Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet."

Transkript

1 Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet.

2 Innledning Tidligere ordning for kompensasjon av merkostnader som innføring av tjenestemoms 1. juli 2001 medførte. Eksistert fra 2002 til To søknadsmodeller i den tidligere ordningen Sjablonmodell Sentralleddet fikk tildelt hele beløpet til sin organisasjon for viderefordeling. Basert på driftskostnadene til sentralleddet og en frivillighetskomponent. Dokumentert modell, faktiske merverdiavgiftskostnader. Sentralledd som søkte dokumentert tok i liten grad med sine underledd i søknaden i tidligere ordning

3 Innledning I ny ordning er i utgangspunktet all merverdiavgift kompensasjonsberettiget. Ramme utvidet fra ca 196 mill til ca 396 mill. LS forventer derfor en vesentlige økning i antall søknader. Stor pågang fra nye organisasjoner om informasjon. Også svært mange henvendelser fra regnskapsførere og revisorer

4 Tema som gjennomgås Generelt om ordningen og utfordringer Gjennomgang forskrift. Gjennomgang excel-ark for sammenstilling av søknadsdata. Gjennomgang søknadsskjema. Gjennomgang generelle avgrensninger. Gjennomgang fradragsposter. Søknadsprosess. Revisors rolle. Forvalters (Lotteri- og stiftelsestilsynet) rolle

5 Generelt om ordningen. Ordningen er basert på et tillitsforhold mellom forvalter og søkere. God erfaring fra tidligere ordning. Vil kunne dukke opp effekter, utslag og praktiske problemstillinger som ikke er forutsett. Ikke mulig å få ordningen 100 % rett for det må være en balanse mellom detaljgrad og enkelhet. Ordningen vil bli evaluert på basis av erfaring i Tidligere kompensasjonsordning gjennomgikk vesentlige endringer de første årene. Forventer ikke tilsvarende endringer i ny ordning

6 Utfordringer 2010 Ny ordning med ny søknadsprosess. Forventer mange nye søkere som ikke er kjent med tidligere ordning Regnskapsførsel 2009 ikke innrettet etter dokumentasjonskrav i ny ordning. Kort tid mellom tilgjengelig søknadsmateriell og søknadsfrist. Derfor utsettes følgende frister i 2010: Frist for innsending av revisorrapport utsatt til 15. september. Frist registrering i Frivillighetsregisteret for sentralledd og enkeltstående søkere utsatt til 15. september. LS vil innenfor rammen av forskriften finne praktiske løsninger på problem som måtte oppstå for søkerne i Søkerne må også være løsningsorienterte. Ta kontakt med LS!

7 Forskrift vedtatt Forskrift 1 Rammestyrt kompensasjonsordning som skal kompensere for mvakostnader basert på forrige års regnskap. Ca 396 mill i Utarbeidet av Kulturdepartementet og forvaltes av LS. Forskrift 3 Definisjoner Frivillig virksomhet: Aktiviteter som ikke er fortjenestebaserte jf. Frivillighetsregisterloven. 3. Følgende aktiviteter regnes ikke som frivillig virksomhet: a)aktiviteter organisert av det offentlige, b)aktiviteter basert på samvirkeprinsipper og som omfattes av lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

8 Forskrift vedtatt Følgende har ikke rett til registrering. (Frivillighetsloven 4) Enhet som har adgang til å foreta utdelinger til fysisk person, eller som foretar slike utdelinger, kan ikke få stilling som registreringsenhet. Andre definisjoner i 3, se forskrift. Forskrift 4 Søknadsfrist og kunngjøring Søknadsfrist 1. august. Kunngjort i dagspressen. Forskrift 5 Målgrupper for ordningen. En ytterligere avgrensning i forhold til kravet om å være registrert i Frivillighetsregisteret. AS som eies fullt ut av organisasjoner som kommer inn under ordningen kan inngå som en del av søknadsgrunnlaget for et sentralledds eller enkeltstående søknad

9 Forskrift vedtatt Forskrift 6 Hvem kan søke. Enkeltstående søkere søker på vegne av seg selv og eventuelt aksjeselskap de eier som kommer inn under ordningen. Sentralledd søker på vegne av seg selv, aksjeselskap som kommer inn under ordningen og underledd. Forskrift 7 Generelle vilkår. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Frist 15. september LS henter vedtekter ved behov fra Frivillighetsregisteret. Generelt krav til revidert regnskap som er godkjent på årsmøte eller annet kompetent organ. Lokale ledd har ikke obligatorisk krav til å bruke godkjent revisor. Må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Egenerklæring. Kostnader som faller utenfor ordningen

10 Generelle avgrensninger forskrift 7, 5-9 ledd Avgrensningen i 7 gjelder alle ledd og begge søknadsmodellene. Det vil si at lokallag som benytter forenklet modell også skal foreta avgrensninger. Følgende kostnader faller utenfor ordningen. Kostnader som ikke inngår i den frivillige og ikke fortjenestebaserte delen av virksomheten. Alle søkere skal avgi egenerklæring om den frivillige virksomheten de søker på vegne av

11 Generelle avgrensninger forskrift 7, 5-9 ledd Kostnader til ny-, på og ombygningskostnader for bygg anlegg og annen fast eiendom. Mva på vedlikeholdskostnader er søknadsberettiget. Hva er vedlikehold? Vedlikehold, herunder reparasjon, er arbeider som utføres for å bringe formuesobjektet tilbake i den stand det tidligere har vært som ny. F.eks. vil førstegangs maling av hus ikke være vedlikehold selv om det har gått lang tid siden huset ble oppført. Senere maling vil være vedlikehold. Arbeider som utelukkende består i endring av et formuesobjekt anses som påkostninger. Dette gjelder selv om endringen ikke innebærer noen standardforbedring eller verdiøkning. For eksempel vil riving av en vegg for å få større rom ikke være vedlikehold,

12 Generelle avgrensninger forskrift 7, 5-9 ledd Arbeider som fører til forbedring av et objekt utover den stand den en gang har vært i, er ikke vedlikehold. Således vil førstegangsmaling av hus ikke være vedlikehold. Det samme gjelder første gangs isolering, f.eks. ved innblåsing av mineralull i vegger på et eldre hus. Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie eksternt. Kostnadsførte avskrivninger forenklet modell. Fordele vedlikeholdskostnader etter areal til eget bruk og utleie for eksempel. Anleggsprosjekter som omfattes av ordningen for kompensasjon av merverdiavgift for idrettslag. Krav til dokumentasjon: Søkere vil i mange tilfeller ikke ha innrettet bokføringen slik at alle avgrensningene lett kan tallfestes. Bruk best tilgjengelig informasjon og dokumenter vurderingen som er gjort. Brukes skjønn beskriv hvordan skjønnet er gjort

13 Forskrift vedtatt , hovedpunkt Forskrift 8 Minstegrenser Kr i kompensasjonsberettiga mva kostnader i dokumentert modell. Kr i søknadsgrunnlag etter avgrensninger og fradragsposter i forenklet modell

14 Forenklet modell Driftskostnader fra revidert regnskap: Kostnader som faller utenfor ordningen: (gjelder for alle ledd, også lokalledd) Kostnader som faller innenfor ordningen = Kostnader innenfor ordningen men som det skal gjøres fradrag for Grunnlag for beregning i forenklet modell = Det er dette grunnlaget som skal vurderes mot minstegrensen på kr

15 Eksempel resultatregnskap

16 Dokumentert modell Sum merverdiavgift betalt i Mva på transaksjoner som består av kostnader som faller utenfor ordningen jf. 7, 5 9- ledd Mva på transaksjoner som ikke er kompensasjonsberettiget jf Kompensasjonsberettiget mva Det er kompensasjonsberettiget mva kostnader etter avgrensning og ikke kompensasjonsberettigede kostnader som skal vurderes mot minstegrensen på kr

17 Forskrift vedtatt Forskrift 9 Innlåsningsperiode 5 år på maskiner og utstyr. Kompensert merverdiavgift skal tilbakeføres dersom maskiner, utstyr og andre kapitalvarer selges, tas ut, gis bort eller det blir foretatt andre omdisponeringer som kommer inn under 9 innen 5 år etter anskaffelsen. Dokumentert modell Merverdiavgiften ble kompensert i kjøpsåret og skal tilbakeføres i sin helhet Forenklet modell Ble kjøpet direkte utgiftsført i kjøpsåret skal hele beløpet som ble kompensert gjennom den forenklede modellen tilbakeføres. Ble kjøpet aktivert skal akkumulerte avskrivninger på kapitalvaren være utgangspunktet for beregning av tilbakeføringen basert på den forenklede modellen. Eks. Akkumulerte avskrivninger før omdisponering var kr Tilbakeføring blir da x 0,35 x 0,2 = I og med det er første året for den nye ordningen er tilbakeføring ikke aktuelt i Kan bli aktuelt i

18 Forskrift vedtatt Forskrift 10 Forenklet modell Utarbeidet for at flest mulig skal være i stand til å ta del i kompensasjonsordningen. Tar utgangspunkt i totale driftskostnader som hentes fra revidert regnskap. Lokalledd er unntatt fradragsposter. (skal gjøre avgrensning for kostnader som faller utenfor) Ingen revisjonskostnader på lokalledd. Dette er viktig da det store antall organisasjoner er lokalledd

19 Forskrift vedtatt Forskrift 10 Forenklet modell Utarbeidet for å sikre at ordningen skal nå ut til flest mulig lag og organisasjoner. 1. Utgangspunktet er totale driftskostnader som hentes fra revidert regnskap. (eks kr ) 2. Redusert med kostnader som faller utenfor ordningen. ( ) 3. Redusert for kostnader som faller innenfor ordningen men som kommer inn under et av fradragene. ( ) 4. Driftskostnadene redusert med post 2 og 3 er grunnlaget for beregning av kompensasjonen. ( = Modellen tilsier at 35 % av grunnlaget er kostnader som det er betalt mva for. ( x 0,35 = ) Modellen sier at det er betalt 25 % mva på alle kjøp. For å beregne dette ganges det med en faktor på 0,2. ( x 0,2 =

20 Forskrift vedtatt

21 Forskrift vedtatt Forenklet modell forts. Faktor på 0,2 må brukes fordi utgangspunktet for beregningen er et brutto kostnadsbeløp. (Eks. Inngående faktura på kr. 125 derav mva er 25. Mva beløp av 125 blir: 125 x 0,2 = 25. Fradragsposter Lokale ledd skal ikke beregne fradragsposter. Fradragspostene skal sikre at mva ikke blir kompensert dobbelt eller at kostnader som ikke er relevante blir tatt med i grunnlaget for kompensasjon. Fradragspostene gjennomgås senere

22 Fradragsposter 2007 i tidligere ordning

23 Forskrift vedtatt Forskrift 11 Fradragsposter forenklet modell Regional- sentralledd skal gjøre fradrag for følgende kostnader: Kontantoverføringer til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlandet Lønnskostnader knyttet til personell stasjonert i utlandet som ikke er omfattet av punkt om utenlandsoverføringer. (lønn utbetalt til konto i Norge)

24 Forskrift vedtatt Driftskostnader knyttet til den mva pliktige delen av virksomheten. NB! Alle kostnadene skal trekkes ut ikke bare grunnlaget for inngående mva fra mva oppgavene. Overføringer til andre organisasjoner med rett til å søke selv, eller overføringer mellom ledd som inngår i den samlede søknaden. Ren viderefakturering må behandles som overføring. NB! Avhengig av regnskapspraksis. Være obs på internfakturering. Driftskostnader knyttet til virksomhet som er kompensert gjennom den kommunale og fylkeskommunale refusjonsordningen

25 Forskrift vedtatt Forskrift 12 Lokalleddets oppgaver i forenklet modell Rapportere totale driftskostnader redusert med kostnader som faller utenfor ordningen til sentralleddet (eller via regionalleddet). Driftskostnader hentes fra regnskapet. Sentralleddet har rett til å be lokalleddene sende inn regnskaper, årsmelding og revisjonsberetning for kontroll. Forskrift 13 Regionalleddets oppgaver og plikter Skal rapportere totale driftskostnader, avgrensninger og fradragsposter til sentralleddet. Få utarbeidet revisorrapport basert på avtalte kontrollhandlinger. Utarbeide dokumentasjon på avgrensninger og fradragsposter

26 Forskrift vedtatt Forskrift 14 Sentralledets oppgaver og plikter Sammenstille underleddenes søknadsdata på excel-ark som finnes på lottstift.no. Fylle ut søknad som sendes LS Kontroll av underleddene. Få utarbeidet revisorrapport basert på avtalte kontrollhandlinger. Utarbeide dokumentasjon på avgrensningene og fradragspostene. Viderebetale underleddenes tildelte kompensasjon. Kan beholde inntil 1 % av den samlede kompensasjonen

27 Forskrift vedtatt Forskrift 15 Enkeltstående søkers oppgaver og plikter. Som sentralledd unntatt sammenstilling av underledd sine søknadsdata. Kan ha AS som kommer inn under ordningen. Forskrift 16 Krav til søknad. Undertegnes av person som har fullmakt Søknad med vedlegg Sammenstilling (regnark som sendes på e-post som filvedlegg til LS) Godkjent underskrevet årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetnng. Revisorrapport

28 Forskrift vedtatt Forskrift 17 Dokumentert modell Alle transaksjoner med mva (både i resultat- og balanseregnskapet) er utgangspunktet. Faktisk betalt mva er utgangspunktet for søknaden. Skal dokumenteres med transaksjonsliste. Revisorrapport basert på avtalte kontrollhandlinger. Transaksjoner som kommer inn under generelle avgrensninger er ikke kompensasjonsberettigede jf. 7, ledd Ikke frivillig virksomhet Bygg og anlegg. Vedlikeholdskostnader utleie eksternt. Prosjekter godkjent for spillemidler

29 Forskrift vedtatt Forskrift 18 Kostnader som ikke er kompensasjonsberettiget Kostnader som inngår i mva pliktig del av virksomheten. Kostnader som inngår i virksomhet kompensert gjennom kommual refusjonsordning. Kostnader som nevnt mva lova ledd og 8.4. ledd

30 Mva lova ledd 8-3.Andre begrensninger i fradragsretten (1) Fradragsretten omfatter ikke inngående merverdiavgift på a) servering b) kostnader vedrørende leie av selskapslokaler i forbindelse med servering c) kunst og antikviteter, med mindre kjøperen omsetter varer av samme slag i sin virksomhet d) kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister e) representasjon f) gaver og varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed når verdien ikke er bagatellmessig, likevel slik at det er fradragsrett for varer dersom de utføres til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet

31 Mva lova ledd g) oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner, herunder løst inventar til bedriftskantiner. 8-4.Personkjøretøy (1) Fradragsretten omfatter ikke inngående merverdiavgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på personkjøretøy til bruk som a) salgsvare

32 Mva lova ledd b) utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet c) middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet

33 Forskrift vedtatt Lokal- og regionalleddets plikter etter dokumentert modell. Utarbeide transaksjonslister som dokumenterer merverdiavgiftskostnader som er kompensasjonsberettiget etter denne forskriften. Få utarbeidet revisorrapport basert på avtalte kontrollhandlinger. Sende transaksjonsliste og revisorrapport til sentralleddet

34 Forskrift vedtatt , hovedpunkt 20 Sentralleddets oppgaver og plikter etter dokumentert modell. Utarbeide transaksjonslister som dokumenterer sentralleddets merverdiavgiftskostnader som er kompensasjonsberettiget etter denne forskriften. Få utarbeidet revisorrapport basert på avtalte kontrollhandlinger. Kontrollere at underleddene fyller vilkårene for å delta i ordningen. Utarbeide sammenstilling på vegne av hele organisasjonen på regneark. Fylle ut søknadsskjema. Viderefordele mottatt kompensasjon til underleddene

35 Forskrift vedtatt , hovedpunkt Forskrift 23 Klageadgang Vedtak kan klages senest 3 uker etter at vedtak ble gjort kjent for søker. LS vurderer klagen og kan omgjøre vedtak eller sende klagen over til Lotterinemda for endelig avgjørelse. All klagebehandling knyttet til søknadsåret 2010 gjøres etter utbetaling i desember 2010 dvs. jan. feb Eventuelle utbetalinger som følge av klager tas av rammen for Forskrift 24 Kontroll og krav om rapportering. LS vil foreta kontroller etter utbetaling basert på stikkprøver. Søker har plikt til å gi tilgang til og innsyn i underlagsdokumentasjonen

36 Forskrift vedtatt , hovedpunkt Forskrift 25 Bortfall av kompensasjon. Uberettiget kompensasjon kan holdes tilbake eller kreves tilbakebetalt. Ikke viderebetalt kompensasjon skal tilbakebetales til LS. Forskrift 26 Oppbevaring av dokumentasjon. Forenklet modell. Sentralledd, regionalledd og enkeltstående søker 10 år. Dokumentert Sentralledd, regionalledd og enkeltstående søker10 år. Lokalledd 3 år

37 Søknadsprosess Søknadsfrist 1. august. Revisorrapport 15. september. Det er ikke anledning til å søke om utsettelse med innlevering av pliktige vedlegg. Søknadsskjema må lastes ned fra Lottstift.no, blir ikke utsendt som i tidligere ordning. Excelark for sammenstilling av søknadsdata må lastes ned fra Lottstift.no. Skal sendes som vedlegg på e-post til LS. Instruks for revisors kontrollhandlinger må lastes ned fra Lottstift.no. Det vil bli lagt ut veiledninger for utvalgte tema på Lottstift.no. Innsending av søknad med vedlegg. LS ønsker at søknad med vedlegg blir scannet og sendt pr. e-post til Excelark med sammenstilling av søknadsdata må uansett sendes som filvedlegg på e-post

38 Søknadsprosess Funksjon for avkortning av søknadsbeløp er lagt inn i excel-arket. LS foretar avkortning og sender excel arket i retur for grunnlag for viderebetaling av tildelt kompensasjon. Saksbehandling LS vil ved behov kunne etterspørre ytterligere dokumentasjon ved behov under saksbehandling, også fra underleddene. Det vil bli gitt en tidsfrist for innsending av tilleggsinformasjon. Oversittes denne kan søknaden bli avslått. Tildelingsbrev og utbetaling Tildelingsbrev blir utsendt i begynnelsen av desember med utbetaling ca 1 uke etter. Tildelingsbrev blir sendt til adressen som er registrert i Brønnøysund. NB! Alle må sjekke at oppgitt kontonummer i tildelingsbrev er riktig

39 Sammenstillingsskjema Utarbeidet for at søkerne skal kunne sammenstille søknadsdata. Lastes ned fra Lottstift.no Forskjellige skjema for hver søknadsmodell og søkertype. Skjema er låst for redigering Kun celler som det skal registreres i er åpne. Henvisning i regnearket til hvilken post i søknadsskjema summene skal overføres til. Må sendes som filvedlegg på e-post til LS. LS benytter dette regnearket til å foreta eventuell avkortning. Blir sendt i retur til søker etter avkortning som grunnlag for viderebetaling av tildelt kompensasjon til det enkelte underledd/as

40 Utslag ny modell i forhold til tidligere modell Tidligere ordning for kompensasjon av merverdiavgift på visse tjenester kompenserte bare deler av betalt merverdiavgift. Kompensert beløp i forhold til driftskostnadene varierte svært mye avhengig av hvor store kostnader de enkelte søkerne hadde innenfor de tjenestetypene som ble kompensert. Ny ordning der i utgangspunktet all merverdiavgift kan søkes kompensasjon for vil medføre for de som fikk lav kompensasjon i den tidligere ordningen i forhold til driftskostnadene vil relativt sett få en høyere økning i søknadsbeløp enn de søkerne der kompensert beløp utgjorde enn høyere andel av driftskostnadene. Dette er ikke utslag av den nye modellen men skyldes utvidelsen av ordningen til å omfatte all vare og tjenestemoms

41 Revisors rolle Revisor skal utføre kontrollhandlinger basert på avtalte kontrollhandlinger. Revisor skal kontrollere utvalgte deler av søknadsgrunnlaget. Revisor skal ikke bekrefte for noe ledd at de kommer innenfor ordningen. Instruks for revisor lagt ut på Lottstift.no

42 Riksrevisjonens rolle Kontrollerer at LS har forvaltet ordningen i tråd med forskriften og i tråd med statens økonomiregelverk. Tar stikkprøver på saksbehandling av søknader. Har fokus på risikovurdering og kontrollaktivitet

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or...

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or... Page 1 of 12 FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner DATO: FOR-2010-06-07-1036 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) AVD/DIR: Samfunns- og frivillighetsavd.

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd)

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) I følge forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 7 sjette ledd blir det

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer