Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng."

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SØKNAD OM TILSKUDD 2015

2 INNHOLD Innledning Hvem kan søke? Hva det kan søkes om? Hva menes med helsetjeneste? Gjennomgang av en søknad Søknadsskjema Rapporteringsskjema Behandling av søknader Hva vektlegges (positivt og negativt) Prosess

3 Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng. I denne lysbildeserien kommer vi i tillegg med råd og tips.

4 HVEM KAN SØKE? Tilskudd prioriteres til brukerorganisasjoner (pasient- og pårørendeorganisasjoner) med drift/aktivitet innenfor helseregion sør-øst, som drives av brukere, er demokratisk oppbygd og har valgt styre. Fylkeslag, fylkesvise- og regionale sammenslutninger prioriteres. Det henstilles til samarbeid mellom organisasjoner om tiltak.

5 FORMÅL MED ORDNINGEN Tilskuddet skal bidra til kompetent brukermedvirkning, en god og likeverdig helsetjeneste, og gode pasientforløp i helseregion sør-øst.

6 TYDELIGERE PRIORITERINGER FRA 2015 Tilskudd til brukerorganisasjoner skal prioriteres slik de i enda større grad kommer til nytte for brukere, pasienter og pårørende i helsetjenesten. Det vil derfor fra søknadsåret 2015 stilles sterkere krav om at midler fra Helse Sør-Øst RHF anvendes innenfor de formålene som er angitt for ordningen.

7 HVA KAN DET SØKES OM? Opplæring av brukerrepresentanter Informasjons- opplærings og mestringskurs Likepersonsarbeid Opplæring av helsepersonell Rekruttering av unge og flerkulturelle som brukerrepresentanter og likepersoner Opplæring av tillitsvalgte (utgår fra 2016)

8 Søknad og rapportering

9 Veileder

10 SØKNAD

11 1.0 Søkerorganisasjonen: 1.1 Søkerorganisasjonens fulle navn. Husk å skrive navnet korrekt og fullt ut. 1.2 Moderorganisasjonens forkortelse, nasjonalt. 1.3 Er søkerorganisasjonen tilknyttet paraplyorganisasjonene FFO eller SAFO? Det er viktig at søkeren selv sjekker at tilknytning er korrekt. 1.4 Søkerorganisasjonens adresse. 1.5 Søkerorganisasjonens valgte leders navn. 1.6 Dersom søkerorganisasjonen har administrativ leder/sekretær/-koordinator oppgis stillingsstørrelse, navn og tittel. 1.7 Dersom søkerorganisasjonen har annet administrativt personell i tillegg til det som er oppgitt under pkt 1.6 oppgis samlet antall personer/årsverk. Frivillig/ubetalt arbeid omfattes ikke. 1.8 Organisasjonsnummer i Brønnøysund-registeret oppgis. Det vil bli kontrollert at organisasjonsnummer er registrert på søker.

12 1.1 Søkerorganisasjonens fulle navn: 1.2 Moderorganisasjonens forkortelse: 1.3 Paraplyorganisasjon : ja/nei: Hvilken: FFO/SAFO 1.4 Organisasjonens adresse: Post nr. : Sted: 1.5 Organisasjonens valgte leders navn: 1.6 Administrativ leder/sekretær/koordinator: Navn: Tittel: Stillingsstørrelse: 1.7 Samlet antall/årsverk administrativt personell: 1.8 Organisasjons nr.

13 2.0 Kontaktperson for søknaden 2.1 Kontaktpersonens navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse. Den oppgitte epostkonto bør åpnes daglig i perioden fra søknaden er sendt til melding om eventuelt tilskudd er gitt 2.2 Postadresse for svar på søknad dersom annen enn søkerorganisasjonens adresse skal benyttes.

14 2.1 Navn: Mobiltelefon: E-post: 2.2 Postadresse for svar på søknad dersom annen enn organisasjonens adresse skal benyttes:

15 3.0 Konto 3.1 Kontonummer som skal benyttes ved overføring av tildelte midler. Sjekk at oppgitt kontonummer er korrekt. Kontonummer skal være registrert på søkerorganisasjonen.

16 3.1 Konto (11 siffer): Xxxx xx xxxxx Sjekk at oppgitt kontonummer er korrekt.

17 4.0 Opplysninger om søkers geografiske område og antall medlemmer 4.1 Dersom organisasjonen ivaretar medlemmer fra alle fylker i helseregion sørøst skal det krysses av her. 4.2 Dersom organisasjonen ivaretar medlemmer i ett eller flere fylker i helseregion sør-øst, skal det krysses av for det/de fylker søknaden gjelder for. 4.3 Dersom organisasjonen er landsdekkende skal det krysses av her. 4.4 Dersom organisasjonen det søkes om tilskudd til ikke kan plasseres inn i ovennevnte rubrikker, krysses dette av her. Det bes i så fall om en kort beskrivelse av organisasjonens geografiske virkeområde. 4.5 Her oppgis antall betalende hovedmedlemmer i søkerorganisasjonen. 4.6 Her oppgis antall hovedmedlemmer innenfor helseregion sør-øst. Det gjelder kun for landsdekkende organisasjoner som ikke har region-/eller fylkeslag innenfor helseregion sør-øst.

18 Søkerorganisasjonens geografiske virksomhetsområde: 4.1 Helseregion sør-øst eller 4.2 Ett eller flere fylker i regionen (sett kryss foran rett fylke): Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder eller 4.3 Landsdekkende eller 4.4 Annet (beskriv): Medlemmer i søkerorganisasjonen: 4.5 Antall betalende hovedmedlemmer i søkerorganisasjonen 4.6 For landsdekkende organisasjoner uten region- eller fylkesledd i helseregion sør-øst oppgis antall medlemmer innenfor helseregion sør-øst: (må oppgis) NB! Sjekk at korrekt antall medlemmer er oppgitt.

19 5.0 Søknaden gjelder: Under punkt 5.1 til 5.7 i søknadsskjemaet gis oppsummering av drift/aktivitet innen de ulike områder det kan søkes om. Drift/aktivitet det søkes om må ut over dette beskrives kortfattet i eget vedlegg; hva planlegges gjort, antall deltagere, møter o.a. Kostnadsoverslag må vedlegges. Drift/aktivitet skal beskrives slik at den er forståelig for lesere som ikke har spesiell kunnskap om organisasjonen som søker. Eventuelle honorarer og utgiftsdekning for styremedlemmer skal spesifiseres. Organisasjonene bes om å forholde seg til gjennomførbare og realistiske mål og tiltak og forsikre seg om at tiltak det søkes om faller innenfor retningslinjene.

20 5.1 Tilskudd til drift: Med driftstilskudd menes tilskudd til brukerorganisasjonens administrasjon av aktivitet innrettet mot helsetjenesten. Eksempler; lønnskostnader og andre skattepliktige godtgjøringer, reisekostnader, utgifter til medlemsinformasjon, husleie, kommunale avgifter, strøm, telefoni, porto, rekvisita og lignende. Dette beskrives og kostnadsoverslag vedlegges. 5.2 Tilskudd til brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter som har aktivitet innen helsetjenesten: - Brukermedvirkning på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester, og som har myndighet til å beslutte. - På tjenestenivå innebærer brukermedvirkning at brukerne og/eller deres representanter inngår i samarbeid med tjenesteapparatet og er aktivt deltagende ved utvikling og endring av behandlingstilbud og forløp. - Brukermedvirkning på individnivå er organisert likepersonarbeid. Samarbeidstiltak prioriteres gjennom tilskudd til utvikling, organisering og evaluering av modulbasert opplæringsprogram (MBO) i regi av FFO/SAFOsamarbeidet og Kreftforeningen i helseregion sør-øst.

21 5.3 Tilskudd til brukerorganisasjonenes egne informasjons-, opplærings- og mestringskurs. Kurs i samarbeid med helsepersonell prioriteres. Tilskudd til arrangement for barn og unge og deres pårørende, som omfatter aktiviteter med mestring som formål. Det forutsettes at aktivitetene er organiserte og at det inngår program for pårørende med erfaringsutveksling og informasjon, fortrinnsvis i samarbeid med helsetjenesten.

22 5.4 Tilskudd til opplæring av likepersoner og utøvelse av likepersonsarbeid i helsetjenesten. Likepersonsarbeid utøves mellom mennesker med samme funksjonsnedsettelse eller som har samme diagnose. Den kan beskrives som en samhandling mellom mennesker som opplever noenlunde samme livssituasjon, hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp i form av støtte eller veiledning partene imellom. Likepersonarbeidet skal skje i en organisert form. Det bærende prinsippet i likepersonsarbeid er en aktiv og målrettet bruk av egenbasert erfaring, hvor en av dem som inngår i relasjonen har en lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Støtte prioriteres til likepersonsarbeid som gjennomføres i samarbeid med Lærings- og mestringssenter, sykehusavdelinger eller samhandlingsarenaer/i samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Organisasjonenes bidrag til brukerkontor i sykehus/på samhandlingsarenaer defineres som likepersonsarbeid. Gruppetrening defineres som likepersonsarbeid når den/de som leder selv har diagnosen/eller funksjonsnedsettelsen og arbeidet er frivillig.

23 5.5 Tilskudd til søkerorganisasjonens egenorganiserte opplæring av helsepersonell/ Dette omfatter også elever/studenter innen relevante studier og fagområder. Tilskudd gis ikke til støtte til helsepersonells deltagelse i helsetjenestens og utdanningsinstitusjonenes kurs. 5.6 Tilskudd til tiltak for å rekruttere unge mennesker og mennesker med flerkulturell bakgrunn som likepersoner og brukerrepresentanter. 5.7 Tilskudd til søkerorganisasjonenes opplæring av tillitsvalgte. Dette formålet prioriteres lavere enn øvrige formål omtalt ovenfor. Helse Sør-Øst RHF vil fra 2016 avvikle ordningen med tilskudd til tillitsvalgte. Formål utover dette prioriteres ikke. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tilskudd til varige driftstiltak av tjenesteytende karakter i form av helsetjenester ikke prioriteres.

24 Tiltak/aktivitet Beregnet/ kostnad 5.1 Drift innrettet mot helsetjenestens oppgaver. Kr. 5.2 Opplæring av brukerrepresentanter i helsetjenesten. Kr. 5.3 Egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs fortrinnsvis Kr. i samarbeid med helsepersonell, samt aktiviteter for barn og unge og deres pårørende, med mestring som formål. 5.4 Opplæring i og utøvelse av organisert likepersonsarbeid i Kr. helsetjenesten, herunder etablering og drift av brukerkontor ved sykehusene og samarbeid mellom brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjeneneste og kommuner. 5.5 Egenorganisert opplæring av helsepersonell og Kr. helseadminstrasjoner, og elever/studenter innen relevante områder. 5.6 Arbeid med rekruttering av unge og mennesker med Kr. flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner. 5.7 Opplæring av tillitsvalgte. Kr. 5.8 Sum søknad til Helse Sør-Øst RHF for 2015 (5.1 til 5.7): Kr 5.9 Fratrukket eventuelt overført tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF fra 2014 til 2015 (jf underpunkt 9). Kr Total søknad Helse Sør-Øst RHF for 2015 (sum 5.8 minus 5.9). Kr.

25 Jf. retningslinjer for tildeling og veiledningen. Utfyllende informasjon om virksomheten/aktiviteten det søkes om innenfor de ulike formål skal vedlegges. Dersom aktiviteten det søkes om omfatter mer enn ett formål kan summen oppgis under det punkt der hovedkostnaden ligger.

26 6.0 Krav til søknaden Søker må forsikre seg om at alle nødvendige vedlegg er med i forsendelsen og at de er tydelig merket organisasjonens navn og er nummerert. Organisasjoner som i 2013 fikk tildelt tilskudd over kr ,- leverer rapport fra registrert eller statsautorisert revisor.

27 Øvrig informasjon som må vedlegges: Årsmelding/årsrapport for året 2013 hvor aktiviteten framgår, årsmøteprotokoll revidert årsregnskap med undertegnet revisjonsberetning. Organisasjoner som fikk tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF for 2014 må fylle ut rapporteringsskjema med beskrivelse av hvordan midlene er anvendt. (jf. punkt 10, underpunkt 9) Overføring til 2015 Dersom tildelte midler for 2014 ikke er benyttet fullt ut, kan de overføres til Dette skal fremkomme av skjemaets punkt 10 underpunkt 9. Det er ikke nødvendig å søke om overføring av midler. Alle vedlegg må merkes tydelig med organisasjonens navn og skal nummereres.

28 7.0 Diverse opplysninger/merknader 7.1 Dersom søker har andre opplysninger/merknader som søkeren mener kan ha betydning for behandlingen av søknaden, bør dette fremkomme her. Her kan det forklares dersom aktivitet under hovedpunkt 5 dekker mer enn ett underpunkt.

29 8.0 Underskrift 8.1 Det er påkrevet at søknaden har original eller skannet signatur.

30 8.1 Jeg har gjort meg kjent med retningslinjene og veiledningen for tilskuddsordningen og er kjent med at jeg er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt. Jeg er klar over at Helse Sør-Øst RHF kan kreve midlene refundert dersom de ikke er brukt i samsvar med formål angitt i søknad og retningslinjer for tildeling. Navn: Tittel/tillitsverv: Sted: Dato(dd.mm.åååå): Underskrift:

31 10.0 Rapportering I rapporteringen skal det redegjøres for bruk av midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF i Det er viktig at rapporten kun omfatter midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF. Dersom midlene fra Helse Sør-Øst RHF er brukt til delfinansiering av en aktivitet skal dette angis. Underpunkt 1. Her føres opp beløp til disposisjon fra Helse Sør-Øst RHF; tilskudd for 2014 pluss eventuelt overført beløp fra Underpunkt 2-8. Her føres opp hva er som er gjennomført i 2014 og anslag på hvor mye penger som er brukt. Underpunkt 9. Dersom det er udisponerte midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF i 2014 kan disse overføres til 2015 og dette skal fremkomme av søknaden for 2015 Beløpet må fremkomme her. Rapporteringsskjemaet skal ha original eller skannet signatur.

32 RAPPORTERING for 2014 Gjelder brukerorganisasjoner som har fått tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF for 2014 Her skal det kun rapporteres på midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF

33 Brukeroorganisasjonens navn: Tildelt beløp fra Helse Sør-Øst RHF for 2014: Eventuelt overført beløp tildelt fra Helse Sør-Øst RHF fra tidligere år: Til disponibelt beløp i 2014 fra Helse Sør-Øst RHF. Dette beløpet føres inn under pkt 1 i nedenstående tabell) Kr. Kr. Kr. Oppsummert og konkret beskrivelse av gjennomførte aktiviteter finansiert av midler fra Helse Sør-Øst RHF: jf. retningslinjer for ordningen. Utdypende beskrivelse kan medfølge som vedlegg. Inntekt Fradragsposter 1. Til disposisjon fra Helse Sør-Øst Kr. RHF 2. Drift Kr. 3. Opplæring av brukerrepresentanter Kr. 4. Informasjons-,opplærings- og Kr. mestringskurs fortrinnsvis i samarbeid med helsepersonell. Samt aktiviteter for barn og ungdom med deltagelse og mestring som formål. 5. Opplæring i og utøvelse av Kr. likepersonssarbeid i helsetjenesten. 6. Egenorganisert opplæring av Kr. helsepersonell 7. Arbeid med rekruttering av unge og Kr. mennesker med flerkulturell bakgrunn som likepersoner og brukerrrepresentanter. 8. Opplæring av tillitsvalgte Til overføring fra 2014 til 2015 Kr. 9. (jfr søknadsskjema pkt 5.0, punkt 5.8) SUM (inntektspost og fradragspost skal Kr. Kr. 10. være like). Som angitt i tildelingsbrev kan midler kreves tilbakebetalt dersom de ikke er anvendt i samsvar med tildelingsbrev for Ufullstendig rapportering om bruk av midler i 2014 vil kunne resultere i redusert tilskudd eller avslag for 2015.

34 Sted: Dato: Underskrift:... (Navn og tittel/funksjon) Navn kasserer/regnskapsansvarlig/revisor: Telefon:

35 9.0 Søknaden sendes Med fordel elektronisk (som pdf-fil ) til Eventuelt per ordinær post til Helse Sør-Øst RHF Postboks HAMAR Eller til Faks: Retningslinjer og veileder for tilskuddsordningen, samt presentasjonsserie fra kurs og informasjon om tildelingsprosessen finnes på Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjema eller andre spørsmål vedrørende søknaden, kan det tas kontakt med: Ida-Anette Kalrud /02411.

36

37 Når gis det avslag? Søker ikke er en brukerorganisasjon slik det er beskrevet i søknadsdokumentene. Formalkravene ikke er oppfylt. Årsrapport, regnskap, revisjonsberetning og underskrift mangler. Formål/tiltak det søkes om er i stor grad er utenfor retningslinjene. Beskrivelsen (i søknad og rapport) er mangelfull, gir liten/ikke mening. Det er skrevet lite/ikke noe om aktivitet/omfang. Det er ikke redegjort for økonomi.

38 purring -ING

39 Eksempler på aktiviteter som ikke prioriteres Sosiale aktiviteter (møter, turer opphold og andre aktiviteter) uten eller med lite faglig innhold eller organisert likemannstjeneste. Generelle helsefremmende aktiviteter rettet mot kommuner (skole, helsesøster, eldreomsorg), NAV eller andre offentlige myndigheter: Om omgivelsesforhold innenfor kommunens ansvarsområde (støy, utforming, inneklima mv.) Skolering og tilrettelegging for mestring i trafikk. Inngang til/og leie av kommunal svømmehall +

40 Eksempler på aktiviteter som ikke prioriteres Aktiviteter rettet mot befolkningen i det offentlige rom (markeder, bysentrum) i form av generell informasjon, medlemsverving, testing av helsetilstand når ikke opplegget er kvalitetssikret og/eller gjennomføres i samarbeid med helsetjenesten. Drift (møter, lønn, husleie, rekvisita o.a.) når virksomheten/aktiviteten ikke er relevant for helsetjenesten. Helsereiser til utlandet, SPA-opphold i Norge og utlandet. Alternativ behandling som vesentlig/betydningsfull del av aktiviteten.

41 SØKNAD OM TILSKUDD FOR TIL BRUKERORGANISASJONER for aktivitet i Helse Sør - Øst sitt område Håndskrevet søknad godtas ikke. Søknadsfrist 31.desember 2014

42 Helhetsvurdering av søknader Tildeling skjer på grunnlag av en helhetsvurdering av søknaden. Både søknad for kommende år og rapportering forutgående år tillegges vekt. Krav til beskrivelser og budsjett vil bli sett i forhold til organisasjonens størrelse/tildelingens størrelse). I det følgende synliggjøres hva som samlet vil kjennetegne en god søknad

43

44 Søknadens formål og utforming Virksomhet/aktivitet og drift som det søkes tilskudd til er innenfor ordningens formål. Formalkrav er oppfylt. Drift og aktivitet er beskrevet på en kortfattet og konsis måte. Aktiviteter er tilstrekkelig tallfestet. Kostnadsoverslag (budsjett) medfølger.

45 Søkerorganisasjonen og deres aktivitetsområder Antall betalende hovedmedlemmer Omfang av aktiviteter Behov for tilrettelegging (universell utforming) Særlige geografiske forhold. Helsepolitiske prioriteringer.

46 Målgruppe for aktivitetene/organisasjonens arbeid At tiltakene kan komme alle medlemmer, pasienter og pårørende til gode.

47 Samarbeid Det vises til samarbeid, eksempler på ønsket samarbeid er Samarbeid mellom brukerorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten (eks brukerkontor, informasjon til pasienter og pårørende, likepersonsaktiviteter). Samarbeid mellom organisasjoner (eks. aktivitet, lokaler møter, kurs, konferanser, sekretær bistand m.v.). Trepartsamarbeid mellom brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenester og kommunehelsetjenesten.

48 Gjennomførbarhet Det er synliggjort hvordan driften og/eller tiltaket organiseres og gjennomføres. Eks. forankring i organisasjonen, er omtalt i vedtatt handlingsplan. ledelse, antallet frivillige, erfaring. Søknaden fremstår realistisk i forhold til organisasjonens størrelse og ressurser.

49 Nøkternhet Det vises til nøkternhet i ressursbruk lokaler og driftskostnader bruk av egne ressurser kostnader hotell og bevertning, uten egenandeler for deltagere på medlemsaktiviteter Det foreligger et realistisk kostnadsoverslag.

50 Prosess: Helse Sør-Øst RHF vurderer alle søknader (inkludert rapportering) Møter med FFO-fylkeslagene som bidrar med vurderinger. Møter med FFO-samarbeidet og SAFO. Møte med arbeidsgruppa for brukerutvalget om søknader man er usikre på om skal ha tilskudd/vesentlig reduksjon. Ved avslag og/eller vesentlig avkorting skal det være enighet i vurderingsgruppen (HSØ RHF og repr BU) Sluttbehandling i Helse Sør-Øst RHF Mål om tildeling før påske.

51 Lovgrunnlag instruktører bør kjenne til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lov om spesialisthelsetjenesten: Lov om folkehelse:

52 Vi ønsker lykke til i arbeidet!

Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2017

Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2017 Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2017 Praktisk informasjon Håndskrevne søknader godtas ikke. Vær oppmerksom på at alle kolonner og celler i søknadsskjemaet kan utvides.

Detaljer

Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2016

Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2016 Veiledning til søknad om tildeling av midler til brukerorganisasjoner 2016 Praktisk informasjon Det legges til rette for opplæring av instruktører som kan gjennomføre kurs i søknadsskriving i organisasjonene

Detaljer

Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner

Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner

Detaljer

Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015

Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015 Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015 KLADDESKJEMA Helse Midt-Norge har elektronisk søknadskjema for tilskudd til brukerorganisasjoner Søknadsfrist for 2015: 30.11.2014 Søknadsskjema: Vennligst

Detaljer

Dato: 19.11.2004. 2. Eget søknadsskjema skal benyttes. Søknadsskjema ligger nederst i denne artikkelen.

Dato: 19.11.2004. 2. Eget søknadsskjema skal benyttes. Søknadsskjema ligger nederst i denne artikkelen. Dato: 19.11.2004 TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER FOR 2005 Helse Nord RHF vil også i 2005 fordele tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge. Tilskuddet skal fremme organisasjonenes arbeid for et

Detaljer

Søknad om brukertilskudd 2016

Søknad om brukertilskudd 2016 Søknad om brukertilskudd 2016 Spørsmålene merket med en stjerne * er obligatoriske og må besvares før du kommer videre i søknadsskjemaet. 1) * Søkerorganisasjonens fulle navn: 2) * Søkerorganisasjonens

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Samhandling og brukermedvirkning

Samhandling og brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Samhandling og brukermedvirkning SAFOs

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Diabeteskonferansen 2011 Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Program for org 2 Økonomiske midler Velkommen og presentasjon Hvor søke midler til aktiviteter Hvordan lage gode søknader Rapportering

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst September 2012 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst Veileder for konstituering og opplæring av brukerutvalg i helseforetak i Helse Sør-Øst Modul 2 i brukeropplæringsprogram FFO-SAFO-samarbeidet i helseregion

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Brukermedvirkning i Sykehuset Innlandet HF: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering

Brukermedvirkning i Sykehuset Innlandet HF: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering Brukermedvirkning i Sykehus set Innlandet HF: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering arbeidsform og administrasjon 2 Forkortelser anvendt i dette dokumentet:

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE HF BRUKERUTVALGETS ÅRSRAPPORT

SYKEHUSAPOTEKENE HF BRUKERUTVALGETS ÅRSRAPPORT SYKEHUSAPOTEKENE HF BRUKERUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015 Oslo, 24. februar 2016 1 Brukerutvalgets uttalelse til Årlig melding til Sykehusapotekene HF i Helse Sør-Øst RHF. Brukerutvalget for Sykehusapotekene

Detaljer

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014

Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF. 17. desember 2014 Veileder for brukerutvalg for private leverandører av helsetjenester med avtale med Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2014 2 Forord Brukerutvalg er et viktig organ for å sikre brukermedvirkning i helsetjenesten,

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato:

Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET. Vår referanse: Deres referanse: Dato: Helse Sør-Øst RHF BRUKERUTVALGET Helse Sør-Øst RHF Vår referanse: Deres referanse: Dato: 10.09.2014 Høring fritt behandlingsvalg Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF viser til invitasjon datert 28.06.2014

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 13.1.2017 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonsmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt Veiledning til søknadsskjema i elektronisk søknadssenter Svalbards miljøvernfond samarbeider med Miljødirektoratet for håndtering og prosjektstyring av søknader om tilskudd. For å få åpnet og sendt inn

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier

Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Samarbeidsmidler i praksisfeltet Utlysning 2015 Kvalitetsutvikling av praksisstudier Bakgrunn Av brev fra Kunnskapsdepartementet av 22.12.05,12.09.06 og 12.10.07 og Helse- og omsorgsdepartementet av 15.09.06

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Strategi for brukermedvirkning 2013-2018 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Oslo universitetssykehus tar brukermedvirkning på alvor

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Aktivitet seniorer og eldre

Aktivitet seniorer og eldre Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870205 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Karina Kolflaath 77 64 20 50 19.03.2014 2014/1793-1 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/rådmannen Øvrige mottakere jf adresseliste UTLYSNING AV MIDLER

Detaljer

Støtteordninger. lokal økonomistyring

Støtteordninger. lokal økonomistyring Støtteordninger og lokal økonomistyring En håndbok for tillitsvalgte og kontaktpersoner Revidert utgave mars 2012 2 Forord Landsforeningen uventet barnedød er en frivillig organisasjon. Flere viktige oppgaver

Detaljer

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning

Folkehelsetiltak av nasjonal betydning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0714 post 70 og 0714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 NC000067 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik.

Telefon: 02411. Postboks 404 2303 Hamar. Org.nr. 991 324 968. Dato: Vår referanse: Deres referanse: av den. er tatt. følge opp avvik. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefaks: 62 58 55 01 postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Sykehuset Telemark HF Ulefossveien 3710 Skien Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Kriterier for Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Forsvarsstaben Veteranavdelingen 02.12.2014 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap Kommune

SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap Kommune 4 SØKNADSSKJEMA 2016 Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap. 0621.63 Kommune Navn: Antall innbyggere: Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER

Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28/06/07 SAK NR 025-2007 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF. OPPNEVNING AV MEDLEMMER Forslag til vedtak: 1. Følgende personer oppnevnes

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Tilskudd til drift av Fontenehus og organisasjonen Fontenehus Norge

Tilskudd til drift av Fontenehus og organisasjonen Fontenehus Norge Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870051 (Kun for

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak)

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) Oversikt : 1 NAVN 2 EIER 3 HELSEFORETAKETS FORMÅL 4 HELSEFORETAKETS VIRKSOMHET. 5 HOVEDKONTOR

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering arbeidsform og administrasjon

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering arbeidsform og administrasjon Juli 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg forslag til mandat nominering, oppnevning og konstituering arbeidsform og administrasjon 2 Forord Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt

Utvikling og tprøving av teknologiske verktøy for sosial kontakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR

HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HELSEDIREKTORATET V/ AVDELING MINORITETSHELSE OG REHABILITERING NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDETS HØRINGSSVAR HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskudd til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet.

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Rapport fra arbeidsgruppe November 2012 1 1. Sammendrag 2. Bakgrunn og gjennomføring av arbeidet 2.1 Generelt I oppdragsdokument for 2012

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen - utbetaling 2013 v2.2-18.03.2013 Til kommuner som har søkt tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i 2013 Deres ref.: Vår ref.: 13/4018-1 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: 26.04.2013 Tilskudd til etablering og drift

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Nordlandssykehuset HF vedtekter

Nordlandssykehuset HF vedtekter Møtedato: 3. februar 2016 Arkivnr.: 2015/22-5/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 3.2.2016 Nordlandssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Nordlandssykehuset HF. 2 Eier Nordlandssykehuset

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer