SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Komagfjord. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/08 08/1516 FYLKESKOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2009 SØKNAD 29/08 08/3665 SÆRSKILTE BRANNOBJEKT, REGISTRERING 30/08 08/3529 REGNSKAPSRAPPORT 1. HALVÅR /08 08/931 TALVIK SVØMMEHALL - EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLDSBEHOV Alta kommune ALTA Tlf

2 Side 2 av 14 Orientering: Vedtak Monsbakken boligfelt sak 08/ v/hovedutvalgsleder Hilde Søraa Eiendomsregistrering for eiendomsskatt v/ avd.leder oppmåling Olav Olsen Talvik vannbehandlingsanlegg status/orientering v/avd.leder kommunalteknikk Trond E. Uglebakken Hvilke arbeidsoppgaver utfører de ansatte på Øyra ved avdeling kommunalteknikk v/avdelingsleder kommunalteknikk Trond Einar Uglebakken Fastsetting av fartsgrenser på kommunale veier, 30 eller 50 og fartshumper på kommunale veier v/trond Einar Uglebakken og Tom Frode Hansen Alta, 2. september Hilde Søraa / sign. leder Solveig Johansen sekreær

3 Sak 28/08 FYLKESKOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER 2009 SØKNAD Saksbehandler: Tom F. Hansen Arkiv: 223 Q80 Arkivsaksnr.: 08/1516 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/08 Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: Hovedutvalg for drift og miljø vedtar å søke fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2009 kr ,- på prosjektet gang- og sykkelvei Tverrelvdalen parsell 2. Vedlegg: - Søknadsskjema fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler - Formannskapets vedtak 59/06 om prioritering av gang- og sykkelveiutbygging i Alta kommune Andre saksdok.: Bakgrunn: Finnmark Fylkeskommune lyser årlig ut trafikksikkerhetsmidler som kommuner og andre kan søke på. Potten er totalt på i overkant av 3 millioner kroner. Fordeling skjer etter vedtak i Kultur-nærings og samferdselsutvalget på første møte i budsjettåret. Med dette som bakgrunn fremmes saken. Alle søknader også de fra privatpersoner eller institusjoner skal prioriteres og sendes via kommunen. Administrasjonen har ikke registrert søknader fra andre. Maksimalt tildelingsbeløp er kr ,- pr. søker. For fysiske tiltak kreves som hovedregel minimum 20 % egenfinansiering. Pedagogiske tiltak kan gis 100 % tilskudd. Høring/merknader: Ingen Økonomiske konsekvenser: Gang-og sykkelvei Tverrelvdalen parsell 2 (prosjekt K348) er finansiert i budsjettet for 2008 med kr ,-. Side 3 av 14

4 Sak 28/08 Vurdering: Kommunens trafikksikkerhetsarbeid kan deles i to. Det er tiltak som inngår i trafikksikkerhetsplanen med en ramme på kr ,-. Midlene prioriteres i egen sak til hovedutvalg for drift og miljø. Midlene overføres fra parkeringsfondet til egen post i driftsbudsjettet. Gang-og sykkelveiutbyggingen behandles særskilt og prioriteres i trafikksikkerhetsplanen strategidel for fire år. Finansiering skjer via parkeringsfondet og delfinansiert fra fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler. Etter vedtak i hovedutvalget for drift-og miljø har Formannskapet i sak 59/06 vedtatt gang-og sykkelveiutbygging frem til Prioriteringer er der slik: parsell 1 fra Tverrelvdalen skole 550 meter oppover mot Bjørnengen parsell 2 en videreføring på samme strekning 1100 meter til Bjørnengen parsell 3 Amtmannsnes fra Statoils tankanlegget mot Urnesbukta. Med bakgrunn i forsinket oppstart av parsell 1 i Tverrelvdalen søkte kommunen administrativt om overføring av tildelte midler kr ,- fra 2007 til Dette ble gjort samtidig som man forventet å få tildelt nye midler for parsell 2 budsjettåret Kommunen fikk overført midlene fra 2007 til 2008 som omsøkt. Med bakgrunn i nye regler ble søknaden for 2008 avslått. Begrunnelsen var nye tildelingskriterier der en kommune/søker ikke kan få tildelt mer enn kr ,- pr. budsjettår. Prosjekter med større kostnadsramme må søkes på over flere år. Ovennevnte har ført til en forskyving av fremdriftsplanen slik vedtatt av formannskapet. Gang- og sykkelveien i Tverrelvdalen parsell 1 og 2 ferdigstilles derfor sommeren Oppstart på Amtmannsnes skjer først 2010 altså ett år forsinket. Side 4 av 14

5 Sak 29/08 SÆRSKILTE BRANNOBJEKT, REGISTRERING Saksbehandler: Marit Wisløff Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 08/3665 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/08 Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: Det vedtas at Kunnskapsparken, Oterfaret barnehage, Bossekop barnehage og Sandfallet barnehage registreres som særskilte brannobjekt etter brann- og eksplosjonsvernlovens 13 og at Altafjord Hotell, Kjeller`n Drift AS, Kroa, Yrkesskolen barnehage og Alta familiebarnehage utgår som særskilt brannobjekt. Alta brann- og redningsvesen ønsker å registrere Kunnskapsparken, Oterfaret barnehage, Bossekop barnehage og Sandfallet barnehage som særskilte brannobjekt, kategori A, etter brann- og eksplosjonsvernlovens 13 første ledd. Alle objektene er byggverk hvor brann kan føre til tap av mange liv. Videre ønsker Alta brann- og redningskorps å avregistrere Altafjord Hotell, Kjeller`n Drift AS, Kroa, Yrkesskolen barnehage og Alta familiebarnehage som særskilte brannobjekt da disse ikke lengre omfattes av bestemmelser i brann- og eksplosjonslovens 13, første ledd. Høring/merknader: Objektene er varslet om registreringen og har i den forbindelse ikke kommet med merknader mot registreringen. Side 5 av 14

6 Sak 30/08 REGNSKAPSRAPPORT 1. HALVÅR 2008 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 08/3529 Saksnr.: Utvalg Møtedato 44/08 Hovedutvalg for barn og unge /08 Hovedutvalg for drift og miljø / Hovedutvalg for kultur og næring 95/08 Hovedutvalg for helse- og sosial / Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Alta kommunes økonomiske situasjon er fortsatt bekymringsfull. Det må iverksettes tiltak utover K-sak 21/08 for å komme i balanse i 2008 tilsvarende ca. 17 mill.kr. a. Viser til rådmannens kommentarer i rapportens pkt b. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre nødvendige tiltak for å komme i balanse i 2008, herunder bl.a.: Ledige stillinger holdes vakant ut året, der det er mulig. Tilskuddsposter strykes. Minimalisere innkjøp og reiser. De vedtatte tiltak i K-sak 21/08 videreføres og forsterkes. 2. Driftsbudsjettet reguleres som følger: a. Mindreinntekt vedrørende parkeringsavgift tilsvarende 1,5 mill.kr finansieres med tilsvarende mindre avsetning til parkeringsfond. b. Kilder til regulering: i. Innsparte midler K-21/08, 5,881 mill.kr. ii. Innsparte midler ifb. med streik, 1,254 mill.kr iii. Økt flyktningetilskudd 0,800 mill.kr iv. Øremerkede skjønnsmidler barnehage0,561 mill.kr v. Sum kilder 8,496 mill.kr c. Bruk av midler: i. Oppdekking inntektssvikt barnehage 0,561 mill.kr ii. Utvidet timetall småskoletrinn 1,300 mill.kr iii. Seniortiltak 1,200 mill.kr iv. Delvis oppdekking lønnsoppgjør 5,435 mill.kr v. Sum bruk 8,496 mill.kr Side 6 av 14

7 Sak 30/08 Vedlegg: Regnskapsrapport for 1.kvartal 2008 Side 7 av 14

8 Sak 30/08 Regnskapsrapporten for 2. kvartal 2008 vil bli oversendt til revisjonen og til kontrollutvalget til orientering. Rapporten viser følgende netto forbruk pr. sektor: Side 8 av 14

9 Sak 30/08 Sektorkommentarene finnes i rapportens pkt. 3. I tillegg vises det til hovedkonklusjon i rapportens pkt. 1. Side 9 av 14

10 Sak 30/08 Økonomiske konsekvenser: Rådmannens kommentar Rådmannen anser Alta kommunes totale økonomiske situasjon som fortsatt bekymringsfull. Det kan imidlertid virke som om de sterke signalene om behov for innsparing har hatt virkning. Det er realistisk å tro at de vedtatte kuttene i henhold til K-sak 21/08 vil kunne gi forventa innsparing på ca. 10 mill.kr. som forutsatt. Når det gjelder sykefraværet som var det på 9,2 % for 1.kvartal, så har dette steget noe i 2.kvartal. Høyest fravær pr. 2.kvartal har Helse- og sosialsektoren. Det må iverksettes tiltak utover K-sak 21/08 for å komme i balanse i 2008, tilsvarende ca 17 mill.kr. for at Alta kommune ikke skal komme ut med et stort merforbruk i Rådmannen er styrket i oppfattelsen av at Alta kommune nå må foreta strukturelle endringer. Dette er et arbeid som er igangsatt, og vil bli fremmet i forbindelse med behandlingen av budsjett 2009 og i økonomiplanperioden. I tillegg må merkostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret ut over 5 % finansieres med stillingskutt. Dette gjelder særlig når konsekvensen av lønnsoppgjøret skal finansieres i økonomiplan-perioden. I henhold til gjennomført kostra-analyse har rådmannen iverksatt et arbeid som spesielt retter seg inn mot områdene; administrasjon, voksenopplæring, SFO, pleie- og omsorg, sosialetjenester, fysisk planlegging, samferdsel og næring med sikte på å ta ned det totale driftsnivået. Kostra-analysen viser at Alta kommune på disse områdene kan ha en høyere ressursinnsats en sammenlignbare kommuner. En del av disse kostnadene kan forklares ut fra lokale forhold, men det er behov for en mer detaljert gjennomgang med sikte på endringer i ressursbruken. Dersom målet er å ta ned kostnadsnivået må både volum, tilgjengelighet og kvalitet reduseres. Rådmannen har engasjert ekstern konsulent for å analysere kostnadene innenfor pleie- og omsorg. Siktemålet med en slik gjennomgang er bl.a. å få et grunnlag, kunnskap og en plattform for å gjennomføre eventuelle endringer i ressursbruken. Barn- og ungesektoren er i gang med et arbeid for å utrede endringer av skolestrukturen. Etableringen av en barn- og ungetjenesten vil på sikt gi en bedre samordning av ressursbruken til barn, unge og familier med særskilte behov. Dette vil forhåpentligvis gi en mer effektiv bruk av ressursene, og et mer likeverdig tilbud. Side 10 av 14

11 Sak 30/08 Helse- og sosialsektoren signaliserer behov for å styrke rammen med 21,5 mill i Dette baserer seg på at sektoren vil ha en vekst i forbruket på ca 6,5 % i Rådmannen vil inntil den økonomiske gjennomgangen er fullført i sektoren, ikke kunne akseptere en vekst ut over de 19 mill. som ble signalisert etter 1. kvartal. Rådmannen signaliserte i 1.kvartal at regnskapsresultatet for 2007, som viste et overforbruk på 16 mill. ville være retningsgivende for sektorens ramme. Dersom dette videreføres i 2008, samt at sektoren har fått 2 nye ressurskrevende brukere i år vil sektoren i utgangspunktet mangle ca 19 mill. Dette er da før sektoren har fått noen effekt av innsparingstiltakene i K-sak 21/08. Helse- og sosialsektoren vil på lik linje med de øvrige sektorene få tilført midler fra avsatt reserve til lønnsoppgjøret for Disse midlene vil bli fordelt når vi vet resultatet av lønnsforhandlingene. Rådmannen har i tillegg pålagt sektorene å komme med forslag til innsparingstiltak som skal gi kortsiktig effekt i Dette er ikke ment å være varige innstramninger, men et bidrag for å unngå et driftsunderskudd inneværende år. Hovedårsakene til at Alta kommune nå er kommet i en meget presset økonomisk situasjon er følgende: 1. Høyt lånefinansiert investeringsvolum over flere år. Rente og avdragsbelastningen har steget dramatisk de 4 siste årene, og har i realiteten lagt beslag på all økning i frie inntekter. Dvs. at det ikke er noe igjen til tjenesteproduksjonen 2. Lønns- og pensjonsutgiftene har økt mer en budsjettert. For 2008 ble lønnsoppgjøret 10,5 mill høyere enn budsjettert. 3. Utgiftsveksten innenfor Helse- og sosialsektoren har årlig vært på ca 10%, noe totaløkonomien til kommunen ikke kan bære over tid med dagens budsjettrammer. 4. For høyt sykefravær Det er en stor utfordring å fremme innsparingstiltak på 17 mill for inneværende år når det kun gjenstår 4 mnd. av budsjettåret. Rådmannen ber Kommunestyret om fullmakt til å gjennomføre nødvendige tiltak for å minimalisere et underskudd i 2008, herunder bl.a.; 1. Ledige stillinger holdes vakant ut året (der det er mulig) 2. Tilskuddsposter strykes 3. Minimalisere innkjøp og reiser 4. De vedtatte tiltakene i K-sak 21/08 videreføres og forsterkes. Kommunestyret skal 22. september 2008 tildele sektorene foreløpige budsjettrammer for Rådmannen har iverksatt en innstramningsprosess i sektorene som i sum skal gi innsparingstiltak som gjør at budsjettet for 2009 skal komme i balanse, og gi kommunen økonomisk handlingsrom i løpet av økonomiplanperioden. Side 11 av 14

12 Sak 30/08 Denne prosessen vil inneholde elementer av stillingsreduksjoner, effektiviseringer, reduksjon i kvalitet/tilbud og tilnærmet investeringsstopp. Økonomiutvalget vil få innstramningstiltakene til behandling/drøfting i løpet av uke 36. Side 12 av 14

13 Sak 31/08 TALVIK SVØMMEHALL - EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLDSBEHOV Saksbehandler: John A. Suhr Arkiv: NAVN talvik svømmebasseng Arkivsaksnr.: 08/931 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/08 Hovedutvalg for drift og miljø / Formannskapet Innstilling: Hovedutvalget for Drift og miljø har forståelse for at den økonomiske situasjonen på Drift og utbygging er av en slik karakter at et ekstraordinært vedlikehold på Talvik svømmehall på kr ikke kan tas på driftsbudsjettet i Dette medfører at bassenget i Talvik vil være stengt vinteren 2008/2009. Hovedutvalget gir sin tilslutning til at saken oversendes formannskapet for endelig avgjørelse. Vedlegg: Bilder Bakgrunn: Talvik svømmehall er bygd i 1995 som et tilbygg til det gamle samfunnshuset i Talvik. Talvik er et område med mye leire (kvikkleire) og grunnforholdene betraktes som svært dårlige. I de senere år er det oppstått en del setningsskader på bygget. Hvorvidt det er grunnforholdene som er årsaken til dette eller om det er andre konstruksjonsmessige forhold kan vi ikke uttale oss om. Uavhengig av årsak er det er oppstått skader både i vegger og i gulv. Disse skadene har det i den senere tid vært flikket på. Nå holder det ikke lenger og vi må foreta et mer omfattende utbedringsarbeid/vedlikehold. På grunn av setningene har det oppstått skader på gulv/veggfliser. Av samme årsak har vi også fått vanninntregning i vegger i dusj/garderobe med påfølgende råteskader. Disse bygningsskadene er så kritiske at krever umiddelbar utbedring. Utvendig har vi overvannsproblemer hver vår og terrenget rundt bygget arronderes/dreneres bedre. Automatikkskapene for varmestyring og ventilasjon i rommet under bassenget lever i et noe usunt klima, med høy temperatur og høy relativ fuktighet, og begynner å bære preg av det. Det er derfor behov for utskifting av en del komponenter. Videre er oppvarmingsenhetene for bassenget ødelagt og må utskiftes. Sanden i vannrenseanlegget har ikke lenger tilstrekkelig renseeffekt og må derfor skiftes. En bør også vurdere å montere bassengovertrekk på begge bassengene. Dette forbedrer inneklima, gi mindre fuktbelastning på bygningskroppen og gir en gevinst i et noe lavere energiforbruk (varmetap/avdamping til bassengrommet reduseres). Disse kostnadene vil være inntjent i løper av et par-tre år. Side 13 av 14

14 Sak 31/08 Alt dette medfører store økonomiske utlegg som det ikke finnes dekning for i vårt driftsbudsjett. Økonomiske konsekvenser: Vi har innhentet tilbud på noe av arbeidet, noe kan vi utføre i egen regi. El. arbeidet er litt uoversiktlig så her må vi gi et anslag over kostnadene. Kostnader: Utbedring av setninger/råteskader i herregardrobe. kr Utskifting av sand i filtrene for bassengvannet Bassengovertrekk i begge basseng Utskifting av el. komponenter/automatikk Utskifting av varmekolber for oppvarming av bassengvann Arrondering/drenering av terreng Uforutsett 10 % Sum kostnader inkl mva. kr Vurdering: Driftsforholdene i svømmehallen er nå blitt så problematiske at vi i sommer valgte å stenge bassenget for å utføre de aller mest prekære utbedringer slik at bassenget kunne settes i midlertidig drift i starten på september. Tilstanden er imidlertid så prekær at hvis ikke ovennevnte arbeider blir utført ganske umiddelbart må bassenget stenges før vinteren setter inn. Problemene i Talvik har til nå ikke vært større enn at vi har klart å drifte bassenget uten neveverdige problemer. Bassenget har nå vært i drift i 13 år og en har måttet regne med mindre utskiftinger av komponenter, noe som også har funnet sted etter hvert som levetiden på komponentene har gått ut. Årsaken til problemene som nå har kommet, har vært vanskelig å forutse. Her er det utenforliggende/uforutsette faktorer som har utløst skadene. Side 14 av 14

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer