Årsplan I juni hvert år blir årsrapport ferdigstilt. Denne rapporten danner grunnlaget for fordypning og prosesser det neste barnehageåret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2015-2016. I juni hvert år blir årsrapport ferdigstilt. Denne rapporten danner grunnlaget for fordypning og prosesser det neste barnehageåret."

Transkript

1 Årsplan Kystad Gård barnehage startet opp i august 2011 i midlertidige lokaler på Stavset. 28.november 2013 flyttet vi inn i det historiske og ærverdige bygget Kystad Gård. Barnehagen eies av Albagruppen AS. Barna er inndelt i 6 avdelinger ut fra alder på barna. Lov om barnehager og Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver danner grunnlaget for de verdier, mål og innhold vi jobber etter. I juni hvert år blir årsrapport ferdigstilt. Denne rapporten danner grunnlaget for fordypning og prosesser det neste barnehageåret.

2 Innholdsfortegnelse 3. Verdigrunnlag 4. De tre pedagogene 5. Barnehagens innhold og arbeidsmåter 6. Pedagogisk dokumentasjon og vurdering 7. Overgang mellom barnehage/skole 8. Samarbeid/Samarbeidspartnere 9. Årshjul for fagutvikling 10. Forklaring av fagutviklingsbegreper 11. Bærekraftig utvikling 12. Kontaktinformasjon 2 Søyler ved Inngangspartiet

3 Verdigrunnlag Demokrati og dialog På Kystad Gård barnehage bygger vi vår pedagogikk på barns medvirkning. Medvirkning handler om hvordan mennesker er en del av fellesskapet og får påvirke det som skjer med sine utrykk og meninger/ytringer. Rett til ytring innebærer også tilpasning og selvbeherskelse i møte med sine omgivelser. Å virke med er at man gjør noe sammen, noe som fører til noe, noe som ikke hadde blitt akkurat slik uten det enkelte menneskets medvirkning. Dette krever at vi alle samhandler, lytter til og respekterer hverandre. På Kystad Gård barnehage skal barna være aktive deltagere i et demokratisk samfunn. Vi er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Reggio Emilia er en by i Nord Italia. De har siden slutten av 1940 årene utviklet en pedagogisk tenkemåte og væremåte ovenfor barn som er blitt internasjonalt anerkjent. Grunnleggeren av Reggio Emilia filosofien het Loris Mallaguzzi. Denne filosofien er bygget på demokrati og dialog. Grunntanken er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap sammen med andre barn, omgivelsene sine og nysgjerrige voksne. Reggio Emilias filosofi sier derfor at det finnes tre pedagoger: Barnet, den voksne, og det fysiske miljøet. 3

4 De tre pedagogene Barnet som pedagog: Barn er aktive, kompetente og ressurssterke individer med en egen lyst og kraft til å lære, vokse og utvikle seg. Vi blir alle født med en rekke muligheter, uttrykk og evner som alle er avhengige av hverandre. Vi mener at ethvert barn er født som forskere, med alle muligheter til å ta del i sin egen læring i samspill med andre barn og voksne. Den voksne som pedagog: Vi har et syn på læring som står i kontrast til den tradisjonelle læringsmodellen der den voksne ofte er formidleren og planleggeren. Fremfor å sette formidleren i sentrum ønsker vi å sette barnet i sentrum fordi vi mener at et hvert barn er født som forsker, med alle muligheter til å ta del i sin egen læring og danning i samspill med andre barn og voksne. Den voksne lytter til barna, tolker og forstår. Den voksne skal se hva som opptar barna og være åpen for undring og stille spørsmål som spinner videre på det barna er nysgjerrige på. Den voksne hjelper barna til å finne svar selv, den støtter og rettleder barna ved å lytte, gi anerkjennelse og ha gode samtaler. Den voksne er tilstede med barna, gir tid og rom til refleksjon, undring og fantasi. Den voksne er opptatt av barnas kunnskaper, og forstår at hvert enkelt barn er unikt. Miljøet som pedagog: Det fysiske miljøet støtter utforskning, nysgjerrighet, samarbeid og kommunikasjon. Rommet skal fremme læring og gi skaperglede. Materialene skal være oversiktlig plassert og tilgjengelige. Miljøene er i stadig forandring fordi barnets interesser og behov er i endring. Reggio Emilia-filosofien står for en pedagogikk i stadig utvikling i takt med samfunnets endringer og ut fra barnas behov. De siste årene er det formulert overordnede retningslinjer for arbeidet, men det eksisterer ikke noe pedagogisk program som andre kan overta eller kopiere. Vi lar oss inspirere av grunntankene og filosofien, og utvikler dem i sin egen sammenheng og ut fra egne forutsetninger. Målet er at vi skal ha en felles forståelse omkring verdigrunnlaget og arbeidsmåtene våre. Vi ønsker at barn, foreldre og ansatte skal kjenne tilhørighet til, føle ansvar for og ønsker å bidra til å utvikle Kystad Gårds barnehagekultur. 4

5 Barnehagens innhold og arbeidsmåter Våre arbeidsmetoder er utøvelsen av vårt verdisyn, menneskesyn, syn på læring og kunnskap. Våre pedagogiske arbeidsmåter er gjensidig avhengig av hverandre. Det fysiske miljøet og materialene Barn skal ha tilgang til ulike områder/soner med et mangfold av materialer. Vi utvikler disse områdene og gjør materialet inspirerende og tilgjengelig. Materialene skal gi barna lyst til å utforske sammen med andre. Barna skal få bruke sine egne teorier og på en slik måte utvikle sin fantasi og kreativitet. Personalet skal utvikle møteplasser ved å tilføre nytt materiale. Gjenbruksmateriell: Vi lever i et forbrukssamfunn. Vi ønsker å skape en motvekt til denne utviklingen og bidra til å skape verdier slik at barna ser betydningen av å gjenbruke og ikke forbruke. Derfor vil vi gi barna tilgang på utforskningsbare gjenbruksmaterialer i kombinasjon med tradisjonelle leker. Dette får barna erfaringer med gjennom lek og aktiviteter. Hundrespråklighet Å gi rom og tid til fordypning og skapende virksomhet bidrar til å utvikle barns hundre språk en metafor for å beskrive de enorme mulighetene som finnes i det enkelte barn, det enkelte menneske, og som omfatter alle barns måter å kommunisere på. Barn er ulike. De uttrykker, gjør og erfarer verden på sin unike måte. Å lære handler om å fordype seg og prøve å forstå sammenhenger i livet. Vi ønsker å jobbe mot en kultur som gjør at barn får undersøke verden ved hjelp av «hundre språk» (på hundre måter). Dette krever at barn har tilgang til et mangfold av materialer og uttrykksmåter. Små grupper: Barn skal delta i smågrupper. Å være deltager i en liten gruppe bidrar til at barna har større mulighet for å bli kjent med seg selv og andre gjennom deres felles møte rundt materialene i leken/aktiviteten. Barn vil ha mulighet til å erfare at andre mennesker tenker ulikt seg selv, bli inspirert og få erfaring med å inspirere andre med det de gjør og tenker. Disse smågruppene organiseres ulikt ut fra barnets og barnegruppas interesser og behov, de har ulik størrelse avhengig av barnets alder og hva som skal gjøres. Gruppeorganiseringen er også avhengig av hvilke planer de andre barna på gruppa har og antall voksne den dagen. En prosjekterende arbeidsmåte Denne arbeidsmåten er kompleks. Det er en måte å tenke på og prøve å forstå det som skjer på. Det er en relasjon, noe som foregår hele tiden og der alt er avhengig av hverandre. Det handler ikke om ett bestemt prosjekt eller tema. Det handler om barnet og barnets relasjon til verden. «Hva forteller barnet oss?» Barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet skal vise vei for læring. Vi som voksne skal lytte, være nysgjerrig, organisere, inspirere og formidle. Vi har ansvar for at barna får være deltagere i meningsfulle aktiviteter og lek sammen med andre barn. 5

6 Pedagogisk dokumentasjon Dokumentasjoner skal brukes som inspirasjon for læring og utvikling. Dokumentasjonene bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og praksisen. Dokumentasjoner skal være som en «meny» for barn og voksne. Ved å bruke bildene/filmene kan man få ideer og tanker for hva man kan bruke materialene til og hva man kan utforske/undersøke. Vurdering Barns erfaringer og erkjennelser skjer alltid i dialog med omgivelsene. Vi tenker at det finnes 3 pedagoger. Barnet selv, den voksne og det fysiske miljøet. Av disse er det den voksne og det fysiske miljøet som skal stå i fokus under vurderingsprosesser. Gjennom endringer i voksnes holdninger og væremåte eller det fysiske miljøet vil forutsetningene for barna endres og dermed skape utgangspunkt for bevegelse hos barnet selv. Vårt arbeidsredskap er pedagogisk dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon skal relateres til Rammeplanen og er et prosessorientert arbeid som består av ulike deler: Observasjon Dokumentasjon Refleksjon Tolkning/valg Nye tanker/nye handlingsmønster Nye tanker/nye handlinger Tolkning/valg Observasjon Dokumentasjon Ved å reflektere i etterkant av en aktivitet kan barna minnes og fortelle om sine opplevelser, lytte til andres opplevelser og sammen planlegge hva man kan gjøre videre. Dette gjøres enten i små møter eller større samlinger for barna, i forbindelse med aktivitetene og ellers i hverdagen når barna møter dokumentasjonene på veggen eller via pc og prosjektor. Hver avdeling lager en ukeslutt som sendes foreldrene, og som også brukes som grunnlag for det videre arbeidet på avdelingene. Ved å jobbe på denne måten mener vi å skape en meningsfull hverdag for barnet. En hverdag der barnet får kunnskap, ferdigheter og holdninger gjennom å være en deltager med mange ideer. «Dokumentasjon skal synliggjøre praksis, mens pedagogisk dokumentasjon skal sette den i bevegelse» Ved å bruke denne arbeidsmåten sammen med andre, både barn, foreldre og ansatte sikrer vi at andre har mulighet i å tilføre sine tanker på det som har skjedd og hva som kan skje. Det er en demokratisk arbeidsmåte. Vi skal jobbe for at refleksjonskulturen skal bli en sterkere del av utviklingsarbeidet på barnehagen. Dette vil skje i hverdagen, på avdelingens refleksjonsmøte, pedagogiske ledermøter, personalmøter på kveldstid og planleggingsdager. Vi ønsker å være i dialog med barnehageeier og foreldre omkring tema som angår utviklingen av barnehagen som organisasjon. Vi oppfordrer foreldre til å ta kontakt med avdelingene, daglig leder og Su ved saker de tenker er viktig å drøfte for utviklingen av barnehagen. 6 Refleksjon

7 Overgang mellom barnehage-skole Barn skal oppleve en god sammenheng ved overgangen til skolen. Skolen er et sosialt samfunn og barna vil møte forventninger knyttet til rolle og samspill. Barnehagens totale og langsiktige arbeid med danning og sosiale ferdigheter utgjør derfor en viktig del av forberedelsene. Barna skal oppleve sammenheng i læringsinnholdet. Barnehagen har en mangesidig tilnærming til læring og kunnskap. Det betyr at aktiviteter som for eksempel klatring, dans, ha filosofiske samtaler, snekring, tegning, maling, bygging, utforske, vente på tur og gjøre musikk er vesentlig i barnets utvikling fram mot skolestarten. Gjennom disse aktivitetene vil barna også bli kjent med og tilegne seg ulike begreper, bli fortrolig med symboler som tallsiffer og bokstaver. Det betyr at aktiviteter vi planlegger ikke avgrenser seg til kun lese-skrive og regneopplæring i forbindelse med overgangen til skolen. I alle situasjoner og aktiviteter blir barnets mestring og opplevelser som skaper trivsel grunnleggende. Barnehagens 7 fagområder sees i sammenheng med de fagene barna møter i skolen. Barnehagen forholder seg til kommunens plan for overgang barnehage skole. Barnehagen har med utgangspunkt i veilederheftet «Fra eldst til yngst» laget planer for innhold og overgang til skolen. Barnehagens ansvar innebærer: Foreldre får informasjon om barnehagens mål og rutiner under høstens foreldresamtalen før skolestart. Foreldre bekrefter om barnehagen kan ha overgangssamtaler med skolen. Foreldresamtale med gjennomgang av innhold på en evt. overgangssamtale vårhalvåret før skolestart. Plan for skolestartopplegg sendes ut av gruppas pedagogiske leder. 7

8 Samarbeid Foreldresamarbeid: Barnehagetiden er en stor del av barndommen. Et tett og nært samarbeid med hjemmet er til det beste for hvert enkelt barn. Samarbeidet foregår på ulike arena og har ulik hensikt. Foreldreråd og foreldrenes samarbeidsutvalg. Informasjon om sammensetningen og oppgaver finnes i «Vedtekter for Kystad Gård barnehage» Su møter avholdes etter behov. Foreldresamtaler. For nye foreldre ved oppstart 2 ganger pr år (høst og vår) Ved behov enten meldt fra barnehagen eller fra foreldre Foreldremøter. 2 foreldremøter pr. barnehageår. Et informasjonsmøte for nye foreldre i løpet av juni Informasjon: Informasjonstavle i garderoben Ukeslutt i slutten av hver uke Informasjon på epost Dokumentasjon på vegger Muntlig i bringe og hentesituasjonen: Fra ansatte til foreldre og fra foreldre til ansatte: Her har vi mulighet til å bli kjent med barnas oppdagelser og interesser på det som skjer i og utenfor barnehagen. Ved å dele disse opplevelsene mellom oss vil det bidra til at både hjemmet og barnehagen får en større forståelse og innsikt barnets liv. Eksterne samarbeidspartnere: Vi samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Blant annet helsestasjon, logoped, fysioterapeut, barnevern og PPT. -og-familietjenestene Vi er med i et nettverk med de andre Albabarnehagene og medlem i reggionettverket i Trondheim. Kystad helse og velferdssenter, barnehagen er regelmessig på besøk. Vi er en praksisbarnehage og mottar: Førskolelærerstudenter fra Dronning Mauds Minne høgskole. Elever fra Byåsen videregående skole. Ungdomsskoleelever på utplassering i arbeidsuke. 8

9 Foreldresamtaler Luciamarkering Prosjektet fortsetter, fordypninger. Prosjektvalg Refleksjonsmøter hver 14.dag Tradisjoner Refleksjonsmøter hver 14.dag Planleggingsdag 29.jan Refleksjonsmøter hver 14.dag Pedagogisk halvtårsrapport sluttføres innen utgangen av november Plenleggingsdag Foreldremøter Refleksjonsmøter hver 14.dag Som er med på å avgjøre: Hvilken retning skal prosjektet ta? ÅRSHJUL Fagutvikling Kystad Gård BHG Refleksjonsmøter hver 14.dag Foreldresamtaler Foreldremøter Refleksjonsmøter oppstart, møter hver 14.dag Observasjonsperiode, samle materialer Observasjon Dokumentasjon Refleksjon Tolkning/Valg Nye tanker/nye handlinger Refleksjonsmøter hver 14.dag Velkommen til nye barn og deres familier Planleggingsdag Arbeid med det fysiske miljøet ut i fra forrige pedagogiske rapport Sommerbarnehage 9 Sammenfatte pedagogisk rapport, ta valg for neste års fokus Pedagogisk rapport sluttføres innen utgangen mai

10 Forklaring av årshjul fagutvikling. Arbeid med det fysiske miljøet og valg av materialer: Det fysiske miljøet støtter utforskning, nysgjerrighet, samarbeid og kommunikasjon. Rommet skal fremme læring og skaperglede. Arbeid med det fysiske miljøet skal være i fokus gjennom hele året. I august skal miljøet forberedes og være velkomment både for kjente barn og til nye barn og familier. Observasjonsperiode: I observasjonsperioden er personalet opptatt av å lete etter hva barna er ekstra opptatt av og barnegruppas kompetanse. Vi samler alt vi har av dokumentasjoner, f.eks film, bilder, skriv, tegninger, materialer for å reflektere rundt. Dokumentasjon: Dette kan for eksempel være bilder, tekst, film, installasjon. Dokumentasjonene skal synliggjøre praksis, mens pedagogisk dokumentasjon skal sette den i bevegelse. Refleksjonsmøter: Refleksjonsmøtene avholdes hver 14.dag for hver avdeling. Refleksjonsmøtet drives fremover av dokumentasjoner og demokratiske prinsipper. Tolkning/valg: Dokumentasjonen danner et utgangspunkt for refleksjon, både under refleksjonsmøter, foreldresamtaler, samtaler med barna og møter internt og eksternt. På bakgrunn av refleksjoner tar vi valg for veien videre. Når valg for videre arbeid tas tenker vi at utvikling og kunnskap forskyves. Det endrer vårt tankesett, våre valg og måter å jobbe på. Ukeslutter: Hver avdeling skriver ukeslutt. Ukeslutten er et arbeidsdokument. Den sendes ut til foreldre, henges opp i barnehagen, brukes sammen med barna. Den er et utgangspunkt for refleksjon under avdelingenes refleksjonsmøter, sammen med annen aktuell dokumentasjon. Pedagogisk rapport: Rapporten er et resultat av barnehagens arbeid, det er både et vurderingsdokument og et arbeidsdokument som skal synliggjøre de pedagogiske prosessene. Den skaper et utgangspunkt for neste barnehageårs fokus. 10

11 Bærekraftig utvikling Vi har globale utfordringer. Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Dette forutsetter at barn får anledning til å utvikle en identitet som en verdensborger. Barnehagen skal arbeide med at alle ser seg selv som en del av en større sammenheng og medansvarlig for naturen og en felles verden. Kosthold: Kystad Gård barnehage har eget kjøkken (størhuset) som hver dag serverer varierte og sunne måltider etter retningslinjene til Helsedirektoratet. Vi har fokus på hjemmelaget mat, og ønsker å ha et bærekraftig kosthold der så lite mat som mulig skal gå til spille. Vi skal opprette og innarbeide gode rutiner og prosesser for varmkompostering for å utnytte rester og avskjær som må kastes. Naturopplevelser: Vi ønsker at barna skal få gode relasjoner til naturen. Dette gjøres ved samtale, undring og handling sammen med barna omkring plante og dyrelivet i de områder vi ferdes i. Vi skal behandle naturen med respekt. Det innebærer for oss at vi ikke ødelegger og forbruker naturen. Vi fokuserer på hvilke spor vi etterlater oss. Søppel tar vi bestandig med tilbake for sortering. Vi skal reflektere over bruken av naturen slik at vi ikke skaper for varige skader på plante og dyrelivet. Grønt flagg: Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifisering for skoler og barnehager, med fokus på miljø og bærekraftig utvikling. Hensikten med grønt flagg er å gi barna mulighet til å ta miljøansvar gjennom kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier. Alle kan gjøre litt, og til sammen utgjøre en stor forskjell. 11

12 KONTAKTINFORMASJON Daglig leder: Liv K. Uhlin - Hansen Mobil: Epost: Administrasjon: Mobil: Epost: Avdeling Quercus: Mobil: Epost: Avdeling Fraxinus: Mobil: Epost: Avdeling Sorbus: Mobil: Epost: Avdeling Tilia: Mobil: Epost: Avdeling Prunus: Mobil: / Epost: Avdeling Ulmus: Mobil: Epost: 12

Årsplan KYSTAD GÅRD BARNEHAGE Våren 2015

Årsplan KYSTAD GÅRD BARNEHAGE Våren 2015 Årsplan KYSTAD GÅRD BARNEHAGE Våren 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt s. 3 2. Verdigrunnlag s. 4 -Barnet som pedagog -Den voksne som pedagog -Miljøet som pedagog 3. Barnehagens innhold og arbeidsmetoder

Detaljer

Årsplan Barna er inndelt i 5 avdelinger ut fra alder på barna.

Årsplan Barna er inndelt i 5 avdelinger ut fra alder på barna. Årsplan 2017-2018 Kystad Gård barnehage startet opp i august 2011 i midlertidige lokaler på Stavset. 28.november 2013 flyttet vi inn i det historiske og ærverdige bygget Kystad Gård. Barnehagen eies av

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Ilabekken barnehager

Ilabekken barnehager Ilabekken barnehager Årsplan del 1 Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Innhold Reggio Emilia. Vår inspirasjon. 4 Omsorg 5 Danning 5 Lek 6 Læring 6 Barns medvirkning 7 Progresjon

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser - Steinrøysa barnehage - en verden full av opplevelser

Årsplan Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser - Steinrøysa barnehage - en verden full av opplevelser Årsplan 2016-2017 - Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Verdigrunnlag 3. De tre pedagogene 4. Barnehagens arbeidsmåter 5. Fagområdene 6. Pedagogisk

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016

Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Steinrøysa barnehage en verden full av opplevelser ÅRSPLAN 2015/2016 Årsplanen skal gi en oversikt over mål, innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Den fungerer som et arbeidsredskap for personalet, og

Detaljer

2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN LYNGEN KOMMUNE FOR BARNEHAGENE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen

2012-2015 VIRKSOMHETSPLAN LYNGEN KOMMUNE FOR BARNEHAGENE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen 2012-2015 1 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene... 3 2 Visjon og formål... 5

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet

Sammen skaper vi mestring, glede og trygghet Innledning s. 3 Ut i naturen s. 4 Kunst, kultur og kreativitet s. 5 Språkstimulering s. 6 Medvirkning og pedagogisk dokumentasjon s. 7 Icdp s. 8 Litteraturliste s. 9 Sist vår jobbet vi prosjektorientert.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016 Årsplan for Årsplan 2016 Tollmoen barnehage 2016 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE 2011-2014 1 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene.... 3 2 Visjon og formål....

Detaljer

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 Med hjerte for barnet og dets hundre språk Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 1 INNHOLD INNLEDNING 3 Side: OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 4 SOSIAL KOMPETANSE 4 SPRÅKLIG KOMPETANSE 5 BARNS MEDVIRKNING 5

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE 1 INNLEDNING... 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat:... 3 TØYEN BARNEHAGES RAMMEBETINGELSER... 4 Historien vår... 4 Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn...

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage

Språkplan for. Stella Maris Kultur. barnehage Språkplan for Stella Maris Kultur barnehage Innhold Innledning... 2 Bruk av språk i alle hverdagssituasjoner gjennom hele barnehagedagen.... 3 Barneintervju... 3 Filosofiske samtaler... 5 Barnehagens rom,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR FRYDENHAUG BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Barnehagens visjon... 3 1.2 Konklusjon... 4 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten i barnehagen...

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage

«Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage «Selv-evalueringsverktøy» for arbeidet med å utvikle en helsefremmende barnehage Bakgrunn Verktøyet Vi vurderer vår barnehage er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid med barnehager fra

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Innholdsfortegnelse: 1.Informasjon om barnehagen 2.Dette bygger årsplanen på 3.Verdigrunnlag 4.Pedagogisk innhold 5.Vurdering og dokumentasjon 6.Foreldresamarbeid

Detaljer

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE Årsplan 2010-2014 Gunnersbråtan barnehage er en privat andelsbarnehage på Tranby. Barnehagen åpnet høsten 1994 i naturskjønne omgivelser på en gammel husmannsplass. Barnehagen har

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Vigelandsparken barnehage

Vigelandsparken barnehage Oslo kommune Bydel Frogner Vigelandsparken barnehage Vigelandsparken barnehage vigelandsparken@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 46 88 16 74 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/vigelandsparken-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN

ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN ÅRSPLAN FOR VÅRT PEDAGOGISKE GRUNNSYN HVEM ER VI? Barnehagen Hundre ligger i naturskjønne landlige omgivelser på Holt. Vi er en privat foreldreeid barnehage som våren 2010 flyttet inn i nyrenoverte lokaler.

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen. Høst 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nerskogen Høst 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2014 Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Pedagogisk Plattform

Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform Pedagogisk Plattform To hus tett i tett. Visjon s: 3 Solbakkens hovedmål s: 4 Hvem er vi i Solbakken s: 5 I solbakken skal barna møte ansatte som s: 6 I solbakken skal foreldre møte

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Avdeling Kjillarstuggu Våren 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Presentasjon av Båsmobakken barnehage`s ideologi

Presentasjon av Båsmobakken barnehage`s ideologi Presentasjon av Båsmobakken barnehage`s ideologi INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING s. 3 2.0 IDEOLOGI s. 4 2.1 Metaforen s. 4 2.2 Frøet Det kompetente barnet s. 5 2.2.1 Trygghet s. 6 2.2.2 Vennskap s.

Detaljer