Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?"

Transkript

1

2 Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din gård i 1 2 år? 7 Personal 8 Elektroniske skattekort 9 Avløsere på kurs! 10 Beredskapsavløsere, status i Troms 11 Jordbruksforhandlingene: velferdsordningene og rådgivning 12 Lønnstariffer fra Møkk er fremdeles bondens gull! 15 Ny faremerking på plantemidler 18 Velferdsavdeling i fjøs 20 Beredskapsnummer: Landbruk Nord har følgende beredskapsnummer som benyttes ved sykdom eller andre akutte tilfeller hvor du må ha avløser. Når du må ha avløser ved akutt sykdom ring: Dette telefonnummeret er betjent hele døgnet alle dager. Utgiveradresse: Landbruk Nord, P.b. 113, 9059 Storsteinnes Tlf.: Trykk:Lyngsalpan Vekst AS Redaktør: Unni Furumo Forsidefoto: Unni Furumo Opplag: 700 2

3 Småplukk! Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Det er viktig at ALLE bruker opp sitt avløsertilskudd!!!! Du som skal bruke avløsertilskuddet på familieavløsing/intern arbeidshjelp - kan ordne dette jevnt hele året så slipper du å få store utgifter på slutten av året. Du kan f.eks lønne fast hver måned eller du kan lønne halvparten i første halvår og andre halvpart i siste halvår. Den 5. i hver måned er frist for innlevering av timelister lønna blir utbetalt den 15. Husk at vi trenger fødselsnummer og kontonummer til den som er avløser/arbeidshjelp. Avløser må være fylt 15 år, og ikke ha næringsinntekt fra bruket eller være ektefelle/samboer med en som har næringsinntekt fra bruket. Ta kontakt med Landbruk Nord hvis du har spørsmål. Vi hjelper deg gjerne Har du riktig lønn? Timelistekafè. Når vi får timelister fra en nyansatt vet vi ikke noe om hvilken utdanning og praksis vedkommende har. Vi sørger for at avløsere ikke lønnes under en minstelønntariff. Vi skiller mellom avløser med og uten agronom-utdanning. Det er pr. i dag kr 14,- mer i timen på start-lønnen for en med agronomutdanning enn en uten agronomutdanning. Hvis vi ikke vet noe om avløseren og det ikke står avtalt lønn på timelisten vil vi sette avløseren på en minstelønnssats ut fra alder. Vi oppfordrer våre avløsere som jobber mer eller mindre fast hos en eller flere gårdbrukere om å sende inn relevante vitnemål, attester etc som kan gi oss bedre grunnlag for lønnsplassering. Vi har siden desember 2013 arrangert månedlige timeliste-kafeer i Landbruk Nord sine lokaler på Storsteinnes. Her kan avløsere komme og levere inn sine timelister, ta en kopp kaffe, snakke med kollegaer som jobber ute i fjøs og med oss på kontoret. Dette har vært en suksess og kommer til å fortsette med dette. Etter en liten ferie-pause i juli starter vi opp igjen med kafè i august. Oversikt over kafè-tidspunkt høst 2014: Tirsdag 5. august Fredag 5. september Fredag 3. oktober Onsdag 5. november Fredag 5. desember Vi håper mange setter av tid til å komme på kafè mellom klokka 12:00 og 14:00. Timelistekafe, Gundersen, Camilla og Kamilla. Foto: Anne-Kariin Staff 3

4 EDAG OG A-ORDNINGEN: hva er det? Kirsti Skog Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver = EDAG EDAG har vi hørt mye om, men det har vært lite konkret. Så kom A-ordningen og alt ble mere konkret. A-ordningen er en elektronisk melding til tre etater. Fra 1.januar 2015 skal arbeidsgivere rapportere i a-melding. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgaver, års oppgave for arbeidsgiveravgift/ følgeskriv til lønn- og trekkoppgaver, termin-oppgaver for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret. Det betyr at vi får øve litt før vi innen 5.februar skal sende første melding for januar Dette vil få konsekvenser for å dokumentere lønnsutgifter når vi nærmer oss årets slutt. Det betyr at vi må sette en tidligere innleveringsfrist for det som skal lønnes ut på desember måned, da alt må avsluttes innen Vi oppfordrer alle til å tenke over dette, og være i forkant! Når A-ordningen er på plass og alle rutiner fungerer, tror vi dette vil dette blir veldig bra. Fra skal opplysninger om ansettelser og lønn i en kalendermåned rapporters i en a-melding senest den 5. i måneden etter. Dette setter krav til gode rutiner og et lønnssystem som takler dette. Landbruk Nord har Huldt & Lillevik lønnssystem og til rettelegging og endringer i programvaren er kommet langt. Vi tar sikte på å være med på prøvedrift fra høsten av. Årsoppgaver/Fakturakopier Vi merker en stadig større pågang fra regnskapskontorer som ønsker kopi av fakturaer og årsoppgaver. Det er mange henvendelser og dette tar tid og genererer kostnader å svare på. Derfor ber vi deg om å ta vare på fakturaer vi sender til deg. Buker du regnskapsfører å føre regnskapet så skal faktura leveres dit. Vi tar i dag ikke betalt for å sende ut kopier, men tanken har streifet oss om vi muligens burde gjøre det. For å slippe at dette blir en realitet, ta vare på faktura og årsoppgaver. Dere trenger dette til regnskapet! 4

5 Kort referat fra årsmøtet Landbruk Nord avholdt årsmøte på Vollan gjestestue fredag 25. april Det møtte 10 medlemmer med stemmerett. Unni Furumo Widar Skogan legger fram årsmeldingen. Jan Solli er møteleder Foto: Unni Furumo Styreleder Widar Skogan åpnet møtet og ønsket velkommen, ordet ble gitt til møteleder Jan Solli. Årsmøtet vedtok årsmeldingen, regnskap for Arbeidsplan og budsjett ble diskutert, drøftet og tatt til orientering. Det ble drøftet og diskutert på temaene: økonomi prising av tjenestene/rådgivning Oppbygging av en sterkere egenkapital som er alt for svak i dag. Styret for 2014/2015: Widar Skogan styreleder, Balsfjord Terje Johansen nestleder, Dyrøy Hilde Anita Nyland styremedlem, Salangen Øystein Iselvmo styremedlem, Målselv Tor Sivertsen styremedlem, Lenvik Anne Britt Hanstad 1. vara, Bardu Årsmøte på Vollan Gjestestue Foto: Unni Furumo 5

6 Internkontroll roller i HMS arbeidet: Landbruk Nord er arbeidsgiver med ansvar for arbeidsavtaler, lønnstariffer, forsikringer, feriepenger, lønnsutbetalinger, lønnslipp, sykepenger, oppfølging av sykemeldte, rapporteringer til skatteetaten, NAV oa. Gårdbrukeren er oppdragsgiver og ansvarlig for opplæring og sikkerhet på gården den ansatte jobber på. Arbeidstaker har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet, plikter å følge verneinstrukser og sikkerhetsrutiner som er fastsatt på arbeidsstedet. Blir arbeidstaker oppmerksom på feil eller mangler de selv ikke kan rette opp, skal de straks melde fra om dette. Internkontroll: Hva er det? Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sin aktiviteter i samsvar med gjeldende regelkrav. Det er viktig å være oppmerksom på at det er flere regler angående produksjon, produkter og tjenester som skal oppfylle ulike sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Skriftlig dokumentasjon: Det viktigste er gjennomføring av tiltakene, men deler av HMSarbeidet skal være skriftlig dokumentert. Det skal gå fram hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan det skal forebygges og avdekke og rette opp feil. Eksempelvis risikoanalyse: Risikovurdering: En enkel risikovurdering kan gjennomføres i fire trinn: Finn farekilden. Gå metodisk fram og skriv ned det som finnes. Se på alle arbeidsoperasjoner. Hvor oppgavene utføres. Hva kan tenkes å forårsake sykdom eller skade akutt eller over tid? Hva kan gå galt? Kartleggingen skal gi en oversikt over dette. Fall, belastningslidelser, støy, kjemikalier, farlige maskiner, brann- og elsikkerhet osv. 6 Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Alle virksomheter skal ha internkontroll og arbeide systematisk for at regelverket følges. Alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere er pliktig å ha et internkontrollsystem som sikrer at regelverk innenfor arbeidsmiljø og forurensning følges. Kirsti Skog/Unni Furumo Hva kan skje og hvor sannsynlig er det? Hvor alvorlig er konsekvensene? Liten, middels, stor, katastrofal? Hvem kan bli skadet? Hvor sannsynlig er det at det skjer? Hva kan gjøres for å hindre det? Hva kan gjøres for å begrense skader dersom det likevel skal skje? Har du tatt forholdsregler allerede er de tilstrekkelig eller må det gjøres mer? Tiltak og videre arbeid. Nå har du en oversikt over farekilder, hva som kan skje, hvor sannsynlig det er, og hva du kan gjøre for å forhindre det. Mest sannsynlig kan ikke alle tiltakene gjennomføres på likt og med ene gang. Noe krever mer ressurser og mer planleggingen en andre tiltak, og det vil også variere hvor viktig tiltakene er. Sett opp en prioritert liste. Start med det viktigste: betydelige farekilder med høy risiko og stor sannsynlighet. Tiltak som er enkel, raske og rimelige bør også prioriteres høyt. Disse er det ingen grunn til å vente med. Det er viktig å dokumenter hva som gjøres, å ha et aktivt forhold til prosessen. Hva som gjøres, når det skal være gjort og hvem som har ansvaret for gjennomføring. En enkel handlingsplan er et godt verktøy å jobbe etter. Og veldig nyttig å ha når myndighetene kommer på besøk / tilsyn. Når du får en ny avløser/ ansatt på gården: Det er viktig med god opplæring og påse at sikkerheten er ivaretatt. Noe utstyr krever at det dokumenteres at denne opplæringen er gitt. Dette er viktig dokumentasjon å ha for kontroller og tilsyn, og om ei ulykke skulle inntreffe. Det å gjennomgå arbeidsrutiner med avløseren og vise hvor stoppekran er, brannslukkingsapparat, hvordan mekaniske innretninger fungerer og hvor farlige kjemikalier oppbevares er viktig. Hvor er sikkerhetsdatablad som viser hva som skal gjøres om uhellet er ute. Hvor oppbevares førstehjelpsutstyr. Er det god nok merking og informasjon i din fjøs? Rømningsveier ved brann? Er de tilgjengelig? Det elektriske anlegget? Noe avløseren bør vite? Medisinering av dyr? Gode rutiner er viktig og forebygger at uhell inntreffer. På arbeidstilsynet sin hjemmeside finnes det mye nyttig informasjon om dette.

7 Kan du tenke deg å ha en russisk praktikant på din gård i 1 2 år? Anne-Kariin Staff Vi ønsker å orientere de gårdbrukerne som er interessert i prosjektet og som kan tenke seg russisk praktikant. Landbruk Nord har i over 10 år administrert Prosjektet hvor vi i samarbeid med Arkhangelsk Tekhnikum landbruksskole tilbyr praksisplasser for studenter fra skolen til norske gårder i 1 til 2 år. For deg som ønsker og er interessert i å bidra til kompetanse både praktisk og faglig innenfor landbruket, kan dette være en fin mulighet til å bli kjent med en annen kultur og skape framtidige nettverk både på norsk og russisk side. I tillegg avhjelper dette avløsersituasjonen ved at praktikantene etter opplæring og vurdering fra deg som bonde kan jobbe selvstendige og ta fjøset alene. Det kreves at vertene tilrettelegger for bolig og andre praktiske forhold. Praktikantene har i de fleste tilfeller ikke sertifikat, og trenger derfor skyss til for eksempel til butikk, offentlige kontorer, etc. For at oppholdet og arbeidet skal bli gjensidig vellykket er det viktig å integrere praktikanten i det daglige virke både i jobben og i familien, spesielt er det viktig å legge et godt grunnlag for dette det første halvåret. Studentene som kan være praktikanter har gått 4 år på Arkhangelsk Landbruksskole på videregående nivå. De skal ha et års praksis i forhold til sitt studie. Dette praksisåret har de mulighet til å gjennomføre i Norge med Landbruk Nord som arbeidsgiver. Utvelgelsen av praktikantene foregår med intervju av elevene. Studentene er mellom 18 og 20 år gamle. Landbruk Nord ordner alt av dokumenter, samt ivaretar arbeidsgiverforholdet, med gjeldende regler og lover. Praktikantene lønnes med 60% av tarifflønn for nybegynnere. Fast lønn pr. mnd, påslag og mva må du som bonde betale i forkant av lønnings-dagene til Landbruk Nord. Praktikantperioden varer i utgangspunktet i ett år, men denne perioden kan utvides ytterligere ett år hvis det er ønskelig både fra vertsfamilien og praktikanten. Språkopplæringen er svært viktig for praktikanten, spesielt i startfasen av oppholdet. Studentene har fått litt norsk-opplæring i Russland før de kommer til Norge, men den viktigste opplæringen blir etter at de er kommet til Norge. God språkopplæringen bidrar til at praktikanten lærer seg norsk raskt og det blir enklere å kommunisere. Landbruk Nord tar kontakt med voksenopplæringen i de kommunene hvor praktikanten skal være. Her avtaler vi i samråd med deg som bonde når det passer at praktikanten deltar på norskundervisning. Synes du dette høres interessant ut? Vi vil komme i kontakt med bønder som kan tenke seg å være praksisverter. Forberedelser til melking på Gåre. Foto: Natalia Nemytova, Neste gruppe med praktikanter som kan komme til Norge vil kanskje være klar i oktober eller november

8 Personal! Landbruk Nord - Medlemsskriv nr Unni Furumo Kristin Sørensen og Natalia Nemytova har sluttet hos oss. Ønsker begge lykke til i nye jobber. Hei. Jeg heter Katja og er nyansatt rådgiver innen jord- og plante - kultur hos Landbruk Nord. Med min bakgrunn som gårdbruker på en gård i Stange i Hedmark og med røtter i Alta har jeg nå havnet her i Troms og i Målselv hvor jeg nå bor sammen med mann og barn. På den faglige siden har jeg utdannelse fra Høgskolen i Hedmark avd. Blæstad i jord og plantekultur, i tillegg så har jeg over 10 års erfaring med gårdsdrift hvor det på gården i hovedsak er drevet med hvetedyrking, grasfrø-produksjon, potet og grovforproduksjon til hest. Jeg har også pedagogisk utdannelse fra Høgskolen i Hedmark og Universitetet i Oslo. Utenom dette har jeg holdt på en del med hest på fritiden med egen stall på gården hvor vi har drevet med trening av unghester, konkurranse ridning og noe oppdrett. Jeg ser frem i mot å ta fatt på arbeids-oppgavene som rådgiver hos Landbruk Nord og håper jeg kan være med å bidra positivt til medlemmene. Jeanette Myhre Jeg er Jeanette på 27 år som har opphav fra Malangen i Balsfjord og Vardø i Finnmark. Jeg har bodd 20 år på Senja, men bor nå i Malangen. En god blanding fra Nord-Norge. Jeg har to barn, en gutt på 11 og ei jenta på 4 år. Jeg har forskjellig yrkeserfaring: har jobbet i barnehage, på fiskebruk, som kafearbeider og resepsjonist og nå er jeg beredskapsavløser. Det er en jobb som er utrolig spennende, utfordrende og givende. Da jeg flyttet til Malangen sommeren 2013 fikk jeg tilbud hos onkelen min å få jobbe litt på gårdsbruket hans. Ryktet gikk rundt om i bygda og jeg fikk prøve meg på andre gårdsbruk også. Da Landbruk Nord manglet beredskapsavløser var jeg så tøff at jeg sendte inn en jobb-søknad. Jeg var så heldig å få tilbud om 50% stilling og det takket jeg selvfølgelig JA til. Jeg stortrives i jobben min og håper på flere utfordringer fremover! Jeanette er ansatt fra i 50% stilling og hun jobber i Balsfjord kommune. Kåre Ingvald Kvernmo: Den 19.april 1980 kl 1708 spratt han Kåre Ingvald Kvernmo ut å sa hei til verden å til to stolte nybakte foreldre - og etter det har det gått slag i slag. Jeg starta skolelivet på barne- og ungdoms skole i Gratangen før jeg fortsatte på naturbruk på Gibostad vgs. Etter skolen jobba jeg i Tromsø til jeg skulle i militæret - i Bergen på Herdla Fort. Når de 9 mnd i militæret var ferdig starta et nytt kapittel som fisker - jeg reiste 6 år som fisker på trålbåt. Har også jobbet mange år på Ofoten asfalt og Skanska asfalt. I 2010 kjøpte min samboer og jeg hus i Gratangen og vi bor sammen med min stesønn. Jeg er født og oppvokst på gård og jeg stortrives med å jobbe med dyr. For meg er det perfekt jobb å være beredskapsavløser. Jeg kan ikke tenke meg en bedre jobb enn å jobbe med dyr!!! Kåre ble ansatt fra i 50% stilling, og kan jobbe i kommunene: Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu. 8

9 Elektroniske skattekort Kirsti Skog Du vil ikke lenger motta skattekortet på papir. I desember sendes informasjon om skatte kortet (skattetrekksmelding). Der vil du få informasjon om grunnlaget for beregning av ditt skattetrekk. Er du registrert e-bruker får du brevet elektronisk i meldingsboksen din i Altinn. Arbeidsgiver får beskjed hvis du endrer skattekortet ditt, slik at arbeidsgiver alltid vil ha tilgang til det nyeste skattekortet ditt. Frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt. Du kan bestille frikort fra det året du fyller 13 år. Du får beskjed når frikortet ditt er klart. Det tar som regel 3 virkedager fra du har bestilt, til det er klart og tilgjengelig for arbeidsgiver. Du må bestille frikort hvert år. Når du har bestilt frikort, henter arbeidsgiver det elektronisk. Derfor trenger du ikke levere noe. Du får beskjed på e-post og/eller SMS når en ny arbeidsgiver har hentet frikortet ditt. Har du flere arbeidsgivere? Hvis du har flere arbeidsgivere, må du bestemme hvor mye hver arbeidsgiver skal bruke av frikortet ditt. Du kan enkelt dele opp frikortet ditt på flere arbeidsgivere. Arbeidsgiver henter frikortet ditt elektronisk. Derfor trenger du ikke å levere noe til arbeidsgiver. Du må selv vurdere hvor mye du kommer til å tjene hos hver arbeidsgiver, og så dele opp frikortbeløpet etter det. Frikortet kan ikke deles før arbeidsgiver har hentet det. Når en ny arbeidsgiver henter frikortet du har bestilt, får du beskjed via e-post og/eller SMS. Tjener du over kroner? Hvis du kommer til å tjene over kroner i året, bør du bestille skattekort "Kyrne har god tid, men det har ikke jeg" Med PRO får du tilgang på kompetent rådgiving og effektive løsninger for alt innen bank og forsikring - på ett sted. Hverdagen blir enklere og du kan bruke mer tid på å skape verdier på gården. Kontakt oss gjerne på eller besøk oss på snn.no/pro for å avtale møte med en av våre rådgivere. Bank. Forsikring. Og deg. 9

10 Avløsere på kurs!! Landbruk Nord arrangerte kurs for sine avløsere 17. og 18.mars Temaene på kurset var bl.a. førstehjelp, fôring, etikk og dyrevelferd. I tillegg var vi så heldig at vi fikk besøke en saue-fjøs. Anne-Kariin Staff Kaffen var klar da de 12 påmeldt avløserne kom til kurslokalene. Avløserne har forskjellige fagområder de avløser i både ku-, sau-, og geitfjøs. Avløserne på dette kurset jobber til daglig i 8 forskjellige kommuner. Noen avløsere er beredskaps-avløsere som tar oppdrag ved akutt sykdom og/eller dødsfall på gården. Vi tok en rask presentasjon av alle før fysioterapeut Tor-Jørgen Johnsen fra Inveni bedriftshelsetjeneste AS gikk løs på temaene ergonomi og førstehjelp. Alle avløserne måtte være med på en praktisk øvelse med hjerte-lunge-redning og de øvde også på å få lagt en kollega i stabilt sideleie. Dette er viktig lærdom å beherske om noen skulle trenge hjelp. Etter dagens teori var det tid for fjøsbesøk hos bonde Inge Andreassen. Han driver med sau og engasjerte avløsere stilte spørsmål og diskuterte forskjellige temaer med bonden. Etter fjøs-besøket var det lagt opp til sosial prat mens vi spiste taco før vi tok kveld etter en vellykket dag sammen. Faglig påfyll, sosialt samvær og et lite avbrekk fra en travel avløser-hverdag er viktig for de som gjør en fantastisk jobb ute på gårdene. Vi takker Johan Staff på Staff ferie og fritid for lokaler, Inge Andreassen for fjøs-besøket, Anja Lindegård Aanstad fra Mattillsynet, Tor-Jørgen Johnsen fra Inveni bedriftshelse AS og rådgiver Natalia Nemytova fra Landbruk Nord for flotte foredrag. Neste dag var rådgiver Natalia Nemytova fra Landbruk Nord og foreleste til avløserne om temaet fôring. Håvard og Martin Gundersen i praktisk øvelse med hjerte- lungeredning. Foto: Anne-Kariin Staff Vi håper at våre avløsere hadde utbytte av kursdagene og håper at både de og flere vil være sammen med oss neste gang vi arrangerer kurs. Natalia Nemytova holder foredrag om fôring. Foto: Anne-Kariin Staff Seniorrådgiver Anja Lindegård Aanstad fra Mattilsynet fikk slippe til rett før lunsj med tema om etikk og dyrevelferd. Begge disse temaene er store fagfelt som man ikke blir ferdig ut-lært på i løpet av en dag, men det er temaer som det er viktig å være klar over/minnet på. Kursdeltakere på besøk hos bonde Inge Andreassen. Foto: Anne-Kariin Staff 10

11 Beredskapsavløsere, status i Troms Landbruk Nord har administrert beredskapsordningen i følgende kommuner i Troms: Balsfjord, Dyrøy, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa og Tranøy. Kommunene Lyngen, Bardu og Kvænangen har egen ansatt landbruksvikar. Landbruk Nord får tildelt 6,1 årsverk som skal fordeles på overnevnte kommuner etter hvor mange bønder som er berettiget tilskudd ved sykdom. Prosentsatsen for kommunene med få tilskuddsberettigede bønder blir svært lav og danner ikke grunnlag for å ansette vikar. Dette prøver vi å tilrettelegge ved korttidskontrakter på ordinære avløsere. Anne-Kariin Staff Kommunevis status pr. mai 2014: Balsfjord kommune: Jeanette Myhre er ansatt i 50% stilling (vikariat) som beredskapsavløser. (se egen presentasjon) Solfrid Ramberg vår klauvskjærer er også disponibel som beredskapsavløser utenom den mest hektiske klauv-sesongen. Nordreisa kommune: Einar Georg Woldstad jobber i 60% stilling som beredskapsavløser. Han har i tillegg 40% stilling hos en bonde. Gratangen, Lavangen, Salangen og Bardu kommune: Kåre Ingvald Kvernmo er ansatt i 50% stilling som beredskapsavløser. (se egen presentasjon) Vi jobber med å få til en permanent ansettelse i Bardu kommune i tillegg. Dyrøy, Lenvik, Målselv, Ibestad, Skjervøy, Storfjord, Sørreisa, og Tranøy kommune: I disse kommunene har vi ikke noen fast ordning. Vi bruker beredskapsavtaler fra oppdrag til oppdrag. Lyngen, og Kvænangen kommune: Disse kommunene har egen ansatt kommunal landbruksvikar som administreres av kommunen. Vi har egen avtale med Lyngen og Kvænangen kommune om å bruke deres landbruksvikar i akutte situasjoner. Det er viktig at dere som er bønder i de kommunene vi har avtaler med faste beredskapsavløsere bruker avløseren også i ferie/fritids-avløsing. Ta en telefon til oss på kontoret for å sjekke om avløseren er ledig. Det er viktig med god planlegging og vi bruker «først- til-mølla-prinsippet» med oppsett av arbeidsplan. Akutt sykdom kommer selvfølgelig først, men med godt samarbeid så bruker vi å få ting til i de fleste situasjoner. Mariia i melking. Foto: Natalia Nemytova Vil du jobbe som avløser? Landbruk Nord har ledig faste stillinger i ulike stillingsstørrelser som beredskapsavløser i Målselv, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik. Stillingsprosenten i hver kommune varierer, men kan kombineres til større stilling. Vi tilbyr en spennende og variert jobb, og søker må være fleksibel og kunne jobbe selvstendig ved bønders sykefravær. Agronomutdanning og traktorsertifikat er en fordel, men ikke et krav. Erfaring fra melkeproduksjon og annen relevant praksis blir vurdert. Det settes krav til pålitelighet, nøyaktighet og hygiene. Søker må disponere bil. Norsk språk må beherskes både skriftlig og muntlig. Søknad med CV og referanse sendes til For nærmere informasjon kontakt: Anne-Kariin Staff, telefon:

12 Jordbruksforhandlingene: Velferdsordningene og rådgivning Staten har lagt frem sitt tilbud i jordbruksforhandlingen, og det er ikke spesielt lystig lesing. Profilen i tilbudet gir en klar indikasjon på et ønske om stordrift og sentralisering av jordbruket. Statens forhandlingsutvalg mener det er viktig å opprettholde aktiviteten i rådgivning i god agronomi. Byggeteknisk planlegging innenfor landbruksbygg, er foreslått videreført. Det er også positivt å se at det er et ønske om gode velferdsordninger. Unni Furumo Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid: Statens forhandlingsutvalg foreslår at maksimalbeløpet videreføres uendret og at satsene videreføres i hovedsak på samme nivå for Avløser Natalia og Mariia på jobb i fjøset. Foto: Natalia Nemytova Velferdsordningene: Statens forhandlingsutvalg foreslår: Uendrede satser i tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og ved sykdom. I ordningen tilskudd til avløsning ved ferie og fritid likestilles alle typer foretak med krav om dokumentasjon av avløserutgifter. Det innføres en felles sats for alle melkekyr og alle melkegeiter. Det gjennomføres en evaluering av ordningen tilskudd til avløsning ved sykdom m.m. med sikte på en forenkling for å oppnå en mindre krevende forvaltning og mer forutsigbarhet for tilskuddsøkerne. Ordningen tilskudd til tidligpensjonsordningen for jordbrukere avvikles, men opprettholdes for de som allerede er inne i ordningen. Vilkår for tildeling av tilskudd: Statens forhandlingsutvalg foreslår at alle foretaks former må dokumentere sine kostnader knyttet til bruk av ekstern avløser. Forslag om at bonden ikke kan bestemme at avløsertilskuddet ferie/fritidstilskudd utbetales til avløserlag. Dette begrunnes med at det er prinsipielt uheldig å utbetale tilskudd som tilkommer foretaket, til en utenforstående juridisk tredjeperson. Dette innebærer i realiteten også at andre kreditorer tilsidesettes på bekostning av avløserlaget. Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor at særbehandlingen av avløserlag som egne tilskuddsmottakere avvikles, og at avløsertilskudd ved ferie og fritid kun kan utbetales til søker av tilskuddet, tilsvarende som for andre tilskuddsordninger. Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v: Statens forhandlingsutvalg foreslår at maksimal dagsats for tilskuddsordningen videreføres. Ordningen skal evalueres på grunn av at den er arbeidskrevende å administrere både for søkere og forvaltning. SLF gis ansvaret for gjennomføringen av evalueringen. Med grunnlag i evalueringen skal SLF framlegge en rapport til avtale partene til jordbruksforhandlingene i Det vurderes om ordningen med at bonden får dekt de først 16 dagene gjennom velferdsordningen skal avvikles. Det er sett i sammenheng til at bonden på lik linje med andre næringsdrivende må tegne egen forsikring gjennom Nav. 12

13 Det vil bli satt i gang en utredning til jordbruksoppgjøret 2015 om tilskuddsordningen skal avvikles slik den er i dag. Det vurderes bl.a om jordbrukere, som andre selvstendige næringsdrivende kan bruke NAVs forsikringstilbud. Landbruksvikarordningen/ beredskapsavløsning: Det er ikke foreslått noen økning i tilskuddet til landbruksvikarordningen. Dagsats ved sykdom øker ikke, det betyr at ordningen vil bli dyrere for LN å administrerer og færre bønder vil få hjelp. Dette var ikke intensjonen da vi overtok ordningen fra kommunen, og kan i verste fall føre til at LN må vurdere om vi klarer å opprettholde tilbudet. Kristina i forsøksarbeid på felt, sesongen 2013 Foto: Landbruk Nord Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at bevilgningen til Norsk Landbruksrådgiving over jordbruksavtalen økes med to millioner. Forslaget til bevilging til rådgiving er i tråd med innspillet fra Norsk Landbruksrådgiving. I jordbrukets krav påpekes det at norsk landbruk er i rask utvikling, og bondens muligheter til å utnytte gardsbrukets produksjonsressurser på en agronomisk god måte er viktig for å kunne øke matproduksjonen. Nyfjøset til Bjørnsen i Bardu Foto: Svein Johnsen Fra har NLR (Norsk landbruksrådgivning) hatt ansvar for en landsdekkende tjeneste for byggetekniske planleggere innen landbruksbygg. Det er utbetalt en ramme på landsbasis på 6,0 millioner, forhandlingsutvalget foreslår fortsatt bevilgning på samme kronebeløp for Riktig kompetanse er av stor betydning når det gjelder å møte klimaendringer, miljøog kvalitetskrav. Dette krever et styrket rådgivningsapparat. Næringa har i dag et godt utbygd, uavhengig rådgivningsapparat i hele landet gjennom NLR. Jordbrukets forhandlings- utvalg forventer at den pågående organisasjonsprosessen sikrer helhetlig rådgiving over hele landet, heter det i jordbrukets krav. HMS-rådgivning ble overført fra til NLR som en egen fagavdeling. Denne forventes blir styrket gjennom NLR. Skal bl.a bidra til effektiv norsk matproduksjon uten alvorlige skader og ulykker. 13

14 Lønnstariffer, minstelønnssatser Fra 1.april Kirsti Skog Uten agronomutdanning. Med agronomutdanning. Timelønn/25% Daglønn Årslønn helg år 98,90/ 24,73 741, , år 101,40/ 25,10 760, ,- Timelønn/ 25% helg Daglønn Årslønn Nybegynner 129,30/ 32,33 969, ,- 143,30/ 35, , , års praksis 131,65/ 32,91 987, ,50 145,65/ 36, , ,50 2 års praksis 135,15/ 33, , ,50 148,15 /37, , ,50 4 års praksis 143,95 /35, , ,50 156,95/ 39, , ,50 6 års praksis 150/ 37, , ,- 162/ 40, , ,- 8 års praksis 154,95/ 38, , ,50 166,95/ 41, , ,50 Arbeid på lørdager helge/ helligdagstillegg Helgetillegget utbetales fra lørdag kl og alle søndager/ helligdager kl med 25 % tillegg pr. arbeidet time. Mellom kl og 2400 jul- og nyttårsaften. Mellom kl og 2400 på bevegelige helligdager og 1. mai og 17. mai. Delt dag: kr. 2,50 pr. time Avløsere: Den alminnelige arbeidstid pr. uke er 37,5 timer, 1 dag er 7,5 timer, pr. mnd. 162,5 timer. Arbeidstida skal være effektiv, matpauser og kjøring kommer utenom. Utenlandsk arbeidskraft: Følger minstelønnstariffen. Ingen skal lønnes under tariffen, da dette er en minstelønnstariff. Lønningsdager Lønningsdag er den 15. i. hver måned, og vi må ha timelistene innen den 5. i hver måned. Vi må ha personnummer og kontonummer. Og gjerne e-post adresse Alle avløsere som blir lønnet gjennom Landbruk Nord er forsikret for yrkesskade og ansvar. 14

15 Møkk er fremdeles bondens gull! Husdyrgjødsel inneholder viktige næringsstoffer som plantene trenger. Innholdet av næring kan variere fra år til år, blant annet etter gjødsling, fôring og vanninnblanding. Det viser seg likevel at innholdet varier mest fra gård til gård. I tillegg tilfører husdyrgjødsla organisk materiale til jorda. Ellen Reiersen Ei god blautgjødselvogn er god å ha. Også når bøndene aksjonerer mot årets jordbruksoppgjør, her på Storslett, 15. mai Foto: Ellen Reiersen. Næringsinnholdet har forandret seg Den gamle normen for innhold av næringsstoffer i husdyrgjødsel er fra Siden den gang har både gjødsling og fôring forandret seg. Siden næringsinnholdet i husdyrgjødsla varierer blant annet med disse faktorene, tok Bioforsk og Landbruksrådgivinga i årene ut ca 350 husdyrgjødselprøver for analyse. Halvparten av prøvene var fra storfe, resten fra sau, svin og fjørfe. Det ble ikke tatt så mange prøver fra Nord-Norge, men resultatet kan kort oppsummeres slik: For storfegjødsel lå gjennomsnittsinnholdet av nitrogen likt med gammel norm, fosforinnholdet lå vel 10 % under, og kaliuminnholdet lå 28 % over gammel norm. I sauegjødsla var det ca 10 % mindre nitrogen, 6 % mindre fosfor og bortimot 60 % mindre kalium enn gammel norm. Det var ikke tatt prøver av blaut geitgjødsel, men prøver som Landbruk Nord har tatt i årene 1996 til 2005 viste at totalnitrogeninnholdet lå på 3,6 %, fosforinnholdet på 0,89 % og kaliuminnholdet på 2,57 %. Tørrstoffprosenten lå i snitt på 8,7 %. I Skifteplan (gjødslingsplanleggingsprogrammet) opereres det med 3,7 % totalnitrogen, 0,9 kg fosfor og 2,4 kg kalium pr tonn ved 8 % tørrstoff i geitgjødsel. Altså størst forskjell i kaliuminnhold. Tabellen viser et utdrag av gjennomsnittsverdier for tørrstoffprosent og innhold av plantenæringsstoff (kg per tonn) i husdyrgjødsel, (Kilde: Bioforsk Rapport 7 (24) 2012). Målt tørrstoff % Totalnitrogen kg/tonn Fosfor kg/tonn Kalium kg/tonn Melkeku 6,2 3,1 0,48 3,4 Ammeku, talle 38,4 1,3 0,27 1,5 Sau, blaut 12 5,5 1,13 6,3 Sau, talle 28 3,0 0,95 5,8 Høns 59,7 18,8 8,1 10,3 15

16 Økonomisk gevinst Sprer du husdyrgjødsla over det meste av arealet, er det gode penger å spare. Et veldig grovt regneeksempel, der bare selve utgiftene til innkjøp av mineralgjødsel er tatt med, viser at 50 kg fullgjødsel på 100 daa koster tett innpå 2000 kr (tall fra Skifteplan). 55 kg pr daa, kommer på vel 2250 kr totalt på 100 daa. Sprer du 3 tonn blaut storfegjødsel og 25 kg OPTI-NS (4S) vil kostnadene til innkjøpt gjødsel komme på bare bortimot 800 kr pr 100 daa, det vil si under halvparten av kostnadene ved å bruke bare fullgjødsel. Frakt er ikke tatt med, men forholdet vil bli omtrent det samme. Når vi lager gjødslingsplaner ser vi ofte flere tusen kroner forskjell på innkjøpslista på bruk som utnytter husdyrgjødsla maksimalt og de som ikke gjør det. Bruk ei halvliters brusflaske og frys ned prøven. Merk den godt og send den inn til for eks Eurofins for analyse. Innsending på mandag eller tirsdag. En analyse koster ca 1000 kr. Det anbefales å spre husdyrgjødsla først så snart det er kjørbart, og mineralgjødsla etterpå. Landbruk Nord gir gjerne råd om prøvetaking og kan hjelpe deg hvis du er usikker på hvordan det gjøres. Sparer kalk Utnytter du husdyrgjødsla maksimalt, vil forsuringsprosessen i jorda gå langsommere. Mineralgjødsel vil forsure jorda ved at det frigjøres H + -ioner når gjødsla omdannes og tas opp av plantene. Jo mer mineralgjødsel, jo flere H + -ioner og desto surere blir jorda. Men, kutter du ut mineralgjødsla får du jo heller ikke den avlinga du må ha Men ikke like enkelt for alle.. For de som har myrjord som tørker seint opp, kan det være en løsning å spre møkka der etter første slått. Da er jorda tørket bedre opp, og ikke så utsatt for kjøreskader som på våren. For mange sauebønder blir også våren travel nok, med lamming og utslipp av dyr på beite. Sprer man møkka på enga seint på høsten, uten nedmolding, vil det ofte være bare fosforet igjen til våren, og litt av kaliumet For å få utnytta næringsstoffene i møkka best, er det derfor bedre å kjøre møkka på arealer som likevel skal pløyes eller er pløyd, og pløye/molde ned møkka raskt, helst innen 2-3 timer. Gjødselprøve En gjødselprøve kan gi deg en nyttig pekepinn om hvordan næringsinnholdet i husdyrgjødsla er på din gård. Ønsker du å ta en prøve, bør den tas etter ei god omrøring, og omtrent når du er midt i kjøringa (dvs midt i møkkakjelleren!). Ungdyr på beite Foto. Natalia Nemytova Kilder: Bioforsk Rapport 7 (24) Utnytt møkka maksimalt. Nytt fra Landbruks-rådgivinga nummer 1, Østlandet. Husdyrgjødsel i Troms. Skriv av Troms Landbruksrådgiving og Nord-Troms Forsøksring,

17 8 fordeler ved bruk av ensileringsmidler Ensileringsmidler gir: 1. Mindre tap av tørrstoff Ensil stopper grasets forbruk av næring. 2. Rask ph-senking uten forbruk av sukker Forsøk viser at Ensil bevarer 105 av 140 gram sukker i graset. 3. Økt grovfôropptak Graskonservering med Ensil senker ph. Mindre organiske syrer i graset gir bedre smakelighet. 4. Redusert forbruk av protein Ensil sikrer rask ph-senking - proteinet i graset bevares. 6. Mindre fare for sporer Ensil sikrer rask ph-senking, og forholdene for sporer blir vanskelige. Kofasil knekker sporer direkte. 7. Redusert/utsatt varmgang Ensil Pluss eller Kofasil Ultra forsinker naturens nedbrytingsprosess. 8. Bedre hygienisk kvalitet Ensil Pluss eller Kofasil Ultra reduserer faren for mugg, botulisme og listeriose. 5. Redusert etanolinnhold Propionsyre reduserer faren for etanolgjæring. Etanol i grovfôret kan gi smaksfeil på melk. Ensil Pluss inneholder propionsyre.

18 Ny faremerking på plantevernmidler Kilde: 18

19 VIPS - Varsling Innen PlanteSkadegjørere LandbruksMeterologisk Tjeneste LMT VIPS er en varslingstjeneste som gir informasjon om fare for angrep og skader av sykdommer, skadedyr og ugras i de viktigste jord og hagebrukskulturene. Informasjonen er gratis tilgjengelig på internett via mobiltelefon, pc og nettbrett. Værdata for landbruket LMT er et prosjekt i Bioforsk, og har som hovedoppgave å skaffe metrologiske data for varslingstjenester og forskning fra de viktigste jord og hagebruksdistrikt i landet. Mer info finner du på: Mer info finner du på: imt.bioforsk.no Brosjyrene finner du også hos Landbruk Nord. Landbruk Nord har værstasjon hos Olav Grundnes i Målselv kommune, samt VIPS varsling. 19

20 Avlingsverdi Avlingsverdi er summen av avlingsmengde og avlingskvalitet. Valg av gjødseltype påvirker avlingsverdien og dermed totaløkonomien på gården. Aktuelle gjødseltyper til gras, enten alene eller i kombinasjon med husdyrgjødsel: YaraMila Fullgjødsel YaraMila Fullgjødsel OPTI-NK (3S + Se) OPTI-NS (4S) Høyt svovelinnhold som er viktig for avlingsnivå og kvalitet Balansegjødsling med kalium, kalsium, magnesium og bor for optimal avling og god dyrehelse Ikke mer fosfor enn nødvendig. P-innhold godt tilpasset grasdyrking Med mineralgjødsel fra Yara får du gjødsel med balansert innhold av næringstoffer, tilpasset norsk landbruk. Du er sikret høy leveringsdyktighet, produktkvalitet og gode spredeegenskaper. Yara er eneste produsent med klimagaranti, og garanterer mindre enn 3,6 kg CO 2 -ekv. pr. kg N. Kontakt din forhandler av Yara-gjødsel. Scan kode med smarttelefon for mer informasjon om mineralgjødsel og avlingsverdi og Yaras øvrige gjødselsortiment.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

1. vara.: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune 2. vara.: Terje Johansen, Dyrøy kommune 3. vara.: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune

1. vara.: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune 2. vara.: Terje Johansen, Dyrøy kommune 3. vara.: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune STYRET Etter årsmøte har styret hatt følgende sammensetning: Styreleder: Widar Skogan Driver med melkeproduksjon på ku. Kjøttproduksjon på sau i Balsfjord kommune. Nestleder: Alf Arild Sandvoll Driver

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda Landbrukstjenester Sør Til tjeneste for kunden og bygda Landbruksvikarordningen gir deg trygghet ved sykdom Alle husdyrbrukere med rett til avløsertilskudd, har rett på landbruksvikarvikar ved sykdom og

Detaljer

NRO IW L NRPPXQHU DYVOXWWHV

NRO IW L NRPPXQHU DYVOXWWHV 73 Som grunnlag for å søke om omleggingstilskudd fra 2011, skal driftsbeskrivelse være ferdigstilt før 1. gangs inspeksjon. Bestemmelsen om bindingstid knyttet til omleggingstilskudd for økologisk landbruk,

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN

KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN FOREBYGGENDE: Sende ut hvis uhellet skulle være ute, og en fremmed skal i fjøset skjemaet til alle melkeprodusenter. Sende ut informasjonsplakaten Hvis landbrukstjenester sør

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

7.10 Velferdsordninger

7.10 Velferdsordninger 2010 vedtatt å gjennomføre delprosjekt ved de påfølgende søknadsomgangene for begrensede geografiske områder. Prosjektene har hatt som formål å identifisere årsaker til avvik i dyretall for storfe mellom

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Gjødselplan. Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp

Gjødselplan. Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp Gjødselplan Froland 7. april 2016 Josefa Andreassen Torp Hvorfor skal vi ha gjødselplan? Lovpålagt MEN det er mange andre gode grunner: God avling Godt sluttprodukt Godt for miljøet God økonomi Forskrift

Detaljer

Optimal gjødselplan. Kvinesdal Svein Lysestøl

Optimal gjødselplan. Kvinesdal Svein Lysestøl Optimal gjødselplan Kvinesdal 22.09. 2016 Svein Lysestøl Hvorfor skal vi ha gjødselplan? Lovpålagt MEN det er mange andre gode grunner: God avling Godt sluttprodukt Godt for miljøet God økonomi Forskrift

Detaljer

Foto: Kåre Eik. Vi er der du er

Foto: Kåre Eik. Vi er der du er Foto: Kåre Eik Vi er der du er Foto: Kåre Eik Norske Landbrukstenester Vi sørger for driften på gården når bonden blir syk eller ønsker seg ferie og fritid. NORSKE LANDBRUKSTENESTER (NLT) er en landsdekkende

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Næringsinnhold i husdyrgjødsel

Rapport fra prosjektet. Næringsinnhold i husdyrgjødsel Rapport fra prosjektet Næringsinnhold i husdyrgjødsel 2010-2011 SUM SUM SUM 1.1 Bakgrunn Prosjektet «Næringsinnhold i husdyrgjødsel» ble til i 2010, etter initiativ fra Norsk Landbruksrådgiving SørØst.

Detaljer

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av ARBEIDSPLAN LANDBRUKSTJENESTER SØR 05 Til tjeneste for kunden og bygda Formål: Skaffe kvalifisert avløsning til våre medlemmer Arbeidsområde/ hovedmål Økonomi Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 5 Inkasso 7 Lønn og skatt 8 Sparing 9 Sarah skal kjøpe leilighet

Detaljer

Hedres for godt fjøsstell

Hedres for godt fjøsstell Hedres for godt fjøsstell Avløserne Jens Georg Hegland, Else Marie Karlsen og Karl Tveiten har blitt tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste av Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Medaljene overrekkes

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nordland. Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS

Norsk Landbruksrådgiving Nordland. Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS Norsk Landbruksrådgiving Nordland Samling for framtidsbonden i Nordland, Bodø Bodil Lundbakk, rådgiver grovfor/ HMS NLR Nordland Uavhengig Dekker hele Nordland fylke og fire kommuner i Troms Ca 1800 medlemmer

Detaljer

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet

Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Hvordan jobbe videre med kvalifiseringsprogrammet Tromsø Elisabeth Munch-Ellingsen 22.11.2017 Hva sa dere sist? Nå har jeg nye tanker om innhold i program Forstår vi må ha økt fokus på KVP Ble inspirert

Detaljer

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD

Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene. Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Kompetanse Tromsbarnehagene 2014 - Kvantitativ undersøkelse blant styrere i barnehagene Helge Habbestad Renate Walberg i samarbeid med GLØD Utfordringer knyttet til kompetanseheving 2013 2014 Økonomi 85

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim 21.10.2011 1 Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim ) - Arbeidstilsynet Oslo - Arbeidstilsynet Østfold og Akershus - Arbeidstilsynet Sør-Norge - Arbeidstilsynet Nord-Norge - Arbeidstilsynet

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o:

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o: Rundskriv 17/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunene n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit ( 24131039),

Detaljer

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av ARBEIDSPLAN LANDBRUKSTJENESTER SØR 06 Til tjeneste for kunden og bygda Formål: Skaffe kvalifisert avløsning til våre medlemmer Arbeidsområde/ hovedmål Økonomi Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

STRATEGIPLAN HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

STRATEGIPLAN HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER STRATEGIPLAN HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 2017 2019 STRATEGIPLAN FOR HELGELAN LANDBRUKSTJENESTER, PERIODEN 2017-2019 FORORD Helgeland Landbrukstjenester SA (HLT) er et andelslag etter samvirkeprinsippet

Detaljer

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan «Avlingskampen», fagsamling Hærøya, 8.-9. januar 2015. Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge AS Supplerende mineralgjødseltyper til husdyrgjødsel

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Erfaringer med planlegging og byggeledelse på eget fjøs

Erfaringer med planlegging og byggeledelse på eget fjøs Erfaringer med planlegging og byggeledelse på eget fjøs Agroteknikk 28.11.15 Cathinka Jerkø Fagrådgiver bygg og fôring TINE Gården hjemme Ca 410 000 liter i kvote i fra 2016 Ca 50 melkekyr, 50 kviger

Detaljer

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB

Hovedprosjekt. Bluegardendagene 24.oktober 2012. Åge Andresen, Skatteetaten. Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Hovedprosjekt Gjør det enkelt å oppfylle opplysningsplikten til NAV, SKD og SSB Bluegardendagene 24.oktober 2012 Åge Andresen, Skatteetaten 2 Takk for sist! Noe har da skjedd siden sist, blant annet: Stortinget

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Maskinførerkurs Skarstua 14. - 17. mars 2013 Et 32 timers

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge

Fremskaffe kunnskap som kan forbedre arbeidsforholdene for alle som jobber med rehabilitering, oppussing og tilbygg i Norge VEDLEGG 2 Undersøkelse i privatmarkedet i byggenæringen Fondet for regionale verneombud har gitt støtte til et forskningsprosjekt om privatmarkedet i byggenæringen. Prosjektet gjennomføres av Forskningsstiftelsen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Opplæring i bedrift i faget PTF

Opplæring i bedrift i faget PTF Opplæring i bedrift i faget PTF Arbeidshefte Navn:. Kjære elev! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide om å gi deg erfaring i praktiske arbeidsoppgaver. Du kan lære

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Effekter og praktiske erfaringer ved bruk av mer miljøvennlige spredemetoder for husdyrgjødsel. Anne Falk Øgaard Bioforsk Jord og miljø

Effekter og praktiske erfaringer ved bruk av mer miljøvennlige spredemetoder for husdyrgjødsel. Anne Falk Øgaard Bioforsk Jord og miljø Effekter og praktiske erfaringer ved bruk av mer miljøvennlige spredemetoder for husdyrgjødsel Anne Falk Øgaard Bioforsk Jord og miljø Miljøeffekter av husdyrgjødsel: Gasstap Ammoniakk Lystgass Lukt Avrenning

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Medlemsskriv nr 2 /2012 2 /2012

Medlemsskriv nr 2 /2012 2 /2012 Medlemsskriv nr 2 /2012 2 /2012 Forsikringer Russiske landbrukspraktikanter Landbruksdagan i Troms med kurs på Malangen brygger Lønnstariffer pr. 1.4.2012 Arbeidsgiver - oppdragsgiver - arbeidstaker Kan

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid En søknad, to registreringsdatoer 2017 Søknadsperiode 1.-15. mai 2017 Telledato 1. mai 2017 Søknadsfrist

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Ny dirigent? Korpset som arbeidsgiver: Juridiske rammer Ulike modeller for ansettelse Ansvar og ledelse Oppsigelse Frivillighet men ikke helt fritt frem Relevant lovverk: Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Nye bønder. En undersøkelse blant gårdbrukere som har startet opp i løpet av de fem siste årene.

Nye bønder. En undersøkelse blant gårdbrukere som har startet opp i løpet av de fem siste årene. Nye bønder En undersøkelse blant gårdbrukere som har startet opp i løpet av de fem siste årene. Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført med forskningsmidler over jordbruksavtalen. Utvalget på 2352

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Medlemsskriv nr. nr 2 September 2 /2012 2013

Medlemsskriv nr. nr 2 September 2 /2012 2013 Medlemsskriv nr. nr 2 September 2 /2012 2013 Det er viktig at avløsertilskuddet blir brukt Beredskapsavløsere, status i Troms Besøksrekord på landbruksmessa Markdag på Storslett Hold båsfjøset i drift

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

VitaMineral in.no norm

VitaMineral in.no norm VitaMineral - En liten del av VitaMineral fôrrasjonen, en stor del av resultatet! Er det nødvendig å gi tilskuddsfôr? Dagens melke- og kjøttproduksjon kjennetegnes av kravet til høy avkastning og økt lønnsomhet.

Detaljer

Balansert gjødsling. Anders Rognlien, Yara

Balansert gjødsling. Anders Rognlien, Yara Balansert gjødsling Anders Rognlien, Yara 1 Setter du pris på graset ditt? Anders Rognlien, Yara 2 Grovfôrkostnad, kr per kg EKM Liten effekt av stordriftsfordel på grovfôrkostnader 4,50 4,00 3,50 3,00

Detaljer

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Amestodagen 2015 Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer 16. oktober??) Visma.Net Absence (neste sesjon) A-melding Halv skatt Lover og regler

Detaljer

Optimal utnytting av husdyrgjødsel

Optimal utnytting av husdyrgjødsel Optimal utnytting av husdyrgjødsel Vik 20.11.2013 Marit Henjum Halsnes rådgivar jordbruk Kva er husdyrgjødsel? Plantenæring på lik linje med mineralgjødsel Fosfor (P) og kalium (K) kan jamnstillast med

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. august 2013 1. Føremål Føremålet med tilskot etter denne forskrifta er å medverke til å dekkje kostnadene til avløysing i jordbruket.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Referat fra fagkveld for praksisverter og lærlingebedrifter med hest:

Referat fra fagkveld for praksisverter og lærlingebedrifter med hest: Skjetlein Videregående skole, Skjetlein Grønt kompetansesenter 7083 Leinstrand Referat fra fagkveld for praksisverter og lærlingebedrifter med hest: Fagkveld -hest og hesteutdanningble holdt på Skjetlein

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere

Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Arbeidstilsynet Rett start for unge arbeidstakere Hovedfunn 2009-2012 Innhold Hvorfor satsing på unge arbeidstakere?...s. 3 Erfaringer fra tilsyn og veiledning...s. 5 Funn fra prosjektet...s. 8 Veien videre...s.

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift

KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift KSL Standard Garden KSL-egenrevisjon Foruten krav til garden (dette heftet), omfatter revisjonen følgende produksjoner: Grovfôr Korn Poteter Frukt, grønt, bær, veksthus Mjølk, storfekjøtt, sau, geit Svin

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Korpset som arbeidsgiver

Korpset som arbeidsgiver Korpset som arbeidsgiver Hva skal vi snakke om? Juridiske rammer Praktisk gjennomføring Ansvar og ledelse Først litt juss Arbeidsgiver og arbeidstaker Aml. 1-8: (1) «Med arbeidstaker menes i denne lov

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff

Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Tiltak for å redusere tap av næringsstoff Vik 22. mars 2017 Marit Henjum Halsnes, rådgivar jordbruk NLR Vest Sunnmøre Sogn og Fjordane Hordaland 4000 medlemar 35 rådgivarar 2 Norsk Landbruksrådgiving Vest

Detaljer

DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE % 2194

DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE % 2194 Grovfôrproduksjon DAGER IGJEN DAGER AKTIV SVAR SVAR % GJENNOMFØRTE 0 41 2425 31% 2194 Hvor mye areal drives totalt på gården? Både eid og leid 10 8 6 4 2 Under 100 daa 100-199 daa 200-299 daa 300-399 daa

Detaljer