Innhold 1 GENERELT... 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold 1 GENERELT... 7"

Transkript

1 1 1

2 Forord Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) har, etter etableringen i sin moderne form i 1972, utviklet seg til en verdifull samarbeidsordning mellom de vernepliktige inne til førstegangstjeneste og Forsvarets ledere på alle nivåer. De tillitsvalgtes engasjement har i vesentlig grad bidratt til denne positive utviklingen. TMO fremstår i dag med en hensiktsmessig innretning og organisering. TMO har som formål å: styrke fellesskapet, og bidra til et godt og tillitsfullt forhold mellom befal og mannskap være et talerør for de vernepliktige, og fremme deres rettigheter, trivsel og medinnflytelse i tjenesteforholdet for gjennom dette å øke avdelingenes, og dermed også Forsvarets, effektivitet bidra til å sikre at soldater inne til førstegangstjeneste har en meningsfull tjeneste, og å utvikle soldatenes kompetanse Visjonen «Soldaten i sentrum» viser tydelig hvor TMO skal og må ha sitt fokus. Gjennom å vektlegge kommunikasjon, samarbeid og vilje til å løse de problemer som oppstår på best mulig måte, strekker TMO seg mot visjonen, og gjør en verdifull jobb både for de vernepliktige og for Forsvaret som helhet. For at TMO skal kunne medvirke aktivt i utviklingen av Forsvaret, er det viktig at ordningen fungerer etter sin hensikt både på lokalt nivå, i DIF-ene og på sentralt nivå. Alle parter må derfor vise engasjement og gjensidig respekt, det være seg de menige, befalet, sivilt ansatte eller Forsvarets øverste ledelse. Ved avdelingene er det ledelsens ansvar at TMO fungerer etter intensjonene i reglementet. Innsatsen og engasjementet fra de tillitsvalgte verdsettes høyt i Forsvarets politiske og militære ledelse, og er med på å inspirere oss i det videre arbeidet med å finne frem til felles løsninger for å ivareta de vernepliktiges interesser. Oslo, 11. juni

3 Innhold 1 GENERELT VISJON FOR TMO FORMÅL SAMARBEID FAGLIG RAMME FOR ARBEIDET OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET TMO-REGLEMENTET DE TILLITSVALGTES ARBEIDSFORHOLD TILLITSVALGTES TILKNYTNING TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS) TILLITSVALGTES ROLLE OPP MOT VELFERDS- OG KANTINETJENESTEN VERVING AV TILLITSVALGTE MISTILLIT TILLITSVALGTE I STRAFFE- OG DISIPLINÆRSAKER BEHANDLING AV PERSONSAKER FORHOLD TIL MEDIA SOLDATAKSJONEN OPPLÆRING OG UTDANNING GENERELT OPPLÆRING OM TMO UTDANNING AV TILLITSVALGTE FELLESBESTEMMELSER FOR TMO-UTVALGENE GENERELT VALG AV TILLITSVALGTE FORBEREDENDE MØTER FOR SOLDATENE REFERAT DELTAGERKATEGORIER I TMO-UTVALG TMO-UTVALG PÅ TJENESTESTEDER MED SOLDATER FRA FLERE DIF-ER INTERNT KONTROLLORGAN TMO SENTRALT LANDSKONFERANSEN FOR TMO (LK) LANDSSTYRET FOR TMO (LS) VERNEPLIKTSRÅDET TMO PÅ DIF-NIVÅ HOVEDUTVALG HOVEDTILLITSVALGT TMO PÅ AVDELINGSNIVÅ AVDELINGSUTVALG (AU) AVDELINGSTILLITSVALGT TMO LOKALT VALG AV TILLITSVALGTE PÅ TJENESTESTEDET TILLITSVALGTES ANSVAR OG GJØREMÅL ALLMØTER

4 VEDLEGG A INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT (HTV) VEDLEGG B INSTRUKS FOR AVDELINGSTILLITSVALGT (ATV) VEDLEGG C INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN VED VALG AV VPR VEDLEGG D FREMSENDINGSLISTE FOR REFERATER OG RAPPORTER VEDLEGG E OVERSIKT OVER AVDELINGSUTVALG VEDLEGG F NIVÅINNDELING AV TILLITSVALGTE

5 Forkortelser TMO TV BTV ATV HTV LTV AU HU LK LS VPR DIF HMS Definisjoner Soldater Tillitsmannsordningen i Forsvaret Tillitsvalgt Bataljonstillitsvalgt Avdelingstillitsvalgt Hovedtillitsvalgt Landstillitsvalgt Avdelingsutvalg Hovedutvalg Landskonferansen Landsstyret Vernepliktsrådet Driftsenhet i Forsvaret Helse, miljø og sikkerhet Førstegangstjenestegjørende, militære førsteårslærlinger på kontrakt (1. år), befalsskoleelever og tjenestegjørende i Heimevernet Ansatte Nivå A-tillitsvalgte Vervede, offiserer, befal eller sivilt ansatte i Forsvaret Grunnivået hvor tillitsvalgte har vervet i tillegg til tjenesten, eller eventuelt som en deltidsstilling. Disse skal gjennomføre TMO-kurs A. Nivå B-tillitsvalgte Nivå C-tillitsvalgte Driftsenhet i Forsvaret (DIF) Tillitsvalgte med heltid-/deltidsverv i TMO, eller andre tillitsvalgte med ansvarsområde avdeling eller tilsvarende. Disse skal gjennomføre TMO-kurs B. Komplett oversikt over nivå B-tillitsvalgte står i eget vedlegg til reglementet. Landstillitsvalgte, samt hovedtillitsvalgt i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Disse sitter på vervet kontrakt. Komplett oversikt over nivå C-tillitsvalgte står i eget vedlegg til reglementet. Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Forsvarets sanitet, Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon etc. 5

6 Historikk Tillitsmannsordningen i Forsvaret har vokst frem over lang tid. Ordningen med troppstillitsvalgte går tilbake til 1910, men det var først ved bestemmelser vedtatt i 1951 at tillitsmannsutvalgene formelt ble etablert. Tillitsmannsordningen av 1951 opererte kun på lokalt nivå. I tilknytning til utbyggingen av ordningen som ble gjennomført i 1951, ble Forsvarets ombudsmannsnemnd opprettet ved Stortingets vedtak av 21. april Formålet med nemnda var å gi de vernepliktige en sterkere grad av rettssikkerhet. Senere erfaringer og utviklingen generelt gjorde nye revisjoner nødvendig. I tre stortingsmeldinger tidlig på 1970-tallet ble retningslinjene for en ny ordning trukket opp i detalj. St. meld. nr. 62 ( ) og St. meld. nr. 15 ( ) dannet grunnlaget for Tillitsmannsordningen av 1. juli I den siste meldingen, St. meld. nr. 73 (197C- 74), la departementet fram endringer i bestemmelsene og gav en utfyllende beskrivelse av den sentrale delen av Tillitsmannsordningen. Tillitsmannsutvalgene ble mer å betrakte som samarbeidsutvalg, og Tillitsmannsordningen ble utbygget med en årlig landskonferanse og et landsutvalg. Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret ble knyttet til Forsvarsdepartementet, som også skulle stille en tjenestemann til rådighet som sekretær. Som grunnlag for stortingsmeldingene lå to utvalgsinnstillinger. Utvalgene pekte blant annet på at ordningen på den tiden ikke fungerte, og at det var behov for detaljerte retningslinjer. Forsvarsdepartementet gjenga utkast til retningslinjer for ordningen i Stortingsmeldingene, og Forsvarskomiteen refererte til disse i sin innstilling. Tillitsmannsordningen har siden blitt justert og tilpasset en rekke ganger, basert på ulike gjennomganger av ordningen i lokale utvalg samt Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret og på Landskonferansen. Som en oppfølging av vedtak under Landskonferansen 2000, fattet Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret følgende enstemmige vedtak på Landsutvalgets møte i november 2000: LTF anmoder Forsvarsdepartementet snarest å sette ned et utvalg som evaluerer Tillitsmannsordningen (TMO) i sin helhet De vernepliktiges ønske, Landsutvalgets anmodning og omstruktureringen i Forsvaret i perioden , førte til at Forsvarsdepartementet 14. mai 2001 oppnevnte et utvalg for en helhetlig vurdering av Tillitsmannsordningen. Innstillingen fra utvalget ble sluttført den 7. november Stortinget ble orientert om ny tillitsmannsordning i St.prp. nr 69 ( ). Landsutvalget ble med dette hetende Landsstyret. Landsstyret vedtok på sitt møte i uke 40/2004 at man skulle nedsette en arbeidsgruppe som skulle revidere TMO-reglementet som en følge av omorganiseringen av støttefunksjonene i Forsvaret. Dette TMO-reglementet trådte i kraft den Som en konsekvens av omorganisering av Forsvarets innretning generelt, og endringene i RSF-strukturen spesielt ble TMO-reglementet justert med virkning fra Landsstyret satte i sitt møte i september 2012 ned et utvalg for å foreta en ny revidering av reglementet. Hovedformålet med revideringen har vært å gjøre reglementet mer tilgjengelig for hele TMO-systemet. Reglementet er godkjent og ble implementert med virkning fra

7 TMO-reglementet 1 Generelt 1.1 Visjon for TMO Soldaten i sentrum 1.2 Formål TMO er en samarbeidsordning mellom soldater og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå, inklusiv politisk ledelse. Formålet med TMO er: å bidra til et godt og tillitsfullt forhold mellom ansatte og soldater å være et synlig og slagkraftig talerør for soldatene å være en verdifull samarbeidspartner for et forsvar i utvikling å ivareta soldatenes rettigheter å sikre kontakt og informasjon mellom soldatene og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå 1.3 Samarbeid Både ansatte og tillitsvalgte skal gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid og bidra til at ordningen fungerer etter sin hensikt. Det skal vises åpenhet og gjensidig respekt fra alle parter. Tillitsvalgte og ansatte må ha som mål å arbeide seg frem til felles løsninger. De regler og retningslinjer som er fastlagt skal følges. Saker som faller utenfor Forsvarets virkeområde kan ikke behandles i TMO. Forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål skal ikke tas opp i TMO, med mindre de har direkte betydning for soldatene. Forsvarets verdigrunnlag skal legges til grunn for TMOs arbeid. TMO er partipolitisk nøytralt. Et viktig prinsipp i TMO er at saker løses på lavest mulig nivå. 1.4 Faglig ramme for arbeidet Den faglige rammen for arbeidet fastsettes av Landskonferansen. 1.5 Ombudsmannen for Forsvaret Ombudsmannen følger med i virksomheten i TMO. Han behandler saker som bringes frem gjennom TMO i samsvar med instruks for Ombudsmannen for Forsvaret. Ombudsmannen/Ombudsmannsnemndas medlemmer har adgang til å delta som observatør i TMOs møter på alle plan, hvor Ombudsmannen kan gi opplysninger og råd innenfor sitt arbeidsområde. Ombudsmannen fører statistikk over utvalgsvirksomheten og orienterer Stortinget om hvordan TMO fungerer. Saker som ikke blir løst i tillitsmannsutvalgene, eller som ikke får en tilfredsstillende løsning, kan også tas opp direkte med Ombudsmannen. VPR skal i så fall varsles omgående. En anmodning til Ombudsmannen om å behandle en sak skal vedlegges møtereferatet, saksdokumenter og andre opplysninger av betydning for saksbehandlingen. Lederen for utvalget fremsender saken senest innen syv virkedager og treffer avgjørelse om hvordan utvalget skal forholde seg til saken inntil den er ferdigbehandlet. Kopi av anmodningen sendes til Forsvarsstaben og VPR. 7

8 1.6 TMO-reglementet Endringsforslag til TMO-reglementet kan fremmes av ethvert utvalg i TMO. Forslag sendes via VPR til LS for behandling. LS kan nedsette en arbeidsgruppe for revidering av TMO-reglementet. Representanter for både soldatene og ledelsen skal delta i arbeidsgruppen. Nytt reglement skal godkjennes av LS. Forsvarsstaben godkjenner og iverksetter endringer og tillegg til TMO-reglementet. Prinsipielle endringer legges frem for Forsvarsdepartementet for godkjenning. Spørsmål om tolkning av reglene avgjøres av Forsvarsstaben. I slike spørsmål skal Forsvarsdepartementet, LS, VPR og eventuelt andre berørte instanser være rådgivende. LS har fullmakt til å foreta endringer i TMO-reglementets vedlegg. 1.7 De tillitsvalgtes arbeidsforhold Aktuell sjef skal gi de tillitsvalgte nok tid og ressurser til å utføre sitt tillitsverv. Tillitsvalgte skal ikke pålegges oppgaver som krever befalsmyndighet og -ansvar. Tillitsvalgte på alle nivå skal ha tilgjengelig nødvendige reglementer, bestemmelser og referater fra tidligere utvalgsmøter. For repetisjonstjeneste har sjef for oppsettende enhet ansvar for at nødvendige reglementer og bestemmelser er tilgjengelig. Når den tillitsvalgte som følge av sitt verv er beordret, dekkes reiseutgifter av egen avdeling. Beordrende myndighet er hjemmeavdeling, DIF, LS og VPR Uniformering av tillitsvalgte Alle tillitsvalgte skal bære TMO-merke i metall eller TMO-tøymerke på uniformen. Patch med påskriften TV/BTV/ATV/HTV/LTV eller lignende skal bæres av respektive tillitsvalgte i henhold til gjeldende uniformsreglement for aktuell forsvarsgren. 1.8 Tillitsvalgtes tilknytning til helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) Generelt Soldatene skal delta aktivt i avdelingens HMS-arbeid. TMO skal samarbeide med avdelingens hovedverneombud og de enkelte verneombud. Arbeidet skal være regulert i avdelingens internkontrollhåndbok og skal foregå i henhold til Reviderte tilleggsforskrifter for vernepliktige og elevers tilknytning til Forsvarets organiserte verneog miljøarbeid. På sentralt nivå skal VPR delta aktivt i Forsvarets HMS-arbeid, herunder samarbeide tett med Forsvarets hovedverneombud i saker som berører soldatenes arbeidsmiljø Rusmiddelarbeid og antidopingarbeid Tillitsvalgte på alle nivå skal bidra aktivt i arbeidet mot bruk av rusmidler og doping. En representant fra VPR er medlem i Forsvarets rusmiddelutvalg. HTV er medlem i den lokale rusmiddelkontaktnemnda i saker som angår soldatene. Direktiv for Forsvarets rusforebyggende arbeid gir utfyllende bestemmelser Verneombudsrollen De tillitsvalgte er soldatenes verneombud. Det lokale hovedverneombudets oppgaver omfatter like fullt soldatenes arbeidsforhold, men med assistanse fra/i samarbeid med tillitsvalgte. Disse deltar på vernerunder og hygieneinspeksjoner og skal ved behov ha adgang til HMS-rapporter som angår soldatene. Tillitsvalgte skal som verneombud ha 8

9 mulighet til å delta i øvelsesplanlegging og eventuelle ulykkeskommisjoner som berører soldatene, og delta i oppfølging gjennom arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalg Tillitsvalgte er medlem i arbeidsmiljøutvalg på sitt nivå i henhold til Reviderte tilleggsforskrifter for vernepliktige og elevers tilknytning til Forsvarets organiserte verneog miljøarbeid. For å sikre god informasjonsflyt skal VPR motta både innkalling, sakspapirer og møtereferat fortløpende til arbeidsmiljøutvalget i DIF. Ved behov kan representant fra VPR møte i arbeidsmiljøutvalget i DIF i stedet for HTV. En representant fra VPR er medlem av Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg med stemmerett i henhold til ovennevnte forskrift. 1.9 Tillitsvalgtes rolle opp mot velferds- og kantinetjenesten Tillitsvalgtes rolle opp mot velferds- og kantinetjenesten bestemmes gjennom tjenestereglementet for Velferdstjenesten i Forsvaret (TfF kl 5, gruppe 57) Verving av tillitsvalgte Nivå C-tillitsvalgte som fortsetter sitt virke utover førstegangstjenesten skal verves for resten av perioden. Nivå B-tillitsvalgte kan verves som tillitsvalgt i TMO som grenader/matros utover førstegangstjenesten dersom spesielle forhold tilsier det Mistillit Alle soldater, aktuell sjef, HTV eller VPR kan fremme forslag om mistillit og nyvalg av tillitsvalgte. Dersom mistillitsforslag settes på dagsorden, skal den aktuelle tillitsvalgte orienteres om dette i eget møte av aktuell sjef, HTV eller VPR. Den tillitsvalgte kan skiftes ut dersom to tredjedeler av soldatene i det aktuelle utvalget eller allmøtet er enige om det Tillitsvalgte i straffe- og disiplinærsaker Tillitsvalgte skal i straffe- og disiplinærsaker være likestilt øvrige soldater, men ved misbruk av tillitsvervet i ulovlige eller refsbare handlinger kan det gis skjerpet reaksjon Behandling av personsaker Soldater som ønsker assistanse fra en tillitsvalgt i en personlig sak, skal ta saken opp med sjefen utenom utvalgene. Den tillitsvalgte kan deretter om nødvendig fremme saken for sjef på neste nivå Forhold til media Tillitsvalgte kan uttale seg til media gjennom sitt verv og på vegne av soldatene de representerer. Dette skal være innenfor den faglige rammen for TMOs arbeid, fastsatt av LK. Aktuell sjef og VPR skal på forhånd informeres om all kontakt med media. Tillitsvalgte skal ikke uttale seg utover sitt ansvarsområde. VPR er ansvarlig for å uttale seg på vegne av hele TMO. All kontakt med media fra VPR skal koordineres med sjef TMO Soldataksjonen Soldataksjonen er en holdningsskapende aksjon arrangert i regi av TMO. Tema og retningslinjer for aksjonen fastsettes av LS. Enhver tillitsvalgt skal aktivt støtte opp under 9

10 aksjonen. VPR er ansvarlig for iverksetting og gjennomføring av Soldataksjonen på sentralt plan. Aktuelle sjefer er i samarbeid med lokale tillitsvalgte ansvarlig for å følge opp iverksetting og gjennomføring på lokalt plan. 10

11 2 Opplæring og utdanning 2.1 Generelt VPR gir i samarbeid med Forsvarsstaben ut direktiver for opplæring og utdanning i TMO til tillitsvalgte, soldater og ansatte. VPR utarbeider det faglige innholdet i kurs for tillitsvalgte. Retningslinjer for TMO-kursene skal godkjennes av LS. Tillitsvalgte og tillitsmannsutvalg bør trekkes inn i annen informasjons- og utdanningsvirksomhet på tjenestestedet så langt det er praktisk mulig. 2.2 Opplæring om TMO Soldater og ansatte i Forsvaret skal ha hensiktsmessig opplæring om TMOs virke. Opplæring om TMO er et sjefsansvar. Generalinspektørene er ansvarlig for gjennomføringen i forsvarsgrenene. Snarest mulig etter innrykk til rekruttperiode og repetisjonstjeneste skal det gis opplæring om TMOs formål, tillitsmannsutvalgenes sammensetning, saksbehandling, saksområder og prosedyre for valg av tillitsvalgte. Denne opplæringen skal gi soldatene nødvendig grunnlag for å foreta valg av tillitsvalgte. Alle soldater skal informeres om Ombudsmannen for Forsvaret. Elever ved befalsskoler, krigsskoler og Forsvarets stabsskole skal gis tilstrekkelig kunnskap om TMOs formål, sammensetning og saksområder. 2.3 Utdanning av tillitsvalgte Nyvalgte tillitsvalgte skal snarest mulig etter valget gjennomføre TMO-kurs A. Nivå B- og C-tillitsvalgte skal også gjennomføre TMO-kurs B. Dette kurset skal være rettet mot tillitsvalgte som har oppfølging av andre tillitsvalgte. Avdelingssjef har ansvar for at de tillitsvalgte i avdelingen får TMO-kurs A. 11

12 3 Fellesbestemmelser for TMO-utvalgene 3.1 Generelt Ved alle avdelinger/tjenestesteder hvor det tjenestegjør soldater skal det etableres tillitsmannsutvalg. Aktuell sjef har ansvaret for at gjennomføringen virker i samsvar med bestemmelsene. Møteledelse skal veksle mellom ledelsen og de tillitsvalgte. I alle tillitsmannsutvalg bør flertallet av soldatene være representert ved sine tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal uansett være i flertall i forhold til ledelsens representanter. Aktuell sjef utpeker ledelsens eventuelle øvrige representanter i utvalgene. Tillitsmannsutvalgene skal lage egne rutiner for innkalling til møter, saksbehandling og saksgang for utvalgets virksomhet. Sakslisten skal normalt være tilgjengelig for utvalgets medlemmer senest en uke før møte avholdes. 3.2 Valg av tillitsvalgte Ved alle avdelinger/tjenestesteder hvor det tjenestegjør soldater skal det velges tillitsvalgte. Soldatene velger selv sine tillitsvalgte. Bruk av varatillitsvalgte bestemmes gjennom lokal TMO-struktur. Valgene skal skje på dagtid og organiseres slik at alle som skal delta får anledning til å stemme. Alle valg skjer ved alminnelig flertall, og er skriftlig. Foreligger det forslag på flere kandidater, og ingen av dem oppnår 50 prosent eller mer av stemmene, strykes den kandidat som har færrest stemmer. Deretter stemmes det på nytt inntil en tillitsvalgt er valgt. Får de gjenstående kandidatene like mange stemmer, foretas omvalg. Blir det likt stemmetall også ved omvalg, skal ny avstemming skje innen to arbeidsdager. Blir det også denne gangen stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Aktuell sjef har ansvaret for at navnene på de tillitsvalgte blir kunngjort for berørte avdelinger. Tillitsvalgte velges normalt for tjenesteperiodens varighet. 3.3 Forberedende møter for soldatene De tillitsvalgte skal ha anledning til å holde forberedende møter. Ledelsen skal kun være tilstede her dersom soldatene ønsker det. Det skal tilstrebes å holde forberedende møter på dagtid. Sjefen skal på anmodning stille tid og møterom til disposisjon. 3.4 Referat I alle utvalgsmøter skal referenten utarbeide referat som normalt omfatter: tid og sted for møtet hvem som var til stede og eventuelle forfall saksliste godkjenning av referat fra forrige møte utdrag av den enkelte sak forslag og forslagstillerens navn vedtak med eventuelle voteringsresultater 12

13 Leder av utvalget har ansvaret for at referatet blir kunngjort, og sørger for at kopi av møtereferatet sendes ut. 3.5 Deltagerkategorier i TMO-utvalg Delegater Delegater har tale-, forslags- og stemmerett Observatører Observatører har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett Gjester Gjester har verken tale-, forslags- eller stemmerett Ordstyrere Ordstyrere som ikke er delegater har talerett, men skal forholde seg nøytrale til sakene som er til behandling. 3.6 TMO-utvalg på tjenestesteder med soldater fra flere DIF-er På tjenestesteder med soldater fra flere DIF-er eller avdelinger skal alle tillitsvalgte ha møterett i TMO-utvalg som behandler saker angående utenomtjenestelige aktører ved tjenestestedet, samt interne leir- og baseforhold som påvirker den daglige tjenesten. 3.7 Internt kontrollorgan Ethvert TMO-utvalg har ansvaret for å føre tilsyn med saker behandlet i lavere TMOutvalg. Øverste utvalg er LK som fører tilsyn med LS. Tilsynet gjennomføres gjennom befaring på nivå opp til AU. Fra AU og oppover i organisasjonen gjennomføres tilsynet ved bruk av årsrapporter. VPR og HTV har møterett i alle underlagte TMO-utvalg. 13

14 4 TMO sentralt 4.1 Landskonferansen for TMO (LK) Generelt LK er TMOs høyeste organ. Her debatterer tillitsvalgte overordnede prinsipielle eller konkrete saker med representanter for Forsvarets ledelse og andre instanser som TMO samarbeider med. LK arrangeres hvert annet år. LK skal fastlegge de langsiktige linjene for virksomheten i TMO Deltakelse Delegater Representasjon til LK skal være så bred som mulig. Ledelsens representanter skal utgjøre en fjerdedel av det totale antallet delegater. Totalt antall delegater besluttes av LS i samarbeid med Forsvarsstaben. Delegater fra Forsvarets ledelse beordres av Forsvarsstaben. Tillitsvalgte som skal delta på LK velges av HU etter en fordelingsnøkkel som fastsettes av LS. Alle representanter i LS deltar som delegater i LK Observatører VPR, representanter fra Forsvarets ledelse, Forsvarsdepartementet og Ombudsmannen/Ombudsmannsnemda for Forsvaret deltar på LK som observatører. LS kan også invitere andre til å være observatører Gjester VPR har fullmakt til å invitere gjester til LK Økonomi Alle utgifter i forbindelse med deltagelse på LK for delegater, observatører og gjester betales av den enkelte hjemmeavdeling. Sjef TMO kan godkjenne at enkelte inviterte gjesters deltakelse betales av VPR Forberedelse til Landskonferansen LS er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av LK på vegne av Forsvarsstaben. Dette innebærer blant annet følgende: møteledelse program saksliste arbeidsordning samarbeid med vertsavdeling LS er i samarbeid med Forsvarsstaben ansvarlig for å sende ut innkalling og agenda for LK. Dette sendes ut etter tidsskjema bestemt av LS. Sakspapirene skal i alle tilfeller være sendt til delegatene senest tre uker før LK. LS er ansvarlig for å utarbeide periodens beretning, forslag til Vernepliktsprogram og annet som skal fremlegges til LK. 14

15 VPR i samarbeid med Forsvarsstaben sender ut retningslinjer som regulerer gjennomføringen av konferansen Innsending av forslag Soldater og ansatte kan fremme begrunnede forslag til saker som skal behandles av LK. LS avgjør med alminnelig flertall hvilke saker som skal fremlegges for LK, etter at Forsvarsstaben har tatt standpunkt til hvilke saker som eventuelt faller utenfor TMOs virkeområde. VPR redigerer og samordner forslagene før endelig saksliste sendes ut Gjennomføring Generelt På LKs første dag skal de tillitsvalgte og ledelsens delegater gis anledning til å holde et separat og forberedende møte. Forberedende møter er ikke åpne for media. VPR har ansvar for all kontakt mot media Behandling av saker LS fastsetter hvordan LK skal gjennomføres. Dette innebærer blant annet følgende: behov for inndeling i fagkomiteer prosedyrer for plenumsdebatten behov for orientering om spesielle saker LK treffer vedtak ved alminnelig flertall. Avstemmingen må være skriftlig dersom minst en fjerdedel av delegatene krever det. LK er beslutningsdyktig dersom mer enn 50 prosent av delegatene er møtt frem, under forutsetning av at ledelsens representanter ikke overstiger en fjerdedel av det totale antallet delegater som er møtt frem. Dersom ledelsens representanter overstiger en fjerdedel av det totale antallet delegater som er møtt frem, avgjøres det ved loddtrekning hvilke av disse som må fratre for å få forholdet korrekt Vernepliktsprogrammet LK behandler og vedtar innholdet i Vernepliktsprogrammet. Vernepliktsprogrammet skal inneholde prinsipielle og konkrete synspunkter og saker for TMO, og skal gjelde for ordningen frem til neste LK. LK kan velge å gjøre en prioritering av synspunktene og sakene i Vernepliktsprogrammet. 4.2 Landsstyret for TMO (LS) LS med VPR utgjør det utøvende nivået i den sentrale delen av TMO på vegne av Forsvarsstaben. LS er TMOs samarbeidsorgan på det sentrale plan i tiden mellom LK. VPR er sekretariat under LS Sammensetning Delegater Delegatene til LS settes sammen på følgende måte: Ledelsen: generalinspektørene utpeker hver sin delegat som sin representant Forsvarsstaben, Vernepliktsverket og Forsvarets Sanitet utpeker hver sin delegat Soldater: 15

16 HU velger tjenestegjørende delegat(er) etter følgende fordelingsnøkkel: soldater tilsvarer en delegat soldater tilsvarer to delegater soldater tilsvarer tre delegater 3000 eller flere soldater tilsvarer fire delegater Det velges en felles delegat som representerer hver DIF med under hundre soldater. Delegaten som representerer DIF-er med under 100 soldater velges av og blant HTV-ene i de respektive DIF-ene. Disse HTV-ene skal ha møte i forkant av hvert LS for å gjennomgå saksdokumenter. VPR, i samarbeid med fellesdelegaten, er ansvarlig for å kalle inn til disse møtene Observatører Faste observatører er Forsvarsdepartementet og Ombudsmannen for Forsvaret. LS kan også gi observatørstatus til andre Gjester VPR har fullmakt til å invitere gjester til LS Etablering Sjef TMO leder møtet, med mindre LS bestemmer noe annet. Administrativ koordinator i VPR er referent Møtevirksomhet LS avholdes minst 4 ganger i året. LS bestemmer tidspunkt og møtested. LS skal normalt ha mottatt sakspapirene senest fem uker før møtet. LS kan beslutte å avvise behandling av saker som er meldt inn for sent Oppgaver LS skal: videreføre arbeidet med saker som er reist av LK vedta en årlig handlingsplan for VPR, herunder budsjettforslag behandle saker som er tatt opp av HU fastsette arbeidsoppgaver og føre tilsyn med virksomheten til VPR etter anmodning foreslå representanter til styrer, råd og utvalg oppnevne valgkomité for valg av nytt VPR gi tilrådinger i saker forelagt av Forsvarsdepartementet eller Forsvarsstaben, og selv reise forslag overfor disse behandle VPRs årsberetning for inneværende TMO-år planlegge og gjennomføre LK på vegne av Forsvarsstaben planlegge og gjennomføre Soldataksjonen Behandling av saker LS treffer vedtak ved alminnelig flertall. Avstemmingen må være skriftlig dersom minst en fjerdedel av delegatene krever det. LS er beslutningsdyktig dersom mer enn 50 prosent av delegatene er møtt frem, under forutsetning av ledelsens representanter ikke overstiger 50 prosent av det 16

17 totale antallet delegater som er møtt frem. Dersom ledelsens representanter overstiger 50 prosent av det totale antallet delegater som er møtt frem, avgjøres det ved loddtrekning hvilke av disse som må fratre for å få forholdet korrekt. 4.3 Vernepliktsrådet Sammensetning VPR består av: fem landstillitsvalgte en tilsatt sjef TMO en tilsatt administrativ koordinator Etablering Det skal gjennomføres en overlappingsperiode mellom avtroppende og påtroppende landstillitsvalgte i minimum fire uker frem til de tiltrer sine verv 1. juli hvert år Oppgaver VPRs oppgaver er å: være sekretariat for LS være nærmeste bindeledd mellom TMO og Forsvarets ledelse ha kontakt med og følge opp all virksomhet i TMO følge opp saker som er vedtatt i LK og LS representere TMO i råd og utvalg gjennomføre kurs- og møtevirksomhet utarbeide årsberetning for inneværende TMO-år for behandling i LS VPR utarbeider en handlingsplan og budsjettforslag for kommende TMO-år, som skal godkjennes av LS Valg av landstillitsvalgte Valg av VPR foretas av LS. LS oppnevner en valgkomité på fem representanter, der minst to ikke er medlem av LS. VPR skal ha ett medlem i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer kan ikke selv stille til valg. Valgkomiteen arbeider etter instruks gitt av LS. De fem landstillitsvalgte skal velges ut fra egnethet. Fordeling på forsvarsgrener kan vektlegges dersom to kandidater ellers står likt. Valgperioden er ett år med mulighet for gjenvalg. Maksimal funksjonstid er tre år. Det stilles krav om sikkerhetsklarering. Ethvert TMO-utvalg og alle soldater kan fremme begrunnede forslag til kandidater til valgkomiteen. Dette skal skje innen en tidsfrist fastsatt av valgkomiteen. Valgkomiteen skal blant disse innstille fem valgbare kandidater. Alle soldater som er inne til tjeneste på eller etter valgdagen, alle soldater som har ordinær dimisjonsdato i valgåret, samt alle tillitsvalgte i TMO, er valgbare til VPR. Sjef TMO kan foreslå utskifting av landstillitsvalgte for LS. En landtillitsvalgt kan skiftes ut dersom 2/3 av soldatenes representanter i LS er enige om det Prosedyre for valget Valget av VPR skal foregå i en og samme tidsperiode, det vil si at det ikke skal være pauser mellom de forskjellige punktene i prosessen. Valget skal skje på følgende måte: 17

18 Valgkomiteens leder legger frem komiteens innstilling. Den skal inneholde navnene på de fem innstilte, samt en grundig begrunnelse for hvorfor disse er innstilt. De fem innstilte får mulighet til å fremme sitt kandidatur Eventuelle kandidater som ønsker å fremme sitt kandidatur som benkeforslag får muligheten til det, men gjennom en delegat i LS LS velger fem landstillitsvalgte. Valget skjer ved alminnelig flertall og er skriftlig. Foreligger det forslag på flere enn fem kandidater, og en eller flere ikke oppnår 50 prosent eller mer av stemmene, strykes den kandidaten som har færrest stemmer. Deretter stemmes det på nytt inntil de fem landstillitsvalgte er valgt. Får de gjenstående kandidatene like mange stemmer, foretas omvalg. Blir det likt stemmetall også ved omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning. 18

19 5 TMO på DIF-nivå 5.1 Hovedutvalg Ved alle DIF-ene hvor det tjenestegjør soldater, opprettes et HU som ledes av DIF-sjef. Ved de DIF-er som ikke har noe AU er det HU sitt ansvar å beslutte TMO-struktur i DIF og eventuelle underliggende avdelinger. Denne må være innenfor rammene av TMOreglementet. TMO-strukturen skal være nedfelt skriftlig, og kan revideres ved behov. HTV skal snarest mulig etter nyvalg sende en oversikt over alle nivå B-tillitsvalgte i sin DIF til VPR Sammensetning Følgende er delegater til HU: Sjef DIF Οffiser(er) utpekt av sjefen HTV ATV fra hvert AU innenfor DIF-en Ved de DIF-er som ikke har AU, skal tillitsvalgte fra eventuelle underavdelinger stille i HU. DIF-sjef er utvalgets leder. Utvalget velger sin referent Møtevirksomhet HU holder møte så ofte sjefen finner det nødvendig, eller når HTV fremmer ønske om det. Det skal minimum avholdes møte i HU i forkant av hvert møte i LS. Etter ønske fra sjefen eller de tillitsvalgte kan det innkalles personell som har saksopplysninger i saker som skal behandles. Disse har status som observatører Avgjørelsesmyndighet HU skal i hovedsak behandle saker innenfor følgende områder: saker av felles interesse innenfor DIF-en som er innenfor TMOs virkeområde høringsinstans på saker fra LS fremme og behandle saker til LK fremme og behandle saker til LS gjensidig informasjon om tjenesten valg av HTV valg av eventuelle delegater til LS utover HTV saker reist av underutvalg fastsette HTVs stillingsbeskrivelse utarbeide årsrapport om utvalgets aktivitet for kalenderåret I saker som reises av de tillitsvalgte, og hvor sjefen ikke kan imøtekomme de tillitsvalgtes ønske og krav, skal sjefen begrunne sitt standpunkt. Hvis et flertall i utvalget mener at sjefen ikke har begrunnet sin avgjørelse på en tilfredsstillende måte, kan saken bringes frem for VPR. VPR vil vurdere saken, og kan fremme den for Forsvarsstaben ved behov. Forsvarsstaben kan avgjøre saken Behandling av saker HU treffer vedtak ved alminnelig flertall. Avstemmingen må være skriftlig dersom minst en fjerdedel av delegatene krever det. HU er beslutningsdyktig dersom mer enn 50 prosent av delegatene er møtt frem, 19

20 under forutsetning av ledelsens representanter ikke overstiger 50 prosent av det totale antallet delegater som er møtt frem. Dersom ledelsens representanter overstiger 50 prosent av det totale antallet delegater som er møtt frem, avgjøres det ved loddtrekning hvilke av disse som må fratre for å få forholdet korrekt. 5.2 Hovedtillitsvalgt Ansvar og gjøremål HTVs ansvar og gjøremål: bindeledd mellom soldatene og DIF-ens ledelse forberede saker soldatene ønsker å ta opp i HU følge opp saker som blir vedtatt i HU representant i LS i henhold til punkt besøke/visitere underavdelinger i egen DIF delta i undervisningen ved TMO-kurs i egen DIF verneombud for soldatene soldatenes representant i arbeidsmiljøutvalg HTV følger instruks gitt i vedlegg til TMO-reglementet samt eventuelt lokal tilleggsinstruks Arbeidsforhold Sjef DIF har ansvar for å legge til rette for ivaretakelse av vervet ved DIF-en og i forbindelse med reiser og kontakt med ulike avdelinger. Det skal settes av midler til reiser for tillitsvalgte. HTV skal i sin tjeneste organisatorisk og geografisk knyttes til DIF-ens stab. Unntak fra dette kan gjøres dersom det hindrer et effektivt TMO-arbeid Valg av Hovedtillitsvalgt Det skal velges en HTV i hver DIF med soldater. Alle soldater som er inne til tjeneste på eller etter valgdagen, alle soldater som har ordinær dimisjonsdato i valgåret og andre tillitsvalgte i TMO innen DIF-en kan stille til valg som HTV. Det stilles krav om sikkerhetsklarering. De tillitsvalgte i HU velger HTV. Det skal gjennomføres en overlappingsperiode mellom avtroppende og påtroppende HTV. Overlappingsperioden skal være minimum tre-fire uker. Valg av HTV på nivå B kan skje under rekruttperioden. Ved valg av HTV på nivå C skal HU oppnevne en valgkomité på tre representanter, der minst én ikke er medlem av HU. Valgkomiteens medlemmer kan ikke selv stille til valg. Valgkomiteen arbeider etter instruks gitt av HU. HTV på nivå C velges for ett år av gangen, og kan sitte maksimalt i to år. Valg av HTV på nivå C skal foregå etter valg av VPR. 20

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer