Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng."

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SØKNAD OM TILSKUDD 2015

2 INNHOLD Innledning Hvem kan søke? Hva det kan søkes om? Hva menes med helsetjeneste? Gjennomgang av en søknad Søknadsskjema Rapporteringsskjema Behandling av søknader Hva vektlegges (positivt og negativt) Prosess

3 Formalkrav og prioriteringer framgår av retningslinjer, søknadskjema og tilhørende veiledning. Disse dokumentene må sees i sammenheng. I denne lysbildeserien kommer vi i tillegg med råd og tips.

4 HVEM KAN SØKE? Tilskudd prioriteres til brukerorganisasjoner (pasient- og pårørendeorganisasjoner) med drift/aktivitet innenfor helseregion sør-øst, som drives av brukere, er demokratisk oppbygd og har valgt styre. Fylkeslag, fylkesvise- og regionale sammenslutninger prioriteres. Det henstilles til samarbeid mellom organisasjoner om tiltak.

5 FORMÅL MED ORDNINGEN Tilskuddet skal bidra til kompetent brukermedvirkning, en god og likeverdig helsetjeneste, og gode pasientforløp i helseregion sør-øst.

6 TYDELIGERE PRIORITERINGER FRA 2015 Tilskudd til brukerorganisasjoner skal prioriteres slik de i enda større grad kommer til nytte for brukere, pasienter og pårørende i helsetjenesten. Det vil derfor fra søknadsåret 2015 stilles sterkere krav om at midler fra Helse Sør-Øst RHF anvendes innenfor de formålene som er angitt for ordningen.

7 HVA KAN DET SØKES OM? Opplæring av brukerrepresentanter Informasjons- opplærings og mestringskurs Likepersonsarbeid Opplæring av helsepersonell Rekruttering av unge og flerkulturelle som brukerrepresentanter og likepersoner Opplæring av tillitsvalgte (utgår fra 2016)

8 Søknad og rapportering

9 Veileder

10 SØKNAD

11 1.0 Søkerorganisasjonen: 1.1 Søkerorganisasjonens fulle navn. Husk å skrive navnet korrekt og fullt ut. 1.2 Moderorganisasjonens forkortelse, nasjonalt. 1.3 Er søkerorganisasjonen tilknyttet paraplyorganisasjonene FFO eller SAFO? Det er viktig at søkeren selv sjekker at tilknytning er korrekt. 1.4 Søkerorganisasjonens adresse. 1.5 Søkerorganisasjonens valgte leders navn. 1.6 Dersom søkerorganisasjonen har administrativ leder/sekretær/-koordinator oppgis stillingsstørrelse, navn og tittel. 1.7 Dersom søkerorganisasjonen har annet administrativt personell i tillegg til det som er oppgitt under pkt 1.6 oppgis samlet antall personer/årsverk. Frivillig/ubetalt arbeid omfattes ikke. 1.8 Organisasjonsnummer i Brønnøysund-registeret oppgis. Det vil bli kontrollert at organisasjonsnummer er registrert på søker.

12 1.1 Søkerorganisasjonens fulle navn: 1.2 Moderorganisasjonens forkortelse: 1.3 Paraplyorganisasjon : ja/nei: Hvilken: FFO/SAFO 1.4 Organisasjonens adresse: Post nr. : Sted: 1.5 Organisasjonens valgte leders navn: 1.6 Administrativ leder/sekretær/koordinator: Navn: Tittel: Stillingsstørrelse: 1.7 Samlet antall/årsverk administrativt personell: 1.8 Organisasjons nr.

13 2.0 Kontaktperson for søknaden 2.1 Kontaktpersonens navn, mobiltelefonnummer og e-postadresse. Den oppgitte epostkonto bør åpnes daglig i perioden fra søknaden er sendt til melding om eventuelt tilskudd er gitt 2.2 Postadresse for svar på søknad dersom annen enn søkerorganisasjonens adresse skal benyttes.

14 2.1 Navn: Mobiltelefon: E-post: 2.2 Postadresse for svar på søknad dersom annen enn organisasjonens adresse skal benyttes:

15 3.0 Konto 3.1 Kontonummer som skal benyttes ved overføring av tildelte midler. Sjekk at oppgitt kontonummer er korrekt. Kontonummer skal være registrert på søkerorganisasjonen.

16 3.1 Konto (11 siffer): Xxxx xx xxxxx Sjekk at oppgitt kontonummer er korrekt.

17 4.0 Opplysninger om søkers geografiske område og antall medlemmer 4.1 Dersom organisasjonen ivaretar medlemmer fra alle fylker i helseregion sørøst skal det krysses av her. 4.2 Dersom organisasjonen ivaretar medlemmer i ett eller flere fylker i helseregion sør-øst, skal det krysses av for det/de fylker søknaden gjelder for. 4.3 Dersom organisasjonen er landsdekkende skal det krysses av her. 4.4 Dersom organisasjonen det søkes om tilskudd til ikke kan plasseres inn i ovennevnte rubrikker, krysses dette av her. Det bes i så fall om en kort beskrivelse av organisasjonens geografiske virkeområde. 4.5 Her oppgis antall betalende hovedmedlemmer i søkerorganisasjonen. 4.6 Her oppgis antall hovedmedlemmer innenfor helseregion sør-øst. Det gjelder kun for landsdekkende organisasjoner som ikke har region-/eller fylkeslag innenfor helseregion sør-øst.

18 Søkerorganisasjonens geografiske virksomhetsområde: 4.1 Helseregion sør-øst eller 4.2 Ett eller flere fylker i regionen (sett kryss foran rett fylke): Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder eller 4.3 Landsdekkende eller 4.4 Annet (beskriv): Medlemmer i søkerorganisasjonen: 4.5 Antall betalende hovedmedlemmer i søkerorganisasjonen 4.6 For landsdekkende organisasjoner uten region- eller fylkesledd i helseregion sør-øst oppgis antall medlemmer innenfor helseregion sør-øst: (må oppgis) NB! Sjekk at korrekt antall medlemmer er oppgitt.

19 5.0 Søknaden gjelder: Under punkt 5.1 til 5.7 i søknadsskjemaet gis oppsummering av drift/aktivitet innen de ulike områder det kan søkes om. Drift/aktivitet det søkes om må ut over dette beskrives kortfattet i eget vedlegg; hva planlegges gjort, antall deltagere, møter o.a. Kostnadsoverslag må vedlegges. Drift/aktivitet skal beskrives slik at den er forståelig for lesere som ikke har spesiell kunnskap om organisasjonen som søker. Eventuelle honorarer og utgiftsdekning for styremedlemmer skal spesifiseres. Organisasjonene bes om å forholde seg til gjennomførbare og realistiske mål og tiltak og forsikre seg om at tiltak det søkes om faller innenfor retningslinjene.

20 5.1 Tilskudd til drift: Med driftstilskudd menes tilskudd til brukerorganisasjonens administrasjon av aktivitet innrettet mot helsetjenesten. Eksempler; lønnskostnader og andre skattepliktige godtgjøringer, reisekostnader, utgifter til medlemsinformasjon, husleie, kommunale avgifter, strøm, telefoni, porto, rekvisita og lignende. Dette beskrives og kostnadsoverslag vedlegges. 5.2 Tilskudd til brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter som har aktivitet innen helsetjenesten: - Brukermedvirkning på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester, og som har myndighet til å beslutte. - På tjenestenivå innebærer brukermedvirkning at brukerne og/eller deres representanter inngår i samarbeid med tjenesteapparatet og er aktivt deltagende ved utvikling og endring av behandlingstilbud og forløp. - Brukermedvirkning på individnivå er organisert likepersonarbeid. Samarbeidstiltak prioriteres gjennom tilskudd til utvikling, organisering og evaluering av modulbasert opplæringsprogram (MBO) i regi av FFO/SAFOsamarbeidet og Kreftforeningen i helseregion sør-øst.

21 5.3 Tilskudd til brukerorganisasjonenes egne informasjons-, opplærings- og mestringskurs. Kurs i samarbeid med helsepersonell prioriteres. Tilskudd til arrangement for barn og unge og deres pårørende, som omfatter aktiviteter med mestring som formål. Det forutsettes at aktivitetene er organiserte og at det inngår program for pårørende med erfaringsutveksling og informasjon, fortrinnsvis i samarbeid med helsetjenesten.

22 5.4 Tilskudd til opplæring av likepersoner og utøvelse av likepersonsarbeid i helsetjenesten. Likepersonsarbeid utøves mellom mennesker med samme funksjonsnedsettelse eller som har samme diagnose. Den kan beskrives som en samhandling mellom mennesker som opplever noenlunde samme livssituasjon, hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp i form av støtte eller veiledning partene imellom. Likepersonarbeidet skal skje i en organisert form. Det bærende prinsippet i likepersonsarbeid er en aktiv og målrettet bruk av egenbasert erfaring, hvor en av dem som inngår i relasjonen har en lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige. Støtte prioriteres til likepersonsarbeid som gjennomføres i samarbeid med Lærings- og mestringssenter, sykehusavdelinger eller samhandlingsarenaer/i samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Organisasjonenes bidrag til brukerkontor i sykehus/på samhandlingsarenaer defineres som likepersonsarbeid. Gruppetrening defineres som likepersonsarbeid når den/de som leder selv har diagnosen/eller funksjonsnedsettelsen og arbeidet er frivillig.

23 5.5 Tilskudd til søkerorganisasjonens egenorganiserte opplæring av helsepersonell/ Dette omfatter også elever/studenter innen relevante studier og fagområder. Tilskudd gis ikke til støtte til helsepersonells deltagelse i helsetjenestens og utdanningsinstitusjonenes kurs. 5.6 Tilskudd til tiltak for å rekruttere unge mennesker og mennesker med flerkulturell bakgrunn som likepersoner og brukerrepresentanter. 5.7 Tilskudd til søkerorganisasjonenes opplæring av tillitsvalgte. Dette formålet prioriteres lavere enn øvrige formål omtalt ovenfor. Helse Sør-Øst RHF vil fra 2016 avvikle ordningen med tilskudd til tillitsvalgte. Formål utover dette prioriteres ikke. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tilskudd til varige driftstiltak av tjenesteytende karakter i form av helsetjenester ikke prioriteres.

24 Tiltak/aktivitet Beregnet/ kostnad 5.1 Drift innrettet mot helsetjenestens oppgaver. Kr. 5.2 Opplæring av brukerrepresentanter i helsetjenesten. Kr. 5.3 Egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs fortrinnsvis Kr. i samarbeid med helsepersonell, samt aktiviteter for barn og unge og deres pårørende, med mestring som formål. 5.4 Opplæring i og utøvelse av organisert likepersonsarbeid i Kr. helsetjenesten, herunder etablering og drift av brukerkontor ved sykehusene og samarbeid mellom brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjeneneste og kommuner. 5.5 Egenorganisert opplæring av helsepersonell og Kr. helseadminstrasjoner, og elever/studenter innen relevante områder. 5.6 Arbeid med rekruttering av unge og mennesker med Kr. flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner. 5.7 Opplæring av tillitsvalgte. Kr. 5.8 Sum søknad til Helse Sør-Øst RHF for 2015 (5.1 til 5.7): Kr 5.9 Fratrukket eventuelt overført tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF fra 2014 til 2015 (jf underpunkt 9). Kr Total søknad Helse Sør-Øst RHF for 2015 (sum 5.8 minus 5.9). Kr.

25 Jf. retningslinjer for tildeling og veiledningen. Utfyllende informasjon om virksomheten/aktiviteten det søkes om innenfor de ulike formål skal vedlegges. Dersom aktiviteten det søkes om omfatter mer enn ett formål kan summen oppgis under det punkt der hovedkostnaden ligger.

26 6.0 Krav til søknaden Søker må forsikre seg om at alle nødvendige vedlegg er med i forsendelsen og at de er tydelig merket organisasjonens navn og er nummerert. Organisasjoner som i 2013 fikk tildelt tilskudd over kr ,- leverer rapport fra registrert eller statsautorisert revisor.

27 Øvrig informasjon som må vedlegges: Årsmelding/årsrapport for året 2013 hvor aktiviteten framgår, årsmøteprotokoll revidert årsregnskap med undertegnet revisjonsberetning. Organisasjoner som fikk tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF for 2014 må fylle ut rapporteringsskjema med beskrivelse av hvordan midlene er anvendt. (jf. punkt 10, underpunkt 9) Overføring til 2015 Dersom tildelte midler for 2014 ikke er benyttet fullt ut, kan de overføres til Dette skal fremkomme av skjemaets punkt 10 underpunkt 9. Det er ikke nødvendig å søke om overføring av midler. Alle vedlegg må merkes tydelig med organisasjonens navn og skal nummereres.

28 7.0 Diverse opplysninger/merknader 7.1 Dersom søker har andre opplysninger/merknader som søkeren mener kan ha betydning for behandlingen av søknaden, bør dette fremkomme her. Her kan det forklares dersom aktivitet under hovedpunkt 5 dekker mer enn ett underpunkt.

29 8.0 Underskrift 8.1 Det er påkrevet at søknaden har original eller skannet signatur.

30 8.1 Jeg har gjort meg kjent med retningslinjene og veiledningen for tilskuddsordningen og er kjent med at jeg er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt. Jeg er klar over at Helse Sør-Øst RHF kan kreve midlene refundert dersom de ikke er brukt i samsvar med formål angitt i søknad og retningslinjer for tildeling. Navn: Tittel/tillitsverv: Sted: Dato(dd.mm.åååå): Underskrift:

31 10.0 Rapportering I rapporteringen skal det redegjøres for bruk av midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF i Det er viktig at rapporten kun omfatter midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF. Dersom midlene fra Helse Sør-Øst RHF er brukt til delfinansiering av en aktivitet skal dette angis. Underpunkt 1. Her føres opp beløp til disposisjon fra Helse Sør-Øst RHF; tilskudd for 2014 pluss eventuelt overført beløp fra Underpunkt 2-8. Her føres opp hva er som er gjennomført i 2014 og anslag på hvor mye penger som er brukt. Underpunkt 9. Dersom det er udisponerte midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF i 2014 kan disse overføres til 2015 og dette skal fremkomme av søknaden for 2015 Beløpet må fremkomme her. Rapporteringsskjemaet skal ha original eller skannet signatur.

32 RAPPORTERING for 2014 Gjelder brukerorganisasjoner som har fått tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF for 2014 Her skal det kun rapporteres på midler tildelt fra Helse Sør-Øst RHF

33 Brukeroorganisasjonens navn: Tildelt beløp fra Helse Sør-Øst RHF for 2014: Eventuelt overført beløp tildelt fra Helse Sør-Øst RHF fra tidligere år: Til disponibelt beløp i 2014 fra Helse Sør-Øst RHF. Dette beløpet føres inn under pkt 1 i nedenstående tabell) Kr. Kr. Kr. Oppsummert og konkret beskrivelse av gjennomførte aktiviteter finansiert av midler fra Helse Sør-Øst RHF: jf. retningslinjer for ordningen. Utdypende beskrivelse kan medfølge som vedlegg. Inntekt Fradragsposter 1. Til disposisjon fra Helse Sør-Øst Kr. RHF 2. Drift Kr. 3. Opplæring av brukerrepresentanter Kr. 4. Informasjons-,opplærings- og Kr. mestringskurs fortrinnsvis i samarbeid med helsepersonell. Samt aktiviteter for barn og ungdom med deltagelse og mestring som formål. 5. Opplæring i og utøvelse av Kr. likepersonssarbeid i helsetjenesten. 6. Egenorganisert opplæring av Kr. helsepersonell 7. Arbeid med rekruttering av unge og Kr. mennesker med flerkulturell bakgrunn som likepersoner og brukerrrepresentanter. 8. Opplæring av tillitsvalgte Til overføring fra 2014 til 2015 Kr. 9. (jfr søknadsskjema pkt 5.0, punkt 5.8) SUM (inntektspost og fradragspost skal Kr. Kr. 10. være like). Som angitt i tildelingsbrev kan midler kreves tilbakebetalt dersom de ikke er anvendt i samsvar med tildelingsbrev for Ufullstendig rapportering om bruk av midler i 2014 vil kunne resultere i redusert tilskudd eller avslag for 2015.

34 Sted: Dato: Underskrift:... (Navn og tittel/funksjon) Navn kasserer/regnskapsansvarlig/revisor: Telefon:

35 9.0 Søknaden sendes Med fordel elektronisk (som pdf-fil ) til Eventuelt per ordinær post til Helse Sør-Øst RHF Postboks HAMAR Eller til Faks: Retningslinjer og veileder for tilskuddsordningen, samt presentasjonsserie fra kurs og informasjon om tildelingsprosessen finnes på Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjema eller andre spørsmål vedrørende søknaden, kan det tas kontakt med: Ida-Anette Kalrud /02411.

36

37 Når gis det avslag? Søker ikke er en brukerorganisasjon slik det er beskrevet i søknadsdokumentene. Formalkravene ikke er oppfylt. Årsrapport, regnskap, revisjonsberetning og underskrift mangler. Formål/tiltak det søkes om er i stor grad er utenfor retningslinjene. Beskrivelsen (i søknad og rapport) er mangelfull, gir liten/ikke mening. Det er skrevet lite/ikke noe om aktivitet/omfang. Det er ikke redegjort for økonomi.

38 purring -ING

39 Eksempler på aktiviteter som ikke prioriteres Sosiale aktiviteter (møter, turer opphold og andre aktiviteter) uten eller med lite faglig innhold eller organisert likemannstjeneste. Generelle helsefremmende aktiviteter rettet mot kommuner (skole, helsesøster, eldreomsorg), NAV eller andre offentlige myndigheter: Om omgivelsesforhold innenfor kommunens ansvarsområde (støy, utforming, inneklima mv.) Skolering og tilrettelegging for mestring i trafikk. Inngang til/og leie av kommunal svømmehall +

40 Eksempler på aktiviteter som ikke prioriteres Aktiviteter rettet mot befolkningen i det offentlige rom (markeder, bysentrum) i form av generell informasjon, medlemsverving, testing av helsetilstand når ikke opplegget er kvalitetssikret og/eller gjennomføres i samarbeid med helsetjenesten. Drift (møter, lønn, husleie, rekvisita o.a.) når virksomheten/aktiviteten ikke er relevant for helsetjenesten. Helsereiser til utlandet, SPA-opphold i Norge og utlandet. Alternativ behandling som vesentlig/betydningsfull del av aktiviteten.

41 SØKNAD OM TILSKUDD FOR TIL BRUKERORGANISASJONER for aktivitet i Helse Sør - Øst sitt område Håndskrevet søknad godtas ikke. Søknadsfrist 31.desember 2014

42 Helhetsvurdering av søknader Tildeling skjer på grunnlag av en helhetsvurdering av søknaden. Både søknad for kommende år og rapportering forutgående år tillegges vekt. Krav til beskrivelser og budsjett vil bli sett i forhold til organisasjonens størrelse/tildelingens størrelse). I det følgende synliggjøres hva som samlet vil kjennetegne en god søknad

43

44 Søknadens formål og utforming Virksomhet/aktivitet og drift som det søkes tilskudd til er innenfor ordningens formål. Formalkrav er oppfylt. Drift og aktivitet er beskrevet på en kortfattet og konsis måte. Aktiviteter er tilstrekkelig tallfestet. Kostnadsoverslag (budsjett) medfølger.

45 Søkerorganisasjonen og deres aktivitetsområder Antall betalende hovedmedlemmer Omfang av aktiviteter Behov for tilrettelegging (universell utforming) Særlige geografiske forhold. Helsepolitiske prioriteringer.

46 Målgruppe for aktivitetene/organisasjonens arbeid At tiltakene kan komme alle medlemmer, pasienter og pårørende til gode.

47 Samarbeid Det vises til samarbeid, eksempler på ønsket samarbeid er Samarbeid mellom brukerorganisasjoner og spesialisthelsetjenesten (eks brukerkontor, informasjon til pasienter og pårørende, likepersonsaktiviteter). Samarbeid mellom organisasjoner (eks. aktivitet, lokaler møter, kurs, konferanser, sekretær bistand m.v.). Trepartsamarbeid mellom brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenester og kommunehelsetjenesten.

48 Gjennomførbarhet Det er synliggjort hvordan driften og/eller tiltaket organiseres og gjennomføres. Eks. forankring i organisasjonen, er omtalt i vedtatt handlingsplan. ledelse, antallet frivillige, erfaring. Søknaden fremstår realistisk i forhold til organisasjonens størrelse og ressurser.

49 Nøkternhet Det vises til nøkternhet i ressursbruk lokaler og driftskostnader bruk av egne ressurser kostnader hotell og bevertning, uten egenandeler for deltagere på medlemsaktiviteter Det foreligger et realistisk kostnadsoverslag.

50 Prosess: Helse Sør-Øst RHF vurderer alle søknader (inkludert rapportering) Møter med FFO-fylkeslagene som bidrar med vurderinger. Møter med FFO-samarbeidet og SAFO. Møte med arbeidsgruppa for brukerutvalget om søknader man er usikre på om skal ha tilskudd/vesentlig reduksjon. Ved avslag og/eller vesentlig avkorting skal det være enighet i vurderingsgruppen (HSØ RHF og repr BU) Sluttbehandling i Helse Sør-Øst RHF Mål om tildeling før påske.

51 Lovgrunnlag instruktører bør kjenne til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Lov om spesialisthelsetjenesten: Lov om folkehelse:

52 Vi ønsker lykke til i arbeidet!

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn

Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Internserien 4/2012 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for landsomfattende tilsyn i 2012 med sosiale tjenester i Nav behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer