Energieffektiv. ..takket være intelligent reguleringsteknikk. Energieffektivitet 02 I 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energieffektiv. ..takket være intelligent reguleringsteknikk. Energieffektivitet 02 I 2009"

Transkript

1 Energieffektiv Edgar Mayer Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 02 I 2009 Takket være moderne og intelligent reguleringsteknikk, kan man oppnå betydelige energibesparelser i yrkesbygg. Klassiske reguleringsalgoritmer avløses for eksempel av innovative, høyeffektive og energibesparende løsninger. Nye metoder muliggjør ikke bare høy energieffektivitet samtidig som kravene til komfort oppfylles optimalt, men de fører også til at anleggene varer lenger og tillater lengre vedlikeholdssykluser. På denne måten kan man for eksempel oppnå energibesparelser på inntil 15 % allerede ved å optimalisere reguleringsparametrene. I det følgende beskrives de viktigste faktorene som påvirker energibesparelsen. Man kan oppnå dette ved å bruke høykvalitets reguleringsanlegg, samt optimaliseringsmuligheter på installasjonssiden ved å ta i bruk kunnskapsbaserte regulatorer. Energieffektivitet Energieffektiviteten i en bygning er et resultat av varmeisoleringsegenskapene i vegger, tak og vinduer, byggemåten og utførelsen (isolering) samt størrelse på ytterflatene hvor varme eller kulde kan slippe unna. En viktig men samtidig undervurdert faktor for å øke energieffektiviteten, er også kvaliteten på reguleringsteknikken som benyttes i bygningen. I det følgende beskrives noen reguleringsalgoritmer for å øke energieffektiviteten i varme- og klimaanlegg.

2 1. Energieffektive reguleringsfunksjoner Energieffektive reguleringsanlegg starter kun varmeproduksjonen når en forbruker krever varme. Det betyr at hver varmeforbruker, det være seg en varmekurs, en varmtvannsbereder, et ventilasjonsanlegg eller et rom, sender et krav til varmeprodusenten i form av skalverdi eller settpunkt nøyaktig når den trenger varme innenfor sin driftstid. Da brukstidene for hver forbruker kan stilles individuelt, produseres det ikke noen varme unødvendig, noe som igjen reduserer tapseffekten. Fig. 1: Typisk varmeanlegg (fremstilt med CentraLine prosjekteringsverktøy Coach) 2. Varmekursregulering I de fleste anleggene brukes det av kostnadsmessige grunner kun varmereguleringer med værkompensert turvannsregulering. I tillegg til dimensjoneringen av radiatorer og øvrige varmelementer har også varmekurveinnstillingen stor innvirkning på energieffektiviteten. Høyere effekt på varmeelementene tillater ved en optimalisert regulering raskere oppvarming og kraftigere senking av tilførselstemperatur. Den lavere tilførselstemperaturen fører dermed til en reduksjon i rørledningstapene. Besparelsen er avhengig av ledningslengden og isolasjonskvaliteten. Ved lavtemperatur- og kondenskjeler kan dermed også returtemperaturen senkes, noe som igjen har gunstig virkning på avgass- og strålingstapene, og som gir bedre utnyttelse av kondeseringen. Fra en reguleringsteknisk synsvinkel må man være enda mer oppmerksom på innstillingen av varmekurven. En forskyvning av utgangskurven med +/- 5 K forandrer energiforbruket med +/- 19 %. 1 1 Kilde - Forschungszentrum Jülich Einsparpotentiale bei der Energieversorgung von Wohngebäuden durch Informationstechnologien

3 For å redusere ulempene med en værkompensert turvannsregulering, er det også viktig at reguleringsteknikken som benyttes holder tilførselstemperaturens skalverdi så lav som mulig. Spesielle regulatorer, for eksempel TIGER eller PANTHER fra CentraLine, greier dette med den automatiske tilpasningen av varmekurven, som dermed tilpasses bygningen. Med værkompensert regulering er det dessuten ikke mulig å registrere påvirkningene fra solstråling, varmen som produseres av apparater, eller antall mennesker i rommet. Alle mennesker produserer omtrent W varmeeffekt. Disse ulempene kan kun kompenseres med romregulering. 3. Pumperegulering Behovsstyrte varmepumper muliggjør ytterligere besparelser: Ofte går pumper 24 timer i døgnet ved maks. turtall. Spesielt for store matepumper med effekt over 100 kw, gir dette et stort innsparingspotensiale. Ved frostfare er det riktig nok nødvendig at pumpene kjører kontinuerlig. Hvis temperaturen er over frostbeskyttelsesgrensen og pumpene går bare når de virkelig trenger energi, kan minimum 30 til 60 % av den forbrukte elektriske energien spares. 4. Regulering av varmeproduksjonen Hvis også kjelanlegget skal moderniseres samtidig som man moderniserer reguleringssystemet, lønner det seg å bruke kondenskjeler. De høyere anskaffelseskostnadene inntjenes i løpet av noen få år takket være lavere energikostnader. Også alternative varmeprodusenter slik som varmepumper bør vurderes. Enkelte reguleringsstrategier inneholder for eksempel funksjoner for effektiv regulering av kjeler, seriekobling av kjeler eller å integrere alternative og miljøvennlige varmekilder. Disse grupperes slik at de miljøvennlige alltid er de foretrukne under normal drift, og de konvensjonelle alltid brukes til å dekke topplasten. Reguleringsstrategien sørger for at alltid bare den nødvendige varmeeffekten gjøres tilgjengelig, og at valgt varmekilde dermed arbeider med maks. virkningsgrad. Dette oppnår man ved å sammenligne varmeeffekten som forbrukerne krever og varmeeffekten som varmekilden stiller til disposisjon. Takket være så lange gangtider som mulig og dermed så få inn- og utkoblinger som mulig, sørger reguleringsstrategien også for at kjelene varer lenger.

4 5. Regulering av varmeprodusentene med reguleringsalgoritme for vannbåren varme. Bestemte regulatorer gjør det også mulig å regulere varmeprodusenten ved hjelp av en kunnskapsbasert reguleringsalgoritme. Med dette reguleringsprinsippet er det mulig å oppnå en betydelig forbedring av reguleringsforløpet. Flere kjeler kobles da kun inn når det virkelig er behov for flere kjeler. I tillegg til reguleringsavviket, som også analyseres i klassiske anlegg, tar den kunnskapsbaserte regulatoren hensyn til viktige forstyrrelser som returtemperatur eller gjennomstrømningen på sekundærsiden. Basert på dette kalkulerer regulatoren seg fram til et grunnlag for justering. Dette kunnskapsgrunnlaget som utgjør en betydelig del av justeringssignalet for energi, tilpasses automatisk via reguleringsavviket. Reguleringsalgoritmen er utstyrt med en optimeringsalgoritme, som automatisk foretar tilpasninger til kunnskapsgrunnlaget når det oppstår reguleringsavvik. Regulatoren tilpasser seg med andre ord altså de enkelte anleggene under den tidkrevende innreguleringen og oppstarten. Fig. 2: Karakteristikk. Utgangssignal for kunnskapsgrunnlaget som funksjon av begge avviksinngangene: Når en av eller begge avvikene for gjennomstrømning eller temperaturforskjell mht. tilførsel-/retur er liten, er også forstillingssignalet til varmeprodusenten lite. Hvis begge de ovenfor nevnte forstyrrelsene er maksimale, er den høyeste kjeleeffekten nødvendig.

5 Fordelene med den kunnskapsbaserte metoden i varmeanlegg er: Stabil kjeleregulering uten svingninger Man unngår unødvendige inn- og utkoblinger når man kobler flere kjeler, og dermed varer anlegget og vedlikeholdssyklusene lenger. Lave temperaturgradienter ved kjelekomponentene (mindre slitasje) Optimal kjelgjennomstrømning og dermed optimal kjeldrift Nøyaktig skalverdi som gir bedre regulering ved varmekursventilen Konstant tilgang på varme iht. skalverdidata fra forbrukeren Reduksjon av energiforbruket på grunn av arbeidspunktoptimale innstillinger 1 6. Effektiv regulering av ventilasjonsanlegg Det høye energiforbruket i ventilasjonsanlegg kan ofte føres tilbake til overdimensjonering av ventilasjonsanlegget. En reduksjon av volumstrømmen kan spare 30 til 50 % av den brukte energien og fortsatt ivareta krav til luftutskiftning. Optimalt koordinert regulering av temperatur, fuktighet og volumstrøm kan i tillegg spare 10 til 15 %. Fig. 3: Klassiske klimaanlegg 1 Kilde - Prof. Dr. Christian Rähder - Die Realisierung eines MaxXControl-Reglers für Kesselfolgeschaltungen. Optimale Betriebsführung durch bedarfsgeführte Regelung

6 I tradisjonelle ventilasjonsanlegg arbeider regulatorer for temperatur, relativ fuktighet og vifteturtall (volumstrømregulator) uavhengig av hverandre. Med denne metoden er vibrasjoner og energisløsing allerede forhåndsprogrammert. Ved regulering av de enkelte komponentene til klimaanleggene kan det oppstå følgende problemer: Samtidig svinging av temperatur og relativ fuktighet Unødvendig store forstillingsbevegelser ved feilkompensering og dermed unødvendig energibruk Stor mekanisk påkjenning til ventiler og pumper ved svingninger i forstillingsverdier (f.eks. hyppig inn-/utkoblinger) Unøyaktig overholdelse av skal-verdier ved støypåvirkning. Med regulatorer fra CentraLine kan man bruke en kunnskapsbasert reguleringsalgoritme som fjerner alle de nevnte ulempene og bidrar i vesentlig grad til effektiv bruk av anleggene. Grunntanken bak den kunnskapsbaserte informasjonsbearbeidingen defineres i klimaregulatoren(undersentralen). Styringen i denne regulatoren bestemmes ikke bare av direkte verdier fra regulatorkomponentene, men også av analysen av et kunnskapsgrunnlag som beror på ekspertkunnskap. Verdiene som brukes av den kunnskapsbaserte klimaregulatoren måles i klimaprosessen. Verdiene analyseres videre og bearbeides komplekst av regulatoren.. Regulatoren vet nå at forstillingssignal y må gis ut i tilstand x. Dermed kan regulatoren reagere allerede før situasjoner oppstår, og det f.eks. skjer en uheldig underskridelse av skalverdien. De nødvendige PI-regulatorkomponentene som arbeider parallelt har bare en korrigerende inngripende funksjon på forstillingsdelen til kunnskapsgrunnlaget. Dermed reduseres reguleringsområdet betydelig, noe som har positive konsekvenser for regulatorens arbeidsmåte når det gjelder stabilitet og robusthet.

7 Fig. 4. Karakteristikk regulatorutgang for varmeregistret med tre avvik: X1 X2 X3 Avvik varmekrav Avvik avfukting Avvik vifteturtall For å registrere et behovstilpasset forstillingssignal for anleggskomponentene som varmebatteri, luftkjøler, varmegjenvinning og luftspjeld må det produseres en forstillingssekvens som fullstendig utnytter komponenter som f.eks. varmegjenvinning eller blandespjeld, før energikrevende anleggsdeler aktiveres. Med bedre reguleringskvalitet trenger man takket være den kunnskapsbaserte regulatoren, mindre energi enn med konvensjonelle PID-regulatorer. Man oppnår høy reguleringskvalitet takket være: Hurtig forskyvning av kurver hvis avvik. Små oversvingninger Moderate forstillingssignal til reguleringsventiler (lite bevegelse) Liten innflytelse på delprosessene oppvarming, kjøling og fuktig og avfuktig under hverandre og reduserer dermed hyppigheten av feil Regulatoren er meget robust overfor avviksvirkninger Reduksjon av unødvendig energiforbruk takket være optimal koordinering av enhetene i prosessen. Redusert slitasje på anlegget på grunn av moderate bevegelser i pådragsorganer. 1 1 Kilde - Prof.Dr.Christian Rähder - Energieoptimaler Betrieb durch Koordination der Luftbehandlungen

8 7. CO2-regulering og varmegjenvinning Man kan oppnå et innsparingspotensiale på 30 til 50 % ved bruk av en CO2- regulering. Denne reguleringen overstyrer andelen uteluft og volumstrømmen på grunn av viftens turtall. På denne måten tilføres det friskluft bare når CO2- skalverdien underskrides 1. Bruk av varmegjenvinning med høy virkningsgrad eller nattekjøling kan videre føre til at energieffektiviteten øker. 8. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold av anleggene Regelmessig vedlikehold av anleggene er en viktig faktor for å oppnå høye energieffektivitetsverdier. Ved bruk av moderne reguleringsteknikk kan vedlikeholdsplanene legges direkte inn i regulatoren. Det kan defineres et vedlikeholdsintervall for hver enkelt koblingskommando eller hvert prosess/ komponent. Når vedlikeholdsintervallet inntreffer, avgis det en vedlikeholdsalarm på regulatoren. Disse aktiveres kun når det er avtalt med kunden at regelmessig vedlikehold er ønskelig. Kun teknologi beregnet for bygningsautomasjon garanterer denne effektive bruken av vedlikeholdsplaner. Konklusjon De lave energiprisene vil ikke vare lenge, og de vil stige igjen. Også av miljømessige årsaker må energieffektiviteten i bygninger økes permanent, noe utallige regjeringer over hele verden har innsett og som de krever og fremmer i programmer for sine bygninger. Man kan oppnå innsparinger i bygninger ved å bruke optimalisert regulering med relativ lav kostnad. En moderne og effektiv regulerings- og bygningsteknikk bidrar betydelig til å øke energieffektiviteten i bygninger. Den gir pålitelig og omfattende testede reguleringsfunksjoner, som ivaretar de høyeste krav til energieffektivitet. 1 Du finner mer informasjon om temaet CO2-regulering under

9 Løsningen Figur 1 4: CentraLine Forfatter: Edgar Mayer Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH Se flere detaljer og relaterte artikler om Energieffektivitet på CentraLine websiden eller kontakt oss direkte. CentraLine Honeywell AS Askerveien 61 Boks 263, 1372 Asker Tlf

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt.

Energieffektiv. ...i hoteller 10 I 2008. Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. Energieffektiv Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotellgjester vil gjerne ha det komfortabelt. De betaler jo tross alt for rommet. Derfor forventer de varmt vann, et godt

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Energibesparende... ...takket være moderne fjernstyring av bygninger

Energibesparende... ...takket være moderne fjernstyring av bygninger Michael Rader Product Marketing Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 4 I 28 Stadig økende energipriser og lovpålegg gjør Energieffektivitet i bygg stadig mer aktuelt for byggherrer, konsulenter, og de

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Energieffektivitet i datasentre White paper

Energieffektivitet i datasentre White paper Energieffektivitet i datasentre White paper Energi representerer en av de mest betydningsfulle driftskostnadene i et datasenter. Videre vil den grunnleggende prisen på energi, basert på nåværende og forutsigbare

Detaljer

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole

Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Trykkfall i luftveiene i hybridanlegget ved Grong barneskole Per O. Tjelflaat, Bjørn J. Wachenfeldt og Berouz Z. Shahriari. Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger Institutt for energi-

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG

Kuldeprodukter. Varmepumper. Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG Kuldeprodukter Varmepumper Rørtekniske produkter TIPS FOR GODE VARMEPUMPEANLEGG NOVEMA KULDE Novema Kulde AS er et av Norges ledende produktselskaper for salg av kulde, varmepumpe og rørtekniske produkter.

Detaljer

CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler

CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler CO2-kjølesystemer for data-/telesentraler Yngve Solemdal Master i energi og miljø Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Trygve Magne Eikevik, EPT Medveileder: Ole Jørgen Veiby, GK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl

Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl Smarthus Hi 2006 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Hovedprosjekt

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning

Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Energibruk og inneklima i lavenergi skolebygning Maria Berg Hestad Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Hans Martin Mathisen, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret

led belysningens fremtid Vi kan hele spektret led belysningens fremtid Vi kan hele spektret 2 Den store muligheten med LED er også den store utfordringen. Å balansere effektivitet med ergonomi. Å skape god økonomi og et behagelig lys. Nå er vi der.

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer