Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune"

Transkript

1 II P NO Tson;;;:trKk Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehushf og Arendal kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1

2 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF og Arendal kommune. 2.0 Bakgrunn Plikt til å inngå samarbeidsavtale mellom den enkelte kommune og helseforetak er fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven 6-1 og i spesialisthelsetjenesteloven 2-1 e. Delavtale 6 retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering (heretter kalt delavtale 6) er inngått i henhold til 6-2 nr. 6 i helse- og omsorgstjenesteloven og samarbeidsavtalen pkt. 5, første avsnitt nr Lovgrunnlag Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak regulert i følgende lovverk med filhørende forskrifter: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61, og senere endringer Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63, og senere endringer Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr 64, og senere endringer Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 nr 29 Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. juni 2000 nr 56 Lov om vern mot smittsomme sykdommer mv. Lov om psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr 62 Listen er ikke uttømmende, og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes utførelse av oppgaver etter nevnte lover. 4.0 Formål og presiseringer Formålet med delavtale 6 er å fremme samhandling mellom kommuner og helseforetak gjennom gjensidig dialog og informasjonsutveksling i tillegg til kompetanseoverføring, Dette er sentrale samhandlingselementer og helt avgjørende for å sikre gode tjenester og pasientforløp. Samarbeidet skal sikre at partene har en fellesforståelse av behovet for kompetanseoverføring, faglige nettverk og hospitering. Det etableres en felles forpliktelse for det videre arbeidet på de områdene som omfattes av denne delavtalen. Avtalen beskriver en plan for hvordan partene skal bygge et forutsigbart, kvalitetssikret system med arenaer og prosesser knyttet til gjensidig kompetanseoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering. Side 2

3 5.0 Virkeområde, definisjoner og presiseringer. Virkeområdet for delavtale er de områder hvor loven pålegger partene å inngå samarbeidsavtale, områder hvor partenes ansvar overlapper hverandre og hvor det er behov for samordning mellom partene. Avtalen omfatter ansatte innen ansatte ved SSHF og ansatte i kommunene som har arbeidsoppgave som er regulert innenfor denne delavtalen. 5.1 Definis'oner o resiserin er Arbeidsgruppen definerer de ulike begrepene på følgende måte: Informas onsutvekslin :å utveksle/gi hverandre informasjon. Kunnska soverf rin : å overføre kunnskap fro ett sted til ett annet. Det kan være fra en avdeling til en annen, mellom forvaltningsnivå eller fra en person til en annen. Det oppfattes som mer ensidig enn utveksling. Kunnskapsøkning forklares med "behov for økt innsikt, viten, lærdom". Det innebærer både teoretisk kunnskap, ferdigheter og holdninger. Det innebærer mer enn bare opplysninger som skal overføres. Kompetanse: de samlede kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Pasientforl behandlin slin e ft planlagt og forventet forløp for en definert posientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Alle punktene i denne avtalen omhandler inn- og utskrivning av pasienter samt dagbehandling /dagkirurgi og poliklinisk behandling. Begge parter bidrar til evaluering og kvalitetsutvikling av tjenestene (jfr og 7.7.3) Rutiner for tilbakemeldinger og avviksrapportering er en viktig del av dette (jfr delavtale 12) Informasjon og dialog om endringer i driftsforhold og planer for partenes fremtidige virksomhet. Samarbeidet skal utvikles gjennom dialog og likeverdighet. Avtalen omhandler o beskriver: o Praksiskonsulentordningen. jfr 8.1 o Kombinasjonsstilinger jfr 8.2 o Hospiteringsordninger jfr 8.3 o Bruk av ambulerende team jfr 8.4 o Ulike ordninger for kompetanseoverføring/økning jfr. 8.5 o Fakturering av undervisning jfr. 8.6 Side 3

4 6.0 Ansvars- og oppgavefordeling iht. lov Kommunen har en plikt til samhandling og samarbeid som følge av helse- og omsorgsloven 3-4. Spesialisthelsetjenesten har en lovpålagt veiledningspliktplikt overfor kommunene,jfr 6-3 i spesialisthelsetjenesten (jfr. lovens forarbeid). Veiledningsplikten konkretiseres ifm det enkelte s samhandlingstiltak i tråd med avtalt prosedyre i delavtale Prinsipper Partene er enige om at: Kompetansesoverføring, faglige nettverk og hospitering mellom avtalepartene følger av de til enhver tid gjeldende lover med tilhørende forskrifter. Inntil videre gjelder dagens etablerte praksis for kunnskapsoverføring, faglige nettverk og hospitering. Før endringer gjennomføres skal dette være avtalt mellom partene. Partene er enige om at kompetanseoverføring, faglige nettverk og hospitering mellom nivåene er, og skal være, i stadig utvikling. Retningslinjer og prosedyrer for kompetanseoverføring, faglige nettverk og hospitering kan derfor bli endret som en del av tilpasningen til intensjonene i samhandlingsreformen. Utredninger om oppgaveoverføring knyttet til pasientbehandlingen mellom partene innenfor oppgaveområdet i denne delavtale håndteres i tråd med avtalt prosedyre i delavtale 1. Når det avtales samarbeidstiltak må avtalen avklare ansvarsforhold, herunder må arbeidsgiveransvaret avklares. Videre må det avtales hvordan samarbeidstiltaket skal organiseres og finansieres, jfr. helse- og omsorgstjenestelovens 6-2, siste ledd. Partene er enige om å legge laveste effektive omsorgsnivå til grunn for ansvars- og oppgavefordelingen mellom nivåene. Samarbeid mellom partene vedrørende informasjonsutveksling og kompetanseoverføring skal kjennetegnes av likeverdighet uavhengig av geografi og kommunestørrelse. 8.0 Beskrivelse av dagens områder og arenaer Kapitelet beskriver dagens arenaer og ulike ordninger for områdene som omhandles av denne avtalen. Arbeidet har avdekket at det er variasjoner mellom kommunene, og danner grunnlag for fremtidige retningslinjer. 8.1 Praksiskonsulentordning (PKO}: Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger, sykepleiere og fysioterapeuter som har en konsulentstilling i klinikkene med oppgave å bedre samhandling mellom fastleger, kommunehelsetjenesten og helseforetak. Praksiskonsulentene skal bidra til utvikling av samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Praksiskonsulentene arbeid skal finne sted på overordnet systemnivå og ikke i forhold til enkeltpasienter. Side 4

5 Praksiskonsulentene skal bidra til å forbedre helheten i pasientforløpet ved å a) vurdere og utvikle retningslinjer for god henvisningspraksis, innleggelsespraksis utskrivelsespraksis og epikriseskriving. b) vurdere tilretteleggelse for oppfølgning av spesielle pasientgruppers særlige behov. Ordningen videreføres og evalueres mht forbedring (jfr. pkt 8.6). 8.2 Kombinasjonstilling: Ordningen med kombinasjonsstillinger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal videreføres eller vurderes etablert. Særlige forhold mellom enkeltkommuner og SSHF flyttes til pkt Partene skal evt. ha en kontaktperson som koordinerer kombinasjonsstillinger Kontaktpersonene skal være på plass innen desember Gjensidig hospiteringsavtale Hospiteringer er definert som et tidsavgrenset, målrettet og strukturert program for medarbeidere og ledere, ansatte ved SSHF og ansatte i kommunene som har arbeidsoppgaver som er regulert innenfor denne delavtalen. Ordningen med den strukturerte og planlagte hospiteringen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal videreføres eller vurderes etablert. Særlige forhold mellom enkeltkommuner og SSHF flyttes til pkt Partene forplikter seg til å gjennomføre årlige hospiteringsordninger, samt å utarbeide hospiteringsprogram. SSHF og kommunene på Agder skal ha en kontaktperson som koordinerer hospiteringene. Kontaktpersoner skal være på plass innenl. desember Ambulerende team Spesialisthelsetjenesten har etablert ambulerende team som blant annet bidrar til kompetanseøkning i kommunehelsetjenesten gjennom å gi råd, støtte, veiledning og undervisning. Det er en effektiv strategi for å klare å gjennomføre overføring av oppgaver mellom nivåene. I dag er det ambulerende team innen bl.a psykiatri, habilitering og kreft. Ambulerende team opprettholdes og utvikles videre etter behov til flere pasientgrupper. 8.5 Kompetanseøkning/overføring Temadager/undervisningspakker/kurs Det er behov for et felles system som gir oversikt og mer effektiv organisering på dette feltet. Partene forplikter seg til å legge temadager, undervisningspakker og kurs tilgjengelige på sine hjemmesider fra 1.jan Fa - o ressursnettverk Det er behov for å videreutvikle fag-og ressursnettverk. Elektroniske verktø Partene har intensjon om at det gjøres bruk av felles elektronisk prosedyreverktøy, Partene forplikter seg til å informere den andre part i anskaffelsesprosessen av elektronisk prosedyreverktøy Side 5

6 Partene har intensjon om å utvikle relevante E-lærlingsprogram i samarbeid. Helhetli e asientforl behandlin Partene forplikter seg i fellesskap til å utvikle/involvere hverandre i utarbeidelse av pasientforløp/ behandlingslinjer. Brukermedvirkning, kunnskapsbasert praksis og helsepedagogikk fremgår tydelig i dette. 8.6 Etablering av fagutvalg/faggrupper Overordnet strategisk samarbeidsutvalg og Regionalt samarbeidsutvalg kan opprette faste eller midlertidige fagutvalg og faggrupper for aktuelle faglige og/ eller administrative utfordringer. Regionale samarbeidsutvalg skal iht. samarbeidsavtalens pkt. 6.2 opprette faggrupper/fagutvalg hvor oppgaven er avgrenset til denne kommuneregions ansvarsområde. Faggruppene/fagutvalgene skal være partsammensatt og følger som hovedregel de samme prinsippene for representasjon og arbeidsform som regionalt samarbeidsutvalg. Oppnevning skjer etter forslag fra partene. Brukerorganisasjonen og tillitsvalgte inviteres til å delta i faggrupper/fagutvalg. Alle grupper skal ha mandat, sammensetting og fremdriftsplan for arbeidet fastsettes. For å hindre unødig dobbeltarbeid forutsettes at de regionale samarbeidsutvalgene holder overordnet strategisk samarbeidsutvalg løpende orientert om sitt arbeid herunder opprettelse og arbeid i fagutvalg/faggrupper. Ressurser til ledelse og administrasjon av faggrupper/fagutvalg fordeles mellom den enkelte kommune og SSHF i konkrete avtaler knyttet til det enkelte samhandlingstiltak. Partene er eni e om at det o rettes fa ru e utval for å utrede: nåværende organisering av kompetanseoverføring, og foreslå tiltak mht felles system/organisering av temadager / undervisningspakker/kurs. tiltak mht fag - og ressursnettverk PKO ordningen med sikte på å gjøre den om til et felles tiltak mellom partene. Det bør bl.a sees på finansieringsordningen, tilsettingsrutiner, innhold i oppgaven, ressursbruk (utvidet stillingsbrøk) knyttet til ordningen. dagens praksis mht fakturering. 8.7 økonomi / fakturering av undervisning: Partene er enig om følgende: Før dagens praksis mht fakturering endres, må dette utredes i egen faggruppe, jf pkt Håndtering av uenighet Det vises til samarbeidsavtalen datert ,punkt 8.0 når det gjelder håndtering av avvik og uenighet Avvik Avvik håndteres i tråd med gjeldende bestemmelser Varighet, revisjon og oppsigelse Avtalen trer i kraft fra ,og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års Side 6

7 oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-5 andre ledd. Når en av partene sier opp avtalen, skal det regionale helseforetaket varsle Helsedirektoratet. Etter oppsigelse skal det inngås ny avtale innen det tidspunkt denne avtalen utløper. Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen hvert år og sørge for jevnlig rapportering og evaluering. Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres. 13. Spesielle forhold for Arendal kommune Side 7

8 for 5SHF: hus Dato Administretdende direktør for Arendal kommune Dato 1 L) Ra mann e.f: j

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale nr 10. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om forebygging UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NOCCA UNIVES'TEHTABLJONCCLV issu Målselv kommune Tjenesteavtale nr 10 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeid om forebygging OSO -

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF

Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samarbeidsavtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging Samarbeidsavtaler Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 2. Bakgrunn

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer