FAMILIEKONTORET I AUST-AGDER ÅRSMELDING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAMILIEKONTORET I AUST-AGDER ÅRSMELDING 2014"

Transkript

1 FAMILIEKONTORET I AUST-AGDER ÅRSMELDING 2014 Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal Tlf. nr Hjemmeside: E-post adresse:

2 Innhold RAMMER, MÅL OG OPPDRAG Verdigrunnlag og formål s. 3 Organisering s. 3 Mål og oppdrag for 2014 s. 3 KLINISK VIRKSOMHET Kliniske saker og mekling statistikk med kommentarer s. 5 Saksmengde og ventetid de siste tre årene s. 5 Type foreldremekling s. 6 Tema i kliniske saker ved første samtale s. 6 Hovedtema i avsluttede saker s. 6 Primærklientens alder i nye saker 2014 s. 7 Barns deltakelse s. 7 Avlyste / omberammede / uteblitte avtaler s. 8 Fordeling av kliniske saker mellom kommuner s. 8 Foreldreveiledning PMTO s. 9 Samvær med offentlig tilsyn etter barneloven s. 9 UTADRETTEDE TILTAK Utadrettede tiltak for publikum s. 9 Informasjon og konsultasjon til øvrig hjelpeapparat s. s. 9 Media s. 9 Fagartikler s. 9 KOMPETANSEUTVIKLING Kurs og konferanser s. 10 Videreutdanning s. 10 Veiledning s. 11 Hospitanter s. 11 Studiepermisjon s. 11 Deltakelse i fagnettverk Bufetat s. 11 ØKONOMI s. 11 AVSLUTNING s. 11 Vedlegg Styret 2014 Ansatte

3 RAMMER, MÅL OG OPPDRAG Verdigrunnlag og formål Familiekontoret er en privat stiftelse opprettet av Agder og Telemark bispedømmeråd (1969) med familien og familierelaterte problemer som arbeidsfelt. Virksomheten er forankret i kristne grunnverdier, respekt for individets ukrenkelighet og egenart og tar utgangspunkt i personenes egne forutsetninger, uavhengig av sosial status, livsførsel, religiøs tro eller politisk overbevisning. Familiekontoret skal hjelpe familier, par, foreldre og enkeltpersoner med samlivs- og samhandlingsproblemer og motvirke at kriser, konflikter og vansker blir varige. Kontoret skal videre arbeide utadrettet med forebyggende tiltak og gi etisk veiledning. Arbeidet drives i tråd med lover og forskrifter fastsatt av offentlig myndighet. (Stiftelsens vedtekter 1) Organisering Familiekontoret i Aust-Agder er i dag organisert som en alminnelig stiftelse, jfr. Lov om stiftelser 4. Stiftelsens styre er ansvarlig for virksomheten. Kontoret er godkjent som offentlig familievernkontor, jfr. Lov om familievern. Oppdragsgiver for virksomheten er Barne-, ungdoms- og likestillingsdepartementet (BLD) ved Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region sør. Kontorets drift er hjemlet i Lov om familievern, samt tilskuddsbrev fra Bufetat. Stiftelsens styre, v/daglig leder, rapporterer til Bufetat, region sør. Fylkesmannen i Aust-Agder fører tilsyn med familiekontorets virksomhet. Det ble ikke utført tilsyn i Mål og oppdrag for 2014 Arbeid med barnefamilier og tilbud til familier der det er risiko for barns omsorgssituasjon skal prioriteres. Hovedmål for prioriteringen er at barn skal få hjelp slik at omsorgssituasjonen trygges og barnets utvikling skal fremmes. I prioriteringen skal familievernkontorene legge særlig vekt på å avdekke og avhjelpe vold og overgrep mot barn. Familievernkontorene skal sørge for at terapeuter og meklere har kompetanse i å samtale med barn slik at barnets perspektiv kommer fram og at barnets perspektiv får en reell betydning for framdrift og utfall av saken. Kontorenes samlede ressurser skal i størst mulig grad brukes til brukerrettede tjenester. (Bufetats tilskuddsbrev til kirkelige familievernkontor 2014) Tilskuddsbrevene fra Bufetat har siden 2011 presisert at familievernet skal prioritere barn og barnefamilier, og særlig barn som er utsatt for vold og overgrep. For 2014 ble det stilt krav om at familievernets terapeuter og meklere har kompetanse til å samtale med barn, og at barn skal delta i 10 % av meklingene ved kontoret. Familiekontoret i Aust-Agder har også i 2014 forsøkt å balansere innsatsen mellom tilbud til familier som søker bistand til par- og familieliv før de har utviklet alvorlige problemer i form av fastlåste, vedvarende konflikter, vold og overgrep og tilbud til barn og familier som lever med slik problematikk. I kontorets virksomhetsplan for 2014 kalte vi disse to satsningsområdene for allmennpraksis og særlige tilbud til familier berørt av vold og overgrep. 3

4 «Allmennpraksis» Med allmennpraksis mener vi par- og familieterapi til par og familier, og noen ganger enkeltpersoner, med «vanlige problemer» som ønsker seg et bedre parforhold, bedre familieliv, bedre foreldresamarbeid etter samlivsbrudd. Familievernets lavterskelprofil hvor folk kan henvende seg selv og bestille time, søkes ivaretatt med dette. Det er relasjoner og samspill som er i fokus, ikke individuelle problemer. De terapeutiske tilnærmingene bygger på samarbeid med paret eller familien og er ressurs- og løsningsorientert. Kurs og veiledning for par og foreldre I tillegg til ulike former for samtaleterapi og veiledning, tilbød kontoret i 2014 kommunikasjonskurs for par («Bufferkurs»), kurs for skilte foreldre («Fortsatt foreldrekurs») og foreldreveiledning etter PMTO-modellen (Parenting Management Training Oregon). Foreldremekling Foreldremekling ved samlivsbrudd (separasjoner og samboere som flytter fra hverandre) og som saksframlegg for foreldretvistsaker i tingretten sorterer også under rubrikken «allmenpraksis». I beste fall kan obligatorisk mekling forebygge foreldrekonflikter, og dermed også symptomutvikling hos barn som følge av vedvarende alvorlige foreldrekonflikter. Andre ganger kan mekling bidra til å oppdage barn som lever med foreldrekonflikter, vold eller overgrep, og sørge for at barn og foreldre får mer hjelp fra familievernet eller andre instanser. Særlige tilbud til familier berørt av vold og overgrep Under rubrikken særlige tilbud til familier berørt av vold og overgrep ble det ved hjelp av et fagutviklingsprosjekt i igangsatt to nye behandlingstilbud ved kontoret i 2013, som i 2014 er blitt faste tilbud ved kontoret: TVERS (tverretatlig behandlingstilbud for familier som har opplevd seksuelle overgrep eller vold i familien) og Flerfamiliegruppe for barn og foreldre eksponert for vold i familien (barna møter sammen med den forelderen som ikke har utøvd vold). TVERS drives i samarbeid med Sørlandet sykehus, v/avdeling for barn og unges psykiske helse og DPS (distriktspsykiatrisk senter) og RVTS sør. Behandlingsteamet med terapeuter fra familiekontoret, Abup og DPS tar i mot familier etter henvisning fra kommunale barneverntjenester en gang i uka. Flerfamiliegruppa ledes av to terapeuter fra familiekontoret, og settes sammen fortløpende etter behov. Sinnemestringsgruppe for mødre har vært i drift hele året, etter ½ års pause høsten Videre har par- og familieterapi til familier berørt av ulike former for sinne og vold vært en viktig del av familiekontorets tilbud også i Samarbeidet med ATV (alternativ til vold) i Arendal, med gjensidig henvisning av og samarbeid med og om klienter fra samme familier har vært en vesentlig del av dette tilbudet. Fagutviklingsprosjekt Nytt i 2014 var at vi, ved hjelp av prosjektstøtte fra Bufetat (kr ,-) inngikk samarbeid med Familiekontoret i Vest-Agder om fagutviklingsprosjektet Høykonflikt. Barn med skilte foreldre som kriger. Kontoret i Vest-Agder startet dette prosjektet i 2013, med etablering av gruppebehandling for barn og deres skilte krigende foreldre. Tilbudet drives etter en modell utviklet i Nederland, hvor barn og foreldre deltar i hver sin gruppe samtidig. Som en del av vårt fagutviklingsprosjekt for barn og familier eksponert om vold, deltok vi i en workshop med Justine van Lawick og Erik van der Ernst i august 2013, for å få introduksjon til modellen. Vi innså imidlertid at vi ikke hadde kapasitet til å sette i gang slike grupper samtidig som vi arbeidet med etablering av TVERS og flerfamiliegruppe, og bestemte oss derfor for å utsette videre arbeid med dette til Med på laget fikk vi nok en gang Abup Arendal, som stilte med to terapeuter til å drive barnegruppa. I tillegg er det inngått samarbeid med tingretten i Aust-Agder og barneverntjenestene i Arendal og Grimstad om rekruttering av deltakere til gruppene. Gruppeoppstart er planlagt til februar 2015, med håp om fortsatt prosjektstøtte fra Bufetat. 4

5 Mål, oppdrag og satsningsområder, nedfelt i både tilskuddsbrev og kontorets virksomhetsplan vil ellers bli kommentert i presentasjonen av statistikk under neste punkt. KLINISK VIRKSOMHET Kliniske saker og mekling statistikk med kommentarer Statistikken er hentet fra Bufetats journalsystem FADO Saksmengde og ventetid de siste tre årene Antall henvendelser kliniske saker Antall henvendelser mekling Sum antall henvendelser Pr Pr Pr Pr Kliniske saker med avtale om samtale Meklinger med avtale om samtale Sum antall saker med avtale om samtale* Antall konsultasjoner kliniske saker Antall konsultasjoner i kliniske grupper Antall konsultasjoner mekling Sum antall konsultasjoner Konsultasjonstimer saker 2182 Antall timer brukt i kliniske grupper i perioden 94 Konsultasjonstimer mekling 713 Sum antall konsultasjonstimer i perioden Gjennomsnittlig ventetid nye saker (dager) 28 Gjennomsnittlig ventetid nye meklinger (dager) Avslutta kliniske saker Avslutta meklinger Sum avslutta saker Prosentandel som har fått tilbud om samtale innenfor fristen (hhv. 4 og 3 uker) Kliniske saker: Mekling: 63,42 93,97 67,52 88,89 53,36 80,47 57,03 76,39 *Antall saker med avtale er større enn antall henvendelser, da dette tallet inkluderer pågående saker overført fra Tabellen viser at trenden fra i fjor, med økning i antall henvendelser har gått opp, både for kliniske saker og meklinger. Antall konsultasjoner og avsluttede saker har også økt. Bufetats måltall med 450 konsultasjoner pr. terapeutårsverk er nådd med god margin (485 konsultasjoner). Verdt å merke seg er at antall konsultasjoner i kliniske saker (par- og familiesamtaler og samtaler med enkeltpersoner) har gått noe ned, mens antall konsultasjoner i kliniske grupper og meklingssaker har gått opp. Dette gjenspeiler etablering av nye gruppetilbud, men også en forholdsvis større økning i antall behandlede meklingssaker enn kliniske saker. Ventetid på mekling har gått ytterligere ned, ved at 5

6 nesten 94 % får tilbud om første time innen fristen. Bufetats krav er imidlertid at alle (100 %) skal få tilbud om første meklingstime innen 3 uker. Dette er vanskelig å nå, blant annet på grunn av økte henvendelser og fordi vi erfarer at en del velger å vente lenger på time hos oss, framfor å få raskere time hos ekstern mekler. Ventetid på kliniske saker har gått litt opp siden i fjor, men prosentandelen som har fått time innen 4 uker er fremdeles betydelige høyere enn i Gjennomsnittstallet gir for øvrig et unyansert bilde, da prioriterte henvendelser får time innen 2 uker, de fleste innen 4 uker, og noen må vente betydelig lenger. Det er altså ikke nødvendigvis slik at man får fortere time til mekling enn til andre mer krisepregede familievansker. Samtidig representerer balansen mellom klinisk arbeid og mekling stadig både dilemmaer og utfordringer, med tanke på intensjonen om å være et lavterskeltilbud med forebyggende profil. Type foreldremekling Utførte meklinger ekteskapslov Utførte meklinger barneloven Utførte meklinger samboerbrudd Sum utførte (avslutta) meklinger Antall utførte meklinger har fortsatt å øke, selv om økningen ikke er like stor som fra 2012 til Dette har sammenheng både med økning i antall henvendelser, men også med at vi, blant annet etter krav fra Bufetat, har prioritert mekling høyere enn foregående år. Utførte meklinger etter barneloven, eller såkalt saksframlegg for retten, er det høyeste tallet. Disse sakene er som oftest konfliktfylte, evt. også preget av alvorlig problematikk i form av rus, vold og/eller alvorlig psykisk lidelse. Barnas situasjon er som regel risikofylt og mekling i disse sakene er både faglig utfordrende og ressurskrevende. Tema i kliniske saker ved første samtale (det kan være flere tema i hver samtale) Tema i % av antall saker Samliv 42,83 41,29 50,63 49,79 Foreldresamarbeid 28,88 28,57 24,48 21,31 Andre familietema 29,47 33,46 17,57 22,15 Saker med barn og ungdom 13,56 9,98 Risikosaker 18,07 17,61 17,99 14,98 Temaet samliv er fremdeles det viktigste temaet i den første samtalen, med noenlunde samme nivå som året før. Fra 2012 til 2013 så vi imidlertid en tydelig nedgang her. Denne trenden finner vi forøvrig igjen i statistikken for familievernet på landsbasis. Før 2013 var det ikke egen statistikk på saker med barn og ungdom. Vi ser en økning i disse sakene fra 2013 til 2014, i tråd med mål om å prioritere barn og ungdom, nedfelt i Bufetats tilskuddsbrev og kontorets virksomhetsplan. Hovedtema i avsluttede saker Tema Styrke parforholdet Samspillsvansker Samlivsbrudd i familien Avklare / avslutte parforholdet Sum samlivsrelaterte tema: Barnets situasjon i foreldrenes konflikt

7 Samarbeide om felles barn (foreldre bor ikke sammen) Bostedsavklaring / samvær Sum tema foreldresamarbeid: Foreldre / barn relasjon Foreldrerollen Barnets opplevelse av sin livssituasjon Flergenerasjonsproblematikk Kultur/ minoritetsspørsmål 6 3 Særkullsbarn og / eller ny familie 11 8 Sum familietema: Sykdom / nedsatt funksjonsevne 7 1 Annen alvorlig hendelse 6 8 Fysisk / psykisk vold / seksuelt misbruk Bruk av rusmidler 3 2 Sum risikotema: Temakategorier ble noe endret i journal- og statistikkprogrammet fra Denne tabellen har derfor tall kun fra de to foregående årene. Vi ser her at summen av samlivstemaer og summen av foreldresamarbeidstemaer har holdt seg forholdsvis stabile fra 2013 til Familietemaer har hatt en liten økning, mens risikotemaer har hatt en markant økning, særlig kategorien fysisk/psykisk vold og seksuelt misbruk hvor vi ser en fordobling. Grunnen til dette er antageligvis nye behandlingstilbud etablert i familievoldsprosjektet ved kontoret i Primærklientens alder i nye saker 2014 Alder 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % ,2 1,5 2,7 1, ,0 20,5 20,8 21, ,1 41,4 41,2 41, ,3 22,6 27,2 26,2 Over 50 år 9,4 14,0 8,1 8,9 Aldersmessig fordeling på primærklient har endret seg noe fra i fjor. I aldersgruppen 0 19 år ser vi en fordobling, år en liten økning, en liten nedgang, en litt større økning og over 50 en litt større nedgang. Variasjonene kan være tilfeldige. Vi har imidlertid satset bevisst på flere tilbud til barn og ungdom og prioritert barnefamilier, noe som kanskje kan ha sammenheng med den store økningen i aldersgruppen 0 19 år. Denne endringen vil kanskje fortsette i årene framover, i takt med endringer i barn og unges posisjon i samfunnet. Vi erfarer nå at ungdom tar kontakt med oss på egen hånd, og at flere foreldre ber om samtaler for barna sine, gjerne i forbindelse med samlivsbrudd i familien. Barns deltakelse Antall kliniske saker hvor barn har deltatt hvorav barnet er primærklient Antall meklinger hvor barn har deltatt

8 Det er særlig i meklingssaker vi ser en markant økning av barns deltakelse. Dette skyldes trolig at vi høsten 2014 tok i bruk modellen BIM (Barn i mekling), utviklet ved Grenland familiekontor. I denne modellen inviteres både foreldre og barn til det første meklingsmøtet, slik at mekler får møtt barna før hun/han starter selve meklingsarbeidet med foreldrene. Alle foreldre med barn mellom 7 og 16 blir informert om dette tilbudet når de henvender seg til kontoret for å begjære mekling. De får da valget mellom denne modellen, og ordinær mekling hvor foreldrene kommer først og barna evt. kan være med senere. Modellen er for øvrig til utprøving ved flere familievernkontor, og det forskes på erfaringene ved Universitetet i Tromsø. Avlyste / omberammede / uteblitte avtaler Avlyste/omberammede avtaler (kliniske saker og meklinger) i % av oppsatte timeavtaler - av disse uteblitt uten beskjed ,09 % 28,83 % 28,31 % 26,81 % 3,78 % 12,7 % 13,28 % 9,93 % Antall avlyste og omberammede avtaler har holdt seg stabilt. Dette representerer stor trafikk på sentralbordet og en del ekstraarbeid i resepsjonen. Tallet på avtaler hvor klientene har uteblitt uten beskjed har imidlertid gått drastisk ned, noe som kan ha sammenheng med automatisk sms-varsling 2 dager før timeavtalen. Denne nedgangen gjør at flere av totalt antall konsultasjonstimer blir benyttet. Fordeling av kliniske saker mellom kommuner Kommune Arendal Grimstad Lillesand Tvedestrand Risør Vegårshei Åmli Gjerstad Froland Valle Evje og Hornnes Bykle Bygland Birkenes Iveland Kristiansand Andre kommuner Sum Antall saker er her noe høyere her enn i den første tabellen med saksmengde på s. 4, da det her er inkludert saker som har første avtale etter nyttår. Fordelingen har holdt seg forholdsvis stabil fra i fjor, med unntak av Tvedestrand som har hatt en økning på 10 saker. Iveland og kommunene i Setesdal bruker kontoret minimalt. Reiseavstanden er stor, og de har muligens større tilhørighet til Kristiansand enn Arendal. Henvendelser fra kommuner utenom Aust-Agder handler om folk som av ulike grunner ikke ønsker å bruke kontoret i sitt fylke. 8

9 Foreldreveiledning PMTO (Parent Management Training Oregon) PMTO saker behandlet av ansatt på familiekontoret PMTO saker behandlet av ansatte ved Bufetat, Agder barne- og familiesenter Sum antall saker Antall konsultasjoner (samtaler) Tidsbruk (antall timer) Antall PMTO-saker ved kontoret har minket dramatisk. I tillegg til vår egen PMTO-terapeut, har PMTO-terapeuter ved Agder barne- og familiesenter (Bufetat) brukt ledig kapasitet til å gi PMTOveiledning til familiekontorets klienter. Fra 2012 ble det en drastisk nedgang i dette, i 2014 har Bufetat kun behandlet 5 saker hos oss. Vår egen PMTO-terapeut gikk av med pensjon i 2014, og vi har ikke lykkes med å rekruttere ny medarbeider med både PMTO- og familieterapikompetanse. Tilbudet om foreldreveiledning er likevel ivaretatt ved mer generell familieterapeutisk tilnærming. Samvær med offentlig tilsyn etter barneloven Antall saker Siden 2010 har familievernet hatt ansvar for tilsyn under samvær i henhold til barneloven 43. Fra 2014 ble denne ordningen endret slik at den kommunale barneverntjenesten fikk ansvaret for beskyttet tilsyn med inntil 16 timer pr. år, mens familievernet fikk ansvar for støttende tilsyn med inntil 32 timer pr. år. Vi fikk ingen saker etter den nye ordningen i Vi har imidlertid hatt ansvar for 4 saker etter gammel ordning. UTADRETTEDE TILTAK Utadrettede tiltak for publikum Kontoret har i 2014 holdt 3 kurs for publikum: 2 Bufferkurs (parkurs for etablerte par) og 1 Fortsatt-foreldre-kurs (kurs for skilte foreldre), i samarbeid med Arendal kommune. Planlagt kurs for stefamilier høsten 2014, ble utsatt til våren 2015 på grunn av for få påmeldte. Informasjon og konsultasjon til øvrig hjelpeapparat Det er blitt gjennomført flere informasjonsmøter om høykonfliktprosjektet med representanter fra Aust-Agder tingrett, Abup og kommunale barneverntjenester og familiesentra. Vi har også fortsatt vår deltagelse i tverretatlig konsultasjonsteam ved mistanke om vold og overgrep mot barn. Teamet ledes av Bufetat med representanter fra Abup, Statens barnehus, Agder politi, Arendal barneverntjeneste og familiekontoret. I 2014 ble det gitt konsultasjon til ansatte i barnehager, skoler og barneverntjenester i til sammen 10 saker. Media Det var 4 presseoppslag/reportasjer i lokalpressen i 2014: 2 i Arendals tidende om parforhold og parkurs og moderne julefeiring, 1 i Grimstad adressetidende om barn, foreldre og sosiale media og 1 i Agderposten om parforhold i travelhetens tid. Fagartikler En medarbeider har vært medforfatter på to fagtekster i 2014, et bokkapittel og et fagessay. Begge tekstene er antatt og vil bli publisert i 2015: 9

10 - Bertelsen, B., Odden, E., Johnsen, H. & Lindemann, H. (in press). Mange ganger skal det ikke så mye til. Lett tilgjengelig kompetanse til rett tid. I Thorød, A.B., Ulland, D. & Ulland, E. (red.), Psykisk helse Nye arenaer, aktører og tilnærminger (s ). Oslo: Unversitetsforlaget. - Odden, E. og Bertelsen, B. (in press): Om å løfte barn. Tidsskrift for norsk psykologforening. KOMPETANSEUTVIKLING Kompetanse kan forstås som «..de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål» (Lai 2014). Kompetanseutvikling på familiekontoret innebærer å arbeide kontinuerlig med bevisstgjøring og refleksjon over hvordan vi møter våre klienter, med andre ord refleksjon over hvordan våre verdier og holdninger viser seg i vår praksis. Dette arbeidet foregår i ukentlige interne møter, på fag- og planleggingsdager og med ekstern veileder. En annen viktig del av arbeidet med kompetanseutvikling handler om tilføring av ny kunnskap i form av deltagelse på kurs, konferanser, i videreutdanninger og gjennom lesing og diskusjon av faglitteratur. Kurs og konferanser Kurs og konferanser som personalet har deltatt på i 2014 har konsentrert seg om følgende temaer: par- og familieterapi nå og i framtiden, traumebehandling, mekling og konflikthåndtering og hva trenger terapeuten for å kunne gjøre kvalitativt godt arbeid over tid. Vi har vært representert på følgende kurs og konferanser i 2014: - «Back to Basic». Par- og familieterapi v/grete Lilledalen og Familiebaserte praksisformer v/rolf Sundet m.fl. Arr.: Norsk forening for familieterapi. - «Family Therapy and the Future», nordisk kongress i familieterapi. Arr.: de nordiske familieterapiforeningene. - «Store endringer skjer i små øyeblikk» Affektbevissthetsterapi. Professor Jon T. Monsen, Universitetet i Oslo, Arrangør: Sørlandet sykehus, Abup og RVTS sør. - «Terapeuten på dagsorden» Hva trenger hjelperen? 31.årskonferanse. Arr.: Norsk forening for familieterapi. - Dagsseminar om sekundærtraumatisering, v/per Isdahl, ATV. Arr.: Norsk psykologforening. - «Traumer og krenkaren» om balansen mellom behovet for hjelp og ansvaret for eigne utfordrande og krenkande handlingar, og om korleis ulike tenester kan jobbe i dette spenningsfeltet. Arrangør RVTS vest. - Rvts i barnehøyde, «Hvorfor lever vi?» Selvmordsforebygging blant barn og unge. Arr.: RVTS sør. - «Litt sint» - del 2, sinnemestring for foreldre, v/steinar Sund, Familievernkontoret i Molde. Arr.: Bufdir/Grenland familiekontor. - Innføringskurs for nye meklere. Arr.: Bufdir. - Obligatorisk meklersamling med temaet «Barnets beste ved samlivsbrudd» v/psykolog, sakkyndig og lærebokforfatter Espen Walstad, samt informasjon om endringer i barneloven og NAVs stønadsordninger. Arr.: Bufetat, region sør. - «A-ordningen» - om endringer i lønnsordninger fra Arr.: Huldt og Lillevik. - «Solid lokal ledelse» Bufdirs høstkonferanse for enheltsledere. I tillegg har alle ansatte deltatt på 2 fagdager om «Traumesensitivt familievern». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom RVTS sør og Bufetat region sør. Prosjektet vil fortsette med 3 fagdager i Videreutdanning - 4 medarbeidere har gjennomført videreutdanning i konflikthåndtering og mekling, i regi av 10

11 Bufetat region sør. - 1 medarbeider har deltatt i videreutdanning i sensomotorisk traumeterapi, i regi av RVTS sør. Denne videreutdanningen fullføres i Veiledning - Anne Kyong Sook Øfsti, parterapeut og førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole, har også i 2014 vært ekstern veileder for alle terapeutene. - Heine Steinkopf, psykolog ved RVTS sør, har vært veileder for TVERS-teamet. - To nyansatte har mottatt individuell veiledning fra kolleger på kontoret. - En medarbeider har vært veileder for masterstudenter i familieterapi fra Diakonhjemmet høgskole. Hospitanter Kontoret har hatt 3 hospitanter i 2014: 1 psykolog i spesialisering i familepsykologi og 2 sosionomer i videreutdanning i familieterapi. Studiepermisjon Leder ved kontoret har hatt 6 uker studiepermisjon for oppdatering i temaene: vitenskapsteori, «appreciative organisations» og dialogisk praksis. I tillegg til litteraturstudier har hun deltatt på konferansen Beyond the therapeutic State, Arr.: The Taos Institute. 2 uker av innvilget studiepermisjon vil bli gjennomført i Deltakelse i fagnettverk Bufetat En medarbeider har også i 2014 vært medlem av klinisk nettverk, Bufetat region sør. Dette nettverket har delansvar for kompetanseutvikling i familievernet i regionen, og arrangerer årlige fagseminar. ØKONOMI Kontoret har i 2014 hatt stabil økonomi. I tillegg til det ordinære driftstilskuddet fra Bufetat mottok vi kr ,- til høykonfliktprosjektet. Gjennom Level sør mottok vi også tilskudd til gjennomføring av Bufferkurs og Fortsatt Foreldre kurs. Årsregnskapet for 2014 ble avsluttet med et underskudd på kr ,-. Underskuddet dekkes opp via stiftelsens fondsmidler. AVSLUTNING Året 2014 har vært et godt faglig og økonomisk år for kontoret. En av kontorets mest erfarne terapeuter ble pensjonist etter sommerferien. Ny medarbeider er ansatt. Sykefraværet har vært på 7,18 %, noe om i hovedsak skyldes en langtidssykemeldt. Takket være ekstra innsats fra øvrige ansatte ble kontorets oppgaver til publikum likevel godt ivaretatt. Også i 2014 har vi hatt fagutviklingsprosjekter, og flere hospitanter innom. Erfaringsbasert praksis og nye perspektiver har gått hånd i hånd. Takk til medarbeidere, hospitanter, klienter og kursdeltagere som alle har bidratt med kunnskap og erfaring fra sine liv, og bidratt til å videreutvikle vår virksomhet. Takk også til kontorets styre for deres bidrag i form av ansvar, støtte og viktige spørsmål til driften av kontoret! Arendal, Gro Anita Trøan Styreleder Ella Kopperud Daglig leder 11

12 Vedlegg: Styrets medlemmer 2014 Gro Anita Trøen leder, Kari Stoveland Sjursen, nestleder, Kari Lilleaasen styremedlem, Bernt Due-Tønnesen, styremedlem, Hans Olav Schøien styremedlem, ansattes representant, Stine Skelton styremedlem, ansattes representant, Erling Theodor Jakobsen 1. varamedlem, Thor R. Gabrielsen 2. varamedlem, Lene Vaaje Hansen 3. varamedlem, Marie Strøm-Olsen personlig varamedlem for G.A.Trøan, Anne Marie Zachariassen varamedlem for personalets representant, Ansatte 2014 Ella Kopperud, daglig leder, klinisk sosionom/familieterapeut, 100 % stilling. Stine Hjelle Skelton, psykologspesialist, 100 % stilling. Anne Kathrine Løge, klinisk sosionom/familieterapeut, 100 % stilling. Hans Olav Schøien, klinisk sosionom/familieterapeut, 100 % stilling, fram til Elin Karlsen, psykolog, 50 % stilling + 20 % vikariat fra Ingunn Tørå, klinisk sosionom/familieterapeut, 100 % stilling. Bård Bertelsen, psykologspesialist, 50 % stilling Tor Edland, vernepleier/familieterapeut, 50 % stilling, fra % stilling (- 20 % ulønnet permisjon) Anne Marie Zachariassen, kontorsjef, 100 % stilling Linda Normann Venaas, konsulent, 66,67 %, stilling Revisor: Statsautorisert revisor Yngvar Bratlid. 12

Familieverntjenesten, barneverntjenesten og de andre

Familieverntjenesten, barneverntjenesten og de andre Familieverntjenesten, barneverntjenesten og de andre DAG 5 Dag 5 side 1 Lov om familievernkontorer Familievernet er en spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt Familievernkontorene

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ØVRE ROMERIKE Dato for tilsynsbesøk: 02.12.2013. Tilsynet ble utført av Berit Roll Elgsaas og Mary Jonassen. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner

Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner Behov for samordnet behandlingstiltak for familier der det har skjedd vold i nære relasjoner v/ Mette Madsen, leder for Lister barnevern og Siri Fyllingen Johnsen, Familiekonsulent/ avd. leder ved Kvinesdal

Detaljer

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040

Barn og brudd. Mail: familievernkontoret.moss.askim@bufetat.no Tlf: Moss 46617160 - Askim 46616040 Barn og brudd Familievernkontoret Moss Askim: Anne Berit Kjølberg klinisk sosionom/ fam.terapeut Line Helledal psykologspesialist barn og unge Lena Holm Berndtsson leder/ klinisk sosionom/ fam.terapeut

Detaljer

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen Presentasjon Risør Kommune 08.05.14 Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL Statlig ønske om Alternativ til Vold kontor i alle fylker (2005) - 11 kontorer i 2014. ATV-Arendal

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Dato for tilsynsbesøk: 13.11.2012. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Alvorlig og kompleks problematikk

Alvorlig og kompleks problematikk DAG Alvorlig og kompleks problematikk Dag 4 side 1 Hva er en alvorlig og kompleks problematikk? DAG Dag 4 side 2 Hvem er foreldrene og hva strever de med? Psykisk vansker og psykiske lidelser Fra foreldre

Detaljer

Modell for barns deltakelse i meklingsprosessen. Utarbeidet av Gjertrud Jonassen, Grenland Familiekontor

Modell for barns deltakelse i meklingsprosessen. Utarbeidet av Gjertrud Jonassen, Grenland Familiekontor Modell for barns deltakelse i meklingsprosessen Utarbeidet av Gjertrud Jonassen, Grenland Familiekontor Bufetat, region sør 2016 MODELLBESKRIVELSE AV BARN I MEKLING (BIM) Historikk Barn i mekling (BIM)

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM Dato for tilsynsbesøk: 8.4.2013. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008

RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR 2008 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2007/469-6040/2009 / 242/U01 Melding Saksbehandler: Nils Langerød Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAPPORTERING FRA REGIONALE NÆRINGSFOND FOR

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Biskopshavn familievernkontor desember 2015

Rapport fra tilsyn med Biskopshavn familievernkontor desember 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 21.12.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Biskopshavn familievernkontor desember 2015 Adressen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED HOMANSBYEN FAMILIEVERNKONTOR

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED HOMANSBYEN FAMILIEVERNKONTOR Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED HOMANSBYEN FAMILIEVERNKONTOR Dato for tilsynsbesøk: 14.10.2014. Tilsynet ble utført av Berit Roll Elgsaas og Mary Jonassen. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED ENERHAUGEN FAMILIEVERNKONTOR

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED ENERHAUGEN FAMILIEVERNKONTOR Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED ENERHAUGEN FAMILIEVERNKONTOR Dato for tilsynsbesøk: 23.10.2014. Tilsynet ble utført av Berit Roll Elgsaas, Hanne Kristiansen Valle og Mary Jonassen.

Detaljer

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE

Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Arbeid for å hindre/stoppe vold i nære relasjoner eksempler fra Tromsø kommune PLANER UTVIKLINGSARBEID - STRUKTURER SAMHANDLING - KOMPETANSE Mål: Barn som lever med vold skal ha rett hjelp til rett tid.

Detaljer

Årsmelding 2009/ 2010

Årsmelding 2009/ 2010 1 Årsmelding 2009/ 2010 Grimstad Familiesenter er et forebyggende lavterskeltilbud til barn, ungdom, deres familier og øvrig nettverk med en målsetting om å kunne tilby tjenester raskt. Tilbudet er gratis.

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør

Strategiplan 2011-2014. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør Strategiplan 2011-2014 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - region sør RVTS Sør har som oppgave å bidra til at vold og psykiske traumer forebygges og avdekkes, at ofre beskyttes

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Workshop 12.11.2014, Eikely v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Overordnede mål Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet

Detaljer

Råd og veiledningsplikten innebærer at NAV kontoret må ha en telefontjeneste som er tilgjengelig for tjenestemottakere som trenger kontakt.

Råd og veiledningsplikten innebærer at NAV kontoret må ha en telefontjeneste som er tilgjengelig for tjenestemottakere som trenger kontakt. NAV kontorene i Aust-Agder sin tilgjengelighet på telefon En undersøkelse av tilgjengelighet i praksis Sammendrag: Fylkesmannen i Aust-Agder får flere henvendelser fra brukere som opplyser at de ikke oppnår

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning november 2015

Rapport fra tilsyn med Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning november 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 02.12.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning november 2015

Detaljer

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013

BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013. 16 oktober 2013 BARNEVERNVAKTEN. KOMITE FOR HELSE OG SOSIALKOMITE 16.10.2013 1 16 oktober 2013 ÅPNINGSTIDER Hverdager: 08.00 02.00 Helg: 17.00 02.00 Helligdager: 17.00 02.00 Kveldsvakter har bakvakt når kontoret er ubetjent.

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET I FOLLO

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET I FOLLO Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET I FOLLO Dato for tilsynsbesøk: 18.4.2013. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført ved at

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Aust-Agder m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN PSYKOTERAPI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten psykoterapi (Vedtatt av sentralstyret 9.april

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

Velferdsteknologi til glede (eller besvær)? Innledning ehelseuka 2015. Universitetet i Agder Campus Grimstad. 3 juni 2015

Velferdsteknologi til glede (eller besvær)? Innledning ehelseuka 2015. Universitetet i Agder Campus Grimstad. 3 juni 2015 Velferdsteknologi til glede (eller besvær)? Innledning ehelseuka 2015 Universitetet i Agder Campus Grimstad 3 juni 2015 Professor Morten Øgård Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag Universitetet

Detaljer

Mekling. for. foreldre

Mekling. for. foreldre Mekling for foreldre Hvorfor mekling? Denne brosjyren skal være en hjelp til deg som far eller mor når du nå står overfor noen vanskelige valg som også angår barna dine. Parforholdet tar slutt, men foreldreskapet

Detaljer

Barnas stemme stilner i stormen

Barnas stemme stilner i stormen Barnas stemme stilner i stormen Larvik 16. januar 2013 Hilde Rakvaag seniorrådgiver Barneombudet Talsperson for barn og unge Mandat - lov og instruks Barneombudets hovedoppgave: fremme barns interesser

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Høringsinstanser pr. 28.02.2014

Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Fylkeskommuner Aust Agder Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Kommunesammenslutninger på Agder Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang 1. Bakgrunn Det følger av barneloven 51 hvem som skal møte til mekling. Gifte foreldre med barn under 16 år har plikt til å møte

Detaljer

Aust-Agder 16. januar 2007

Aust-Agder 16. januar 2007 . Postadresse: Tlf. 38042547 Pb.381 Fax. 38047485 4664 Kristiansand E-post: austagder@fobsv.no Aust-Agder 16. januar 2007!" # $% & $ ' & &! ( & & ' ) * + & +, - #. / -#. # *! & /............................

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere

Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Kommunestruktur tankegods rundt samfunn og innbyggere Workshop 12.11.2014, Eikely v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Overordnede mål Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen og omland familiekontor oktober 2015

Rapport fra tilsyn med Bergen og omland familiekontor oktober 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 03.12.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Bergen og omland familiekontor oktober 2015 Adressen

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT VOLD OG OVERGREP

REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT VOLD OG OVERGREP Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo REFORMS HØRINGSSVAR FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNELOVEN BEDRE BESKYTTELSE FOR BARN MOT

Detaljer

Innst. 179 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:137 S (2011 2012)

Innst. 179 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Dokument 8:137 S (2011 2012) Innst. 179 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:137 S (2011 2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune

Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Samhandlingsteam for unge Tverrfaglig samarbeid «Fra ord til handling» Kristin Nilsen Kommunalsjef Helse og sosial Bærum kommune Kommunalt utgangspunkt Vi erkjenner at dagens velferdstjenester til barn

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET FOR SPESIALITETEN I BARNE- OG UNGDOMSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for obligatorisk program i spesialiteten barne- og ungdomspsykologi (Vedtatt

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling

I starten av møtet vil det bli gitt en orientering om Parkeringsutredning for Vennesla sentrum ved representent fra Asplan Viak. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 14.12.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

F KIRKENS FAMILIERÅDGIVNING Jernbanegt.4 - Postboks 1294-8602 Mo i Rana Tlf. 75 13 48 80 Telefaks 75 13 48 81

F KIRKENS FAMILIERÅDGIVNING Jernbanegt.4 - Postboks 1294-8602 Mo i Rana Tlf. 75 13 48 80 Telefaks 75 13 48 81 F KIRKENS Det Kongelige Barne- og Familiedepartement Postboks 8113 Dep 0032 Oslo Vedr. Høringsuttale om å innføre obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for samboere med felles barn og å oppheve barnelovens

Detaljer

Klinikk for psykisk helse Dekningsområde

Klinikk for psykisk helse Dekningsområde Klinikk for psykisk helse Dekningsområde Avdeling for barn og unges psykiske helse Avdelingens profil: mye ambulant virksomhet poliklinikk er prioritert samhandling gjennom lang tid lite senger Nesten

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Agenda: 12.00 12.45 Lunsj

Agenda: 12.00 12.45 Lunsj Agenda: 09.30 10.00 Kaffe og frukt 10.00 10.10 Velkomst 10.10 11.00 Geodataplanlegging og geodatasamarbeid i Hedmark v/georg Langerak - Arbeidet med geodataplan - Interkommunalt samarbeid - Høringsbase

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Til fosterforeldre og ansatte i barneverntjenestene i Akershus Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Region øst Vi trenger hele tiden

Detaljer

Mest brukt av par og familier rundt de 40

Mest brukt av par og familier rundt de 40 Familieverntjenesten Mest brukt av par og familier rundt de 40 Kvinnene er de som oftest tar kontakt med familievernet når noe er galt i familien, det være seg i forholdet mellom partnerne eller mellom

Detaljer

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 status så langt Per Engstrand, fagdirektør RSU Setesdal, 26. mai/ OSS, 27. mai 2015 Bakgrunn Helseforetaket

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Oslo, 22.06.15 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Innspill fra Sex og samfunn, senter for ung seksualitet Vi takker for muligheten for å komme med våre innspill

Detaljer

Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt

Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt FAMILIEVERNET Bokmål Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt Til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt Familievernet gir tilbud om rådgivning og behandling til

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl. 09.00-11.00 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget avholdt møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.00 Møtested: Rådstaua Til stede : Aadne K. Mykland og Bjørg Lunden Forfall : Bente Olsen

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

Profesjonsetiske utfordringer ved barns deltakelse i familieterapi

Profesjonsetiske utfordringer ved barns deltakelse i familieterapi Anne Helgeland Dr.gradsavhandling Profesjonsetiske utfordringer ved barns deltakelse i familieterapi Et kvalitativt forskningsprosjekt Profesjonsetisk perspektiv fordi: Profesjoner/institusjoner er tillagt

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten arbeidspsykologi (Vedtatt av sentralstyret

Detaljer

De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar

De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar Tor Slettebø De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar Fagseminar i regi av Kirken Bymisjon onsdag 9. september 2015 Oppfølging av foreldre med barn under omsorg behov for en utvidet forståelsesramme

Detaljer

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid

Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid Indikatorer for kjønnslikestilling. Grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og tid 2012 2013 Landsgj.snitt 0901 Risør Andel barn 1-5 år i barnehage (prosent) 89,6 87,9 90 Kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter

Detaljer

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN

ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN ÅRET 2013 VED ATFERDSSENTERET: UTVIKLINGSAVDELING BARN Atferdssenterets strategiske plan og tilhørende virksomhetsplaner legger grunnlag for implementeringsarbeidet i avdelingen. Implementeringsarbeidet

Detaljer

Tiltaksvifte barn og foreldre med barnevernproblematikk Fargekoder Bydel Byomfattende Nære samarbeidspartnere

Tiltaksvifte barn og foreldre med barnevernproblematikk Fargekoder Bydel Byomfattende Nære samarbeidspartnere 1 Samspill- Reguleringsvansker Jordmor Kartlegging av vansker hos foreldre Marte meo; rådgivning og terapi Familieavdeling i hver bydel DUÅ; Babyprogrammet. Pilot Lerkendal fra høsten 2014 Circle of Security

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger.

AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. AKUTT - PSYKIATRI I ET NETTVERKSPERSPEKTIV Samhandling mellom Akutt-teamet og fastleger. Av Familieterapeut Ann-Rita Gjertzen Psykolog Marina Olsen ved Akutt-teamet Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand INNLEDNING Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Formålet med opprettelse av barnehus var å sikre

Detaljer

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat 26.05.2016 Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Innholdsfortegnelse 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 1 2 Bakgrunn...

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Tiltak Navn Ansvarlig Kontaktperson Status

Tiltak Navn Ansvarlig Kontaktperson Status Tiltak Navn Ansvarlig Kontaktperson Status 1 Skolens rolle i forebygging av vold og seksuelle overgrep skal styrkes KD Tone-Kristin.Eng@kd.dep.no Kunnskap om vold, vold i nære relasjoner og seksuelle krenkelser

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Hva betyr kulturforskjeller for kommunesammenslåing? Stipendiat Linda Hye Professor Morten Øgård

Hva betyr kulturforskjeller for kommunesammenslåing? Stipendiat Linda Hye Professor Morten Øgård Hva betyr kulturforskjeller for kommunesammenslåing? Stipendiat Linda Hye Professor Morten Øgård Innhold Introduksjon til «rammeverket av konkurrerende verdier» Datainnsamling De åtte kommunene sett i

Detaljer

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16

RVTS Sør sitt tilbud til. tjenestene i. region sør. Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør sitt tilbud til tjenestene i region sør Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 10.2.16 RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress & Selvmordsforebygging Vårt samfunnsoppdrag:

Detaljer

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med en ekspartner etter et samlivsbrudd - til beste for barna Fortsatt Foreldre Synes du samarbeidet med en ekspartner om felles barn er utfordrende?

Detaljer