Bakgrunn for arbeidet 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn for arbeidet 3"

Transkript

1

2 Innhald Bakgrunn for arbeidet 3 1. Innleiing Sentrale føringar Sentrale og regionale dokument Landbruket i Sogn og Fjordane Utviklingstrekk i perioden Verdiskapinga frå det tradisjonelle landbruket i fylket Sysselsetjing og verdiskaping i tilleggsnæringar Utdanning innan Naturbruk på vidaregåande skule Nettbasert agronomutdanning for vaksne Korte kurs som gjev etter- og vidareutdanning i landbruket Kvinnene sin plass i landbruket i Sogn og Fjordane 9 2. Mål og tiltak for arbeidet med rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane Rekruttering Mål: Rekruttering til utdanningsprogramma i naturbruk skal aukast Mål: Betre omdøme til næringa Likestilling Mål: Landbruket skal vere ei attraktiv næring for begge kjønn Kompetanse Mål: Bonden i Sogn og Fjordane skal halde fram med å vere fagleg dyktig og motivert for utvikling av eige bruk Organisering av arbeidet Finansiering av tiltak Fordeling av midlar Rapportering for bruk av midlane 13 Vedlegg: Andre sentrale og regionale dokument 14 2

3 Bakgrunn for arbeidet Fylkeskommunane har fått eit medansvar for gjennomføring av landbrukspolitikken på regionalt nivå. Dette gjeld særleg på område innanfor rekruttering, likestilling og kompetanseheving. Det er tilført verkemidlar på 20 mill kroner til styrking av arbeidet på dette området. For Sogn og Fjordane utgjer dette 1,6 mill kroner i Fylkeskommunane sitt ansvar for dette området er sett i samanheng med fylkeskommunane si breie rolle som utdanningspolitisk og regionalpolitisk aktør. Med bakgrunn i dette har Fylkesdirektøren for opplæring sett ned ei arbeidsgruppe for utarbeiding av rekrutterings-, likestillings- og kompetansehevingsplan i landbruket. Gruppa har vore sett saman slik: Knut Vebjørnsen, Mo og Jølster vgs. Leiar Kjell Klopstad, Mo og Jølster vgs Bjørg Fritsvold, Sogn Jord-og hagebruksskule Karoline Bjerkeset, Næringsavd SFFK, møtereferent Sissel Espe, Opplæringsavd. SFFK Merete Støfring, Sogn og Fjordane Bondelag Harald Runde, Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag Alf Erik Røyrvik, Sogn og Fjordane Skogeigarlag Ingrid Røkke Døskeland, Landbruksavd, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Mandat: Arbeidsgruppa skal med utgangspunkt i endeleg tilskotbrev til fylkeskommunane for 2010 på landbruks-og matområdet utarbeide rekrutterings-, likestillings- og kompetanseplan for landbruket i Sogn og Fjordane for Leiar og sekretariatfunksjonen for utarbeiding av plan Mo og Jølster vidaregåande skule Møte Gruppa har gjennomført to møte. Førde 20. mai 2010 Knut Vebjørnsen leiar for arbeidsgruppa 3

4 1. Innleiing 1.1 Sentrale føringar Det endelege tilskotsbrevet som fylkeskommunen har motteke frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) seier følgjande om viktige hovudmål for fylkeskommunen på landbruks- og matområdet i 2010: Styrke regional verdiskaping, ressursforvaltning og miljøinnsats med utgangspunkt i landbruket og landbruket sine ressursar Styrke samhandlinga med andre aktuelle regionale og lokale aktørar om gjennomføringa av landbrukspolitikken Styrke regionale folkevalde sitt engasjement i landbrukspolitikken Sikre god kobling mellom landbruk og anna samfunns- og næringsutviklingsarbeid i fylket herunder å integrere landbruksområdet i fylkeskommunen sitt øvrige ansvarsog arbeidsområde. Rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket I brevet frå LMD står det dette om kvifor ansvaret for dette området vert overført til fylkeskommunen: Fylkeskommunenes ansvar for dette området må ses i sammenheng med fylkeskommunens brede rolle som utdanningspolitisk og regionalpolitisk aktør. Fra før ivaretar fylkeskommunene sektorens interesser gjennom å tilby utdanningsprogram for naturbruk innenfor videregående opplæring. Utfordringen fremover vil være å utvikle naturbruksutdanningen og sikre rekrutteringa til utdanninga. Det vil også være et stort behov for utvikling av gode etter- og videreutdanningstilbud for landbruksnæringen. Vidare heiter det i brevet frå LMD: Overordna mål og retningslinjer for ordningen. Landbruks- og matdepartementet ønsker å styrke innsatsen innenfor rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Landbruket er en mangesidig og kompleks næring, og kravene fra marked og myndigheter til økonomisk og effektiv drift, trygg mat, dyrevelferd og miljø er omfattende. Dette forutsetter kompetente næringsutøvere. Grunnlaget for en kompetent arbeidskraft legges i ungdom og voksne som ønsker å gå inn i en aktiv landbruksproduksjon og i de naturbaserte tilleggsnæringene. Tradisjonelle agronomfag er basis for landbruksnæringen. I tillegg vil fag som bl.a. driftsledelse, økonomi, IKT, markedskunnskap, markedsføring og grunnleggende kunnskap om etablering av ny virksomhet være sentrale. Midlene bør derfor ses i sammenheng med fylkeskommunens øvrige satsing på rekruttering, likestilling og kompetanseheving innenfor andre sektorer. 4

5 Det er et overordnet mål at ordningen skal bidra til rekruttering og utdanning av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt. Ordningen skal tilpasses regionale utfordringer knyttet til rekruttering, likestilling og kompetanseheving innen både tradisjonelt landbruk og nye næringer. Midlene skal ikke nyttes til generell drift av naturbrukslinjer i de videregående skolene. Prioriterte områder for ordningen bør være: Tilskudd til gjennomføring av kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer, herunder støtte til etter- og videreutdanningstilbud for yrkesutøvere i landbruket. Det kan også gis støtte til kompetansetiltak som gir voksne med annen videregående utdanning grunnleggende landbruksutdanning. Prosjekt/tiltak knyttet til rekruttering til landbruksnæringen. Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til de offentlige og private naturbrukslinjene i den videregående skolen. Arbeid knyttet til likestilling i landbruket. 1.2 Sentrale og regionale dokument St. proposisjon nr. 1 S( ) St.meld. nr.19 ( ) Om norsk landbruk og matproduksjon Fylkesdelplan for landbruket i Sogn og Fjordane Andre retningsgivande sentrale og regionale dokument ligg som vedlegg til denne planen. 1.3 Landbruket i Sogn og Fjordane I dette avsnittet vil ein i korte trekk kome inn på utviklingstrekk innan landbruket i fylket både i høve produksjon, rekruttering, utdanning, kompetanse og likestilling Utviklingstrekk i perioden Sogn og Fjordane er eit småskala landbruksfylke med grovfôrbasert husdyrhald som bærande produksjonar. Frå har det vore ein nedgang på 35 % i tal jordbruksverksemder i Sogn og Fjordane. Ein har likevel i stor grad behalde den relative del av produksjonen for storfe, sau og geit i høve til resten av landet, men ein ser ein nedgang dei siste åra. I 2008 produserte bønder i Sogn og Fjordane 6,8 % av all kumjølk i landet, 9,4 % av alt sauekjøt, 19 % av alle geitmjølk, 1,6 % av svinekjøtet og 2,3 % av alle egga. I tillegg har ein hatt ein auke i produksjonen av svinekjøt og egg. Vi har nokre sterke produsentmiljø innan hagebruk som gir grunnlag både for primærproduksjon, foredling og 5

6 eksport. Vi produserer rundt 1100 tonn bringebær (80 % av produksjonen i Noreg ) og ca 112 tonn morellar (30 % av produksjonen i Noreg). Jordbruket i Sogn og Fjordane har på line med resten av landet hatt ei utvikling mot færre og større einingar, sjølv om dette ikkje går like fort her, som i resten av landet. Tal pr. føretak SoFj 1998 Tal pr. føretak SoFj 2008 Tal pr. føretak Landet 2008 Endring total i prosent på SoFj nivå Tal mjølkekyr 9,8 14,1 19,8-22,8 % Tal sauer 42,3 55,8 71,5-22,5 % Tal purker 9,5 17,8 36,2-13,2 % Storfe totalt 25,6 30,2 48,9-19,7 % Dekar grovfôrareal 90,2 141,5 183,4-1,6 % Dekar eple 8,3 9, ,7 % Dekar plomme 2,7 4,4 6,5 5,9 % Dekar morellar 2,2 6,9 6,7 155,7 % Dekar bringebær(andre bær) Sum dekar jordbruksareal 3,6 9,2 10,8 34,0 % ,7 % Tabell som syner tal dyr og tal dekar pr føretak i Sogn og Fjordane i 1998 og 2008, og snitt for landet i I tillegg viser ein totalt dyr og dekar i Sogn og Fjordane, og endringa i prosent frå Kjelde: FMLA: BU-strategien for Verdiskapinga frå det tradisjonelle landbruket i fylket Verdiskapinga innanfor landbruket i Sogn og Fjordane er totalt berekna til 708,3 millionar kroner, og mjølkeproduksjon utgjer hovudtyngda med 54 %. Sysselsetting i landbruket i Sogn og Fjordane er rekna til 3883 årsverk. I tillegg er ringverknadane av landbruksverksemda i Sogn og Fjordane rekna til 554 mill. i verdiskaping og 2331 årsverk. Dette gjer at omtrent kvar 10 arbeidsplass i Sogn og Fjordane kan relaterast til landbruk. 6

7 Egg 1,5 % Fjørfekjøt 0 % Grønsaker, poteter og korn 0,7 % Frukt og bær 8 % Veksthus 0,6 % Pelsdyr 0,5 % Birøkt 0,2 % Sauehald 20 % Kumjølk 54 % Mjølk og svin 7 % Kjøtprduksjon, ammekyr 3 % Geitmjølk 5 % Figur: Verdiskaping ulike driftsformer i landbruket i Sogn og Fjordane. Prosentvis fordeling. Kjelde: NILF Sysselsetjing og verdiskaping i tilleggsnæringar Tilleggsnæring vert definert som næringsverksemd utanom tradisjonelt jord- og skogbruk, med basis i ressursane på bruket. NILF utførte ei gransking i 2009 der dei søkte å talfeste verdiar knytt til denne delen av landbruket. Sogn og Fjordane Tal årsvek Utleige Leigekjøring Foredling mat Foredling skog Utmark Turisme Anna tenesteyting Figur: Sysselsetjing i tilleggsnæringar. Kjelde: NILF

8 Hovudutfordringar Henta frå Fylkesmannen sin strategi for landbruksrelatert næring og bygdeutvikling 2010: Oppretthalde fylket sin relative del av matproduksjonen i Noreg Oppretthalde flest mogleg av driftseiningane Auka satsing på bioenergi Auka lønsemd i både dei tradisjonelle og nye produksjonane i landbruket Utvikle alternative arbeidsplassar i bygdene Utvikle det småskala reiselivet Utvikle gode bu- og oppvekstmiljø i bygdene La miljø og klima vere viktige premissleverandørar for utviklinga Utdanning innan naturbruk på vidaregåande skule Landbruket er krevjande med omsyn til agronomi, teknologiske løysingar og økonomiske utfordringar. Dette krev god kompetanse på mange felt. På landsbasis er elevar som tek naturbruksutdanning i vidaregåande opplæring den minste gruppa. Innsøkinga til denne utdanninga syner også ein klar nedgåande tendens. For Sogn og Fjordane har ikkje nedgangen vore så tydeleg enno, men det er grunn til å tru at tendensen vil slå ut her og. Utfordringar: Utdanningstilbodet må stå ved lag i tider med sviktande elevgrunnlag Stabilisere og auke innsøking til naturbruksskulane. Etablere former for vedvarande kontakt med rådgjevargruppa i grunnskulen. Samarbeid med organisasjonar om profileringsarbeid Nettbasert agronomutdanning for vaksne Mange som tek over gard i dag har ofte ei anna grunnutdanning og har difor brukt opp retten til vidaregåande opplæring. I tillegg har dei i mange høve hatt andre yrke tidlegare i arbeidslivet. Dei står no i ein livsfase der dei skal ta over gardsdrifta og vil ha behov for grunnleggjande opplæring innanfor fagfeltet. Nettbasert agronomutdanning er eit tilbod som gjev moglegheit til å få opplæring ved sidan av annan jobb, gardsbruk og familie. Nettbasert agronomutdanning for vaksne er eit undervisningstilbod som gir kompetanse som agronom etter to år. Tilbodet dekkjer erfart behov og inkluderar alle sertifiseringskrav i næringa. 8

9 Undervisninga er 25% samlingsbasert, resten nettbasert. Organiseringa av tilbodet er gjennom helgesamlingar, der 30-40% av opplæring på samling er praksis. Elevane får utskreve vitnemål etter 2 år om dei kan dokumenter fellesfag frå tidlegare utdanning. Det vert tatt opp 12 nye studentar kvart år. Utfordringar: Gi grunnleggande naturbrukskompetanse til vaksne Finansiering av tilbod til vaksne med anna vidaregåande utdanning Kursinformasjon/marknadsføring Korte kurs som gjev etter- og vidareutdanning i landbruket Det har i mange år eksistert ei ordning for etterutdanning av bønder i fylket. Ordninga har vore forvalta av Fylkesmannen si Landbruksavdeling. Føremålet med ordninga har vore å heve kompetansenivået hos næringsutøvarar innan landbruk og landbrukstilknytta verksemd, for best mogleg å gjera dei i stand til å møte dei utfordringar og omstillingar næringa til ei kvar tid står framfor. Ein kurssesong går frå haust til vår. Den tidlegare ordninga er no vekke og midlar til denne typen kurs må kome inn under fylkeskommunen sitt utvida ansvarsområde. Utfordringar: Finansiering av kurs Utvikling av nye kurs i tråd med endringar i landbruket Kursinformasjon/marknadsføring Kvinnene sin plass i landbruket i Sogn og Fjordane Det er eit mål at det skal vere full likestilling i landbruket. Kvinner har dei seinare år i større grad nytta seg av odelsretten. Likevel er mange kvinner som overtek gardsbruk lite delaktiv i drifta. Det er difor viktig å legge til rette for utvikling og gjennomføring av kompetansehevande tiltak tilrettelagt for kvinner. I tillegger drive informasjon og haldningsskapande arbeid. Utfordringar: Gi kurstilbod tilrettelagt for kvinner for større deltaking i drifta Nettverksbygging Tilleggsnæringar 9

10 2. Mål og tiltak for arbeidet med rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane Utviklinga syner at det vil vere trong for å gjere grep som kan styrke utviklinga når det gjeld rekruttering til den ordinære utdanningsvegen innan naturbruk og kompetansebygging med sikte på å betre rekrutteringa til landbruket. Med utgangspunkt i dette vert det formulert følgjande mål for arbeidet med rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i fylket: 2.1 Rekruttering Mål: Rekrutteringa til utdanningsprogramma i naturbruk skal aukast I arbeidet for å nå dette målet vil ein fokusere særskild på følgjande målgrupper: Rådgjevargruppa i grunnskulen Elevar i Ungdomsskulen i aldersgruppa år Foreldregenerasjonen Landbruksnæringa sjølv Aktuelle tiltak kan vere: Informasjon og kunnskapsoppbygging for rådgjevargruppa i grunnskulen Frikjøp av ressurspersonar til eksternt informasjonsarbeid Rekrutteringsprosjekt for landbruket og naturbruksutdanning for aldersgruppe år Grundercamp for ungdom sommarkurs eller helgesamlingar Hospiteringsordning Informasjon og kunnskapsbygging for foreldre og yrkesutøvarar i landbruket om moglegheitene som denne utdanninga gjev Mål: Betre omdømet til næringa I arbeidet for å nå dette målet vil ein fokusere særskild på følgjande målgrupper: Aktive og framtidige bønder Kommunar Lag og organisasjonar Aktuelle tiltak vil vere: Medieomtale av gode døme Omdømekurs Nettverksbygging Optimistsamlingar 10

11 2.2 Likestilling Mål: Landbruket skal vere ei attraktiv næring for begge kjønn I arbeidet for å nå dette målet vil ein fokusere særskild på følgjande målgrupper: Kvinner som er bønder i dag Jenter/yngre kvinner som har moglegheit til å ta over gard eller busette seg på gard Aktuelle tiltak vil vere: Kompetansehevande tiltak tilrettelagt for å oppnå betre likestilling Informasjon og rekrutteringsarbeid retta mot kvinner Nettverksbygging møtestadar for kvinner i landbruket og kvinner som vil inn i landbruket 2.3 Kompetanse Mål: Bonden i Sogn og Fjordane skal halde fram med å vere fagleg dyktig og motivert for utvikling på eige bruk I arbeidet for å nå dette målet vil ein fokusere særskild på følgjande målgrupper: Den aktive yrkesutøvar i jord- og skogbruk. Bonden som ynskjer å setje i gong med nye næringar knytt til gardsdrifta. Den interesserte personen som gjerne kan tenkje seg eit liv som bonde, men som ikkje har nokon gard endå. Den yngre vaksne som har annan utdanning frå før og tilgong til gard som ein ynskjer å ta over. Aktuelle tiltak vil vere: Grunnutdanning for vaksne Sertifiseringskurs som er lovpålagt for å kunne halde fram i næringa Fagkurs knytt til ulike produksjonar/produksjonsmetodar Fagspesifikke kurs knytt til teknologisk utvikling Kurs knytt til nye næringar som Inn på tunet, reiseliv og marknadsføring, produksjon av bioenergi og biogass, foredling av ei råvare til eit produkt som let seg selje m.m. Samarbeidsrelasjonar og organisasjonsformer Utvikling av kurs tilpassa nye brukarar Studieturar 11

12 3. Organisering av arbeidet Fylkeskommunen ved sine organ har ansvar for planlegging, gjennomføring og formelle vedtak. Det vert lagt til grunn at bruken av midlane vert gjort i nært samarbeid med næringa og den regionale partnerskapen. Det skal utnemnast ei arbeidsgruppe som arbeider fram vedtaksgrunnlag både i planlegging av framtidige handlingsplanar og fordeling av midlar. Det vert lagt opp til at næringa sine organisasjonar vert medlemer i denne arbeidsgruppa saman med representantar frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Sitat frå tildelingsbrev: I St.prp. nr. 75 ( ) Om jordbruksoppgjøret 2009 er der satt som forutsetning av fylkeskommunene skal samhandle med næringen og det regionale partnerskapet om bruken av midlene, og for å identifisere de regionale utfordringene på området. Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at det legges til rette for er forpliktende samarbeid med næringen og innretningen av midlene knyttet til rekruttering, likestilling og kompetanseheving og den landbrukspolitiske dialogen i fylket generelt. 4 Finansiering av tiltak Tiltaka skal finansierast av tilskotsordninga knytta til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket som fylkeskommunane har ansvar for. Løyvd sum for Sogn og Fjordane for 2010 er kroner ,- 4.1 Fordeling av midlar for 2010 Midlane for 2010 vert fordelt slik tabellen nedanfor syner. Det vert sett søknadsfristar og forma ut utfyllande kunngjeringar når det gjeld å søkje midlar til gjennomføring av ulike tiltak med utgangspunkt i prioriteringane i handlingsplanen. Planen og moglegheitene for å kunne søkje om midlar skal kunngjerast breitt slik at aktuelle arrangørar får kjennskap til ordninga. Søknadsfrist for rekrutteringstiltak/likestillingstiltak/andre kompetansegjevande tiltak er 1. oktober. Tiltak Kroner Etter- og vidareutdanningskurs for bønder Grunnutdanning for vaksne Rekrutteringstiltak/likestillingstiltak/andre kompetansegjevande tiltak Sum til fordeling

13 4.2 Finansieringsplan Kostnad Midlar Etter og vidareutdanningskurs(tidlegare EB-midla) Rekruttering, likestillingstiltak og kompetanse i landbruket Rekruttering og likestillingstiltak: Tiltak 1 Informasjon og rekrutteringsarbeid Tiltak 2 Omdøme og nettverk Tiltak 3 Rekrutteringstiltak for ungdom Tiltak 4 Nettverksbygging-møtestader for kvinner i landbruket Kompetanse: Tiltak 1 Grunnutdanning for vaksne Tiltak 2 Fagkurs og studieaktivitet Tiltak 3 Totale kostnader Rapportering for bruk av midlane Dei som mottek stønad frå desse midlane til ulike tiltak pliktar å rapportere til Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Rapport med rekneskap og oppsummering av tiltaket skal danne grunnlag for utbetaling av tilskot frå ordninga. Sogn og Fjordane Fylkeskommune vil årleg utarbeide ein rapport som syner bruken av midlane og vurderer gjennomførte tiltak i høve dei mål som planen skisserer. 13

14 Vedlegg: Andre sentrale og regionale dokument St. meld nr. 39 ( ) Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen St.prp. nr 75( ) Om jordbruksoppgjøret endringer i statsbudsjettet. LMD sin miljøstrategi Smaken av Norge - en matpolitisk strategi Ta landet i bruk LMD sin strategi fornæringsutvikling LMD sin strategi forforskning og forskningsbasert innovasjon Strategi for likestilling i landbrukssektoren Økonomisk, agronomisk-økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15% økologisk produksjon og forbruk i Verdifulle opplevelser - regjeringens nasjonale reiselivsstrategi. Handlingsplan for Inn på tunet Regjeringens handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner Bygdeutviklingsprogrammet for Sogn og Fjordane

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2011 www.sfj.no Innhald Bakgrunn for arbeidet... 3 1. Innleiing... 4 1.1. Sentrale føringar... 4 1.2. Sentrale og

Detaljer

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013

Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 Plan for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2013 www.sfj.no www.sfj.no Biletbidrag: Sogn og Fjordane bondelag v/ Merete Støfring (kyr, sau og mjølkeproduksjon)

Detaljer

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015

MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET - FORVALTNING 2013-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Arkivsak 201210523-1 Arkivnr. 015 Saksh. Jordet, Håkon Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 MIDLAR TIL REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSEHEVING I LANDBRUKET

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

RULL. Strategi for forvaltning av midlar til rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Hordaland for 2011-2015

RULL. Strategi for forvaltning av midlar til rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Hordaland for 2011-2015 RULL Strategi for forvaltning av midlar til rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Hordaland for 2011-2015. Bakgrunn Utvida ansvar og ny satsing Fylkeskommunane har frå og med 2010 fått

Detaljer

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland

Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Status og utviklingstrekk driftsøkonomi i Hordaland Statens hus Bergen 5. mars 2014 Torbjørn Haukås, NILF Program for presentasjonen Status og utviklingstrekk I økonomien Basert på resultat på Vestlandet

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET Dato: Arkivref: 15.11.2010 2009/7787-27794/2010 / V00 Saksframlegg Saksbehandler: Hans Fløystad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NYE OPPGAVER PÅ LANDBRUKS- OG MATOMRÅDET

Detaljer

Plan for rekruttering og kompetanseheving i Sogn og Fjordane 2016

Plan for rekruttering og kompetanseheving i Sogn og Fjordane 2016 Plan for rekruttering og kompetanseheving i Sogn og Fjordane 2016 www.sfj.no INNHALD INNHALD... 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 2 1. INNLEIING... 3 2. LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE... 3 3. REKRUTTERING OG KOMPETANSEHEVING

Detaljer

Fordeling av tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2017

Fordeling av tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/13372-16 Saksbehandler Håkon Kjartan Velde Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Fylkesutvalget 06.06.2017 Fordeling av tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning

Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Søknad Søknadsnr. 2015-0218 Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Støtteordning Prosjektnavn Fjordane Søknad om stønad til "Framtid

Detaljer

Plan for rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2018

Plan for rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2018 Plan for rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2018 www.sfj.no INNHALD INNHALD... 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 2 1. INNLEIING... 3 2. LANDBRUKET I SOGN OG FJORDANE... 3 3. REKRUTTERING

Detaljer

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELEGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT ^^^^''^^^'^ [HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Oslo kommune Saknr.^^ofZ/jg^Jok.nr. / 2 3 NOV. 2009 Arkivnr. J^b Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet?

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Fylkesplanseminar juni 2012 Synnøve Valle Disposisjon Landbruket i Møre og Romsdal Landbruksmeldinga for MR Landbruket

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Kommunesamlingar 2015

Kommunesamlingar 2015 Kommunesamlingar 2015 Lindås 02.06.2015 Etne 03.06.2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Mål for landbruket i Hordaland Auka produksjonen av mat med 1 % i året Auka mjølkeprod. med 1-1,5 mill liter årleg

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet 2010 2013 Gjennomføring i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innhald Prosjektplan for Ny GIV Sogn og Fjordane fylkeskommune... 3 1. Bakgrunn og mål Ny GIV... 3 2. Oppfølgingsprosjektet...

Detaljer

Samling for regionale styremedlemmar i Innovasjon Norge. Nils T. Bjørke 3. April 2014

Samling for regionale styremedlemmar i Innovasjon Norge. Nils T. Bjørke 3. April 2014 Samling for regionale styremedlemmar i Innovasjon Norge Nils T. Bjørke 3. April 2014 Ei framtidsretta og nyskapande næring Matproduksjon basis for landbruket Matkultur, mangfald, matglede, lokalmat Spreidd

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Tilskuddsbrev til fylkeskommunene for 2011 på landbruks- og matområdet

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT. Tilskuddsbrev til fylkeskommunene for 2011 på landbruks- og matområdet DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkeskommunene - alle Saknr ch,/^o/d% Dok.nr. /.2.5 JAN. 2011 Arkivnr. ijlo Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201100069 Dato 20.1.2011

Detaljer

Statsbudsjettet Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune - Tilskotsbrev - Overføringar - Rapportering

Statsbudsjettet Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune - Tilskotsbrev - Overføringar - Rapportering Statsråden Oppland fylkeskommune Serviceboks Kirkegt. 76 2626 LILLEHAMMER Dykkar ref Vår ref Dato 07/2962-1 EN 11.01.08 Statsbudsjettet 2008 - Kap. 551 post 64 Utviklingsmidlar til Oppland fylkeskommune

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Oppstartsamling for. Instedalen krins og Nye Bremanger

Oppstartsamling for. Instedalen krins og Nye Bremanger FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Oppstartsamling for Instedalen krins og Nye Bremanger Instedalen 29.09.2011 Christian Rekkedal FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Mål for distriktspolitikken Likeverdige levekår

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13

Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Retningsliner for bruken av investeringsmidlar Solstrand 26.02.13 Ole-Andreas Smette Landbruk i Innovasjon Noreg Oppdrag frå Landbruksdepartementet: Innovasjon Norge skal være statens og fylkeskommunenes

Detaljer

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski VNK-styret 12.03.2014 Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling Svein Erik Ski Utviklingstrekk for landbruket i regionen 3 Lisjordet, Vestre Slidre Unge bønder satsar I Investerer 3 mill. kr. i moderne

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer

Status landbruksområdet Troms. Wenche Styrvold og Gunnar Kvernenes 25. oktober 2018

Status landbruksområdet Troms. Wenche Styrvold og Gunnar Kvernenes 25. oktober 2018 Status landbruksområdet Troms Wenche Styrvold og Gunnar Kvernenes 25. oktober 2018 Hvor stort er IN Arktis sitt ansvarsområde? Innovasjon Norge Arktis 37 årsverk i Troms og Finnmark inkl. 1 årsverk finansiert

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Vedlegg: 1. Brev frå Landbruks- og matdepartementet. Invitasjon til innspel til jordbruksforhandlingane 2015

Vedlegg: 1. Brev frå Landbruks- og matdepartementet. Invitasjon til innspel til jordbruksforhandlingane 2015 Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Arne Monrad Johnsen, Næringsavdelinga Sak nr.: 14/6475-2 Jordbruksforhandlingane 2015 Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for plan og næring til å gje slik tilråding:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2015 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging, inkludert midler

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Sogn og Fjordane Bondelag

Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Anja Fyksen Lillehaug, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Lausdriftskravet 2024 svar på intern høyring Styret i Sogn og Fjordane Bondelag ser på denne saka som den viktigaste

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Børild Skåra Arkivsak: 2015/433 Løpenr.: 5409/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta landbruksnemnd

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Børild Skåra Arkivsak: 2015/433 Løpenr.: 5409/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta landbruksnemnd ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Børild Skåra Arkivsak: 2015/433 Løpenr.: 5409/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta landbruksnemnd 24.03.15 Ørsta formannskap Saka gjeld: HØYRING: NORSK PELSDYRHALD

Detaljer

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune.

Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Tilskott til jord- og skogbruk, Bykle kommune. Vedteke i kommunestyret den 27.04.2011. Mål: Bykle kommune har som mål å stø opp om dei brukarane som vil utvikle garden til ein deltids- eller fulltids arbeidsplass.

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane

Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane Handlingsprogram for Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 2012 2015 Fagopplæringsnemnda er fagopplæringa sitt utøvande faglege organ i fylket. Paragrafane 12-3 og 12-4 i opplæringslova omhandlar kva

Detaljer

VERDISKAPING I LANDBRUK OG LANDBRUKSBASERT VERKSEMD I SOGN OG FJORDANE. Loen 4. november 2015 Heidi Knutsen

VERDISKAPING I LANDBRUK OG LANDBRUKSBASERT VERKSEMD I SOGN OG FJORDANE. Loen 4. november 2015 Heidi Knutsen VERDISKAPING I LANDBRUK OG LANDBRUKSBASERT VERKSEMD I SOGN OG FJORDANE Loen 4. november 2015 Heidi Knutsen NIBIO fra 1.7. 2015 Fusjon mellom Bioforsk Skog og landskap NILF Kommunesamling i Loen 4.11.2015

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Vedlegg 1 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga SØKNAD OM VIDAREGÅANDE OPPLÆRING SPESIELT TILRETTELAGT FOR VAKSNE 1. PERSONOPPLYSNINGAR Namn Fødselsnummer, 11 siffer Adresse Tlf. privat Tlf.

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes Ny utdanning i Norge! ARBORIST Fagskulane i Hordaland avdeling Hjeltnes Om studiet Ynskjer du ein spennande etterutdanning? Er du fasinert av og likar å arbeide med tre? Bli Arborist! Fagskuleutdanninger

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/1049-2 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

INDRE VESTLAND. Innspel frå Hardanger, Sogn, Voss og Vaksdal i dialogmøte med Vestland fylke

INDRE VESTLAND. Innspel frå Hardanger, Sogn, Voss og Vaksdal i dialogmøte med Vestland fylke INDRE VESTLAND Innspel frå Hardanger, Sogn, Voss og Vaksdal i dialogmøte med Vestland fylke 72 000 INNBYGGARAR INDRE VESTLAND FÅR DEN ELDSTE BEFOLKNINGA I FYLKET Folketalsnedgang, i beste fall stabilt

Detaljer

Kommunestyret vedtek «Retningsliner kulturtilskot Aukra kommune» 1 med verknad frå

Kommunestyret vedtek «Retningsliner kulturtilskot Aukra kommune» 1 med verknad frå Aukra kommune Arkivsak: 2018/334-3 Arkiv: 223 Saksbeh: Jan Erik Hovdenak Dato: 28.03.2018 Saksframlegg Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 16/18 Livsløpsutvalet 05.04.2018 26/18 Formannskapet 09.04.2018 27/18

Detaljer

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017

Framlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.01.2017 7841/2017 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 07.02.2017 Fylkesrådmannens tilråding 16.02.2017 Fylkesutvalet 27.02.2017

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr

NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018. Foto: Hilde Kristin Honnemyr NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) STRATEGI FOR KLEPP KOMMUNE 2015-2018 Foto: Hilde Kristin Honnemyr Innleiing Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er ein del av kommunen sin

Detaljer

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Side 1 av 5 Fylkesrådmannen rår hovudutval for samferdsle til å gje slik tilråding til vedtak: Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding til vedtak: Fylkesutvalet

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014

Pressekonferanse. Utne Hotel 25. Juni 2014 Pressekonferanse Utne Hotel 25. Juni 2014 Prosjekt DyrkSmart Hovudmål: Sikra framtida til fruktnæringa i Hardanger gjennom aktivitetar som skal auka produksjonen av kvalitetsfrukt, hindra at gode fruktareal

Detaljer

Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune

Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune Registrering av Kjerneområde landbruk i Lærdal kommune Lærdal kommune landbrukskontoret januar 2007 Innhald: 1. Innleiing bakgrunn og formål side 2 2. Organisering og gjennomføring side 2 3. Landbruket

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune???

Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune??? 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på Kommunedialogen Bodø, 02. oktober 2013 Er en velfungerende landsbruksforvaltning viktig for Nordland fylkeskommune??? Innledning (landbrukets..) Landbrukets

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Fylkeskommunene - alle Deres ref. Vår ref. Dato 17/1414 16.1.2018 Fylkeskommunenes rolle og ansvar på landbruks- og matområdet overordna forventninger og tilskudd til rekruttering og kompetanseheving i

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-12 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 27.01.2011 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Velg Skog Nordvest Prosjektrapport 2016

Velg Skog Nordvest Prosjektrapport 2016 Velg Skog Nordvest Prosjektrapport 2016 Mandat for prosjektet. Rekrutteringsprosjektet Velg Skog starta i Hedmark og har utvikla seg vidare til regionale prosjekt i andre landsdelar. Raskt vart det etabiert

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 25.04.2017 52397/2017 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 08.05.2017 Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland

HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland HANDLINGSPLAN FOR GLØD Hordaland 2012-16 GLØD - prosjektet møter kompetanse- og rekrutteringsutfordringane i barnehagesektoren GLØD - prosjektet vart starta våren 2012 av Kunnskapsdepartementet. Prosjektet

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Godkjend 18.6.2015 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

Inn på tunet. Handlingsplan for Inn på tunet, prosjektstilling Kvalitetsikring Nasjonal demenssatsing BU- prosjekt

Inn på tunet. Handlingsplan for Inn på tunet, prosjektstilling Kvalitetsikring Nasjonal demenssatsing BU- prosjekt Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet, prosjektstilling Kvalitetsikring Nasjonal demenssatsing BU- prosjekt Definisjon Inn på tunet er tilrettelagde og kvalitetsikra velferdstenester på gardsbruk.

Detaljer

UTTALE - HELHETLIG OG LANGSIKTIG PLAN FOR DET FREMTIDIGE SKOLETILBUDET I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

UTTALE - HELHETLIG OG LANGSIKTIG PLAN FOR DET FREMTIDIGE SKOLETILBUDET I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelinga Fylkeshuset 3020 Drammen Dykkar referanse: Vår referanse: kag/10/093/110 Ål, 20.8.2010 UTTALE - HELHETLIG OG LANGSIKTIG PLAN FOR DET FREMTIDIGE SKOLETILBUDET

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +)

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +) Unge, bygda og landbruket prosjekt om rekruttering til og verdiskaping i landbruket (2008 2012 +) Prosjektleiar Eli Janette Fosso, FMLA Hordaland Steg I: Finansiering frå LMD: Tre pilotar: 1. Frølandsdalen

Detaljer

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling

Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling Klimatiltak i jordbruket Klimaplan for Hordaland 2013 Øyvind Vatshelle, Fylkesmannens landbruksavdeling 1 Utslepp av klimagassar frå jordbruk 2010 Norske utslepp totalt: 53,9 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer