TOÅRS-BERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOÅRS-BERETNING 2006-2007"

Transkript

1 TOÅRS-BERETNING

2 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende landsomfattende kororganisasjon. Medlemsutviklingen har vært positiv i hele perioden, og den løpende kontakten med medlemskorene, distriktsledd, andre samarbeidsorganisasjoner og våre paraplyorganisasjoner Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund samt diverse nasjonale rapporteringer preger den daglige driften. Videreutvikling av kontakten med medlemmene, initiering av musikkfaglige aktiviteter og tiltak, utbygging av organisasjonens kontaktnett, drift av organisasjonen og rekruttering har vært de mest sentrale oppgavene i 2006 og Ved inngangen til 2008 har Norsk sangerforum 256 kor og medlemmer. Fredrikstad Barberboys nye medlemmer i 2007 Hovedfokus i perioden har vært service overfor medlemmene videreutvikling av organisasjonen organisatorisk rekruttering av flere medlemmer musikkfaglige tiltak og prosjekter o Utvikling av standard kurspakker o MIDI-prosjekt o faglig innhold på regionale festivaler og samlinger (Lørenskog Trøndelag - Tromsø) videreutviklet samarbeidet med andre kororganisasjoner (spesielt NOBU og FONOKO), både innen Syng for livet, ved deltakelse på andre organisasjoners møter, gjennom initiativ til felles regionale kor-/sangermøter og gjennom løpende dialog med flere av våre samarbeidende organisasjoner videreutviklet samarbeidet med og innsatsen i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, bl.a. med sentrale tillitsverv i begge organisasjoner videreutviklet samarbeidet med Nordisk Sangerforbund, bl.a. med representasjon i styret i organisasjonen informasjonsvirksomhet overfor medlemmene, potensielle nye medlemmer og overfor andre aktuelle samarbeidspartnere hjelp og service i forbindelse med etablering av nye regionsledd i egen organisasjon utvikling av temaheftekonsept Korenes hverdag, samt første hefte i serien om rekruttering, Et kor for meg! Et kor for deg? holde god kontakt med medlemmene, drift og videreutvikling av nettstedet informasjon om nasjonale avtaler, TONO-avtalen, forsikringsavtale og noteavtale ordinært organisasjonsarbeid og demokratiske prosesser, styremøter, regnskapsarbeid med mer Side 2

3 Styret På årsmøtet 21. mai 2006 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum: Styreleder Jon G. Reinholdt, Akershus Nestleder Randi Andersen, Hordaland Styremedlem Roar Kjelsaas, Nord-Trøndelag Styremedlem Inger Strand, Troms Styremedlem Tore Tunold, Aust-Agder 1. varamedlem Jørn Snorre Andersen, Rogaland 2. varamedlem Torill Stridh, Akershus Valgkomité Valgkomité Valgkomité, vara Arne Moseng, Hedmark Caspar Hennig, Rogaland Anne Asak, Akershus Etter årsmøtet viste det seg at Randi Andersen likevel ikke hadde anledning til å påta seg vervet som nestleder. Styret foretok derfor et internt suppleringsvalg og konstituerte Inger Strand som nestleder samtidig som Jørn Snorre Andersen rykket inn i styret og Torill Stridh rykket opp som 1. varamedlem. Våren 2007 måtte også Jørn Snorre Andersen trekke seg, og Torill Stridh rykket opp som fast styremedlem. Tore Tunold har hatt langtidsarbeid i utlandet i store deler av valgperioden. Styret har samarbeidet godt og har fungert tilfredsstillende i hele perioden. Det er holdt 7 styremøter i 2006 og 5 i 2007, de fleste som telefonmøter. Det har vært 1 fysisk styremøte i 2006 (i tillegg til samling under landsmøtet) og 2 fysiske styremøter i Både høsten 2006 og 2007 var høst-styremøtet i forbindelse med FONOKO-kongressen. Norsk sangerforum har vært tilstede ved flere informasjons- og kontaktmøter, både med andre kororganisasjoner, andre samarbeidspartnere, med Norsk musikkråd og med Musikkens studieforbund. NSF var representert på NMRs ledermøter i 2004 og 2005, samt på NMRs landsmøte/musikkting og Musikkens studieforbunds landsmøte i Tromsø juni Andre styreverv I perioden fram til landsmøtene i Tromsø satt Nils Petter Pedersen som nestleder og daglig leder Jon G. Olsen som ansattes representant i styret i Musikkens studieforbund, mens Jon G. Reinholdt satt som 1. vararepresentant til styret i Norsk musikkråd. På landsmøtene i juni 2007 ble Jon G. Reinholdt valgt som styremedlem og Jon G. Olsen gjenvalgt som ansattes representant i Musikkens studieforbund. NSFs styremedlem Tore Tunold ble valgt som styremedlem i Norsk musikkråd. Nils Petter Pedersen har i hele perioden sittet som styremedlem i Nordisk Sangerforbund. Medlemstall Norsk sangerforum hadde pr kor og 7006 medlemmer. Organisasjonen har pr kor og 7525 medlemmer, en økning på 11 kor og 519 medlemmer fra året før. Vi har også fått medlemskor på Svalbard. Medlemsmassen fordelte seg fra de minste vokalgruppene på 4 medlemmer til store kor på over 100 medlemmer. Geografisk er korene spredt i alle fylker over hele landet, inkludert Svalbard. Arbeidet i sekretariatet Vi opplever at behovet for service overfor korene er stadig økende noe vi blant annet ser på som en bekreftelse på at korene får den hjelp de etterspør fra sekretariatet. De har blitt vant til å spørre oss om det de er opptatt av, samtidig som korene blir stadig mer krevende i sine forespørsler. Dette fungerer samtidig utviklende for sekretariatet, som gjennom å undersøke og hjelpe korene, dermed videreutvikler sine egne kunnskaper. Vi opplever at henvendelsene øker innen alle deler av Side 3

4 korenes drift og at det fortsatt er stort behov for veiledning til korene i deres forhold til myndighetene både på lokalt (kommunalt) og sentralt (statlig) nivå. Dette er viktig organisasjonsarbeid henvendelsene fra medlemskorene har alltid førsteprioritet i administrasjonen. I 2006 ble bemanningen økt fra 0,5 årsverk til 0,7 årsverk, som ble videreført i Vi ser fortsatt at det er behov for større administrative ressurser for å gi medlemskorene den servicen de trenger, samtidig som vi gjerne skulle utvikle enda flere faglige tilbud til korene våre. Dette er sikkert noe alle organisasjoner opplever, men situasjonen er noe spesiell for NSF siden vi fortsatt skal bygge opp en organisasjon, betjene et etter hvert forholdsvis stort antall kor og kormedlemmer og drive utvikling samtidig som de økonomiske ressursene er meget begrenset. Samarbeidet i NMR og MSF Vi har også fortsatt påtatt oss et stort ansvar i å initiere til og drive fram samarbeidet mellom de 10 kor- og sangorganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, et samarbeide med over medlemmer. Dette er viktig for oss samtidig som dette også tar administrative ressurser. NSF var spesielt aktive på dette området i 2006, men har i 2007 ikke hatt kapasitet til å videreutvikle dette samarbeidet ytterligere samarbeidsarenaene er imidlertid videreført som i Spesielle satsingsrområder For 2006 vil vi spesielt nevne forarbeidene knyttet til den landsomfattende korfestivalen som ble planlagt i Trøndelag i slutten av mai. Av flere årsaker, spesielt lokale forhold, måtte denne festivalen avlyses, selv om det var nedlagt mye arbeid også fra landssekretariatets side for å få dette tiltaket i gang. Dette er slikt som skjer, vi må fra tid til annen påregne at tiltak som planlegges må avlyses. Dette medfører at tiltaket ikke kan rapporteres som gjennomført, selv om det faktisk ble nedlagt et betydelig arbeid. For 2007 vil vi videre spesielt nevne forarbeidene fram mot den landsomfattende korkonkurransen vi skal holde i 2008, forberedelsene til Landsfestivalen for kor i 2009 og arbeidet med oppstart av heftene Korenes hverdag. Forberedelsene til vår første landskonkurranse skjedde i stor grad høsten 2007, og parallelt med dette pågikk oppstartarbeidet med vår Landfestival som holdes 29. mai - 1. juni 2009 i Tromsø. Vi arbeidet også mye med å ferdigstille fundamentet for den nye hefte-serien som er ment å hjelpe korene i den normale kor-hverdagen. Innen utgangen av 2007 var det første heftet om rekruttering ferdig, og planleggingen av det neste heftet om konsertarrangering for kor ble startet opp. Videre startet vi opp et samarbeidsprosjekt med Korpsnett Norge om utvikling av noter for samarbeidsprosjekter mellom kor og blåsegrupper med utgangspunkt i folketoner. Vi har i 2007 også involvert oss i Hele Norge Synger -prosjektet, ikke minst gjennom å informere medlemsmassen om dette gode prosjektet. Vi har også involvert oss fra sentralt hold i flere regionale prosjekter herunder nevnes spesielt kurshelgen i Stjørdal/Trondheim 11. november der det både ble gjennomført dirigentkurs, kurs for korsangere og kurs for tillitsvalgte. Avslutning Vi opplever at arbeidet i organisasjonen går godt. Det er en stadig voksende utfordring å tilfredsstille medlemskorene, men samtidig er nettopp kontakten med medlemmene livsnerven for vår organisasjon. Vi ser lyst på framtiden, og både håper og tror på fortsatt god utvikling for Norsk sangerforum. Side 4

5 Stilett A Cantus Apes & Babes Sangselskabet Guldbergs Akademiske kor Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening Nittedal Bygdekor Kammerkoret Cantemus Bærumkoret Side 5

6 Organisatorisk Sekretariatet er videreutviklet og videreført med gode og enkle rutiner for medlemskontakt, medlemsrapportering og håndtering av organisasjonens drift. Medlemskontakten og spørsmålene fra medlemmene prioriteres alltid framfor andre oppgaver. Arbeidet er tidkrevende, men helt nødvendig. Nettsidene er videreutviklet som middel for kontakt med og mellom medlemmene. Nettsidenes layout er forbedret samtidig som overgang til en mer moderne versjon av programvarene er innført. Daglig leder i NSF, Jon G. Olsen Organisasjonskonsulent i NSF, Marit Skoveng Hele styret samlet (f.v. Jon G. Reinholdt, Inger Strand, Roar Kjelsaas, Torill Stridh og Tore Tunold) Konsulent, Marianne Holm Side 6

7 Hedmark sangerforum er etablert som distriktsledd for korene i Hedmark og Oppland. Det er også etablert et kontaktorgan for medlemskor i Agderfylkene - Agder sangerforum. Det er arbeidet med omorganisering av de tre distriktsorganisasjonene i Trøndelag, herunder sammenslåing av disse til ett helhetlig Trøndelag sangerforum. Dette er arbeid som ikke synes så mye på kort sikt, men er likevel viktig for å gi medlemskorene nyttige regionale nettverk, og for å styrke samarbeidet med andre kor i egen region. Disse regionale nettverkene kommer i tillegg til de allerede etablerte distriktsorganisasjonene i Akershus, Troms og Finnmark. Det er også arbeidet med etablering av en distriktsorganisasjon for medlemskorene i Østfold (Østfold sangerforum ble formelt etablert i januar 2008). Der det er distriktsledd, fungerer samarbeidet med Norsk musikkråd utmerket. Samarbeidet med Norsk musikkråds øvrige fylkesavdelinger varierer ut ifra det enkelte fylkeskontors kapasitet, og er jevnt over godt. NSF meldte seg i 2007 inn i Frivillighet Norge for å bedre kontakten med de øvrige frivillige organisasjonene i Norge og for å sikre korenes og musikklivets innflytelse. Frivillighet Norge arbeider med en rekke saker som er meget viktige for medlemskorene, og vi anser det viktig å være med og påvirke gjennom den store felles-organisasjonen for frivillige foreninger og organisasjoner i Norge. Sekretariatet ble i 2006 utvidet fra 0,5 til 0,7 årsverk, en bemanning som ble videreført i Med så mange kor og medlemmer er det likevel en utfordring at administrasjonsressursen er noe knapp, noe som har medført en meget stram prioritering av oppgavene i sentraladministrasjonen. Internett og nettsidene benyttes til kommunikasjon med medlemmene, bl.a. er rapportskjemaene for 2008 lagt ut for utfylling via nettet. Distriktsleddene har også egne nettsider, og spesielt Akershus (www.akershus-korforbnund.no), Troms (www.sangerforum.no/troms) og Finnmark (www.sangerforum.no/finnmark) er aktive. Enkelte kor er også i ferd med å benytte den samme Internett-plattformen til sine hjemmesider, og Norsk sangerforum yter fortløpende service og veiledning i den forbindelse. Sangerforums nettsted oppdateres jevnlig, selv om det ville vært ønskelig med større kapasitet på dette området. Sentral informasjon om organisasjonen samt aktuelt stoff fra medlemskorene er publisert, og det er også lenker til de medlemskorene som har egne nettsteder. I 2008 ble sidene reorganisert og designet justert, og sidene fungerer nå enda bedre enn tidligere. Samarbeidsavtalen med kjøp av sentrale administrasjonstjenester av Akershus musikkråd er videreført i 2006 og 2007 og fungerer godt. Adresseregisteret med oversikt over opplysninger om korene, leder og dirigent er løpende oppdatert, og er et godt hjelpemiddel i kommunikasjon med medlemmene. Norsk sangerforum har fortsatt en positiv medlemsutvikling, og det er jevnlig spørsmål fra nye kor om informasjon om organisasjonen. Styret og administrasjonen har arbeidet aktivt med medlemsrekruttering og har deltatt i flere møter rundt om i landet. Det er utarbeidet nytt brosjyremateriell, og fylkesmusikkrådene fungerer også flere steder som en god rekrutterings- og informasjonskanal. Medlemskontingenten er opprettholdt på samme nivå som ved etableringen, men et urimelig lavt statstilskudd til drift av organisasjonen hemmer fortsatt en del av den videre utviklingen for Norsk sangerforum. Her øyner vi nå en bedring, men dette får vi først nytte av i neste landsmøteperiode. Både for 2006 og 2007 var tilskuddet ca kr ,-. Ut ifra sammenligning med andre organisasjoner, burde dette tilskuddet vært over det dobbelte. Styret har arbeidet med saken, men det har i perioden ikke vært mulig å få tilskuddet opp på et akseptabelt nivå. Ordningen med hederstegn er videreført, med hederstegn for 25 og 40 års aktiv innsats innen korvirksomhet, samt et eget hederstegn for særdeles stor innsats for sang og korarbeid i Norge. Det er i løpet av perioden nedtegnet retningslinjer for oppmerksomhet til jubilerende kor, som blant annet omfatter gavekort på noter fra vår hovedsamarbeidspartner på dette feltet - Cantando musikkforlag, og ett års gratis medlemskap ved 100 og 150 års jubileum i koret. Side 7

8 Samarbeid Styret har arbeidet med å videreutvikle Norsk sangerforum som en samarbeidende organisasjon på en rekke forskjellige områder. Nils Petter Pedersen, NSF s representant i Nordisk Sangerfor bunds styre (midt i bildet). Korpsnett Norge Side 8

9 Norsk sangerforum har i perioden, spesielt i 2006, vært aktiv i etablering og videreutvikling av samarbeidet mellom sang- og kororganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Kontakten med de andre kororganisasjonene i Norsk musikkråd er også videreutviklet, både under de felles arenaene som musikkrådets samlinger utgjør, innen samarbeidsprosjektet Syng for livet og på andre måter. NSF har tatt flere initiativ til slike samarbeid. Spesielt er samarbeidet med NOBU (Norges Barne- og Ungdomskorforbund) og FONOKO (Foreningen for Norske Kordirigenter) tett og godt. Det er løpende kontakt mellom disse organisasjonene, og administrasjonene har jevnlig dialog både på generelt grunnlag og i konkete saker. Felles dirigentbank og samme internettplattform er eksempler på konkrete områder for samarbeid. Musikkens studieforbund ikke lenger trekker administrasjonsgebyr fra utbetalingene til voksenopplæring. Samarbeidet med fylkesmusikkrådene varierer noe. Det har vært vanskelig å kunne prioritere innsats på dette området høyt nok i perioden. Dialogen er positiv og god, og innspillene til samarbeid og samhandling blir positivt mottatt. Fylkesmusikkrådene yter jevnt over meget god service til våre medlemskor. I perioden har Hedmark og Østfold musikkråd vært spesielt aktive, og har i stor grad bidratt til at NSF har fått etablert egne regionsledd i disse områdene. Samarbeidet med FONOKO har hatt en fortsatt meget positiv utvikling i perioden, både på det generelle området, i forbindelse med NSFs 2-årige coachingtilbud for kor og dirigenter, MIDI-prosjektet, dirigentbanken, FONOKOs dirigentkongress og andre faglige områder. Det er opprettet en samarbeidsavtale mellom NSF og FONOKO, som bl.a. omfatter bruk av FONOKOs medlemsblad Kordirigenten for kommunikasjon med NSFs dirigenter, felles styremøter, gjensidig informasjonsutveksling, dirigentbank og Fonoko-kongressen. Samarbeidsrelasjonene med Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er gode. Norsk sangerforum har deltatt ved alle viktige møtefora i perioden, og har også bidratt konstruktivt til utvikling av fellesskapet både gjennom sekretariatsamarbeide, som deltaker i prosjektet Syng for livet, og ikke minst gjennom konstruktiv dialog med andre medlemsorganisasjoner. NSF bidrar også konstruktivt til fellesskapet gjennom styreverv i begge organisasjoner. Som den største brukeren av ordningen med voksenopplæringsmidler fra Musikkens studieforbund, har Norsk sangerforum arbeidet spesielt aktivt på voksenopplæringsområdet, blant annet gjennom høringsuttalelse til Tron-utvalgets NOU om voksenopplæring i studieforbund. Dette arbeidet er grunnleggende for å kunne videreføre og øke voksenopplæringsressursene også i framtida. Tilskuddene til voksenopplæring for timer med lærer, som korene benytter seg av, er økt fra ca kr 60,- til over kr 80,- i perioden. NSF har også bidratt aktivt til at Side 9

10 Musikkfaglig Den musikkfaglige utviklingen i Norsk sangerforum er videreført. De viktigste enkelttiltakene er bruk av MIDI for stemmeøving i kor, utvikling av kurskatalog, coaching-prosjekt i Finnmark, drift av en dirigentbank og utvidet samarbeid med FONOKO. Norsk sangerforum er både i 2006 og 2007 størst på antall timer voksenopplæring innen Musikkens studieforbund. Det faglige arbeidet gjøres i hovedsak av administrasjonen, i samarbeid med tillitsvalgte og kontakt med FONOKO. Arbeidet har rent konkret bestått i faglig veiledning kombinert med enkelte konkrete prosjekter og tiltak. Thomas Caplin, initiativtager til MIDI-prosjektet Ketil Jule Bjørnstad Belsaas, instruktør på Coaching for kor i Finnmark Side 10

11 Presentasjon og spredning av en felles kurskatalog med følgende kurs Inspirasjonskurs Impulser og ideer til å bedre kvaliteten i korets innøving og formidling Kurs i bestillerkompetanse Bevisstgjøre kor og dirigenter i forhold til ambisjoner og repertoar, hvor de er, hvor de vil og til hva de kan bestille underveis mot målet Korutvikling / coaching hovedansvarlig: Thomas Caplin Et toårig utviklingsprogram for kor og dirigenter. Startet høsten 2004, igangsatt ny gruppe i Finnmark i 2007 Hjelp, jeg har fått tillitsverv Gi deltakerne innsikt i oppgavene som tillitsvalgt i kor Vokalopplæring i kor Kombinasjon av dirigentopplæring, dirigentutvikling, motivering for videreutvikling og stemme-utvikling av den enkelte sanger i koret Bruk av MIDI til stemmeøving Gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap i bruk av MIDI som hjelpemiddel for stemmeinnøving, slik at koret kan intensivere og forkorte innstuderingsperioden Dirigentbank Vi har fått utviklet en nettbasert instruktør- /dirigentbank i samarbeid med de andre sangorganisasjonene i Norsk musikkråd, FONOKO og fylkesmusikkrådene. Selve registreringsarbeidet begynte i 2006 og videreført i Systemet er nå operativt, og flittig i bruk. MIDI-prosjekt: Bruk av MIDI for innøving i kor Prosjektet er i drift, ble startet opp i 2005 og er fortsatt i utvikling. Det er utviklet en standard for tilrettelegging og produksjon av MIDI-filer (utviklet i samarbeid med FONOKO og Thomas Caplin). Tilbakemeldingene fra korene er positive. Stadig flere kor er inne i prosjektet, og en repertoarbank med tilpassede MIDI-filer er under fortløpende oppbygging. Repertoarbanken er gjort tilgjengelig via Internett. Sangfestival Trøndelag NSF arbeidet i 2006 med planleggingen av det faglige innholdet og korverkstedene under Sangfestivalen i Trøndelag Festivalen måtte av forskjellige årsaker avlyses, men mye av arbeidet som ble gjort, vil komme nye lokale festivalarrangører til gode. Kurshelg i Trøndelag 2007 Medio november 2007 ble det arrangert en kurshelg i Trondheim/Stjørdal med kurs både for dirigenter, korsangere og tillitsvalgte i kor. Kursene var bra besøkt og lærerkreftene var for dirigentkurset Thomas Caplin, for kurset for sangere Pål Rullestad og kurset for tillitsvalgte Jon G. Olsen fra sekretariatet. Profesjonelt kor i Norge Arbeid knyttet til forprosjektet profesjonelt kor i Norge - der vårt arbeid og våre innspill har skjedd i dialog med og gjennom Norges Barne- og Ungdomskorforbund (NOBU) og FONOKO. Landsomfattende korkonkurranse 2008 NSF sentralt har initiert en landsomfattende korkonkurranse i 2008, og det forberedende arbeidet med arrangementet har i stor grad foregått høsten Det er Akershus Korforbund som vil stå som teknisk arrangør. Regelverk og øvrige rammer for vår første landskonkurranse er gjennomarbeidet pr Landsfestival for kor 2009 Sommeren 2007 fikk vi en henvendelse fra Troms sangerforum om å arrangere en landsfestival for kor i Tromsø på forsommeren Dette var styret positive til, og arbeidet med planleggingen av festivalen startet umiddelbart i et samarbeide mellom Troms sangerforum og NSF sentralt. Datoene er fastsatt til pinsehelgen 29. mai 1. juni Den første informasjon om festivalen ble sendt ut allerede før jul 2007, og arbeidet fortsetter framover med fastsetting av workshop, seminarer, konserter og annet festivalinnhold. Voksenopplæringsvirksomheten Voksenopplæringsvirksomheten er en viktig del av NSFsfaglige arbeid. NSF har i perioden arbeidet videre med forenkling av søknadsog rapporteringssystemet. Hele søknadsprosessen og det meste av rapporteringen skjer nå via nettet. De statlige tilskuddene har under perioden økt, og NSF har arbeidet aktivt for å legge grunnlaget for en fortsatt positiv utvikling av tilskuddsordningen. Arbeidet knyttet til NOU11:2007 Studieforbund læring for livet - har vært omfattende og tatt mye tid. Arbeidet har både vært gjort i forberedelsesfasen våren 2007 og i etterkant av avleveringen av NOU-en medio september. NSF gir medlemskorene jevnlig informasjon og faglig veiledning i bruk av voksenopplæringssystemet, gjerne i forbindelse med søknader etc. Side 11

12 Informasjon Norsk sangerforum har prioritert å videreutvikle eget informasjonsmateriell, og spredt nyhetsbrev og annen informasjon til medlemskor, samarbeidspartnere og andre. Nettstedet er videreutviklet og har blant annet egne under-nettsteder for distriktsorganisasjoner. Lokale medlemskor kan benytte den samme programvaren til en meget gunstig pris. Side 12

13 Utsending av informasjon og informasjonsmateriell til korene er økende. NSF har sendt informasjon til kor og organisasjoner over hele landet om NSF, vår virksomhet og våre tilbud. Det er laget nyhetsbrev som er sendt medlemmene, og ikke minst er det arbeidet med oppdatering og utvidelse av våre Internettsider. Det er 5 distriktsorganisasjoner med egne nettsider (Akershus, Hedmark, Agder, Troms og Finnmark), og også flere medlemskor bruker det samme publiseingsverktøyet (programmet) for å lage sine egne nettsider. Samarbeidsavtalen med FONOKO innebærer at NSF i hvert nummer av fagbladet Kordirigenten har 2 faste sider til disposisjon. Her tar vi opp saker av interesse spesielt for dirigentene, og vi har også gjennom avtalen med FONOKO en gratis utsending av bladet Kordirigenten til alle våre dirigenter. Vi har i 2007 påbegynt en serie temahefter, kalt Korenes hverdag. Ikke minst ut ifra spørsmål korene stiller oss, og basert på hva de er opptatt av og hvilke behov de har, ble det første heftet ferdigstilt høsten 2007 med tittelen Et kor for meg! Et kor for deg? med tema rekruttering. Heftene er grundige, men samtidig brukervennlige, lettleste og anvendelige for korene i deres hverdag. Det er arbeidet mye med å finne riktig omfang og vinkling på innholdet i heftene, og det første heftet har allerede oppnådd veldig gode kritikker - ikke minst fra de øvrige kororganisasjonene som også ønsker å bruke dette materialet overfor egne kor. Neste tema, om konsertarrangering i kor ble fastlagt på slutten av 2007, heftet ferdigstilles våren NSF har utarbeidet informasjonsmateriell, hefter og utsendinger, blant annet om følgende: En generell informasjons- og rekrutteringsbrosjyre for NSF Presentasjonsbrosjyre av Norsk sangerforum Egen informasjon om forsikringsavtalen med IF forsikring, sendt til alle kor Egen informasjon om avtalen med TONO, sendt til alle kor Egen informasjon om noteavtalen med Cantando musikkforlag, sendt til alle kor Organisasjonsdokumenter, vedtekter / årsmelding / handlingsplan etc Informasjonsbrosjyre om prosjektet MIDI-øvingsfiler Småskriftet Er ikke dirigenten medlem i FONOKO? Samarbeidsavtalen med Cantando Småskriftet Bli med i musikklivets fellesskap Informasjon om diverse festivaler (Lørenskog / Arendal / Sangfestival Trøndelag / Korstevne Nord etc) Informasjon om landsomfattende Sommerkurs i Barbershop (Ski, Akershus) Infofolder om Hele Norge Synger Diverse annen informasjon, nyhetsbrev etc. I tillegg sendes også jevnlig informasjon elektronisk gjennom e-post til kor, medlemmer, dirigenter og andre interesserte. Det er også utviklet en standard powerpoint-presentasjon av Norsk sangerforum, som kan benyttes på medlemsmøter, kontaktmøter, ved stands etc. Side 13

14 Medlemskontakt Det er viktig å holde god kontakt med medlemmene, og dette arbeidet har i perioden vært høyt prioritert. Kontakten skjer både telefonisk, gjennom e-post, via nettsidene og også via personlig kontakt. Kontakten er utviklet videre i perioden, og øker i omfang i takt med et økende antall medlemmer, og som følge av at korene i økende grad benytter seg av den servicen vi kan gi. forhold til hvilke oppgaver vi skal prioritere. Flere av henvendelsene er mer tidkrevende og krever at sekretariatet foretar grundige undersøkelser før svar kan gis. Samtidig er dette med på å videreutvikle sekretariatet rent faglig, øke vår kompetanse og er nyttig for organisasjonen som helhet. Et viktig prinsipp for NSF har vært å ha et åpent øre til innspill fra distriktsforbund og medlemskor. Å utvikle organisasjonen ut fra medlemmenes behov og ønsker sikrer medlemstjenester som er reelt nyttige. Disse innspillene angir for oss en viktig prioritering av vårt praktiske arbeid. Selve de konkrete aktivitetene har for det meste vært, og vil også i tiden fremover bli gjennomført av distriktsorganisasjoner og medlemskor. NSF sentralt vil imidlertid være en aktiv samarbeidspartner både på det faglige området, med generell veiledning og i formidling av informasjon gjennom vårt totale nettverk. NSF har deltatt i flere informasjonsmøter med medlemskor og potensielle medlemskor i periode, for å fortelle om organisasjonene og for å holde kontakt med medlemmene. Mye av medlemskontakten skjer elektronisk - pr e-post og gjennom våre nettsider - men det er også fortsatt mange som velger å kontakte oss pr telefon. BILDE (R): Marit i telefonen? Marit svarer på telefonen, når medlemskorene ringer og har noe på hjertet Kontakt med medlemmene og medlemskorene utgjør hovedarbeidet i sekretariatet. Det kommer stadig flere henvendelser med spørsmål om alle mulige emner. Det som korene lokalt er opptatt av er det viktig for oss å fokusere på, og alle de små (og de mer omfattende) dialogene vi har, bidrar til å utvikle oss som organisasjon. På mange måter er dette de viktigste innspillene vi får til videreutvikling av organisasjonen, og som en god rettesnor i Side 14

15 Økonomi Norsk sangerforum har i perioden hatt fokus på å bidra til å bedre medlemskorenes økonomi, samt sikre og videreutvikle Norsk sangerforums egen økonomi. NSFs bidrag på dette området er i første rekke knyttet til de statlige voksenopplæringstilskuddene, fordeling av FRIFONDmidler til kor med minst 1/3 av medlemmene under 26 år, samarbeidsavtalene med Cantando, TONO m.fl., og ved å holde vår egen medlemskontingent på et lavt nivå. Ikke minst har vi de siste to årene vært aktive i arbeidet med å øke voksenopplæringstilskuddene og redusere Musikkens studieforbunds administrasjonsgebyr (som nå er helt fjernet). Statstilskuddet til voksenopplæring var i 2007 samlet for NSF-korene kr ,-. Dette utgjør i gjennomsnitt vel kr 9.500,- per kor som benytter ordningen, og de langt fleste korene søker og er aktive i voksenopplæringssammenheng. Norsk sangerforum fordelte i 2006 kr ,- og i 2007 kr ,- i Frifond-tilskudd til kor der minst 1/3 av medlemsmassen er under 26 år. Frifond-tilskuddene har vært stabile i perioden, og er øremerket til de korene som har en tydelig barne- og ungdomsprofil. Norsk kulturråds tilskuddsordning til lokale konserter (LOK-ordningen) ble nedlagt fra Vi var sterkt i mot dette nedleggelsen har klart gått ut over korene våre. Vi har arbeidet både gjennom Norsk musikkråd og på egen hånd for å få gjenopprettet LOKordningen, men det har ikke vist seg mulig. LOKtilskuddene er i noen grad kompensert gjennom den såkalte kormillionen, men ordningen gir ikke nok uttelling for våre kor og bidrar i mindre grad til konsertestøtte enn den tidligere Kulturråds-ordningen. Samarbeidsavtalen med CANTANDO MUSIKKFORLAG er viktig og gir korene gode rabatter og rimelige priser på i første rekke noter, men også annen rekvisita inngår i avtalen. Rimelig og god forsikringsavtale med IF forsikring er en annen gunstig avtale, og vi drar også nytte av Norsk musikkråds hotellavtaler med RICA, SCANDIC og FIRST hotellkjeder. NSF har en samarbeidsavtale med TONO som gjelder for alle medlemskorene og som sikrer at korene kan framføre de verk TONO forvalter (i praksis all rettighetsbelagt musikk) på sine konserter. Uten denne ville korene måttet betale vesentlig mer i TONO-avgift nå går TONO-avgiften inn som en del av medlemskontingenten slik at korene ikke betaler noe ekstra for dette. Avtalen er således gunstig både økonomisk og formelt. NSF bidrar også til å styrke medlemskorenes økonomi gjennom bevisst å holde en lav kontingent - et gode som absolutt alle medlemskor har fordelen av Voksenopplæringstilskudd pr fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og R omsdal Sør-Trøndelag No rd-trøndelag Nordland Troms Finnmark Side 15

16 Politikk Norsk sangerforum har i perioden vært aktive på det musikkpolitiske området, spesielt gjennom paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Vi er konstruktive og aktive medspillere, og har bl.a. bidratt til felles høringsuttalelser til Kulturloven og NOU 17:2007 om Voksenopplæring i Studieforbund. Vi har fulgt opp loven på flere måter bl.a. gjennom å ta initiativ til en felles henvendelse til alle kommuner om å arbeide aktivt med loven og avklare egen kommunes ansvarsområde. NSF arbeider på det musikkpolitiske området hovedsakelig gjennom paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. NSF er representert i begge landsstyrene gjennom styreverv. I tillegg er sekretariatsleder Jon G. Olsen ansattes representant i styret i Musikkens studieforbund. NSF har vært aktiv både på landsmøtet, ledermøter og i andre fora - et møysommelig arbeid som både tar tid og krever innsikt og engasjement. NSF har også arbeidet med oppfølgingen av den offentligte utredningen om voksenopplæring i studieforbundene (NOU17:2007), både innen Musikkens studieforbund og gjennom å avgi en egen høringsuttalelse. Vi bidro også sterkt i MSFs arbeid med utredningen mens arbeidet i utvalget pågikk. Forslaget til kulturlov ble fremmet høsten 2006, og NSF bidro i arbeidet både innen Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund med å utforme høringsuttalelser som ivaretar korenes og det øvrige lokale musikklivets interesser. Loven, som er meget generell i formen og gir kommunene og fylkeskommunene vide rammer å arbeide innen, ble innført med virkning fra 1. august Kirke- og kulturminister Trond Giske Side 16

17 Andre forhold Det er også arbeidet med en rekke større og mindre saker, både løpende og som enkeltsaker. Ikke minst er håndtering av korene, ajourføring av adresser, kontaktpersoner og e-postadresser et evigvarende og meget viktig arbeid som også tar mye tid. Alle henvendelse til oss er viktige for de som tar kontakt akkurat der og da. Vi forsøker å løse det som kommer etter hvert som det dukker opp, og anser dette som en viktig del av vårt eksistensgrunnlag. Noen av de andre sakene vi har arbeidet med er: Fremme internasjonale kontakter for medlemskorene I 2005 meldte NSF seg inn i den nordiske organisasjonen for mannskor, Nordisk sangerforbund, og Nils Petter Pedersen sitter på vegne av NSF i styret i denne organisasjonen. NSF formidler også kontakt til Europa Cantat gjennom samarbeidet med Norges Barneog Ungdomskorforbund. I tillegg har NSF utarbeidet en oversikt over nettsteder til forskjellige internasjonale korfestivaler, hvor interesserte kor kan hente aktuell informasjon. Tilby medlemmene organisasjonsopplæring i samarbeid med andre musikkorganisasjoner Hovedsatsingen innen organisasjonsopplæring har vært utviklingen av temahefte-konseptet Korenes Hverdag med utgivelsen av det første heftet i serien om rekruttering, Et kor for meg! Et kor for deg? mot slutten av Ett eksemplar av heftet ble sendt alle medlemskor gratis, og har fått meget god mottakelse både i egen organisasjon og av andre. Arbeide aktivt for å inngå andre fordelaktige avtaler, rammeavtaler og tilbud for medlemmene og medlemskorene Vi har ikke kunnet prioritere dette arbeidet vesentlig i perioden, men vi er på stadig leting etter gode samarbeidspartnere både for organisasjonen sentralt, regionalt og for de enkelte kor og kormedlemmer. Kjeller, 5. april 2008 Jon G. Reinholdt leder Jon G. Olsen / Marit Skoveng (adm) Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Melding om virksomheten 2011-2012

Melding om virksomheten 2011-2012 Melding om virksomheten 2011-2012 Musikkens studieforbund 2011-2012 Side 1 Musikkens studieforbund Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tlf. 22 00 56 00 E-post: msf@musikk.no Nettsider: www.musikkensstudieforbund.no

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer