Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013."

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / ÅRSRAPPORT INTERNKONTROLL HMS 2014 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Sammendrag Sykefraværet i 2014 er samlet sett omtrent på nivå med år Hjemmebaserte tjenester, barnehage og økonomiområdet har hatt en tydeligere økning i fraværet enn øvrige områder. Fraværsutviklingen i Stavanger følger flertallet av ASSS-kommunene. Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i I virksomhetenes innrapportering til rådmannen på internkontroll HMS kan virksomhetene formidle viktige problemstillinger og utfordringer som beskrevet i egen HMS-plan. Fysiske forhold, sykefravær/bemanning, gode rutiner og etterlevelse av disse, vold/trusler/sikkerhet, muskel og skjelettplager, brannsikkerhet og psykososialt arbeidsmiljø/kommunikasjon/stress er sentrale tema som nevnes. Det er som tidligere år gjennomført en rekke aktiviteter fra Personal og organisasjon sin side for å styrke arbeidsmiljø og HMS-perspektivet. Aktiviteter, samt rapportering og evaluering på disse til ulike fora er noe redusert i 2014 i forhold til Omstillingsbehov vil prege både virksomheter og staber framover. Saken har vært til behandling i hovedarbeidsmiljøutvalget Der ble det blant annet besluttet å sende saken til alle arbeidsmiljøutvalgene. Vedlagt i saken ligger årsrapport fra varslingssekretariatet og fra bedriftshelsetjenesten. 1

2 ÅRSRAPPORT INTERNKONTROLL HMS 2014 Saken beskriver status for internkontroll HMS i Stavanger kommune for Det inkluderer status for sykefravær, innrapportering på systematisk HMS-arbeid, avviksrapportering, gjennomførte aktiviteter som nærværsarbeid, IA-arbeid (inkluderende arbeidsliv) og videre arbeid. Vedlagt i saken følger årsrapport fra varslingssekretariatet. Noen viktige elementer i interkontroll HMS-perspektivet som ikke er tatt med i denne rapporten er resultater fra medarbeiderundersøkelsen, arbeidet som er gjort knyttet til etikk og varsling (nye retningslinjer, opplæring, ressursinnsats i varslingssaker), arbeidet med å forbedre rapporteringen av sykefravær (A-ordningen og arbeid med system, opplæring og avvikshåndtering innenfor turnusvirskomehtene for bl.a å unngå brudd på arrbeidsmiljøloven). Dette rapporteres i egne saker til amu/admutvalget. Situasjonsbeskrivelse Sykefravær Sykefraværet i Stavanger kommune for 2014 ligger omtrent på samme nivå som de siste årene. Den positive utviklingen på barnehageområdet har stoppet litt opp og det har vært en markant oppgang innenfor hjemmebaserte tjenester og Økonomi. Ellers har det vært mindre bevegelser i fraværet for de øvrige områdene de siste par årene. Tabellen nedenfor viser samlet sykefravær for kommunens tjenesteområder og største virksomhetsområder, , med prosentpoeng endring fra 2013 til 2014 og målkrav samlet. Område Endring fra 2013 til 2014 Målkrav Kommunen samlet 7,4 6,9 7,2 0,3 < 6,0 Grunnskoler 6,3 6,1 5,8-0,3 < 6,0 Kommunale barnehager 10,3 9,6 10,1 0,5 < 7,5 Hjemmebaserte tjenester 8,3 7,9 8,8 0,9 < 7,5 Sykehjem 8,4 7,3 8,0 0,7 < 7,5 Helse og sosialkontor 5,9 4,8 5,4 0,6 < 6,0 Bymiljø og utbygging 6,0 5,4 4,8-0,6 < 4,5 Kultur og byutvikling 3,2 2,7 2,4-0,3 < 4,5 Økonomi 4,8 4,6 6,3 1,7 < 4,5 Personal og organisasjon 4,2 4,3 3,9-0,4 < 4,5 Muskel og sjelettplager, samt lettere psykiske lidelser utgjør de største diagnosegruppene og representerer omtrent halvparten av alle legemeldte diagnoser. Tabellen nedenfor viser tilgjengelige tall og prosentpoeng endring fra 2013 til 2014 for egenmeldt og legemeldt sykefravær de siste årene for ASSS-kommunene. Sykefraværsnivået kan ikke sammenliknes direkte grunnet ulike beregningsmåter, men Stavanger følger flertallet av kommunene med en liten oppgang i fraværet fra 2013 til Det brukes ulike datasystemer, beregningsmetode og det er ulikt hvilke tjenester som er inkludert. Det avhenger av hvordan kommunene er organisert. 2

3 Endring fra 2013 til 2014 Stavanger 7,4 6,9 7,2 0,3 Sandnes 6,5 7 7,2 0,2 Bergen 9,5 9,2 9,5 0,3 Bærum 8,0 7,7 7,6-0,1 Drammen 8,2 7,9 8,2 0,3 Fredrikstad 9,2 9,4 10 0,6 Kristiansand 8,6 8,3 7,9-0,4 Oslo 8,3 8,7 8,5-0,2 Tromsø 9,5 9,2 10,2 1,0 Trondheim 9,5 9,6 9,6 0,0 Influensaepidemi En del av sykefraværet er knyttet til influensaepidemier. Det føres ukentlig statistikk på legebesøk for influensalignende sykdomsutbrudd i Norge fra uke førti på høsten og fram til uke tjue på våren. Figuren nedenfor viser andel positive influensaprøver ved landets laboratorier, inkludert den delen av befolkningen som ikke er yrkesaktiv. Epidemier er vanskelige å hindre, men omfanget kan påvirkes av blant annet vaksinasjon og hygienetiltak. (Kilde: Folkehelseinstituttet) Figuren over viser influensaaktivitet i 2014 og 2015 som de siste årene, dvs at det meste kommer i første kvartal. Nivået på andel influensaprøver, vist for Norge samlet, kan påvirkes av av f.eks grad av mediefokus, men ligger omtrent på nivå med de siste to årene. Sykefraværstallene er nokså sammenliknbare fra år til år korrigert for influensaepidemier, spesielt når det gjelder tidspunkt for epidemiene, men også omfanget av rapporterte prøver. Pensjonsalder, senioravtaler og uføreandel Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig pensjonsalder for vanlig alderspensjon og AFP i Stavanger kommune utenom uførepensjon, hos Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SP), samt andel inngåtte senioravtaler i målgruppen år Pensjonsalder KLP begge kjønn (år) 64,5 64,3 65,8 64,9 Pensjonsalder KLP kvinner (år) 64,5 64,0 Pensjonsalder KLP menn (år) 64,4 65,7 Pensjonsalder SPK begge kjønn (år) 66,1 65,7 65,6 Pensjonsalder SPK kvinner (år) - 65,7 Pensjonsalder SPK menn (år) - 65,7 Andel senioravtaler begge kjønn (%) 76,0 79,3 67,8 69,5 Andel senioravtaler blant kvinner (%) - 80,7 65,4 67,3 Andel senioravtaler blant menn (%) - 74,7 75,0 76,3 Uføreandel KLP begge kjønn (%) 12,0 12,4 Uføreandel KLP blant kvinner (%) 13,1 13,5 Uføreandel KLP blant menn (%) 7,2 7,6 3

4 Gjennomsnittlig alder for ansatte som slutter for å bli alders- eller førtidspensjonist (AFP) i Stavanger kommune holder seg stabile. Som tiltak for å utsette pensjoneringstidspunktet, gis det tilbud om seniorsamtaler og senioravtaler. Andelen seniorer som har skrevet senioravtale holdt seg stabilt på samme nivå fra 2013 til Nedgangen fra 2012 til 2013 kan skyldes at det i løpet av 2013 ble gjort endringer i krav til stillingsprosent og muligheten for å kombinere AFP og seniortiltakene for å inngå en slik senioravtale. Statistikk fra kommunens pensjonskasser viser at antall som blir uføre øker for ansatte i slutten av 30-årene og oppover. Forebyggende innsats mot uførhet må derfor skje blant unge ansatte. Vi har ikke fått inn oppdaterte tall på uførhet, men er viktige tall å oppdatere og følge med på videre. Innrapportering internkontroll HMS Årlig rapporterer virksomhetene inn til rådmannen på status for internkontroll HMS. Det er sendt ut spørring til virksomheter samlet eller arbeidssteder, alt etter hva som er hensiktsmessig. Arbeidsstedene kan være organisert slik at det for noen kan være naturlig å svare sammen med andre arbeidssteder. Det er mottatt rapport fra 84 % av enhetene i % av enhetene som har rapportert melder at hele IK/HMS-systemet er oppdatert i 2014, mot 79 % i % har dette delvis på plass i 2014 mot 20 % i Årsakene til denne nedgangen er noe uklar, men kan være knyttet til krevende prioriteringer i forbindelse med pågående omstillingsarbeid. I rapporten kan virksomhetene formidle viktige problemstillinger og utfordringer som beskrevet i egen HMS-plan. Fysiske forhold, sykefravær/bemanning, gode rutiner og etterlevelse av disse, vold/trusler/sikkerhet, muskel og skjelettplager, brannsikkerhet og psykososialt arbeidsmiljø/kommunikasjon/stress er sentrale tema som nevnes. Noen nevner også utfordringer direkte knyttet til økonomisk omstilling og de prosessene som er nødvendige rundt dette. Melding av avvik og kritikkverdige forhold, innmelding og håndtering Kommunens avviks- og varslingssystem er verktøy som ledere og medarbeidere kan bruke for å melde om uønskede hendelser og forhold de mener utgjør en risiko. I tillegg til avvikssystemet har Stavanger kommune et eget varslingssekretariat (se vedlegg). I Stavanger kommune er det et mål at avvik skal føre til læring og forbedringstiltak gjennom å identifisere årsakene og utnytte kunnskapen for å unngå gjentakelse Innmeldte saker i aktuelt år Andel avsluttede/godkjente saker ved utløp av aktuelt år 59 % 69 % 71 % Det vil alltid være saker under behandling. Det er derfor naturlig at andel avsluttede eller godkjente saker ikke er 100 % ved utgangen av året. Det er en positiv utvikling i andel saker som avsluttes. Det er igangsatt et arbeid for ytterligere å bedre oppfølging av innrapporterte avvik. Figuren nedenfor viser antall innmeldte saker for kommunens tjenesteområder og største virksomhetsområder. 4

5 Det er naturlig nok de store tjenesteområdene som har mange avviksregistreringer. Det er positivt med en rapporteringskultur som gir økning i antall registrerte avvik. Det gir et bedre grunnlag for kommunens forbedringsarbeid. Tallene er ikke egnet til å si om det er en faktisk økning i antall hendelser, bare antall registreringer. Tabellen nedenfor viser andelen innmeldte saker i 2014 som er godkjent/avsluttet. Sykehjem og hjemmebaserte tjenester har størst andel godkjente/avsluttede saker. Virksomhetsområde Andel innmeldte saker i 2014 som er godkjent/avsluttet Skoler 53 % Barnehager 58 % Sykehjem 74 % Hjemmebaserte tjenester 69 % Figuren nedenfor viser antall innmeldte avvik fordelt på de mest sentrale sakstypene. 5

6 Vold og trusler er et sentralt tema det rapporteres avvik på. Det har også hatt en økning i antall registreringer fra 2013 til Dette er et område vi satser på økt forebygging og kompetanseheving. Tallene inkluderer både ansatte og barn i skole og barnehage. Fra og med våren 2015 kan vi nå skille tydelig på dette. Aktiviteter i perioden Kommunen har hatt en lengre periode med stabil drift, men er nå inne i en periode med endring og omstilling. Det gjelder både tjenesteleveranser, økonomi, bemanning og arbeidsmiljø. Stabene merker en økning i antall henvendelser relatert til omstillingsarbeidet og tilhørende arbeidsmiljøutfordringer. Støttestabene er også selv berørt av omstillingen og stillingsstoppen fra 2014 og står derfor også selv ovenfor krevende prioriteringer og prosesser. Omfanget av rapportering og evaluering er derfor noe redusert. Det er gjort et systematisk arbeid knyttet til utvalgte virksomheter med høyt fravær og/eller arbeidsmiljøutfordringer. Disse har blitt fulgt opp for å avklare behov for bistand og gjennomføre eventuelle tiltak. Dette gjelder blant annet innen barnehageområdet, sykehjem, hjemmebaserte tjenester og SFO-delen av skoler. Innen barnehageområdet er det gitt bistand til 10 ledere knyttet til stressmestring. Dette ble avsluttet i første halvår Det er gjennomført personalmøter i en rekke virksomheter knyttet til nærværsarbeid og fravær. Som en oppfølging av Bystyrets vedtak i saken Plan for etikk i april 2014, er det igangsatt et prøveprosjekt for innføring i system for avvik og varsling i 7 virksomheter, to skoler (inkludert SFO er), to barnehager og tre sykehjem. Formålet er å øke kunnskapen til ansatte og ledere om avvik og varsling, og dermed øke meldekulturen. Prøveprosjektet vil gi et bedre grunnlag for å utvikle og tilpasse kompetansehevende tiltak, sentrale systemer og rutiner, samt bistand til virksomhetene i 6

7 dette arbeidet. Det er sendt ut en spørreundersøkelse til ledere og ansatte. Prosjektgruppen har besøkt virksomhetenes HMS-grupper. Videre tilbys det tilpasset kurs/opplæring i avviks- og forbedringssystemet Synergi og varslingssystemer på personalmøter, skolering av ressurspersoner og utvidet opplæring av saksbehandlere/ledere. Dette arbeidet vil danne bakgrunn for å utarbeide videre handlingsplan for å øke ansatte og lederes kunnskaper i avviks- og forbedringssytemet Synergi. Det er gitt bistand til ledergrupper for å styrke ivaretakelsen av ulike sentrale ledelses- og arbeidsmiljøperspektiv. Krav om omstilling er et sentralt bakteppe. I 2014 ble IA-arbeidet for perioden evaluert. Rutiner og verktøy er tilpasset for å følge opp IA-avtalen. IA-avtalen for perioden ble undertegnet i november Målet i IAavtalen er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. En partssammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til mål og tiltak for IA-arbeidet i neste periode. Lokale mål for Stavanger kommune har vært et sykefravær på seks prosent eller lavere, øke tilretteleggingen for personer med redusert funksjonsevne og økt gjennomsnittlig avgangsalder. Det kommer en egen sak til Administrasjonsutvalget om dette. Det er igangsatt et arbeid med å evaluere seniortiltakene. Mål og tiltak for å øke gjennomsnittlig avgangsalder, blir utarbeidet når evalueringen av dette er ferdigstilt. Stavanger kommune sitt nærværsprosjekt God praksis er gjennomført. Prosjektet har som mål å øke organisasjonens kunnskap om hva som gir høyt nærvær gjennom tverrfaglig erfaringsutveksling. Med prosjektet deltar Stavanger kommune i Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram Saman om ein betre kommune. God praksis er et partssammensatt prosjekt. Ny runde med God praksis avsluttes i Bedriftshelsetjenesten (BHT) bidrar med informasjon og opplæring i yrkeshygiene, ergonomi, arbeidsmedisin, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, psykisk helse, grunnopplæring av HMSgrupper i systematisk HMS-arbeid, sykefraværsoppfølging, nærvær og medvirkning. Se egen årsrapport fra bedriftshelsetjenesten. Årsrapport fra bedriftshelsetjenesten går som vedlegg i denne rapporten til Administrasjonsutvalgtet. Innsats og prioriteringer framover I omstillingstider handler det mye om å finne de rette oppgavene å jobbe med og å prioritere vekk oppgaver. Omstilling kan øke presset på arbeidsmiljøet, ytringsklimaet, tiden til dialog og samarbeid. Det er viktig å gjennomføre gode omstillingsprosesser. Det inkluderer å jobbe med og få til gode diskusjoner om situasjonen, hvilke behov som skal imøtekommes, mulige måter å imøtekomme behovene på og prioritering av løsninger. Veilederen og retningslinjene for ommstilling- og overtallighetsprosesser er gjennomgått og revidert i samarbeid med de tillitsvalgte og det er gjennomført opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Framover blir det spesielt viktig å støtte lederne i sitt omstillingsarbeid, slik at de står godt rustet til å gjøre jobben sin. I et «internkontroll HMS»-perspektiv blir ivaretakelse av arbeidsmiljøet med lavt konfliktnivå og god ytringskultur et viktig perspektiv underveis i prosessen. Samtidig skal også støtte/stabfunksjonene tilpasses reduserte økonomiske rammer. Det innebærer at hvilke tjenester som skal leveres, nivået på tjenestene som skal leveres og måten å levere tjenester på må gjennomgås framover. Dette inngår i arbeidet med å se på organisering framtidig HR-avdelingen. Inger Østensjø rådmann Olve Molvik direktør Sigrid Utne konst. HMS-sjef 7

8 Carl Rees Halvorsen saksbehandler Vedlegg 1: Årsrapport varslingssekretariatet Vedlegg 2: Årsrapport bedriftshelsetjenesten 8

9 Vedlegg 1: Årsrapport varslingssekretariatet Arkiv 15/183 Årsrapport Varslingssekretariatet Om varslingssekretariatet Varslingssekretariatet ble opprettet , men startet formelt fra januar 2009 da den elektroniske varslingskanalen kom på plass. Varslingssekretariatet har i 2014 bestått av: Karen Hirth Thorsen, arbeidsgivers representant, Jostein Vik, ansattes representant og Harald Kleppe, ekstern representant. Varslingssekretariatet betjener den elektroniske varslingskanalen og kan også kontaktes direkte enten via personlig oppmøte, mail, telefon eller ordinær post. Saker i 2014 I perioden har varslingssekretariatet behandlet 11 saker. Tre av disse har vært varslingssaker, to saker har vært intern uenighet som etter undersøkelse ikke er definert som varsling, en sak har vært klage på egne forhold og fem saker har vært avvik (dvs. feilregistrert). Sakene er fulgt opp i henhold til prosedyre for varslingssaker. Andre forhold Varslingssekretariatet har gitt innspill til Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon. Videre har varslingssekretariatet bidratt i revidering av nye retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold, samt i opplæring av verneombud, arbeidsmiljøkurs og ellers ved behov. Møter Det har vært avholdt 2 møter i varslingssekretariatet, i tillegg til dialog via mail og telefon ved behov i aktuelle saker Varslingssekretariatet 9

10 Vedlegg 2: Årsrapport bedriftshelsetjenesten ÅRSRAPPORT 2014 FOR BEDRIFTSHELSETJENESTEN Hovedutfordringer/anbefalinger Styrke jobbnærvær, tidlig dialog og tilrettelegging ved sykefravær ble reglene for sykefraværsoppfølging endret. Det er ikke lenger lovpålagt at Bedriftshelsetjenesten skal stille på alle dialogmøter ved helt eller delvis sykmelding. Ny hovedregel er at leder skal avholde Dialgomøte 1 med ansatt som er 100 % sykmeldt. Leder eller ansatt kan be Bedriftshelsetjenesten bistå ved behov. Dette førte til stor reduksjon i etterspørsel etter Bedriftshelsetjenestens bistand i Dialgomøter. Bedriftshelsetjenesten kan vri frigjorte ressurser over på forebyggende arbeid (slik som før regelendringer ). Bistanden som gis i dialogmøter og sykefraværsoppfølging, blir nå blir mer målrettet, men Bedriftshelsetjenesten ser faren for at leder tar kontakt for sent i sykefraværsløpet. Målet bør være å styrke jobbnærværet gjennom forebygging, tidlig dialog og tilrettelegging ved sykefravær. Arbeidsgiver anbefales å forankre arbeidet med forebygging og sykefraværsoppfølging, hos direktører, fagsjefer og virksomhetsledere. Psykiske lidelser - en av hovedårsakene til sykefravær En av de største hovedårsakene til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet er lettere psykiske lidelser. Det bør ytterligere satses på forebyggende tiltak ved for eksempel kurs for ledere knyttet til ansatte med lettere psykiske lidelser og utvikle opplegg for tidlig innsats rettet mot ansatte med psykiske lidelser. Økning i vold og trusler Vold og trusler øker i antall, i meldte avvik i avviks- og forbedringssystemet Synergi. Bedriftshelsetjenesten har også et økende antall henvendelser som gjelder vold, trusler og utagering fra blant annet brukere på institusjoner og blant skoleelever. Det er behov for å styrke det systematiske arbeidet rundt forebygging av vold og trusler, ved å identifisere risiko og forebyggende tiltak, i ROS-analyser på virksomhetsnivå. Innmeldte avvik i Synergi som gjelder vold og trusler, bør brukes aktivt i forbedringsarbeidet. I tillegg bør det i større grad foretas risikovurderinger på individnivå (ved utagerende brukere, elever osv.). En bør sørge for et fullt forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø, ut fra en enkeltvis og samlet vurdering. Tiltak for oppfølging av røykeforbud Som en oppfølging av sak om røykeforbud i Stavanger kommune, bør det settes opp tilstrekkelig mengde røykesluttkurs til å dekke etterspørsel, samt gjøre kjent ulike virkemidler og hjelpetiltak (som «Slutta-appen», røyketelefonen og lignende). I tillegg bør det iverksettes ulike holdningsskapende tiltak. 10

11 Bakgrunn Tallene som presenteres i rapporten er hentet fra GAIA HMS (dokumentasjonssystem for Bedriftshelsetjenesten og HMS). Lovverk Bedriftshelsetjenesten (BHT) er en rådgivende fagavdeling som skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Bedriftshelsetjensten har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål (Arbeidsmiljøloven 3-3- (2,3)). Det skal utarbeides årsrapport som viser Bedriftshelsetjenestens bistand til virksomheten. Denne skal forevises Arbeidstilsynet på forespørsel. Bedriftshelsetjenestens bistand reguleres av forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning, Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten (se vedlegg 1). Tjenesteområder Bedriftshelsetjenesten leverer tjenester til hele Stavanger kommune, ca medarbeidere: Rådmannens kontor, Bymiljø og utbygging, Kultur og byutvikling, Oppvekst og levekår, Personalog organisasjon, Kommunikasjon og Økonomi. I tillegg fire kommunale foretak; Natur- og idrettsservice, Stavanger byggdrift, Sølvberget Stavanger kulturhus og Stavanger parkering. Det blir levert tjenester etter avtaler med de private institusjonene Blidensol sykehjem, Domkirkens sykehjem og Tasta sykehjem. I 2014 ble det inngått avtale med følgende NAV kontor: NAV Madla, NAV Hundvåg og Storhaug, NAV Hillevåg og Hinna og NAV Eiganes og Tasta. Kjernekompetanse Bedriftshelsetjenestens kjernekompetanse består av: arbeidsmedisin/arbeidshelse, helsefremmende arbeid, helsepsykologi, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi/fysisk arbeidsmiljø og yrkeshygiene. Medarbeidere i HMS/Bedriftshelsetjenesten 2014 Eigil Harstad, HMS-sjef og leder av Bedriftshelsetjenesten Monica Echeverres Arias, HMS konsulent Parisa Valei, bedriftslege, juni - desember 2014 Kristin Hole, bedriftssykepleier/yrkeshygieniker Olaug Melhus Fjellaker, bedriftsfysioterapeut/hms rådgiver Sigrid Utne, bedriftssykepleier/hms-rådgiver Maren Mykletun-Løkken, bedriftssykepleier, vikariat Kari Gro Haakestad, bedriftsergoterapeut/hms-rådgiver Carl Rees Halvorsen, HMS rådgiver Anita Irene Midtun, HMS rådgiver (tom. September 2014) Bedriftshelsetjenestens arbeid i 2014 Helsefremmende arbeidsplasser I det helsefremmende perspektivet rettes søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet, ikke bare risiko for sykdom og ulykker. Bedriftshelsetjenesten bidrar i arbeid på system-, gruppe- og individnivå til at helsefremmende tiltak og aktiviteter inngår i arbeidsmiljøarbeidet. 11

12 Vold og trusler Henvendelser har blant annet gått på fysisk vold og utagering av bruker/tjenestemottaker, som påvirker hele arbeidsmiljøet. Det har vært en økning i henvendelser som gjelder bruker/tjenestemottaker med blandingsdiagnoser, for eksempel rus og psykiatri. Det er bistått i ROS-analyser vedrørende vold og trusler, ved NAV kontor. Stavanger kommune har fornyet avtalen med Secure Work i 2014, om skreddersydde kurs i håndtering av vold og trusler. Dette er benyttet av NAV kontorene. Kursene vil bli profilert i større grad i Ved ansettelse skal arbeidsgiver informere om risiko for vold og trusler, og gi nødvendig opplæring. Den enkelte virksomhet bør kartlegge påregnelig og ikke påregnelig belastning i forhold til vold og trusler, og iverksette nødvendige forebyggende tiltak. Det vil bli lettere å overvåke omfanget i 2015, da avviksmeldinger i Synergi vil bli skilt mellom ansatt og barnehagebarn/elev/besøkende. Mobbing og trakassering Antall henvendelser om mobbing/trakassering har vært på samme nivå som Ledere tar kontakt med Bedriftshelsetjenesten, ved behov for bistand i mobbe-/trakasserings-saker. På bakgrunn av henvendelsene kan det se ut som rutinen ikke er godt nok kjent i organisasjonen. Tiltak har vært undervisning, rådgiving og bistand i enkeltsaker til ledere. I tillegg har det vært individuell oppfølging av ansatte. Bedriftshelsetjenesten har bistått i varlingssaker knyttet til mobbing/trakassering. Det settes jevnlig opp kurs for ledere i temaet, dessverre var det liten interesse og deltakelse. Mobbing/trakassering er tema på Arbeidsmiljø-grunnkurs for verneombud. HMS-gruppene bør være oppmerksom på hvilke risikomomenter i et arbeidsmiljø som kan gi utslag i mobbing/trakassering, og iverksette tiltak forebyggende. Dette bør være en naturlig del av arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA-arbeidet) og arbeidsmiljøet i den enkelte virksomhet. Det bør igangsettes et arbeid for å styrke forebyggende innsats i forhold til mobbing og trakassering. Inkluderende Arbeidsliv Evaluering av IA-arbeidet ble sluttført i IA-kickoff seminar ble arrangert, koordinering av partssammensatt IA-arbeidsgruppe og arbeidet med mål og handlingsplan for IAavtalen i , ble igangsatt. Nærvær/fravær Undervisning i nærvær/fravær er basert på dialog og refleksjon rundt nærværsfaktorer, utfordringer i arbeidsmiljøet, begrepene syk syk/frisk og frisk (etter modell av A. Antonovski). Videre gjennomgås pliktene og rettighetene knyttet til sykefraværsrutiner, kraven i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven, Inkluderende Arbeidsliv osv. Målgruppe er ansatte og ledere. Tiltak gir resultater i form av reduksjon i korttidsfraværet, i tiden etter undervisningen. Virksomheter Skoler 15 Barnehager 1 Totalt 16 Antall Dialogmøter og sykefraværsoppfølging Antall dialogmøter med bistand fra Bedriftshelsetjenesten var 163. Reglene for oppfølging av sykmeldte og dialogmøter, ble endret juli Regler til og med : Ved sykmelding helt eller delvis i 7 uker, skulle arbeidsgiver innkalle den sykmeldte, lege (dersom hensiktsmessig) og Bedriftshelsetjenesten til Dialgomøte. Bedriftshelsetjenestens deltakelse i dette møtet var lovpålagt. Regler fra og med : Dialgomøte 1 skal som hovedregel avholdes innen 7 ukers 100 % sykmelding, med mindre det er åpenbart unødvendig. For gradert sykmeldte skal Dialgomøte 1, 12

13 avholdes ved behov. Det vil si når arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmelder anser det hensiktsmessig. Bedriftshelsetjenestens deltakelse i Dialgomøte er ikke lenger lovpålagt, men kan trekkes inn ved behov. Etter regelendringene blir Bedriftshelsetjenestens bistand i dialogmøter og sykefraværsoppfølging mer målrettet. Det er likevel en utfordring at enkelte ledere tar kontakt sent i et sykefraværsløp. Nytt oppfølgingspunkt i sykefraværsrutinen ble innført, ved at hyppig korttidsfravær skal følges opp av leder, med samtale. Det bør jobbes med å implementere denne presiseringen i sykefraværsrutinen, i hele organisasjonen. Dette vil bidra til å styrke jobbnærværet og forebygge langtidsfravær. For Bedriftshelsetjenestens rolle i dialogmøter/sykefraværsoppfølging, se vedlegg 2. Forebyggings og tilretteleggingstilskudd Tilskudd fra NAV Antall Timer Sum BHT honorar 254 Ca ,- Bedriftshelsetjenesten har i samarbeid med Personalavdelingen, deltatt på kvartalsvise samarbeidsmøter med NAV Arbeidslivssenter. Systematisk Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Tilsyn fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet hadde i 2014 tilsyn i 5 bofellesskap der de ville rette spesiell oppmerksomhet mot det systematiske HMS-arbeidet og hvordan ledelsen, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å forebygge arbeidsrelaterte belastninger forbundet med vold og trusler. Bedriftshelsetjenesten var tilstede i alle tilsyn. Det ble gitt pålegg til ett bofellesskap om å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse, samt HMS-plan og kalender. Bistand i risikovurderinger Det var totalt 13 henvendelser om bistand i risikovurderinger. Bedriftshelsetjenesten har bistått virksomheter i risikovurderinger blant annet i hjemmebaserte tjenester, skoler og barnehager. Det er bistått i risikovurderinger vedrørende vold og trusler, ved NAV kontor. Rusforebyggende arbeid og spillavhengighet BHT er Stavanger kommunes sakkyndige innen rus- og spilleavhengighet, og tilbyr bistand i rustesting i AKAN-saker, samt samarbeid med behandlerapparatet. For øvrig vises det til egen AKAN-årsrapport. Hva Målgruppe Antall Undervisning: Om rus i arbeidslivet, Ledere, VO TV, lærlinger Ca. 7 håndtering av enkeltsaker, ruskultur osv. Bedriftshelsetjenesten har ikke vært kontaktet i forhold til spillavhengighet. Temaet tas inn i undervisningsopplegg i Ergonomi og arbeidsplassvurderinger Arbeidet består av kartlegging, risikovurdering, rådgiving og undervisning i virksomheter. Temaer er arbeidsbelastning, arbeidsteknikk- og metoder, arbeidsprosesser, belysning, synsergonomi, organisatoriske faktorer, lokaler og innredning, samt arbeidsutstyr og tekniske hjelpemidler. Tiltak Hvor Antall Individuelle arbeidsplassvurderinger - med forslag til Ansatte i ulike virksomheter 48 fysisk tilrettelegging for ansatte med helseutfordringer. Forebyggende eller ved sykmelding. Arbeidsmiljø i brukers hjem Hjemmebaserte tjenester 6 13

14 Befaring av arbeidslokaler før ombygging eller leie av bygg Barnehage Ulike virksomheter 4 Kontorergonomi undervisning Ulike virksomheter 7 Arbeidsteknikk/ergonomi i barnehage Barnehager Ca. 5 Det er behov for å videreutvikle forebyggende arbeid med ergonomi og arbeidsteknikk, ved blant annet å utvikle og tilpasse kompetansehevende tiltak, sentrale systemer og rutiner, samt bistand til virksomhetene i dette arbeidet. Yrkeshygiene Yrkeshygiene er identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og gi forslag til forebyggende tiltak. Det er gjort 14 befaringer knyttet til yrkeshygiene i Tema har bl.a. vært inneklima, støy og eksponering for muggsopp. Psykososialt arbeidsmiljø Bedriftshelsetjenesten har bistått i arbeidsmiljø-prosesser i fire virksomheter. Her bistår Bedriftshelsetjenesten arbeidsgiver i arbeidet med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Dette omhandler forhold og tiltak som berører organiseringen av arbeidet, ledelsen, kulturen og den psykososiale situasjonen i virksomheten. Bedriftshelsetjenesten veileder og bidrar til at ledere og ansatte kommer fram med sitt syn på hva som kan være helsefremmende faktorer i arbeidssituasjonen og tar dette med i innsatsen for å bedre arbeidsmiljøet. Arbeidshelse individnivå Ulike tiltak individnivå Tiltak Helsekontroller (Lovpålagte jf. Arbeidsmiljøloven) 198 Helsesamtaler 25 Enkeltkontaker 53 Gravide ansatte samtale med jordmor. Jordmor fra Mamastork kan delta i samtale med 12 den gravide og leder. BHT henviser. (I tillegg tilbys trening for gravide. Se under gruppetiltak.) AKAN kontakt 17 Antal l Lovpålagte helsekontroller Det er gjennomført helsekontroller av ansatte som er eksponert for støv, støy, biologiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer, samt ansatte som tidligere har vært asbest-eksponerte. Disse har vært innkalt til helsekontroller; alle nattevakter, BMU; Park og vei, Plan og anlegg, Vann og avløp, NIS; Park, Vei og anlegg, Bad og idrett. En del ansatte oppgir muskel-skjelettplager knyttet til tungt arbeid og uhensiktsmessige arbeidsstillinger. Tema i helsesamtalene er blant annet motivasjon for fysisk aktivitet, ansvar for egen helse og Frisklivssentralens tilbud. Enkeltansatte i risikogrupper er henvist til «Opplæring for helse». I tillegg bør arbeidsgiver jobbe systematisk med å kartlegge ergonomiske utfordringer i ROSanalyser og iverksette forebyggende tiltak. Samtaletilbudet «På Talefot» Det har vært 114 henvisninger til «På Talefot». Nyere forskning viser at en andel av det totale sykefraværet skyldes sosiale årsaker. 14

15 «På talefot» er et samtaletilbud som gjelder ved problemer av privat karakter, som kan skape vanskeligheter i arbeidslivet (for eksempel vanskelige livsvalg, problemer med barn og foreldre, samlivsproblemer). Rådgivningen gjelder ikke forhold som er knyttet opp mot arbeidssituasjonen. Slike problemer må løses mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Stavanger kommune har avtale med det private rådgivningskontoret «På Talefot» for levering av dette samtaletilbudet.tjenesten er lett tilgjengelig og det er ingen ventetid. Timeprisen hos «På Talefot» er 900 kr. Egenandel pr time er 400 kr. Stavanger kommune dekker 500,- pr konsultasjon (opptil 6 konsultasjoner). Arbeidshelse - gruppenivå Trening for gravide Antall deltakere på treningstilbud var ca Alle gravide skal ha tilbud om trening i graviditeten. Det holdes kurs fortløpende. Det gis informasjon om plikter og rettigheter knyttet til det å være gravid i Stavanger kommune, samt tilbud om bistand fra Bedriftshelsetjenesten. Nytt er at jordmor deltar på treningskursets siste dag, med informasjon. Tilbudet leveres av Østervåg fysikalske institutt. Opplæring for helse trening i gruppe Antall deltakere på treningstilbudet var 56. Det blir arrangert tre kurs pr. år. Målet er å forebygge belastningsplager, holde ansatte i arbeid og øke den fysiske aktiviteten hos deltakerne. Kursene har vært fulltegnet. Stressmestring Mindfulness Antall deltakere på kurs i Mindufulness var 81. Mindfulness eller oppmerksomhetstrening er en praktisk og effektiv metode for å redusere stress, meste utfordinger, øke livskvaliteten og styrke arbeidshelsen. Kurs arrangeres vår og høst med ekstern kursholder. Etter en evaluering av tiltaket i 2014, blir kurset nå tilbudt som et tiltak i individuell oppfølgingsplan forebyggende eller ved sykefravær. Bedriftshelsetjenesten henviser. «Har det bra gjør det bra» Antall deltakere var 10 virksomhetsledere fra barnehager. Dette er et stressmestrings-tilbud til virksomhetsledere, som ble arrangert i samarbeid med Bjørnsons psykologene. Røykeslutt Det vises til Frisklivssentralen i bostedskommunen, som arrangerer kurs i røykeslutt. Råd og utvalg BHT var i 2014 representert i følgende sammenhenger: AMU oppvekst Arbeidsutvalg bygg AMU levekår Arbeidsutvalg bygg AMU personal og organisasjon AMU økonomi AMU Kultur og byutvikling AMU Bymiljø og utbygging AMU Natur og idrettsservice AMU Stavanger byggdrift AMU private institusjoner: Blidensol sjukeheim, 15

16 Domkirkens sjukehjem, Tasta sjukeheim HAMU Administrasjonsutvalget Ved saker fra BHT Informasjon og opplæring Opplæring overordnet nivå Bedriftshelsetjenesten bidrar med informasjon og opplæring i yrkeshygiene, ergonomi, arbeidsmedisin, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, rus/akan, samt systematisk HMSarbeid. I tillegg koordineres eksterne forelesere. 1. Arbeidsmiljø grunnkurs vår og høst Målgruppe: verneombud, AMU medlemmer og ledere. 2. «Alltid på en onsdag» tema sykefraværsoppfølging, mobbing og trakassering, krisehåndtering, arbeid i HMS-grupper. 3. «Hva er det med Monica». Kurs i psykisk helse. Målgruppe: ledere. 4. Opplæring på verneombuds-høstkonferanse Inkluderende Arbeidsliv 5. HMS-uken; tema «Frisk nok for livet» ved Jørgen Skavland 6. IA-kickoff seminar; tema «Årsaker til sykefravær i et økonomisk, sosiologisk og helsefaglig perspektiv. IA-avtalen, kjønnsforskjeller i sykefravær og råd om hva virksomheten kan gjøre for å redusere sykefraværet.» ved psykolog og professor Arnstein Mykletun. Fagutvikling Bedriftshelsetjenesten skal bistå mange ulike fagmiljøer. Dette medfører et stort behov for faglig oppdatering. BHT legger vekt på utveksling av faglig informasjon internt slik at vi kan disponere ressursene og gi helhetlig informasjon. BHT har ukentlig fellesmøter med HMS, samt BHT-faglige møter månedlig. Samarbeid eksternt: Arbeidsgruppen for samarbeid mellom Bedriftshelsetjenesten, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og NAV arbeidslivssenter Samarbeid med Sandnes kommune Frokostmøter med Arbeidstilsynet Alor nettverkssamlinger i rus og medikament misbruk. Eksterne kurs/utdanning med deltakelse fra BHT Hvordan bygger vi helsefremmende arbeidsplasser, og sunne robuste organisasjoner? Hefa-konferansen Lillestrøm 7. og 8. mai 2014 Audiometri og spirometri kurs Risikostyring og rettslig regulering, UiS Sigrid Elin Utne konst. HMS-sjef / leder for bedriftshelsetjensten Kari Gro Haakestad saksbehandler Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 16

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Sammen for en levende by,

Sammen for en levende by, Sammen for en levende by, «Saman om ein betre kommune» Fotograf Sven Olav Joakimsen Status på nærværsarbeidet i Stavanger kommune Særskilt oppfølging av sykefravær i barnehager Opplæring ergonomi og arbeidsteknikk

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 11/3018-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Anne-Karin Nordmo SYKEFRAVÆR 3. KVARTAL 2011, PORSGRUNN KOMMUNE Forslag til vedtak:

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær

SAKSFREMLEGG. 1.kv 2017 Nærvær Nærvær SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/3717-1 Arkiv: 400 Saksbehandler: Wenke Nilsen Sakstittel: NÆRVÆR Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: srapport for 2.kvartal 2017 tas

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4. Årsrapport 2016 Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av: Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.2017 Midtun Årsrapporten er sendt til: Organisasjonsavdelingen

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv

Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Overordna Handlingsplan Helse, Miljø og Sikkerhet og Inkluderende Arbeidsliv Gjeldende for perioden 2017 2018 Utkast 8.11.2016 Behandling AMU 17.11.16 Handlingsplaner IHMS og IA fra 2007 2015 Inderøy kommune

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Hilde Fjukstad Saksmappe: 2013/4870-2944/2014 Arkiv: 461 Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/14 Partsammensatt-utvalg

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer