg norsk autorisasjon som sykepleier. Disse innehar en kompetanse som gjør at de kan bidra i større grad ved akutte situasjoner, til en lavere kostnad (lønn hjelpepleier). Større utfordringer med å få dekket utdanningspermisjoner av samme årsak som over, redusert stillingsbrøk. Alt sykefravær må erstattes med vikar, ingen buffer. Antatt økte reiseutgifter vikarer. Denne reduksjon samtidig som økte oppgaver til kommunene gjennom samhandlingsreformen, samt at utskrivningsklare pasienter blir et kommunalt ansvar fra dag 1 (fom dag 11 pr. d.d.) Lønnskostnader for å opprettholde denne oppbemanningen vil være ca kr ,- inkl. vakttillegg/sos. utgifter. Rådmannen har lagt inn i budsjettet en økt kostnad til opplæringsvakter for 2011 som ikke lå i budsjettet for 2010 for å ta høyde for økt behov for opplæring av vikarer som følge av oppbemanningen bortfaller. Det skal ellers pekes på at det kun er budsjettert med ,- i samlet sykepengerefusjon/fødselspengerefusjon for ansvarsområdene 3420 og 3430 i 2011 mot innkommet pr november 2010 på ,-. En eventuell økt vikarbruk i 2011 forventes å gi en forholdsmessig økning også i sykepengerefusjonen. 7

8 På ansvarsområdet 3440/3441 legetjenesten og legevakt er det lagt inn en uendret legebemanning med 50% stilling som kommuneoverlege(delt med Lebesby) og 100% kommunelege. Det er også lagt inn at kommunen mottar turnuskandidat både vår og høsthalvåret. Det er også videreført ordningen med medisinstudenter på linje med det som er i Arbeidet med etablering av Nordkyn legetjeneste fortsetter i Det vil bli lagt fram egen sak for politisk nivå tidlig i 2011 med forslag til organisering og avtaler med Lebesby kommune. Vikarbudsjetteringen på legekontoret må ses i sammenheng med uttak av fødselspermisjon. Rådmannen foreslår fortsatt vakanse i stillingen som psykiatrisk sykepleier i Reduserte lønnskostnader i.f.t. opprinnelig budsjett på ca kr ,- som følge av dette. Dette betyr følgende: Samme bemanning som 2010, 100% psyk.hjelpepleier. Rimelig godt/forsvarlig tilbud ut fra nåværende behov. Budsjettert med kr ,- til ekstrahjelp, mulighet til å leie psyk.sykepleier fra Lebesby kommune 1 dag annen hver uke til oppfølging av brukere med utvidet behov, samt veiledning av psyk. hjelpepleier. Vil i 2011 få faste månedlige besøk av psykolog fra DPS Lakselv som følger opp pasientene lokalt, forbedret tilbud i.f.t Helsesøstertjenesten er lagt inn med mindre endringer. Da helsesøster har 18 ukers studiepermisjon i 2011, betyr det at servicenivået må endres noe mot dagens situasjon da det kun er satt opp 5.000,- til vikar. Fra sektoren har rådmannen mottatt følgende innspill: Redusert kapasitet knyttet til forebyggende arbeid, som er satsningsområde relatert til folkehelsearbeidet nasjonalt. Dette gjelder også helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Noen oppgaver vil ikke kunne ivaretas, mens noen må ivaretas av andre enheter innenfor avd. helse (tuberkulinkontroller, reisevaksinering, influensavaksinering), eksempelvis legekontoret, og vil gi økt belastning der. Viser for øvrig til redegjørelse fra helsesøster i brev til adm v/helseleder av Vikarkostnad vil være ca ,- ved innleie av vikar 1,5 dager i uka i 18 uker tilsvarende studiepermisjon. 8

9 Ansvarsområde Kultur Det ligger inne en del endringer i forhold til Det vesentligste er at drift av alle kulturbygg er trukket ut av kulturkapittelet og lagt inn med egne ansvarsområder under kapittelet kommunale bygg. Følgende forhold bør ellers kommenteres: Det er foretatt en liten reduksjon på klubbarbeiderkontoen. Det har sammenheng med at årets oppbemanning grunnet kulturkonsulentens arbeid med interkommunalt ungdomsprosjekt vil avrundes sommeren 2011, se neste punkt. Det vil fremdeles være litt midler igjen til ekstra innleie. Ungdomsprosjektet på Nordkyn skulle vært avsluttet ved årsskiftet 2010/2011 men det er fremdeles midler igjen til ca 6 måneders drift. Det er derfor lagt inn at kulturkonsulent fortsetter med 40% engasjement i prosjektet fram til sommeren. Lønnskostnaden refunderes av prosjektet(lebesby kommune) Ungdomsfiskeprosjektet vil bli videreført i 2011 i regi av Nordkyn Utvikling KF (GNU). Det er lagt til grunn at kulturkonsulenten trekkes ut av sine ordinære oppgaver i fiskeperioden på inntil 3 måneder. Lønnskostnaden for denne perioden refunderes av GNU. Bibliotekstrukturen foreslås endret ved at filialene på Gamvik og Skjånes nedlegges fra Det er kommet inn et nytt ansvarsområde under kultur, 3533 frivillighetssentralen. Denne er lagt inn med netto årsvirkning på ca ,-. Det legges opp til 100% stilling som leder hele budsjettåret. Statlig refusjon er ført opp med ,- Ansvarsområde Teknisk administrasjon og drift Her ligger teknisk administrasjon med de faglige forvaltningsoppgavene samt kommunalteknisk drift som vann, avløp, feiing, renovasjon, veger og brann. For 2011 er det lagt inn en del endringer i forhold til De viktigste er: Under ansvarsområdet 4100 teknisk administrasjon er det lagt inn kostnader til stilling som teknisk sjef med full årsvirkning samt stillingen som byggforvalter. Samtidig er det redusert på kostnad til innleie av tjenester. Da innleie av tjenester i stor grad har vært belastet på investeringsbudsjettet i 2010, vil effekten bli at det vil bli betydelig mindre rom for innleide konsulenttjenester i 2011 med basis i at det 9

10 foreslåtte investeringsbudsjettet for 2011 er betydelig mindre enn årets vedtatte budsjett. Det er opprettet et nytt ansvarsområde, renhold hjemmehjelp. Her ligger alle utgifter og inntekter knyttet til hjelp i hjemmene(renhold). Det er også opprettet et nytt ansvarsområde 4102 administrasjon hjemmehjelp/renhold. Her ligger renholdsleders administrasjonsressurs samt en del felleskostnader knyttet til renholdsteamet. Øvrige renholdskostnader er fordelt på de enkelte bygg. Rådmannen foreslår å foreta en gjennomgang av bruk av bygg og arealberegning pr årsverk samt renholdsintensitet/metoder for hele renholdsteamet. Det legges inn en effektiviseringsgevinst på ,- som fordeles ut på de enkelte bygg etter gjennomført prosess. Personalsjef som har lang fagbakgrunn for bransjen settes til å lede prosessen. På byggesak og oppmåling foreslås det fremdeles å kjøpe inn tjenester. Gebyrinntektene for områdene er økt grunnet bedre oppfølging av innkrevingen i løpet av Ansvarsområde 4300 brannordningen er beholdt stort sett uendret. Det legges opp til betydelig mindre kjøp av tjenester enn det regnskap for 2010 vil vise grunnet opplæring av feier til å gjennomføre tilsyn med de såkalte 13 bygg samt kontroll og vedlikehold av slukkeutstyr på de kommunale bygg. Det er lagt inn kostnader til avlønning av brannsjef med ,-. Det har pågått samtaler med andre kommuner(sør Varanger) om ivaretakelse av denne funksjonen men dette er foreløpig ikke blitt noe av. Feiervesenet under ansvarsområde 4301 har fått en økt kostnad grunnet at feieren som hittil har vært i 50% stilling har økt sin stillingsprosent innenfor området til 80%. Dette er ikke en reell netto kostnad da hans stillingsprosent som vaktmester er redusert tilsvarende. Endringen av fordeling av stillingsressurs har bakgrunn i forrige punkt. Kommunalteknisk drift(uteseksjonen) er delt opp i funksjon 190(interne serviceenheter) og funksjon 320(kommunal næringsvirksomhet). Avinoravtalen er lagt inn under funksjon 320. Det er lagt inn et mindre behov for overtid i 2011 enn erfaringstall for Dette skyldes at det i 2010 har vært flere langtidssykmeldinger som har utløst overtid i turnus. Fra årsskiftet 2010/2011 vil bemanningen grunnet nyansettelser høsten 2010 beregnes å bli mer stabil enn den har vært i Det har vært foretatt en gjennomgang av bokførte kostnader på uteseksjonen i Dette har resultert i en endret fordeling av kostnader på områdene drivstoff, forsikringer og vedlikehold. Dette fører til en sterk reduksjon i spesielt drivstoff, der kostnaden for 2011 fordeles på riktig ansvarsområde. Ansvarsområdet 4401 veier, er lagt inn stort sett uendret fra budsjett

11 Ansvarsområde 4402 parker og grønt. Her er en 50% vaktmesterstilling trukket ut av budsjettet og overført og fordelt på kommunale bygg i likhet med de øvrige vaktmesterressurser. Det er satt av ,- til sommervikarer på grøntområdet. Ansvarsområdene 4500 og 4501(vann og avløp) inneholder flere endringer. Som følge av tilretteleggingstiltak etter arbeidsulykke på Mehamn lufthavn i februar 2010, legges det inn gradvis overføring av arbeidstaker til vann- og avløpsoperatør med tilskudd og tilretteleggingsmidler fra NAV. Dette er lagt inn under ansvarsområdene vann og avløp i budsjettforslaget for Tilretteleggingen/opplæringen vil pågå i inntil 2 år. Deretter legges stillingen varig inn under VA-området som driftsoperatør. Det er lagt inn en betydelig økt inntekt på gebyr for VA området. Dette gjelder spesielt for vann. Økningen må ses i sammenheng med ny forskrift som forventes vedtatt i KST i desembermøtet og som har sin bakgrunn i den lave inndekningsgraden på vann. Selvkostgraden for vann i 2009 var på kun 78%. På renovasjonskapittelet er det foretatt en gjennomgang og innmeldt endret behov til RASK AS (tidl FIMIL Næring AS). Dette reduserer kostnaden til renovasjon institusjon med betydelige beløp da abonnementstallene er redusert fra ca 190 til ca 95 inklusive det som viderefaktureres av kommunen til de næringsdrivende som fremdeles velger å opprettholde et standard husholdningsabonnement. For 2011 er også renovasjon for reindrift og hytter fjernet. Ansvarsområde Drift av kommunale bygg Hele dette kapittelet er nytt og er opprettet for å gi et bedre samsvar med den faktiske organisasjonsstrukturen og ikke minst muligheter for en langt bedre oversikt over hva drift av de kommunale bygg koster. Alle disse ansvarsområdene er underlagt kommunens byggforvalter. Kommunens vaktmesterressurser og renholdsressurser er lagt inn og fordelt på de enkelte bygg i forhold til byggenes størrelse og kompleksitet. Det samme gjelder øvrig drift som oppvarming, vedlikehold, forsikringer og ikke minst kommunale avgifter. Denne endringen gjør det tydeligere hva som er den enkelte sektors ansvar. Drift av bygg er teknisk sektor ansvar mens tilbudet som drives i de enkelte bygg er respektive sektorleders ansvar. For områdene vil rådmannen spesielt peke på følgende: Det legges opp til vakanse i en vaktmesterstilling fra ca og ut budsjettåret som følge av naturlig avgang. Tiltaket betinger at stilling som prosjektleder bygg 11

12 finansieres over investeringsbudsjettet ut hele Etter denne tid legges det opp til at prosjektlederen går inn i stillingen som ledende vaktmester. Tiltaket over betyr at kommunen fra og med mai 2011 kun vil ha 2,2 årsverk vaktmesterressurs tilgjengelig resten av året. Dette fordrer en gjennomgang av vaktmesteroppgavene for at det ikke skal gi utilsiktede utslag. Bassengene på Skjånes og i Gamvik foreslås varig stengt fra og med januar Dette frigjør oppvarmings, renholds og vedlikeholdsbehov som vil gi en varig økonomisk effekt. Rådmannen foreslår at det vurderes som et tiltak i løpet av de kommende to år en ytterligere sammenslåing/samlokalisering av tilbud for å frigjøre kommunale bygg med tilhørende kostnader. Det nevnes kort: - Biblioteket(allerede vedtatt flyttet til skolen i Mehamn) - Mehamn barnehage (flyttes til skolen) - Ungdomsklubben i Gamvik (flyttes til skolen) Det er laget et ansvarsområde benevnt som Fellesutgifter vedlikeholdsteam med ansvarsnummer her er lagt inn kostnader til leasingbiler, drivstoff til disse, kurs/opplæring, arbeidstøy etc som det er lite praktisk å splitte opp med små summer på 18 kommunale bygg. Ansvarsområdene Tilskudd eksterne Her ligger overføringer til kirka, de kommunale foretakene, museet i Gamvik samt Skjånesfondet. Følgende kommentarer til områdene: Det budsjetteres med en overføring til Museene for kystkultur og gjenreisning(gamvik Museum) på ,-. Inntekten for museets leie av Brodtkorblokalene er ført under ansvarsområdet for Brodtkorb som kommunalt bygg. Det budsjetteres med overføring til Kirkelig Fellesråd på linje med 2010 med tillegg av tilskudd vedtatt av KST i 2010 for å dekke de kommunale avgiftene(på linje med private kulturbygg uten faste inntekter) Overføringen til Gamvik Nordkyn Havn KF foreslås redusert til ,- mot ,- i opprinnelig budsjett for Årsaken er mindre aktivitet grunnet vakant havnesjef samt en samlet inntekt til selskapet i form av havneavgifter og eiendomsdrift på mellom 2,6 og 2,8 millioner kroner. Der er også budsjettert med en tilbakebetaling av lån gitt i 2010 i med ,-. 12

13 Overføringen til Gamvik Nordkyn Utvikling settes opp med et beløp på ,- som utgjør den kommunale egenandelen. Beløpet forutsetter at fylkeskommunen forlenger prosjektperioden slik det er gitt politiske signaler om. For å minske netto kostnaden på driftsbudsjettet, foreslås det at det benyttes et bundet driftsfond på ,- som er øremerket marin virksomhet som delfinansiering. Det skulle være prosjekter nok i handlingsplanen for selskapets drift i 2011 som hjemler en slik bruk. Ansvarsområdene Prosjekter Under disse områdene ligger festivaluka som utgjør en overføring til Nordkynfestivalen på ,- Samarbeid med vennskapskommunen, Onega, er også flyttet hit fra sin tidligere plassering under rådmannens ansvarsområde. For 2011 settes det opp en kostnad på ,- i prosjektet som i sin helhet finansieres gjennom bundet fond. Ansvarsområdene Finanser Skatteinntektene beregnes etter rammetilskuddsmodellen til ,- for Eiendomsskatten som ble innført i 2010 for verk og bruk utvides i 2011 også til å omfatte boliger og fritidseiendommer. Rådmannen foreslår at det vedtas 2 promille sats også for Beregnet inntekt samlet for budsjettåret settes til ,-. Under ansvarsområde 7010 rammetilskudd er det lagt inn en refusjon av mva opparbeidet i investeringsbudsjettet på ,-. Dette tilsvarer 60% av beregnet mva beløp på foreslått investeringsbudsjett. De resterende 40% vil bli værende i investeringsregnskapet. For de kommende år vil mva refusjonen fra investering som skal føres i driftsbudsjettet reduseres med 20% hvert år inntil det går ned i 0,- Rammetilskuddet i årets statsbudsjett er beregnet til ,-. I dette beløpet er inkludert innlemmelse av øremerket tilskudd til barnehager, kvalifiseringsordningen og krisesenter. Under samme ansvarsområde(7010) er det beregnet ,- i amortiseringstilskudd knyttet til omsorgsboliger og skolerenovering. 13

14 Ansvarsområdene 7020 og 7030(renter og avdrag) er i 2011 lagt inn med økning på til sammen ,- i forhold til opprinnelig budsjett for Årsaken kan for en stor del henføres til det store låneopptaket som ble foretatt i Under ansvarsområde 7040 tilleggsbevilgninger er det satt av ,- reservert lønnsøkning. Dette tilsvarer den lokale potten ved årets lønnsforhandlinger i kapittel 4. beløpene vil bli fordelt på de enkelte sektorer i tråd med forhandlingsresultatet for de enkelte forbund. For øvrig settes det av en liten pott på ca ,- til reservert tilleggsbevilgninger. Under ansvarsområde 7060 over/underskudd bruk/inndekning burde det ha vært tatt med inndekningen av tidligere års underskudd som har blitt strøket gjennom reguleringer i Ekskl. overføring til egenkapitalinnskudd KLP utgjør dette beløpet ,-. Dekning av tidligere års underskudd kan imidlertid ikke settes opp når det ikke er et driftsmessig overskudd i budsjettoppsettet som gir rom for dette. Som det framgår av saksframlegget og forslag til vedtak i årsbudsjett for 2011 inneholder rådmannens budsjettforslag betydelige kutt og tilpasninger for å få ned driftsnivået. Å skulle dekke inn ytterligere vel 3,8 millioner i tillegg ville ført til urealistiske kuttforslag som vanskelig vil la seg gjennomføre i praksis i løpet av ett budsjettår. Når det gjelder egenkapitaldelen til KLP på ,- har rådmannen funnet plass til inndekning av denne gjennom inntekter fra salg av eiendom til Avinor med samme beløp. Investeringsbudsjett 2011 Gamvik kommunes investeringsbudsjett for 2010 var særdeles ekspansivt med et brutto låneopptak på 15,9 millioner kroner. Kommunens lånegjeld vil ved utgangen av 2010 ligge på ca ,-. Dette er eksklusive den gjeld som påhviler Gamvik Nordkyn Havn KF. Som det framgår av kommentaren over, gir gjeldsnivået særdeles store utslag på rente og avdragsnivået. Takket være en stabil og lav rente i 2010 og prognoser om det samme for 2011, har kommunen unngått den helt store smellen. Som det er gjort rede for tidligere, vil hver % renteøkning gi en økt rentekostnad på opp mot ,-. Med budsjettert avdragsinnbetaling i 2011 på ,- må samlet låneopptak ikke overstige dette nivået for å unngå ytterligere økning i gjeldsnivået. Med bakgrunn i status på pågående investeringsprosjekt vil rådmannen likevel måtte legge opp til et investeringsnivå som betyr en ytterligere økning i lånegjeld, om enn beskjeden. Følgende tiltak foreslås i investeringsbudsjettet for 2011: 14

15 Nervei vannverk Tiltaket settes opp med en kostnad på ,- Vannforsyningen på Nervei skjer gjennom pumping av vann fra elva. Anlegget som ble montert på 1980 tallet er i ferd med å gå tett av sand og slam og må byttes ut. Det er innhentet tilbud på boring av nytt inntak i elva innafor en ramme på ,- Tiltaket finansieres ved låneopptak Utbedring etter langvarig vanninntrenging rådhuset Tiltaket settes opp med kostnad på ,-. Langvarig og gjentatt vanninntrenging i sokkeletasjen har ført til muggsoppdannelser og fuktskader på spisemessa. Inneklimaet i hele etasjen der hele økonomiavdelingen befinner seg påvirkes negativt av dette. For å få bukt med problemet må hele veggen fra hovedinngangen til rådhuset og rundt hjørnet graves fri og dreneres på nytt for å lede vannet bort. Innvendig må alt av plater og tapet på ytterveggene i spisemessa rives og bygges opp på nytt. Belegget må også sjekkes og mulig byttes i samme område. Tiltaket finansieres ved låneopptak Nødstrømsaggregat for krets skole/idrettshall/helsesenter Tiltaket settes opp med en kostnad på ,-. De senere år har nødstrømsaggregat flere ganger vært foreslått i investeringsbudsjettet. Tiltaket er imidlertid blitt strøket. Rådmannen viser til tidligere redegjørelser angående den beredskapsmessige status knyttet til manglende strømforsyning på rådhuset og også den underdimensjonerte nødstrømkapasiteten på helsesenteret. Kommunen har ved flere anledninger opplevd strømbrudd med mange timers varighet, senest i oktober 2010 med strømbrudd i 13 timer. Dette fører til at både skole, barnehage og rådhus blir ute av funksjon med de følger det har både for brukere og ansatte. Etter henvendelse fra administrasjonen under strømbruddet i oktober prøvde Nordkyn Kraftlag å kople et stort mobilt aggregat på ca 500 kw direkte på trafokratsen som ligger inne i idrettshallen. På grunn av en feil på aggregatet fungerte forsøket dessverre ikke. Det bekreftes imidlertid fra kraftlaget at det vil være mulig å kople et tilsvarende stort aggregat fast inn som nødstrøm som dekker hele kretsen. Dette vil føre til at både skole, barnehage, idrettshall og helsesenter vil kunne ha normal drift under selv langvarige strømutfall. Samtidig vil det eksisterende aggregat i kjelleren på helsesenteret kunne flyttes til rådhuset for å dekke 15

16 behovet der. Tiltaket vil gjøre Gamvik kommune betydelig mindre sårbar for strømutfall og kommunen vil kunne opprettholde tilnærmet normal drift i store bygg som også under et langvarig strømbrudd vil kunne benyttes som evakueringslokaler. Tiltaket finansieres ved låneopptak på ,- og beregnet tilskudd fra Nordkyn Kraftlag på samme beløp Renovering Mehamn skole - fullføring Tiltaket settes opp med en kostnad på ,-. Beløpet gir mulighet til videreføring av arbeidet med oppgraderingen av skolelokalene på følgende måte: De resterende rom i gammelfløyen i 2 etasje asbestsaneres og bygges opp igjen. Hyller, reoler og skap som i det gamle bygget var integrert i veggene kan erstattes med nye samt at den tekniske infrastrukturen kan oppgraderes Biblioteket kan renoveres ferdig Avlønning av 3 personer til gjennomføringen av prosjektet legges inn under tiltaket. Tiltaket finansieres ved låneopptak Oppgradering kjøkken/garderobe helsesenter Tiltaket settes opp med en kostnad på ,-. Tiltaket omfatter utskifting av gulv på kjøkkenet som er utslitt og ikke lenger tilfredsstiller hygieniske krav. Hjemmetjenestens ansatte har ikke tilfredsstillende garderobeforhold og det settes av midler innafor tiltaket til utbedring av disse. Tiltakene finansieres ved låneopptak Tilbakeføring Skjånesfondet Tiltaket settes opp med en kostnad på ,-. Tiltaket settes opp grunnet feilaktig dobbeltbelastning av fondet i 2009 knyttet til flytting av flytebrygger fra Mehamn til Skjånes. Tiltaket finansieres ved låneopptak. 16

17 Brutto investeringsbudsjett etter foreliggende forslag er på totalt ,-. Med beregnet tilskudd på ,- betyr det et låneopptak på ,-. Forslaget vil bety en netto gjeldsøkning på ,- med den foreliggende budsjettering av innbetaling av avdrag i

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER

BUDSJETTREGULERINGER DRIFT PR SEPTEMBER Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 22.09.2010 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012. Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2012 Tertialrapport for 1.tertial 2012 LEBESBY KOMMUNE mandag, 14. mai 2012 TERTIALRAPPORT 1.2012 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Gamvik kommune Møtested: rådmannskontoret Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal, Harald Hansen: Forfall:

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Sak 76/14 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 02.12.2014 Tid: kl. 09:00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/14 14/707 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 - Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Oppdatert etter formannskapets møte 27.11. DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: BEFOLKNINGSUTVIKLING:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010 - Rådmannens forslag til formannskapets møte 01.12.09 Mehamn 20.11.09 Svein Tønnessen 1 Innhold Innholdsfortegnelse Side 2 Innledning og status Side 3 Lånegjeld.. Side 3

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Oppdatert fra formannskapets møte 01.12 - innstilling til kommunestyret 1 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016

GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016 GAMVIK KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2016 - Tekstdel med forutsetninger og omtale av de enkelte sektorer Rådmannens innstilling til formannskapet. 1 DEMOGRAFISKE OG ØKONOMISKE FORUTSETNINGER: BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0

0 0 0 Kjøp av varer og tj egenprod 0 0 0. 0 0 0 Finansinntekter og finanser 0 0 0 Kommunestyre og formannskap 0 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 100290 Kjøp av varer og tj egenprod 0.01209 Andre driftsutgifter Kjøp av varer og tj egenprod 900990 Finansinntekter og finanser 0.06700 Salg av fast eiendom Finansinntekter

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

BUDSJETT 2013. Rådmannens grunnlagsdokument med sektorvis omtale til talldelen etter formannskapets innstillingsmøte 27.11. Mehamn, 27.11.

BUDSJETT 2013. Rådmannens grunnlagsdokument med sektorvis omtale til talldelen etter formannskapets innstillingsmøte 27.11. Mehamn, 27.11. BUDSJETT 2013 Rådmannens grunnlagsdokument med sektorvis omtale til talldelen etter formannskapets innstillingsmøte 27.11 Mehamn, 27.11.12 Svein Tønnessen rådmann 1 Innledning Det vises til vedlagte budsjettrapport

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 13/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag 08.10.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010)

2015 2016 2017 2018 Totalt. Sted Ansvar: AVDRAG (7010) Kapittel : Usorterte tiltak 44: Avdragsutsettelse De budsjettmessige utfordringene er store for 2015. For å kunne tilpasse driften (redusere stillinger/ansatte) trengsdet tid. Erfaringsmessig vil reduksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannskontoret. Møtedato: 27.11.2013 Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2013/575-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2013 - Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer