Innhold 1 GENERELT... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold 1 GENERELT... 7"

Transkript

1 1 1

2 Forord Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) har, etter etableringen i sin moderne form i 1972, utviklet seg til en verdifull samarbeidsordning mellom de vernepliktige inne til førstegangstjeneste og Forsvarets ledere på alle nivåer. De tillitsvalgtes engasjement har i vesentlig grad bidratt til denne positive utviklingen. TMO fremstår i dag med en hensiktsmessig innretning og organisering. TMO har som formål å: styrke fellesskapet, og bidra til et godt og tillitsfullt forhold mellom befal og mannskap være et talerør for de vernepliktige, og fremme deres rettigheter, trivsel og medinnflytelse i tjenesteforholdet for gjennom dette å øke avdelingenes, og dermed også Forsvarets, effektivitet bidra til å sikre at soldater inne til førstegangstjeneste har en meningsfull tjeneste, og å utvikle soldatenes kompetanse Visjonen «Soldaten i sentrum» viser tydelig hvor TMO skal og må ha sitt fokus. Gjennom å vektlegge kommunikasjon, samarbeid og vilje til å løse de problemer som oppstår på best mulig måte, strekker TMO seg mot visjonen, og gjør en verdifull jobb både for de vernepliktige og for Forsvaret som helhet. For at TMO skal kunne medvirke aktivt i utviklingen av Forsvaret, er det viktig at ordningen fungerer etter sin hensikt både på lokalt nivå, i DIF-ene og på sentralt nivå. Alle parter må derfor vise engasjement og gjensidig respekt, det være seg de menige, befalet, sivilt ansatte eller Forsvarets øverste ledelse. Ved avdelingene er det ledelsens ansvar at TMO fungerer etter intensjonene i reglementet. Innsatsen og engasjementet fra de tillitsvalgte verdsettes høyt i Forsvarets politiske og militære ledelse, og er med på å inspirere oss i det videre arbeidet med å finne frem til felles løsninger for å ivareta de vernepliktiges interesser. Oslo, 11. juni

3 Innhold 1 GENERELT VISJON FOR TMO FORMÅL SAMARBEID FAGLIG RAMME FOR ARBEIDET OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET TMO-REGLEMENTET DE TILLITSVALGTES ARBEIDSFORHOLD TILLITSVALGTES TILKNYTNING TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS) TILLITSVALGTES ROLLE OPP MOT VELFERDS- OG KANTINETJENESTEN VERVING AV TILLITSVALGTE MISTILLIT TILLITSVALGTE I STRAFFE- OG DISIPLINÆRSAKER BEHANDLING AV PERSONSAKER FORHOLD TIL MEDIA SOLDATAKSJONEN OPPLÆRING OG UTDANNING GENERELT OPPLÆRING OM TMO UTDANNING AV TILLITSVALGTE FELLESBESTEMMELSER FOR TMO-UTVALGENE GENERELT VALG AV TILLITSVALGTE FORBEREDENDE MØTER FOR SOLDATENE REFERAT DELTAGERKATEGORIER I TMO-UTVALG TMO-UTVALG PÅ TJENESTESTEDER MED SOLDATER FRA FLERE DIF-ER INTERNT KONTROLLORGAN TMO SENTRALT LANDSKONFERANSEN FOR TMO (LK) LANDSSTYRET FOR TMO (LS) VERNEPLIKTSRÅDET TMO PÅ DIF-NIVÅ HOVEDUTVALG HOVEDTILLITSVALGT TMO PÅ AVDELINGSNIVÅ AVDELINGSUTVALG (AU) AVDELINGSTILLITSVALGT TMO LOKALT VALG AV TILLITSVALGTE PÅ TJENESTESTEDET TILLITSVALGTES ANSVAR OG GJØREMÅL ALLMØTER

4 VEDLEGG A INSTRUKS FOR HOVEDTILLITSVALGT (HTV) VEDLEGG B INSTRUKS FOR AVDELINGSTILLITSVALGT (ATV) VEDLEGG C INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN VED VALG AV VPR VEDLEGG D FREMSENDINGSLISTE FOR REFERATER OG RAPPORTER VEDLEGG E OVERSIKT OVER AVDELINGSUTVALG VEDLEGG F NIVÅINNDELING AV TILLITSVALGTE

5 Forkortelser TMO TV BTV ATV HTV LTV AU HU LK LS VPR DIF HMS Definisjoner Soldater Tillitsmannsordningen i Forsvaret Tillitsvalgt Bataljonstillitsvalgt Avdelingstillitsvalgt Hovedtillitsvalgt Landstillitsvalgt Avdelingsutvalg Hovedutvalg Landskonferansen Landsstyret Vernepliktsrådet Driftsenhet i Forsvaret Helse, miljø og sikkerhet Førstegangstjenestegjørende, militære førsteårslærlinger på kontrakt (1. år), befalsskoleelever og tjenestegjørende i Heimevernet Ansatte Nivå A-tillitsvalgte Vervede, offiserer, befal eller sivilt ansatte i Forsvaret Grunnivået hvor tillitsvalgte har vervet i tillegg til tjenesten, eller eventuelt som en deltidsstilling. Disse skal gjennomføre TMO-kurs A. Nivå B-tillitsvalgte Nivå C-tillitsvalgte Driftsenhet i Forsvaret (DIF) Tillitsvalgte med heltid-/deltidsverv i TMO, eller andre tillitsvalgte med ansvarsområde avdeling eller tilsvarende. Disse skal gjennomføre TMO-kurs B. Komplett oversikt over nivå B-tillitsvalgte står i eget vedlegg til reglementet. Landstillitsvalgte, samt hovedtillitsvalgt i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Disse sitter på vervet kontrakt. Komplett oversikt over nivå C-tillitsvalgte står i eget vedlegg til reglementet. Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Forsvarets sanitet, Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon etc. 5

6 Historikk Tillitsmannsordningen i Forsvaret har vokst frem over lang tid. Ordningen med troppstillitsvalgte går tilbake til 1910, men det var først ved bestemmelser vedtatt i 1951 at tillitsmannsutvalgene formelt ble etablert. Tillitsmannsordningen av 1951 opererte kun på lokalt nivå. I tilknytning til utbyggingen av ordningen som ble gjennomført i 1951, ble Forsvarets ombudsmannsnemnd opprettet ved Stortingets vedtak av 21. april Formålet med nemnda var å gi de vernepliktige en sterkere grad av rettssikkerhet. Senere erfaringer og utviklingen generelt gjorde nye revisjoner nødvendig. I tre stortingsmeldinger tidlig på 1970-tallet ble retningslinjene for en ny ordning trukket opp i detalj. St. meld. nr. 62 ( ) og St. meld. nr. 15 ( ) dannet grunnlaget for Tillitsmannsordningen av 1. juli I den siste meldingen, St. meld. nr. 73 (197C- 74), la departementet fram endringer i bestemmelsene og gav en utfyllende beskrivelse av den sentrale delen av Tillitsmannsordningen. Tillitsmannsutvalgene ble mer å betrakte som samarbeidsutvalg, og Tillitsmannsordningen ble utbygget med en årlig landskonferanse og et landsutvalg. Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret ble knyttet til Forsvarsdepartementet, som også skulle stille en tjenestemann til rådighet som sekretær. Som grunnlag for stortingsmeldingene lå to utvalgsinnstillinger. Utvalgene pekte blant annet på at ordningen på den tiden ikke fungerte, og at det var behov for detaljerte retningslinjer. Forsvarsdepartementet gjenga utkast til retningslinjer for ordningen i Stortingsmeldingene, og Forsvarskomiteen refererte til disse i sin innstilling. Tillitsmannsordningen har siden blitt justert og tilpasset en rekke ganger, basert på ulike gjennomganger av ordningen i lokale utvalg samt Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret og på Landskonferansen. Som en oppfølging av vedtak under Landskonferansen 2000, fattet Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret følgende enstemmige vedtak på Landsutvalgets møte i november 2000: LTF anmoder Forsvarsdepartementet snarest å sette ned et utvalg som evaluerer Tillitsmannsordningen (TMO) i sin helhet De vernepliktiges ønske, Landsutvalgets anmodning og omstruktureringen i Forsvaret i perioden , førte til at Forsvarsdepartementet 14. mai 2001 oppnevnte et utvalg for en helhetlig vurdering av Tillitsmannsordningen. Innstillingen fra utvalget ble sluttført den 7. november Stortinget ble orientert om ny tillitsmannsordning i St.prp. nr 69 ( ). Landsutvalget ble med dette hetende Landsstyret. Landsstyret vedtok på sitt møte i uke 40/2004 at man skulle nedsette en arbeidsgruppe som skulle revidere TMO-reglementet som en følge av omorganiseringen av støttefunksjonene i Forsvaret. Dette TMO-reglementet trådte i kraft den Som en konsekvens av omorganisering av Forsvarets innretning generelt, og endringene i RSF-strukturen spesielt ble TMO-reglementet justert med virkning fra Landsstyret satte i sitt møte i september 2012 ned et utvalg for å foreta en ny revidering av reglementet. Hovedformålet med revideringen har vært å gjøre reglementet mer tilgjengelig for hele TMO-systemet. Reglementet er godkjent og ble implementert med virkning fra

7 TMO-reglementet 1 Generelt 1.1 Visjon for TMO Soldaten i sentrum 1.2 Formål TMO er en samarbeidsordning mellom soldater og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå, inklusiv politisk ledelse. Formålet med TMO er: å bidra til et godt og tillitsfullt forhold mellom ansatte og soldater å være et synlig og slagkraftig talerør for soldatene å være en verdifull samarbeidspartner for et forsvar i utvikling å ivareta soldatenes rettigheter å sikre kontakt og informasjon mellom soldatene og Forsvarets ledelse på lokalt og sentralt nivå 1.3 Samarbeid Både ansatte og tillitsvalgte skal gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid og bidra til at ordningen fungerer etter sin hensikt. Det skal vises åpenhet og gjensidig respekt fra alle parter. Tillitsvalgte og ansatte må ha som mål å arbeide seg frem til felles løsninger. De regler og retningslinjer som er fastlagt skal følges. Saker som faller utenfor Forsvarets virkeområde kan ikke behandles i TMO. Forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål skal ikke tas opp i TMO, med mindre de har direkte betydning for soldatene. Forsvarets verdigrunnlag skal legges til grunn for TMOs arbeid. TMO er partipolitisk nøytralt. Et viktig prinsipp i TMO er at saker løses på lavest mulig nivå. 1.4 Faglig ramme for arbeidet Den faglige rammen for arbeidet fastsettes av Landskonferansen. 1.5 Ombudsmannen for Forsvaret Ombudsmannen følger med i virksomheten i TMO. Han behandler saker som bringes frem gjennom TMO i samsvar med instruks for Ombudsmannen for Forsvaret. Ombudsmannen/Ombudsmannsnemndas medlemmer har adgang til å delta som observatør i TMOs møter på alle plan, hvor Ombudsmannen kan gi opplysninger og råd innenfor sitt arbeidsområde. Ombudsmannen fører statistikk over utvalgsvirksomheten og orienterer Stortinget om hvordan TMO fungerer. Saker som ikke blir løst i tillitsmannsutvalgene, eller som ikke får en tilfredsstillende løsning, kan også tas opp direkte med Ombudsmannen. VPR skal i så fall varsles omgående. En anmodning til Ombudsmannen om å behandle en sak skal vedlegges møtereferatet, saksdokumenter og andre opplysninger av betydning for saksbehandlingen. Lederen for utvalget fremsender saken senest innen syv virkedager og treffer avgjørelse om hvordan utvalget skal forholde seg til saken inntil den er ferdigbehandlet. Kopi av anmodningen sendes til Forsvarsstaben og VPR. 7

8 1.6 TMO-reglementet Endringsforslag til TMO-reglementet kan fremmes av ethvert utvalg i TMO. Forslag sendes via VPR til LS for behandling. LS kan nedsette en arbeidsgruppe for revidering av TMO-reglementet. Representanter for både soldatene og ledelsen skal delta i arbeidsgruppen. Nytt reglement skal godkjennes av LS. Forsvarsstaben godkjenner og iverksetter endringer og tillegg til TMO-reglementet. Prinsipielle endringer legges frem for Forsvarsdepartementet for godkjenning. Spørsmål om tolkning av reglene avgjøres av Forsvarsstaben. I slike spørsmål skal Forsvarsdepartementet, LS, VPR og eventuelt andre berørte instanser være rådgivende. LS har fullmakt til å foreta endringer i TMO-reglementets vedlegg. 1.7 De tillitsvalgtes arbeidsforhold Aktuell sjef skal gi de tillitsvalgte nok tid og ressurser til å utføre sitt tillitsverv. Tillitsvalgte skal ikke pålegges oppgaver som krever befalsmyndighet og -ansvar. Tillitsvalgte på alle nivå skal ha tilgjengelig nødvendige reglementer, bestemmelser og referater fra tidligere utvalgsmøter. For repetisjonstjeneste har sjef for oppsettende enhet ansvar for at nødvendige reglementer og bestemmelser er tilgjengelig. Når den tillitsvalgte som følge av sitt verv er beordret, dekkes reiseutgifter av egen avdeling. Beordrende myndighet er hjemmeavdeling, DIF, LS og VPR Uniformering av tillitsvalgte Alle tillitsvalgte skal bære TMO-merke i metall eller TMO-tøymerke på uniformen. Patch med påskriften TV/BTV/ATV/HTV/LTV eller lignende skal bæres av respektive tillitsvalgte i henhold til gjeldende uniformsreglement for aktuell forsvarsgren. 1.8 Tillitsvalgtes tilknytning til helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) Generelt Soldatene skal delta aktivt i avdelingens HMS-arbeid. TMO skal samarbeide med avdelingens hovedverneombud og de enkelte verneombud. Arbeidet skal være regulert i avdelingens internkontrollhåndbok og skal foregå i henhold til Reviderte tilleggsforskrifter for vernepliktige og elevers tilknytning til Forsvarets organiserte verneog miljøarbeid. På sentralt nivå skal VPR delta aktivt i Forsvarets HMS-arbeid, herunder samarbeide tett med Forsvarets hovedverneombud i saker som berører soldatenes arbeidsmiljø Rusmiddelarbeid og antidopingarbeid Tillitsvalgte på alle nivå skal bidra aktivt i arbeidet mot bruk av rusmidler og doping. En representant fra VPR er medlem i Forsvarets rusmiddelutvalg. HTV er medlem i den lokale rusmiddelkontaktnemnda i saker som angår soldatene. Direktiv for Forsvarets rusforebyggende arbeid gir utfyllende bestemmelser Verneombudsrollen De tillitsvalgte er soldatenes verneombud. Det lokale hovedverneombudets oppgaver omfatter like fullt soldatenes arbeidsforhold, men med assistanse fra/i samarbeid med tillitsvalgte. Disse deltar på vernerunder og hygieneinspeksjoner og skal ved behov ha adgang til HMS-rapporter som angår soldatene. Tillitsvalgte skal som verneombud ha 8

9 mulighet til å delta i øvelsesplanlegging og eventuelle ulykkeskommisjoner som berører soldatene, og delta i oppfølging gjennom arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalg Tillitsvalgte er medlem i arbeidsmiljøutvalg på sitt nivå i henhold til Reviderte tilleggsforskrifter for vernepliktige og elevers tilknytning til Forsvarets organiserte verneog miljøarbeid. For å sikre god informasjonsflyt skal VPR motta både innkalling, sakspapirer og møtereferat fortløpende til arbeidsmiljøutvalget i DIF. Ved behov kan representant fra VPR møte i arbeidsmiljøutvalget i DIF i stedet for HTV. En representant fra VPR er medlem av Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg med stemmerett i henhold til ovennevnte forskrift. 1.9 Tillitsvalgtes rolle opp mot velferds- og kantinetjenesten Tillitsvalgtes rolle opp mot velferds- og kantinetjenesten bestemmes gjennom tjenestereglementet for Velferdstjenesten i Forsvaret (TfF kl 5, gruppe 57) Verving av tillitsvalgte Nivå C-tillitsvalgte som fortsetter sitt virke utover førstegangstjenesten skal verves for resten av perioden. Nivå B-tillitsvalgte kan verves som tillitsvalgt i TMO som grenader/matros utover førstegangstjenesten dersom spesielle forhold tilsier det Mistillit Alle soldater, aktuell sjef, HTV eller VPR kan fremme forslag om mistillit og nyvalg av tillitsvalgte. Dersom mistillitsforslag settes på dagsorden, skal den aktuelle tillitsvalgte orienteres om dette i eget møte av aktuell sjef, HTV eller VPR. Den tillitsvalgte kan skiftes ut dersom to tredjedeler av soldatene i det aktuelle utvalget eller allmøtet er enige om det Tillitsvalgte i straffe- og disiplinærsaker Tillitsvalgte skal i straffe- og disiplinærsaker være likestilt øvrige soldater, men ved misbruk av tillitsvervet i ulovlige eller refsbare handlinger kan det gis skjerpet reaksjon Behandling av personsaker Soldater som ønsker assistanse fra en tillitsvalgt i en personlig sak, skal ta saken opp med sjefen utenom utvalgene. Den tillitsvalgte kan deretter om nødvendig fremme saken for sjef på neste nivå Forhold til media Tillitsvalgte kan uttale seg til media gjennom sitt verv og på vegne av soldatene de representerer. Dette skal være innenfor den faglige rammen for TMOs arbeid, fastsatt av LK. Aktuell sjef og VPR skal på forhånd informeres om all kontakt med media. Tillitsvalgte skal ikke uttale seg utover sitt ansvarsområde. VPR er ansvarlig for å uttale seg på vegne av hele TMO. All kontakt med media fra VPR skal koordineres med sjef TMO Soldataksjonen Soldataksjonen er en holdningsskapende aksjon arrangert i regi av TMO. Tema og retningslinjer for aksjonen fastsettes av LS. Enhver tillitsvalgt skal aktivt støtte opp under 9

10 aksjonen. VPR er ansvarlig for iverksetting og gjennomføring av Soldataksjonen på sentralt plan. Aktuelle sjefer er i samarbeid med lokale tillitsvalgte ansvarlig for å følge opp iverksetting og gjennomføring på lokalt plan. 10

11 2 Opplæring og utdanning 2.1 Generelt VPR gir i samarbeid med Forsvarsstaben ut direktiver for opplæring og utdanning i TMO til tillitsvalgte, soldater og ansatte. VPR utarbeider det faglige innholdet i kurs for tillitsvalgte. Retningslinjer for TMO-kursene skal godkjennes av LS. Tillitsvalgte og tillitsmannsutvalg bør trekkes inn i annen informasjons- og utdanningsvirksomhet på tjenestestedet så langt det er praktisk mulig. 2.2 Opplæring om TMO Soldater og ansatte i Forsvaret skal ha hensiktsmessig opplæring om TMOs virke. Opplæring om TMO er et sjefsansvar. Generalinspektørene er ansvarlig for gjennomføringen i forsvarsgrenene. Snarest mulig etter innrykk til rekruttperiode og repetisjonstjeneste skal det gis opplæring om TMOs formål, tillitsmannsutvalgenes sammensetning, saksbehandling, saksområder og prosedyre for valg av tillitsvalgte. Denne opplæringen skal gi soldatene nødvendig grunnlag for å foreta valg av tillitsvalgte. Alle soldater skal informeres om Ombudsmannen for Forsvaret. Elever ved befalsskoler, krigsskoler og Forsvarets stabsskole skal gis tilstrekkelig kunnskap om TMOs formål, sammensetning og saksområder. 2.3 Utdanning av tillitsvalgte Nyvalgte tillitsvalgte skal snarest mulig etter valget gjennomføre TMO-kurs A. Nivå B- og C-tillitsvalgte skal også gjennomføre TMO-kurs B. Dette kurset skal være rettet mot tillitsvalgte som har oppfølging av andre tillitsvalgte. Avdelingssjef har ansvar for at de tillitsvalgte i avdelingen får TMO-kurs A. 11

12 3 Fellesbestemmelser for TMO-utvalgene 3.1 Generelt Ved alle avdelinger/tjenestesteder hvor det tjenestegjør soldater skal det etableres tillitsmannsutvalg. Aktuell sjef har ansvaret for at gjennomføringen virker i samsvar med bestemmelsene. Møteledelse skal veksle mellom ledelsen og de tillitsvalgte. I alle tillitsmannsutvalg bør flertallet av soldatene være representert ved sine tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal uansett være i flertall i forhold til ledelsens representanter. Aktuell sjef utpeker ledelsens eventuelle øvrige representanter i utvalgene. Tillitsmannsutvalgene skal lage egne rutiner for innkalling til møter, saksbehandling og saksgang for utvalgets virksomhet. Sakslisten skal normalt være tilgjengelig for utvalgets medlemmer senest en uke før møte avholdes. 3.2 Valg av tillitsvalgte Ved alle avdelinger/tjenestesteder hvor det tjenestegjør soldater skal det velges tillitsvalgte. Soldatene velger selv sine tillitsvalgte. Bruk av varatillitsvalgte bestemmes gjennom lokal TMO-struktur. Valgene skal skje på dagtid og organiseres slik at alle som skal delta får anledning til å stemme. Alle valg skjer ved alminnelig flertall, og er skriftlig. Foreligger det forslag på flere kandidater, og ingen av dem oppnår 50 prosent eller mer av stemmene, strykes den kandidat som har færrest stemmer. Deretter stemmes det på nytt inntil en tillitsvalgt er valgt. Får de gjenstående kandidatene like mange stemmer, foretas omvalg. Blir det likt stemmetall også ved omvalg, skal ny avstemming skje innen to arbeidsdager. Blir det også denne gangen stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Aktuell sjef har ansvaret for at navnene på de tillitsvalgte blir kunngjort for berørte avdelinger. Tillitsvalgte velges normalt for tjenesteperiodens varighet. 3.3 Forberedende møter for soldatene De tillitsvalgte skal ha anledning til å holde forberedende møter. Ledelsen skal kun være tilstede her dersom soldatene ønsker det. Det skal tilstrebes å holde forberedende møter på dagtid. Sjefen skal på anmodning stille tid og møterom til disposisjon. 3.4 Referat I alle utvalgsmøter skal referenten utarbeide referat som normalt omfatter: tid og sted for møtet hvem som var til stede og eventuelle forfall saksliste godkjenning av referat fra forrige møte utdrag av den enkelte sak forslag og forslagstillerens navn vedtak med eventuelle voteringsresultater 12

13 Leder av utvalget har ansvaret for at referatet blir kunngjort, og sørger for at kopi av møtereferatet sendes ut. 3.5 Deltagerkategorier i TMO-utvalg Delegater Delegater har tale-, forslags- og stemmerett Observatører Observatører har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett Gjester Gjester har verken tale-, forslags- eller stemmerett Ordstyrere Ordstyrere som ikke er delegater har talerett, men skal forholde seg nøytrale til sakene som er til behandling. 3.6 TMO-utvalg på tjenestesteder med soldater fra flere DIF-er På tjenestesteder med soldater fra flere DIF-er eller avdelinger skal alle tillitsvalgte ha møterett i TMO-utvalg som behandler saker angående utenomtjenestelige aktører ved tjenestestedet, samt interne leir- og baseforhold som påvirker den daglige tjenesten. 3.7 Internt kontrollorgan Ethvert TMO-utvalg har ansvaret for å føre tilsyn med saker behandlet i lavere TMOutvalg. Øverste utvalg er LK som fører tilsyn med LS. Tilsynet gjennomføres gjennom befaring på nivå opp til AU. Fra AU og oppover i organisasjonen gjennomføres tilsynet ved bruk av årsrapporter. VPR og HTV har møterett i alle underlagte TMO-utvalg. 13

14 4 TMO sentralt 4.1 Landskonferansen for TMO (LK) Generelt LK er TMOs høyeste organ. Her debatterer tillitsvalgte overordnede prinsipielle eller konkrete saker med representanter for Forsvarets ledelse og andre instanser som TMO samarbeider med. LK arrangeres hvert annet år. LK skal fastlegge de langsiktige linjene for virksomheten i TMO Deltakelse Delegater Representasjon til LK skal være så bred som mulig. Ledelsens representanter skal utgjøre en fjerdedel av det totale antallet delegater. Totalt antall delegater besluttes av LS i samarbeid med Forsvarsstaben. Delegater fra Forsvarets ledelse beordres av Forsvarsstaben. Tillitsvalgte som skal delta på LK velges av HU etter en fordelingsnøkkel som fastsettes av LS. Alle representanter i LS deltar som delegater i LK Observatører VPR, representanter fra Forsvarets ledelse, Forsvarsdepartementet og Ombudsmannen/Ombudsmannsnemda for Forsvaret deltar på LK som observatører. LS kan også invitere andre til å være observatører Gjester VPR har fullmakt til å invitere gjester til LK Økonomi Alle utgifter i forbindelse med deltagelse på LK for delegater, observatører og gjester betales av den enkelte hjemmeavdeling. Sjef TMO kan godkjenne at enkelte inviterte gjesters deltakelse betales av VPR Forberedelse til Landskonferansen LS er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av LK på vegne av Forsvarsstaben. Dette innebærer blant annet følgende: møteledelse program saksliste arbeidsordning samarbeid med vertsavdeling LS er i samarbeid med Forsvarsstaben ansvarlig for å sende ut innkalling og agenda for LK. Dette sendes ut etter tidsskjema bestemt av LS. Sakspapirene skal i alle tilfeller være sendt til delegatene senest tre uker før LK. LS er ansvarlig for å utarbeide periodens beretning, forslag til Vernepliktsprogram og annet som skal fremlegges til LK. 14

15 VPR i samarbeid med Forsvarsstaben sender ut retningslinjer som regulerer gjennomføringen av konferansen Innsending av forslag Soldater og ansatte kan fremme begrunnede forslag til saker som skal behandles av LK. LS avgjør med alminnelig flertall hvilke saker som skal fremlegges for LK, etter at Forsvarsstaben har tatt standpunkt til hvilke saker som eventuelt faller utenfor TMOs virkeområde. VPR redigerer og samordner forslagene før endelig saksliste sendes ut Gjennomføring Generelt På LKs første dag skal de tillitsvalgte og ledelsens delegater gis anledning til å holde et separat og forberedende møte. Forberedende møter er ikke åpne for media. VPR har ansvar for all kontakt mot media Behandling av saker LS fastsetter hvordan LK skal gjennomføres. Dette innebærer blant annet følgende: behov for inndeling i fagkomiteer prosedyrer for plenumsdebatten behov for orientering om spesielle saker LK treffer vedtak ved alminnelig flertall. Avstemmingen må være skriftlig dersom minst en fjerdedel av delegatene krever det. LK er beslutningsdyktig dersom mer enn 50 prosent av delegatene er møtt frem, under forutsetning av at ledelsens representanter ikke overstiger en fjerdedel av det totale antallet delegater som er møtt frem. Dersom ledelsens representanter overstiger en fjerdedel av det totale antallet delegater som er møtt frem, avgjøres det ved loddtrekning hvilke av disse som må fratre for å få forholdet korrekt Vernepliktsprogrammet LK behandler og vedtar innholdet i Vernepliktsprogrammet. Vernepliktsprogrammet skal inneholde prinsipielle og konkrete synspunkter og saker for TMO, og skal gjelde for ordningen frem til neste LK. LK kan velge å gjøre en prioritering av synspunktene og sakene i Vernepliktsprogrammet. 4.2 Landsstyret for TMO (LS) LS med VPR utgjør det utøvende nivået i den sentrale delen av TMO på vegne av Forsvarsstaben. LS er TMOs samarbeidsorgan på det sentrale plan i tiden mellom LK. VPR er sekretariat under LS Sammensetning Delegater Delegatene til LS settes sammen på følgende måte: Ledelsen: generalinspektørene utpeker hver sin delegat som sin representant Forsvarsstaben, Vernepliktsverket og Forsvarets Sanitet utpeker hver sin delegat Soldater: 15

16 HU velger tjenestegjørende delegat(er) etter følgende fordelingsnøkkel: soldater tilsvarer en delegat soldater tilsvarer to delegater soldater tilsvarer tre delegater 3000 eller flere soldater tilsvarer fire delegater Det velges en felles delegat som representerer hver DIF med under hundre soldater. Delegaten som representerer DIF-er med under 100 soldater velges av og blant HTV-ene i de respektive DIF-ene. Disse HTV-ene skal ha møte i forkant av hvert LS for å gjennomgå saksdokumenter. VPR, i samarbeid med fellesdelegaten, er ansvarlig for å kalle inn til disse møtene Observatører Faste observatører er Forsvarsdepartementet og Ombudsmannen for Forsvaret. LS kan også gi observatørstatus til andre Gjester VPR har fullmakt til å invitere gjester til LS Etablering Sjef TMO leder møtet, med mindre LS bestemmer noe annet. Administrativ koordinator i VPR er referent Møtevirksomhet LS avholdes minst 4 ganger i året. LS bestemmer tidspunkt og møtested. LS skal normalt ha mottatt sakspapirene senest fem uker før møtet. LS kan beslutte å avvise behandling av saker som er meldt inn for sent Oppgaver LS skal: videreføre arbeidet med saker som er reist av LK vedta en årlig handlingsplan for VPR, herunder budsjettforslag behandle saker som er tatt opp av HU fastsette arbeidsoppgaver og føre tilsyn med virksomheten til VPR etter anmodning foreslå representanter til styrer, råd og utvalg oppnevne valgkomité for valg av nytt VPR gi tilrådinger i saker forelagt av Forsvarsdepartementet eller Forsvarsstaben, og selv reise forslag overfor disse behandle VPRs årsberetning for inneværende TMO-år planlegge og gjennomføre LK på vegne av Forsvarsstaben planlegge og gjennomføre Soldataksjonen Behandling av saker LS treffer vedtak ved alminnelig flertall. Avstemmingen må være skriftlig dersom minst en fjerdedel av delegatene krever det. LS er beslutningsdyktig dersom mer enn 50 prosent av delegatene er møtt frem, under forutsetning av ledelsens representanter ikke overstiger 50 prosent av det 16

17 totale antallet delegater som er møtt frem. Dersom ledelsens representanter overstiger 50 prosent av det totale antallet delegater som er møtt frem, avgjøres det ved loddtrekning hvilke av disse som må fratre for å få forholdet korrekt. 4.3 Vernepliktsrådet Sammensetning VPR består av: fem landstillitsvalgte en tilsatt sjef TMO en tilsatt administrativ koordinator Etablering Det skal gjennomføres en overlappingsperiode mellom avtroppende og påtroppende landstillitsvalgte i minimum fire uker frem til de tiltrer sine verv 1. juli hvert år Oppgaver VPRs oppgaver er å: være sekretariat for LS være nærmeste bindeledd mellom TMO og Forsvarets ledelse ha kontakt med og følge opp all virksomhet i TMO følge opp saker som er vedtatt i LK og LS representere TMO i råd og utvalg gjennomføre kurs- og møtevirksomhet utarbeide årsberetning for inneværende TMO-år for behandling i LS VPR utarbeider en handlingsplan og budsjettforslag for kommende TMO-år, som skal godkjennes av LS Valg av landstillitsvalgte Valg av VPR foretas av LS. LS oppnevner en valgkomité på fem representanter, der minst to ikke er medlem av LS. VPR skal ha ett medlem i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer kan ikke selv stille til valg. Valgkomiteen arbeider etter instruks gitt av LS. De fem landstillitsvalgte skal velges ut fra egnethet. Fordeling på forsvarsgrener kan vektlegges dersom to kandidater ellers står likt. Valgperioden er ett år med mulighet for gjenvalg. Maksimal funksjonstid er tre år. Det stilles krav om sikkerhetsklarering. Ethvert TMO-utvalg og alle soldater kan fremme begrunnede forslag til kandidater til valgkomiteen. Dette skal skje innen en tidsfrist fastsatt av valgkomiteen. Valgkomiteen skal blant disse innstille fem valgbare kandidater. Alle soldater som er inne til tjeneste på eller etter valgdagen, alle soldater som har ordinær dimisjonsdato i valgåret, samt alle tillitsvalgte i TMO, er valgbare til VPR. Sjef TMO kan foreslå utskifting av landstillitsvalgte for LS. En landtillitsvalgt kan skiftes ut dersom 2/3 av soldatenes representanter i LS er enige om det Prosedyre for valget Valget av VPR skal foregå i en og samme tidsperiode, det vil si at det ikke skal være pauser mellom de forskjellige punktene i prosessen. Valget skal skje på følgende måte: 17

18 Valgkomiteens leder legger frem komiteens innstilling. Den skal inneholde navnene på de fem innstilte, samt en grundig begrunnelse for hvorfor disse er innstilt. De fem innstilte får mulighet til å fremme sitt kandidatur Eventuelle kandidater som ønsker å fremme sitt kandidatur som benkeforslag får muligheten til det, men gjennom en delegat i LS LS velger fem landstillitsvalgte. Valget skjer ved alminnelig flertall og er skriftlig. Foreligger det forslag på flere enn fem kandidater, og en eller flere ikke oppnår 50 prosent eller mer av stemmene, strykes den kandidaten som har færrest stemmer. Deretter stemmes det på nytt inntil de fem landstillitsvalgte er valgt. Får de gjenstående kandidatene like mange stemmer, foretas omvalg. Blir det likt stemmetall også ved omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning. 18

19 5 TMO på DIF-nivå 5.1 Hovedutvalg Ved alle DIF-ene hvor det tjenestegjør soldater, opprettes et HU som ledes av DIF-sjef. Ved de DIF-er som ikke har noe AU er det HU sitt ansvar å beslutte TMO-struktur i DIF og eventuelle underliggende avdelinger. Denne må være innenfor rammene av TMOreglementet. TMO-strukturen skal være nedfelt skriftlig, og kan revideres ved behov. HTV skal snarest mulig etter nyvalg sende en oversikt over alle nivå B-tillitsvalgte i sin DIF til VPR Sammensetning Følgende er delegater til HU: Sjef DIF Οffiser(er) utpekt av sjefen HTV ATV fra hvert AU innenfor DIF-en Ved de DIF-er som ikke har AU, skal tillitsvalgte fra eventuelle underavdelinger stille i HU. DIF-sjef er utvalgets leder. Utvalget velger sin referent Møtevirksomhet HU holder møte så ofte sjefen finner det nødvendig, eller når HTV fremmer ønske om det. Det skal minimum avholdes møte i HU i forkant av hvert møte i LS. Etter ønske fra sjefen eller de tillitsvalgte kan det innkalles personell som har saksopplysninger i saker som skal behandles. Disse har status som observatører Avgjørelsesmyndighet HU skal i hovedsak behandle saker innenfor følgende områder: saker av felles interesse innenfor DIF-en som er innenfor TMOs virkeområde høringsinstans på saker fra LS fremme og behandle saker til LK fremme og behandle saker til LS gjensidig informasjon om tjenesten valg av HTV valg av eventuelle delegater til LS utover HTV saker reist av underutvalg fastsette HTVs stillingsbeskrivelse utarbeide årsrapport om utvalgets aktivitet for kalenderåret I saker som reises av de tillitsvalgte, og hvor sjefen ikke kan imøtekomme de tillitsvalgtes ønske og krav, skal sjefen begrunne sitt standpunkt. Hvis et flertall i utvalget mener at sjefen ikke har begrunnet sin avgjørelse på en tilfredsstillende måte, kan saken bringes frem for VPR. VPR vil vurdere saken, og kan fremme den for Forsvarsstaben ved behov. Forsvarsstaben kan avgjøre saken Behandling av saker HU treffer vedtak ved alminnelig flertall. Avstemmingen må være skriftlig dersom minst en fjerdedel av delegatene krever det. HU er beslutningsdyktig dersom mer enn 50 prosent av delegatene er møtt frem, 19

20 under forutsetning av ledelsens representanter ikke overstiger 50 prosent av det totale antallet delegater som er møtt frem. Dersom ledelsens representanter overstiger 50 prosent av det totale antallet delegater som er møtt frem, avgjøres det ved loddtrekning hvilke av disse som må fratre for å få forholdet korrekt. 5.2 Hovedtillitsvalgt Ansvar og gjøremål HTVs ansvar og gjøremål: bindeledd mellom soldatene og DIF-ens ledelse forberede saker soldatene ønsker å ta opp i HU følge opp saker som blir vedtatt i HU representant i LS i henhold til punkt besøke/visitere underavdelinger i egen DIF delta i undervisningen ved TMO-kurs i egen DIF verneombud for soldatene soldatenes representant i arbeidsmiljøutvalg HTV følger instruks gitt i vedlegg til TMO-reglementet samt eventuelt lokal tilleggsinstruks Arbeidsforhold Sjef DIF har ansvar for å legge til rette for ivaretakelse av vervet ved DIF-en og i forbindelse med reiser og kontakt med ulike avdelinger. Det skal settes av midler til reiser for tillitsvalgte. HTV skal i sin tjeneste organisatorisk og geografisk knyttes til DIF-ens stab. Unntak fra dette kan gjøres dersom det hindrer et effektivt TMO-arbeid Valg av Hovedtillitsvalgt Det skal velges en HTV i hver DIF med soldater. Alle soldater som er inne til tjeneste på eller etter valgdagen, alle soldater som har ordinær dimisjonsdato i valgåret og andre tillitsvalgte i TMO innen DIF-en kan stille til valg som HTV. Det stilles krav om sikkerhetsklarering. De tillitsvalgte i HU velger HTV. Det skal gjennomføres en overlappingsperiode mellom avtroppende og påtroppende HTV. Overlappingsperioden skal være minimum tre-fire uker. Valg av HTV på nivå B kan skje under rekruttperioden. Ved valg av HTV på nivå C skal HU oppnevne en valgkomité på tre representanter, der minst én ikke er medlem av HU. Valgkomiteens medlemmer kan ikke selv stille til valg. Valgkomiteen arbeider etter instruks gitt av HU. HTV på nivå C velges for ett år av gangen, og kan sitte maksimalt i to år. Valg av HTV på nivå C skal foregå etter valg av VPR. 20

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud

Vedlegg 5. Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud Vedlegg 5 Organisering av arbeidsmiljøutvalg og verneombud 1 Innledning Organiseringen av verneapparatet skal tilpasses 3-3 og kapittel 6 og 7 til AML på alle nivå i Forsvaret. Dette er ivaretatt i virksomheten

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter.

A. Medlemmer: Medlemskap i faggruppen er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig fastsetter. Vedtekter for NSFs faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus Vedtatt på GF 8. mai 2012 (Etter NSFs mal vedtatt på Landsmøte 2011) 1 Navn Faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus,

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten.

c. å arbeide for gode vilkår for medisinsk ledelse i institusjonshelsetjenesten. Forslag til vedtektsendringer til behandling 15.4.2015: VEDTEKTER FOR NORSK OVERLEGEFORENING Foreningen er av landsstyret i Dnlf godkjent som yrkesforening. Vedtektene er fastsatt av landsrådet 15.04.2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum

VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum VEDTEKTER FOR Adopsjonsforum Vedtatt 01.06.1970, med endringer vedtatt 18.10.1971, 6.10.1975, 25.10.1976, 31.3.1979, 26.3.1982, 9.4.1983, 7.4.1984, 9.4.1988, 13.4.1991, 17.4.1993, 16.4.1994, 20.4.1996,

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE Saksnr.: 022-200803939-1 REGLEMENT FOR UNGDOMMENS BYSTYRE BERGEN KOMMUNE 1 - Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet

Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet Innhold Kapittel 1. Fellesregler... 2 1.1 Valg eller oppnevning av medlemmer og varamedlemmer... 2 1.2 Funksjonstid... 2 1.3 Innkalling til og gjennomføring

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer.

B. Æresmedlemmer: Medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det, kan av landsgruppens styre utnevnes til æresmedlemmer. VEDTEKTER Vedtatt Generalforsamling 1.9.2000 Endringer vedtatt Generalforsamling 21.10.2004 Endringer vedtatt Generalforsamling 20.10.05 Endringer vedtatt Generalforsamling 19.10.06 Endringer vedtatt GF

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016

VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 VEDTEKTER FOR NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI (NOR) Sist endret av faggruppens styre 2.mars 2016 1 Formål Faggruppe NOR skal bidra til å oppfylle NFFs formål i samsvar med forbundets

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Reglement for Ungdommens bystyre

Reglement for Ungdommens bystyre Fagområde: Administrasjon Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2009-00133.09 Rev. dato: 181213 Side 1 av 6 Reglement for Ungdommens bystyre Formålet med Ungdommens bystyre Ungdommens bystyre bygger på

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

VEDTEKTER FOR NSFLIS

VEDTEKTER FOR NSFLIS VEDTEKTER FOR NSFLIS 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere, forkortet NSFLIS. 2 Medlemskap og medlemsrettigheter A. Medlemmer: Medlemskap i NSFLIS er åpent for medlemmer i

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 9. mai 2017. KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS)

Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) Vedtekter for Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS) 1 Navn Norsk Selskap for Sykepleieforskning, NSF (NSFS). Det engelske navnet er Norwegian Nursing Research Society in Norwegian Nurses Organisation.

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer