Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?"

Transkript

1

2 Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din gård i 1 2 år? 7 Personal 8 Elektroniske skattekort 9 Avløsere på kurs! 10 Beredskapsavløsere, status i Troms 11 Jordbruksforhandlingene: velferdsordningene og rådgivning 12 Lønnstariffer fra Møkk er fremdeles bondens gull! 15 Ny faremerking på plantemidler 18 Velferdsavdeling i fjøs 20 Beredskapsnummer: Landbruk Nord har følgende beredskapsnummer som benyttes ved sykdom eller andre akutte tilfeller hvor du må ha avløser. Når du må ha avløser ved akutt sykdom ring: Dette telefonnummeret er betjent hele døgnet alle dager. Utgiveradresse: Landbruk Nord, P.b. 113, 9059 Storsteinnes Tlf.: Trykk:Lyngsalpan Vekst AS Redaktør: Unni Furumo Forsidefoto: Unni Furumo Opplag: 700 2

3 Småplukk! Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Det er viktig at ALLE bruker opp sitt avløsertilskudd!!!! Du som skal bruke avløsertilskuddet på familieavløsing/intern arbeidshjelp - kan ordne dette jevnt hele året så slipper du å få store utgifter på slutten av året. Du kan f.eks lønne fast hver måned eller du kan lønne halvparten i første halvår og andre halvpart i siste halvår. Den 5. i hver måned er frist for innlevering av timelister lønna blir utbetalt den 15. Husk at vi trenger fødselsnummer og kontonummer til den som er avløser/arbeidshjelp. Avløser må være fylt 15 år, og ikke ha næringsinntekt fra bruket eller være ektefelle/samboer med en som har næringsinntekt fra bruket. Ta kontakt med Landbruk Nord hvis du har spørsmål. Vi hjelper deg gjerne Har du riktig lønn? Timelistekafè. Når vi får timelister fra en nyansatt vet vi ikke noe om hvilken utdanning og praksis vedkommende har. Vi sørger for at avløsere ikke lønnes under en minstelønntariff. Vi skiller mellom avløser med og uten agronom-utdanning. Det er pr. i dag kr 14,- mer i timen på start-lønnen for en med agronomutdanning enn en uten agronomutdanning. Hvis vi ikke vet noe om avløseren og det ikke står avtalt lønn på timelisten vil vi sette avløseren på en minstelønnssats ut fra alder. Vi oppfordrer våre avløsere som jobber mer eller mindre fast hos en eller flere gårdbrukere om å sende inn relevante vitnemål, attester etc som kan gi oss bedre grunnlag for lønnsplassering. Vi har siden desember 2013 arrangert månedlige timeliste-kafeer i Landbruk Nord sine lokaler på Storsteinnes. Her kan avløsere komme og levere inn sine timelister, ta en kopp kaffe, snakke med kollegaer som jobber ute i fjøs og med oss på kontoret. Dette har vært en suksess og kommer til å fortsette med dette. Etter en liten ferie-pause i juli starter vi opp igjen med kafè i august. Oversikt over kafè-tidspunkt høst 2014: Tirsdag 5. august Fredag 5. september Fredag 3. oktober Onsdag 5. november Fredag 5. desember Vi håper mange setter av tid til å komme på kafè mellom klokka 12:00 og 14:00. Timelistekafe, Gundersen, Camilla og Kamilla. Foto: Anne-Kariin Staff 3

4 EDAG OG A-ORDNINGEN: hva er det? Kirsti Skog Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver = EDAG EDAG har vi hørt mye om, men det har vært lite konkret. Så kom A-ordningen og alt ble mere konkret. A-ordningen er en elektronisk melding til tre etater. Fra 1.januar 2015 skal arbeidsgivere rapportere i a-melding. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, års oppgave for arbeidsgiveravgift/ følgeskriv til lønn- og trekkoppgaver, termin-oppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret. Det betyr at vi får øve litt før vi innen 5.februar skal sende første melding for januar Dette vil få konsekvenser for å dokumentere lønnsutgifter når vi nærmer oss årets slutt. Det betyr at vi må sette en tidligere innleveringsfrist for det som skal lønnes ut på desember måned, da alt må avsluttes innen Vi oppfordrer alle til å tenke over dette, og være i forkant! Når A-ordningen er på plass og alle rutiner fungerer, tror vi dette vil dette blir veldig bra. Fra skal opplysninger om ansettelser og lønn i en kalendermåned rapporters i en a-melding senest den 5. i måneden etter. Dette setter krav til gode rutiner og et lønnssystem som takler dette. Landbruk Nord har Huldt & Lillevik lønnssystem og til rettelegging og endringer i programvaren er kommet langt. Vi tar sikte på å være med på prøvedrift fra høsten av. Årsoppgaver/Fakturakopier Vi merker en stadig større pågang fra regnskapskontorer som ønsker kopi av fakturaer og årsoppgaver. Det er mange henvendelser og dette tar tid og genererer kostnader å svare på. Derfor ber vi deg om å ta vare på fakturaer vi sender til deg. Buker du regnskapsfører å føre regnskapet så skal faktura leveres dit. Vi tar i dag ikke betalt for å sende ut kopier, men tanken har streifet oss om vi muligens burde gjøre det. For å slippe at dette blir en realitet, ta vare på faktura og årsoppgaver. Dere trenger dette til regnskapet! 4

5 Kort referat fra årsmøtet Landbruk Nord avholdt årsmøte på Vollan gjestestue fredag 25. april Det møtte 10 medlemmer med stemmerett. Unni Furumo Widar Skogan legger fram årsmeldingen. Jan Solli er møteleder Foto: Unni Furumo Styreleder Widar Skogan åpnet møtet og ønsket velkommen, ordet ble gitt til møteleder Jan Solli. Årsmøtet vedtok årsmeldingen, regnskap for Arbeidsplan og budsjett ble diskutert, drøftet og tatt til orientering. Det ble drøftet og diskutert på temaene: økonomi prising av tjenestene/rådgivning Oppbygging av en sterkere egenkapital som er alt for svak i dag. Styret for 2014/2015: Widar Skogan styreleder, Balsfjord Terje Johansen nestleder, Dyrøy Hilde Anita Nyland styremedlem, Salangen Øystein Iselvmo styremedlem, Målselv Tor Sivertsen styremedlem, Lenvik Anne Britt Hanstad 1. vara, Bardu Årsmøte på Vollan Gjestestue Foto: Unni Furumo 5

6 Internkontroll roller i HMS arbeidet: Landbruk Nord er arbeidsgiver med ansvar for arbeidsavtaler, lønnstariffer, forsikringer, feriepenger, lønnsutbetalinger, lønnslipp, sykepenger, oppfølging av sykemeldte, rapporteringer til skatteetaten, NAV oa. Gårdbrukeren er oppdragsgiver og ansvarlig for opplæring og sikkerhet på gården den ansatte jobber på. Arbeidstaker har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet, plikter å følge verneinstrukser og sikkerhetsrutiner som er fastsatt på arbeidsstedet. Blir arbeidstaker oppmerksom på feil eller mangler de selv ikke kan rette opp, skal de straks melde fra om dette. Internkontroll: Hva er det? Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sin aktiviteter i samsvar med gjeldende regelkrav. Det er viktig å være oppmerksom på at det er flere regler angående produksjon, produkter og tjenester som skal oppfylle ulike sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Skriftlig dokumentasjon: Det viktigste er gjennomføring av tiltakene, men deler av HMSarbeidet skal være skriftlig dokumentert. Det skal gå fram hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan det skal forebygges og avdekke og rette opp feil. Eksempelvis risikoanalyse: Risikovurdering: En enkel risikovurdering kan gjennomføres i fire trinn: Finn farekilden. Gå metodisk fram og skriv ned det som finnes. Se på alle arbeidsoperasjoner. Hvor oppgavene utføres. Hva kan tenkes å forårsake sykdom eller skade akutt eller over tid? Hva kan gå galt? Kartleggingen skal gi en oversikt over dette. Fall, belastningslidelser, støy, kjemikalier, farlige maskiner, brann- og elsikkerhet osv. 6 Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Alle virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for at regelverket følges. Alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere er pliktig å ha et internkontrollsystem som sikrer at regelverk innenfor arbeidsmiljø og forurensning følges. Kirsti Skog/Unni Furumo Hva kan skje og hvor sannsynlig er det? Hvor alvorlig er konsekvensene? Liten, middels, stor, katastrofal? Hvem kan bli skadet? Hvor sannsynlig er det at det skjer? Hva kan gjøres for å hindre det? Hva kan gjøres for å begrense skader dersom det likevel skal skje? Har du tatt forholdsregler allerede er de tilstrekkelig eller må det gjøres mer? Tiltak og videre arbeid. Nå har du en oversikt over farekilder, hva som kan skje, hvor sannsynlig det er, og hva du kan gjøre for å forhindre det. Mest sannsynlig kan ikke alle tiltakene gjennomføres på likt og med ene gang. Noe krever mer ressurser og mer planleggingen en andre tiltak, og det vil også variere hvor viktig tiltakene er. Sett opp en prioritert liste. Start med det viktigste: betydelige farekilder med høy risiko og stor sannsynlighet. Tiltak som er enkel, raske og rimelige bør også prioriteres høyt. Disse er det ingen grunn til å vente med. Det er viktig å dokumenter hva som gjøres, å ha et aktivt forhold til prosessen. Hva som gjøres, når det skal være gjort og hvem som har ansvaret for gjennomføring. En enkel handlingsplan er et godt verktøy å jobbe etter. Og veldig nyttig å ha når myndighetene kommer på besøk / tilsyn. Når du får en ny avløser/ ansatt på gården: Det er viktig med god opplæring og påse at sikkerheten er ivaretatt. Noe utstyr krever at det dokumenteres at denne opplæringen er gitt. Dette er viktig dokumentasjon å ha for kontroller og tilsyn, og om ei ulykke skulle inntreffe. Det å gjennomgå arbeidsrutiner med avløseren og vise hvor stoppekran er, brannslukkingsapparat, hvordan mekaniske innretninger fungerer og hvor farlige kjemikalier oppbevares er viktig. Hvor er sikkerhetsdatablad som viser hva som skal gjøres om uhellet er ute. Hvor oppbevares førstehjelpsutstyr. Er det god nok merking og informasjon i din fjøs? Rømningsveier ved brann? Er de tilgjengelig? Det elektriske anlegget? Noe avløseren bør vite? Medisinering av dyr? Gode rutiner er viktig og forebygger at uhell inntreffer. På arbeidstilsynet sin hjemmeside finnes det mye nyttig informasjon om dette.

7 Kan du tenke deg å ha en russisk praktikant på din gård i 1 2 år? Anne-Kariin Staff Vi ønsker å orientere de gårdbrukerne som er interessert i prosjektet og som kan tenke seg russisk praktikant. Landbruk Nord har i over 10 år administrert Prosjektet hvor vi i samarbeid med Arkhangelsk Tekhnikum landbruksskole tilbyr praksisplasser for studenter fra skolen til norske gårder i 1 til 2 år. For deg som ønsker og er interessert i å bidra til kompetanse både praktisk og faglig innenfor landbruket, kan dette være en fin mulighet til å bli kjent med en annen kultur og skape framtidige nettverk både på norsk og russisk side. I tillegg avhjelper dette avløsersituasjonen ved at praktikantene etter opplæring og vurdering fra deg som bonde kan jobbe selvstendige og ta fjøset alene. Det kreves at vertene tilrettelegger for bolig og andre praktiske forhold. Praktikantene har i de fleste tilfeller ikke sertifikat, og trenger derfor skyss til for eksempel til butikk, offentlige kontorer, etc. For at oppholdet og arbeidet skal bli gjensidig vellykket er det viktig å integrere praktikanten i det daglige virke både i jobben og i familien, spesielt er det viktig å legge et godt grunnlag for dette det første halvåret. Studentene som kan være praktikanter har gått 4 år på Arkhangelsk Landbruksskole på videregående nivå. De skal ha et års praksis i forhold til sitt studie. Dette praksisåret har de mulighet til å gjennomføre i Norge med Landbruk Nord som arbeidsgiver. Utvelgelsen av praktikantene foregår med intervju av elevene. Studentene er mellom 18 og 20 år gamle. Landbruk Nord ordner alt av dokumenter, samt ivaretar arbeidsgiverforholdet, med gjeldende regler og lover. Praktikantene lønnes med 60% av tarifflønn for nybegynnere. Fast lønn pr. mnd, påslag og mva må du som bonde betale i forkant av lønnings-dagene til Landbruk Nord. Praktikantperioden varer i utgangspunktet i ett år, men denne perioden kan utvides ytterligere ett år hvis det er ønskelig både fra vertsfamilien og praktikanten. Språkopplæringen er svært viktig for praktikanten, spesielt i startfasen av oppholdet. Studentene har fått litt norsk-opplæring i Russland før de kommer til Norge, men den viktigste opplæringen blir etter at de er kommet til Norge. God språkopplæringen bidrar til at praktikanten lærer seg norsk raskt og det blir enklere å kommunisere. Landbruk Nord tar kontakt med voksenopplæringen i de kommunene hvor praktikanten skal være. Her avtaler vi i samråd med deg som bonde når det passer at praktikanten deltar på norskundervisning. Synes du dette høres interessant ut? Vi vil komme i kontakt med bønder som kan tenke seg å være praksisverter. Forberedelser til melking på Gåre. Foto: Natalia Nemytova, Neste gruppe med praktikanter som kan komme til Norge vil kanskje være klar i oktober eller november

8 Personal! Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Unni Furumo Kristin Sørensen og Natalia Nemytova har sluttet hos oss. Ønsker begge lykke til i nye jobber. Hei. Jeg heter Katja og er nyansatt rådgiver innen jord- og plante - kultur hos Landbruk Nord. Med min bakgrunn som gårdbruker på en gård i Stange i Hedmark og med røtter i Alta har jeg nå havnet her i Troms og i Målselv hvor jeg nå bor sammen med mann og barn. På den faglige siden har jeg utdannelse fra Høgskolen i Hedmark avd. Blæstad i jord og plantekultur, i tillegg så har jeg over 10 års erfaring med gårdsdrift hvor det på gården i hovedsak er drevet med hvetedyrking, grasfrø-produksjon, potet og grovforproduksjon til hest. Jeg har også pedagogisk utdannelse fra Høgskolen i Hedmark og Universitetet i Oslo. Utenom dette har jeg holdt på en del med hest på fritiden med egen stall på gården hvor vi har drevet med trening av unghester, konkurranse ridning og noe oppdrett. Jeg ser frem i mot å ta fatt på arbeids-oppgavene som rådgiver hos Landbruk Nord og håper jeg kan være med å bidra positivt til medlemmene. Jeanette Myhre Jeg er Jeanette på 27 år som har opphav fra Malangen i Balsfjord og Vardø i Finnmark. Jeg har bodd 20 år på Senja, men bor nå i Malangen. En god blanding fra Nord-Norge. Jeg har to barn, en gutt på 11 og ei jenta på 4 år. Jeg har forskjellig yrkeserfaring: har jobbet i barnehage, på fiskebruk, som kafearbeider og resepsjonist og nå er jeg beredskapsavløser. Det er en jobb som er utrolig spennende, utfordrende og givende. Da jeg flyttet til Malangen sommeren 2013 fikk jeg tilbud hos onkelen min å få jobbe litt på gårdsbruket hans. Ryktet gikk rundt om i bygda og jeg fikk prøve meg på andre gårdsbruk også. Da Landbruk Nord manglet beredskapsavløser var jeg så tøff at jeg sendte inn en jobb-søknad. Jeg var så heldig å få tilbud om 50% stilling og det takket jeg selvfølgelig JA til. Jeg stortrives i jobben min og håper på flere utfordringer fremover! Jeanette er ansatt fra i 50% stilling og hun jobber i Balsfjord kommune. Kåre Ingvald Kvernmo: Den 19.april 1980 kl 1708 spratt han Kåre Ingvald Kvernmo ut å sa hei til verden å til to stolte nybakte foreldre - og etter det har det gått slag i slag. Jeg starta skolelivet på barne- og ungdoms skole i Gratangen før jeg fortsatte på naturbruk på Gibostad vgs. Etter skolen jobba jeg i Tromsø til jeg skulle i militæret - i Bergen på Herdla Fort. Når de 9 mnd i militæret var ferdig starta et nytt kapittel som fisker - jeg reiste 6 år som fisker på trålbåt. Har også jobbet mange år på Ofoten asfalt og Skanska asfalt. I 2010 kjøpte min samboer og jeg hus i Gratangen og vi bor sammen med min stesønn. Jeg er født og oppvokst på gård og jeg stortrives med å jobbe med dyr. For meg er det perfekt jobb å være beredskapsavløser. Jeg kan ikke tenke meg en bedre jobb enn å jobbe med dyr!!! Kåre ble ansatt fra i 50% stilling, og kan jobbe i kommunene: Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu. 8

9 Elektroniske skattekort Kirsti Skog Du vil ikke lenger motta skattekortet på papir. I desember sendes informasjon om skatte kortet (skattetrekksmelding). Der vil du få informasjon om grunnlaget for beregning av ditt skattetrekk. Er du registrert e-bruker får du brevet elektronisk i meldingsboksen din i Altinn. Arbeidsgiver får beskjed hvis du endrer skattekortet ditt, slik at arbeidsgiver alltid vil ha tilgang til det nyeste skattekortet ditt. Frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt. Du kan bestille frikort fra det året du fyller 13 år. Du får beskjed når frikortet ditt er klart. Det tar som regel 3 virkedager fra du har bestilt, til det er klart og tilgjengelig for arbeidsgiver. Du må bestille frikort hvert år. Når du har bestilt frikort, henter arbeidsgiver det elektronisk. Derfor trenger du ikke levere noe. Du får beskjed på e-post og/eller SMS når en ny arbeidsgiver har hentet frikortet ditt. Har du flere arbeidsgivere? Hvis du har flere arbeidsgivere, må du bestemme hvor mye hver arbeidsgiver skal bruke av frikortet ditt. Du kan enkelt dele opp frikortet ditt på flere arbeidsgivere. Arbeidsgiver henter frikortet ditt elektronisk. Derfor trenger du ikke å levere noe til arbeidsgiver. Du må selv vurdere hvor mye du kommer til å tjene hos hver arbeidsgiver, og så dele opp frikortbeløpet etter det. Frikortet kan ikke deles før arbeidsgiver har hentet det. Når en ny arbeidsgiver henter frikortet du har bestilt, får du beskjed via e-post og/eller SMS. Tjener du over kroner? Hvis du kommer til å tjene over kroner i året, bør du bestille skattekort "Kyrne har god tid, men det har ikke jeg" Med PRO får du tilgang på kompetent rådgiving og effektive løsninger for alt innen bank og forsikring - på ett sted. Hverdagen blir enklere og du kan bruke mer tid på å skape verdier på gården. Kontakt oss gjerne på eller besøk oss på snn.no/pro for å avtale møte med en av våre rådgivere. Bank. Forsikring. Og deg. 9

10 Avløsere på kurs!! Landbruk Nord arrangerte kurs for sine avløsere 17. og 18.mars Temaene på kurset var bl.a. førstehjelp, fôring, etikk og dyrevelferd. I tillegg var vi så heldig at vi fikk besøke en saue-fjøs. Anne-Kariin Staff Kaffen var klar da de 12 påmeldt avløserne kom til kurslokalene. Avløserne har forskjellige fagområder de avløser i både ku-, sau-, og geitfjøs. Avløserne på dette kurset jobber til daglig i 8 forskjellige kommuner. Noen avløsere er beredskaps-avløsere som tar oppdrag ved akutt sykdom og/eller dødsfall på gården. Vi tok en rask presentasjon av alle før fysioterapeut Tor-Jørgen Johnsen fra Inveni bedriftshelsetjeneste AS gikk løs på temaene ergonomi og førstehjelp. Alle avløserne måtte være med på en praktisk øvelse med hjerte-lunge-redning og de øvde også på å få lagt en kollega i stabilt sideleie. Dette er viktig lærdom å beherske om noen skulle trenge hjelp. Etter dagens teori var det tid for fjøsbesøk hos bonde Inge Andreassen. Han driver med sau og engasjerte avløsere stilte spørsmål og diskuterte forskjellige temaer med bonden. Etter fjøs-besøket var det lagt opp til sosial prat mens vi spiste taco før vi tok kveld etter en vellykket dag sammen. Faglig påfyll, sosialt samvær og et lite avbrekk fra en travel avløser-hverdag er viktig for de som gjør en fantastisk jobb ute på gårdene. Vi takker Johan Staff på Staff ferie og fritid for lokaler, Inge Andreassen for fjøs-besøket, Anja Lindegård Aanstad fra Mattillsynet, Tor-Jørgen Johnsen fra Inveni bedriftshelse AS og rådgiver Natalia Nemytova fra Landbruk Nord for flotte foredrag. Neste dag var rådgiver Natalia Nemytova fra Landbruk Nord og foreleste til avløserne om temaet fôring. Håvard og Martin Gundersen i praktisk øvelse med hjerte- lungeredning. Foto: Anne-Kariin Staff Vi håper at våre avløsere hadde utbytte av kursdagene og håper at både de og flere vil være sammen med oss neste gang vi arrangerer kurs. Natalia Nemytova holder foredrag om fôring. Foto: Anne-Kariin Staff Seniorrådgiver Anja Lindegård Aanstad fra Mattilsynet fikk slippe til rett før lunsj med tema om etikk og dyrevelferd. Begge disse temaene er store fagfelt som man ikke blir ferdig ut-lært på i løpet av en dag, men det er temaer som det er viktig å være klar over/minnet på. Kursdeltakere på besøk hos bonde Inge Andreassen. Foto: Anne-Kariin Staff 10

11 Beredskapsavløsere, status i Troms Landbruk Nord har administrert beredskapsordningen i følgende kommuner i Troms: Balsfjord, Dyrøy, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa og Tranøy. Kommunene Lyngen, Bardu og Kvænangen har egen ansatt landbruksvikar. Landbruk Nord får tildelt 6,1 årsverk som skal fordeles på overnevnte kommuner etter hvor mange bønder som er berettiget tilskudd ved sykdom. Prosentsatsen for kommunene med få tilskuddsberettigede bønder blir svært lav og danner ikke grunnlag for å ansette vikar. Dette prøver vi å tilrettelegge ved korttidskontrakter på ordinære avløsere. Anne-Kariin Staff Kommunevis status pr. mai 2014: Balsfjord kommune: Jeanette Myhre er ansatt i 50% stilling (vikariat) som beredskapsavløser. (se egen presentasjon) Solfrid Ramberg vår klauvskjærer er også disponibel som beredskapsavløser utenom den mest hektiske klauv-sesongen. Nordreisa kommune: Einar Georg Woldstad jobber i 60% stilling som beredskapsavløser. Han har i tillegg 40% stilling hos en bonde. Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu kommune: Kåre Ingvald Kvernmo er ansatt i 50% stilling som beredskapsavløser. (se egen presentasjon) Vi jobber med å få til en permanent ansettelse i Bardu kommune i tillegg. Dyrøy, Lenvik, Målselv, Ibestad, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, og Tranøy kommune: I disse kommunene har vi ikke noen fast ordning. Vi bruker beredskapsavtaler fra oppdrag til oppdrag. Lyngen, og Kvænangen kommune: Disse kommunene har egen ansatt kommunal landbruksvikar som administreres av kommunen. Vi har egen avtale med Lyngen og Kvænangen kommune om å bruke deres landbruksvikar i akutte situasjoner. Det er viktig at dere som er bønder i de kommunene vi har avtaler med faste beredskapsavløsere bruker avløseren også i ferie/fritids-avløsing. Ta en telefon til oss på kontoret for å sjekke om avløseren er ledig. Det er viktig med god planlegging og vi bruker «først- til-mølla-prinsippet» med oppsett av arbeidsplan. Akutt sykdom kommer selvfølgelig først, men med godt samarbeid så bruker vi å få ting til i de fleste situasjoner. Mariia i melking. Foto: Natalia Nemytova Vil du jobbe som avløser? Landbruk Nord har ledig faste stillinger i ulike stillingsstørrelser som beredskapsavløser i Målselv, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik. Stillingsprosenten i hver kommune varierer, men kan kombineres til større stilling. Vi tilbyr en spennende og variert jobb, og søker må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig ved bønders sykefravær. Agronomutdanning og traktorsertifikat er en fordel, men ikke et krav. Erfaring fra melkeproduksjon og annen relevant praksis blir vurdert. Det settes krav til pålitelighet, nøyaktighet og hygiene. Søker må disponere bil. Norsk språk må beherskes både skriftlig og muntlig. Søknad med CV og referanse sendes til For nærmere informasjon kontakt: Anne-Kariin Staff, telefon:

12 Jordbruksforhandlingene: Velferdsordningene og rådgivning Staten har lagt frem sitt tilbud i jordbruksforhandlingen, og det er ikke spesielt lystig lesing. Profilen i tilbudet gir en klar indikasjon på et ønske om stordrift og sentralisering av jordbruket. Statens forhandlingsutvalg mener det er viktig å opprettholde aktiviteten i rådgivning i god agronomi. Byggeteknisk planlegging innenfor landbruksbygg, er foreslått videreført. Det er også positivt å se at det er et ønske om gode velferdsordninger. Unni Furumo Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid: Statens forhandlingsutvalg foreslår at maksimalbeløpet videreføres uendret og at satsene videreføres i hovedsak på samme nivå for Avløser Natalia og Mariia på jobb i fjøset. Foto: Natalia Nemytova Velferdsordningene: Statens forhandlingsutvalg foreslår: Uendrede satser i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og ved sykdom. I ordningen tilskudd til avløsning ved ferie og fritid likestilles alle typer foretak med krav om dokumentasjon av avløserutgifter. Det innføres en felles sats for alle melkekyr og alle melkegeiter. Det gjennomføres en evaluering av ordningen tilskudd til avløsning ved sykdom m.m. med sikte på en forenkling for å oppnå en mindre krevende forvaltning og mer forutsigbarhet for tilskuddsøkerne. Ordningen tilskudd til tidligpensjonsordningen for jordbrukere avvikles, men opprettholdes for de som allerede er inne i ordningen. Vilkår for tildeling av tilskudd: Statens forhandlingsutvalg foreslår at alle foretaks former må dokumentere sine kostnader knyttet til bruk av ekstern avløser. Forslag om at bonden ikke kan bestemme at avløsertilskuddet ferie/fritidstilskudd utbetales til avløserlag. Dette begrunnes med at det er prinsipielt uheldig å utbetale tilskudd som tilkommer foretaket, til en utenforstående juridisk tredjeperson. Dette innebærer i realiteten også at andre kreditorer tilsidesettes på bekostning av avløserlaget. Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor at særbehandlingen av avløserlag som egne tilskuddsmottakere avvikles, og at avløsertilskudd ved ferie og fritid kun kan utbetales til søker av tilskuddet, tilsvarende som for andre tilskuddsordninger. Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v: Statens forhandlingsutvalg foreslår at maksimal dagsats for tilskuddsordningen videreføres. Ordningen skal evalueres på grunn av at den er arbeidskrevende å administrere både for søkere og forvaltning. SLF gis ansvaret for gjennomføringen av evalueringen. Med grunnlag i evalueringen skal SLF framlegge en rapport til avtale partene til jordbruksforhandlingene i Det vurderes om ordningen med at bonden får dekt de først 16 dagene gjennom velferdsordningen skal avvikles. Det er sett i sammenheng til at bonden på lik linje med andre næringsdrivende må tegne egen forsikring gjennom Nav. 12

13 Det vil bli satt i gang en utredning til jordbruksoppgjøret 2015 om tilskuddsordningen skal avvikles slik den er i dag. Det vurderes bl.a om jordbrukere, som andre selvstendige næringsdrivende kan bruke NAVs forsikringstilbud. Landbruksvikarordningen/ beredskapsavløsning: Det er ikke foreslått noen økning i tilskuddet til landbruksvikarordningen. Dagsats ved sykdom øker ikke, det betyr at ordningen vil bli dyrere for LN å administrerer og færre bønder vil få hjelp. Dette var ikke intensjonen da vi overtok ordningen fra kommunen, og kan i verste fall føre til at LN må vurdere om vi klarer å opprettholde tilbudet. Kristina i forsøksarbeid på felt, sesongen 2013 Foto: Landbruk Nord Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Norsk Landbruksrådgiving over jordbruksavtalen økes med to millioner. Forslaget til bevilging til rådgiving er i tråd med innspillet fra Norsk Landbruksrådgiving. I jordbrukets krav påpekes det at norsk landbruk er i rask utvikling, og bondens muligheter til å utnytte gardsbrukets produksjonsressurser på en agronomisk god måte er viktig for å kunne øke matproduksjonen. Nyfjøset til Bjørnsen i Bardu Foto: Svein Johnsen Fra har NLR (Norsk landbruksrådgivning) hatt ansvar for en landsdekkende tjeneste for byggetekniske planleggere innen landbruksbygg. Det er utbetalt en ramme på landsbasis på 6,0 millioner, forhandlingsutvalget foreslår fortsatt bevilgning på samme kronebeløp for Riktig kompetanse er av stor betydning når det gjelder å møte klimaendringer, miljøog kvalitetskrav. Dette krever et styrket rådgivningsapparat. Næringa har i dag et godt utbygd, uavhengig rådgivningsapparat i hele landet gjennom NLR. Jordbrukets forhandlings- utvalg forventer at den pågående organisasjonsprosessen sikrer helhetlig rådgiving over hele landet, heter det i jordbrukets krav. HMS-rådgivning ble overført fra til NLR som en egen fagavdeling. Denne forventes blir styrket gjennom NLR. Skal bl.a bidra til effektiv norsk matproduksjon uten alvorlige skader og ulykker. 13

14 Lønnstariffer, minstelønnssatser Fra 1.april Kirsti Skog Uten agronomutdanning. Med agronomutdanning. Timelønn/25% Daglønn Årslønn helg år 98,90/ 24,73 741, , år 101,40/ 25,10 760, ,- Timelønn/ 25% helg Daglønn Årslønn Nybegynner 129,30/ 32,33 969, ,- 143,30/ 35, , , års praksis 131,65/ 32,91 987, ,50 145,65/ 36, , ,50 2 års praksis 135,15/ 33, , ,50 148,15 /37, , ,50 4 års praksis 143,95 /35, , ,50 156,95/ 39, , ,50 6 års praksis 150/ 37, , ,- 162/ 40, , ,- 8 års praksis 154,95/ 38, , ,50 166,95/ 41, , ,50 Arbeid på lørdager helge/ helligdagstillegg Helgetillegget utbetales fra lørdag kl og alle søndager/ helligdager kl med 25 % tillegg pr. arbeidet time. Mellom kl og 2400 jul- og nyttårsaften. Mellom kl og 2400 på bevegelige helligdager og 1. mai og 17. mai. Delt dag: kr. 2,50 pr. time Avløsere: Den alminnelige arbeidstid pr. uke er 37,5 timer, 1 dag er 7,5 timer, pr. mnd. 162,5 timer. Arbeidstida skal være effektiv, matpauser og kjøring kommer utenom. Utenlandsk arbeidskraft: Følger minstelønnstariffen. Ingen skal lønnes under tariffen, da dette er en minstelønnstariff. Lønningsdager Lønningsdag er den 15. i. hver måned, og vi må ha timelistene innen den 5. i hver måned. Vi må ha personnummer og kontonummer. Og gjerne e-post adresse Alle avløsere som blir lønnet gjennom Landbruk Nord er forsikret for yrkesskade og ansvar. 14

15 Møkk er fremdeles bondens gull! Husdyrgjødsel inneholder viktige næringsstoffer som plantene trenger. Innholdet av næring kan variere fra år til år, blant annet etter gjødsling, fôring og vanninnblanding. Det viser seg likevel at innholdet varier mest fra gård til gård. I tillegg tilfører husdyrgjødsla organisk materiale til jorda. Ellen Reiersen Ei god blautgjødselvogn er god å ha. Også når bøndene aksjonerer mot årets jordbruksoppgjør, her på Storslett, 15. mai Foto: Ellen Reiersen. Næringsinnholdet har forandret seg Den gamle normen for innhold av næringsstoffer i husdyrgjødsel er fra Siden den gang har både gjødsling og fôring forandret seg. Siden næringsinnholdet i husdyrgjødsla varierer blant annet med disse faktorene, tok Bioforsk og Landbruksrådgivinga i årene ut ca 350 husdyrgjødselprøver for analyse. Halvparten av prøvene var fra storfe, resten fra sau, svin og fjørfe. Det ble ikke tatt så mange prøver fra Nord-Norge, men resultatet kan kort oppsummeres slik: For storfegjødsel lå gjennomsnittsinnholdet av nitrogen likt med gammel norm, fosforinnholdet lå vel 10 % under, og kaliuminnholdet lå 28 % over gammel norm. I sauegjødsla var det ca 10 % mindre nitrogen, 6 % mindre fosfor og bortimot 60 % mindre kalium enn gammel norm. Det var ikke tatt prøver av blaut geitgjødsel, men prøver som Landbruk Nord har tatt i årene 1996 til 2005 viste at totalnitrogeninnholdet lå på 3,6 %, fosforinnholdet på 0,89 % og kaliuminnholdet på 2,57 %. Tørrstoffprosenten lå i snitt på 8,7 %. I Skifteplan (gjødslingsplanleggingsprogrammet) opereres det med 3,7 % totalnitrogen, 0,9 kg fosfor og 2,4 kg kalium pr tonn ved 8 % tørrstoff i geitgjødsel. Altså størst forskjell i kaliuminnhold. Tabellen viser et utdrag av gjennomsnittsverdier for tørrstoffprosent og innhold av plantenæringsstoff (kg per tonn) i husdyrgjødsel, (Kilde: Bioforsk Rapport 7 (24) 2012). Målt tørrstoff % Totalnitrogen kg/tonn Fosfor kg/tonn Kalium kg/tonn Melkeku 6,2 3,1 0,48 3,4 Ammeku, talle 38,4 1,3 0,27 1,5 Sau, blaut 12 5,5 1,13 6,3 Sau, talle 28 3,0 0,95 5,8 Høns 59,7 18,8 8,1 10,3 15

16 Økonomisk gevinst Sprer du husdyrgjødsla over det meste av arealet, er det gode penger å spare. Et veldig grovt regneeksempel, der bare selve utgiftene til innkjøp av mineralgjødsel er tatt med, viser at 50 kg fullgjødsel på 100 daa koster tett innpå 2000 kr (tall fra Skifteplan). 55 kg pr daa, kommer på vel 2250 kr totalt på 100 daa. Sprer du 3 tonn blaut storfegjødsel og 25 kg OPTI-NS (4S) vil kostnadene til innkjøpt gjødsel komme på bare bortimot 800 kr pr 100 daa, det vil si under halvparten av kostnadene ved å bruke bare fullgjødsel. Frakt er ikke tatt med, men forholdet vil bli omtrent det samme. Når vi lager gjødslingsplaner ser vi ofte flere tusen kroner forskjell på innkjøpslista på bruk som utnytter husdyrgjødsla maksimalt og de som ikke gjør det. Bruk ei halvliters brusflaske og frys ned prøven. Merk den godt og send den inn til for eks Eurofins for analyse. Innsending på mandag eller tirsdag. En analyse koster ca 1000 kr. Det anbefales å spre husdyrgjødsla først så snart det er kjørbart, og mineralgjødsla etterpå. Landbruk Nord gir gjerne råd om prøvetaking og kan hjelpe deg hvis du er usikker på hvordan det gjøres. Sparer kalk Utnytter du husdyrgjødsla maksimalt, vil forsuringsprosessen i jorda gå langsommere. Mineralgjødsel vil forsure jorda ved at det frigjøres H + -ioner når gjødsla omdannes og tas opp av plantene. Jo mer mineralgjødsel, jo flere H + -ioner og desto surere blir jorda. Men, kutter du ut mineralgjødsla får du jo heller ikke den avlinga du må ha Men ikke like enkelt for alle.. For de som har myrjord som tørker seint opp, kan det være en løsning å spre møkka der etter første slått. Da er jorda tørket bedre opp, og ikke så utsatt for kjøreskader som på våren. For mange sauebønder blir også våren travel nok, med lamming og utslipp av dyr på beite. Sprer man møkka på enga seint på høsten, uten nedmolding, vil det ofte være bare fosforet igjen til våren, og litt av kaliumet For å få utnytta næringsstoffene i møkka best, er det derfor bedre å kjøre møkka på arealer som likevel skal pløyes eller er pløyd, og pløye/molde ned møkka raskt, helst innen 2-3 timer. Gjødselprøve En gjødselprøve kan gi deg en nyttig pekepinn om hvordan næringsinnholdet i husdyrgjødsla er på din gård. Ønsker du å ta en prøve, bør den tas etter ei god omrøring, og omtrent når du er midt i kjøringa (dvs midt i møkkakjelleren!). Ungdyr på beite Foto. Natalia Nemytova Kilder: Bioforsk Rapport 7 (24) Utnytt møkka maksimalt. Nytt fra Landbruks-rådgivinga nummer 1, Østlandet. Husdyrgjødsel i Troms. Skriv av Troms Landbruksrådgiving og Nord-Troms Forsøksring,

17 8 fordeler ved bruk av ensileringsmidler Ensileringsmidler gir: 1. Mindre tap av tørrstoff Ensil stopper grasets forbruk av næring. 2. Rask ph-senking uten forbruk av sukker Forsøk viser at Ensil bevarer 105 av 140 gram sukker i graset. 3. Økt grovfôropptak Graskonservering med Ensil senker ph. Mindre organiske syrer i graset gir bedre smakelighet. 4. Redusert forbruk av protein Ensil sikrer rask ph-senking - proteinet i graset bevares. 6. Mindre fare for sporer Ensil sikrer rask ph-senking, og forholdene for sporer blir vanskelige. Kofasil knekker sporer direkte. 7. Redusert/utsatt varmgang Ensil Pluss eller Kofasil Ultra forsinker naturens nedbrytingsprosess. 8. Bedre hygienisk kvalitet Ensil Pluss eller Kofasil Ultra reduserer faren for mugg, botulisme og listeriose. 5. Redusert etanolinnhold Propionsyre reduserer faren for etanolgjæring. Etanol i grovfôret kan gi smaksfeil på melk. Ensil Pluss inneholder propionsyre.

18 Ny faremerking på plantevernmidler Kilde: 18

19 VIPS - Varsling Innen PlanteSkadegjørere LandbruksMeterologisk Tjeneste LMT VIPS er en varslingstjeneste som gir informasjon om fare for angrep og skader av sykdommer, skadedyr og ugras i de viktigste jord og hagebrukskulturene. Informasjonen er gratis tilgjengelig på internett via mobiltelefon, pc og nettbrett. Værdata for landbruket LMT er et prosjekt i Bioforsk, og har som hovedoppgave å skaffe metrologiske data for varslingstjenester og forskning fra de viktigste jord og hagebruksdistrikt i landet. Mer info finner du på: Mer info finner du på: imt.bioforsk.no Brosjyrene finner du også hos Landbruk Nord. Landbruk Nord har værstasjon hos Olav Grundnes i Målselv kommune, samt VIPS varsling. 19

20 Avlingsverdi Avlingsverdi er summen av avlingsmengde og avlingskvalitet. Valg av gjødseltype påvirker avlingsverdien og dermed totaløkonomien på gården. Aktuelle gjødseltyper til gras, enten alene eller i kombinasjon med husdyrgjødsel: YaraMila Fullgjødsel YaraMila Fullgjødsel OPTI-NK (3S + Se) OPTI-NS (4S) Høyt svovelinnhold som er viktig for avlingsnivå og kvalitet Balansegjødsling med kalium, kalsium, magnesium og bor for optimal avling og god dyrehelse Ikke mer fosfor enn nødvendig. P-innhold godt tilpasset grasdyrking Med mineralgjødsel fra Yara får du gjødsel med balansert innhold av næringstoffer, tilpasset norsk landbruk. Du er sikret høy leveringsdyktighet, produktkvalitet og gode spredeegenskaper. Yara er eneste produsent med klimagaranti, og garanterer mindre enn 3,6 kg CO 2 -ekv. pr. kg N. Kontakt din forhandler av Yara-gjødsel. Scan kode med smarttelefon for mer informasjon om mineralgjødsel og avlingsverdi og Yaras øvrige gjødselsortiment.

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet 12 SOMMER 2012 frisøren For frisører i Fagforbundet God Sommer Resultatet av årets oppgjør Vanskelig med omskolering Møte med en frisørlærer 2 SOMMER 2012 Kurs for frisører høsten 2012 Bergen 4. - 5. september

Detaljer

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 MEDLEMSBLAD FOR PARAT EN ARBEIDSTAKER- ORGANISASJON I YS Parat Irene Beyer Trener sjøløver i Bergen side 8 Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 1 2013

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt

Side 6 Side 10-11 Side 16 Verdt Generalforsamling sameiermøte 2015 Side 6 Enkel styrehverdag i Webersgate borettslag. Side 10-11 Vaktmesterservice styrker staben. Side 16 Verdt å vite 1-2015 Tema Dugnad 70 prosent av 153 boligselskap

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer

Verdt å vite. Praktisk. styrearbeid. er hovedtema i første nr av Verdt å vite 2014. Les mer på s8-10. 1-2014

Verdt å vite. Praktisk. styrearbeid. er hovedtema i første nr av Verdt å vite 2014. Les mer på s8-10. 1-2014 Nyttig informasjon til styrene fra forvaltnngssjefen side 3 Ny side - interessante, nyttige og informative småsaker side 5 Nye sider - samarbeidsavtaler til forvaltningskunder NBBO side 18-19 Verdt å vite

Detaljer