Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset"

Transkript

1 Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012

2 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet Ansvarsområder med avvik i forhold til justert budsjett større enn kr KOSTRA ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE ANDRE POLITISKE RÅD OG UTVALG OVERFORMYNDERI PARTISTØTTE KOMMUNE- OG STORTINGSVALG REVISJON/KONTROLLUTVALG TILLEGGS- OG NYE BEVILGNINGER SENTRALADMINISTRASJON KONSESJONSKRAFT KONSESJONSAVGIFT AVTALEFESTET PENSJON BEDRIFTSHELSETJENESTE EDB OPPLÆRING MOT PERSONVERNOMBUD - VÆRNESREGIONEN ANDRE FELLESUTGIFTER KIRKER KIRKEGÅRDER ANDRE RELIGIØSE FORMÅL OFFENTLIG SERVICEKONTOR KOMMUNEKASSE NAV ØKONOMISK SOSIALHJELP TILLITSVALGTORDNINGEN/VERNEOMBUD ANSVARSOMRÅDE 2 - OPPVEKST PPT SELBU OG TYDAL TILSKUDD TIL UNGDOM UNDER UTDANNING SOMMERJOBB FOR SKOLEUNGDOM

3 2004 VOKSENOPPLÆRING/DESENTRALISERT OPPLÆRING TYDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE KULTURSKOLE SKOLEFRITIDSORDNING BARNEHAGE ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG ADMINISTRASJON HSO BARNEVERN HELSESTASJON JORDMORTJENESTE LEGETJENESTE PSYKISK HELSEARBEID AMBULANSETJENESTE OMSORGSTJENESTEN REHABILITERINGSTJENESTE KJØKKEN ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK OG KULTUR NÆRINGS- OG KULTURKONTOR TYDAL NÆRINGSFOND TURISTKONTOR NÆRING I VERNEOMRÅDER LANDBRUKSKONTOR VETERINÆR KOMM. ENGASJEMENT JORD- OG SKOGBRUK JORD- OG SKOGEIENDOMMER VETERINÆRVAKT VEISYN UNGDOM UNGDOMSKLUBB SKOLE- OG FOLKEBIBLIOTEK MUSEER/KULTURVERN KAROLINERSPEL TILSKUDD KOMMUNEDELPLAN ANLEGG TILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ ADMINISTRASJON OG SAKSBEHANDLING BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING

4 5103 FESTEAVGIFTER KOMMUNAL VAKTORDNING TELEFONI MILJØADMINISTRASJON RENHOLD VAKTMESTER KOMMUNALE BYGG, ANLEGG OG EIENDOMMER KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER MASKINER OG UTSTYR VEGLYS VEGDRIFT SAMFERDSEL VANNVERK RENOVASJON BRANNVESEN FEIERVESEN Vedlegg: 1. Årsmelding PPT (Selbu og Tydal) 2. Årsmelding Selbu bedriftshelsetjeneste Vedlegg til årsmeldingen og regnskapet for 2012 sendes elektronisk. Foto forside: Nea Radio (Tydalshallen), Bernt Kulseth (Karolinerspel), Mattias Jansson (Nea, Skardørspasset) 4

5 ÅRSBERETNING I GENERELT Året 2012 har vært et nytt stabilt år på driftssida i Tydal kommune. Det er få endringer i rammebetingelsene som har gjort seg gjeldende i 2012, selv om vi ser at utviklingen på sikt vil kunne endre dette. Grunnleggende for å få til dette er to grunnleggende forhold: - God bemanning, med kvalifiserte ansatte i stillingene. - Opprettholdelse av en god kommunal økonomi. Våre strategier for kommunale tjenester må ha disse to faktorene som grunnlag. Vi kom ikke så langt som forventet på kommuneplan og utvikling i Vi har imidlertid gode ressurser og god progresjon i dette arbeidet nå. Vi har bemanning på plass. Det er desidert mest krevende å finne gode grep på utviklingsområdet. Dette er et hovedfokus for kommunen også inn i II MÅL Nedenfor siteres overordna mål for kommunen som gjelder i dag. Disse blir nå tatt opp til vurdering i arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplanen. Det vil bli spesielt viktig å drøfte mål og strategier for Tydal som lokalsamfunn over et lengre tidsperspektiv. Det kan skje avgjørende endringer i våre rammebetingelser som vi må forholde oss til. Temaene under pkt II og III nedenfor må drøftes grundig. Spørsmålet om å bestå som egen kommune er en del av denne drøftingen, men temaene må drøftes ut fra en mye videre ramme. I GENERELLE FØRINGER Målene som fastsettes i dette dokumentet skal være: a) Styrende og forpliktende for all kommunal planlegging. b) Styrende og forpliktende for politiske organer. c) Styrende og forpliktende for rådmannen og alle ansatte. II KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID a) Tydal kommunes ønsker å bestå som egen kommune. b) Tydal kommune skal være aktiv og målrettet i sitt interkommunale samarbeid: - Mål og strategier for Værnesregionen skal følges opp og forankres. - Deltakelse i interesseorganisasjonene LVK og USS skal prioriteres. c) Tydal kommune skal følge opp diskusjonene rundt kommunestruktur aktivt og målrettet. III LOKALSAMFUNN a) Vi skal skape et moderne lokalsamfunn med gode tilbud til innbyggere i alle aldre og alle som besøker kommunen. b) Folketallet i kommunen må stabiliseres og helst økes. 5

6 c) Vi skal beholde og utvikle gode basistjenester innen oppvekst og omsorg. d) Vi skal etablere gode tilbud for bosetting. e) Infrastruktur som veg, bredbånd og kraftnett skal ha høy prioritet. IV NÆRINGSLIV a) Tydal kommune skal legge til rette for økt aktivitet og utvikling i næringslivet. b) Vi skal lage gode rammebetingelse for lokalt næringsliv og yte bistand gjennom kommunale virkemidler. V TRYGGHET OG TRIVSEL Tydal kommune skal være et trygt sted å bo og besøke. Vi skal prioritere: a) Nødvendige beredskapstiltak. b) Holdningsskapende og helsefremmende tiltak. c) Risikoanalyser i nødvendig utstrekning. d) Kulturelle tiltak for alle deler av befolkningen. VI MILJØ OG AREALFORVALTNING a) All bruk av natur og ressurser skal bygge på hensynet til en bærekraftig utvikling. b) Utmarksområdene skal forvaltes ut fra forsvarlig balanse mellom bevaring, aktivitet og næring. c) Vurdering av energi, miljø og klimatiltak skal være obligatorisk i alle planer og for alle større tiltak som gjennomføres i kommunen. III ØKONOMI Regnskapet viser et netto mindreforbruk også i Områdene er ansvarsområder hvor vi stort sett har utgifter, det er både underforbruk og overforbruk på disse områdene. Overforbruk innenfor områdene er imidlertid på 4,9 mill kr. Dette er på ansvarsområder hvor vi stort sett har utgifter, og viser at vi fort kan få overforbruk totalt. Overforbruket inneholder forskjellige typer avvik, jfr forklaringene til disse s.18. Vi har flere overskridelser her som det må tas tak i, og som må kontrolleres på en bedre måte i Den store risikoen for økonomien vil fremdeles være endringer i eiendomsskatten. Dersom vi skulle få lave markedspriser over flere år, vil dette kunne redusere inntektene vesentlig. Det andre risikomomentet vil være endringer i regelverket for eiendomsskatten. Vi bruker i dag denne skatten i sin helhet i drifta i vårt budsjett. Bemanningen er økt i Vi ligger på driftsnivå som er absolutt maksimum av det vi kan håndtere på en god måte med det inntektsnivået vi har. Vi må være forberedt på innsparinger. Samtidig er disposisjonsfondet vesentlig redusert, og nærmer seg et grensenivå for den buffer vi bør ha. IV STRATEGI OG PLANLEGGING Status ved utgangen av 2012 er at kommuneplanarbeidet er forsinket av forskjellige årsaker, men det vil ha fullt fokus inn i Samfunnsdelen er under utarbeidelse. 6

7 Grepet på næringsplanen har vært mest krevende. Utfordringen nå er å få på plass en plan med omforente prioriteringer, og så komme oss over i konkret handling. Det siste steget her er det som er krevende og vanskelig. Hvis vi nå ikke kommer oss til handlingsplanet innen ganske kort tid, vil en næringsplan være ganske verdiløs. V ORGANISASJON Det er foretatt få endringer i politisk og administrativ organisering de senere årene. Evaluering viser at vi har et system som fungerer tilfredsstillende. Det er farlig å bruke en slik evaluering som begrunnelse for at endringer ikke skal vurderes. Kanskje er tiden inne for en ny gjennomgang av både vårt politiske og administrative styringssystem? Oppgavene endrer seg og kravene øker. Administrasjonen legger stor vekt på å bygge faste arenaer med faste møter og fast dagsorden på alle nivå. Dette er et viktig grunnlag for løpende oppgaveløsning. Den første CAF-analysen i 2009 var et viktig grunnlag for denne tenkingen. I 2013 skal vi gjennomføre tredje runde med CAF-analyse. Det er en analyse der grupper av ansatte vurderer hele organisasjonen. Vi har stor nytte av de fakta som kommer fram og den bevisstgjøring som skjer i denne prosessen. Alle organisasjonsledd og alle ansatte berøres mer og mer av det som skjer innenfor det interkommunale samarbeidet og andre rammebetingelser som endres. Det er viktig at også ansatte har et forhold til denne utviklingen. Det kreves informasjon og bevisstgjøring. Det ligger mange muligheter her for ansatte og for organisasjonen, men vi vil også møte utfordringer som blir stadig mer krevende. VI LIKESTILLLING Fordeling av kjønn blant de ansatte i Tydal kommune er tradisjonelt slik det er i de fleste kommuner. Det er stort sett bare kvinner som jobber i kvinnedominerte yrker innenfor omsorgstjenesten, og bare menn som jobber i typiske mannsdominerte yrker innenfor kommunalteknisk og vaktmestertjenesten. Den administrative toppledelsen består pr av fire menn og to kvinner. For tjenesteledere, mellomledere og saksbehandlere er det en overvekt av kvinner. Tydal kommune har ikke gjennomført spesielle tiltak for å fremme likestilling i Ledersjiktet har en overvekt av kvinner, og det er ikke igangsatt spesielle tiltak for å rekruttere det underrepresenterte kjønn som pr er menn. Lønnsnivået for menn og kvinner i Tydal kommune er likt for like stillinger. Det var pr ansatte i Tydal kommune, 37 menn og 113 kvinner. Dette utgjør ca 25 % menn og 75 % kvinner. 7

8 VII SYKEFRAVÆR Sykefraværet i 2012 er tilnærmet likt som i 2011, 5,7 %. Korttidsfravær på under 40 dager er relativt stabilt sammenlignet med året før. Det er langtidsfraværet som utgjør hovedtyngden av sykefraværet i Tydal kommune. I 2012 var langtidsfraværet over 41 dager på 3,2 %, noe lavere enn året før. Sykefraværet i Tydal kommune har gjennomsnittlig vært på 6,3 % i perioden I 2012 var det ansatte som var sykemeldt større deler av året, og som er fulgt opp slik de skal innenfor sine arbeidsområder. I og med at slike tilfeller varierer sterkt fra år til år, vil også sykefraværsprosenten variere. IX DISKRIMINERING Diskriminering på etnisk grunnlag er ikke spesielt fokusert i Tydal kommune. Det synes ikke å være et stort behov for det ut fra befolkningens sammensetning. Vi følger regelverket for universell utforming i våre byggeprosjekter, bl.a. adkomst til NAVkontoret. Det betyr ikke at alle våre lokaler er oppdatert til dette nivå. Vi følger individuell tilrettelegging av arbeidsplasser, slik at alle så langt som mulig skal kunne utføre jobben ut fra sine forutsetninger. Mange slike tiltak er gjennomført. X ETISK STANDARD Gjennom en felles forståelse av grunnleggende prinsipper knyttet til etiske handlinger, tilstreber Tydal kommune gode, etiske handlinger i alle deler av kommunes virksomhet og blant de folkevalgte. God lov- og regelforståelse skal bidra til å sikre høy etisk standard i kommunen. Det vises for øvrig til overordna mål for Tydal kommune. 8

9 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER Tallene er ikke korrigert for lønns- og prisstigning. Befolkningsutvikling Folketallet pr : Pr bor det 424 menn og 441 kvinner i Tydal Folkemengde etter alder Folketallet i Tydal har på det meste vært litt over tusen innbyggere. Antall Fra 1990 og fram til 2008 gikk folketallet ned. De siste årene har folketallet vært stabilt på innbyggere Alder

10 Refundert sykelønn og refunderte fødselspenger Sum refusjoner Sykefravær Sykefraværsprosent ca 8,5 7,1 6,7 4,2 5,8 5,7 Det totale sykefraværet er stabilt sammenlignet med 2011 og ligger nå på 5,7 %. Små forskjeller i sykefraværet kan gi relativt store utslag i sykefraværsprosenten. Sykefravær etter antall dager Prosent 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, År 1-5 dager 6-11 dager dager >=41 dager Fordelingen mellom de ulike intervallene er relativt likt sammenlignet med året før. Noe variasjon er naturlig. 10

11 Kommunens frie inntekter Frie inntekter Beløp (1.000 kr) Eiendomsskatt Formues- og innt.skatt Konsesjonskraft Rammetilskudd Betegnelsen frie inntekter innebærer at disse inntektene ikke er bundet opp til å brukes innenfor spesielle områder. Formues- og inntektsskatt og eiendomsskatt er kommunens høyeste frie inntekter. År For 2012 hadde vi kr. 29,7 mill i formues og inntektsskatt og 24 mill i eiendomsskatt. Begge disse er økt fra året før, henholdsvis 1 millioner og 2 millioner. Økningen i eiendomsskatten forklares i heving av maks.tak for eiendomsskattegrunnlag i Av formues- og inntektsskatten utgjør naturressursskatten 17,5 mill kr. Rammetilskuddet var på 23,1 mill i 2012, en økning på 2 millioner. Formues- og inntektsskatten blir altså utjevnet gjennom inntektssystemet. Formålet med inntektssystemet er å jevne ut ulikheter mellom kommunene for å kunne gi et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av de forutsetningene som ligger i den enkelte kommune. I 2012 hadde vi en skatteinntekt på 142,4 % av landsgjennomsnittet, eller kr pr. innbygger. Landsgjennomsnittet for skatteinntekt pr innbygger var kr Vi ble trukket kr.5,5 millioner i inntektsutjevning gjennom inntektssystemet i Totalt har vi kr. 9 millioner i inntekt av konsesjonskraften, mens innkjøpsprisen var på kr. 3 millioner (inkl. nettkostnader). 11

12 Kommunens totale driftsinntekter Totale driftsinntekter Beløp (1 000 kr) Konsesjonsavgift Andre overføringer Andre statlige overf. Overf. med krav til motytelser Andre salgs- og leieinnt. Brukerbet. Frie inntekter År Illustrasjonen viser sammensetningen av kommunenes totale driftsinntekter, som utgjør 130 mill. kr. i Sammenlignet med 2011 er dette en økning på ca. 4,5% Forklaringen på økningen i 2012 skyldes i hovedsak økte eiendomsskatteinntekter, økt rammeoverføring og høy momskompensasjon investering (som følge av høyt investeringsnivå i forbindelse med bygging av Tydalshallen). Figurene viser at de frie inntektene er kommunens viktigste inntekter. Skatt på inntekt og formue er kommunens største inntekt. Eiendomsskatt, rammetilskudd og øremerkede tilskudd utgjør deretter de høyeste inntektene. Skatt på inntekt og formue blir utjevnet gjennom inntektssystemet. Dette betyr at eiendomsskatten i realiteten er kommunens viktigste inntekt. Driftsutgifter Totale driftsutgifter Brutto økte driftsutgifter fra 118 millioner kr i 2011, til 125 millioner kr. i Dette er en økning på 6 %. Økningen fra 2010 til 2011 var på 5 %. Driftsutgiftene øker altså prosentvis mer enn driftsinntektene. Lønn og sosiale utgifter Fra 2011 til 2012 har lønnsutgiftene økt relativt mye, 4, Beløp (1 000 kr) År Avskrivninger Overføringer Kjøp av tj. som erstatter komm. tjenesteprod. Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tjenesteprod. Sosiale utgifter Lønnsutgifter 12

13 millioner kroner (økning fra 2010 til 2011 var 2,2 millioner kroner). De sosiale utgiftene (pensjon og arbeidsgiveravgift) er økt med ,- Arbeidsgiveravgiftsprosenten i sone III er 6,4 %. Netto driftsresultat Netto driftsresultat angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter, og gir uttrykk for kommunens handlefrihet. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor store midler som blir frigjort i løpet av året, og som kan disponeres til avsetninger og egenfinansiering av investeringer ,7 7,9 4,8 3,7 6 9,6 5,5 4,6 7, ,6 Netto driftsresultat er den beste indikatoren på økonomisk balanse i kommunesektoren, som igjen er viktig for å sikre et godt og stabilt tjenestetilbud. Figuren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, i 2012 var denne 5 %. Generell anbefaling fra fylkesmannen er at netto driftsresultat minimum skal være 3 % av driftsinntekter. Høy momskompensasjon i forbindelse med bygging av Tydalshallen er en medvirkende årsak til at denne blir høy i Det er her ikke tatt hensyn til at momskompensasjonen blir overført til investeringsregnskapet. Spesielle utslag pga naturressursskattesaken i 2003 og

14 Hvordan blir kommunens utgifter til drift finansiert? (Skattedekningsgrad og skatte- og rammetilskuddsgrad) Skattedekningsgrad og Skatte-og rammetilskuddsgrad År Skattedekningsgrad Skatte- og rammetilskuddsgrad Prosent Skatteinntekter: Øverste søyle (lilla) viser at i 2012 dekker netto skatteinntekter mindre enn 50 % av driftsutgiftene (eksl. avskrivninger). Skatteinntekter og rammetilskudd: Nederste søyle (blå) viser at i 2012 dekker netto skatteinntekter og rammetilskudd 68 % av driftsutgiftene (eksl. avskrivninger). Langsiktig lånegjeld Figuren viser sammensetningen og utviklingen av de eksterne lånene for kommunen. Total lånesaldo pr er på 79 millioner kr. (Pensjonsforpliktelser er ikke tatt med). Gjeldsnivået er nå på et relativt høyt nivå. Beløp i 1000 kr Langsiktig lånegjeld År Xerox Partner Kommunekreditt (KLP) Husbanken Kommunalbanken KLP rente Det er ikke tatt opp startlån for videre tildeling i 2012, men tilsagn fra husbanken på lån kr er gitt i desember Pr har vi kr kr. disponibelt til videreutlån. Det ble tatt opp lån til finansiering av investeringer på 29 millioner kr, av disse er 20 millioner bevilget Tydalshallen Pr har vi 3 millioner i disponible lånemidler. 14

15 Renteutvikling Renteutvikling Beløp i 1000 kr Renteutgifter Renteinntekt er År Grafen viser utviklingen i renteinntekter og renteutgifter siden Endringene fra 1998 og framover skyldes endringer i det generelle rentenivået samt størrelsen på lånegjelda. Etter at rentenivået økte fra 2007 og nådde en topp på slutten av 2008 har rentenivået de siste årene vært lavt. Selv om rentenivået nå er lavt, har økt gjeldsgrad de siste årene gitt et betydelig utslag i størrelsen på renteutgiftene. En renteøkning vil gi store utslag på våre renteutgifter. Renteinntektene i 2012 er lavere enn året før. 15

16 Sammensetning av fond Sammensetning av fond Beløp i 1000 kr Primærnæringsfo nd Næringsfond Disposisjonsfond Andre fond År Figuren viser sammensetningen og utviklingen av beholdningen av fondsmidler. Utviklingen viser en betydelig nedgang i kommunens fondsmidler fra 2009 til Disposisjonsfondet hadde en saldo på 8,5 mill kr pr Det ble brukt 1 million til finansiering av investeringer i 2012, og 3,4 millioner til drift. Næringsfondet hadde en saldo på 1,2 mill kr. pr (ekskl. regionale næringsfondsmidler). I 2009 ble deler av mindreforbruk i 2008 satt på bundne fond. Dette er i henhold til regnskapsprinsipp overført til disposisjonsfondet. Vi har hatt en stor økning i fondsmidler i En av årsakene til dette er endring i regnskapsprinsipp. Likviditetsreserven opphører pr Dette har medført at kr er avsatt til disposisjonsfondet og kr er avsatt til ubundne investeringsfond. Tidligere var likviditetsreserven ført som en egen egenkapitalkonto i balansen og ikke medregnet som fondsmidler. Likviditet Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgrad 1 (figur). Denne sier noe om kommunens evne til å dekke de løpende forpliktelsene. Likviditetsgrad 1 bør være høyere enn 2. I 2012 er det 16

17 andre året på rad at denne er i underkant av 2. Trenden er en lavere likviditet i årsskiftet. I årsskiftet ser vi at omløpsmidlene er lavere og kortsiktig gjeld lavere sammenlignet med året før. Soliditet Soliditet kan måles i egenkapitalprosent og fremmedkapitalprosent. God soliditet gir større handlefrihet, og muligheter for å frigjøre midler til finansiering av investeringer. Forholdstallene egenkapitalprosent og fremmedkapitalprosent gir i realiteten uttrykk for det samme. Egenkapitalprosenten i tabellen over viser forholdet mellom egenkapital og totalkapital. Jo større egenkapitalprosent jo bedre er soliditeten. Fremmedkapitalprosenten viser forholdet mellom total gjeld og totalkapital. Jo lavere fremmedkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten. Utviklingen viser at egenkapitalprosenten synker, mens fremmedkapitalprosenten øker. Dette gir med andre ord uttrykk for at kommunens soliditet er lavere enn den har vært årene før, handlefriheten er lavere. Årsaken er økende gjeldsnivå og egenkapitalnivå på samme nivå som i 2011, og lavere enn årene før det. 17

18 Forklaringer til regnskapet Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 millioner. Årsaken til mindreforbruket skyldes flere faktorer. Høyere konsesjonskraftinntekter enn budsjettert er en av hovedårsakene til mindreforbruket, samt underforbruk på flere områder. Det må likevel bemerkes at det er flere ansvarsområder som har relativt høyt overforbruk, tross i at budsjettet har vært justert i løpet av Ansvarsområder med avvik i forhold til justert budsjett større enn kr Tabellen viser en oversikt over de ansvarsområder som har netto over- eller underforbruk i forhold til justert budsjett som er større enn kr Tabellen viser hovedårsakene til det totale underforbruket i regnskapet. Underforbruk på inntektsposter i regnskapet tilsier høyere inntekter enn budsjettert. Ansvarsområde Overforbruk Underforbruk 1001 Formannskap og kommunestyre Sentraladministrasjonen Konsesjonskraft EDB Servicekontor Sommerjobb for skoleungdom Voksenopplæring Tydal barne- og ungdomsskole Legetjeneste Omsorgstjenesten Kjøkken Næringskontor Næring i verneområder Museer / kulturvern Karolinerspel Vaktmester Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Vegdrift Vannverk Renovasjon Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Startlån- renter/avdrag Renter av egne innskudd/lån, utbytte Avdrag enge lån Disposisjonsfond Sum

19 1001 Formannskap og kommunestyre I budsjettbehandlingen for budsjettåret 2012 ble satsene for godtgjøring økt. Budsjettet ble ikke justert tilsvarende. Utgifter til lønn og sosiale utgifter er ca høyere enn budsjettert. Utgifter i forbindelse med åpningen av Tydalshallen er utgiftsført på dette ansvaret. Dette utgjorde ca , Sentraladministrasjonen Totalt viser området et overforbruk på ,- Utgifter til lønn og sosiale utgifter er ca høyere enn budsjettert, men størrelsen på overforbruket er lavere på grunn av refusjoner. I tillegg er det andre utgifter som er for lavt budsjettert (i hovedsak kjøregodtgjørelse, reiseutgifter og kurs) 1021 Konsesjonskraft Uttak av gevinst på konsesjonskrafta har vært på 18 øre/kwh i Inntektene totalt er omtrent på samme nivå som i Totalt har vi 9 millioner i inntekt av konsesjonskraften, mens innkjøpsprisen var på ca. 3 millioner. Regnskapet viser en total inntekt på 6 millioner, 1,3 millioner høyere enn budsjettert. Inntekter har vært budsjettert for lavt EDB Ansvarsområdet har et underforbruk på kr ,-. Avviket skyldes følgende: Driftskostnader Værnesregionen lavere enn budsjett. Lokalt i Tydal er det skiftet ut mindre utstyr enn planlagt Servicekontor For servicekontoret viser regnskapet kr ,- i overforbruk. Dette kommer på grunn av to forhold. Det ene er omleggingen/nedleggingen av Tydal kommunale elektrisitetsverk. I denne prosessen ble, i 2012, 1 årsverk tilført servicekontoret. I tillegg er generell lønnsvekst høyere enn budsjettert Sommerjobb for skoleungdom Totalt viser området et overforbruk på ,- Utgifter til lønn og sosiale utgifter er ca ,- høyere enn budsjettert. I tillegg er refusjon fra private næringsaktører budsjettert høyere enn regnskapet viser (27.000,-). Til sammen utgjør dette et overforbruk på ,- Ordningen med sommerjobb for skoleungdom skal gjennomgås i løpet av Voksenopplæring Grunntilskuddet til opplæring av voksne innvandrere blir gitt uavhengig av antall elever. Vi har i 2012 hatt få elever, og dette er årsaken til at vi har større inntekter enn utgifter på dette området Tydal barne- og ungdomsskole Overforbruket på kr skyldes i all hovedsak at det ikke er satt i verk tiltak for å oppnå innsparinger på lønn. Innsparingstiltak er ikke gjennomført verken for 2011 eller For å holde budsjettrammene for 2012, måtte 3-4 stillinger ved skolen tas bort. Hvis en skal gjennomføre innsparinger i denne størrelsesorden, vil det ikke la seg gjøre uten å si opp ansatte. Det har med andre ord vært budsjettert for lavt på lønnsmidler. 19

20 Hvis en sammenlikner sum driftsutgifter for Tydal barne- og ungdomsskole for 2012, ser vi en økning på i overkant av i forhold til Legetjeneste Legetjenesten har et underforbruk på kr kr av dette er økte inntekter i form av egenandeler og overføringer fra staten, dvs. refusjoner fra Helfo gjennom takstsystemet. Legekontoret har de siste årene hatt økt fokus på riktig bruk av takster. I overføring fra staten ligger også refusjon for turnuslege og studenter, men det er ikke store økninger her. Det er også underforbruk på en del lønnsposter, til sammen ca kr. Det reelle underforbruket her blir likevel ikke så stort, ettersom det er brukt ca kr til kjøp av tjenester fra private- dvs. leie av vikar gjennom Selbu BHT. Det er også overforbruk på en del poster (lisenser/ vedlikehold dataprogram, medisinsk forbruksmateriell og kjøp av medisiner). De 2 siste vil øke ved økt aktivitet Omsorgstjenesten Økte inntekter med bakgrunn i økt pasientgrunnlag, tilskudds og refusjonsordninger. Dyktige arbeidstakere på turnusplanlegging/fordeling av ressurser og administrasjon av ønsketurnus og bakvakt. Redusert bruk av overtid. Det tilsynelatende overforbruk på fastlønns post 1010 skyldes en svakhet i budsjettering i forhold til mål i økonomiplanen om innsparinger, lønnsvekst osv. Men økt pasientbelegg/brukerbetaling i 2012 har dekket opp dette avviket Kjøkken Selv etter nødvendige innkjøp/nyinvesteringer på (inkl. mva.) har kjøkkenet i underforbruk. Dette skyldes i hovedsak at leder har frikjøp i 40 % som HTV, og at det nesten ikke er leid inn vikar verken på dette eller annet fravær i Dette har vært mulig pga siste års lærling og ny lærling fra august. I tillegg har kjøkken og vaskeri vært praksisplass 1, 5 dager pr uke høsten Ferievikarbehovet har eller ikke vært så stort i og med at det har vært gitt sommerjobb til flere ungdommer.6 ukers ferie er overført Ønsketurnus gjør det enklere å planlegge drifta og lettere å unngå ekstra innleie. Økte inntekter når det gjelder matombringing og ikke minst uforutsette inntekter på møteservering, utgjør , Næring- og kulturkontor Overforbruk skyldes i hovedsak vikariater innen avdelingen i løpet av året. I tillegg var nyansatt kommuneplanleggers lønnskostnad postert her i 6 måneder. Den foretatte budsjettjustering i løpet av året var ikke tilstrekkelig. Markedsføringskostnader vesentlig større grunnet opptrykk brosjyre, nytt reklamemateriell og annonsering Næring i verneområder Regnskapet for 2012 for ansvar 4104, Næring i verneområder, viser et overforbruk på kr Forklaringen er at kommunens budsjett ikke har vært justert i henhold til vedtatt budsjett i Prosjekt Sylan. I det kommunale budsjettsystemet er det satt opp et helhetsbudsjett på kr for For prosjekt Sylan er det satt opp et budsjett på kr kr for Budsjettet i Prosjekt Sylan er vedtatt av styringsgruppen i etterkant av budsjettbehandlingen for

21 en i regnskapet blir og litt misvisende da utbetalingene fra Fylkesmannen Sør Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkeskommune skjer på ulike driftsår Museer/kulturvern Ansvarsområdet viser et underforbruk på nærmare ,- Museumssatsinga har ligge nede i fram til ny stillingsressurs innafor kultur starta opp i september. Tiltak vart difor ikkje sett i gang i Dei midlane som er brukt i 2012 gjekk til driftstilskott til Brekka bygdetun Karolinerspel Oppsettinga av Karolinerspelet i januar 2012 gjekk med stort underskott. Dette skyldast i hovudsak ein svikt i sponsorinntekter og tilskott, samt at utgiftene var høgare enn tidlegare år på grunn av kjøp av tenester frå eksterne aktørar. Publikumstalet var noko mindre enn tidlegare år grunna dårleg ver, men det utgjer likevel ikkje ein stor del av overforbruket Vaktmester På dette ansvarsområdet er det et mindreforbruk på kr Nytilsatt vedlikeholdsarbeider tiltrådte ikke før i mai måned. Ekstrahjelp som er budsjettert på dette området er belastet ansvarsområde Sparte lønnskostnader utgjør kr Inntektene (solgte tjenester) er økt med kr Mindre forbruk på dette området må sees i sammenheng med ansvarsområde 5132 hvor det er et overforbruk Kommunale bygg, anlegg og eiendommer På dette området er det et overforbruk på kr Årsaken til dette er etterslep på vedlikehold som har medført ekstraordinære tiltak gjennom året. I tillegg er det ført en del lønnsutgifter som skulle ha vært belaste ansvarsområde 5131 på dette området. Lønnsutgiftene utgjør kr Følgende ekstraordinære tiltak er gjennomført: Reparasjoner av innvendig vannledningsnett syke- og aldershjemmet. Havari av pumpe på varmtvannsanlegget. Totale kostnader. Kr Gulvbelegg og malerarbeid på syke- og aldershjemmet. HMS-tiltak. Kostnad kr Ny varmvannstank barnehagen kr Rømningsveg NAV-kontoret kr Tiltak ekstraordinær tilleggsisolering og reparasjon vinduer på Tydal barne- og ungdomsskole kr Ominnredning Tydal utleiebygg for ny installatørforretning kr Tiltak i industribygg 2 for flytting branngarasje kr Næringsbygg Græsli skifting lysarmaturer kr Totalt utgjør disse tiltakene kr og de var nødvendig å gjennomføre for å kunne opprettholde en forsvarlig drift på de ulike brukerområdene Vegdrift Vinterdriften er blitt mer kostnadskrevende enn budsjettert. Snø må kjøres bort fra sentrale bruksområder i større grad enn tidligere. Ansvarsområde dekker plasser og områder for myke 21

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Årsmelding 2011 INNHOLD

Årsmelding 2011 INNHOLD Årsmelding 2011 INNHOLD ÅRSBERETNING... 3 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED STØRRE AVVIK... 15 KOSTRA... 18 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 26 1001 FORMANNSKAP

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2016 Foreløpige tall per 15. mars 2017 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Endelige tall per 16. juni 2014 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 21.06.2017 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2016 viser at korrigert netto lånegjeld 2 utgjorde 74,6 pst av brutto, en økning

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi 24.06.2016 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk handlingsrom Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene, og veksten fortsatte også i 2015. Kommunenes

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2013/575-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2013 - Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dato:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dato: TYDAL KOMMUNE Dato: 20.04.2016 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevnes medlemmer Møteinnkalling Utvalg: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Detaljer