Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet"

Transkript

1

2 Hoved oversikter

3

4 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

5 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på AVDELING Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Fra regnskapsskjema 1A: Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett Fordeling på AVDELING Rådmannen Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Fellesområde Sum fordelt Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert budsjett 2014 Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

6 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ AVDELING Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på AVDELING Rådmannen Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Sum fordelt Vedlegg 3 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)

7 Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0

8 Regnskapsvedlegg 4 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger

9 Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Regnskapsvedlegg 5 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter

10 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i 1000 kroner Regnskap ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital

11 Investerings- Regnskap

12 Konto Kontotekst Regnskap Rådmannen Konsulent-tjenester 1 600,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering 400,00 0,00 0, Rådmannen - kunst og kulturinvesteringer 2 000,00 0,00 0, Kjøp av aksjer, andeler , ,00 0, Rådmannen - Egenkapital Steinkjer Tomteselskap AS , ,00 0, Rådmannen , ,00 0, Overføringer til andre (uten motytelse) , ,00 0, Bruk av ubundet investeringsfond ,00 0,00 0, Kirkelig Fellesråd , ,00 0, Overføringer til andre (uten motytelse) ,93 0,00 0, Kirkelig Fellesråd - rehab. krematoriet ,93 0,00 0, Fellesutgifter , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, , , PC, servere, programvare , , , Konsulent-tjenester ,91 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,72 0, , Fra kommuner (refusjoner) ,00 0, , Økonomitjenesten - utvikling Agresso styringssystemer , , , Økonomitjenesten , , , Mva utenfor mva-loven, investering -0,01 0,00 0, Felles IKT - Servere og backup -0,01 0,00 0, Andre forbruksvarer og tjenester 2 692,80 0,00 0, Annonse,reklame,informasjon ,40 0,00 0, PC, servere, programvare ,80 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Vaktmestertjenester (også interne) 3 531,06 0,00 0, Konsulent-tjenester ,40 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,69 0,00 0, Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat , ,00 0, Kontormateriell (forbruksvarer) 0,00 0, , Andre forbruksvarer og tjenester 0,00 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester ,00 0,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,60 0, , Arkivprosjekt , , , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , IKT og kontorstøtte - teknisk utstyr møterom rådhuset 0,00 0, ,43

13 Konto Kontotekst Regnskap IKT- og kontorstøttetjenesten , , , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Telefoni 0,00 0, , PC, servere, programvare ,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,20 0, , Felles IKT - Serverkapasitet , , , PC, servere, programvare ,00 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,92 0,00 0, Felles IKT - Core switch , ,00 0, PC, servere, programvare ,32 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,03 0, , Felles IKT - Backup offsite , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Felles IKT - Fjernnettløsning 0, ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,89 0, , Fordelte utgifter ,00 0,00 0, Felles IKT - Servere og backup , , , Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,25 0,00 0, Felles IKT - Telefoni , ,00 0, PC, servere, programvare 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 6 958, ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering 1 565,55 0,00 0, Fordelte utgifter ,00 0,00 0, Fra kommuner (refusjoner) ,00 0,00 0, Felles IKT - infrastruktur , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,58 0,00 0, Felles IKT - viritualisering , ,00 0,00

14 Konto Kontotekst Regnskap PC, servere, programvare , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,58 0,00 0, Felles IKT - recovery site , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,50 0,00 0, Fra kommuner (refusjoner) ,00 0,00 0, Felles IKT - oppdatering fagaplikasjoner , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3 728,00 0,00 0, Konsulent-tjenester ,40 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,65 0,00 0, Felles IKT - lokal serverutvidelse , ,00 0, PC, servere, programvare ,00 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 3 867,50 0, , DIFI - Felles AD og arbeidsflate IKT , , , Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0, , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , IKT - infrastruktur 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat 0,00 0, , PC, servere, programvare , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,50 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,51 0, , IKT og kontorstøttetjenesten - IKT skole/barnehage , , , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vaktmestertjenester (også interne) 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Strømstans Steinkjer Rådhus høst ,00 0, , PC, servere, programvare 0,00 0,00 640, Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0,00 160, IKT og kontorstøtte - teknisk utstyr møterom rådhuset 0,00 0,00 800, PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,99 0, , Inn-Trøndelag IKT - konvergert løsning datasenter , , ,55

15 Konto Kontotekst Regnskap IKT Inn-Trøndelag , , , Rådmannen 492, ,00 252,77 21 Avdeling for oppvekst Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Egge Ungdomsskole - byggeprosjekt 0,00 0, , Avdeling for oppvekst 0,00 0, , Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Oppvekst - Steinkjer U - kjøp av bil 0,00 0, , Steinkjer ungdomsskole 0,00 0, ,00 21 Avdeling for oppvekst 0,00 0, ,00 33 Avdeling for helse Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Utstyr helse og rehabilitering 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester ,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,00 0, , Lokaler DMS 0,00 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, ,00 0, PC, servere, programvare 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Helse - elektronisk meldingsutveksling 0, , , PC, servere, programvare , ,00 0, Konsulent-tjenester ,80 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,20 0,00 0, Fra kommuner (refusjoner) ,00 0,00 0, Helse - oppgradering HSPRO , ,00 0, Avdeling for helse , , , Andre forbruksvarer og tjenester 8 305,60 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, , , Mva utenfor mva-loven, investering 2 076,40 0, , Utstyr og garasje v/ Arbeidssentralen , , , Tjenesteenhet arbeidssentralen, arbeid og aktivise , , , Andre forbruksvarer og tjenester 0, ,00 0, Helse - nødnett 0, ,00 0, Tjenesteenhet for legevakt og legetjenester 0, ,00 0,00 33 Avdeling for helse , , ,08 45 Avdeling for samfunnsutvikling Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester ,00 0, , Utskifting av parkeringsautomater , , ,08

16 Konto Kontotekst Regnskap Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Ploger, skjær og strøutstyr 0,00 0, , Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Kostemaskin ,00 0, , Fra fylkeskommuner ,00 0,00 0, Trimløype Guldbergaunet ,00 0,00 0, Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,00 0,00 0, Maskininvesteringer - VTP , ,00 0, Lønn vedlikehold/nybygg/nyanlegg ,86 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Materialer til vedlikehold og nybygg ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering 8 142,80 0, , Gate/adresseskilting , , , Fra fylkeskommuner ,00 0,00 0, Hoøya sandvollyballbane ,00 0,00 0, Tjenesteenhet veg,trafikk og park , , , Salg av driftsmidler ,00 0,00 0, Maskininvesteringer ,00 0,00 0, Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Renovasjonsbil ,00 0, , Kjøp av transportmidler , ,00 0, Salg av driftsmidler ,00 0,00 0, Renovasjonsbil , ,00 0, Kjøp av transportmidler ,00 0,00 0, Truck EE Toyota D2-8FDF ,00 0,00 0, Annet avg.pl. salg av varer og tjenester ,00 0,00 0, Truck, Nissan 3 tonns (2007) ,00 0,00 0, Tjenesteenhet renovasjon - område renovasjon , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Driftskontrollanlegg 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,52 0, , Brannstasjonen omlegging , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Sem - Følling 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,51 0, , Rehabilitering og ombygging , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, ,86

17 Konto Kontotekst Regnskap Konsulent-tjenester 0,00 0, , Reinsvatnet vannb.anl, nytt filter 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Overføringsledning sør for Hamrum - et 1 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Løsbergvegen, fylkesv 260 til Jotrongen , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Arnungvegen - Egge gård 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Nedre Mølleveg, Guldbergaunet 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,00 0, , Ulempeserstatning ,00 0,00 0, Jådåren,Tessem - Westerhus - Klæth , , , Ulempeserstatning 0,00 0, , Nesset, vest for Leksdalsvatnet 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Følling, nord for Langhammer 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0, , Henning kirke-vedkvam-okstad , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Dalbygda, et.2, Oppdal-Jønnem 0,00 0, , Annonse,reklame,informasjon 0,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,04 0, , Kjøp av tomt og grunn 0,00 0, , Brannstasjonen omlegging , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Ølvegata rehab og separering , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 4 226,40-800, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , Følling renseanlegg, rehabilitering 4 226,40-800, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Driftskontrollanlegg , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Gusthaugen - Markstein, Stod 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,34 0, , Mva utenfor mva-loven/ai 4 687,50 0,00 0, Diverse nyanlegg og separering avløp , , ,32

18 Konto Kontotekst Regnskap Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , Følling - avløp sone 3 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Arnungvegen - Egge gård 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Konsulent-tjenester 4 250,40 0, , Nedre Mølleveg, Guldbergaunet , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Liavegen i Tranabakken, avløp , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 2 241,00 0, , Øvre Bakkeveg, vva 2 241,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Løsbergveien, et. 2 ved Løhaugveien , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 8 147,00 0, , og fylkeskommunale institusjoner 0,00 0, , Ølvisheim rehabilitering vva , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Ola Fives veg - rehabilitering , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Sjøfartsgata sør 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Trananmarka containere 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Glassigloer 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Renovasjonsbeholdere 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Gassanlegg Tranamarka, oppgradering 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Gjenbrukstorg Semsøra,Snåsa 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Nye brønner gassanlegg , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Idrettsanlegg 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Trifolium Labyrint 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering ,80 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , Holmen i Steinkjerelva , , ,00

19 Konto Kontotekst Regnskap Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering 5 599,20 0, , Sørsileiret gangveg Figga - Jæktbyen , , , Matvarer, til bevertning (møter osv) 0,00 0, , Opplæring, kurs - ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 185, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 5 687,50 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,38 0, , Refusjoner fra andre (private) ,00 0,00 0, Steinkjer stasjonsområde , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 36,00 0, , Annet avg.pl. salg av varer og tjenester ,00 0,00 0, Tilskudd/refusjoner fra staten 0,00 0, , Fortau Nedre Mølleveg, Guldbergaunet , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,11 0,00 0, Tilskudd/refusjoner fra staten ,00 0,00 0, Hyllbrua - Skillegrind, kv nr , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering 4 600,00 0, , Bredbånd , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering ,75 0, , Elvereng bru i Ogndal , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Kårbergvegen, Hamrumsåsen 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Annet avg.pl. salg av varer og tjenester 0,00 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , H.K.Foosnæs veg, sørvendt 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Konsulent-tjenester ,40 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,10 0, , Trafikksikkerhetstiltak , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,73 0,00 0, Skilting for fartssone i sentrum , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Infanterivegen, 120 m 0,00 0, ,68

20 Konto Kontotekst Regnskap Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Øvre Bakkeveg, vva 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Nerhåven 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 9 102, , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Ølvegata rehabilitering og separering 9 102, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 6 752,00 0, , Ulempeserstatning 1 425,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,95 0, , Tilskudd/refusjoner fra staten ,00 0,00 0, Ølvisheim rehabilitering vva , , , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Steinkjer torg, utbedring fuktskader 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Kvam skole - gangveg, fortau mm 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,60 0,00 0, Amfi - stasjonsområdet , ,00 0, Matvarer, til bevertning (møter osv) 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Vådalsgrenda 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Ulempeserstatning 0,00 0, , Liavegen i Tranabakken, vann og avløp 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,25 0, , Øvre Bakkeveg, vva , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Utskifting sluseventiler Søndre Egge 0,00 0, , Opplæring, kurs - ikke oppgavepliktig 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0,00 710, Løsbergveien et. 2 ved Løhaugveien , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 4 410,00 0, , Ulempeserstatning 0,00 0, , Ølvisheim rehabilitering vva , , ,46

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013 INVESTERINGER -2017 20.10. Ansvar 1101: Fellesutgifter 04700 Overføringer til andre (uten motytelse) 3930 1127 Kirkelig Fellesråd - utlån - 2 213 000 2 213 000 04700 Overføringer til andre (uten motytelse)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer