9Basiskompetanse i arbeidslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9Basiskompetanse i arbeidslivet"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter gjennom tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Hovedfunn 75 prosent av søknadene i 2013 den høyeste andelen i ordningens historie ble innvilget. Kombinasjonskurs med lesing, skriving og data er mest utbredt. Nesten halvparten av deltakerne på BKA-kurs har yrkesfaglig videregående eller grunnskole som høyeste utdanning. Over 80 prosent av deltakerne på rene lese- og skrivekurs var minoritetsspråklige.

2 kap 9 2 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 9.1 Tilskuddsordningen Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) BKA skal stimulere virksomheter til å gi ansatte opplæring i grunnleggende lese-, skrive-, regne- og dataferdigheter. Fra 2014 støtter ordningen også opplæring i muntlige ferdigheter. BKA ble opprettet som et program i På grunn av økende etterspørsel og gode erfaringer fra gjennomførte prosjekter, ble det i 2011 en permanent ordning. Det er Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, som forvalter ordningen. Ordningen har vokst mye siden den ble startet. I 2006 ble det tildelt 14,5 millioner kroner fordelt på 65 prosjekter. Siden 2012 har det blitt tildelt i overkant av 100 millioner kroner i året fordelt på flere hundre prosjekter. I tillegg til de årlige utlysningene av midler har Vox gjennomført flere mindre satsinger og enkelte samarbeidsprosjekter med Nav. Ingen slike satsinger eller samarbeidsprosjekter ble imidlertid gjennomført i Når det gjelder søknads- og tildelingsstatistikk for tidligere år, er denne typen satsinger og samarbeidsprosjekter utelatt i statistikken som er beskrevet under. Den er imidlertid inkludert i deltakerstatistikken, der vi ikke skiller mellom deltakere som har deltatt på kurs som har vært en del av særskilte satsinger, og de som har deltatt på kurs finansiert gjennom den ordinære utlysningen. Som en del av Vox forvaltning av BKA samler vi informasjon fra søknadene og prosjektene i en database. Det er denne databasen tallene i dette kapittelet er hentet fra. Uttrekket er gjort den 13. august Hovedfokuset i dette kapittelet er tildelingen som skjedde i Der det er relevant, vil vi også trekke inn tidligere års tildelinger. Se faktaboks for informasjon om utlysningen av midler for i BKA-utlysningen i 2014 Søknadsfristen for den ordinære utlysningen i 2014 var 7. november I denne søknadsrunden kom det inn 388 søknader, med et samlet søknadsbeløp på 139 millioner kroner. 325 søknader 84 prosent ble innvilget. Det samlede innvilgede beløpet var 104 millioner kroner, hvilket tilsvarer kroner i gjennomsnitt per søknad. Som ved de to forrige utlysningene var det mulig å søke på standardiserte BKA-kurs, med forhåndsbestemte ferdighet- og timekombinasjoner. 84 prosent av søkerne søkte på et av de standardiserte kursene, mens 16 prosent hadde egendefinerte kursopplegg. I 2014 ble det for første gang mulig å søke om midler til opplæring i grunnleggende muntlige ferdigheter, i kombinasjon med andre grunnleggende ferdigheter. Midlene ble gjort tilgjengelige i en egen utlysning, med søknadsfrist 10. april Vox mottok totalt 189 søknader, med et samlet søknadsbeløp på 42 millioner kroner. 172 søknader 91 prosent ble innvilget. Det samlede innvilgede beløpet var 36 millioner kroner, hvilket tilsvarer kroner i gjennomsnitt per søknad. Opplæring i muntlige ferdigheter er inkludert i den ordinære BKA-utlysningen for 2015.

3 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 3 kap Søknader og tildelinger Over fire hundre søknader for tredje år på rad I 2013 mottok Vox totalt 461 søknader. Dette er en nedgang på sju prosent fra toppåret Samtidig er det det nest høyeste antallet søknader i BKAs historie, og 176 prosent flere enn i Av de 461 søknadene ble prosent innvilget. Dette er en økning på to prosent fra 2012, og den høyeste andelen innvilgede søknader så langt. På grunn av manglende midler var det enkelte kvalifiserte søknader som ikke ble innvilget i de første årene til ordningen. I de tre første årene, fra 2006 fram til 2008, ble bare 30 til 40 prosent av søknadene innvilget. I takt med økte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, og dessuten en økende kvalitet på søknadene, har imidlertid andelen innvilgede søknader økt betraktelig. Andelen innvilgede søknader steg til omtrent 60 prosent i perioden fra 2009 til I 2012 ble 73 prosent alle kvalifiserte søknader innvilget. Det samme var tilfellet i At alle kvalifiserte søknader har blitt innvilget de to siste årene, skyldes i hovedsak økte bevilgninger. Samtidig har lavere søknadsbeløp enn tidligere også vært avgjørende. Tabell 1 viser utviklingen i antallet søknader og innvilgede søknader for perioden 2006 til Den viser også andelen søknader som er innvilget disse årene. Tabell 1 Søknader, totalt og innvilgede, fordelt på år *. Antall og prosent. År Søknader totalt Søknader innvilget Andel innvilgede søknader % % % 2009* % 2010* % 2011* % % % * Noen år har ordinære søknader blitt innvilget som særskilte satsinger. Disse er ikke telt med blant de ordinære søknadene. Dette gjelder én søknad i 2011, fire søknader i 2010, og tre søknader i 2009.

4 kap 9 4 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) i Kurstypene i BKA Fra og med 2012 har det vært mulig å søke om standardiserte kurs i BKA. Disse baserer seg på faglige vurderinger av timetall og gruppestørrelse. De standardiserte kursene i 2013 var som følger: Type kurs Tilskudd per kurs A 50 timer lesing/skriving kr B 100 timer lesing/skriving kr C 50 timer regning kr D 30 timer data kr E 80 timer lesing/skriving (50t) og data (30t) kr F 80 timer regning (50t) og data (30t) kr G 130 timer lesing/skriving (100t) og data (30t) kr H 130 timer lesing/skriving (50t), regning (50t) og data (30t) kr Gruppestørrelsen i disse kursene er satt til ti deltakere. I 2013 gjaldt 75 prosent av søknadene tilskudd til standardiserte kurs, mens 25 prosent av søknadene gjaldt egendefinerte kurs En halv milliard BKA-kroner tildelt siden 2006 Fra 2006 til 2011 steg det årlige søknadsbeløpet kraftig. Beløpet mer enn doblet seg, fra 85,5 til 193,8 millioner kroner. Siden 2011 har det vært en utflating, og søknadsbeløpet har sunket noe, både i 2012 og i I 2013 ble det søkt om 182,7 millioner kroner, hvorav 104,3 millioner kroner ble innvilget. Dette er noe mindre enn i Totalsummen som ble tildelt, var også for første gang lavere enn hva den var det foregående året (se figur 1). Fram til og med 2013 har totalt 496,5 millioner kroner blitt tildelt. Figur 1 Samlet søknadsbeløp og tildelt beløp, fordelt på år *. Millioner kroner ,8 188,4 182,7 163,6 85,5 120,5 120, ,3 91,2 78,2 77,7 53,1 14, , Søknadsbeløp Tildelt beløp * Søknadsbeløpene for ordinære søknader innvilget som særskilte satsinger, er ikke regnet med blant de ordinære søknadene (se også note til tabell 1): 2011: Opprinnelig søknadsbeløp var 196,6 millioner kroner. 2010: Opprinnelig søknadsbeløp var 168,3 millioner kroner. 2009: Opprinnelig søknadsbeløp var 122,6 millioner kroner. Det gjennomsnittlige søknadsbeløpet i 2013 var kroner (se figur 2). Dette er under gjennomsnittet for alle årene, men samtidig en liten økning siden Den sterke nedgangen

5 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 5 kap 9 fra 2011 til 2012 henger delvis sammen med innføringen av de standardiserte kursene med faste satser i 2012 (se faktaboks). Det gjennomsnittlige søknadsbeløpet på de standardiserte kursene i 2013 var kroner. For de egendefinerte kursene var det kroner. Dette er en del høyere enn i 2012, da det gjennomsnittlige søknadsbeløpet på egendefinerte kurs var kroner. Figur 2 Gjennomsnittlig ønsket og tildelt beløp, fordelt på år *. Kroner (rundet av til nærmeste tusen) Gjennomsnittlig ønsket beløp per søknad Gjennomsnittlig tildelt beløp per søknad * Søknadsbeløpene for ordinære søknader innvilget som særskilte satsinger, er ikke telt med blant de ordinære søknadene (se også note til tabell 1): 2011: Opprinnelig gjennomsnittlig søknadsbeløp var kroner. 2010: Opprinnelig gjennomsnittlig søknadsbeløp var kroner. 2009: Opprinnelig gjennomsnittlig søknadsbeløp var kroner. Med unntak av fra 2006 til 2007 har forskjellen mellom gjennomsnittlig ønsket og tildelt beløp endret seg noenlunde i takt fra år til år. Gjennomsnittstildelingen per søknad var i 2013 på kroner. Dette er kroner mer enn i For søknadene som gjaldt standardkurs, var gjennomsnittsbeløpet kroner. For de egendefinerte var det kroner. Den store økningen i søknadsbeløp og innvilget beløp i løpet av ordningens første år hang sammen med at det fra 2008 ble mulig å søke om å få dekket deler av vikarutgifter. I tillegg ble det ble vanligere å gjennomføre kombinasjonskurs med opplæring i flere ferdigheter, noe som er mer tid- og kostnadskrevende enn kurs i bare én ferdighet Søknader med opplæring i flere ferdigheter oftest innvilget Blant de tre forskjellige ferdighetene er data den som går igjen i flest søknader (se figur 3). Totalt har data vært inkludert som en av ferdighetene det blir søkt opplæring om, i 87 prosent av alle søknadene i perioden prosent av søknadene har inkludert lesing og skriving, mens 45 prosent av søknadene har inkludert regning. Tallene for 2013 reflekterte gjennomsnittet godt. 86 prosent av søknadene inkluderte data som en av ferdighetene det ble søkt opplæring om. 79 prosent inkluderte lesing og skriving. 46 prosent inkluderte regning. Hvis vi sammenligner med 2012, var den største endringen for 2013 at relativt flere søknader inkluderte opplæring i regning.

6 kap 9 6 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Figur 3 Formål søknader, fordelt på år *. Prosent. 100 % 90 % 80 % % 60 % 50 % 40 % 30 % % 10 % 0 % Totalt (N=2 627) (N=167) (N=208) (N=279) (N=267) (N=339) (N=408) (N=498) (N=461) Data Lesing og skriving Regning Når det gjelder formålet blant de innvilgede søknadene, ser vi at fordelingen er relativt lik fordelingen blant alle søknadene (se figur 4). I 2013 inkluderte 89 prosent av de innvilgede søknadene opplæring i data. 79 prosent inkluderte opplæring i lesing og skriving, og 51 prosent inkluderte opplæring i regning. Siden 2009 ser vi at alle tre ferdighetene er litt bedre representert blant innvilgede søknader enn det de er blant alle søknadene. Dette tyder på at søknader med opplæring i flere ferdigheter siden 2009 har blitt oftere innvilget enn søknader med bare én ferdighet. Figur 4 Formål innvilgede søknader, fordelt på år *. Prosent. 100 % 90 % 80 % % 60 % 50 % % % % 10 % 0 % Totalt (N=1 558) (N=65) (N=70) (N=96) (N=162) (N=203) (N=248) (N=366) (N=348) Data Lesing og skriving Regning

7 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 7 kap Bare halparten av virksomhetene søker selv I utlysningen for 2013 ble totalt 348 søknader innvilget. I 53 prosent av de innvilgede søknadene var det etterspørrerne, det vil si de virksomhetene som ønsker opplæring, som selv søkte om midler til opplæringen. I 43 prosent av tilfellene var søkeren en opplæringstilbyder som søkte på vegne av én eller flere virksomheter. Fire prosent av søkerne var organisasjoner eller næringsforeninger som søkte på vegne av tilbydere og etterspørrere. 1 Andelen tilbydere som søker, har økt med tre prosentpoeng fra Ellers skjedde den største endringen fra 2006 til 2010, da andelen etterspørrere blant søkere sank, fra 75 prosent til omtrent 50 prosent. Siden 2011 synes imidlertid andelen å ha stabilisert seg rundt 50 prosent Flest virksomheter innenfor varehandel og reparasjon av motorvogn En del BKA-prosjekter er samarbeidsprosjekter der flere virksomheter går sammen om å arrangere opplæring for sine ansatte. I 2013 var 715 virksomheter tilknyttet de 461 søknadene. 18 prosent av søknadene var samarbeidsprosjekter med to eller flere etterspørrere. Til de 348 innvilgede søknadene var det knyttet 584 virksomheter. 19 prosent av disse søknadene var samarbeidsprosjekter med to eller flere etterspørrere. Tabell 2 gir en oversikt over hvilke bransjer etterspørrerne tilhører. Tabell 2 Virksomhetene i den ordinære BKA-utlysningen, fordelt på bransje* Prosent. Bransje Virksomheter i alle søknader Virksomheter i innvilgede prosjekter Varehandel, reparasjon av motorvogn 19 % 22 % Offentlig administrasjon** 16 % 15 % Industri 11 % 12 % Bygge- og anleggsvirksomhet 8 % 8 % Forretningsmessig tjenesteyting 8 % 8 % Annen tjenesteyting 8 % 8 % Transport og lagring 8 % 7 % Helse- og sosialtjenester 8 % 6 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 4 % 4 % Omsetning og drift av fast eiendom 2 % 2 % Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 2 % 2 % Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 % 1 % Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 % 1 % Informasjon og kommunikasjon 1 % 1 % Undervisning 1 % 1 % Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 1 % 1 % Bergverksdrift og utvinning 1 % 0 % Jordbruk, skogbruk og fiske 0 % 1 % Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0 % 0 % Ikke oppgitt 0 % 0 % Totalt alle bransjer 100 % 100 % Antall virksomheter totalt * Bransjeinndelingen er basert på SSBs standard for næringsgruppering (SN2007). ** I hovedsak virksomheter kategorisert som generell offentlig administrasjon, men det inkluderer også offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern; offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked; offentlig administrasjon tilknyttet forsvar og utenriks- og sikkerhetssaker og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning. 1 Til og med 2010 kunne virksomheter som både tilbød og etterspurte opplæring, søke med statusen «Begge deler». Dette var gjerne internopplæring. Fra og med 2011 falt denne muligheten bort. I stedet ble det mulig for organisasjoner og næringsforeninger å søke om midler på vegne av tilbydere og etterspørrere.

8 kap 9 8 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Den bransjen som fikk flest innvilgede søknader, var varehandel og reparasjon av motorvogn. 22 prosent av virksomhetene i innvilgede søknader i 2013 tilhørte denne bransjen. Videre var 15 prosent av virksomhetene offentlig administrasjon, som blant annet omfatter ulike kommunale foretak, som sykehjem og barnehager. Tolv prosent var ulike type industrivirksomheter, og åtte prosent var bygge- og anleggsvirksomheter. Sammenlignet med 2012 er det noen forskjeller i bransjefordelingen. Den største forskjellen er den store økningen i virksomheter fra varehandel og reparasjon av motorvogn, som mer enn doblet seg, både i andel av alle søknader og i andel av innvilgede søknader. I tillegg har bygge- og anleggsvirksomhet og industri gått noe tilbake i forhold til 2012, både i andel søknader og i andel innvilgede søknader. Utover dette er hovedtrekkene mye det samme opplæringstilbydere i 2013 I 2013 ble det registrert 115 ulike opplæringstilbydere i BKA-prosjekter, og det er 10 færre enn i prosent av disse var offentlige virksomheter, mens 36 prosent var private virksomheter. 20 prosent av tilbyderne var distriktsavdelinger i de to studieforbundene AOF og Folkeuniversitetet. De private tilbyderne og distriktsavdelingene i studieforbundene sto hver for 36 prosent av opplæringen i prosjektene, mens de offentlige tilbyderne sto for opplæringen i resten 28 prosent av prosjektene. I snitt hadde tilbyderne 3,2 prosjekter hver, men det er store variasjoner: Sju prosent av tilbyderne var inne på ti prosjekter eller flere, og den største tilbyderen var inne på 26 prosjekter. 42 prosent av tilbyderne deltok på fra to til ni prosjekter, mens de øvrige 51 prosentene hadde ett prosjekt hver. Det er ikke så vanlig at et prosjekt har mer enn én tilbyder: Tre prosent av prosjektene i 2013 hadde to tilbydere, og én prosent hadde tre tilbydere. 96 prosent hadde én tilbyder. 9.3 Deltakere og kurs Over har deltatt på BKA-kurs siden 2006 Fram til 2010 steg antall kursdeltakere 2 vesentlig hvert år. Siden 2010 har deltakerantallet stabilisert seg rundt Tabell 3 viser hvor mange deltakere som er registrert siden ordningen begynte. Per er det registrert kursdeltakere i perioden av disse er unike deltakere, som bare har deltatt på ett kurs. Resten har deltatt på to kurs, og i noen svært få tilfeller tre eller fire kurs har deltatt på kurs knyttet til 2013-tildelingen. Det faktiske antallet for 2013 er imidlertid høyere enn dette. Antallet baserer seg på virksomhetenes sluttrapportering, og ikke alle virksomhetene som mottok tilskudd i 2013, hadde levert sluttrapport da datagrunnlaget for dette kapittelet ble laget. 2 Kursdeltakere betyr deltakere registrert idet kurset er avsluttet og sluttrapportert. Dette skiller seg fra tidligere Vox-speil, der registrerte kursdeltakere har betydd personer registrert enten ved kursoppstart, under kurset eller etter kurset, avhengig av når kursarrangøren har registrert deltakere. I etterkant av kurset rapporterer kursarrangøren også hvor mange deltakere som har fullført, og hvor mange som ikke har fullført. Kursdeltakere inkluderer også de som har deltatt på kurs gjennom særskilte satsinger.

9 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 9 kap 9 Tabell 3 Registrerte deltakere* og fullførtandel på avsluttede kurs, fordelt på år **. Antall og prosent. År for tildeling Kursdeltakere per Fullførtandel % % % % % % % % Totalt % * Tallene avviker fra tidligere Vox-speil fordi definisjonen av en kursdeltaker har endret seg (se fotnote 2). ** Den reelle differansen mellom antall kursdeltakere og fullførtandel i 2006 og 2007 er trolig mindre enn det framgår av tabellen, ettersom rutinene for registrering var noe mangelfulle i ordningens første år. Tabell 3 viser også andelen registrerte deltakerne som har fullført kursene. Som vi ser, er det i sum relativt mange som har fullført kursene de har begynt på. 88 prosent har gjort dette. Det er noe variasjon fra år til år, og vi ser at fullførtandelen var noe lavere i ordningens første år. Det er imidlertid sannsynlig at noe av dette skyldes svakere rutiner for registrering i disse årene Kombinasjonskurs med lesing, skriving og data mest utbredt Tabell 4 gir oversikt over antall registrerte kurs, fordelt på kurstype, for hvert år fra 2006 fram til Når antall kurs er høyere enn det antallet innvilgede søknader som er oppgitt tidligere i kapittelet, skyldes dette at én søknad kan romme flere kurs. Om vi ser på hele perioden under ett, ser vi at det er kombinasjonskursene som er mest utbredt. 61 prosent av alle BKA-kurs har inkludert opplæring i flere ferdigheter, mens 39 prosent har vært kurs som bare har fokusert på én ferdighet. Av de enkelte kurstypene er kombinasjonskurs i lesing, skriving og data mest utbredt. 29 prosent av alle BKA-kurs har vært denne typen kurs. Videre ser vi at 21 prosent har vært rene datakurs, mens 18 prosent har vært kombinasjonskurs i lesing, skriving, regning og data. Det har vært færrest rene regnekurs. 4 prosent av alle BKA-kurs har vært dette. Tabell 4 Registrerte kurs, fordelt på kurstype *. Antall og prosent. Kurstype Totalt Prosentandel av alle kurs Data % Lesing og skriving % Regning % Lesing, skriving og data % Lesing, skriving og regning % Lesing, skriving, regning og data % Regning og data % Totalt % * Dette inkluderer også kurs innvilget som særskilte satsinger.

10 kap 9 10 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Når det gjelder de enkelte ferdighetene, er det data som går igjen i flest kurs. 74 prosent av kursene inkluderer opplæring i dette. 68 prosent inkluderer opplæring i lesing og skriving, og 37 prosent inkluderer opplæring i regning. Når vi tar høyde for at det er flere kurs som er registrert i 2012 enn i 2013, ser vi at fordelingen mellom de ulike kurstypene er ganske lik i begge årene. Den største forskjellen finner vi blant kombinasjonskurs i lesing, skriving, regning og data, der det relativt sett har blitt arrangert over dobbelt så mange kurs i 2013 som i Kombinasjonskursene har lengre varighet enn kurs i enkeltferdigheter målt i både gjennomsnittlig og median antall timer. De lengste kursene er de som kombinerer alle ferdighetene lesing, skriving, regning og data Flest kvinner på kombinasjonskurs i lesing og skriving I dette delkapittelet ser vi nærmere på de demografiske egenskapene til kursdeltakerne. 53 prosent av deltakerne i 2013 var kvinner og 47 prosent menn. Det er også kjønnsforskjeller for enkelte kurstyper (se figur 5). Dette gjelder særlig kombinasjonskurs i lesing og skriving, der andelen kvinner var 70 prosent. Kvinneandelen var også stor i rene regnekurs og kombinerte regne- og datakurs. Når det gjelder mannsandelen, var denne størst i kombinasjonskurs i lesing, skriving og regning. 59 prosent av disse deltakerne var menn. Hvis vi sammenligner med 2012, er kjønnsforskjellene i de ulike kurstypene noe større i Figur 5 Deltakere, fordelt på kjønn og kurstype Prosent. N= Kombinasjon av lesing, skriving og regning (N=819) Kombinasjon av lesing, skriving, regning og data (N=958) Kombinasjon av lesing, skriving og data (N=1 371) Data (N=1 063) Kombinasjon av regning og data (N=287) Regning (N=111) Lesing og skriving (N=583) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kvinner Menn Figur 6 viser aldersfordelingen blant kursdeltakere i Det var flest kursdeltakere mellom 40 og 49 år. 29 prosent tilhørte denne aldersgruppa. Videre var det omtrent like mange åringer som åringer som deltok. Henholdsvis 24 og 22 prosent tilhørte disse aldersgruppene.

11 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 11 kap 9 Figur 6 Deltakere, fordelt på alder Prosent. N= år år år år 60 år og over Alder ikke oppgitt Figur 7 Deltakere, fordelt på utdanningsnivåer Prosent. N= Ingen fullført utdanning Grunnskole Yrkesfaglig videregående Allmennfaglig videregående Universitet/ høyskole Utdanning ikke oppgitt Det er også noen forskjeller i aldersfordelingen til deltakerne mellom enkelte kurstyper. Dette gjelder i hovedsak kurs som inkluderer data. Disse kursene har en relativt høyere andel eldre deltakere enn kurs som ikke inkluderer data. På samme måte er det relativt flere yngre deltakere på kurs i lesing, skriving og regning, eller en kombinasjon av disse. Ser vi på utdanningsnivåer (se figur 7), hadde 41 prosent av BKA-deltakerne i 2013 videregående opplæring som høyeste fullførte utdanningsnivå 25 prosent yrkesfaglig og 16 prosent allmennfaglig. 22 prosent hadde grunnskole, mens tre prosent ikke hadde noen fullført utdanning. Vi mangler informasjon om utdanningsnivået til 22 prosent av kursdeltakerne. Når det gjelder forskjeller i hvilke type utdanninger som er representert i de enkelte kursene, er disse i sum ikke spesielt store. Det at vi mangler informasjon om utdanningsnivået til 22 prosent av deltakerne, gjør også at det er vanskelig å si noe sikkert om disse forskjellene. Når det er sagt, er de med bare grunnskole sterkest representert på rene lese- og skrivekurs, mens de med høyskole eller universitetsdeltakelse og de med yrkesfag i hovedsak deltar på kurs som inkluderer data. Deltakerne med allmennfaglig videregående er godt representert i kurs som inkluderer regning. De uten noe fullført utdanning deltar i hovedsak på datakurs. 43 prosent av de som vi mangler utdanningsinformasjon om, har deltatt på rene lese- og skrivekurs. 26 prosent av kursdeltakerne i 2013 var minoritetsspråklige. Til sammenligning var 31 prosent minoritetsspråklige i De største andelene minoritetsspråklige deltakere finner vi i kursene som inneholder elementer av lesing og skriving (se figur 8). Over åtte av ti deltakere på rene lese- og skrivekurs i 2013 var minoritetsspråklige. Tilsvarende var det i underkant sju av ti som var minoritetsspråklige på disse kursene i 2012.

12 kap 9 12 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) Figur 8 Minoritetsspråklige deltakere, fordelt på kurstype Prosent av alle deltakere. N= Lesing og skriving (N=583) 81 Lesing, skriving og data (N=1 371) 43 Lesing, skriving og regning (N=819) 15 Regning (N=111) 12 Data (N=1 063) 9 Regning og data (N=287) 9 Lesing, skriving, regning og data (N=958) 5 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

13 VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 13 kap 9 Figurliste Figur 1 Samlet søknadsbeløp og tildelt beløp, fordelt på år *. Millioner kroner. 4 Figur 2 Gjennomsnittlig ønsket og tildelt beløp, fordelt på år *. Kroner (rundet av til nærmeste tusen). 5 Figur 3 Formål søknader, fordelt på år *. Prosent. 6 Figur 4 Formål innvilgede søknader, fordelt på år *. Prosent. 6 Figur 5 Deltakere, fordelt på kjønn og kurstype Prosent. N= Figur 6 Deltakere, fordelt på alder Prosent. N= Figur 7 Deltakere, fordelt på utdanningsnivåer Prosent. N= Figur 8 Minoritetsspråklige deltakere, fordelt på kurstype Prosent av alle deltakere. N= Tabelliste Tabell 1 Søknader, totalt og innvilgede, fordelt på år *. Antall og prosent. 3 Tabell 2 Virksomhetene i den ordinære BKA-utlysningen, fordelt på bransje* Prosent. 7 Tabell 3 Registrerte deltakere* og fullførtandel på avsluttede kurs, fordelt på år **. Antall og prosent. 9 Tabell 4 Registrerte kurs, fordelt på kurstype *. Antall og prosent. 9

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7

7Studieforbund. VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 VOX-SPEILET 2015 STUDIEFORBUND 1 kap 7 7Studieforbund I 2014 holdt studieforbundene 44 000 kurs med i underkant av 510 000 deltakere. Antallet reflekterer ikke unike deltakere fordi én og samme person

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012

7. Studieforbund. 7.1 Studieforbundenes aktivitet i 2012 Foto: AltoPress/Maxppp7 7. er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak opplæring som ikke

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

Notat 13/2014. Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) en oppsummering av dokumenterte effekter

Notat 13/2014. Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) en oppsummering av dokumenterte effekter BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) EN OPPSUMMERING AV DOKUMENTERTE EFFEKTER 1 Notat 13/2014 Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) en oppsummering av dokumenterte effekter Basiskompetanse i arbeidslivet

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling.

Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. 8Nettskoler Tradisjonene for fjernundervisning går tilbake til brevskolene. I dag er opplæring ved hjelp av ulike tekniske løsninger i stadig utvikling. Interessen for opplæring via Internett er økende,

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1.

I 2013 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 180 deltakere 1. VOX-SPEILET 204 STUDIEFORBUND kap 7 7Studieforbund I 203 ble det arrangert 42 984 kurs i regi av studieforbundene, og det var totalt 493 80. Hovedfunn Musikkfag har flest Kun fem prosent får tilbud om

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014 Tone Cecilie Carlsten, Espen Solberg, Pål Børing, Kristoffer Rørstad Tysk språkkompetanse rangeres høyt En større kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Stig Winge og Bodil Mostue, Direktoratet for arbeidstilsynet Hans Magne Gravseth, NOA/Statens arbeidsmiljøinstitutt Datagrunnlag Arbeidstilsynets register

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets time. Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Arbeidstilsynets time Overingeniør Arne Valaker, Arbeidstilsynet Midt-Norge Seniorrådgiver Magnus M. Overå, Direktoratet for arbeidstilsynet Kort om Arbeidstilsynet Regional organisering Direktoratet Kommunikasjon

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Pål Børing Sveinung Skule Arbeidsnotat 3/2013 Arbeidsnotat

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er en etat under Kunnskapsdepartementet arbeider for å styrke

Detaljer

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011

kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 10. november 2011 Norsk kompetansepolitikk Gry Høeg Ulverud Avdelingsdirektør 1. november 211 Det er kunnskapen som er vår viktigste kapital Realkapital Nåværende og framtidig arbeidsinnsats Finanskapital Petroleumsformue

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på 12 måneder?

Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på 12 måneder? Hva skjer med personer som går ut sykepengeperioden på måneder? Av Jørn Handal SaMMENDRAG Fra 0 til 09 var det sterk økning i antall personer som gikk ut sykepengeperioden på måneder. I 09 gikk 5 00 personer

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen

Norsk på arbeidsplassen Norsk på arbeidsplassen - En kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien INNHOLD 2 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 1. Innledning... 2. Data... 3. Oppsummering...

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Av: Sigrid My k l e b ø Sammendrag Av de som ble arbeidsledige i oktober 2008, var en av tre fortsatt registrert som i juli

Detaljer

Hvordan foregår læring i norske bedrifter?

Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Assisterende direktør Kyrre Lekve, NIFU Minikonferanse «Læringslivet», Tromsø 13. mai 2014 Læring på jobben gir mer innovasjon Læringsintensivt arbeid (EWCS)

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning 2010

Behov og interesse for karriereveiledning 2010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Magnus Fodstad Larsen Vox 011 ISBN 978-8-774-197-5 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011

6Studieforbund. 6.1 Studieforbundenes aktivitet i 2011 Kapitteltittel 6Studieforbund Studieforbund er ideelle og demokratiske organisasjoner som utfører oppgaver innenfor voksenopplæring, og som har flere medlemsorganisasjoner. De fleste tilbyr i hovedsak

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsdepartementets seminar om sykefravær 12. januar 2010 Utviklingen i sykefraværet de seinere årene Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s sykefraværsstatistikk to datakilder Sykefraværsstatistikken

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Vox-barometeret. Kompetanse og rekruttering i norske virksomheter

Vox-barometeret. Kompetanse og rekruttering i norske virksomheter Vox-barometeret Kompetanse og rekruttering i norske virksomheter Vox-barometer virksomheter 2009 Kompetanse og rekruttering i norske virksomheter Vox-barometer virksomheter 2009 Karl Bekkevold Irene Hilleren

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Vox-barometeret. Grunnleggende ferdigheter i norsk arbeidsliv Resultater fra Vox-barometeret høsten 2005

Vox-barometeret. Grunnleggende ferdigheter i norsk arbeidsliv Resultater fra Vox-barometeret høsten 2005 Vox-barometeret Grunnleggende ferdigheter i norsk arbeidsliv Resultater fra Vox-barometeret høsten 25 Karl Bekkevold Hang Yin Kari Tonhild Aune Servan Per Morten Jørgensen Anders Fremming Anderssen 2 Grunnleggende

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2014. Samfunnsøkonomisk analyse.

Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2014. Samfunnsøkonomisk analyse. Oppsummering av samfunnsøkonomisk analyse utført av DNV GL for Kronprinsparets Fond, 2014 Samfunnsøkonomisk analyse Pøbelprosjektet 6.mai 2014 Denne oppsummeringen omhandler hovedfunn og resultater for

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Studieforbund og nettskoler

Studieforbund og nettskoler Studieforbund og nettskoler 5Innledning Både studieforbundene og nettskolene 1 får statstilskudd til drift og utvikling av sine opplæringstilbud. Vox forvalter disse tilskuddsordningene. Statistikk over

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

Fakta om Norges fylker

Fakta om Norges fylker Fakta om Norges fylker Vest Agder fylke Befolkning og eldrebølgen Næringsliv og arbeidsmarked Videregående skole og samferdsel Fylkeskommunens økonomi Byråkratibarometeret for Vest Agder kommuner NyAnalyse

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Flere tar høyere utdanning

Flere tar høyere utdanning Flere tar høyere utdanning I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang under 30 prosent, men det er store geografiske forskjeller i utdanningsnivået. I og har

Detaljer

Bransjefordeling i Stange

Bransjefordeling i Stange Bransjefordeling i Stange arbeidsplasser fordelt på bransjer % Stange % Norge jord/skogbruk 6,4 2,5 Industri og olje 9,8 11,2 Byggevirksomhet 7,8 7,8 Varehandel 11,1 14 Overnatting og servering 1,1 3,2

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2012/13 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Innledning 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer 2 Spesialundervisning

Detaljer

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen

Akademikere, produktivitet og konkurranseevne. Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Akademikere, produktivitet og konkurranseevne Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Holmen Produktivitet, konkurranseevne og akademikere Er det mulig å finne en sammenheng mellom produktivitet

Detaljer

Hvor er kvinnene i næringslivet?

Hvor er kvinnene i næringslivet? Hvor er kvinnene i næringslivet? En av tre som i dag etablerer enkeltpersonforetak er kvinner. De kvinnelige etablererne velger tradisjonelt, og de er å finne innenfor næringsområder som er typisk kvinnedominerte.

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012

Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012 Utviklingen i tilskudd til studieforbundene 2001-2012 Dette notatet ser på pengene som tilfaller studieforbundene over statsbudsjettet. Nærmere bestemt over Kunnskapsdepartementets programkategori 07.50:

Detaljer

Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne?

Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne? Brukerforum Regnskapsfører som rådgiver hvor skal jeg begynne? Du hører stadig at regnskapsbransjen må omstille seg. Gå fra bilagsregistrering til rådgivning. Lurer du på hvor du skal begynne? Sticos hjelper

Detaljer

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox

Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse. Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende ferdigheter og realkompetanse Nordisk voksenpedagogisk seminar 06.03.09 Camilla Alfsen Vox 1 Disposisjon Kort om Vox Om grunnleggende ferdigheter Om dokumentasjon

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard

Hallingtinget 26.10.2012. Knut Arne Gurigard Hallingtinget 26.10.2012 Hallingdal sentralt i Sør-Norge Fv50 Rv52 Rv7 Flå Transportkorridor 5 Konsetptvalutgreiing (KVU) for Ringeriksbanen er skrinnlagt. Ei vidareføring av KVU-arbeidet for Ringeriksbanen

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer