9Basiskompetanse i arbeidslivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9Basiskompetanse i arbeidslivet"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Hovedfunn 75 prosent av søknadene i 2013 den høyeste andelen i ordningens historie ble innvilget. Kombinasjonskurs med lesing, skriving og data er mest utbredt. Nesten halvparten av deltakerne på BKA-kurs har yrkesfaglig videregående eller grunnskole som høyeste utdanning. Over 80 prosent av deltakerne på rene lese- og skrivekurs var minoritetsspråklige.

2 kap 9 2 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 9.1 Tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) BKA skal stimulere virksomheter til å gi ansatte opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne- og dataferdigheter. Fra 2014 støtter ordningen også opplæring i muntlige ferdigheter. BKA ble opprettet som et program i På grunn av økende etterspørsel og gode erfaringer fra gjennomførte prosjekter, ble det i 2011 en permanent ordning. Det er Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som forvalter ordningen. Ordningen har vokst mye siden den ble startet. I 2006 ble det tildelt 14,5 millioner kroner fordelt på 65 prosjekter. Siden 2012 har det blitt tildelt i overkant av 100 millioner kroner i året fordelt på flere hundre prosjekter. I tillegg til de årlige utlysningene av midler har Vox gjennomført flere mindre satsinger og enkelte samarbeidsprosjekter med Nav. Ingen slike satsinger eller samarbeidsprosjekter ble imidlertid gjennomført i Når det gjelder søknads- og tildelingsstatistikk for tidligere år, er denne typen satsinger og samarbeidsprosjekter utelatt i statistikken som er beskrevet under. Den er imidlertid inkludert i deltakerstatistikken, der vi ikke skiller mellom deltakere som har deltatt på kurs som har vært en del av særskilte satsinger, og de som har deltatt på kurs finansiert gjennom den ordinære utlysningen. Som en del av Vox forvaltning av BKA samler vi informasjon fra søknadene og prosjektene i en database. Det er denne databasen tallene i dette kapittelet er hentet fra. Uttrekket er gjort den 13. august Hovedfokuset i dette kapittelet er tildelingen som skjedde i Der det er relevant, vil vi også trekke inn tidligere års tildelinger. Se faktaboks for informasjon om utlysningen av midler for i BKA-utlysningen i 2014 Søknadsfristen for den ordinære utlysningen i 2014 var 7. november I denne søknadsrunden kom det inn 388 søknader, med et samlet søknadsbeløp på 139 millioner kroner. 325 søknader 84 prosent ble innvilget. Det samlede innvilgede beløpet var 104 millioner kroner, hvilket tilsvarer kroner i gjennomsnitt per søknad. Som ved de to forrige utlysningene var det mulig å søke på standardiserte BKA-kurs, med forhåndsbestemte ferdighet- og timekombinasjoner. 84 prosent av søkerne søkte på et av de standardiserte kursene, mens 16 prosent hadde egendefinerte kursopplegg. I 2014 ble det for første gang mulig å søke om midler til opplæring i grunnleggende muntlige ferdigheter, i kombinasjon med andre grunnleggende ferdigheter. Midlene ble gjort tilgjengelige i en egen utlysning, med søknadsfrist 10. april Vox mottok totalt 189 søknader, med et samlet søknadsbeløp på 42 millioner kroner. 172 søknader 91 prosent ble innvilget. Det samlede innvilgede beløpet var 36 millioner kroner, hvilket tilsvarer kroner i gjennomsnitt per søknad. Opplæring i muntlige ferdigheter er inkludert i den ordinære BKA-utlysningen for 2015.

3 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 3 kap Søknader og tildelinger Over fire hundre søknader for tredje år på rad I 2013 mottok Vox totalt 461 søknader. Dette er en nedgang på sju prosent fra toppåret Samtidig er det det nest høyeste antallet søknader i BKAs historie, og 176 prosent flere enn i Av de 461 søknadene ble prosent innvilget. Dette er en økning på to prosent fra 2012, og den høyeste andelen innvilgede søknader så langt. På grunn av manglende midler var det enkelte kvalifiserte søknader som ikke ble innvilget i de første årene til ordningen. I de tre første årene, fra 2006 fram til 2008, ble bare 30 til 40 prosent av søknadene innvilget. I takt med økte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, og dessuten en økende kvalitet på søknadene, har imidlertid andelen innvilgede søknader økt betraktelig. Andelen innvilgede søknader steg til omtrent 60 prosent i perioden fra 2009 til I 2012 ble 73 prosent alle kvalifiserte søknader innvilget. Det samme var tilfellet i At alle kvalifiserte søknader har blitt innvilget de to siste årene, skyldes i hovedsak økte bevilgninger. Samtidig har lavere søknadsbeløp enn tidligere også vært avgjørende. Tabell 1 viser utviklingen i antallet søknader og innvilgede søknader for perioden 2006 til Den viser også andelen søknader som er innvilget disse årene. Tabell 1 Søknader, totalt og innvilgede, fordelt på år *. Antall og prosent. År Søknader totalt Søknader innvilget Andel innvilgede søknader % % % 2009* % 2010* % 2011* % % % * Noen år har ordinære søknader blitt innvilget som særskilte satsinger. Disse er ikke telt med blant de ordinære søknadene. Dette gjelder én søknad i 2011, fire søknader i 2010, og tre søknader i 2009.

4 kap 9 4 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) i Kurstypene i BKA Fra og med 2012 har det vært mulig å søke om standardiserte kurs i BKA. Disse baserer seg på faglige vurderinger av timetall og gruppestørrelse. De standardiserte kursene i 2013 var som følger: Type kurs Tilskudd per kurs A 50 timer lesing/skriving kr B 100 timer lesing/skriving kr C 50 timer regning kr D 30 timer data kr E 80 timer lesing/skriving (50t) og data (30t) kr F 80 timer regning (50t) og data (30t) kr G 130 timer lesing/skriving (100t) og data (30t) kr H 130 timer lesing/skriving (50t), regning (50t) og data (30t) kr Gruppestørrelsen i disse kursene er satt til ti deltakere. I 2013 gjaldt 75 prosent av søknadene tilskudd til standardiserte kurs, mens 25 prosent av søknadene gjaldt egendefinerte kurs En halv milliard BKA-kroner tildelt siden 2006 Fra 2006 til 2011 steg det årlige søknadsbeløpet kraftig. Beløpet mer enn doblet seg, fra 85,5 til 193,8 millioner kroner. Siden 2011 har det vært en utflating, og søknadsbeløpet har sunket noe, både i 2012 og i I 2013 ble det søkt om 182,7 millioner kroner, hvorav 104,3 millioner kroner ble innvilget. Dette er noe mindre enn i Totalsummen som ble tildelt, var også for første gang lavere enn hva den var det foregående året (se figur 1). Fram til og med 2013 har totalt 496,5 millioner kroner blitt tildelt. Figur 1 Samlet søknadsbeløp og tildelt beløp, fordelt på år *. Millioner kroner ,8 188,4 182,7 163,6 85,5 120,5 120, ,3 91,2 78,2 77,7 53,1 14, , Søknadsbeløp Tildelt beløp * Søknadsbeløpene for ordinære søknader innvilget som særskilte satsinger, er ikke regnet med blant de ordinære søknadene (se også note til tabell 1): 2011: Opprinnelig søknadsbeløp var 196,6 millioner kroner. 2010: Opprinnelig søknadsbeløp var 168,3 millioner kroner. 2009: Opprinnelig søknadsbeløp var 122,6 millioner kroner. Det gjennomsnittlige søknadsbeløpet i 2013 var kroner (se figur 2). Dette er under gjennomsnittet for alle årene, men samtidig en liten økning siden Den sterke nedgangen

5 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 5 kap 9 fra 2011 til 2012 henger delvis sammen med innføringen av de standardiserte kursene med faste satser i 2012 (se faktaboks). Det gjennomsnittlige søknadsbeløpet på de standardiserte kursene i 2013 var kroner. For de egendefinerte kursene var det kroner. Dette er en del høyere enn i 2012, da det gjennomsnittlige søknadsbeløpet på egendefinerte kurs var kroner. Figur 2 Gjennomsnittlig ønsket og tildelt beløp, fordelt på år *. Kroner (rundet av til nærmeste tusen) Gjennomsnittlig ønsket beløp per søknad Gjennomsnittlig tildelt beløp per søknad * Søknadsbeløpene for ordinære søknader innvilget som særskilte satsinger, er ikke telt med blant de ordinære søknadene (se også note til tabell 1): 2011: Opprinnelig gjennomsnittlig søknadsbeløp var kroner. 2010: Opprinnelig gjennomsnittlig søknadsbeløp var kroner. 2009: Opprinnelig gjennomsnittlig søknadsbeløp var kroner. Med unntak av fra 2006 til 2007 har forskjellen mellom gjennomsnittlig ønsket og tildelt beløp endret seg noenlunde i takt fra år til år. Gjennomsnittstildelingen per søknad var i 2013 på kroner. Dette er kroner mer enn i For søknadene som gjaldt standardkurs, var gjennomsnittsbeløpet kroner. For de egendefinerte var det kroner. Den store økningen i søknadsbeløp og innvilget beløp i løpet av ordningens første år hang sammen med at det fra 2008 ble mulig å søke om å få dekket deler av vikarutgifter. I tillegg ble det ble vanligere å gjennomføre kombinasjonskurs med opplæring i flere ferdigheter, noe som er mer tid- og kostnadskrevende enn kurs i bare én ferdighet Søknader med opplæring i flere ferdigheter oftest innvilget Blant de tre forskjellige ferdighetene er data den som går igjen i flest søknader (se figur 3). Totalt har data vært inkludert som en av ferdighetene det blir søkt opplæring om, i 87 prosent av alle søknadene i perioden prosent av søknadene har inkludert lesing og skriving, mens 45 prosent av søknadene har inkludert regning. Tallene for 2013 reflekterte gjennomsnittet godt. 86 prosent av søknadene inkluderte data som en av ferdighetene det ble søkt opplæring om. 79 prosent inkluderte lesing og skriving. 46 prosent inkluderte regning. Hvis vi sammenligner med 2012, var den største endringen for 2013 at relativt flere søknader inkluderte opplæring i regning.

6 kap 9 6 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Figur 3 Formål søknader, fordelt på år *. Prosent. 100 % 90 % 80 % % 60 % 50 % 40 % 30 % % 10 % 0 % Totalt (N=2 627) (N=167) (N=208) (N=279) (N=267) (N=339) (N=408) (N=498) (N=461) Data Lesing og skriving Regning Når det gjelder formålet blant de innvilgede søknadene, ser vi at fordelingen er relativt lik fordelingen blant alle søknadene (se figur 4). I 2013 inkluderte 89 prosent av de innvilgede søknadene opplæring i data. 79 prosent inkluderte opplæring i lesing og skriving, og 51 prosent inkluderte opplæring i regning. Siden 2009 ser vi at alle tre ferdighetene er litt bedre representert blant innvilgede søknader enn det de er blant alle søknadene. Dette tyder på at søknader med opplæring i flere ferdigheter siden 2009 har blitt oftere innvilget enn søknader med bare én ferdighet. Figur 4 Formål innvilgede søknader, fordelt på år *. Prosent. 100 % 90 % 80 % % 60 % 50 % % % % 10 % 0 % Totalt (N=1 558) (N=65) (N=70) (N=96) (N=162) (N=203) (N=248) (N=366) (N=348) Data Lesing og skriving Regning

7 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 7 kap Bare halparten av virksomhetene søker selv I utlysningen for 2013 ble totalt 348 søknader innvilget. I 53 prosent av de innvilgede søknadene var det etterspørrerne, det vil si de virksomhetene som ønsker opplæring, som selv søkte om midler til opplæringen. I 43 prosent av tilfellene var søkeren en opplæringstilbyder som søkte på vegne av én eller flere virksomheter. Fire prosent av søkerne var organisasjoner eller næringsforeninger som søkte på vegne av tilbydere og etterspørrere. 1 Andelen tilbydere som søker, har økt med tre prosentpoeng fra Ellers skjedde den største endringen fra 2006 til 2010, da andelen etterspørrere blant søkere sank, fra 75 prosent til omtrent 50 prosent. Siden 2011 synes imidlertid andelen å ha stabilisert seg rundt 50 prosent Flest virksomheter innenfor varehandel og reparasjon av motorvogn En del BKA-prosjekter er samarbeidsprosjekter der flere virksomheter går sammen om å arrangere opplæring for sine ansatte. I 2013 var 715 virksomheter tilknyttet de 461 søknadene. 18 prosent av søknadene var samarbeidsprosjekter med to eller flere etterspørrere. Til de 348 innvilgede søknadene var det knyttet 584 virksomheter. 19 prosent av disse søknadene var samarbeidsprosjekter med to eller flere etterspørrere. Tabell 2 gir en oversikt over hvilke bransjer etterspørrerne tilhører. Tabell 2 Virksomhetene i den ordinære BKA-utlysningen, fordelt på bransje* Prosent. Bransje Virksomheter i alle søknader Virksomheter i innvilgede prosjekter Varehandel, reparasjon av motorvogn 19 % 22 % Offentlig administrasjon** 16 % 15 % Industri 11 % 12 % Bygge- og anleggsvirksomhet 8 % 8 % Forretningsmessig tjenesteyting 8 % 8 % Annen tjenesteyting 8 % 8 % Transport og lagring 8 % 7 % Helse- og sosialtjenester 8 % 6 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 4 % 4 % Omsetning og drift av fast eiendom 2 % 2 % Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 2 % 2 % Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 % 1 % Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 % 1 % Informasjon og kommunikasjon 1 % 1 % Undervisning 1 % 1 % Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 1 % 1 % Bergverksdrift og utvinning 1 % 0 % Jordbruk, skogbruk og fiske 0 % 1 % Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0 % 0 % Ikke oppgitt 0 % 0 % Totalt alle bransjer 100 % 100 % Antall virksomheter totalt * Bransjeinndelingen er basert på SSBs standard for næringsgruppering (SN2007). ** I hovedsak virksomheter kategorisert som generell offentlig administrasjon, men det inkluderer også offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern; offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked; offentlig administrasjon tilknyttet forsvar og utenriks- og sikkerhetssaker og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning. 1 Til og med 2010 kunne virksomheter som både tilbød og etterspurte opplæring, søke med statusen «Begge deler». Dette var gjerne internopplæring. Fra og med 2011 falt denne muligheten bort. I stedet ble det mulig for organisasjoner og næringsforeninger å søke om midler på vegne av tilbydere og etterspørrere.

8 kap 9 8 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Den bransjen som fikk flest innvilgede søknader, var varehandel og reparasjon av motorvogn. 22 prosent av virksomhetene i innvilgede søknader i 2013 tilhørte denne bransjen. Videre var 15 prosent av virksomhetene offentlig administrasjon, som blant annet omfatter ulike kommunale foretak, som sykehjem og barnehager. Tolv prosent var ulike type industrivirksomheter, og åtte prosent var bygge- og anleggsvirksomheter. Sammenlignet med 2012 er det noen forskjeller i bransjefordelingen. Den største forskjellen er den store økningen i virksomheter fra varehandel og reparasjon av motorvogn, som mer enn doblet seg, både i andel av alle søknader og i andel av innvilgede søknader. I tillegg har bygge- og anleggsvirksomhet og industri gått noe tilbake i forhold til 2012, både i andel søknader og i andel innvilgede søknader. Utover dette er hovedtrekkene mye det samme opplæringstilbydere i 2013 I 2013 ble det registrert 115 ulike opplæringstilbydere i BKA-prosjekter, og det er 10 færre enn i prosent av disse var offentlige virksomheter, mens 36 prosent var private virksomheter. 20 prosent av tilbyderne var distriktsavdelinger i de to studieforbundene AOF og Folkeuniversitetet. De private tilbyderne og distriktsavdelingene i studieforbundene sto hver for 36 prosent av opplæringen i prosjektene, mens de offentlige tilbyderne sto for opplæringen i resten 28 prosent av prosjektene. I snitt hadde tilbyderne 3,2 prosjekter hver, men det er store variasjoner: Sju prosent av tilbyderne var inne på ti prosjekter eller flere, og den største tilbyderen var inne på 26 prosjekter. 42 prosent av tilbyderne deltok på fra to til ni prosjekter, mens de øvrige 51 prosentene hadde ett prosjekt hver. Det er ikke så vanlig at et prosjekt har mer enn én tilbyder: Tre prosent av prosjektene i 2013 hadde to tilbydere, og én prosent hadde tre tilbydere. 96 prosent hadde én tilbyder. 9.3 Deltakere og kurs Over har deltatt på BKA-kurs siden 2006 Fram til 2010 steg antall kursdeltakere 2 vesentlig hvert år. Siden 2010 har deltakerantallet stabilisert seg rundt Tabell 3 viser hvor mange deltakere som er registrert siden ordningen begynte. Per er det registrert kursdeltakere i perioden av disse er unike deltakere, som bare har deltatt på ett kurs. Resten har deltatt på to kurs, og i noen svært få tilfeller tre eller fire kurs har deltatt på kurs knyttet til 2013-tildelingen. Det faktiske antallet for 2013 er imidlertid høyere enn dette. Antallet baserer seg på virksomhetenes sluttrapportering, og ikke alle virksomhetene som mottok tilskudd i 2013, hadde levert sluttrapport da datagrunnlaget for dette kapittelet ble laget. 2 Kursdeltakere betyr deltakere registrert idet kurset er avsluttet og sluttrapportert. Dette skiller seg fra tidligere Vox-speil, der registrerte kursdeltakere har betydd personer registrert enten ved kursoppstart, under kurset eller etter kurset, avhengig av når kursarrangøren har registrert deltakere. I etterkant av kurset rapporterer kursarrangøren også hvor mange deltakere som har fullført, og hvor mange som ikke har fullført. Kursdeltakere inkluderer også de som har deltatt på kurs gjennom særskilte satsinger.

9 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 9 kap 9 Tabell 3 Registrerte deltakere* og fullførtandel på avsluttede kurs, fordelt på år **. Antall og prosent. År for tildeling Kursdeltakere per Fullførtandel % % % % % % % % Totalt % * Tallene avviker fra tidligere Vox-speil fordi definisjonen av en kursdeltaker har endret seg (se fotnote 2). ** Den reelle differansen mellom antall kursdeltakere og fullførtandel i 2006 og 2007 er trolig mindre enn det framgår av tabellen, ettersom rutinene for registrering var noe mangelfulle i ordningens første år. Tabell 3 viser også andelen registrerte deltakerne som har fullført kursene. Som vi ser, er det i sum relativt mange som har fullført kursene de har begynt på. 88 prosent har gjort dette. Det er noe variasjon fra år til år, og vi ser at fullførtandelen var noe lavere i ordningens første år. Det er imidlertid sannsynlig at noe av dette skyldes svakere rutiner for registrering i disse årene Kombinasjonskurs med lesing, skriving og data mest utbredt Tabell 4 gir oversikt over antall registrerte kurs, fordelt på kurstype, for hvert år fra 2006 fram til Når antall kurs er høyere enn det antallet innvilgede søknader som er oppgitt tidligere i kapittelet, skyldes dette at én søknad kan romme flere kurs. Om vi ser på hele perioden under ett, ser vi at det er kombinasjonskursene som er mest utbredt. 61 prosent av alle BKA-kurs har inkludert opplæring i flere ferdigheter, mens 39 prosent har vært kurs som bare har fokusert på én ferdighet. Av de enkelte kurstypene er kombinasjonskurs i lesing, skriving og data mest utbredt. 29 prosent av alle BKA-kurs har vært denne typen kurs. Videre ser vi at 21 prosent har vært rene datakurs, mens 18 prosent har vært kombinasjonskurs i lesing, skriving, regning og data. Det har vært færrest rene regnekurs. 4 prosent av alle BKA-kurs har vært dette. Tabell 4 Registrerte kurs, fordelt på kurstype *. Antall og prosent. Kurstype Totalt Prosentandel av alle kurs Data % Lesing og skriving % Regning % Lesing, skriving og data % Lesing, skriving og regning % Lesing, skriving, regning og data % Regning og data % Totalt % * Dette inkluderer også kurs innvilget som særskilte satsinger.

10 kap 9 10 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Når det gjelder de enkelte ferdighetene, er det data som går igjen i flest kurs. 74 prosent av kursene inkluderer opplæring i dette. 68 prosent inkluderer opplæring i lesing og skriving, og 37 prosent inkluderer opplæring i regning. Når vi tar høyde for at det er flere kurs som er registrert i 2012 enn i 2013, ser vi at fordelingen mellom de ulike kurstypene er ganske lik i begge årene. Den største forskjellen finner vi blant kombinasjonskurs i lesing, skriving, regning og data, der det relativt sett har blitt arrangert over dobbelt så mange kurs i 2013 som i Kombinasjonskursene har lengre varighet enn kurs i enkeltferdigheter målt i både gjennomsnittlig og median antall timer. De lengste kursene er de som kombinerer alle ferdighetene lesing, skriving, regning og data Flest kvinner på kombinasjonskurs i lesing og skriving I dette delkapittelet ser vi nærmere på de demografiske egenskapene til kursdeltakerne. 53 prosent av deltakerne i 2013 var kvinner og 47 prosent menn. Det er også kjønnsforskjeller for enkelte kurstyper (se figur 5). Dette gjelder særlig kombinasjonskurs i lesing og skriving, der andelen kvinner var 70 prosent. Kvinneandelen var også stor i rene regnekurs og kombinerte regne- og datakurs. Når det gjelder mannsandelen, var denne størst i kombinasjonskurs i lesing, skriving og regning. 59 prosent av disse deltakerne var menn. Hvis vi sammenligner med 2012, er kjønnsforskjellene i de ulike kurstypene noe større i Figur 5 Deltakere, fordelt på kjønn og kurstype Prosent. N= Kombinasjon av lesing, skriving og regning (N=819) Kombinasjon av lesing, skriving, regning og data (N=958) Kombinasjon av lesing, skriving og data (N=1 371) Data (N=1 063) Kombinasjon av regning og data (N=287) Regning (N=111) Lesing og skriving (N=583) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kvinner Menn Figur 6 viser aldersfordelingen blant kursdeltakere i Det var flest kursdeltakere mellom 40 og 49 år. 29 prosent tilhørte denne aldersgruppa. Videre var det omtrent like mange åringer som åringer som deltok. Henholdsvis 24 og 22 prosent tilhørte disse aldersgruppene.

11 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 11 kap 9 Figur 6 Deltakere, fordelt på alder Prosent. N= år år år år 60 år og over Alder ikke oppgitt Figur 7 Deltakere, fordelt på utdanningsnivåer Prosent. N= Ingen fullført utdanning Grunnskole Yrkesfaglig videregående Allmennfaglig videregående Universitet/ høyskole Utdanning ikke oppgitt Det er også noen forskjeller i aldersfordelingen til deltakerne mellom enkelte kurstyper. Dette gjelder i hovedsak kurs som inkluderer data. Disse kursene har en relativt høyere andel eldre deltakere enn kurs som ikke inkluderer data. På samme måte er det relativt flere yngre deltakere på kurs i lesing, skriving og regning, eller en kombinasjon av disse. Ser vi på utdanningsnivåer (se figur 7), hadde 41 prosent av BKA-deltakerne i 2013 videregående opplæring som høyeste fullførte utdanningsnivå 25 prosent yrkesfaglig og 16 prosent allmennfaglig. 22 prosent hadde grunnskole, mens tre prosent ikke hadde noen fullført utdanning. Vi mangler informasjon om utdanningsnivået til 22 prosent av kursdeltakerne. Når det gjelder forskjeller i hvilke type utdanninger som er representert i de enkelte kursene, er disse i sum ikke spesielt store. Det at vi mangler informasjon om utdanningsnivået til 22 prosent av deltakerne, gjør også at det er vanskelig å si noe sikkert om disse forskjellene. Når det er sagt, er de med bare grunnskole sterkest representert på rene lese- og skrivekurs, mens de med høyskole eller universitetsdeltakelse og de med yrkesfag i hovedsak deltar på kurs som inkluderer data. Deltakerne med allmennfaglig videregående er godt representert i kurs som inkluderer regning. De uten noe fullført utdanning deltar i hovedsak på datakurs. 43 prosent av de som vi mangler utdanningsinformasjon om, har deltatt på rene lese- og skrivekurs. 26 prosent av kursdeltakerne i 2013 var minoritetsspråklige. Til sammenligning var 31 prosent minoritetsspråklige i De største andelene minoritetsspråklige deltakere finner vi i kursene som inneholder elementer av lesing og skriving (se figur 8). Over åtte av ti deltakere på rene lese- og skrivekurs i 2013 var minoritetsspråklige. Tilsvarende var det i underkant sju av ti som var minoritetsspråklige på disse kursene i 2012.

12 kap 9 12 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Figur 8 Minoritetsspråklige deltakere, fordelt på kurstype Prosent av alle deltakere. N= Lesing og skriving (N=583) 81 Lesing, skriving og data (N=1 371) 43 Lesing, skriving og regning (N=819) 15 Regning (N=111) 12 Data (N=1 063) 9 Regning og data (N=287) 9 Lesing, skriving, regning og data (N=958) 5 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

13 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 13 kap 9 Figurliste Figur 1 Samlet søknadsbeløp og tildelt beløp, fordelt på år *. Millioner kroner. 4 Figur 2 Gjennomsnittlig ønsket og tildelt beløp, fordelt på år *. Kroner (rundet av til nærmeste tusen). 5 Figur 3 Formål søknader, fordelt på år *. Prosent. 6 Figur 4 Formål innvilgede søknader, fordelt på år *. Prosent. 6 Figur 5 Deltakere, fordelt på kjønn og kurstype Prosent. N= Figur 6 Deltakere, fordelt på alder Prosent. N= Figur 7 Deltakere, fordelt på utdanningsnivåer Prosent. N= Figur 8 Minoritetsspråklige deltakere, fordelt på kurstype Prosent av alle deltakere. N= Tabelliste Tabell 1 Søknader, totalt og innvilgede, fordelt på år *. Antall og prosent. 3 Tabell 2 Virksomhetene i den ordinære BKA-utlysningen, fordelt på bransje* Prosent. 7 Tabell 3 Registrerte deltakere* og fullførtandel på avsluttede kurs, fordelt på år **. Antall og prosent. 9 Tabell 4 Registrerte kurs, fordelt på kurstype *. Antall og prosent. 9

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS

AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS AKERSHUSSTATISTIKK 1/2015 PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN I AKERSHUS Hedmark Akershus fylke o Oslo Lufthavn - Gardermoen Europaveger Riksveger Jernbane Asker og Bærum Oppland Hurdal Eidsvoll Follo Nedre

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring

Voksne i grunnskole og videregående opplæring Voksne i grunnskole og videregående opplæring Marianne Dæhlen, Kirsten danielsen, ÅSE STRANDBU & ørnulf seippel Rapport nr 7/13 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Voksne

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter

Basiskompetanse i Posten og Bring. - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Basiskompetanse i Posten og Bring - rapport om effekter av kurs i grunnleggende ferdigheter Forfattere Ørjan

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Prosent LO Frittstående AF Unio YS Akademikerne 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer