Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet"

Transkript

1

2 Hoved oversikter

3

4 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

5 Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på AVDELING Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Fra regnskapsskjema 1A: Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett Fordeling på AVDELING Rådmannen Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Fellesområde Sum fordelt Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regulert budsjett 2014 Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert

6 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ AVDELING Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 Tall i 1000 kroner Fra regnskapsskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler Fordeling på AVDELING Rådmannen Avdeling for oppvekst Avdeling for helse Avdeling for samfunnsutvikling Avdeling for omsorg Sum fordelt Vedlegg 3 Balanseregnskapet Tall i 1000 kroner Noter Regnskap EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)

7 Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti 0 0

8 Regnskapsvedlegg 4 Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger

9 Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Regnskapsvedlegg 5 Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter

10 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert Anskaffelse og anvendelse av midler Tall i 1000 kroner Regnskap ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital

11 Investerings- Regnskap

12 Konto Kontotekst Regnskap Rådmannen Konsulent-tjenester 1 600,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering 400,00 0,00 0, Rådmannen - kunst og kulturinvesteringer 2 000,00 0,00 0, Kjøp av aksjer, andeler , ,00 0, Rådmannen - Egenkapital Steinkjer Tomteselskap AS , ,00 0, Rådmannen , ,00 0, Overføringer til andre (uten motytelse) , ,00 0, Bruk av ubundet investeringsfond ,00 0,00 0, Kirkelig Fellesråd , ,00 0, Overføringer til andre (uten motytelse) ,93 0,00 0, Kirkelig Fellesråd - rehab. krematoriet ,93 0,00 0, Fellesutgifter , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, , , PC, servere, programvare , , , Konsulent-tjenester ,91 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,72 0, , Fra kommuner (refusjoner) ,00 0, , Økonomitjenesten - utvikling Agresso styringssystemer , , , Økonomitjenesten , , , Mva utenfor mva-loven, investering -0,01 0,00 0, Felles IKT - Servere og backup -0,01 0,00 0, Andre forbruksvarer og tjenester 2 692,80 0,00 0, Annonse,reklame,informasjon ,40 0,00 0, PC, servere, programvare ,80 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Vaktmestertjenester (også interne) 3 531,06 0,00 0, Konsulent-tjenester ,40 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,69 0,00 0, Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat , ,00 0, Kontormateriell (forbruksvarer) 0,00 0, , Andre forbruksvarer og tjenester 0,00 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester ,00 0,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,60 0, , Arkivprosjekt , , , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , IKT og kontorstøtte - teknisk utstyr møterom rådhuset 0,00 0, ,43

13 Konto Kontotekst Regnskap IKT- og kontorstøttetjenesten , , , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Telefoni 0,00 0, , PC, servere, programvare ,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,20 0, , Felles IKT - Serverkapasitet , , , PC, servere, programvare ,00 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,92 0,00 0, Felles IKT - Core switch , ,00 0, PC, servere, programvare ,32 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,03 0, , Felles IKT - Backup offsite , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Felles IKT - Fjernnettløsning 0, ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,89 0, , Fordelte utgifter ,00 0,00 0, Felles IKT - Servere og backup , , , Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,25 0,00 0, Felles IKT - Telefoni , ,00 0, PC, servere, programvare 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 6 958, ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering 1 565,55 0,00 0, Fordelte utgifter ,00 0,00 0, Fra kommuner (refusjoner) ,00 0,00 0, Felles IKT - infrastruktur , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,58 0,00 0, Felles IKT - viritualisering , ,00 0,00

14 Konto Kontotekst Regnskap PC, servere, programvare , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,58 0,00 0, Felles IKT - recovery site , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser , ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,50 0,00 0, Fra kommuner (refusjoner) ,00 0,00 0, Felles IKT - oppdatering fagaplikasjoner , ,00 0, Avgifter, gebyrer, lisenser ,00 0,00 0, PC, servere, programvare , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3 728,00 0,00 0, Konsulent-tjenester ,40 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,65 0,00 0, Felles IKT - lokal serverutvidelse , ,00 0, PC, servere, programvare ,00 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 3 867,50 0, , DIFI - Felles AD og arbeidsflate IKT , , , Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0, , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , IKT - infrastruktur 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat 0,00 0, , PC, servere, programvare , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,50 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,51 0, , IKT og kontorstøttetjenesten - IKT skole/barnehage , , , PC, servere, programvare 0,00 0, , Vaktmestertjenester (også interne) 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Strømstans Steinkjer Rådhus høst ,00 0, , PC, servere, programvare 0,00 0,00 640, Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0,00 160, IKT og kontorstøtte - teknisk utstyr møterom rådhuset 0,00 0,00 800, PC, servere, programvare 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,99 0, , Inn-Trøndelag IKT - konvergert løsning datasenter , , ,55

15 Konto Kontotekst Regnskap IKT Inn-Trøndelag , , , Rådmannen 492, ,00 252,77 21 Avdeling for oppvekst Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Egge Ungdomsskole - byggeprosjekt 0,00 0, , Avdeling for oppvekst 0,00 0, , Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Oppvekst - Steinkjer U - kjøp av bil 0,00 0, , Steinkjer ungdomsskole 0,00 0, ,00 21 Avdeling for oppvekst 0,00 0, ,00 33 Avdeling for helse Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Utstyr helse og rehabilitering 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester ,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,00 0, , Lokaler DMS 0,00 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, ,00 0, PC, servere, programvare 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Helse - elektronisk meldingsutveksling 0, , , PC, servere, programvare , ,00 0, Konsulent-tjenester ,80 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,20 0,00 0, Fra kommuner (refusjoner) ,00 0,00 0, Helse - oppgradering HSPRO , ,00 0, Avdeling for helse , , , Andre forbruksvarer og tjenester 8 305,60 0, , Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, , , Mva utenfor mva-loven, investering 2 076,40 0, , Utstyr og garasje v/ Arbeidssentralen , , , Tjenesteenhet arbeidssentralen, arbeid og aktivise , , , Andre forbruksvarer og tjenester 0, ,00 0, Helse - nødnett 0, ,00 0, Tjenesteenhet for legevakt og legetjenester 0, ,00 0,00 33 Avdeling for helse , , ,08 45 Avdeling for samfunnsutvikling Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester ,00 0, , Utskifting av parkeringsautomater , , ,08

16 Konto Kontotekst Regnskap Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Ploger, skjær og strøutstyr 0,00 0, , Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Kostemaskin ,00 0, , Fra fylkeskommuner ,00 0,00 0, Trimløype Guldbergaunet ,00 0,00 0, Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,00 0,00 0, Maskininvesteringer - VTP , ,00 0, Lønn vedlikehold/nybygg/nyanlegg ,86 0,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Materialer til vedlikehold og nybygg ,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering 8 142,80 0, , Gate/adresseskilting , , , Fra fylkeskommuner ,00 0,00 0, Hoøya sandvollyballbane ,00 0,00 0, Tjenesteenhet veg,trafikk og park , , , Salg av driftsmidler ,00 0,00 0, Maskininvesteringer ,00 0,00 0, Kjøp av transportmidler 0,00 0, , Renovasjonsbil ,00 0, , Kjøp av transportmidler , ,00 0, Salg av driftsmidler ,00 0,00 0, Renovasjonsbil , ,00 0, Kjøp av transportmidler ,00 0,00 0, Truck EE Toyota D2-8FDF ,00 0,00 0, Annet avg.pl. salg av varer og tjenester ,00 0,00 0, Truck, Nissan 3 tonns (2007) ,00 0,00 0, Tjenesteenhet renovasjon - område renovasjon , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Driftskontrollanlegg 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,52 0, , Brannstasjonen omlegging , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Sem - Følling 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,51 0, , Rehabilitering og ombygging , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, ,86

17 Konto Kontotekst Regnskap Konsulent-tjenester 0,00 0, , Reinsvatnet vannb.anl, nytt filter 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Overføringsledning sør for Hamrum - et 1 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Løsbergvegen, fylkesv 260 til Jotrongen , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Arnungvegen - Egge gård 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Nedre Mølleveg, Guldbergaunet 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,00 0, , Ulempeserstatning ,00 0,00 0, Jådåren,Tessem - Westerhus - Klæth , , , Ulempeserstatning 0,00 0, , Nesset, vest for Leksdalsvatnet 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Følling, nord for Langhammer 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Materialer til vedlikehold og nybygg 0,00 0, , Henning kirke-vedkvam-okstad , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Dalbygda, et.2, Oppdal-Jønnem 0,00 0, , Annonse,reklame,informasjon 0,00 0, , Avgifter, gebyrer, lisenser 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,04 0, , Kjøp av tomt og grunn 0,00 0, , Brannstasjonen omlegging , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Ølvegata rehab og separering , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 4 226,40-800, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , Følling renseanlegg, rehabilitering 4 226,40-800, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Driftskontrollanlegg , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Gusthaugen - Markstein, Stod 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,34 0, , Mva utenfor mva-loven/ai 4 687,50 0,00 0, Diverse nyanlegg og separering avløp , , ,32

18 Konto Kontotekst Regnskap Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , Følling - avløp sone 3 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Arnungvegen - Egge gård 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Konsulent-tjenester 4 250,40 0, , Nedre Mølleveg, Guldbergaunet , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Liavegen i Tranabakken, avløp , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 2 241,00 0, , Øvre Bakkeveg, vva 2 241,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Løsbergveien, et. 2 ved Løhaugveien , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 8 147,00 0, , og fylkeskommunale institusjoner 0,00 0, , Ølvisheim rehabilitering vva , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Ola Fives veg - rehabilitering , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Sjøfartsgata sør 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Trananmarka containere 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Glassigloer 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Renovasjonsbeholdere 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Gassanlegg Tranamarka, oppgradering 0, ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Gjenbrukstorg Semsøra,Snåsa 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Nye brønner gassanlegg , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Idrettsanlegg 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Trifolium Labyrint 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering ,80 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , Holmen i Steinkjerelva , , ,00

19 Konto Kontotekst Regnskap Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering 5 599,20 0, , Sørsileiret gangveg Figga - Jæktbyen , , , Matvarer, til bevertning (møter osv) 0,00 0, , Opplæring, kurs - ikke oppgavepliktig 0,00 0,00 185, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 5 687,50 0, , Mva utenfor mva-loven, investering ,38 0, , Refusjoner fra andre (private) ,00 0,00 0, Steinkjer stasjonsområde , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 36,00 0, , Annet avg.pl. salg av varer og tjenester ,00 0,00 0, Tilskudd/refusjoner fra staten 0,00 0, , Fortau Nedre Mølleveg, Guldbergaunet , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,11 0,00 0, Tilskudd/refusjoner fra staten ,00 0,00 0, Hyllbrua - Skillegrind, kv nr , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering 4 600,00 0, , Bredbånd , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Mva utenfor mva-loven, investering ,75 0, , Elvereng bru i Ogndal , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Kårbergvegen, Hamrumsåsen 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Annet avg.pl. salg av varer og tjenester 0,00 0, , Refusjoner fra andre (private) 0,00 0, , H.K.Foosnæs veg, sørvendt 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, , , Konsulent-tjenester ,40 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,10 0, , Trafikksikkerhetstiltak , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,73 0,00 0, Skilting for fartssone i sentrum , ,00 0, Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Infanterivegen, 120 m 0,00 0, ,68

20 Konto Kontotekst Regnskap Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Øvre Bakkeveg, vva 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Nerhåven 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 9 102, , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Ølvegata rehabilitering og separering 9 102, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 6 752,00 0, , Ulempeserstatning 1 425,00 0,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,95 0, , Tilskudd/refusjoner fra staten ,00 0,00 0, Ølvisheim rehabilitering vva , , , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Steinkjer torg, utbedring fuktskader 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0, , Kvam skole - gangveg, fortau mm 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , ,00 0, Mva utenfor mva-loven, investering ,60 0,00 0, Amfi - stasjonsområdet , ,00 0, Matvarer, til bevertning (møter osv) 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0, ,00 0, Konsulent-tjenester 0,00 0, , Vådalsgrenda 0, , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Ulempeserstatning 0,00 0, , Liavegen i Tranabakken, vann og avløp 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester ,25 0, , Øvre Bakkeveg, vva , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 0,00 0, , Utskifting sluseventiler Søndre Egge 0,00 0, , Opplæring, kurs - ikke oppgavepliktig 0,00 0, , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 0,00 0, , Mva utenfor mva-loven, investering 0,00 0,00 710, Løsbergveien et. 2 ved Løhaugveien , , , Vedlikehold, nybygg, byggtjenester , , , Konsulent-tjenester 4 410,00 0, , Ulempeserstatning 0,00 0, , Ølvisheim rehabilitering vva , , ,46

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013

INVESTERINGER 2013-2017 20.10.2013 INVESTERINGER -2017 20.10. Ansvar 1101: Fellesutgifter 04700 Overføringer til andre (uten motytelse) 3930 1127 Kirkelig Fellesråd - utlån - 2 213 000 2 213 000 04700 Overføringer til andre (uten motytelse)

Detaljer

INVESTERINGER 2014-2018 23.10.2014 2014 Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett

INVESTERINGER 2014-2018 23.10.2014 2014 Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett INVESTERINGER 2014-2018 23.10.2014 2014 Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett Økonomiplan Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst budsjett endring budsjett 2015 2016 2017 2018 Ansvar 1100: Rådmannen

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune

Inderøy kommune. 11Mli IIII. Årsregnskap. Inderøy kommune 039774IIII 11Mli Inderøy kommune Årsregnskap 2010 Inderøy kommune - INNHOLDSFORTEGNELSE: Hovedoversikter Investeringsregnskap Driftsregnskap Driftsregnskap på funksjon Balanseregnskap Noter til regnskapet

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 03.06.2014 Tidspunkt: 11:30 15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Erik Bartnes

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning MØTEINNKALLING Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Møtedato: 26.01.2016 Møtested: Rådhuset, Laura Kieler Tidspunkt: 11:30 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169206 eller e-post:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer