- Kvalitet i feltforsøk med plantevernmiddel- Jan Netland Bioforsk Plantehelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Kvalitet i feltforsøk med plantevernmiddel- Jan Netland Bioforsk Plantehelse"

Transkript

1 Kurs i forsøksarbeid 18 september Kvalitet i feltforsøk med plantevernmiddel- Jan Netland Bioforsk Plantehelse

2 Kvalitetstandarder ved gjennomføring av (felt)forsøk GLP: Good laboratory practice GEP: Good Experimental Practice God Effektivitets Prøving ARM: Agricultural Research Management. Dataprogram laga som hjelp til å samle, analysere og rapportere data fra feltforsøk, i denne samanhengen for utprøving av plantevernmiddel.

3 Kva er GLP? God laboratoriepraksis GLP er et kvalitetssikringssystem som beskriver retningslinjer for: Planlegging Gjennomføring Registrering Overvåking Rapportering Arkivering av forsøk som undersøker kjemikaliers virkning på helse og miljø i lab, veksthus og i felt. Kortvarige forsøk (dager) Langvarige forsøk (måneder)

4 Godkjenning av et system Tildeling av GLP-status innebærer godkjenning av et system, og ikke forhåndsgodkjenning av enkeltforsøk/metoder som utføres ved å benytte dette systemet. GLP-prinsippene gitt i: OECDs Principles for Good Laboratory Practice På norsk i: NA Dok. 54: OECD Prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP) Det er også utarbeida GLP-krav for feltstudier (NA-rapport: Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid)

5 Den norske GLP-ordningen Oppretta i 1993 Inspeksjonsmyndighet: Norsk Akkreditering (NA) Norsk Akkreditering akkrediterer bl.a. prøvingslaboratorier og gir GLP-godkjenning til laboratorier som hevder de arbeider etter GLPprinsippene. NA utfører inspeksjon hvert 2. år.

6 Myndighetspålagt ordning GLP er en myndighetspålagt ordning. Følgende regulerende myndigheter kan kreve at et laboratorium som undersøker kjemikaliers skadevirkning på helse og miljø skal være registrert i Norsk Akkrediterings GLP-register: Regulerende myndighet Myndighetsområde Statens legemiddelverk Statens forurensningstilsyn Mattilsynet Legemidler Industrikjemikalier Plantevernmidler Tilsetningsstoffer i matvarer og fór Kosmetikk

7 Elementer i GLP-systemet Arkivering Prosedyrer og metoder Kvalitetssikringsenhet Lokaler, arealer Forsøksmedarbeidere Utstyr Forsøksleder FORSØKSPLAN Testsubstans Oppdragsgiver GLP ledelse Testsystem Endringer og avvik

8 Gangen i et GLP-forsøk Forsøksleder Kjemikalie som skal testes Forsøksplan Utføre forsøk Sluttrapport Arkivering GLP ledelse Prosedyrer Personell Lokaler og Utstyr Kvalitetssikringsenhet

9 Oppsummering God laboratoriepraksis er kvalitetssikring av eit system Krev sporbarhet og kommunikasjonslinjer Eigen kvalitetssikringseining Myndighetspålagt ordning

10 GLP og plantevernmiddel-forsøk Ikkje krav om GLP-standard ved effektivtets- og selektivtetsforsøk, heller ikkje i den siste EU-forordninga. Restanalyser GLP/akkrediteringskrav til analyselaboratoriet Krav om GLP-standard også på feltdelen: Litt uklart i direktiv 545/2011 som viser til 2004/10/EF, men: dette er alt gjort gjeldande i praksis i våre naboland (Finland, Danmark og Sverige). Utfordring for kulturar/bruksmåtar med off-label godkjenning («bruksområder av mindre betydning» i det nye EU-direktivet).

11 Kva gjer vi i Norge? Gjensidig godkjenning Byte eller kjøpe restanalyser i naboland Bygge opp system for å gjennomføre GLP-forsøk?

12 GEP=Good Experimental Practice GEP=God Effektivitets Prøving All prøving av plantevernmiddel som skal brukast som dokumentasjon for ny eller endra etikett skal utførast etter GEP-krav. I praksis også for off-label godkjenning Mange element i GEP-standarden blir brukt i plantevernforsøk også med ikkje-kjemiske og integrerte metodar Bioforsk Plantehelse er av Mattilsynet pålagt å tilpasse seg. Rammen er gitt i EU-direktiv 93/71(1107/2009) som viser til EPPO-retningslinjene Kan ikke kjøpe ferdig opplegg Kan og må tilpasses for de ulike land Bioforsk Plantehelse fikk GEP-sertifikat GEP er ein light-versjon av GLP

13 Gangen i eit GEP-forsøk Forsøksleiar NLR-enhet Kjemikalie som skal testast Forsøksplan Utføre forsøk Sluttrapport Arkivering Prosedyrer Personell Lokaler og Utstyr

14 Organisering av GEP-godkjenningen i Norge Forskrift om plantevernmidler Mattilsynet (Referansegruppa) GEPenhet/sekretariat Godkjenningsgruppa (UMB) Bioforsk Plantehelse (Skog og Landskap) Rådgivingsenhetene Forskningssentrene

15 Godkjenningsgruppa: Mattilsynet (Leder av GEPenheten) Mattilsynet (sekretær) Bioforsk Plantehelse GEP-gruppa ved Bioforsk Plantehelse: Kirsten Semb Tørresen Leder og faglig ansvarlig for ugrassiden Under endring Under endring Kjell Wærnhus Representant for Seksjon plantesjukdommer Representant for seksjon skadedyr Representant for forskningsteknikerne

16 SF er =Standardforskrifter Kva med generelle retningslinjer?

17 Retningslinjer for gjennomføring av feltforsøk Generelle retningslinjer Grovfôrvekster Engfrøavl Frukt og bær Grønnsaker og urter på friland Korn og oljevekster Potet

18 SF 001 Oversikt over standardforskrifter SF nr: Område: Forskrifter Fysisk ramme, eks vekter:sf Plantevernmidler, eks lagring: SF Planlegging av forsøk Anlegg, sprøyting, gassing, beising Registrering av resultat, uttak av restanalyser Beregning, rapportskriving, arkivering Pr er det 56 SF er Hver SF har sitt versjons nr: Eks: Ved revidering vil versjonsnr. endres. Nye ettersendes på mail.

19 Fram til nå er siste offisielle versjon fra Pr. i dag ny versjon (ikke offisiell)

20 Prosedyre forsøk Planlegging, oppveiing Mottak av materiale Feltplassering Utstikking av felt Behandling/sprøyting Registrering Høsting Uttak av prøver Innsending av prøver og registreringer Kontroll, punsjing, beregning og statistikk Rapportering

21 Bruk av GEP-permen Les og gjennomfør standardforskriftene som blir oppgitt i forsøksplanen Permen skal vere tilgjengeleg Legge ut SF ene elektronisk? (WWW.feltforsøk.no)

22 Hva kreves for å være med på GEP? Tilfredsstillende lokaler og utstyr Forsøkssprøyte Høstemaskiner Justerte vekter Tørkemuligheter Kurs med demonstrasjon Det kreves ikke eksamen, men sprøytesertifikat Gjennomført sprøyting under inspeksjon. Gir råd etterfølgt av ny inspeksjon (ikke absolutt krav) Nøyaktighet med gjennomføringen Nøyaktighet med utfylling av alle spørsmål Avtale om gjennomføring og frister

23 Samarbeidsavtale blir inngått med hver rådgivingsenhet Som krav stilles at en person som har sprøytesertifikat (autorisasjonskurs) og som har vært med på kurs, foretar sprøytingen

24 Gamle samarbeidsavtaler gjelder fortsatt!

25 Institusjonar som er med i GEP-ordninga Institusjon Antall med Bioforsk Plantehelse Forskingssentra mm Rådgivingsenhet 26 Sum 1 7

26 Korleis utviklar og forbetrar vi GEP-ordninga framover GEP er ei nasjonal ordning med nasjonale godkjenningsinstanser. Desse må tre i funksjon Harmonisering med ordningane i nordisk-baltisk sone Bli attraktive for firmane til å utføre godkjenningsforsøk Våre forsøk kan inkluderast i godkjenningsdokumenta Innføre software-standarden ARM Kvaliteten i alle ledd må vurderast og evt. forbedrast Økonomi/finansiering må sikrast!!!

27 Kva er ARM? Eit kommersielt software program som er laga for å administrere feltforsøk i landbruket, spesielt plantevernmiddel forsøk Laga for å samle, analysere og rapportere data fra feltforsøk Lagar forsøksplanar og datafiler Summerer resultat Enkelt forsøk Over mange forsøk Lager grafer Kan eksportere data til andre program (Word, Excel og statistikk program

28 Kvifor velje ARM Ein strategi for å harmonisere våre plantevernmiddelforsøk med standard i Nordisk/Baltisk sone ARM er blitt ein standard for plantevernmiddelfirmaene Skal vi konkurrere om middelprøvingsoppdrag fra firmaene må vi tilpasse oss denne standarden Dei aller fleste aktørane på dette markedet. (Århus universitet, MTT, plantevern institutt i Baltikum, Agro Lab, HS Malmöhus ) Forsøk som skal ligge til grunn for at næringa skal ha tillit til data for «off-label» bruk kan ikkje ha dårlegare standard Skal vi forventa å «få/bytte» data med nabolanda våre, må vi ha tilsvarande standard Viktig for Bioforsk/NLR å ha eigne forsøk av god kvalitet for å kunna lage gode strategiar for integrert plantevern

29 Kva gjer Bioforsk Plantehelse Kjøpt inn lisensar til seksjonane (Ugras, Plantesjukdommer og Skadedyr Kjørt første runde med opplæring Vi planlegg å legga inn ein forøksserie fra i år for å demonstrere korleis ARM er i bruk før neste års planar skal leggjast. Gjennomføra eit antall forsøk ved bruk av ARM i 2013

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser...

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser... NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: PBH 5.01 11.12.2014 Dok.id.: Krav/Requirement Sidenr: Side 1 av 14 God laboratoriepraksis

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005

FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 ÅRSRAPPORT 2005 FORSØKSDYRUTVALGET, ÅRSRAPPORT FOR 2005 SAMMENSETNING Utvalget skal bestå av syv faste medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av Mattilsynet, vanligvis for fire år av gangen.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering 1 Innledning Krav til ståltau for taubaner og kabelbaner

Detaljer

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner

NA Dok. 9 Veiledning til akkrediteringsvilkår for laboratorier og prøvetakingsorganisasjoner Norsk akkreditering NA Dok. 9: Veiledning til akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: RKN Versjon: 6.01 Guideline/Veiledning Gjelder fra: 01.04.2011 Sidenr: 1 av 12 NA Dok. 9 Veiledning

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle

Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle Forvaltningsrevisjonsrapport 2003 Skolenes organisering av spesialundervisning og tilrettelagt undervisning i forhold til tilpasset opplæring for alle November 2003 SKOLENES ORGANISERING AV SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Dokument 5757 "ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT" Ver... Side 1 av 31

Dokument 5757 ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT Ver... Side 1 av 31 Dokument 5757 "ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT" Ver... Side 1 av 31 ALM-; Kvalitetshåndboken til Avdeling for Laboratoriemedisin, HNT Forfatter: Sissel Moksnes Hegdal,

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler

Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Bruk av Flerfasema ler som Fiskal Ma ler Driftserfaring fra Trym feltet v/ Bjarne Syre, DONG E&P Norge BAKGRUNN Trym feltet er lokalisert sør i Nordsjøen på grensen mot Danmark og ble påvist i 1990. Feltet

Detaljer

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan

SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS Samarbeidsgruppen av sertifiseringsorgan SGS NORM FOR OPPLÆRINGSVIRKSOMHET Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift AT best.nr. 703 10-3, skal være sertifisert

Detaljer