Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk. Terje Giæver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk. Terje Giæver"

Transkript

1 SINTEF A7915 Åpen RAPPORT Utprøving av utstyr for å registrere sykkeltrafikk Terje Giæver SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk September 2008

2

3

4 II

5

6 IV

7 V INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... III INNHOLDSFORTEGNELSE... V SAMMENDRAG...VII SUMMARY... VIII 1 Innledning Bakgrunn Formål Arbeidsopplegg Utstyrbeskrivelser Innledning MetroCount TIRTL Datarec7 / Datarec Loop Recorder IMAS - PubliCount Registreringsarbeid Forutsetninger Gjennomførte registreringer Resultater Innledning Heimdalsruta ved TEAB Osloveien ved Selsbakk Klæbuveien ved Snorres gate Oppsummering Oppsummering og konklusjoner Litteratur...24

8 VI

9 VII SAMMENDRAG Blant de utstyrsenhetene som er testet ut i dette prosjektet er det Loop Recorder, Datarec7 og Datarec410 som vi har fremskaffet mest dokumentasjon på. Dette er utstyr som benytter induktive sløyfer som deteksjonsmetode og derfor også er mest egnet til å fungere under vinterlige forhold med snø og is. TIRTL, som benytter infrarødt lys, og MetroCount, som benytter gummislanger som sensor, har sine begrensninger ved vinterforhold. Siden prosjektet kom såpass sent i gang høsten 2007 var det vanskelig å få gjennomført tester med disse utstyrsenhetene. Loop Recorder, Datarec7 og Datarec410 synes å fungere bra ved registrering av sykkeltrafikk på G/S-veg (TEAB). Forskjellen i registrert antall sykler mellom de ulike registreringsenhetene kan ligge opp mot 2-3%. De manuelle kontrolltellingene indikerer en viss undertelling som kan ligge opp mot 5-10%. De kontrollene som er gjennomført til nå er imidlertid for kortvarige til å si noe mer sikkert om graden av undertelling. De induktive sløyfene for både Loop Recorder og Datarec fungerer like godt på snø- og isføre som ved barmarksforhold. Erfaringene fra instrumenteringen ved TEAB-bygget (Trondheim kommunes eiendom i Holtermannsveien 1) viser også at begge detektorene for Datarecregistreringer fungerer likt. En fordel med Loop Recorder fremfor Datarec7 og Datarec410 er at Loop Recorder har mulighet til å registrere retningsbestemt sykkeltrafikk. Loop Recorder synes imidlertid ikke ut til å egne seg særlig for samtidig registrering av bil- og sykkeltrafikk over felles sløyfe (Klæbuveien). Problemene er at en god del sykler blir registrert som biler når de kjører langs kanten av detektoren. Dette er også nevnt som et problem i det som foreligger av dokumentasjon av utstyret. Ytterligere kontroller må imidlertid til for å konkludere mer sikkert om dette. Datarec7 har ingen problem med å foreta samtidige registreringer av sykler på G/S-veg og andre kjøretøyer på bilveg (Osloveien). Ut fra de testene som er gjennomført med TIRTL og MetroCount synes begge utstyrsenhetene å ha et potensial til å registrere sykkeltrafikk på G/S-veg på tilfredsstillende måte. Her er det imidlertid et behov for å samle mer dokumentasjon, samt å optimalisere installasjonen med tanke på nøyaktighet. På grunn av feil ved radarsensoren PubliCount hele høsten 2007 har det ikke vært mulig å gjennomføre tester av dette utstyret. Erfaringene fra dette prosjektet viser at det er behov for mer dokumentasjon på hvor godt de ulike utstyrsenhetene fungerer. Dette er viktig med tanke på å ha kontroll med nøyaktigheten på utstyret ved ulike trafikale og stedlige forhold. Det foreslås derfor at det gjennomføres et nytt prosjekt våren 2008 for en mer omfattende kontroll av de ulike utstyrenhetene. Økende sykkeltrafikk ved overgang fra vinter- til sommerføre gjør det også enklere å samle mer dokumentasjon på kortere tid. Ved et eventuelt nytt prosjekt bør det også vurderes om det er annet utstyr som det kan være hensiktsmessig å prøve ut. I denne sammenheng kan det være aktuelt å se nærmere på utstyr som presenteres på utstyrsmessen Intertraffic som arrangeres i Amsterdam i april 2008.

10 VIII SUMMARY Among the data collection equipment tested in this project we have used Loop Recorder, Datarec7 and Datarec410 more than TIRTL and MetroCount. Loop Recorder, Datarec7 and Datarec410 use inductive loops as sensors, and are more suitable in winter conditions with snow and ice. TIRTL and MetroCount use respectively infrared light and rubber tubes as sensors, and have limitations in winter conditions. Because of much snow and ice during the testing period it was difficult to collect data with TIRTL and MetroCount. Loop Recorder, Datarec7, and Datarec410 seem to be suitable for collecting bicycle data on bicycle paths. The difference in number of recorded bicycles by different equipment is 2-3%. Manual control counts indicate that the different units have an accuracy of 90-95% in the number of bicycles. The manual counts are too short to state a reliable accuracy. The inductive loops for Datarec and Loop Recorder work just as good in winter as in summer conditions. At one test site two identical loops are established for Datarec7/410, and both loops return equal number of bicycles. An advantage of Loop Recorder in preference to Datarec7/410 is that Loop Recorder can do directional counts. Loop Recorder seems not to be able to produce reliable counts of bicycles and cars when using one shared loop. More bicycles are recorded as cars when passing at the outer edge of the inductive loop. Further controls have to be carried out to make reliable conclusions about this. Datarec7 can record bicycles at bicycle path and cars on the road at the same time. Based on the few tests carried out both TIRTL and MetroCount seems to have a potential to record bicycle traffic on bicycle paths satisfactorily. However it is necessary to do further measurements, and to optimize the installation of the equipment regarding to accuracy. Because of malfunction of the radar sensor PubliCount, it was not possible to test this equipment. The experiences from this project show that there is a need for more tests to document the accuracy of the different registration units. We recommend a new project to do a more extensive control of the different units. In a new project it should be considered to include more data collection equipments in the tests.

11 1 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Statens vegvesen har i dag et system med faste tellepunkt for å registrere sykkeltrafikk. Det finnes i størrelsesorden 35 punkt basert på induktive sløyfer spredt rundt omkring i landet, hvor det har vært samlet inn data i løpet av Det har vært forutsatt at det skulle registreres kontinuerlig i de fleste tellepunktene, men i praksis har det skjedd mer eller mindre sporadisk for mange av dem. Det er registrert mer eller mindre kontinuerlig i ca. 15 punkt i deler av perioden, mens det i 13 andre punkt er mindre enn 100 registreringsdager for hele perioden samlet. Det har imidlertid vært problemer med å få telledata med tilfredsstillende kvalitet, og dette har blant annet hatt sammenheng med det registreringsutstyret som er benyttet. Statens vegvesen ønsker derfor å vurdere alternativt utstyr for registrering og telling av sykkeltrafikk. Statens vegvesen har bedt SINTEF foreta en vurdering av alternativt utstyr for registrering og telling av sykkeltrafikk, samt å foreta en kontroll av nøyaktigheten på det utstyret som benyttes i dag. Blant de forhold eller situasjoner man ønsker undersøkt nærmere er: Fast utstyr for å registrere og telle sykler på (gang- og) sykkelveg Fast utstyr for å registrere og telle sykler i blandet trafikk med motorkjøretøyer Mobilt utstyr for å registrere og telle sykkeltrafikk Prosjektet er forutsatt gjennomført i samarbeid med NTNU. En fordypningsprosjektoppgave for to studenter går direkte inn i prosjektet, og en viktig del av studentenes arbeid er manuelle registreringer for å kontrollere nøyaktigheten på ulike typer registreringsutstyr. 1.2 Formål Det skal foretas utprøving av ulikt utstyr for å registrere og telle sykkeltrafikk på utvalgte tellepunkt i Trondheim. På bakgrunn av utprøvingen skal det gis en oversikt over nøyaktighet, fordeler og ulemper ved ulike typer utstyr. 1.3 Arbeidsopplegg I tilbudsinnbydelsen til prosjektet ble det presisert at det skulle gjennomføres registreringer i henhold til Tabell 1.1. Kartskisser med lokalisering av stedene er vist i Figur 1.1 Tabell 1.1 Plan for gjennomføring av registreringer med ulikt utstyr Sted Registrering av Type utstyr sykler på GSveg sykler i biltrafikk blandet trafikk Selsbakk Datarec 7 x x Heimdalsruta Datarec 410 Datarec 7 Loop Recorder Metro Count TIRTL x x x x x Klæbuveien Loop Recorder Metro Count TIRTL Innherredsveien IMAS x x x x x x x

12 Figur 1.1 Registreringsstedene ved Innherredsveien, Selsbakk (Osloveien), Heimdalsruta ved TEAB og Klæbuveien. 2

13 3 Det var forutsatt at to studenter ved NTNU, Silje Aaberge og Jostein Fåland, skulle gjøre en stor del av registreringene som en del av en prosjektoppgave høsten På grunn av forsinkelser med hensyn til etablering av registreringspunktene kom studentene betydelig senere i gang med å gjennomføre sitt registreringsarbeid. Ut fra ovenstående forhold, samt at en sent på høsten gikk inn i en periode med betydelig reduksjon i antall syklister, ville det ikke være mulig å gjennomføre et fullt registreringsopplegg som skissert i tilbudsinnbydelsen. Dette ble også påpekt i tilbudsbesvarelsen fra SINTEF. Det ble forutsatt at manuelle kontroller av registreringene skulle gjennomføres direkte og/eller ved hjelp av videoopptak som kunne gjennomgås i ettertid. På denne måten ville vi ha en fasit som registreringsutstyret kunne vurderes opp i mot. Det ble antatt at et par timers kontroller pr registrering ville være tilstrekkelig, mens sammenligning av ulike utstyrenheter kunne foretas over lengre registreringsperioder. Med så beskjeden sykkeltrafikk det var i registreringsperiodene, viste det seg i ettertid at kortvarige manuelle kontroller var noe lite for å trekke konklusjoner vedrørende utstyrets nøyaktighet ved telling. Ved de manuelle kontrollene skulle en søke etter årsaker til at utstyr eventuelt ikke fungerte tilfredsstillende, for eksempel plassering av sykkel i forhold til detektor ved passering, om det var samtidig møtende syklister, flere syklister samtidig eller forstyrrelse fra andre trafikanter (biler, fotgjengere, barnevogner etc.). Utstyret fra IMAS var ute av funksjon høsten Det er derfor ikke foretatt noen kontroll av dette utstyret. I og med at det ikke var mulig å gjennomføre full evaluering av de ulike utstyrsenhetene i denne omgang, foreslår vi at det gjennomføres en ny evaluering våren/sommeren 2008.

14 4 2 Utstyrbeskrivelser 2.1 Innledning Som nevnt i avsnitt 1.3 var det 6 forskjellige utstyrstyper som skulle vurderes. Utstyrstypene benytter ulik teknologi for deteksjon av kjøretøy, og følgende sensortyper inngår: Induktive sløyfer Infrarød sensor Lufttrykk-sensor I det følgende er det gitt en kort beskrivelse av de ulike utstyrstypene. For nærmere beskrivelser henvises det til prosjektoppgave ved NTNU (Aaberge og Fåland, 2007) eller til brukerbeskrivelser angitt i kapittel MetroCount MetroCount benytter luftslanger som kjøretøydetektor. Når slangene er tilkoplet registreringsenheten dannes det lufttrykkspulser når kjøretøyets hjul presser sammen slangene. MetroCount er i utgangspunktet ikke utviklet for å registrere sykler, men en undersøkelse fra New Zealand (Macbeth, 2002) dokumenterer gode resultater ved bruk av MetroCount til sykkelregistrering. Figur 2.1 MetroCount og tilhørende utstyr (Aaberge og Fåland) Luftslangene kan kobles opp/monteres på flere ulike måter avhengig av hva slags resultater man ønsker fra registreringene.

15 5 Figur 2.2 Foretrukket oppsett for registrering i tovegstrafikkert veg Ved et oppsett som vist i Figur 2.2 kan man registrere trafikkvolum, fart og eventuell kjøretøyklasse fordelt på kjøreretning. 2.3 TIRTL TIRTL benytter infrarødt lys som detekteringsmetode. Utstyret består av to enheter; én som sender ut og én som mottar infrarødt lys. I Figur 2.3 er det vist en enhet med tilhørende utstyr slik det er benyttet. TIRTL-enheten henges opp i et stativ ved hjelp av en festeskrue (1). Kulehode i opphengingen gjør at TIRTL kan justeres og roteres etter montering (2). Etter montering og justering låses posisjonen med en festeskrue (3). For å sikte inn de to enhetene rett mot hverandre benyttes et optisk sikte (4). Figur 2.3 TIRTL med tilbehør (Aaberge og Fåland, 2007)

16 6 Prinsippet for registrering av kjøretøyer er vist i Figur 2.4 og Figur 2.5. Den ene enheten sender ut infrarødt lys via to linser. Mottakeren har også to linser som mottar lysstrålene fra senderenheten. Lyset sendes ut like over vegbanen (5-10 cm) slik at det brytes av hjulene til passerende kjøretøyer. Bruddene i de infrarøde lysstrålene blir registrert og gir blant annet grunnlag for beregne akselkonfigurasjonen på kjøretøyet som har passert, samt hvilken fart kjøretøyet har. TIRTL registrerer begge kjøreretninger samtidig og kan benyttes for registrering på flerfeltsveger. Figur 2.4 Infrarøde stråler fra sender til mottaker Ved hver hjulpassering registreres ett brudd og én gjenoppretting av strålen. Dette medfører to registreringer pr hjul pr stråle, i alt 8 registreringer pr hjul. Fartsmålinger gjøres ved å registrere tidsintervallet mellom hjulpassering av de to parallelle strålene A og B. Dette kan også brukes til å registrere kjøreretning. For å klassifisere kjøretøyene brukes både akselavstand, antall aksler, akselgrupper og størrelsen på hjulene. TIRTL kan også bestemme kjøretøyets sidevegs plassering i vegbanen. Dette gjøres med utgangspunkt i de lysstrålene som går på skrå som treffer venstre og høyre hjulpar i forskjellig tidspunkt. Som nevnt ovenfor har vi benyttet montering av registreringsenhetene på stativ, men det finnes også muligheter for fastmontering i stålkasser. Montering i stålkasser krever mer installasjonsarbeid, men man kan da til gjengjeld foreta målinger over en lengre periode uten å holde oppsyn med utstyret. Figur 2.5 Detektering av kjøretøy Produsenten har ikke benyttet TIRTL til sykkelregistreringer, men SINTEF har tidligere gjort noen tester som viser at enheten kan registrere sykler. I prinsippet er det ikke stor forskjell på å registrere sykler sammenlignet med biler, men på grunn av at sykler ikke har venstre og høyre hjulpar kan ikke syklenes sidevegs plassering i vegbanen registreres.

17 7 2.4 Datarec7 / Datarec410 Datarec7 benytter induktive sløyfer som detektor. Datarec410 kan i prinsippet både benytte induktive sløyfer og piezoelektriske kabler som detektor. For sykkelregistreringer forutsettes det bruk av induktive sløyfer som detektor ved begge typer registreringsenheter. Figur 2.6 Datarec7 Figur 2.7 viser prinsipp for etablering av sykkelsløyfe ved bruk av Datarec7 / Datarec410. Sløyfen legges i en bredde som sikrer detektering av alle sykler uavhengig av hvor de passerer i kjørebanen. For G/S-veg vil det si så nær asfaltkanten som mulig. Ved sykkelfelt bør sløyfen legges i kanten av kjørefeltoppmerkingen nærmest feltet for motoriserte kjøretøyer. Sløyfene legges ca. 2 cm under asfaltoverflaten. Slitasje gjør det derfor lite gunstig med sykkelsløyfer i veger med blandet trafikk og høy ÅDT.

18 8 Figur 2.7 Prinsippskisse for detektering av sykkel ved bruk av induktiv sløyfe Ved bruk av Datarec7 har en mulighet for å registrere både biler og sykler på samtidig ved å benytte både sykkelsløyfe og ordinær induktiv sløyfe for bilene. Datarec410 kan imidlertid ikke registrere sykler og biler samtidig. Ved sykkelregistrering vil en bare kunne telle antall sykler. Fartsmåling er ikke mulig. Det er heller ikke mulig å bestemme kjøreretning. 2.5 Loop Recorder Loop Recorder fra Counters & Accessoires benytter induktive sløyfer som detekteringsmetode. Figur 2.8 Loop Recorder fra Counters & Accessoires Ltd Prinsipp for utforming av induktiv sløyfe for Loop Recorder er vist i Figur 2.9. Sløyfen formes som et trapes med vinkler på 45, 90, 90 og 135. Denne utformingen muliggjør registrering av retningsbestemt trafikk.

19 9 Figur 2.9 Prinsipp for utforming av induktiv sløyfe for Loop Recorder I Tabell 2.1 er det vist anbefalte dimensjoner av de induktive sløyfene ved sykkelregistrering i ulike trafikale miljø. Bredden på sløyfene bør ligge mellom 1,25 og 2,50 meter. Best detektering får en når syklene kjører midt over sløyfene. Passering av sløyfene langs sidene kan i enkelte tilfeller føre til feilregistreringer. Ved kombinerte tellinger (både sykler og biler) kan sykler bli registrert som biler dersom de kjører langs sidene av sløyfene. Tabell 2.1 Anbefalt utforming av sløyfer i ulike trafikale situasjoner W (meter) L (meter) S (meter) Runder Vanlige bruksområder Smalt sykkelfelt Typisk sykkelfelt, smal sykkelveg Smal sykkelveg eller fortau Typisk sykkelveg, fortau eller veg Typisk sykkelveg, fortau eller veg Bred sykkelveg, veg eller bussfelt Inne i registreringsenheten er det noen brytere som må settes i bestemte posisjoner avhengig av hva slags registrering man skal foreta. For å endre posisjonene må man skru av dekslet på enheten. Ved registrering på ordinær veg, hvor man ønsker å skille mellom sykler og andre kjøretøy, må bryterne stå i følgende posisjoner (se Figur 2.11): Brun - opp Rød opp Oransje ned Gul ned Ved slik innstilling foretas det ikke retningsbestemt registrering over hver enkelt detektor, men alle kjøretøy som passerer detektoren blir registrert. Dette betyr at kjøretøy som passerer detektoren mot kjøreretningen også blir registrert. Prinsippet for plassering av sløyfe i ett kjørefelt er vist i Figur 2.10.

20 10 Figur 2.10 Induktiv sløyfe ved detektering av blandet trafikk (NB! Venstrekjøring) Figur 2.11 Bryterpanel i Loop Recorder for bestemte detektoroppsett Dersom en kun skal gjøre registrering av sykler, for eksempel på en sykkelveg må bryterne stå i følgende posisjoner: Brun - opp Rød opp Oransje opp Gul ned I Figur 2.12 er det vist plassering av sløyfe på sykkelveg. Sløyfen bør dekke mest mulig av sykkelvegens bredde. Ved et slikt oppsett vil en sløyfe registrere retningsbestemt sykkeltrafikk. Biler vil ikke bli registrert med dette oppsettet.

21 11 Figur 2.12 Induktiv sløyfe på sykkelveg 2.6 IMAS - PubliCount PubliCount radar-sensorer er i utgangspunktet ikke direkte beregnet på sykkelregistrering. Hovedbruksområdet er tellinger av mennesker som passerer en inngang / utgang, for eksempel ved kjøpesentre. PubliCount er et stasjonært radarsystem som registrerer all bevegelse innenfor et mindre passeringsområde. Flere sensorer kan kobles sammen for å dekke store områder, som fortau, gater, underganger og lignende. Sensorene kan monteres i taket, gulvet eller veggene. Sensorene registrerer trafikken samtidig i begge retninger. Hver retning telles separat og inndeles i ønskede intervaller; 5, 10, 15, 30 og 60 minutter med datoangivelse og klokkeslett. Figur 2.13: Prinsipp for IMAS PubliCount installasjon (PubliCount, 2007) Som av en del av et prøveprosjekt er det installert PubliCount i undergangen ved KBS-senteret i Innherredsveien i Trondheim. Denne skal i henhold til spesifikasjoner fra leverandøren registrere både fotgjengere og sykler, og i tillegg skille mellom disse trafikantgruppene. Kvalitet på disse dataene skulle sjekkes ved å kontrollere mot virkelig antall passerende. Det var imidlertid feil med registreringsenheten hele høsten 2007, og manuell kontroll ble derfor ikke gjennomført. I dette prøveprosjektet skjer nedlasting av data sentralt av leverandøren, og de må kontaktes for å få ut informasjon. Det foreligger til nå ingen dokumentasjon på at utstyret kan registrere gående og syklene og om det kan skille mellom disse to trafikantgruppene.

22 12 3 Registreringsarbeid 3.1 Forutsetninger Som nevnt innledningsvis er dette prosjektet gjennomført som en kombinasjon av en prosjektoppgave ved NTNU og et ordinært SINTEF-prosjekt. Prosjektoppgaven ved NTNU er gjennomført at to 5.-års studenter, og er dokumentert i en egen rapport (Aaberge og Fåland, 2007). På grunn av sen etablering av registreringspunktene kom studentene sent i gang med sitt registreringsarbeid (kfr. avsnitt 1.3). De gjennomførte derfor relativt få kontrollregistreringer, men brukte mye tid på å sette seg inn praktisk bruk av de ulike utstyrsenhetene. De gjennomgikk tilgjengelige manualer og brukerbeskrivelser nokså detaljert, og har en omfattende beskrivelse av dette i sin oppgavebesvarelse. Det fleste kontroller av utstyret er derfor gjort i SINTEF-regi, men omfanget er selvsagt mindre enn det som var forutsatt ved oppstart av prosjektet. 3.2 Gjennomførte registreringer Som nevnt ovenfor brukte NTNU-studentene mye tid på å sette seg inn i den praktiske bruken av utstyret. Dette medførte en del testregistreringer som ikke førte til konkrete resultater med hensyn til telling av sykler. Dette er omtalt i deres prosjektoppgave og er ikke tatt med her. Det ble også foretatt en del testregistreringer av SINTEF som ikke er omtalt her. Dette gjelder i første rekke tester av Loop Recorder i Klæbuveien. En oversikt over øvrige gjennomførte registreringer er vist i Tabell 3.1. Tabellen viser at det både er gjennomført korttidsregistreringer av ulikt utstyr med manuell kontroll, samt lengre registreringer uten manuell kontroll. Ved lengre registreringer får en dokumentert stabiliteten til utstyret, samt en mulighet for sjekk av ulikt utstyr opp mot hverandre. Det er også foretatt noen registreringer av sykkeltrafikken utover den perioden som er dokumentert i denne rapporten. Dette gjelder punktet på Heimdalsruta ved TEAB og i Osloveien ved Selsbakk.

23 13 Tabell 3.1 Gjennomførte sykkelregistreringer Sted Tidspunkt Varighet Utstyr Utført av 30.oktober 1 time MetroCount Aaberge og Fåland Manuell kontroll 9.november 1 time TIRTL Aaberge og Fåland Manuell kontroll 9.november- 11 døgn Datarec 7, SINTEF 20.november sløyfe 1 og 2 15.november 1 time Datarec7 Aaberge og Fåland Loop Recorder Manuell kontroll Heimdalsruta 20.november- 1 dag Datarec410, SINTEF ved TEAB 21.november sløyfe 1 og 2 21.november 1 time Datarec410 SINTEF Manuell kontroll 21.november- 1 døgn Datarec7 SINTEF 22.november Datarec410 Loop Recorder 22.november 1 time Datarec7 Datarec410 Loop Recorder Manuell kontroll SINTEF 21.november- 36 døgn Datarec410 SINTEF 26.desember 23.november- 30 døgn Datarec7 SINTEF Osloveien ved Selsbakk 23.desember 29.november 1 time Datarec410 Datarec7 Datarec410 SINTEF Klæbuveien ved Snorres gate Manuell kontroll 28. november 40 minutter Loop Recorder Manuell kontroll 30. november 30 minutter Loop Recorder Manuell kontroll SINTEF SINTEF

24 14 4 Resultater 4.1 Innledning I dette kapitlet er det gjengitt resultater både fra manuelle kontrolltellinger og dokumentasjon fra de automatiske registreringene. Hvert enkelt registreringssted er dokumentert i egne underkapitler. 4.2 Heimdalsruta ved TEAB MetroCount, 30. oktober Det ble gjennomført manuell kontroll av MetroCount kl 11:00-11:30. Det ble lagt ut to parallelle slanger og antall sykler på hver slange ble registrert. Tabell 4.1 Nøyaktighet på registreringer av MetroCount, 30. oktober 2007 (Aaberge og Fåland, 2007) Manuelle Slange A Slange B registreringer Antall sykler 11:00-11: Nøyaktighet 100% 82% 91% I gjennomsnitt gir MetroCount en nøyaktighet på 86%. Datagrunnlaget er imidlertid for tynt til å trekke konklusjoner. Andre konstruerte tester (Aaberge og Fåland, 2007) viser dårligere nøyaktighet, spesielt ved kjøring med lav fart. TIRTL, 9. november En konstruert test ble foretatt for å sjekke ut hvordan TIRTL tolket disse (Aaberge og Fåland, 2007). Ved parallell sykling ser det ut at TIRTL ikke greier å skille disse. Kun én sykkel ble registrert ved flere tilfeller. Ved møtende sykling ser det også ut til at kun én av to sykler blir registrert. Lav fart kan også være problematisk; laveste registrerte fart var 9 km/t. En manuell kontrolltelling over én time i normal trafikk viste en nøyaktighet på 84% (Aaberge og Fåland, 2007). Av 31 passerende sykler registrerte TIRTL 26, dvs. en underrapportering på 5 sykler. Det konkluderes med at datagrunnlaget er for lite til å si noe sikkert om nøyaktigheten på utstyret. Mulige forbedringer kan ligge i å stille inn utstyret mer nøyaktig og angi flere kriterier for klassifisering av sykkel i registreringsenheten. Datarec7, november I perioden 9. november kl 10:00 til 20. november kl 15:00 registrerte Datarec7 over begge detektorene. Detektor 1 og 2 registrerte henholdsvis og sykler. Dette er en forskjell på kun 17 sykler eller 0,4%. I Figur 4.1 er det vist antall sykler pr døgn ved G/S-veg ved TEAB i perioden 10. november til 19. november. Over hele uken november ble det registrert gjennomsnittlig 425 sykler pr døgn. Gjennomsnittlig hverdagsdøgntrafikk er 514 og helgedøgnstrafikk 202 sykler.

25 15 G/S-veg ved TEAB Antall syklister pr døgn, begge retninger 10. november november Syklister / døgn Dato Figur 4.1 G/S-veg ved TEAB. Antall sykler pr døgn, november Datarec7 Det ble foretatt manuell kontroll av Datarec7 15. november kl 15:00-16:00 (Aaberge og Fåland, 2007). 88 sykler passerte, mens Datarec7 viste 83 og 81 på henholdsvis detektor 1 og 2. Dette gir totalt sett en nøyaktighet på ca 93%. Loop Recorder, 15. november Samtidig med kontrollen av Datarec7 ble det også foretatt en kontroll av Loop Recorder. Loop Recorder var innstilt på 1 minutts oppløsning, men resultatene ble sammenfattet i 15 minutts intervaller (Aaberge og Fåland, 2007). Resultater er vist i Tabell 4.2 og Tabell 4.3. Tabell 4.2 Manuelle tellinger 15. november kl 15:00-16:00 (Aaberge og Fåland, 2007) Klokkeslett Retning fra Sum Sluppen Midtbyen 15:00-15: :15-15: :30-15: :45-16: Sum Tabell 4.3 Data fra Loop Recorder ved TEAB 15. november 2007 kl 15:00-16:00 Klokkeslett Retning fra Sum Sluppen Midtbyen 15:00-15: :15-15: :30-15: :45-16: Sum

26 16 Totalt registrerte Loop Recorder 75 sykler, mens det virkelige antallet var 88. Dette gir en nøyaktighet på 85%. Denne underrapporteringen kan skyldes: Loop Recorder registrerer kun sykler mellom 4,83 og 48,28 km/t (omregnet fra mph) Loop Recorder kan tro at rullestol og lignende er en sykkel Loop Recorder klarer ikke alltid å skille mellom sykler som passerer samtidig Syklister som sykler oppå (eller nært) de to sidene kan risikere å ikke bli registrert Datarec410, november Over døgnet 20. november kl 15:00 til 21. november kl 15:00 registrerte Datarec410 over begge detektorene. Detektor 1 registrerte 627 sykler og detektor sykler. Det var et avvik mellom detektorene på 11 sykler som utgjør 1,8%. Det var intet systematisk avvik mellom detektorene; detektor med høyeste antall kjøretøy varierte. Ser en på absoluttverdiene av avvikene time for time var det en forskjell på 33 sykler over døgnet. Sannsynligvis skyldes avviket mellom detektorene at ikke alle syklister kjørte på samme måte over begge detektorene, hvor både fart og sidevegs plassering kunne variere. Resultatene ovenfor tyder på at det sannsynligvis ikke er så stor feilmargin på sykkeltellingene. Manuell kontroll av Datarec410, 21. november Det ble gjennomført manuell kontrolltelling ved TEAB kl 14:00-15:00. Datarec410 ble tilkoplet begge Datarec-sløyfene for nærmere å sjekke ut om de kunne gi forskjellig resultater. Resultater er vist i Tabell 4.4. Tabell 4.4 Kontrolltelling ved TEAB 21. november kl 14:00-15:00 Registreringsmetode Registrert antall Sykler Biler Gående med sykkel Manuell Datarec410, sløyfe Daterec410, sløyfe Over sløyfe 1 er det registrert i alt 29 sykler, mens den manuelle kontrollen viser 25 sykler, 3 biler og en gående med sykkel. Totalt antall kjøretøy er med andre ord riktig. Over sløyfe 2 er det detektert 28 kjøretøy, og det er dermed god overensstemmelse mellom de 2 sløyfene. Det kan se ut som Datarec410 registrerer både sykler og biler som sykler. Dette er vi imidlertid ikke sikre på da hver enkelt sykkel-/bilpassering ikke ble kontrollert mot displayet på Datarec410. Statens vegvesen har erfaringer for at én sykkel i enkelte tilfeller kan bli registrert som to, og dette kan også være forklaringen på ulikt antall ved manuell og maskinell registrering. Loop Recorder, Datarec7 og Datarec410, november Fra 21. november kl 16:00 til 22. november kl 15:00 stod Loop Recorder, Datarec7 og Datarec410 samtidig ute og registrerte sykkeltrafikken. Resultatene time for time er vist i Tabell 4.5

27 17 Tabell 4.5 Samtidig registrering med Datarev410 og Loop Recorder november. Tidspunkt Loop Recorder Datarec7 Datarec410 Retning 1- Retning 2- Sum Sum Sum Fra sentrum Fra Sluppen Sum Det er noe avvik mellom de ulike enhetene, men forskjellene er ikke store. Totalt sett over hele perioden ligger det registrerte antallet henholdsvis 3,3 og 2,2% høyere for Datarec7 og Loop Recorder enn for Datarec410. Time for time er det ingen systematikk i at én registreringsenhet teller flere sykler enn de andre. Dette tyder på at en enhet sannsynlig mister noen registreringer i noen timer mens de andre da kan få med seg de fleste. I andre timer er det motsatt. Dette indikerer at det er enn viss undertelling hele perioden sett under ett.

28 18 Manuell kontrolltelling av Loop Recorder, Datarec7 og Datarec410, 22. november 22. november kl 14:00 til 15:00 ble det gjort en kontrolltelling ved TEAB. Det ble registrert 14 sykler fra sentrum og 6 fra Sluppen, samt 2 biler og en rullestol. Både Loop Recorder og Datarec410 registrerte 19 sykler, som er én mindre enn det virkelige antallet. Datarec7 registrerte 20 sykler, men vi har ikke oversikt over om den registrerte alle de 20 syklene eller om en av registreringene eventuelt var en bil. Den ene sykkelen som mangler ved Loop Recorderregistreringen er den som kjørte helt på kanten av G/S-vegen. Dette gjelder trolig også for Datarec410. Ved den manuelle kontrollen ble det som nevnt også registrert 2 biler og en rullestol, men disse ble sannsynlig ikke registrert av verken Loop Recorder eller Datarec410. Ved denne registreringen ble ikke biler registrert med Datarec410, i motsetning til registreringen 21. november hvor det kan se ut som biler ble registrert. Langtidsregistrering med Datarec410 I Figur 4.2 er det vist antall sykler pr døgn ved G/S-veg ved TEAB i perioden 21. november til 26. desember. Ser er en på de 4-ukersperioden 21. november til 18. desember er gjennomsnittlig sykkeltrafikk 331 sykler/døgn. Hverdagsdøgntrafikken er 420 sykler pr døgn og helgedøgnstrafikken 110 sykler/døgn. Disse registreringene er foretatt med Datarec410. G/S-veg ved TEAB Antall syklister pr døgn, begge retninger 21. november desember Syklister/døgn Dato Figur 4.2 G/S-veg ved TEAB. Antall sykler pr døgn, 21. november 26. desember 2007, Datarec410.

Rapport. Fartsmodell for næringslivets transporter. Datagrunnlag og dokumentasjon av modell.

Rapport. Fartsmodell for næringslivets transporter. Datagrunnlag og dokumentasjon av modell. - Åpen Rapport Fartsmodell for næringslivets transporter. Datagrunnlag og dokumentasjon av modell. Forfattere Trude Tørset, Arvid Aakre, Vilhelm Børnes og Ola Rennemo SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Etablering av turproduksjonstall for barnehager

Etablering av turproduksjonstall for barnehager Etablering av turproduksjonstall for barnehager Maria Lindøen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eirin Olaussen Ryeng, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Modellering av nettverk i SIDRA INTERSECTION og AIMSUN

Modellering av nettverk i SIDRA INTERSECTION og AIMSUN Modellering av nettverk i SIDRA INTERSECTION og AIMSUN Kristoffer Åsen Røys Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2015 Hovedveileder: Arvid Aakre, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak

Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak TØI rapport 1392/2015 Michael W. J. Sørensen Torkel Bjørnskau Aslak Fyhri Tineke de Jong Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak TØI rapport 1392/2015 Før- og etterundersøkelser av sykkeltiltak Michael

Detaljer

Opplæring til førerkort klasse B trinn 2

Opplæring til førerkort klasse B trinn 2 STF50 A06026 Åpen RAPPORT Opplæring til førerkort klasse B trinn 2 En sammenligning av opplæring i kjøresimulator, trafikkskole og privat øvelseskjøring Dagfinn Moe SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet

Detaljer

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid?

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Marthe Stranden Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Ann Karin Midtgaard,

Detaljer

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Håvar Birkeland Stormoen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Helge Mork, BAT Medveileder: Nils Sigurd

Detaljer

Kandidatoppgave. Kjell-Inge Kristiansen Frank Brovold. Kandidatoppgave. 2-årig grunnutdanning For trafikklærere

Kandidatoppgave. Kjell-Inge Kristiansen Frank Brovold. Kandidatoppgave. 2-årig grunnutdanning For trafikklærere Kandidatoppgave Trafikksikkerhetstiltak for leasede kjøretøy i Forsvaret Traffic safety efforts for leased vehicles in the Armed Forces Torbjørn Kjosvold FRM Kjell-Inge Kristiansen Frank Brovold Kandidatoppgave

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng Åpen Rapport Røykvarslere for bruk i bolig Kartlegging av forskningsfront Forfatter Christian Sesseng SINTEF NBL as Brannutvikling og slokking 01 1 1 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1 01 11 30 Første versjon.

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer

Abstract. Masteroppgave våren 2005

Abstract. Masteroppgave våren 2005 i Abstract In 2000, WAP (Wireless Application Protocol) was launched by different mobile operators in several countries. The introduction of the WAP-service was rapidly determined a flop for a number of

Detaljer

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter Reports 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen og Helge Næsheim Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport

TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport TFE4850 Eksperter i Team - Studentsatellitt Infrarødt kamera Prosjektrapport Eirik Marthinsen Geir-Arne Fuglstad Jørn Skogsrud Magnus Botnan Sindre Hansen 5. mai 2010 TODO: Bør skrive noe her Sammendrag

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

FFI/RAPPORT-2003/00480

FFI/RAPPORT-2003/00480 FFI RAPPORT ERFARINGER MED AVAL - Simuleringsprogram for sårbarhet og våpenvirkning HALSØR Marius FFI/RAPPORT-2003/00480 FFIBM/798/139 Godkjent Kjeller 29. september 2003 Stein Grinaker Forskningssjef

Detaljer

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi, Vista Utredning og WSP Analys & Strategi på oppdrag

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Evaluering av tilskudd til tilpasning

Evaluering av tilskudd til tilpasning Evaluering av tilskudd til tilpasning Rapport 2014-14 Proba-rapport nr 2014-14, Prosjekt nr. 14014 ISSN: 1891-8093 LEB/EW/SK, AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Evaluering av tilskudd til tilpasning Utarbeidet

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G

Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Fartsdempende tiltak V E I L E D N I N G Håndbok 072 Statens vegvesen Fartsdempende tiltak Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

HUS FOR ALLE? -evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn

HUS FOR ALLE? -evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn HUS FOR ALLE? -evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn av Trond Bliksvær, Ole-Martin Elvehøi, Tone Magnussen og Merethe Sollund NF-rapport nr. 1-2007 ISBN-nr.:

Detaljer