Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset"

Transkript

1 Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012

2 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet Ansvarsområder med avvik i forhold til justert budsjett større enn kr KOSTRA ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE ANDRE POLITISKE RÅD OG UTVALG OVERFORMYNDERI PARTISTØTTE KOMMUNE- OG STORTINGSVALG REVISJON/KONTROLLUTVALG TILLEGGS- OG NYE BEVILGNINGER SENTRALADMINISTRASJON KONSESJONSKRAFT KONSESJONSAVGIFT AVTALEFESTET PENSJON BEDRIFTSHELSETJENESTE EDB OPPLÆRING MOT PERSONVERNOMBUD - VÆRNESREGIONEN ANDRE FELLESUTGIFTER KIRKER KIRKEGÅRDER ANDRE RELIGIØSE FORMÅL OFFENTLIG SERVICEKONTOR KOMMUNEKASSE NAV ØKONOMISK SOSIALHJELP TILLITSVALGTORDNINGEN/VERNEOMBUD ANSVARSOMRÅDE 2 - OPPVEKST PPT SELBU OG TYDAL TILSKUDD TIL UNGDOM UNDER UTDANNING SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM

3 2004 VOKSENOPPLÆRING/DESENTRALISERT OPPLÆRING TYDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE KULTURSKOLE SKOLEFRITIDSORDNING BARNEHAGE ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG ADMINISTRASJON HSO BARNEVERN HELSESTASJON JORDMORTJENESTE LEGETJENESTE PSYKISK HELSEARBEID AMBULANSETJENESTE OMSORGSTJENESTEN REHABILITERINGSTJENESTE KJØKKEN ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK OG KULTUR NÆRINGS- OG KULTURKONTOR TYDAL NÆRINGSFOND TURISTKONTOR NÆRING I VERNEOMRÅDER LANDBRUKSKONTOR VETERINÆR KOMM. ENGASJEMENT JORD- OG SKOGBRUK JORD- OG SKOGEIENDOMMER VETERINÆRVAKT VEISYN UNGDOM UNGDOMSKLUBB SKOLE- OG FOLKEBIBLIOTEK MUSEER/KULTURVERN KAROLINERSPEL TILSKUDD KOMMUNEDELPLAN ANLEGG TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ ADMINISTRASJON OG SAKSBEHANDLING BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING

4 5103 FESTEAVGIFTER KOMMUNAL VAKTORDNING TELEFONI MILJØADMINISTRASJON RENHOLD VAKTMESTER KOMMUNALE BYGG, ANLEGG OG EIENDOMMER KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER MASKINER OG UTSTYR VEGLYS VEGDRIFT SAMFERDSEL VANNVERK RENOVASJON BRANNVESEN FEIERVESEN Vedlegg: 1. Årsmelding PPT (Selbu og Tydal) 2. Årsmelding Selbu bedriftshelsetjeneste Vedlegg til årsmeldingen og regnskapet for 2012 sendes elektronisk. Foto forside: Nea Radio (Tydalshallen), Bernt Kulseth (Karolinerspel), Mattias Jansson (Nea, Skardørspasset) 4

5 ÅRSBERETNING I GENERELT Året 2012 har vært et nytt stabilt år på driftssida i Tydal kommune. Det er få endringer i rammebetingelsene som har gjort seg gjeldende i 2012, selv om vi ser at utviklingen på sikt vil kunne endre dette. Grunnleggende for å få til dette er to grunnleggende forhold: - God bemanning, med kvalifiserte ansatte i stillingene. - Opprettholdelse av en god kommunal økonomi. Våre strategier for kommunale tjenester må ha disse to faktorene som grunnlag. Vi kom ikke så langt som forventet på kommuneplan og utvikling i Vi har imidlertid gode ressurser og god progresjon i dette arbeidet nå. Vi har bemanning på plass. Det er desidert mest krevende å finne gode grep på utviklingsområdet. Dette er et hovedfokus for kommunen også inn i II MÅL Nedenfor siteres overordna mål for kommunen som gjelder i dag. Disse blir nå tatt opp til vurdering i arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplanen. Det vil bli spesielt viktig å drøfte mål og strategier for Tydal som lokalsamfunn over et lengre tidsperspektiv. Det kan skje avgjørende endringer i våre rammebetingelser som vi må forholde oss til. Temaene under pkt II og III nedenfor må drøftes grundig. Spørsmålet om å bestå som egen kommune er en del av denne drøftingen, men temaene må drøftes ut fra en mye videre ramme. I GENERELLE FØRINGER Målene som fastsettes i dette dokumentet skal være: a) Styrende og forpliktende for all kommunal planlegging. b) Styrende og forpliktende for politiske organer. c) Styrende og forpliktende for rådmannen og alle ansatte. II KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID a) Tydal kommunes ønsker å bestå som egen kommune. b) Tydal kommune skal være aktiv og målrettet i sitt interkommunale samarbeid: - Mål og strategier for Værnesregionen skal følges opp og forankres. - Deltakelse i interesseorganisasjonene LVK og USS skal prioriteres. c) Tydal kommune skal følge opp diskusjonene rundt kommunestruktur aktivt og målrettet. III LOKALSAMFUNN a) Vi skal skape et moderne lokalsamfunn med gode tilbud til innbyggere i alle aldre og alle som besøker kommunen. b) Folketallet i kommunen må stabiliseres og helst økes. 5

6 c) Vi skal beholde og utvikle gode basistjenester innen oppvekst og omsorg. d) Vi skal etablere gode tilbud for bosetting. e) Infrastruktur som veg, bredbånd og kraftnett skal ha høy prioritet. IV NÆRINGSLIV a) Tydal kommune skal legge til rette for økt aktivitet og utvikling i næringslivet. b) Vi skal lage gode rammebetingelse for lokalt næringsliv og yte bistand gjennom kommunale virkemidler. V TRYGGHET OG TRIVSEL Tydal kommune skal være et trygt sted å bo og besøke. Vi skal prioritere: a) Nødvendige beredskapstiltak. b) Holdningsskapende og helsefremmende tiltak. c) Risikoanalyser i nødvendig utstrekning. d) Kulturelle tiltak for alle deler av befolkningen. VI MILJØ OG AREALFORVALTNING a) All bruk av natur og ressurser skal bygge på hensynet til en bærekraftig utvikling. b) Utmarksområdene skal forvaltes ut fra forsvarlig balanse mellom bevaring, aktivitet og næring. c) Vurdering av energi, miljø og klimatiltak skal være obligatorisk i alle planer og for alle større tiltak som gjennomføres i kommunen. III ØKONOMI Regnskapet viser et netto mindreforbruk også i Områdene er ansvarsområder hvor vi stort sett har utgifter, det er både underforbruk og overforbruk på disse områdene. Overforbruk innenfor områdene er imidlertid på 4,9 mill kr. Dette er på ansvarsområder hvor vi stort sett har utgifter, og viser at vi fort kan få overforbruk totalt. Overforbruket inneholder forskjellige typer avvik, jfr forklaringene til disse s.18. Vi har flere overskridelser her som det må tas tak i, og som må kontrolleres på en bedre måte i Den store risikoen for økonomien vil fremdeles være endringer i eiendomsskatten. Dersom vi skulle få lave markedspriser over flere år, vil dette kunne redusere inntektene vesentlig. Det andre risikomomentet vil være endringer i regelverket for eiendomsskatten. Vi bruker i dag denne skatten i sin helhet i drifta i vårt budsjett. Bemanningen er økt i Vi ligger på driftsnivå som er absolutt maksimum av det vi kan håndtere på en god måte med det inntektsnivået vi har. Vi må være forberedt på innsparinger. Samtidig er disposisjonsfondet vesentlig redusert, og nærmer seg et grensenivå for den buffer vi bør ha. IV STRATEGI OG PLANLEGGING Status ved utgangen av 2012 er at kommuneplanarbeidet er forsinket av forskjellige årsaker, men det vil ha fullt fokus inn i Samfunnsdelen er under utarbeidelse. 6

7 Grepet på næringsplanen har vært mest krevende. Utfordringen nå er å få på plass en plan med omforente prioriteringer, og så komme oss over i konkret handling. Det siste steget her er det som er krevende og vanskelig. Hvis vi nå ikke kommer oss til handlingsplanet innen ganske kort tid, vil en næringsplan være ganske verdiløs. V ORGANISASJON Det er foretatt få endringer i politisk og administrativ organisering de senere årene. Evaluering viser at vi har et system som fungerer tilfredsstillende. Det er farlig å bruke en slik evaluering som begrunnelse for at endringer ikke skal vurderes. Kanskje er tiden inne for en ny gjennomgang av både vårt politiske og administrative styringssystem? Oppgavene endrer seg og kravene øker. Administrasjonen legger stor vekt på å bygge faste arenaer med faste møter og fast dagsorden på alle nivå. Dette er et viktig grunnlag for løpende oppgaveløsning. Den første CAF-analysen i 2009 var et viktig grunnlag for denne tenkingen. I 2013 skal vi gjennomføre tredje runde med CAF-analyse. Det er en analyse der grupper av ansatte vurderer hele organisasjonen. Vi har stor nytte av de fakta som kommer fram og den bevisstgjøring som skjer i denne prosessen. Alle organisasjonsledd og alle ansatte berøres mer og mer av det som skjer innenfor det interkommunale samarbeidet og andre rammebetingelser som endres. Det er viktig at også ansatte har et forhold til denne utviklingen. Det kreves informasjon og bevisstgjøring. Det ligger mange muligheter her for ansatte og for organisasjonen, men vi vil også møte utfordringer som blir stadig mer krevende. VI LIKESTILLLING Fordeling av kjønn blant de ansatte i Tydal kommune er tradisjonelt slik det er i de fleste kommuner. Det er stort sett bare kvinner som jobber i kvinnedominerte yrker innenfor omsorgstjenesten, og bare menn som jobber i typiske mannsdominerte yrker innenfor kommunalteknisk og vaktmestertjenesten. Den administrative toppledelsen består pr av fire menn og to kvinner. For tjenesteledere, mellomledere og saksbehandlere er det en overvekt av kvinner. Tydal kommune har ikke gjennomført spesielle tiltak for å fremme likestilling i Ledersjiktet har en overvekt av kvinner, og det er ikke igangsatt spesielle tiltak for å rekruttere det underrepresenterte kjønn som pr er menn. Lønnsnivået for menn og kvinner i Tydal kommune er likt for like stillinger. Det var pr ansatte i Tydal kommune, 37 menn og 113 kvinner. Dette utgjør ca 25 % menn og 75 % kvinner. 7

8 VII SYKEFRAVÆR Sykefraværet i 2012 er tilnærmet likt som i 2011, 5,7 %. Korttidsfravær på under 40 dager er relativt stabilt sammenlignet med året før. Det er langtidsfraværet som utgjør hovedtyngden av sykefraværet i Tydal kommune. I 2012 var langtidsfraværet over 41 dager på 3,2 %, noe lavere enn året før. Sykefraværet i Tydal kommune har gjennomsnittlig vært på 6,3 % i perioden I 2012 var det ansatte som var sykemeldt større deler av året, og som er fulgt opp slik de skal innenfor sine arbeidsområder. I og med at slike tilfeller varierer sterkt fra år til år, vil også sykefraværsprosenten variere. IX DISKRIMINERING Diskriminering på etnisk grunnlag er ikke spesielt fokusert i Tydal kommune. Det synes ikke å være et stort behov for det ut fra befolkningens sammensetning. Vi følger regelverket for universell utforming i våre byggeprosjekter, bl.a. adkomst til NAVkontoret. Det betyr ikke at alle våre lokaler er oppdatert til dette nivå. Vi følger individuell tilrettelegging av arbeidsplasser, slik at alle så langt som mulig skal kunne utføre jobben ut fra sine forutsetninger. Mange slike tiltak er gjennomført. X ETISK STANDARD Gjennom en felles forståelse av grunnleggende prinsipper knyttet til etiske handlinger, tilstreber Tydal kommune gode, etiske handlinger i alle deler av kommunes virksomhet og blant de folkevalgte. God lov- og regelforståelse skal bidra til å sikre høy etisk standard i kommunen. Det vises for øvrig til overordna mål for Tydal kommune. 8

9 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER Tallene er ikke korrigert for lønns- og prisstigning. Befolkningsutvikling Folketallet pr : Pr bor det 424 menn og 441 kvinner i Tydal Folkemengde etter alder Folketallet i Tydal har på det meste vært litt over tusen innbyggere. Antall Fra 1990 og fram til 2008 gikk folketallet ned. De siste årene har folketallet vært stabilt på innbyggere Alder

10 Refundert sykelønn og refunderte fødselspenger Sum refusjoner Sykefravær Sykefraværsprosent ca 8,5 7,1 6,7 4,2 5,8 5,7 Det totale sykefraværet er stabilt sammenlignet med 2011 og ligger nå på 5,7 %. Små forskjeller i sykefraværet kan gi relativt store utslag i sykefraværsprosenten. Sykefravær etter antall dager Prosent 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, År 1-5 dager 6-11 dager dager >=41 dager Fordelingen mellom de ulike intervallene er relativt likt sammenlignet med året før. Noe variasjon er naturlig. 10

11 Kommunens frie inntekter Frie inntekter Beløp (1.000 kr) Eiendomsskatt Formues- og innt.skatt Konsesjonskraft Rammetilskudd Betegnelsen frie inntekter innebærer at disse inntektene ikke er bundet opp til å brukes innenfor spesielle områder. Formues- og inntektsskatt og eiendomsskatt er kommunens høyeste frie inntekter. År For 2012 hadde vi kr. 29,7 mill i formues og inntektsskatt og 24 mill i eiendomsskatt. Begge disse er økt fra året før, henholdsvis 1 millioner og 2 millioner. Økningen i eiendomsskatten forklares i heving av maks.tak for eiendomsskattegrunnlag i Av formues- og inntektsskatten utgjør naturressursskatten 17,5 mill kr. Rammetilskuddet var på 23,1 mill i 2012, en økning på 2 millioner. Formues- og inntektsskatten blir altså utjevnet gjennom inntektssystemet. Formålet med inntektssystemet er å jevne ut ulikheter mellom kommunene for å kunne gi et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av de forutsetningene som ligger i den enkelte kommune. I 2012 hadde vi en skatteinntekt på 142,4 % av landsgjennomsnittet, eller kr pr. innbygger. Landsgjennomsnittet for skatteinntekt pr innbygger var kr Vi ble trukket kr.5,5 millioner i inntektsutjevning gjennom inntektssystemet i Totalt har vi kr. 9 millioner i inntekt av konsesjonskraften, mens innkjøpsprisen var på kr. 3 millioner (inkl. nettkostnader). 11

12 Kommunens totale driftsinntekter Totale driftsinntekter Beløp (1 000 kr) Konsesjonsavgift Andre overføringer Andre statlige overf. Overf. med krav til motytelser Andre salgs- og leieinnt. Brukerbet. Frie inntekter År Illustrasjonen viser sammensetningen av kommunenes totale driftsinntekter, som utgjør 130 mill. kr. i Sammenlignet med 2011 er dette en økning på ca. 4,5% Forklaringen på økningen i 2012 skyldes i hovedsak økte eiendomsskatteinntekter, økt rammeoverføring og høy momskompensasjon investering (som følge av høyt investeringsnivå i forbindelse med bygging av Tydalshallen). Figurene viser at de frie inntektene er kommunens viktigste inntekter. Skatt på inntekt og formue er kommunens største inntekt. Eiendomsskatt, rammetilskudd og øremerkede tilskudd utgjør deretter de høyeste inntektene. Skatt på inntekt og formue blir utjevnet gjennom inntektssystemet. Dette betyr at eiendomsskatten i realiteten er kommunens viktigste inntekt. Driftsutgifter Totale driftsutgifter Brutto økte driftsutgifter fra 118 millioner kr i 2011, til 125 millioner kr. i Dette er en økning på 6 %. Økningen fra 2010 til 2011 var på 5 %. Driftsutgiftene øker altså prosentvis mer enn driftsinntektene. Lønn og sosiale utgifter Fra 2011 til 2012 har lønnsutgiftene økt relativt mye, 4, Beløp (1 000 kr) År Avskrivninger Overføringer Kjøp av tj. som erstatter komm. tjenesteprod. Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tjenesteprod. Sosiale utgifter Lønnsutgifter 12

13 millioner kroner (økning fra 2010 til 2011 var 2,2 millioner kroner). De sosiale utgiftene (pensjon og arbeidsgiveravgift) er økt med ,- Arbeidsgiveravgiftsprosenten i sone III er 6,4 %. Netto driftsresultat Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, og gir uttrykk for kommunens handlefrihet. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor store midler som blir frigjort i løpet av året, og som kan disponeres til avsetninger og egenfinansiering av investeringer ,7 7,9 4,8 3,7 6 9,6 5,5 4,6 7, ,6 Netto driftsresultat er den beste indikatoren på økonomisk balanse i kommunesektoren, som igjen er viktig for å sikre et godt og stabilt tjenestetilbud. Figuren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, i 2012 var denne 5 %. Generell anbefaling fra fylkesmannen er at netto driftsresultat minimum skal være 3 % av driftsinntekter. Høy momskompensasjon i forbindelse med bygging av Tydalshallen er en medvirkende årsak til at denne blir høy i Det er her ikke tatt hensyn til at momskompensasjonen blir overført til investeringsregnskapet. Spesielle utslag pga naturressursskattesaken i 2003 og

14 Hvordan blir kommunens utgifter til drift finansiert? (Skattedekningsgrad og skatte- og rammetilskuddsgrad) Skattedekningsgrad og Skatte-og rammetilskuddsgrad År Skattedekningsgrad Skatte- og rammetilskuddsgrad Prosent Skatteinntekter: Øverste søyle (lilla) viser at i 2012 dekker netto skatteinntekter mindre enn 50 % av driftsutgiftene (eksl. avskrivninger). Skatteinntekter og rammetilskudd: Nederste søyle (blå) viser at i 2012 dekker netto skatteinntekter og rammetilskudd 68 % av driftsutgiftene (eksl. avskrivninger). Langsiktig lånegjeld Figuren viser sammensetningen og utviklingen av de eksterne lånene for kommunen. Total lånesaldo pr er på 79 millioner kr. (Pensjonsforpliktelser er ikke tatt med). Gjeldsnivået er nå på et relativt høyt nivå. Beløp i 1000 kr Langsiktig lånegjeld År Xerox Partner Kommunekreditt (KLP) Husbanken Kommunalbanken KLP rente Det er ikke tatt opp startlån for videre tildeling i 2012, men tilsagn fra husbanken på lån kr er gitt i desember Pr har vi kr kr. disponibelt til videreutlån. Det ble tatt opp lån til finansiering av investeringer på 29 millioner kr, av disse er 20 millioner bevilget Tydalshallen Pr har vi 3 millioner i disponible lånemidler. 14

15 Renteutvikling Renteutvikling Beløp i 1000 kr Renteutgifter Renteinntekt er År Grafen viser utviklingen i renteinntekter og renteutgifter siden Endringene fra 1998 og framover skyldes endringer i det generelle rentenivået samt størrelsen på lånegjelda. Etter at rentenivået økte fra 2007 og nådde en topp på slutten av 2008 har rentenivået de siste årene vært lavt. Selv om rentenivået nå er lavt, har økt gjeldsgrad de siste årene gitt et betydelig utslag i størrelsen på renteutgiftene. En renteøkning vil gi store utslag på våre renteutgifter. Renteinntektene i 2012 er lavere enn året før. 15

16 Sammensetning av fond Sammensetning av fond Beløp i 1000 kr Primærnæringsfo nd Næringsfond Disposisjonsfond Andre fond År Figuren viser sammensetningen og utviklingen av beholdningen av fondsmidler. Utviklingen viser en betydelig nedgang i kommunens fondsmidler fra 2009 til Disposisjonsfondet hadde en saldo på 8,5 mill kr pr Det ble brukt 1 million til finansiering av investeringer i 2012, og 3,4 millioner til drift. Næringsfondet hadde en saldo på 1,2 mill kr. pr (ekskl. regionale næringsfondsmidler). I 2009 ble deler av mindreforbruk i 2008 satt på bundne fond. Dette er i henhold til regnskapsprinsipp overført til disposisjonsfondet. Vi har hatt en stor økning i fondsmidler i En av årsakene til dette er endring i regnskapsprinsipp. Likviditetsreserven opphører pr Dette har medført at kr er avsatt til disposisjonsfondet og kr er avsatt til ubundne investeringsfond. Tidligere var likviditetsreserven ført som en egen egenkapitalkonto i balansen og ikke medregnet som fondsmidler. Likviditet Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad 1 (figur). Denne sier noe om kommunens evne til å dekke de løpende forpliktelsene. Likviditetsgrad 1 bør være høyere enn 2. I 2012 er det 16

17 andre året på rad at denne er i underkant av 2. Trenden er en lavere likviditet i årsskiftet. I årsskiftet ser vi at omløpsmidlene er lavere og kortsiktig gjeld lavere sammenlignet med året før. Soliditet Soliditet kan måles i egenkapitalprosent og fremmedkapitalprosent. God soliditet gir større handlefrihet, og muligheter for å frigjøre midler til finansiering av investeringer. Forholdstallene egenkapitalprosent og fremmedkapitalprosent gir i realiteten uttrykk for det samme. Egenkapitalprosenten i tabellen over viser forholdet mellom egenkapital og totalkapital. Jo større egenkapitalprosent jo bedre er soliditeten. Fremmedkapitalprosenten viser forholdet mellom total gjeld og totalkapital. Jo lavere fremmedkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten. Utviklingen viser at egenkapitalprosenten synker, mens fremmedkapitalprosenten øker. Dette gir med andre ord uttrykk for at kommunens soliditet er lavere enn den har vært årene før, handlefriheten er lavere. Årsaken er økende gjeldsnivå og egenkapitalnivå på samme nivå som i 2011, og lavere enn årene før det. 17

18 Forklaringer til regnskapet Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 millioner. Årsaken til mindreforbruket skyldes flere faktorer. Høyere konsesjonskraftinntekter enn budsjettert er en av hovedårsakene til mindreforbruket, samt underforbruk på flere områder. Det må likevel bemerkes at det er flere ansvarsområder som har relativt høyt overforbruk, tross i at budsjettet har vært justert i løpet av Ansvarsområder med avvik i forhold til justert budsjett større enn kr Tabellen viser en oversikt over de ansvarsområder som har netto over- eller underforbruk i forhold til justert budsjett som er større enn kr Tabellen viser hovedårsakene til det totale underforbruket i regnskapet. Underforbruk på inntektsposter i regnskapet tilsier høyere inntekter enn budsjettert. Ansvarsområde Overforbruk Underforbruk 1001 Formannskap og kommunestyre Sentraladministrasjonen Konsesjonskraft EDB Servicekontor Sommerjobb for skoleungdom Voksenopplæring Tydal barne- og ungdomsskole Legetjeneste Omsorgstjenesten Kjøkken Næringskontor Næring i verneområder Museer / kulturvern Karolinerspel Vaktmester Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Vegdrift Vannverk Renovasjon Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Startlån- renter/avdrag Renter av egne innskudd/lån, utbytte Avdrag enge lån Disposisjonsfond Sum

19 1001 Formannskap og kommunestyre I budsjettbehandlingen for budsjettåret 2012 ble satsene for godtgjøring økt. Budsjettet ble ikke justert tilsvarende. Utgifter til lønn og sosiale utgifter er ca høyere enn budsjettert. Utgifter i forbindelse med åpningen av Tydalshallen er utgiftsført på dette ansvaret. Dette utgjorde ca , Sentraladministrasjonen Totalt viser området et overforbruk på ,- Utgifter til lønn og sosiale utgifter er ca høyere enn budsjettert, men størrelsen på overforbruket er lavere på grunn av refusjoner. I tillegg er det andre utgifter som er for lavt budsjettert (i hovedsak kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og kurs) 1021 Konsesjonskraft Uttak av gevinst på konsesjonskrafta har vært på 18 øre/kwh i Inntektene totalt er omtrent på samme nivå som i Totalt har vi 9 millioner i inntekt av konsesjonskraften, mens innkjøpsprisen var på ca. 3 millioner. Regnskapet viser en total inntekt på 6 millioner, 1,3 millioner høyere enn budsjettert. Inntekter har vært budsjettert for lavt EDB Ansvarsområdet har et underforbruk på kr ,-. Avviket skyldes følgende: Driftskostnader Værnesregionen lavere enn budsjett. Lokalt i Tydal er det skiftet ut mindre utstyr enn planlagt Servicekontor For servicekontoret viser regnskapet kr ,- i overforbruk. Dette kommer på grunn av to forhold. Det ene er omleggingen/nedleggingen av Tydal kommunale elektrisitetsverk. I denne prosessen ble, i 2012, 1 årsverk tilført servicekontoret. I tillegg er generell lønnsvekst høyere enn budsjettert Sommerjobb for skoleungdom Totalt viser området et overforbruk på ,- Utgifter til lønn og sosiale utgifter er ca ,- høyere enn budsjettert. I tillegg er refusjon fra private næringsaktører budsjettert høyere enn regnskapet viser (27.000,-). Til sammen utgjør dette et overforbruk på ,- Ordningen med sommerjobb for skoleungdom skal gjennomgås i løpet av Voksenopplæring Grunntilskuddet til opplæring av voksne innvandrere blir gitt uavhengig av antall elever. Vi har i 2012 hatt få elever, og dette er årsaken til at vi har større inntekter enn utgifter på dette området Tydal barne- og ungdomsskole Overforbruket på kr skyldes i all hovedsak at det ikke er satt i verk tiltak for å oppnå innsparinger på lønn. Innsparingstiltak er ikke gjennomført verken for 2011 eller For å holde budsjettrammene for 2012, måtte 3-4 stillinger ved skolen tas bort. Hvis en skal gjennomføre innsparinger i denne størrelsesorden, vil det ikke la seg gjøre uten å si opp ansatte. Det har med andre ord vært budsjettert for lavt på lønnsmidler. 19

20 Hvis en sammenlikner sum driftsutgifter for Tydal barne- og ungdomsskole for 2012, ser vi en økning på i overkant av i forhold til Legetjeneste Legetjenesten har et underforbruk på kr kr av dette er økte inntekter i form av egenandeler og overføringer fra staten, dvs. refusjoner fra Helfo gjennom takstsystemet. Legekontoret har de siste årene hatt økt fokus på riktig bruk av takster. I overføring fra staten ligger også refusjon for turnuslege og studenter, men det er ikke store økninger her. Det er også underforbruk på en del lønnsposter, til sammen ca kr. Det reelle underforbruket her blir likevel ikke så stort, ettersom det er brukt ca kr til kjøp av tjenester fra private- dvs. leie av vikar gjennom Selbu BHT. Det er også overforbruk på en del poster (lisenser/ vedlikehold dataprogram, medisinsk forbruksmateriell og kjøp av medisiner). De 2 siste vil øke ved økt aktivitet Omsorgstjenesten Økte inntekter med bakgrunn i økt pasientgrunnlag, tilskudds og refusjonsordninger. Dyktige arbeidstakere på turnusplanlegging/fordeling av ressurser og administrasjon av ønsketurnus og bakvakt. Redusert bruk av overtid. Det tilsynelatende overforbruk på fastlønns post 1010 skyldes en svakhet i budsjettering i forhold til mål i økonomiplanen om innsparinger, lønnsvekst osv. Men økt pasientbelegg/brukerbetaling i 2012 har dekket opp dette avviket Kjøkken Selv etter nødvendige innkjøp/nyinvesteringer på (inkl. mva.) har kjøkkenet i underforbruk. Dette skyldes i hovedsak at leder har frikjøp i 40 % som HTV, og at det nesten ikke er leid inn vikar verken på dette eller annet fravær i Dette har vært mulig pga siste års lærling og ny lærling fra august. I tillegg har kjøkken og vaskeri vært praksisplass 1, 5 dager pr uke høsten Ferievikarbehovet har eller ikke vært så stort i og med at det har vært gitt sommerjobb til flere ungdommer.6 ukers ferie er overført Ønsketurnus gjør det enklere å planlegge drifta og lettere å unngå ekstra innleie. Økte inntekter når det gjelder matombringing og ikke minst uforutsette inntekter på møteservering, utgjør , Næring- og kulturkontor Overforbruk skyldes i hovedsak vikariater innen avdelingen i løpet av året. I tillegg var nyansatt kommuneplanleggers lønnskostnad postert her i 6 måneder. Den foretatte budsjettjustering i løpet av året var ikke tilstrekkelig. Markedsføringskostnader vesentlig større grunnet opptrykk brosjyre, nytt reklamemateriell og annonsering Næring i verneområder Regnskapet for 2012 for ansvar 4104, Næring i verneområder, viser et overforbruk på kr Forklaringen er at kommunens budsjett ikke har vært justert i henhold til vedtatt budsjett i Prosjekt Sylan. I det kommunale budsjettsystemet er det satt opp et helhetsbudsjett på kr for For prosjekt Sylan er det satt opp et budsjett på kr kr for Budsjettet i Prosjekt Sylan er vedtatt av styringsgruppen i etterkant av budsjettbehandlingen for

21 en i regnskapet blir og litt misvisende da utbetalingene fra Fylkesmannen Sør Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkeskommune skjer på ulike driftsår Museer/kulturvern Ansvarsområdet viser et underforbruk på nærmare ,- Museumssatsinga har ligge nede i fram til ny stillingsressurs innafor kultur starta opp i september. Tiltak vart difor ikkje sett i gang i Dei midlane som er brukt i 2012 gjekk til driftstilskott til Brekka bygdetun Karolinerspel Oppsettinga av Karolinerspelet i januar 2012 gjekk med stort underskott. Dette skyldast i hovudsak ein svikt i sponsorinntekter og tilskott, samt at utgiftene var høgare enn tidlegare år på grunn av kjøp av tenester frå eksterne aktørar. Publikumstalet var noko mindre enn tidlegare år grunna dårleg ver, men det utgjer likevel ikkje ein stor del av overforbruket Vaktmester På dette ansvarsområdet er det et mindreforbruk på kr Nytilsatt vedlikeholdsarbeider tiltrådte ikke før i mai måned. Ekstrahjelp som er budsjettert på dette området er belastet ansvarsområde Sparte lønnskostnader utgjør kr Inntektene (solgte tjenester) er økt med kr Mindre forbruk på dette området må sees i sammenheng med ansvarsområde 5132 hvor det er et overforbruk Kommunale bygg, anlegg og eiendommer På dette området er det et overforbruk på kr Årsaken til dette er etterslep på vedlikehold som har medført ekstraordinære tiltak gjennom året. I tillegg er det ført en del lønnsutgifter som skulle ha vært belaste ansvarsområde 5131 på dette området. Lønnsutgiftene utgjør kr Følgende ekstraordinære tiltak er gjennomført: Reparasjoner av innvendig vannledningsnett syke- og aldershjemmet. Havari av pumpe på varmtvannsanlegget. Totale kostnader. Kr Gulvbelegg og malerarbeid på syke- og aldershjemmet. HMS-tiltak. Kostnad kr Ny varmvannstank barnehagen kr Rømningsveg NAV-kontoret kr Tiltak ekstraordinær tilleggsisolering og reparasjon vinduer på Tydal barne- og ungdomsskole kr Ominnredning Tydal utleiebygg for ny installatørforretning kr Tiltak i industribygg 2 for flytting branngarasje kr Næringsbygg Græsli skifting lysarmaturer kr Totalt utgjør disse tiltakene kr og de var nødvendig å gjennomføre for å kunne opprettholde en forsvarlig drift på de ulike brukerområdene Vegdrift Vinterdriften er blitt mer kostnadskrevende enn budsjettert. Snø må kjøres bort fra sentrale bruksområder i større grad enn tidligere. Ansvarsområde dekker plasser og områder for myke 21

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013 Tekstdel Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 10 KOSTRA NØKKELTALL 2008...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer