Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet."

Transkript

1 Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet.

2 Innledning Tidligere ordning for kompensasjon av merkostnader som innføring av tjenestemoms 1. juli 2001 medførte. Eksistert fra 2002 til To søknadsmodeller i den tidligere ordningen Sjablonmodell Sentralleddet fikk tildelt hele beløpet til sin organisasjon for viderefordeling. Basert på driftskostnadene til sentralleddet og en frivillighetskomponent. Dokumentert modell, faktiske merverdiavgiftskostnader. Sentralledd som søkte dokumentert tok i liten grad med sine underledd i søknaden i tidligere ordning

3 Innledning I ny ordning er i utgangspunktet all merverdiavgift kompensasjonsberettiget. Ramme utvidet fra ca 196 mill til ca 396 mill. LS forventer derfor en vesentlige økning i antall søknader. Stor pågang fra nye organisasjoner om informasjon. Også svært mange henvendelser fra regnskapsførere og revisorer

4 Tema som gjennomgås Generelt om ordningen og utfordringer Gjennomgang forskrift. Gjennomgang excel-ark for sammenstilling av søknadsdata. Gjennomgang søknadsskjema. Gjennomgang generelle avgrensninger. Gjennomgang fradragsposter. Søknadsprosess. Revisors rolle. Forvalters (Lotteri- og stiftelsestilsynet) rolle

5 Generelt om ordningen. Ordningen er basert på et tillitsforhold mellom forvalter og søkere. God erfaring fra tidligere ordning. Vil kunne dukke opp effekter, utslag og praktiske problemstillinger som ikke er forutsett. Ikke mulig å få ordningen 100 % rett for det må være en balanse mellom detaljgrad og enkelhet. Ordningen vil bli evaluert på basis av erfaring i Tidligere kompensasjonsordning gjennomgikk vesentlige endringer de første årene. Forventer ikke tilsvarende endringer i ny ordning

6 Utfordringer 2010 Ny ordning med ny søknadsprosess. Forventer mange nye søkere som ikke er kjent med tidligere ordning Regnskapsførsel 2009 ikke innrettet etter dokumentasjonskrav i ny ordning. Kort tid mellom tilgjengelig søknadsmateriell og søknadsfrist. Derfor utsettes følgende frister i 2010: Frist for innsending av revisorrapport utsatt til 15. september. Frist registrering i Frivillighetsregisteret for sentralledd og enkeltstående søkere utsatt til 15. september. LS vil innenfor rammen av forskriften finne praktiske løsninger på problem som måtte oppstå for søkerne i Søkerne må også være løsningsorienterte. Ta kontakt med LS!

7 Forskrift vedtatt Forskrift 1 Rammestyrt kompensasjonsordning som skal kompensere for mvakostnader basert på forrige års regnskap. Ca 396 mill i Utarbeidet av Kulturdepartementet og forvaltes av LS. Forskrift 3 Definisjoner Frivillig virksomhet: Aktiviteter som ikke er fortjenestebaserte jf. Frivillighetsregisterloven. 3. Følgende aktiviteter regnes ikke som frivillig virksomhet: a)aktiviteter organisert av det offentlige, b)aktiviteter basert på samvirkeprinsipper og som omfattes av lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

8 Forskrift vedtatt Følgende har ikke rett til registrering. (Frivillighetsloven 4) Enhet som har adgang til å foreta utdelinger til fysisk person, eller som foretar slike utdelinger, kan ikke få stilling som registreringsenhet. Andre definisjoner i 3, se forskrift. Forskrift 4 Søknadsfrist og kunngjøring Søknadsfrist 1. august. Kunngjort i dagspressen. Forskrift 5 Målgrupper for ordningen. En ytterligere avgrensning i forhold til kravet om å være registrert i Frivillighetsregisteret. AS som eies fullt ut av organisasjoner som kommer inn under ordningen kan inngå som en del av søknadsgrunnlaget for et sentralledds eller enkeltstående søknad

9 Forskrift vedtatt Forskrift 6 Hvem kan søke. Enkeltstående søkere søker på vegne av seg selv og eventuelt aksjeselskap de eier som kommer inn under ordningen. Sentralledd søker på vegne av seg selv, aksjeselskap som kommer inn under ordningen og underledd. Forskrift 7 Generelle vilkår. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Frist 15. september LS henter vedtekter ved behov fra Frivillighetsregisteret. Generelt krav til revidert regnskap som er godkjent på årsmøte eller annet kompetent organ. Lokale ledd har ikke obligatorisk krav til å bruke godkjent revisor. Må kunne dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Egenerklæring. Kostnader som faller utenfor ordningen

10 Generelle avgrensninger forskrift 7, 5-9 ledd Avgrensningen i 7 gjelder alle ledd og begge søknadsmodellene. Det vil si at lokallag som benytter forenklet modell også skal foreta avgrensninger. Følgende kostnader faller utenfor ordningen. Kostnader som ikke inngår i den frivillige og ikke fortjenestebaserte delen av virksomheten. Alle søkere skal avgi egenerklæring om den frivillige virksomheten de søker på vegne av

11 Generelle avgrensninger forskrift 7, 5-9 ledd Kostnader til ny-, på og ombygningskostnader for bygg anlegg og annen fast eiendom. Mva på vedlikeholdskostnader er søknadsberettiget. Hva er vedlikehold? Vedlikehold, herunder reparasjon, er arbeider som utføres for å bringe formuesobjektet tilbake i den stand det tidligere har vært som ny. F.eks. vil førstegangs maling av hus ikke være vedlikehold selv om det har gått lang tid siden huset ble oppført. Senere maling vil være vedlikehold. Arbeider som utelukkende består i endring av et formuesobjekt anses som påkostninger. Dette gjelder selv om endringen ikke innebærer noen standardforbedring eller verdiøkning. For eksempel vil riving av en vegg for å få større rom ikke være vedlikehold,

12 Generelle avgrensninger forskrift 7, 5-9 ledd Arbeider som fører til forbedring av et objekt utover den stand den en gang har vært i, er ikke vedlikehold. Således vil førstegangsmaling av hus ikke være vedlikehold. Det samme gjelder første gangs isolering, f.eks. ved innblåsing av mineralull i vegger på et eldre hus. Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie eksternt. Kostnadsførte avskrivninger forenklet modell. Fordele vedlikeholdskostnader etter areal til eget bruk og utleie for eksempel. Anleggsprosjekter som omfattes av ordningen for kompensasjon av merverdiavgift for idrettslag. Krav til dokumentasjon: Søkere vil i mange tilfeller ikke ha innrettet bokføringen slik at alle avgrensningene lett kan tallfestes. Bruk best tilgjengelig informasjon og dokumenter vurderingen som er gjort. Brukes skjønn beskriv hvordan skjønnet er gjort

13 Forskrift vedtatt , hovedpunkt Forskrift 8 Minstegrenser Kr i kompensasjonsberettiga mva kostnader i dokumentert modell. Kr i søknadsgrunnlag etter avgrensninger og fradragsposter i forenklet modell

14 Forenklet modell Driftskostnader fra revidert regnskap: Kostnader som faller utenfor ordningen: (gjelder for alle ledd, også lokalledd) Kostnader som faller innenfor ordningen = Kostnader innenfor ordningen men som det skal gjøres fradrag for Grunnlag for beregning i forenklet modell = Det er dette grunnlaget som skal vurderes mot minstegrensen på kr

15 Eksempel resultatregnskap

16 Dokumentert modell Sum merverdiavgift betalt i Mva på transaksjoner som består av kostnader som faller utenfor ordningen jf. 7, 5 9- ledd Mva på transaksjoner som ikke er kompensasjonsberettiget jf Kompensasjonsberettiget mva Det er kompensasjonsberettiget mva kostnader etter avgrensning og ikke kompensasjonsberettigede kostnader som skal vurderes mot minstegrensen på kr

17 Forskrift vedtatt Forskrift 9 Innlåsningsperiode 5 år på maskiner og utstyr. Kompensert merverdiavgift skal tilbakeføres dersom maskiner, utstyr og andre kapitalvarer selges, tas ut, gis bort eller det blir foretatt andre omdisponeringer som kommer inn under 9 innen 5 år etter anskaffelsen. Dokumentert modell Merverdiavgiften ble kompensert i kjøpsåret og skal tilbakeføres i sin helhet Forenklet modell Ble kjøpet direkte utgiftsført i kjøpsåret skal hele beløpet som ble kompensert gjennom den forenklede modellen tilbakeføres. Ble kjøpet aktivert skal akkumulerte avskrivninger på kapitalvaren være utgangspunktet for beregning av tilbakeføringen basert på den forenklede modellen. Eks. Akkumulerte avskrivninger før omdisponering var kr Tilbakeføring blir da x 0,35 x 0,2 = I og med det er første året for den nye ordningen er tilbakeføring ikke aktuelt i Kan bli aktuelt i

18 Forskrift vedtatt Forskrift 10 Forenklet modell Utarbeidet for at flest mulig skal være i stand til å ta del i kompensasjonsordningen. Tar utgangspunkt i totale driftskostnader som hentes fra revidert regnskap. Lokalledd er unntatt fradragsposter. (skal gjøre avgrensning for kostnader som faller utenfor) Ingen revisjonskostnader på lokalledd. Dette er viktig da det store antall organisasjoner er lokalledd

19 Forskrift vedtatt Forskrift 10 Forenklet modell Utarbeidet for å sikre at ordningen skal nå ut til flest mulig lag og organisasjoner. 1. Utgangspunktet er totale driftskostnader som hentes fra revidert regnskap. (eks kr ) 2. Redusert med kostnader som faller utenfor ordningen. ( ) 3. Redusert for kostnader som faller innenfor ordningen men som kommer inn under et av fradragene. ( ) 4. Driftskostnadene redusert med post 2 og 3 er grunnlaget for beregning av kompensasjonen. ( = Modellen tilsier at 35 % av grunnlaget er kostnader som det er betalt mva for. ( x 0,35 = ) Modellen sier at det er betalt 25 % mva på alle kjøp. For å beregne dette ganges det med en faktor på 0,2. ( x 0,2 =

20 Forskrift vedtatt

21 Forskrift vedtatt Forenklet modell forts. Faktor på 0,2 må brukes fordi utgangspunktet for beregningen er et brutto kostnadsbeløp. (Eks. Inngående faktura på kr. 125 derav mva er 25. Mva beløp av 125 blir: 125 x 0,2 = 25. Fradragsposter Lokale ledd skal ikke beregne fradragsposter. Fradragspostene skal sikre at mva ikke blir kompensert dobbelt eller at kostnader som ikke er relevante blir tatt med i grunnlaget for kompensasjon. Fradragspostene gjennomgås senere

22 Fradragsposter 2007 i tidligere ordning

23 Forskrift vedtatt Forskrift 11 Fradragsposter forenklet modell Regional- sentralledd skal gjøre fradrag for følgende kostnader: Kontantoverføringer til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlandet Lønnskostnader knyttet til personell stasjonert i utlandet som ikke er omfattet av punkt om utenlandsoverføringer. (lønn utbetalt til konto i Norge)

24 Forskrift vedtatt Driftskostnader knyttet til den mva pliktige delen av virksomheten. NB! Alle kostnadene skal trekkes ut ikke bare grunnlaget for inngående mva fra mva oppgavene. Overføringer til andre organisasjoner med rett til å søke selv, eller overføringer mellom ledd som inngår i den samlede søknaden. Ren viderefakturering må behandles som overføring. NB! Avhengig av regnskapspraksis. Være obs på internfakturering. Driftskostnader knyttet til virksomhet som er kompensert gjennom den kommunale og fylkeskommunale refusjonsordningen

25 Forskrift vedtatt Forskrift 12 Lokalleddets oppgaver i forenklet modell Rapportere totale driftskostnader redusert med kostnader som faller utenfor ordningen til sentralleddet (eller via regionalleddet). Driftskostnader hentes fra regnskapet. Sentralleddet har rett til å be lokalleddene sende inn regnskaper, årsmelding og revisjonsberetning for kontroll. Forskrift 13 Regionalleddets oppgaver og plikter Skal rapportere totale driftskostnader, avgrensninger og fradragsposter til sentralleddet. Få utarbeidet revisorrapport basert på avtalte kontrollhandlinger. Utarbeide dokumentasjon på avgrensninger og fradragsposter

26 Forskrift vedtatt Forskrift 14 Sentralledets oppgaver og plikter Sammenstille underleddenes søknadsdata på excel-ark som finnes på lottstift.no. Fylle ut søknad som sendes LS Kontroll av underleddene. Få utarbeidet revisorrapport basert på avtalte kontrollhandlinger. Utarbeide dokumentasjon på avgrensningene og fradragspostene. Viderebetale underleddenes tildelte kompensasjon. Kan beholde inntil 1 % av den samlede kompensasjonen

27 Forskrift vedtatt Forskrift 15 Enkeltstående søkers oppgaver og plikter. Som sentralledd unntatt sammenstilling av underledd sine søknadsdata. Kan ha AS som kommer inn under ordningen. Forskrift 16 Krav til søknad. Undertegnes av person som har fullmakt Søknad med vedlegg Sammenstilling (regnark som sendes på e-post som filvedlegg til LS) Godkjent underskrevet årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetnng. Revisorrapport

28 Forskrift vedtatt Forskrift 17 Dokumentert modell Alle transaksjoner med mva (både i resultat- og balanseregnskapet) er utgangspunktet. Faktisk betalt mva er utgangspunktet for søknaden. Skal dokumenteres med transaksjonsliste. Revisorrapport basert på avtalte kontrollhandlinger. Transaksjoner som kommer inn under generelle avgrensninger er ikke kompensasjonsberettigede jf. 7, ledd Ikke frivillig virksomhet Bygg og anlegg. Vedlikeholdskostnader utleie eksternt. Prosjekter godkjent for spillemidler

29 Forskrift vedtatt Forskrift 18 Kostnader som ikke er kompensasjonsberettiget Kostnader som inngår i mva pliktig del av virksomheten. Kostnader som inngår i virksomhet kompensert gjennom kommual refusjonsordning. Kostnader som nevnt mva lova ledd og 8.4. ledd

30 Mva lova ledd 8-3.Andre begrensninger i fradragsretten (1) Fradragsretten omfatter ikke inngående merverdiavgift på a) servering b) kostnader vedrørende leie av selskapslokaler i forbindelse med servering c) kunst og antikviteter, med mindre kjøperen omsetter varer av samme slag i sin virksomhet d) kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister e) representasjon f) gaver og varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed når verdien ikke er bagatellmessig, likevel slik at det er fradragsrett for varer dersom de utføres til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet

31 Mva lova ledd g) oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner, herunder løst inventar til bedriftskantiner. 8-4.Personkjøretøy (1) Fradragsretten omfatter ikke inngående merverdiavgift på anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på personkjøretøy til bruk som a) salgsvare

32 Mva lova ledd b) utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet c) middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet

33 Forskrift vedtatt Lokal- og regionalleddets plikter etter dokumentert modell. Utarbeide transaksjonslister som dokumenterer merverdiavgiftskostnader som er kompensasjonsberettiget etter denne forskriften. Få utarbeidet revisorrapport basert på avtalte kontrollhandlinger. Sende transaksjonsliste og revisorrapport til sentralleddet

34 Forskrift vedtatt , hovedpunkt 20 Sentralleddets oppgaver og plikter etter dokumentert modell. Utarbeide transaksjonslister som dokumenterer sentralleddets merverdiavgiftskostnader som er kompensasjonsberettiget etter denne forskriften. Få utarbeidet revisorrapport basert på avtalte kontrollhandlinger. Kontrollere at underleddene fyller vilkårene for å delta i ordningen. Utarbeide sammenstilling på vegne av hele organisasjonen på regneark. Fylle ut søknadsskjema. Viderefordele mottatt kompensasjon til underleddene

35 Forskrift vedtatt , hovedpunkt Forskrift 23 Klageadgang Vedtak kan klages senest 3 uker etter at vedtak ble gjort kjent for søker. LS vurderer klagen og kan omgjøre vedtak eller sende klagen over til Lotterinemda for endelig avgjørelse. All klagebehandling knyttet til søknadsåret 2010 gjøres etter utbetaling i desember 2010 dvs. jan. feb Eventuelle utbetalinger som følge av klager tas av rammen for Forskrift 24 Kontroll og krav om rapportering. LS vil foreta kontroller etter utbetaling basert på stikkprøver. Søker har plikt til å gi tilgang til og innsyn i underlagsdokumentasjonen

36 Forskrift vedtatt , hovedpunkt Forskrift 25 Bortfall av kompensasjon. Uberettiget kompensasjon kan holdes tilbake eller kreves tilbakebetalt. Ikke viderebetalt kompensasjon skal tilbakebetales til LS. Forskrift 26 Oppbevaring av dokumentasjon. Forenklet modell. Sentralledd, regionalledd og enkeltstående søker 10 år. Dokumentert Sentralledd, regionalledd og enkeltstående søker10 år. Lokalledd 3 år

37 Søknadsprosess Søknadsfrist 1. august. Revisorrapport 15. september. Det er ikke anledning til å søke om utsettelse med innlevering av pliktige vedlegg. Søknadsskjema må lastes ned fra Lottstift.no, blir ikke utsendt som i tidligere ordning. Excelark for sammenstilling av søknadsdata må lastes ned fra Lottstift.no. Skal sendes som vedlegg på e-post til LS. Instruks for revisors kontrollhandlinger må lastes ned fra Lottstift.no. Det vil bli lagt ut veiledninger for utvalgte tema på Lottstift.no. Innsending av søknad med vedlegg. LS ønsker at søknad med vedlegg blir scannet og sendt pr. e-post til Excelark med sammenstilling av søknadsdata må uansett sendes som filvedlegg på e-post

38 Søknadsprosess Funksjon for avkortning av søknadsbeløp er lagt inn i excel-arket. LS foretar avkortning og sender excel arket i retur for grunnlag for viderebetaling av tildelt kompensasjon. Saksbehandling LS vil ved behov kunne etterspørre ytterligere dokumentasjon ved behov under saksbehandling, også fra underleddene. Det vil bli gitt en tidsfrist for innsending av tilleggsinformasjon. Oversittes denne kan søknaden bli avslått. Tildelingsbrev og utbetaling Tildelingsbrev blir utsendt i begynnelsen av desember med utbetaling ca 1 uke etter. Tildelingsbrev blir sendt til adressen som er registrert i Brønnøysund. NB! Alle må sjekke at oppgitt kontonummer i tildelingsbrev er riktig

39 Sammenstillingsskjema Utarbeidet for at søkerne skal kunne sammenstille søknadsdata. Lastes ned fra Lottstift.no Forskjellige skjema for hver søknadsmodell og søkertype. Skjema er låst for redigering Kun celler som det skal registreres i er åpne. Henvisning i regnearket til hvilken post i søknadsskjema summene skal overføres til. Må sendes som filvedlegg på e-post til LS. LS benytter dette regnearket til å foreta eventuell avkortning. Blir sendt i retur til søker etter avkortning som grunnlag for viderebetaling av tildelt kompensasjon til det enkelte underledd/as

40 Utslag ny modell i forhold til tidligere modell Tidligere ordning for kompensasjon av merverdiavgift på visse tjenester kompenserte bare deler av betalt merverdiavgift. Kompensert beløp i forhold til driftskostnadene varierte svært mye avhengig av hvor store kostnader de enkelte søkerne hadde innenfor de tjenestetypene som ble kompensert. Ny ordning der i utgangspunktet all merverdiavgift kan søkes kompensasjon for vil medføre for de som fikk lav kompensasjon i den tidligere ordningen i forhold til driftskostnadene vil relativt sett få en høyere økning i søknadsbeløp enn de søkerne der kompensert beløp utgjorde enn høyere andel av driftskostnadene. Dette er ikke utslag av den nye modellen men skyldes utvidelsen av ordningen til å omfatte all vare og tjenestemoms

41 Revisors rolle Revisor skal utføre kontrollhandlinger basert på avtalte kontrollhandlinger. Revisor skal kontrollere utvalgte deler av søknadsgrunnlaget. Revisor skal ikke bekrefte for noe ledd at de kommer innenfor ordningen. Instruks for revisor lagt ut på Lottstift.no

42 Riksrevisjonens rolle Kontrollerer at LS har forvaltet ordningen i tråd med forskriften og i tråd med statens økonomiregelverk. Tar stikkprøver på saksbehandling av søknader. Har fokus på risikovurdering og kontrollaktivitet

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or...

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or... Page 1 of 12 FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner DATO: FOR-2010-06-07-1036 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) AVD/DIR: Samfunns- og frivillighetsavd.

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 6. mai 2011 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet Formålet med

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet xx.xx.2018 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak. 1 Formål Formålet med ordningen er å fremme frivillig

Detaljer

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet. Høringsnotat. Kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Kulturdepartementet Høringsnotat Kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Mål for ordningen.... 5 3. Målgrupper... 5 4. Vilkår for å delta

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.01 2015. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Veiledning til søknad om mva-kompensasjon 2013. MVA-kompensasjon - generell ordning

Veiledning til søknad om mva-kompensasjon 2013. MVA-kompensasjon - generell ordning Side 1 av 18 MVA-kompensasjon - generell ordning Veiledning til søknad samla dokument Mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner veiledning til søknad... 2 1. Avgrensninger i henhold til forskriftens

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018 Fastsatt av Kulturdepartementet 11.12. 2017. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

MOMSKOMPENSASJON OGSÅ FOR FRIVILLIG SEKTOR

MOMSKOMPENSASJON OGSÅ FOR FRIVILLIG SEKTOR MOMSKOMPENSASJON OGSÅ FOR FRIVILLIG SEKTOR TO FORSKJELLIGE ORDNINGER Kompensasjon for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester (generell ordning) 627

Detaljer

Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Fastsatt ved kgl.res. [dato] med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014!

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! 1.0 Innledning Retningslinjene for søknad om refusjon av merverdiavgift for 2014er nå på plass, og det er ikke gjort endringer i disse i forhold til fjorårets

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato. Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT - ME Likelydende brev til se adresseliste KOPI Deres ref Vår ref Dato 2010/00025 ID/ID2 OMS 14.03.2011 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakar;iOlOOll'\2^Dok.ar. ^ KULTURDEPARTEMENT f 0 ttii m\i Arkivnr. (^ [ ( Saksh. Eksp. likelydende brev til se adresseliste U.off. KOPI Deres ref Vårref Dat» 2010/00025ID/ID2 OMS

Detaljer

Høringsnotat

Høringsnotat Høringsnotat 11.12.2017 NY FORSKRIFT OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1. BAKGRUNN Merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner trådte i kraft 1. januar

Detaljer

Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner Side 1 av 6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Steinar Mjøs, KULTURDEPARTEMENTET Postboks 8030 DEP 0030 OSLO postmottak@kud.dep.no Høringsuttalelse Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Saksb GE; Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Kvinnherad Likelydende brev til se adresseliste Saksnr )-01-333 Saksb h GE; kommune 14DES.202 Kopi U off Dercs ref. Vårref. Dato 10/25 04.12.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon

Detaljer

Veiledning. Momskompensasjon generell ordning

Veiledning. Momskompensasjon generell ordning Veiledning Momskompensasjon generell ordning Innhold Mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner veiledning til søknad ---------- Feil! Bokmerke er ikke definert. 1. Avgrensninger i henhold til forskriftens

Detaljer

Kulturdepartementet 24 MAR cky10 h Til: Det Kongelige Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo

Kulturdepartementet 24 MAR cky10 h Til: Det Kongelige Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORWEGIAN OLYMPIC AND PARALYMPICOMMITTEE AND CONFEDERATION OF SPORTS Til: Det Kongelige Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Sendt per

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Innspill til KUDs høring om endringer i momskompensasjonsordningen Frivillighet Norge viser til møte i referansegruppen for momskompensasjonsordningen 5.

Detaljer

Nr. 9 2010 Side 1533 1746 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2010 Side 1533 1746 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2010 Side 1533 1746 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 23. august 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Juli 6. Deleg. av Skattedirektoratets

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering

www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon frivillig sektor Evaluering www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor Evaluering 2012 Forord Vi takker Kulturdepartementet for tildelingen av oppdraget med å gjennomføre evalueringen. Vår rapport

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene.

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene. Retningslinjer for Frifond organisasjon i Miljøagentene Vedtatt på sentralstyremøtet til Miljøagentene 20. November 2013. 1. Bakgrunn Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de

Detaljer

Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon. frivillig sektor

Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon. frivillig sektor www.pwc.no Kulturdepartementet Merverdiavgiftskompensasjon for frivillig sektor Evaluering 2012 Forord Vi takker Kulturdepartementet for tildelingen av oppdraget med å gjennomføre evalueringen. Vår rapport

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Merverdiavgift. BDO Advokater AS Advokatfullmektig Skender Hasani Inderøy, 13. september 2016

Merverdiavgift. BDO Advokater AS Advokatfullmektig Skender Hasani Inderøy, 13. september 2016 Merverdiavgift Advokatfullmektig Skender Hasani Inderøy, 13. september 2016 Alt innhold, inkludert, men ikke begrenset til metoder og analyser i denne presentasjonen tilhører BDO AS eller BDO AdvokaterAS,

Detaljer

Temakveld: Spillemidler og Idrettsanlegg

Temakveld: Spillemidler og Idrettsanlegg Temakveld: Spillemidler og Idrettsanlegg Økonomi, moms og revisjon av anleggsregnskap for spillemidler Terje Wist Ass. revisjonsdirektør 1 Tema: Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Detaljer

Vedrørende forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Vedrørende forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Att: ekspedisjonssjef Lars Audun Granly Oslo, 07.02. 2014 Vedrørende forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner Frivillighet Norge viser

Detaljer

Rapport. momskompensasjonsordningen

Rapport. momskompensasjonsordningen Rapport momskompensasjonsordningen 2013 Rapport om momskompensasjonsordningen 2013 For å samle inn erfaringer rundt momskompensasjonsordningen i 2013, ble et spørreskjema sendt ut til alle medlemmer i

Detaljer

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013 MENTAL HELSE STORGATA 38 0182 OSLO TELEFON 09875 Til Fylkeslagene i Mental Helse Oslo, 21. februar 2013 Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2012 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2013

Detaljer

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd)

Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) Kostnadsførte ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom ( 7 sjette ledd) I følge forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 7 sjette ledd blir det

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING

NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING NOTAT JUSTERING AV INNGÅENDE MERVERDIAVGIFT OG MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING Fastsatt av styret i Foreningen GKRS 20.09.2012, med endringer 18.09.2013 og 23.04.2015 1. Innledning

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 Frifond organisasjon 2017 har søknadsfrist 15. mars 2017. Organisasjonene vil så snart det lar seg gjøre få tilbakemelding om tilskuddsberettigelse. Tilskuddets

Detaljer

FORDELINGSMODELL FOR NORSK TIPPINGS OVERSKUDD ØREMERKET SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER

FORDELINGSMODELL FOR NORSK TIPPINGS OVERSKUDD ØREMERKET SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER Høringsnotat FORDELINGSMODELL FOR NORSK TIPPINGS OVERSKUDD ØREMERKET SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER 1. BAKGRUNN Kulturdepartementet sendte 30. april 2013 på høring forslag om endringer i

Detaljer

Forskrift xx 2017 nr. xx om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter (høringsutkast pr. 2. november 2017)

Forskrift xx 2017 nr. xx om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter (høringsutkast pr. 2. november 2017) Forskrift xx 2017 nr. xx om tilskudd til drift av organisasjoner for nasjonale minoriteter (høringsutkast pr. 2. november 2017) Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx 2017 med hjemmel

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Nøytral merverdiavgift i helseforetak

Nøytral merverdiavgift i helseforetak Nøytral merverdiavgift i helseforetak Helsedirektorates forvalteransvar og gjennomgang av Oslo, 29. november 2016 Helseforetakenes konferanse om merverdiavgiftskompensasjon 2-delt presentasjon Forvaltning

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015.

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2015. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Fastsatt av Miljøverndepartementet XX 2011 med hjemmel i Stortingets årlige bevilgningsvedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012 Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012 Vedtatt av LNUs styre 9.12.2011 Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2012. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar 2012 og organisasjonene

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde

Regelverk for tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde Regelverk for tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde 1 Innledning Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 15. januar

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet

Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 03 / 2017 Regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet Innhold Innledning...

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA UTBYGGINGSAVTALER OG MVA Advokat Siv Merethe Øveraasen 22. mars 2017 www.dlapiper.com 22. mars 2017 0 Dagens tema Om kommunen eller privat utbygger står for infrastrukturtiltak har betydning for merverdiavgiften.

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70 Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70 Ordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Regelverket er godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner

Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Høringsuttalelse Ny utvidet ordning for kompensasjon av merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Kulturdepartementet 1 Innledning Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 19. februar

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2017 Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 18801250 SIGDAL KOMMUNE Kommunehuset 3350 PRESTFOSS Deres ref.: Vår ref.: 16/15292-4 Saksbehandler:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap.

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne (kap. POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 07 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 21. april 2015) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Årsmeldingsskjema 2017

Årsmeldingsskjema 2017 Årsmeldingsskjema 2017 for Bygdeungdomslag kommune, fylke Årsmeldingsskjema er godkjent av lokallagsleder eller to styremedlemmer av styret valgt for året 2017-2018. Disse bekrefter at årsmelding og revisjonsberetning

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017 Retningslinjer for Frifond organisasjon 2017 Vedtatt av LNUs styre 14.11.2016, gjeldende for tilskuddsåret 2017. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2017. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

Rapport Erfaringer med. organisasjoner

Rapport Erfaringer med. organisasjoner Rapport 2014 Erfaringer med momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner Innhold Innledning 3 1. Bakgrunn 4 1.1 Om momskompensasjonsordningen 4 1.2 Avgrensing av søkemuligheter for organisasjonene

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth

Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Arkivsaksnr.: 11/962 Lnr.: 17100/17 Ark.: 221 D11 Saksbehandler: virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad og Controller Ann-Kristin Mauseth Søknad om lån/forskuttering av spillemidler og kompensasjon for

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet) Gjelder fra og med tildelingene i 2018

Retningslinjer for tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet) Gjelder fra og med tildelingene i 2018 Retningslinjer for tilskudd til tiltak for utviklingshemmede (Akershusfondet) Gjelder fra og med tildelingene i 2018 VEDTATT 30.10.2017 REVISJONER DATO ENDRING UTFØRT AV VERSJON 03.10.1994 Godkjenning

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER FRA SPILLEOVERSKUDDET TIL NORSK TIPPING

FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER FRA SPILLEOVERSKUDDET TIL NORSK TIPPING Kulturdepartementet Statsråd: Thorhild Widvey KONGELIG RESOLUSJON Saksnr: 13/3441 Dato: 14.05.2014 FORSKRIFT OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER FRA SPILLEOVERSKUDDET

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

Høringssvar til Kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner

Høringssvar til Kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo 18.mars 2010 Vår ref: 423.21/LH Deres ref: 2009/03087 SF ASL Høringssvar til Kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til frivillige organisasjoner Landsrådet

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner - felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap.

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20174051 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 16/15705-7 Saksbehandler:

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk

Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Kap 225 post 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for videreutdanning i samisk Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til samisk i grunnopplæringen, studiepermisjon for

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler

Diabeteskonferansen 2011. Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Diabeteskonferansen 2011 Organisasjonsutviklingsseminar 2 Økonomiske midler Program for org 2 Økonomiske midler Velkommen og presentasjon Hvor søke midler til aktiviteter Hvordan lage gode søknader Rapportering

Detaljer

Rapport Erfaringer med. organisasjoner

Rapport Erfaringer med. organisasjoner Rapport 2015 Erfaringer med momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner Innhold Innledning 3 1. Bakgrunn 4 1.1 Om momskompensasjonsordningen 4 1.2 Avgrensing av søkemuligheter for organisasjonene

Detaljer

Innvilger tilskudd til Konfirmantprosjektet over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70

Innvilger tilskudd til Konfirmantprosjektet over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70 v4-29.07.2015 JUVENTE Torggata 1 0181 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 10/7012-59 Saksbehandler: Kristine Skaar Aune Dato: 10.03.2016 Innvilger tilskudd til Konfirmantprosjektet over statsbudsjettet 2016 kap.

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 07 / 2017 Regelverk for tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer