De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård."

Transkript

1 Arkitektonisk kvalitet i urbane boligprosjekter Basert på foredrag for Kommunal- og forvaltningskomiteen Sivilarkitekt MNAL Bård Isdahl, Norsk Form Hva begrepet arkitektonisk kvalitet innebærer, avhenger av hvem som snakker. Men mange fagfolk opererer med en skala av kvaliteter fra det skjønnsmessige til det konkrete og målbare. Eller fra det flyktige til det mer håndfaste. I den målbare og håndfaste enden av skalaen befinner vi oss langt fra smak og behag, men desto nærmere arkitekturens økonomiske og politiske grunnlag Dokumentnavn Dokumentnavn 3 Personlig liker jeg den ene av disse to fasadene bedre enn den andre. Men hvis jeg skal begrunne det, må jeg bruke ord som proporsjonering, musikalitet, variasjon, tyngde og letthet ord som også brukes i kunstfeltet. Vi er inne på internfaglige tradisjoner og trender, på skjønnsmessige vurderinger, vi har ene foten innenfor Smak og behag. De to fasadene tilhører samme bygård. De utgjør en vegg i hver sitt uterom mot gate og gård Dokumentnavn 5 Figuren til venstre er tvetydig. Det hvite feltet er både en vase og et mellomrom mellom to ansikter. Arkitektur er tvetydig på en lignende måte, den kan både oppfattes som objekter og rom. Det følgende handler om arkitektur som mellomrom. Vi holder oss til den tette byen, og eksemplene er hentet fra Oslo. Men poengene kan også anvendes på de mellomstore norske byene. I dag er det politisk enighet om å fortette byene våre. Grunnene til dette er primært av økonomisk og miljømessig art: 1

2 Høy etterspørsel gir høye priser. I 1985 kostet en ny 50 m2 leilighet i Oslo indre by under 2 gj.snittlige årslønner mot over 6 årslønner i dag. Høye tomte- og byggekostnader gir høye inntjeningskrav hos utbyggerne, som stadig forsøker å presse opp utnyttelsen av tomtene Dokumentnavn 7 Komprimering av byen, dvs av bygninger og infrastruktur, bidrar til å redusere transporten og behovet for oppvarming. Dette mener man har en gunstig effekt på totalt utslipp av klimagasser. Men høy tetthet gir uten videre verken høy arkitektonisk kvalitet eller høy kvalitet på hverdagsmiljøet for byboerne. Bildet til venstre viser en framtidig Frognerpark med høy og tett bebyggelse i randsonen (illustr. Transformator arkitekter). Bildet til høyre viser utbyggingsfeltet i Bjørvika med navnet Barcode. Et hovedargument for denne og annen fortetting rundt Oslo S er at den bidrar til å korte ned kollektivtransportlinjer. Her blir byen primært beskrevet som en transportmaskin, mens kvaliteter i miljøet der mennesker skal bo og trives sammen, ofres. Hvorfor velger folk å bo i byen? På den ene siden det praktiske - nærhet til arbeid og byens ulike tilbud. På den andre siden det tette og mangfoldige sosiale livet. Byens mening ligger altså både i den materielle og den sosiale tettheten. 2

3 De tre bildene over antyder at den sosiale tettheten strekker seg på en skala fra tilfeldige ansamlinger av mennesker via relativt vage kontakter til mer forpliktende fellesskap, for eksempel i et kvartal eller et borettslag. Før i tiden var tette bånd mellom naboer vanligere enn i dag, f.eks. på Grünerløkka, der fedrene i nabofamiliene ikke sjelden arbeidet i samme bedrift. Men på tross av at mindre forpliktende og mer flyktige relasjoner er det normale i dag, har gode naboskap har absolutt ikke gått ut på dato. Og stabile boforhold er fortsatt viktige. Men blir lett usynlige i en tidsalder som preges av relativt kortsiktige vurderinger - ikke bare på det økonomiske området. De fleste familier med barn flytter ut av indre by før det første barnet når skolealder. Om denne trenden får holde fram, kan vi risikere at oslo indre by både tømmes for barn i skolealder og deres forledre, dvs. et flertall av befolkningen i alderen Ønsker vi dette? Dersom noen skal lykkes i å utvikle reelt sosialt fellesskap, så er det de som vokser opp sammen. Barn bidrar sterkt til sosialt og etnisk mangfold. Gjennom sin stadige jakt etter nye lekekamerater danner barn en nøkkelgruppe også i den etniske integrasjonen. Barn bryr seg ikke om hudfarge hvis de ikke har lært noe annet hjemme. Byen trenger en sammensatt befolkning på tvers av alder og etnisitet. Og den beboergruppen som erfaringsmessig bruker fellesarealer og nabolag mest aktivt, er nettopp barnefamiliene. Dette skaper igjen stabilitet i bomiljøene. Mange politikere snakker om å legge til rette for valgfrihet i ulike markeder - også boligmarkedet. 3

4 Men hva gir folk muligheter til å velge å bo lenge på ett sted om de ønsker det? Her vil vi trekke fram: 1. Sosial infrastruktur i nabolaget - barnehager, skoler, møtesteder, spisesteder, butikker osv. (Bildet til venstre: Grønland bydelshus) 2. Leilighetssammensetning for ulike typer husstander innenfor overkommelige priser (Artikkel til høyre fra Dagbladet) 3. Store og brukbare nok uterom. Nedenfor: Offentlig tilgjengelig Halvoffentlig Halvprivat Privat Byens ulike uterom kan deles i fire grunntyper: De offentlig tilgjengelige: Parker og andre grøntområder, torg og plasser, gatetun, skolegårder, barnehager osv. De halvoffentlige: Gårdsrom og andre uterom som tilhører ett eller flere boliganlegg. De halvprivate: Felles takterrasser for blokkens egne beboere med tilgang via trapp og eventuelt heis som går helt opp. De private: Balkonger og terrasser som er knyttet til enkeltleiligheter. 4

5 Men hvilke beboere trives hvor? Om vi deler beboerne inn i aldersgrupper, tilsier all erfaring at de fleste barn, ungdommer og voksne (uten barn) prioriterer slik (1 angir første prioritet): Offentlig tilgjengelig areal Gårdsrom inkl naboeiendom Felles takterrasser Førskolebarn 1 2 Skolebarn 2 1 Ungdom 1 2 Voksne Private balkonger og terrasser Mens småbarn kan trives på en takterrasse sammen med voksne, vil leken fra 3-4 års alder være knyttet til bakkeplanet. Derfor bør barns brukskrav legges til grunn for dimensjonering og utforming av gårdsrommet. Ønsker vi å legge til rette for flere barn i byen, bør minstekravene til areal på bakken referere til leilighetenes barnekapasitet, dvs. hvor mange barn som kan tenkes å bo i anlegget i løpet av dets levetid. Gjennomsnittlig boligstørrelse må da også inngå i beregningsgrunnlaget. (I dag bergenes dette som en fast prosent av totalt boligareal eller antall leiligheter, uansett størrelse.) I tillegg må voksnes behov for uteareal dekkes på balkonger, takterrasser og/eller bakkeplan. Barn i skolealder er en utsatt gruppe, de trenger større arealer i boligens nærhet enn alle andre aldersgrupper. I dag truer fedme, diabetes og mangelfull motorisk utvikling med å bli folkesykdommer hos dem som vokser opp. Barna har krav på alternativer til livet foran skjermene. Dette har konsekvenser for dimensjonering og utforming av utearealer på bakkeplanet. Det sies at Plan- og bygningsloven er vår viktigste helselov. 5

6 100% 300% 300% Utnyttelsesgraden for tomter i byen er kontinuerlig gjenstand for diskusjon og drakamp i byutviklingen, ikke minst fordi utnyttelesgraden kvantifiserer utbyggernes avkastning på eiendommer. Jo høyere utnyttelse, desto mer penger å tjene. Gjennom en analyse av en rekke nye boligprosjekter har Plan- og bygningsetaten i Oslo kommet fram til at en utnyttelsesgrad under 100% gir plass nok til gode og lyse uterom. Ligger den mellom 100 og 300%, vil bebyggelsens utforming være avgjørende for uterommets kvalitet. Men overstiger utnyttelesegraden 300%, blir det nødvendig med arealer utenfor selve boliganlegget som supplerer boliganleggets uterom på egen tomt. De aller fleste nye boliganlegg i indre by bygges i dag med en utnyttelsesgrad på over 300%. I eksemplet til venstre ligger det supplerende grøntarealet, Iladalen, rett utenfor gjerdet. Eksemplet til høyre, Jess Carlsen-kvartalet i Hausmannsområdet, har en utnyttelsesgrad på 350%. Gårdsrommet er både trangt og mørkt og trenger supplerende areal i nabolaget. 6

7 Bilder øverste rad: Jess Carlsen-kvartalet med gårdsrom. Bilder nederste rad: Skoleplassen til Møllergata skole ligger på den andre siden av Møllergata. Men gata er så sterkt trafikkert at det ikke er tilrådelig å slippe barn under års alder ut alene. Dette eksemplet er typisk for mange nye boliganlegg i indre by. To typer trafikktiltak er nødvendige for å kunne gi barn i nye boliganlegg med høy tetthet trygg atkomst til utearealer i nabolaget: Regulering av trafikken i en rekke bygater, først og fremst ved å dirigere den til sentrale gater. Dagens gatebruksplan, som er lagt opp etter dette prinsippet, revideres i disse dager. Spørsmålet er om man går grundig nok til verks. Sentraliserte parkeringsløsninger. Oslo kommune har i over 25 år pålagt alle utbyggere å sørge for parkering på prosjektenes egen eiendom - i praksis i garasjeanlegg på kjellerplan eller inngangsnivå. Denne politikken har sine utvilsomme administrative fordeler, f.eks. synkronisering av parkeringskapasitet med boligutbygging og dermed enklere kommunal koordinering av byutviklingen. Men den sprer trafikken rundt i sentrumsgatene. En 7

8 konsentrasjon av parkeringen i færre og større, kommunalt planlagte garasjeanlegg vil gjøre det lettere å stenge av gater med lokaltrafikk og dermed legge et grunnlag for flere trafikkfrie områder. Å fjerne all bilkjøring til og fra boligene i en gate kan være nok til at barn kan leke der uten at foreldrene får hjertet i halsen. En annen viktig fordel med å kaste bilene ut av boligkjellerne er muligheten for grønne gårdsrom direkte på bakken og ikke på garasjetak. I en funksjonsblandet bykjerne med kontorvirksomhet, kulturinstitusjoner, butikker og boliger om hverandre vil slike parkerings- og trafikkreguleringstiltak selvsagt alltid by på utfordringer - tunge, men ikke umulige. I dagens press-situasjon blir et overordnet spørsmål for kommunale myndigheter: Skal det legges til rette for familier med barn i hele indre by? Hvis ikke hvilke områder skal få amnesti? Kvadraturen kan være et slikt område. Ombygging av det gamle hovedpostkontoret (øverte bilde til venstre) er det første store boligprosjektet i dette området. Om boligutbyggingen etter hvert får store dimensjoner, bør følgende tiltak vurderes: Stenging av trafikken i enkelte gater, sikring av tilnærmet trafikktrygge forbindelser fra boliganleggene til deler av Akershus festningsområde, som vurderes lagt ut til parkformål. Det enkleste er å bygge ut boliger i kvartalene som grenser opp mot det grønne området (bildet nederst til venstre). 8

9 Trygge og trivelige nabolag forutsetter at naboene kjenner hverandre, i det minste er på hils med hverandre. For at dette skal oppstå, må planleggerne legge til rette for spontane møter i inngangspartier, ved søppelanlegg, sykkelparkering osv. Med garasjene plassert nederst i boliganlegget (bildet til høyre) må planleggerne unngå at man ledes inn direkte fra gaten, men sørge for å legge inngangene mot gårdsrommet. Parkeringsanlegg under gårdsrommet resulterer altfor ofte i golde og triste overflater. Det er imidlertid fullt mulig å sette av jordsmonn til frodig vegetasjon. Gårdsrommene på begge bildene ligger over parkeringshus. Til slutt: Finans- og boligkrisen gir oss et pusterom til å se lenge enn nesa rekker. By- og boligplanlegging dreier seg om å tenke langsiktig. Når vi bygger, gjør vi det ikke bare for våre barn, men også for våre barnebarn og barnebarns barn. Det bør være en selvfølge at den politiske styringen av byutviklingen har et langsiktig perspektiv. Tenk om vi kunne si det samme om styringen av økonomien - inkludert boligmarkedet. 9

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Bård Isdahl PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Kvalitetskriterier for uterom i tett by En rapport fra Norsk Form og Husbanken Innhold IINNLEDNING 3 Problemstillinger Sammendrag Kunnskapsgrunnlag og referanser

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Hindringer for deltakelse i multietniske

Hindringer for deltakelse i multietniske Marit Ekne Ruud Hindringer for deltakelse i multietniske boligområder Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 299 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Hindringer

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26

SARPSBORG KOMMUNE. Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport. Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave: 5 Dato: 2013-05-26 Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hvordan skal Sarpsborg vokse rapport Utgave/dato:

Detaljer

Nyere årringer til Trehusbyen Stavanger

Nyere årringer til Trehusbyen Stavanger Nyere årringer til Trehusbyen Stavanger Rekke-, kjede- og klyngebebyggelse fra 1952 til 2008 Alle flyfoto v/mapaid Trykk v/centrum trykkeri Opplag 2000 ISBN 978-82-91544-26-7 EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Oppvekst i to multietniske boligområder

Oppvekst i to multietniske boligområder Susanne Søholt Oppvekst i to multietniske boligområder i Oslo Utviklingsprogrammet for flerkulturelle bomil- 313 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Susanne Søholt Oppvekst i

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Gentrifisering på norsk urban livsstil eller praktisk organisering av hverdagslivet? Torkel Bjørnskau. Randi Hjorthol rh@toi.no

Gentrifisering på norsk urban livsstil eller praktisk organisering av hverdagslivet? Torkel Bjørnskau. Randi Hjorthol rh@toi.no Gentrifisering på norsk urban livsstil eller praktisk organisering av hverdagslivet? Torkel Bjørnskau tbj@toi.no Randi Hjorthol rh@toi.no Nøkkelord: Gentrifisering, bostedspreferanser, norske storbyer,

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN Byøkrapport 04/13 Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN OM URBAN DYRKING PÅ TAK BYØK-RAPPORT 04/13 SENTER FOR BYØKOLOGI 2013 TITTEL: Den høye hagen: OM urban dyrking på tak Forfattere: marte dæhlen

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

ET IDÉHEFTE. Brytere. hjelpemidler for. mestring, påvirkning og deltagelse. Svein Lillestølen. Versjon 1.0

ET IDÉHEFTE. Brytere. hjelpemidler for. mestring, påvirkning og deltagelse. Svein Lillestølen. Versjon 1.0 ET IDÉHEFTE Brytere hjelpemidler for mestring, påvirkning og deltagelse av Svein Lillestølen Versjon 1.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING DEL 1 1.1 BRYTERE MED MENING 1.2 MÅL OG METODER 1.3 OBSERVASJON,

Detaljer

Etikk og byutvikling, Trondheim 30.11.04

Etikk og byutvikling, Trondheim 30.11.04 Etikk og byutvikling, Trondheim 30.11.04 INNLEDNING. Takk for invitasjon. Jeg skal ha et lysbildeshow. Også si litt. Jeg er bedt om å se spesielt på Trondheim, men må også bruke eksempler fra andre byer,

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer