Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet"

Transkript

1

2 Hoved oversikter

3

4 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

5 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på AVDELING Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Fra regnskapsskjema 1A: Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett Fordeling på AVDELING Rådmannen Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Fellesområde Sum fordelt Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert budsjett 2014 Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

6 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ AVDELING Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på AVDELING Rådmannen Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Sum fordelt Vedlegg 3 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)

7 Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0

8 Regnskapsvedlegg 4 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger

9 Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Regnskapsvedlegg 5 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter

10 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i 1000 kroner Regnskap ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital

11 Investerings- Regnskap

12 Konto Kontotekst Regnskap Rådmannen Konsulent-tjenester 1 600,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering 400,00 0,00 0, Rådmannen - kunst og kulturinvesteringer 2 000,00 0,00 0, Kjøp av aksjer, andeler , ,00 0, Rådmannen - Egenkapital Steinkjer Tomteselskap AS , ,00 0, Rådmannen , ,00 0, Overføringer til andre (uten motytelse) , ,00 0, Bruk av ubundet investeringsfond ,00 0,00 0, Kirkelig Fellesråd , ,00 0, Overføringer til andre (uten motytelse) ,93 0,00 0, Kirkelig Fellesråd - rehab. krematoriet ,93 0,00 0, Fellesutgifter , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, , , PC, servere, programvare , , , Konsulent-tjenester ,91 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,72 0, , Fra kommuner (refusjoner) ,00 0, , Økonomitjenesten - utvikling Agresso styringssystemer , , , Økonomitjenesten , , , Mva utenfor mva-loven, investering -0,01 0,00 0, Felles IKT - Servere og backup -0,01 0,00 0, Andre forbruksvarer og tjenester 2 692,80 0,00 0, Annonse,reklame,informasjon ,40 0,00 0, PC, servere, programvare ,80 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Vaktmestertjenester (også interne) 3 531,06 0,00 0, Konsulent-tjenester ,40 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,69 0,00 0, Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat , ,00 0, Kontormateriell (forbruksvarer) 0,00 0, , Andre forbruksvarer og tjenester 0,00 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester ,00 0,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,60 0, , Arkivprosjekt , , , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , IKT og kontorstøtte - teknisk utstyr møterom rådhuset 0,00 0, ,43

13 Konto Kontotekst Regnskap IKT- og kontorstøttetjenesten , , , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Telefoni 0,00 0, , PC, servere, programvare ,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,20 0, , Felles IKT - Serverkapasitet , , , PC, servere, programvare ,00 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,92 0,00 0, Felles IKT - Core switch , ,00 0, PC, servere, programvare ,32 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,03 0, , Felles IKT - Backup offsite , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Felles IKT - Fjernnettløsning 0, ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,89 0, , Fordelte utgifter ,00 0,00 0, Felles IKT - Servere og backup , , , Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,25 0,00 0, Felles IKT - Telefoni , ,00 0, PC, servere, programvare 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 6 958, ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering 1 565,55 0,00 0, Fordelte utgifter ,00 0,00 0, Fra kommuner (refusjoner) ,00 0,00 0, Felles IKT - infrastruktur , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,58 0,00 0, Felles IKT - viritualisering , ,00 0,00

14 Konto Kontotekst Regnskap PC, servere, programvare , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,58 0,00 0, Felles IKT - recovery site , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,50 0,00 0, Fra kommuner (refusjoner) ,00 0,00 0, Felles IKT - oppdatering fagaplikasjoner , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3 728,00 0,00 0, Konsulent-tjenester ,40 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,65 0,00 0, Felles IKT - lokal serverutvidelse , ,00 0, PC, servere, programvare ,00 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 3 867,50 0, , DIFI - Felles AD og arbeidsflate IKT , , , Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0, , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , IKT - infrastruktur 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat 0,00 0, , PC, servere, programvare , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,50 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,51 0, , IKT og kontorstøttetjenesten - IKT skole/barnehage , , , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vaktmestertjenester (også interne) 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Strømstans Steinkjer Rådhus høst ,00 0, , PC, servere, programvare 0,00 0,00 640, Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0,00 160, IKT og kontorstøtte - teknisk utstyr møterom rådhuset 0,00 0,00 800, PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,99 0, , Inn-Trøndelag IKT - konvergert løsning datasenter , , ,55

15 Konto Kontotekst Regnskap IKT Inn-Trøndelag , , , Rådmannen 492, ,00 252,77 21 Avdeling for oppvekst Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Egge Ungdomsskole - byggeprosjekt 0,00 0, , Avdeling for oppvekst 0,00 0, , Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Oppvekst - Steinkjer U - kjøp av bil 0,00 0, , Steinkjer ungdomsskole 0,00 0, ,00 21 Avdeling for oppvekst 0,00 0, ,00 33 Avdeling for helse Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Utstyr helse og rehabilitering 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester ,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,00 0, , Lokaler DMS 0,00 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, ,00 0, PC, servere, programvare 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Helse - elektronisk meldingsutveksling 0, , , PC, servere, programvare , ,00 0, Konsulent-tjenester ,80 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,20 0,00 0, Fra kommuner (refusjoner) ,00 0,00 0, Helse - oppgradering HSPRO , ,00 0, Avdeling for helse , , , Andre forbruksvarer og tjenester 8 305,60 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, , , Mva utenfor mva-loven, investering 2 076,40 0, , Utstyr og garasje v/ Arbeidssentralen , , , Tjenesteenhet arbeidssentralen, arbeid og aktivise , , , Andre forbruksvarer og tjenester 0, ,00 0, Helse - nødnett 0, ,00 0, Tjenesteenhet for legevakt og legetjenester 0, ,00 0,00 33 Avdeling for helse , , ,08 45 Avdeling for samfunnsutvikling Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester ,00 0, , Utskifting av parkeringsautomater , , ,08

16 Konto Kontotekst Regnskap Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Ploger, skjær og strøutstyr 0,00 0, , Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Kostemaskin ,00 0, , Fra fylkeskommuner ,00 0,00 0, Trimløype Guldbergaunet ,00 0,00 0, Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,00 0,00 0, Maskininvesteringer - VTP , ,00 0, Lønn vedlikehold/nybygg/nyanlegg ,86 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Materialer til vedlikehold og nybygg ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering 8 142,80 0, , Gate/adresseskilting , , , Fra fylkeskommuner ,00 0,00 0, Hoøya sandvollyballbane ,00 0,00 0, Tjenesteenhet veg,trafikk og park , , , Salg av driftsmidler ,00 0,00 0, Maskininvesteringer ,00 0,00 0, Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Renovasjonsbil ,00 0, , Kjøp av transportmidler , ,00 0, Salg av driftsmidler ,00 0,00 0, Renovasjonsbil , ,00 0, Kjøp av transportmidler ,00 0,00 0, Truck EE Toyota D2-8FDF ,00 0,00 0, Annet avg.pl. salg av varer og tjenester ,00 0,00 0, Truck, Nissan 3 tonns (2007) ,00 0,00 0, Tjenesteenhet renovasjon - område renovasjon , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Driftskontrollanlegg 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,52 0, , Brannstasjonen omlegging , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Sem - Følling 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,51 0, , Rehabilitering og ombygging , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, ,86

17 Konto Kontotekst Regnskap Konsulent-tjenester 0,00 0, , Reinsvatnet vannb.anl, nytt filter 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Overføringsledning sør for Hamrum - et 1 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Løsbergvegen, fylkesv 260 til Jotrongen , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Arnungvegen - Egge gård 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Nedre Mølleveg, Guldbergaunet 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,00 0, , Ulempeserstatning ,00 0,00 0, Jådåren,Tessem - Westerhus - Klæth , , , Ulempeserstatning 0,00 0, , Nesset, vest for Leksdalsvatnet 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Følling, nord for Langhammer 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0, , Henning kirke-vedkvam-okstad , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Dalbygda, et.2, Oppdal-Jønnem 0,00 0, , Annonse,reklame,informasjon 0,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,04 0, , Kjøp av tomt og grunn 0,00 0, , Brannstasjonen omlegging , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Ølvegata rehab og separering , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 4 226,40-800, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , Følling renseanlegg, rehabilitering 4 226,40-800, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Driftskontrollanlegg , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Gusthaugen - Markstein, Stod 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,34 0, , Mva utenfor mva-loven/ai 4 687,50 0,00 0, Diverse nyanlegg og separering avløp , , ,32

18 Konto Kontotekst Regnskap Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , Følling - avløp sone 3 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Arnungvegen - Egge gård 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Konsulent-tjenester 4 250,40 0, , Nedre Mølleveg, Guldbergaunet , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Liavegen i Tranabakken, avløp , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 2 241,00 0, , Øvre Bakkeveg, vva 2 241,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Løsbergveien, et. 2 ved Løhaugveien , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 8 147,00 0, , og fylkeskommunale institusjoner 0,00 0, , Ølvisheim rehabilitering vva , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Ola Fives veg - rehabilitering , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Sjøfartsgata sør 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Trananmarka containere 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Glassigloer 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Renovasjonsbeholdere 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Gassanlegg Tranamarka, oppgradering 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Gjenbrukstorg Semsøra,Snåsa 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Nye brønner gassanlegg , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Idrettsanlegg 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Trifolium Labyrint 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering ,80 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , Holmen i Steinkjerelva , , ,00

19 Konto Kontotekst Regnskap Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering 5 599,20 0, , Sørsileiret gangveg Figga - Jæktbyen , , , Matvarer, til bevertning (møter osv) 0,00 0, , Opplæring, kurs - ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 185, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 5 687,50 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,38 0, , Refusjoner fra andre (private) ,00 0,00 0, Steinkjer stasjonsområde , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 36,00 0, , Annet avg.pl. salg av varer og tjenester ,00 0,00 0, Tilskudd/refusjoner fra staten 0,00 0, , Fortau Nedre Mølleveg, Guldbergaunet , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,11 0,00 0, Tilskudd/refusjoner fra staten ,00 0,00 0, Hyllbrua - Skillegrind, kv nr , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering 4 600,00 0, , Bredbånd , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering ,75 0, , Elvereng bru i Ogndal , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Kårbergvegen, Hamrumsåsen 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Annet avg.pl. salg av varer og tjenester 0,00 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , H.K.Foosnæs veg, sørvendt 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Konsulent-tjenester ,40 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,10 0, , Trafikksikkerhetstiltak , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,73 0,00 0, Skilting for fartssone i sentrum , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Infanterivegen, 120 m 0,00 0, ,68

20 Konto Kontotekst Regnskap Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Øvre Bakkeveg, vva 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Nerhåven 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 9 102, , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Ølvegata rehabilitering og separering 9 102, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 6 752,00 0, , Ulempeserstatning 1 425,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,95 0, , Tilskudd/refusjoner fra staten ,00 0,00 0, Ølvisheim rehabilitering vva , , , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Steinkjer torg, utbedring fuktskader 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Kvam skole - gangveg, fortau mm 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,60 0,00 0, Amfi - stasjonsområdet , ,00 0, Matvarer, til bevertning (møter osv) 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Vådalsgrenda 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Ulempeserstatning 0,00 0, , Liavegen i Tranabakken, vann og avløp 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,25 0, , Øvre Bakkeveg, vva , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Utskifting sluseventiler Søndre Egge 0,00 0, , Opplæring, kurs - ikke oppgavepliktig 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0,00 710, Løsbergveien et. 2 ved Løhaugveien , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 4 410,00 0, , Ulempeserstatning 0,00 0, , Ølvisheim rehabilitering vva , , ,46

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013 INVESTERINGER -2017 20.10. Ansvar 1101: Fellesutgifter 04700 Overføringer til andre (uten motytelse) 3930 1127 Kirkelig Fellesråd - utlån - 2 213 000 2 213 000 04700 Overføringer til andre (uten motytelse)

Detaljer

INVESTERINGER 2014-2018 23.10.2014 2014 Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett

INVESTERINGER 2014-2018 23.10.2014 2014 Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett INVESTERINGER 2014-2018 23.10.2014 2014 Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett Økonomiplan Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst budsjett endring budsjett 2015 2016 2017 2018 Ansvar 1100: Rådmannen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Detaljbudsjett for investering

Detaljbudsjett for investering Detaljbudsjett for 2017 - investering RÅDMANNEN MED STAB Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst Budsjett 2017 Ansvar 1101: Fellesutgifter 02 101 Kjøp av transportmidler 1200 NY Kjøp av to leasingbiler

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune

Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

INVESTERINGER Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett

INVESTERINGER Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett INVESTERINGER 2015-2019 18.01.2016 2015 Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett Økonomiplan Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst budsjett endring budsjett 2016 2017 2018 2019 Ansvar 1101: Fellesutgifter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune 039774IIII 11Mli Inderøy kommune Årsregnskap 2010 Inderøy kommune - INNHOLDSFORTEGNELSE: Hovedoversikter Investeringsregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap på funksjon Balanseregnskap Noter til regnskapet

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer