TOÅRS-BERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOÅRS-BERETNING 2006-2007"

Transkript

1 TOÅRS-BERETNING

2 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende landsomfattende kororganisasjon. Medlemsutviklingen har vært positiv i hele perioden, og den løpende kontakten med medlemskorene, distriktsledd, andre samarbeidsorganisasjoner og våre paraplyorganisasjoner Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund samt diverse nasjonale rapporteringer preger den daglige driften. Videreutvikling av kontakten med medlemmene, initiering av musikkfaglige aktiviteter og tiltak, utbygging av organisasjonens kontaktnett, drift av organisasjonen og rekruttering har vært de mest sentrale oppgavene i 2006 og Ved inngangen til 2008 har Norsk sangerforum 256 kor og medlemmer. Fredrikstad Barberboys nye medlemmer i 2007 Hovedfokus i perioden har vært service overfor medlemmene videreutvikling av organisasjonen organisatorisk rekruttering av flere medlemmer musikkfaglige tiltak og prosjekter o Utvikling av standard kurspakker o MIDI-prosjekt o faglig innhold på regionale festivaler og samlinger (Lørenskog Trøndelag - Tromsø) videreutviklet samarbeidet med andre kororganisasjoner (spesielt NOBU og FONOKO), både innen Syng for livet, ved deltakelse på andre organisasjoners møter, gjennom initiativ til felles regionale kor-/sangermøter og gjennom løpende dialog med flere av våre samarbeidende organisasjoner videreutviklet samarbeidet med og innsatsen i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, bl.a. med sentrale tillitsverv i begge organisasjoner videreutviklet samarbeidet med Nordisk Sangerforbund, bl.a. med representasjon i styret i organisasjonen informasjonsvirksomhet overfor medlemmene, potensielle nye medlemmer og overfor andre aktuelle samarbeidspartnere hjelp og service i forbindelse med etablering av nye regionsledd i egen organisasjon utvikling av temaheftekonsept Korenes hverdag, samt første hefte i serien om rekruttering, Et kor for meg! Et kor for deg? holde god kontakt med medlemmene, drift og videreutvikling av nettstedet informasjon om nasjonale avtaler, TONO-avtalen, forsikringsavtale og noteavtale ordinært organisasjonsarbeid og demokratiske prosesser, styremøter, regnskapsarbeid med mer Side 2

3 Styret På årsmøtet 21. mai 2006 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum: Styreleder Jon G. Reinholdt, Akershus Nestleder Randi Andersen, Hordaland Styremedlem Roar Kjelsaas, Nord-Trøndelag Styremedlem Inger Strand, Troms Styremedlem Tore Tunold, Aust-Agder 1. varamedlem Jørn Snorre Andersen, Rogaland 2. varamedlem Torill Stridh, Akershus Valgkomité Valgkomité Valgkomité, vara Arne Moseng, Hedmark Caspar Hennig, Rogaland Anne Asak, Akershus Etter årsmøtet viste det seg at Randi Andersen likevel ikke hadde anledning til å påta seg vervet som nestleder. Styret foretok derfor et internt suppleringsvalg og konstituerte Inger Strand som nestleder samtidig som Jørn Snorre Andersen rykket inn i styret og Torill Stridh rykket opp som 1. varamedlem. Våren 2007 måtte også Jørn Snorre Andersen trekke seg, og Torill Stridh rykket opp som fast styremedlem. Tore Tunold har hatt langtidsarbeid i utlandet i store deler av valgperioden. Styret har samarbeidet godt og har fungert tilfredsstillende i hele perioden. Det er holdt 7 styremøter i 2006 og 5 i 2007, de fleste som telefonmøter. Det har vært 1 fysisk styremøte i 2006 (i tillegg til samling under landsmøtet) og 2 fysiske styremøter i Både høsten 2006 og 2007 var høst-styremøtet i forbindelse med FONOKO-kongressen. Norsk sangerforum har vært tilstede ved flere informasjons- og kontaktmøter, både med andre kororganisasjoner, andre samarbeidspartnere, med Norsk musikkråd og med Musikkens studieforbund. NSF var representert på NMRs ledermøter i 2004 og 2005, samt på NMRs landsmøte/musikkting og Musikkens studieforbunds landsmøte i Tromsø juni Andre styreverv I perioden fram til landsmøtene i Tromsø satt Nils Petter Pedersen som nestleder og daglig leder Jon G. Olsen som ansattes representant i styret i Musikkens studieforbund, mens Jon G. Reinholdt satt som 1. vararepresentant til styret i Norsk musikkråd. På landsmøtene i juni 2007 ble Jon G. Reinholdt valgt som styremedlem og Jon G. Olsen gjenvalgt som ansattes representant i Musikkens studieforbund. NSFs styremedlem Tore Tunold ble valgt som styremedlem i Norsk musikkråd. Nils Petter Pedersen har i hele perioden sittet som styremedlem i Nordisk Sangerforbund. Medlemstall Norsk sangerforum hadde pr kor og 7006 medlemmer. Organisasjonen har pr kor og 7525 medlemmer, en økning på 11 kor og 519 medlemmer fra året før. Vi har også fått medlemskor på Svalbard. Medlemsmassen fordelte seg fra de minste vokalgruppene på 4 medlemmer til store kor på over 100 medlemmer. Geografisk er korene spredt i alle fylker over hele landet, inkludert Svalbard. Arbeidet i sekretariatet Vi opplever at behovet for service overfor korene er stadig økende noe vi blant annet ser på som en bekreftelse på at korene får den hjelp de etterspør fra sekretariatet. De har blitt vant til å spørre oss om det de er opptatt av, samtidig som korene blir stadig mer krevende i sine forespørsler. Dette fungerer samtidig utviklende for sekretariatet, som gjennom å undersøke og hjelpe korene, dermed videreutvikler sine egne kunnskaper. Vi opplever at henvendelsene øker innen alle deler av Side 3

4 korenes drift og at det fortsatt er stort behov for veiledning til korene i deres forhold til myndighetene både på lokalt (kommunalt) og sentralt (statlig) nivå. Dette er viktig organisasjonsarbeid henvendelsene fra medlemskorene har alltid førsteprioritet i administrasjonen. I 2006 ble bemanningen økt fra 0,5 årsverk til 0,7 årsverk, som ble videreført i Vi ser fortsatt at det er behov for større administrative ressurser for å gi medlemskorene den servicen de trenger, samtidig som vi gjerne skulle utvikle enda flere faglige tilbud til korene våre. Dette er sikkert noe alle organisasjoner opplever, men situasjonen er noe spesiell for NSF siden vi fortsatt skal bygge opp en organisasjon, betjene et etter hvert forholdsvis stort antall kor og kormedlemmer og drive utvikling samtidig som de økonomiske ressursene er meget begrenset. Samarbeidet i NMR og MSF Vi har også fortsatt påtatt oss et stort ansvar i å initiere til og drive fram samarbeidet mellom de 10 kor- og sangorganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, et samarbeide med over medlemmer. Dette er viktig for oss samtidig som dette også tar administrative ressurser. NSF var spesielt aktive på dette området i 2006, men har i 2007 ikke hatt kapasitet til å videreutvikle dette samarbeidet ytterligere samarbeidsarenaene er imidlertid videreført som i Spesielle satsingsrområder For 2006 vil vi spesielt nevne forarbeidene knyttet til den landsomfattende korfestivalen som ble planlagt i Trøndelag i slutten av mai. Av flere årsaker, spesielt lokale forhold, måtte denne festivalen avlyses, selv om det var nedlagt mye arbeid også fra landssekretariatets side for å få dette tiltaket i gang. Dette er slikt som skjer, vi må fra tid til annen påregne at tiltak som planlegges må avlyses. Dette medfører at tiltaket ikke kan rapporteres som gjennomført, selv om det faktisk ble nedlagt et betydelig arbeid. For 2007 vil vi videre spesielt nevne forarbeidene fram mot den landsomfattende korkonkurransen vi skal holde i 2008, forberedelsene til Landsfestivalen for kor i 2009 og arbeidet med oppstart av heftene Korenes hverdag. Forberedelsene til vår første landskonkurranse skjedde i stor grad høsten 2007, og parallelt med dette pågikk oppstartarbeidet med vår Landfestival som holdes 29. mai - 1. juni 2009 i Tromsø. Vi arbeidet også mye med å ferdigstille fundamentet for den nye hefte-serien som er ment å hjelpe korene i den normale kor-hverdagen. Innen utgangen av 2007 var det første heftet om rekruttering ferdig, og planleggingen av det neste heftet om konsertarrangering for kor ble startet opp. Videre startet vi opp et samarbeidsprosjekt med Korpsnett Norge om utvikling av noter for samarbeidsprosjekter mellom kor og blåsegrupper med utgangspunkt i folketoner. Vi har i 2007 også involvert oss i Hele Norge Synger -prosjektet, ikke minst gjennom å informere medlemsmassen om dette gode prosjektet. Vi har også involvert oss fra sentralt hold i flere regionale prosjekter herunder nevnes spesielt kurshelgen i Stjørdal/Trondheim 11. november der det både ble gjennomført dirigentkurs, kurs for korsangere og kurs for tillitsvalgte. Avslutning Vi opplever at arbeidet i organisasjonen går godt. Det er en stadig voksende utfordring å tilfredsstille medlemskorene, men samtidig er nettopp kontakten med medlemmene livsnerven for vår organisasjon. Vi ser lyst på framtiden, og både håper og tror på fortsatt god utvikling for Norsk sangerforum. Side 4

5 Stilett A Cantus Apes & Babes Sangselskabet Guldbergs Akademiske kor Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening Nittedal Bygdekor Kammerkoret Cantemus Bærumkoret Side 5

6 Organisatorisk Sekretariatet er videreutviklet og videreført med gode og enkle rutiner for medlemskontakt, medlemsrapportering og håndtering av organisasjonens drift. Medlemskontakten og spørsmålene fra medlemmene prioriteres alltid framfor andre oppgaver. Arbeidet er tidkrevende, men helt nødvendig. Nettsidene er videreutviklet som middel for kontakt med og mellom medlemmene. Nettsidenes layout er forbedret samtidig som overgang til en mer moderne versjon av programvarene er innført. Daglig leder i NSF, Jon G. Olsen Organisasjonskonsulent i NSF, Marit Skoveng Hele styret samlet (f.v. Jon G. Reinholdt, Inger Strand, Roar Kjelsaas, Torill Stridh og Tore Tunold) Konsulent, Marianne Holm Side 6

7 Hedmark sangerforum er etablert som distriktsledd for korene i Hedmark og Oppland. Det er også etablert et kontaktorgan for medlemskor i Agderfylkene - Agder sangerforum. Det er arbeidet med omorganisering av de tre distriktsorganisasjonene i Trøndelag, herunder sammenslåing av disse til ett helhetlig Trøndelag sangerforum. Dette er arbeid som ikke synes så mye på kort sikt, men er likevel viktig for å gi medlemskorene nyttige regionale nettverk, og for å styrke samarbeidet med andre kor i egen region. Disse regionale nettverkene kommer i tillegg til de allerede etablerte distriktsorganisasjonene i Akershus, Troms og Finnmark. Det er også arbeidet med etablering av en distriktsorganisasjon for medlemskorene i Østfold (Østfold sangerforum ble formelt etablert i januar 2008). Der det er distriktsledd, fungerer samarbeidet med Norsk musikkråd utmerket. Samarbeidet med Norsk musikkråds øvrige fylkesavdelinger varierer ut ifra det enkelte fylkeskontors kapasitet, og er jevnt over godt. NSF meldte seg i 2007 inn i Frivillighet Norge for å bedre kontakten med de øvrige frivillige organisasjonene i Norge og for å sikre korenes og musikklivets innflytelse. Frivillighet Norge arbeider med en rekke saker som er meget viktige for medlemskorene, og vi anser det viktig å være med og påvirke gjennom den store felles-organisasjonen for frivillige foreninger og organisasjoner i Norge. Sekretariatet ble i 2006 utvidet fra 0,5 til 0,7 årsverk, en bemanning som ble videreført i Med så mange kor og medlemmer er det likevel en utfordring at administrasjonsressursen er noe knapp, noe som har medført en meget stram prioritering av oppgavene i sentraladministrasjonen. Internett og nettsidene benyttes til kommunikasjon med medlemmene, bl.a. er rapportskjemaene for 2008 lagt ut for utfylling via nettet. Distriktsleddene har også egne nettsider, og spesielt Akershus (www.akershus-korforbnund.no), Troms (www.sangerforum.no/troms) og Finnmark (www.sangerforum.no/finnmark) er aktive. Enkelte kor er også i ferd med å benytte den samme Internett-plattformen til sine hjemmesider, og Norsk sangerforum yter fortløpende service og veiledning i den forbindelse. Sangerforums nettsted oppdateres jevnlig, selv om det ville vært ønskelig med større kapasitet på dette området. Sentral informasjon om organisasjonen samt aktuelt stoff fra medlemskorene er publisert, og det er også lenker til de medlemskorene som har egne nettsteder. I 2008 ble sidene reorganisert og designet justert, og sidene fungerer nå enda bedre enn tidligere. Samarbeidsavtalen med kjøp av sentrale administrasjonstjenester av Akershus musikkråd er videreført i 2006 og 2007 og fungerer godt. Adresseregisteret med oversikt over opplysninger om korene, leder og dirigent er løpende oppdatert, og er et godt hjelpemiddel i kommunikasjon med medlemmene. Norsk sangerforum har fortsatt en positiv medlemsutvikling, og det er jevnlig spørsmål fra nye kor om informasjon om organisasjonen. Styret og administrasjonen har arbeidet aktivt med medlemsrekruttering og har deltatt i flere møter rundt om i landet. Det er utarbeidet nytt brosjyremateriell, og fylkesmusikkrådene fungerer også flere steder som en god rekrutterings- og informasjonskanal. Medlemskontingenten er opprettholdt på samme nivå som ved etableringen, men et urimelig lavt statstilskudd til drift av organisasjonen hemmer fortsatt en del av den videre utviklingen for Norsk sangerforum. Her øyner vi nå en bedring, men dette får vi først nytte av i neste landsmøteperiode. Både for 2006 og 2007 var tilskuddet ca kr ,-. Ut ifra sammenligning med andre organisasjoner, burde dette tilskuddet vært over det dobbelte. Styret har arbeidet med saken, men det har i perioden ikke vært mulig å få tilskuddet opp på et akseptabelt nivå. Ordningen med hederstegn er videreført, med hederstegn for 25 og 40 års aktiv innsats innen korvirksomhet, samt et eget hederstegn for særdeles stor innsats for sang og korarbeid i Norge. Det er i løpet av perioden nedtegnet retningslinjer for oppmerksomhet til jubilerende kor, som blant annet omfatter gavekort på noter fra vår hovedsamarbeidspartner på dette feltet - Cantando musikkforlag, og ett års gratis medlemskap ved 100 og 150 års jubileum i koret. Side 7

8 Samarbeid Styret har arbeidet med å videreutvikle Norsk sangerforum som en samarbeidende organisasjon på en rekke forskjellige områder. Nils Petter Pedersen, NSF s representant i Nordisk Sangerfor bunds styre (midt i bildet). Korpsnett Norge Side 8

9 Norsk sangerforum har i perioden, spesielt i 2006, vært aktiv i etablering og videreutvikling av samarbeidet mellom sang- og kororganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Kontakten med de andre kororganisasjonene i Norsk musikkråd er også videreutviklet, både under de felles arenaene som musikkrådets samlinger utgjør, innen samarbeidsprosjektet Syng for livet og på andre måter. NSF har tatt flere initiativ til slike samarbeid. Spesielt er samarbeidet med NOBU (Norges Barne- og Ungdomskorforbund) og FONOKO (Foreningen for Norske Kordirigenter) tett og godt. Det er løpende kontakt mellom disse organisasjonene, og administrasjonene har jevnlig dialog både på generelt grunnlag og i konkete saker. Felles dirigentbank og samme internettplattform er eksempler på konkrete områder for samarbeid. Musikkens studieforbund ikke lenger trekker administrasjonsgebyr fra utbetalingene til voksenopplæring. Samarbeidet med fylkesmusikkrådene varierer noe. Det har vært vanskelig å kunne prioritere innsats på dette området høyt nok i perioden. Dialogen er positiv og god, og innspillene til samarbeid og samhandling blir positivt mottatt. Fylkesmusikkrådene yter jevnt over meget god service til våre medlemskor. I perioden har Hedmark og Østfold musikkråd vært spesielt aktive, og har i stor grad bidratt til at NSF har fått etablert egne regionsledd i disse områdene. Samarbeidet med FONOKO har hatt en fortsatt meget positiv utvikling i perioden, både på det generelle området, i forbindelse med NSFs 2-årige coachingtilbud for kor og dirigenter, MIDI-prosjektet, dirigentbanken, FONOKOs dirigentkongress og andre faglige områder. Det er opprettet en samarbeidsavtale mellom NSF og FONOKO, som bl.a. omfatter bruk av FONOKOs medlemsblad Kordirigenten for kommunikasjon med NSFs dirigenter, felles styremøter, gjensidig informasjonsutveksling, dirigentbank og Fonoko-kongressen. Samarbeidsrelasjonene med Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er gode. Norsk sangerforum har deltatt ved alle viktige møtefora i perioden, og har også bidratt konstruktivt til utvikling av fellesskapet både gjennom sekretariatsamarbeide, som deltaker i prosjektet Syng for livet, og ikke minst gjennom konstruktiv dialog med andre medlemsorganisasjoner. NSF bidrar også konstruktivt til fellesskapet gjennom styreverv i begge organisasjoner. Som den største brukeren av ordningen med voksenopplæringsmidler fra Musikkens studieforbund, har Norsk sangerforum arbeidet spesielt aktivt på voksenopplæringsområdet, blant annet gjennom høringsuttalelse til Tron-utvalgets NOU om voksenopplæring i studieforbund. Dette arbeidet er grunnleggende for å kunne videreføre og øke voksenopplæringsressursene også i framtida. Tilskuddene til voksenopplæring for timer med lærer, som korene benytter seg av, er økt fra ca kr 60,- til over kr 80,- i perioden. NSF har også bidratt aktivt til at Side 9

10 Musikkfaglig Den musikkfaglige utviklingen i Norsk sangerforum er videreført. De viktigste enkelttiltakene er bruk av MIDI for stemmeøving i kor, utvikling av kurskatalog, coaching-prosjekt i Finnmark, drift av en dirigentbank og utvidet samarbeid med FONOKO. Norsk sangerforum er både i 2006 og 2007 størst på antall timer voksenopplæring innen Musikkens studieforbund. Det faglige arbeidet gjøres i hovedsak av administrasjonen, i samarbeid med tillitsvalgte og kontakt med FONOKO. Arbeidet har rent konkret bestått i faglig veiledning kombinert med enkelte konkrete prosjekter og tiltak. Thomas Caplin, initiativtager til MIDI-prosjektet Ketil Jule Bjørnstad Belsaas, instruktør på Coaching for kor i Finnmark Side 10

11 Presentasjon og spredning av en felles kurskatalog med følgende kurs Inspirasjonskurs Impulser og ideer til å bedre kvaliteten i korets innøving og formidling Kurs i bestillerkompetanse Bevisstgjøre kor og dirigenter i forhold til ambisjoner og repertoar, hvor de er, hvor de vil og til hva de kan bestille underveis mot målet Korutvikling / coaching hovedansvarlig: Thomas Caplin Et toårig utviklingsprogram for kor og dirigenter. Startet høsten 2004, igangsatt ny gruppe i Finnmark i 2007 Hjelp, jeg har fått tillitsverv Gi deltakerne innsikt i oppgavene som tillitsvalgt i kor Vokalopplæring i kor Kombinasjon av dirigentopplæring, dirigentutvikling, motivering for videreutvikling og stemme-utvikling av den enkelte sanger i koret Bruk av MIDI til stemmeøving Gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap i bruk av MIDI som hjelpemiddel for stemmeinnøving, slik at koret kan intensivere og forkorte innstuderingsperioden Dirigentbank Vi har fått utviklet en nettbasert instruktør- /dirigentbank i samarbeid med de andre sangorganisasjonene i Norsk musikkråd, FONOKO og fylkesmusikkrådene. Selve registreringsarbeidet begynte i 2006 og videreført i Systemet er nå operativt, og flittig i bruk. MIDI-prosjekt: Bruk av MIDI for innøving i kor Prosjektet er i drift, ble startet opp i 2005 og er fortsatt i utvikling. Det er utviklet en standard for tilrettelegging og produksjon av MIDI-filer (utviklet i samarbeid med FONOKO og Thomas Caplin). Tilbakemeldingene fra korene er positive. Stadig flere kor er inne i prosjektet, og en repertoarbank med tilpassede MIDI-filer er under fortløpende oppbygging. Repertoarbanken er gjort tilgjengelig via Internett. Sangfestival Trøndelag NSF arbeidet i 2006 med planleggingen av det faglige innholdet og korverkstedene under Sangfestivalen i Trøndelag Festivalen måtte av forskjellige årsaker avlyses, men mye av arbeidet som ble gjort, vil komme nye lokale festivalarrangører til gode. Kurshelg i Trøndelag 2007 Medio november 2007 ble det arrangert en kurshelg i Trondheim/Stjørdal med kurs både for dirigenter, korsangere og tillitsvalgte i kor. Kursene var bra besøkt og lærerkreftene var for dirigentkurset Thomas Caplin, for kurset for sangere Pål Rullestad og kurset for tillitsvalgte Jon G. Olsen fra sekretariatet. Profesjonelt kor i Norge Arbeid knyttet til forprosjektet profesjonelt kor i Norge - der vårt arbeid og våre innspill har skjedd i dialog med og gjennom Norges Barne- og Ungdomskorforbund (NOBU) og FONOKO. Landsomfattende korkonkurranse 2008 NSF sentralt har initiert en landsomfattende korkonkurranse i 2008, og det forberedende arbeidet med arrangementet har i stor grad foregått høsten Det er Akershus Korforbund som vil stå som teknisk arrangør. Regelverk og øvrige rammer for vår første landskonkurranse er gjennomarbeidet pr Landsfestival for kor 2009 Sommeren 2007 fikk vi en henvendelse fra Troms sangerforum om å arrangere en landsfestival for kor i Tromsø på forsommeren Dette var styret positive til, og arbeidet med planleggingen av festivalen startet umiddelbart i et samarbeide mellom Troms sangerforum og NSF sentralt. Datoene er fastsatt til pinsehelgen 29. mai 1. juni Den første informasjon om festivalen ble sendt ut allerede før jul 2007, og arbeidet fortsetter framover med fastsetting av workshop, seminarer, konserter og annet festivalinnhold. Voksenopplæringsvirksomheten Voksenopplæringsvirksomheten er en viktig del av NSFsfaglige arbeid. NSF har i perioden arbeidet videre med forenkling av søknadsog rapporteringssystemet. Hele søknadsprosessen og det meste av rapporteringen skjer nå via nettet. De statlige tilskuddene har under perioden økt, og NSF har arbeidet aktivt for å legge grunnlaget for en fortsatt positiv utvikling av tilskuddsordningen. Arbeidet knyttet til NOU11:2007 Studieforbund læring for livet - har vært omfattende og tatt mye tid. Arbeidet har både vært gjort i forberedelsesfasen våren 2007 og i etterkant av avleveringen av NOU-en medio september. NSF gir medlemskorene jevnlig informasjon og faglig veiledning i bruk av voksenopplæringssystemet, gjerne i forbindelse med søknader etc. Side 11

12 Informasjon Norsk sangerforum har prioritert å videreutvikle eget informasjonsmateriell, og spredt nyhetsbrev og annen informasjon til medlemskor, samarbeidspartnere og andre. Nettstedet er videreutviklet og har blant annet egne under-nettsteder for distriktsorganisasjoner. Lokale medlemskor kan benytte den samme programvaren til en meget gunstig pris. Side 12

13 Utsending av informasjon og informasjonsmateriell til korene er økende. NSF har sendt informasjon til kor og organisasjoner over hele landet om NSF, vår virksomhet og våre tilbud. Det er laget nyhetsbrev som er sendt medlemmene, og ikke minst er det arbeidet med oppdatering og utvidelse av våre Internettsider. Det er 5 distriktsorganisasjoner med egne nettsider (Akershus, Hedmark, Agder, Troms og Finnmark), og også flere medlemskor bruker det samme publiseingsverktøyet (programmet) for å lage sine egne nettsider. Samarbeidsavtalen med FONOKO innebærer at NSF i hvert nummer av fagbladet Kordirigenten har 2 faste sider til disposisjon. Her tar vi opp saker av interesse spesielt for dirigentene, og vi har også gjennom avtalen med FONOKO en gratis utsending av bladet Kordirigenten til alle våre dirigenter. Vi har i 2007 påbegynt en serie temahefter, kalt Korenes hverdag. Ikke minst ut ifra spørsmål korene stiller oss, og basert på hva de er opptatt av og hvilke behov de har, ble det første heftet ferdigstilt høsten 2007 med tittelen Et kor for meg! Et kor for deg? med tema rekruttering. Heftene er grundige, men samtidig brukervennlige, lettleste og anvendelige for korene i deres hverdag. Det er arbeidet mye med å finne riktig omfang og vinkling på innholdet i heftene, og det første heftet har allerede oppnådd veldig gode kritikker - ikke minst fra de øvrige kororganisasjonene som også ønsker å bruke dette materialet overfor egne kor. Neste tema, om konsertarrangering i kor ble fastlagt på slutten av 2007, heftet ferdigstilles våren NSF har utarbeidet informasjonsmateriell, hefter og utsendinger, blant annet om følgende: En generell informasjons- og rekrutteringsbrosjyre for NSF Presentasjonsbrosjyre av Norsk sangerforum Egen informasjon om forsikringsavtalen med IF forsikring, sendt til alle kor Egen informasjon om avtalen med TONO, sendt til alle kor Egen informasjon om noteavtalen med Cantando musikkforlag, sendt til alle kor Organisasjonsdokumenter, vedtekter / årsmelding / handlingsplan etc Informasjonsbrosjyre om prosjektet MIDI-øvingsfiler Småskriftet Er ikke dirigenten medlem i FONOKO? Samarbeidsavtalen med Cantando Småskriftet Bli med i musikklivets fellesskap Informasjon om diverse festivaler (Lørenskog / Arendal / Sangfestival Trøndelag / Korstevne Nord etc) Informasjon om landsomfattende Sommerkurs i Barbershop (Ski, Akershus) Infofolder om Hele Norge Synger Diverse annen informasjon, nyhetsbrev etc. I tillegg sendes også jevnlig informasjon elektronisk gjennom e-post til kor, medlemmer, dirigenter og andre interesserte. Det er også utviklet en standard powerpoint-presentasjon av Norsk sangerforum, som kan benyttes på medlemsmøter, kontaktmøter, ved stands etc. Side 13

14 Medlemskontakt Det er viktig å holde god kontakt med medlemmene, og dette arbeidet har i perioden vært høyt prioritert. Kontakten skjer både telefonisk, gjennom e-post, via nettsidene og også via personlig kontakt. Kontakten er utviklet videre i perioden, og øker i omfang i takt med et økende antall medlemmer, og som følge av at korene i økende grad benytter seg av den servicen vi kan gi. forhold til hvilke oppgaver vi skal prioritere. Flere av henvendelsene er mer tidkrevende og krever at sekretariatet foretar grundige undersøkelser før svar kan gis. Samtidig er dette med på å videreutvikle sekretariatet rent faglig, øke vår kompetanse og er nyttig for organisasjonen som helhet. Et viktig prinsipp for NSF har vært å ha et åpent øre til innspill fra distriktsforbund og medlemskor. Å utvikle organisasjonen ut fra medlemmenes behov og ønsker sikrer medlemstjenester som er reelt nyttige. Disse innspillene angir for oss en viktig prioritering av vårt praktiske arbeid. Selve de konkrete aktivitetene har for det meste vært, og vil også i tiden fremover bli gjennomført av distriktsorganisasjoner og medlemskor. NSF sentralt vil imidlertid være en aktiv samarbeidspartner både på det faglige området, med generell veiledning og i formidling av informasjon gjennom vårt totale nettverk. NSF har deltatt i flere informasjonsmøter med medlemskor og potensielle medlemskor i periode, for å fortelle om organisasjonene og for å holde kontakt med medlemmene. Mye av medlemskontakten skjer elektronisk - pr e-post og gjennom våre nettsider - men det er også fortsatt mange som velger å kontakte oss pr telefon. BILDE (R): Marit i telefonen? Marit svarer på telefonen, når medlemskorene ringer og har noe på hjertet Kontakt med medlemmene og medlemskorene utgjør hovedarbeidet i sekretariatet. Det kommer stadig flere henvendelser med spørsmål om alle mulige emner. Det som korene lokalt er opptatt av er det viktig for oss å fokusere på, og alle de små (og de mer omfattende) dialogene vi har, bidrar til å utvikle oss som organisasjon. På mange måter er dette de viktigste innspillene vi får til videreutvikling av organisasjonen, og som en god rettesnor i Side 14

15 Økonomi Norsk sangerforum har i perioden hatt fokus på å bidra til å bedre medlemskorenes økonomi, samt sikre og videreutvikle Norsk sangerforums egen økonomi. NSFs bidrag på dette området er i første rekke knyttet til de statlige voksenopplæringstilskuddene, fordeling av FRIFONDmidler til kor med minst 1/3 av medlemmene under 26 år, samarbeidsavtalene med Cantando, TONO m.fl., og ved å holde vår egen medlemskontingent på et lavt nivå. Ikke minst har vi de siste to årene vært aktive i arbeidet med å øke voksenopplæringstilskuddene og redusere Musikkens studieforbunds administrasjonsgebyr (som nå er helt fjernet). Statstilskuddet til voksenopplæring var i 2007 samlet for NSF-korene kr ,-. Dette utgjør i gjennomsnitt vel kr 9.500,- per kor som benytter ordningen, og de langt fleste korene søker og er aktive i voksenopplæringssammenheng. Norsk sangerforum fordelte i 2006 kr ,- og i 2007 kr ,- i Frifond-tilskudd til kor der minst 1/3 av medlemsmassen er under 26 år. Frifond-tilskuddene har vært stabile i perioden, og er øremerket til de korene som har en tydelig barne- og ungdomsprofil. Norsk kulturråds tilskuddsordning til lokale konserter (LOK-ordningen) ble nedlagt fra Vi var sterkt i mot dette nedleggelsen har klart gått ut over korene våre. Vi har arbeidet både gjennom Norsk musikkråd og på egen hånd for å få gjenopprettet LOKordningen, men det har ikke vist seg mulig. LOKtilskuddene er i noen grad kompensert gjennom den såkalte kormillionen, men ordningen gir ikke nok uttelling for våre kor og bidrar i mindre grad til konsertestøtte enn den tidligere Kulturråds-ordningen. Samarbeidsavtalen med CANTANDO MUSIKKFORLAG er viktig og gir korene gode rabatter og rimelige priser på i første rekke noter, men også annen rekvisita inngår i avtalen. Rimelig og god forsikringsavtale med IF forsikring er en annen gunstig avtale, og vi drar også nytte av Norsk musikkråds hotellavtaler med RICA, SCANDIC og FIRST hotellkjeder. NSF har en samarbeidsavtale med TONO som gjelder for alle medlemskorene og som sikrer at korene kan framføre de verk TONO forvalter (i praksis all rettighetsbelagt musikk) på sine konserter. Uten denne ville korene måttet betale vesentlig mer i TONO-avgift nå går TONO-avgiften inn som en del av medlemskontingenten slik at korene ikke betaler noe ekstra for dette. Avtalen er således gunstig både økonomisk og formelt. NSF bidrar også til å styrke medlemskorenes økonomi gjennom bevisst å holde en lav kontingent - et gode som absolutt alle medlemskor har fordelen av Voksenopplæringstilskudd pr fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og R omsdal Sør-Trøndelag No rd-trøndelag Nordland Troms Finnmark Side 15

16 Politikk Norsk sangerforum har i perioden vært aktive på det musikkpolitiske området, spesielt gjennom paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Vi er konstruktive og aktive medspillere, og har bl.a. bidratt til felles høringsuttalelser til Kulturloven og NOU 17:2007 om Voksenopplæring i Studieforbund. Vi har fulgt opp loven på flere måter bl.a. gjennom å ta initiativ til en felles henvendelse til alle kommuner om å arbeide aktivt med loven og avklare egen kommunes ansvarsområde. NSF arbeider på det musikkpolitiske området hovedsakelig gjennom paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. NSF er representert i begge landsstyrene gjennom styreverv. I tillegg er sekretariatsleder Jon G. Olsen ansattes representant i styret i Musikkens studieforbund. NSF har vært aktiv både på landsmøtet, ledermøter og i andre fora - et møysommelig arbeid som både tar tid og krever innsikt og engasjement. NSF har også arbeidet med oppfølgingen av den offentligte utredningen om voksenopplæring i studieforbundene (NOU17:2007), både innen Musikkens studieforbund og gjennom å avgi en egen høringsuttalelse. Vi bidro også sterkt i MSFs arbeid med utredningen mens arbeidet i utvalget pågikk. Forslaget til kulturlov ble fremmet høsten 2006, og NSF bidro i arbeidet både innen Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund med å utforme høringsuttalelser som ivaretar korenes og det øvrige lokale musikklivets interesser. Loven, som er meget generell i formen og gir kommunene og fylkeskommunene vide rammer å arbeide innen, ble innført med virkning fra 1. august Kirke- og kulturminister Trond Giske Side 16

17 Andre forhold Det er også arbeidet med en rekke større og mindre saker, både løpende og som enkeltsaker. Ikke minst er håndtering av korene, ajourføring av adresser, kontaktpersoner og e-postadresser et evigvarende og meget viktig arbeid som også tar mye tid. Alle henvendelse til oss er viktige for de som tar kontakt akkurat der og da. Vi forsøker å løse det som kommer etter hvert som det dukker opp, og anser dette som en viktig del av vårt eksistensgrunnlag. Noen av de andre sakene vi har arbeidet med er: Fremme internasjonale kontakter for medlemskorene I 2005 meldte NSF seg inn i den nordiske organisasjonen for mannskor, Nordisk sangerforbund, og Nils Petter Pedersen sitter på vegne av NSF i styret i denne organisasjonen. NSF formidler også kontakt til Europa Cantat gjennom samarbeidet med Norges Barneog Ungdomskorforbund. I tillegg har NSF utarbeidet en oversikt over nettsteder til forskjellige internasjonale korfestivaler, hvor interesserte kor kan hente aktuell informasjon. Tilby medlemmene organisasjonsopplæring i samarbeid med andre musikkorganisasjoner Hovedsatsingen innen organisasjonsopplæring har vært utviklingen av temahefte-konseptet Korenes Hverdag med utgivelsen av det første heftet i serien om rekruttering, Et kor for meg! Et kor for deg? mot slutten av Ett eksemplar av heftet ble sendt alle medlemskor gratis, og har fått meget god mottakelse både i egen organisasjon og av andre. Arbeide aktivt for å inngå andre fordelaktige avtaler, rammeavtaler og tilbud for medlemmene og medlemskorene Vi har ikke kunnet prioritere dette arbeidet vesentlig i perioden, men vi er på stadig leting etter gode samarbeidspartnere både for organisasjonen sentralt, regionalt og for de enkelte kor og kormedlemmer. Kjeller, 5. april 2008 Jon G. Reinholdt leder Jon G. Olsen / Marit Skoveng (adm) Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20

På årsmøtet 13. juni 2004 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum:

På årsmøtet 13. juni 2004 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum: Melding om virksomheten for perioden 2004 og 2005 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. Årene 2004 og 2005 har i stor grad vært preget av konsolidering av organisasjonen. Videreutvikling av kontakten

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 2008-2009

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 2008-2009 TOÅRS-BERETNING FOR 2008-2009 Bærum Vokalensemble, vinnere i klasse 1 i Korkonkurransen i Oslo 2009 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2008 OG 2009 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001,

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8

NORSK SANGERFORUM TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013. Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01. 2012-31.12. 2013 Side 1 av 8 TOÅRSMELDING FOR 01.01.2012 31.12.2013 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001 og er i dag en av landets største nasjonale organisasjoner for

Detaljer

Toårsmelding

Toårsmelding Toårsmelding 01.01.2014-31.12.2015 Side 1 av 8 Toårsmelding for 01.01.2014 31.12.2015 Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001 og er i dag en av landets største nasjonale organisasjoner for kor og

Detaljer

Norsk sangerforums landsmøte 21. mai 2006

Norsk sangerforums landsmøte 21. mai 2006 LANDSMØTE Lørenskog 21. mai 2006 INNHOLD side Saksliste 4 Sak 1 Konstituering 5 Sak 2 Toårsmelding 7 Sak 3 Regnskap 14 Sak 4 Innkomne saker 20 Sak 5 Handlingsprogram 22 Sak 6 Kontingent og budsjett 24

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Norsk sangerforum. landsmøte 2004

Norsk sangerforum. landsmøte 2004 Norsk sangerforum landsmøte 2004 Lørenskog Søndag 13. juni 2004 Sakliste DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTEKTENES 4.2 OPPDATERT for 2004 1. Konstituering a. Godkjenne representantenes fullmakter b. Godkjenne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM For 2011 og 2012 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2011-2013 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Hans Marthinsen styremedlem Tromsø Sandnessund

Detaljer

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2016-2018 1.VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en grunnleggende kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2009-2011 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2009-2011 Styremedlemmene: Ivar Solberg styreleder Tromsø Ultima Thule Inger Strand styremedlem Salangen Marcanto

Detaljer

Norsk sangerforum. landsmøte 2008

Norsk sangerforum. landsmøte 2008 Norsk sangerforum landsmøte 2008 Hamar Søndag 25. mai 2008 INNHOLD Saksliste... 4 SAK 1 Konstituering... 5 SAK 2 Behandle toårsmelding... 7 SAK 3 Behandle regnskap... 8 SAK 4 Behandle innkomne saker...

Detaljer

Norsk sangerforum. landsmøte 2010

Norsk sangerforum. landsmøte 2010 Norsk sangerforum landsmøte 2010 Stjørdal Søndag 30. mai 2010 INNHOLD Saksliste... 4 SAK 1 Konstituering... 5 SAK 2 Behandle toårsmelding... 9 SAK 3 Behandle regnskap... 10 SAK 4 Behandle innkomne saker...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Norsk sangerforum. landsmøte 2012

Norsk sangerforum. landsmøte 2012 Norsk sangerforum landsmøte 2012 Tromsø Søndag 29. april 2012 INNHOLD Saksliste... 4 SAK 1 Konstituering... 5 SAK 2 Behandle toårsmelding... 9 SAK 3 Behandle regnskap... 10 SAK 4 Behandle innkomne saker...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM

ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM ÅRSMELDING FOR TROMS SANGERFORUM Perioden 2007 2009 (10) 1. STYRE OG ADMINISTRASJON 1.1. Styret 2007 2009 (10) Styremedlemmer: Ivar Solberg Styreleder Tromsø Ultima Thule m.fl. Inger Strand Styremedlem

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Jon G. Olsen, tale til Representantskapsmøte i MSF, Molde 20. mai 2017: Velkommen til landsmøte! Musikkens studieforbund er musikklivets egen

Detaljer

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:00 og søndag kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 02.04.2016 kl. 10:00-17:00 og søndag 03.04.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK SANGERFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK SANGERFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK SANGERFORBUND 01 - Forbundet a. Norsk Sangerforbund - NSF - er en landsomfattende sammenslutning av kor. b. NSF har ingen partipolitisk eller religiøs tilknytning. c. Norsk Sangerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ):

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ): Styrets forslag til nye vedtekter fra 13.4.2010 1 Saksframlegg: Vedtektene for STMR er ikke endret siden 1998, og det er nå ønskelig å gjøre en del tilpasninger både til Norsk musikkråd og Musikken studieforbund

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND (Hordaland) 2011 2013 Vedtatt på landsmøtet i 2010 Vedtatt på årsmøte til NK Hordaland 20.02.2011 Handlingsplanen for 2011-2013 er fundamentert i forbundets vedtatte

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet!

Studiearbeid. en viktig og engasjerende lagsaktivitet! Studiearbeid en viktig og engasjerende lagsaktivitet! LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Mars 2013 Studiearbeid er en fellesbetegnelse for: kurs studieringer seminarer kurs med overnatting voksenopplæring

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Revidert og vedtatt på Landsmøtet 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND er en landsomfattende organisasjon av kor. Norges Korforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral

Detaljer

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær

Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL. Tid: Torsdag kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Møtebok MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Torsdag 09.06.2016 kl. 13:30-21:00 Sted: Svolvær Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident Per Arthur Christensen Styremedlem Tom Gunnar

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

V E D T E K T E R FOR

V E D T E K T E R FOR V E D T E K T E R FOR VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 06.04.02 SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE 17.03.12 1. ORGANISASJON Akershus sangerforum (tidl. Akershus Korforbund i perioden 4/11 1991 17/3 2012) stiftet 4/11 1991, er et

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Strategi- og handlingsplan Norges Korforbund Nord-Trøndelag Strategi- og handlingsplan 2007-2009 Norges Korforbund Nord-Trøndelag Norges Korforbund Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til Norges Korforbunds visjon, hovedmål og verdier for perioden 2007-2012: Visjon

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Sted: Jonas B Gundersen Dato: 25. mai 2016 Tid: Kl. 18.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG Reviderte 24.01.2014 Vedtektene er revidert: april 2010, jan 2012 og januar 2014 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Musikkråd? Kulturråd? Kulturnettverk? Kjært barn har mange navn

Musikkråd? Kulturråd? Kulturnettverk? Kjært barn har mange navn Musikkråd? Kulturråd? Kulturnettverk? Kjært barn har mange navn I begynnelsen var 76 Fellesrådet for Sang- og Musikkorganisasjonene i Norge så dagens lys Paraplyorganisasjon Felles forum og talerør overfor

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland. Vedtatt

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland. Vedtatt VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Hordaland Vedtatt 20.02.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND HORDALAND, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9

VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland Side 1 av 9 VIRKSOMHETSPLAN FOR Negotia Avdeling Sør-Rogaland 2014 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Medlemsservice 3. Tariff 4. Fagpolitikk 5. Informasjon 6. Vekst 7. Organisering Side 2 av 9 1. Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011.

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011. VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE Vedtatt 12.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND NORDMØRE, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

Modul 1. Modulbasert dirigentopplæring for hjelpedirigenter og nybegynnere

Modul 1. Modulbasert dirigentopplæring for hjelpedirigenter og nybegynnere Modul 1 Modulbasert dirigentopplæring for hjelpedirigenter og nybegynnere Akershus sangerforum i samarbeid med Norsk sangerforum ønsker dere velkommen til dirigentkurs. Dato: 15.- 17. september 2017 3.-

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734 Kulturstatistikk 2005 Musikk Liv Taule 6. Musikk I 2005 var det nær,7 millionar konserttilhøyrarar på Rikskonsertane og andre konsertar. Det er 23 prosent auke i talet på tilhøyrarar. Talet på konsertar

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, som har som formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND. Salten

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND. Salten VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Salten Vedtatt på årsmøtet 6. februar 2011, med endringer på årsmøter 5.februar 2012 og 24. februar 2013. 1 1: ORGANISASJON Norges Korforbund Salten, er et distriktsledd

Detaljer

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi.

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2017-2020 Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2017. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Modulbasert dirigentopplæring

Modulbasert dirigentopplæring Modulbasert dirigentopplæring Koralliansen Bakgrunn Korsang er en av de kulturaktivitetene som flest nordmenn driver med. Vi har grunn til å tro at over 100 000 nordmenn synger i kor. 66 000 av disse er

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Molde Musikkråd Årsmelding 2008/2009 Oversikt styret 2008 2009 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer