Fylkesprogram AKERSHUS VENSTRE. Programmet vårt kan du også lese eller skrive ut fra nettsiden vår.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesprogram 1999-2003 AKERSHUS VENSTRE. Programmet vårt kan du også lese eller skrive ut fra nettsiden vår."

Transkript

1 AKERSHUS VENSTRE Fylkesprogram Programmet vårt kan du også lese eller skrive ut fra nettsiden vår. nettside: telefon: faks: adresse: e-post: rti etl a kersh us Schweigaardsgt. 4. 0'185 Oslo

2 Akershus trenger Venstre Hovedstadsregionen er landets største pressområde. En stor økning i befolkningstaltet øker presset på helse- og utdannelse-, samt på samferdselssektoren. Dette gjør at vi som politikere er nødt til å prioritere hvilke områder vi vil satse på. For Venstre er en styrking av helsevesentet og skolen prioriterte oppgaver, men vi skal ikke glemme utfordringene Akershus står ovenfor innen samferdselssektoren og for å ta vare på miljøet vårt. Helsetilbudet må styrkes Helsetilbudet i Akershus skal være tilgjengelig og oversiktlig. Det skal bygge på pasientenes behov og på målrettet ressursforvaltning. Sykehusene: må sette pasientens behov først. Venstre vil at pasientene skal få større frihet i valg av sykehus og behandling, og at fagfolkene skal få større ansvar på egen arbeidsplass. Sykehusene er bare ett ledd i behandlingskjeden som strekker seg fra helsestasjon, lege. sykehjem tilsykehl,ls. Venstre mener at for å sikre en god behandling og omsorg for pasienten må oppfølgingen av pasienter som kommer fra sykehusene og hjem til helse- og omsorgssektoren i kommunen bli bedre. Vi trenger også flere sykehussenger i Akershus. Venstre vil derfor prioritere arbeidet for å bygge Follo sykehus samt å utbedre SiA. En fleksibel skole Venstre ønsker en skole hvor læreren har som viktigste oppgave å formidle fag og interesse til. elevene, bidra til utvikling av kritisk vurderingsevne, samt være en god veileder for elevene. Læreren skal ikke bare være: en offenttig byråkrat. Venstre ønsker en fleksibel skole, ikke en skole der staten detaljstyrer. Satse på samferdsel og trafikksikring Venstre vil prioritere et kollektivtilbud som er miljøvennlig, komfortabelt og praktisk å bruke. I større grad enn idag må matebussing til kollektivterminaler utnyttes, samt bruke sjøv.eiens fordeler til å dekke transportbehovet i kommunene rundt Oslofjorden. Venstre vil prioritere trafikksikringsarbeidet høyt. Ulykkestallet langs veiene er alt for høyt, og det må gjennomføres tiltak som reduserer dette tallet kraftig. De myke trafikantene må beskyttes spesielt. Dette gjøres best ved å satse på en utbygging av gang- og sykkelveier. Miljøvennlig utvikling Et miljøperspektiv skal legges til grunn for utvikling i Akershus. Dette innebærer en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Grunnleggende velferdsbehov og rettigheter må sikres, ved en fornuftig forvaltning av verdiskaping og naturressurser. For å møte miljøutfordringene er det viktig at hver og en av oss gjør de valg som er nødvendige for å ta vare på miljøet. Venstre vil stimulere til dette gjennom tiltak som premierer miljøvennlig adferd på bekostning av den aktivitet som kan skade miljøet. Venstre vil gå inn for en avgiftsvridning som medfører høyere avgifter på miljøskadelig adferd og lavere avgifter for dem som velger å prioritere hensynet til miljøet. Jan MVevatne 1. Kandidat fra Akershus Venstre

3 Akershus - frømtidøsfylke! STYRING AV FYLKESKOMMUNEN PASIENTEN I SENTRUM! "5 - VI STILLER KRAV! " Helsetjenester for alle '5 Store utfordringer 4 Kvalitet og konkurranse for pasienten '5 Urettferdig behandling 4 Fylke~kommunen under press 4 MER MANGFOLD I KULTUREN! "7 Venstres mål for perioden 5 Kulturliv '7 Bærekraftig utvikling 5 Mindre byråkrati i kulturlivet '7 Sterkere fylkeskommune - med folkevalgt Kultur i jobb og skole '7 styring 5 Ku Itu rm i nnearhe idet 18 Økonomi - rettferdig overføringssystem Idrett og friluftsliv 18 gir økte ressurser 6 Større handlefrihet 6 PÅ SKINNER INN I FRAMTIDEN! 19 Formannskapsmodellen skal beholdes 7 Miljøvennlig samferdsel '9 Du er sjefen! 7 Brukervennlig kollektivtrafikk '9 Møte med det offentlige 7 Trafikksikring 20 Nei til storfylke - ja til frivillig samarbeid 8 Mindre vei og biltrafikk 20 Konkurranse sikrer kvaliteten på tjenestene 8 NÆRING OG KOMPETANSE 21 Verdiskapning for velferd og fellesskap 21. DET GRØNNE FYLKET SKAL BESTÅ! 9 Slipp grunderne til! 21 Tenke globalt - handle lokalt 9 Kvinnekompetanse 21 Grønne arealer og kulturlandskap 9 Kunnskapsfylket 22 Fjorden, elver og vassdrag 10 Grønn fylkeskommune 10 VENSTRES LISTE I AKERSH US 23 Energi 11 UTDANNING - BRO INN I FRAMTIDEN 12 Et likeverdig utdanningstilbud 12 Mer fleksibilitet 12 Eleven i sentrum '3 IT i skolen '3 Sats på skolen '4

4 STYRING AV FYLKESKOMMUNEN - VI STILLER KRAV! Store utfordringer Hovedstadsregionen, som Akershus er en del av, er landets største pressområde. Stor økning i befolkningstallet øker presset på fylkeskommunale institusjoner innenfor helse og utdannelse, samt på samferdselssektoren. Den sterke tilflytningen gjør også at arealtilgangen. til nye boliger og næringsvirksomhet er en økende utfordring. Gjennom utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen, planene for utvikling av Fornebu-området og utbyggingen av samferdselssystemene opplever både Akershus og hele regionen store endringer. Urettferdig behandlet Fylkeskommunens økonomi er ute av stand til å møte de mange utfordringene Akershus står overfor. Akershus har gode skatteinntekter, som staten trekker inn for å bruke på utjevning meuom fylkeskommuner og kommuner. Samtidi.g er Akershus det fylket som får minst statlige overføringer til fellesoppgaver pr. innbygger. Dette skaper i lengden en uholdbar situasjon. Istedenfor at overføringssystemet sementerer dagens situasjon i fylkeskommunene, bør Stortinget ved bevilgninger ta utgangspunkt i hvilke problemer den enkelte fylkeskommune faktisk har. Små re~surser Den offentlige økonomien i Akershus kan om få år komme i en meget alvorlig situasjon. Det betyr at fylkeskommunen i langt større grad må tilstrebe effektivitet, vilje til omstilling og streng prioritering mellom oppgavene for å kunne gi et tilfredsstillende tjenestetilbud innenfor de gitte rammer. Dette vil likevel ikke være tilstrekkelig til å løse de utfordringene fylkeskommunen står overfor. Både fylkeskommunen og kommunene i Akershus må få en vesentlig økning av sine inntekter. Uten en slik økning vil det ikke lenger være mulig å dekke tjeneste- og infrastrukturbehovet for den sterkt voksende befolkningen j samsvar med 'politiske mål. Fylkeskommunen under press Fylkeskommunen som styringsnivå er under økende press. Stadig flere spør om dette styringsnivået er istand til å løse de oppgaver det er tillagt. Uklare ansvarsforhold og oppgavefordeling D1ellom de tre forvaltnings- og styringsnivåene hemmer utviklingen av et godt velferdstilbud til innbyggerne, på alle nivåer. Stortinget på fører fylkeskommunene stadig nye oppgaver, uten at finansieringen sikres. Samtidig detaljstyres fylkeskommunens bruk av de statlige overføringer, av staten selv. For fylkespolitikerne oppleves det lokale selvstyret som lite reelt. Kommuneloven gir fylkeskommuner og kommuner stor frihet i organiseringen av tjenestetilbudet. Nye organiseringsformer for helse- og utdanningsinstitusjoner kan i framtiden medføre at fylkeskommunen får et mindre direkte ansvar for tjenesteproduksjon.

5 VENSTRES MAL FOR PERIODEN: Bærekraftig utvikling "Agenda 21" het erklæringen om en dagsorden for det 21. århundre som ble vedtatt under Rio-konferansen i Dette fokuserer på de globale miljø- og utviklingsproblemene, og fellesansvaret for å gjøre noe med disse. Agenda 21 gir en feltes internasjonal referanseramme for spørsmål som angår bl.a miljø og ressursutnyttelse, og behov for dialog mellom offentlig forvaltning, næringsliv, organisasjoner og innbyggere. For å møte miljøutfordringene er det viktig at hver og en av oss gjør de valg sol!! er nødvendige for å ta vare på miljøet. Venstre vil stimulere til dette gjennom tiltak som premierer miljøvennlig adferd på bekostning av den aktivitet som kan skade miljøet: Venstre vil ga inn for en avgiftsvridning som medfører høyere avgifter på miljøskadelig adferd og lavere avgifter for dem som velger å prioritere hensynet til miljøet. Et bærekraftig perspektiv skal legges til grunn for regional utvikling i Akershus. Dette innebærer en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Grunnleggende velferdsbehov og rettigheter må sikres, ved en fornuftig forvaltning av verdiskaping og naturressurser. Sterkere fylkeskommune - med folkevalgt styring Venstre går inn for at fylkeskommunen skal bestå som regionalt politisk styringsnivå. Det er viktig med folkevalgt styring også på dette nivået, noe fylkeskommunen ivaretar. For å unngå press både mot kommunesammenslåinger og statlig overstyring, er det viktig å fremme regionalt samarbeid der dette er naturlig. Prinsippet om lokalt selvstyre innebærer at det må aksepteres ulikhet fordi et reelt lokalt selvstyre vil kunne skape et mangfold av løsninger på innbyggernes behov. Ved mulighet for å velge ulike løsninger kan det bli større engasjement i lokalpolitikken. For å sikre at det lokale selvstyret blir reelt, må fylkeskommunens politiske organer ha større frihet til å disponere fylkeskommunens.inntekter. Lokale velferdstilbud, og organiseringen av disse, skal avgjøres gjennom lokale vedtak, og ikke gjennom statlig diktat og styring. Fylkeskommunen må også ha en friere beskatningsrett enn i dag. Kommuneloven gir større frihet til å velge ulike måter å organisere fylkeskommunenes velferdstilbud på. Venstre vil i hovedsak beholde den måten fylkeskommunens tjenesteytelser og velferdstiltak er organisert på. Dette forhindrer ikke at det kan gjøres forsøk med alternative modeller, men alltid slik at fylkeskommunen har full kontroll når det gjelder tjenestenivå og kvalitet. Venstre anser at en av fylkeskommunens viktigste roller i framtiden blir å samordne arealpolitikken på regionalt nivå, gjennom samarbeid med kommunene. Å finne løsninger på.. utfordringer som krever arealer til bolig-, nærings- og samferdselsformål, og samtidig ivareta

6 det grønne preget Akershus har, krever en større vilje tll og grad av samarbeide mellom fylkeskommunen og kommunene, og kommunene imello~ - enn tilfellet er i dag. Venstre anser at et utstrakt/ omfattende samarbeide om arealpolitikken kan bremse en ukontrollert nedbygging av grønne arealer, og skape en kontrollert balanse mellom friarealer og arealer som brukes til boliger, næring og samferdsel. Gjennom et godt samarbeide mellom politiske myndigheter på ulike ni,våer kan presset på Akershus motvirkes, og styres til beste for innbyggerne. at fylkeskommunen skal bestå og styrkes som regionolt styringsnivå akseptere at det kommunale selvstyret skaper et mangfold av løsninger at fylkeskommunen skal ha en friere b"eskatningsrett enn idag at fylkeskommunen skal sette kvalitetsstandarder på grunnleggende velferdsgoder som helse og utdanning at fylkeskommunens rolle som regional planlegningssamordner skal styrkes og utvides Økonomi - rettferdig overføringssystem gir økte ressurser Stortingsflertallets politikk for statlige overføringer til fylkeskommunene er meget ugunstig for Akershus. Fylket fratas sine store skatteinntekter, og får minst statlige overføringer pr. innbygger. Samtidig er det i denne regionen at de største utfordringene ligger i de nærmeste tiårene. Venstre ønsker ikke at statens samlede overføringer til fylkeskommunene skal øke, men vil j stedet arbeide for et mer rettferdig system. Det mest ideelle vil være et system basert på objektive kriterier, der fylkeskommuner og kommuner får et likt kronetilskudd pr. innbygger, med høyere tilskudd for personer under 18 og over 67 år. Statens distriktspolitikk bør synliggjøres på annen måte enn gjennom rammeoverføringene. arbeide for et mer rettferdig overføringssystem basert på objektive kriterier Større handlefrihet Ven stre vil føre en politikk som sikrer fylkeskommunen økonomisk handlefrihet både på kort og lang sikt. Dette krever en stram budsjettstyring, nedbetaling av lån og høy egenfinansiering ved investeringer. Nødvendige ressurser kan frigjøres ved økt bruk av målog resultatstyring samt konkurran.seutsetting. Venstre vil gi fylkeskommunale virksomheter større råderett over egne ressurser. Venstre innser at det skal mye til for å endre det statlige overføringssystemet. De store utfordringene fylkeskommunen står overfor, og de knappe økonomiske ressursene, gjør det nødvendig med en meget streng prioritering mellom de oppgavene som skal løses. Venstre vil legge vekt på å sikre grunnleggende velferdsgoder som helse og utdannelse for fylkets innbyggere. Venstre vil også prioritere et brukerrettet og miljøvennlig samferdselsnett.

7 Formannskapsmodellen skal beholdes Venstre ønsker å beholde fylkeskommunens nåværende politiske styringssystem, formannskapsmodellen. Akershus fylkeskommune har gode erfaringer med denne modellen, og erfa ri ngen er at den gir minst like gode resultater til befolkningen i form av tjenestetilbud som andre modeller. Formannskapsmodellen kan gi stabilitet i styringen over tid, gjennom kompromisser og aweining av politiske standpunkter. Den sikrer også stor åpenhet i beslutningsprosessen. Du er sjefen! Et levende demokrat! er avhengig av at borgerne har innflytelse på samfunnsstyringen også mellom valgene. Venstre ønsker å minske avstanden mellom politikerne og velgerne, mellom de som styrer og de som blir styrt. Politiske beslutninger bør fattes på et lavest mulig nivå. Venstre har en grunnleggende tro på at dersom beslutninger som angår din velferd, trygghet og ditt bomiljø blir tatt i et forum der du har innflytelse, så vil det gi deg større lyst og mulighet til politisk deltakelse. Møte med det offentlige Det er Venstres mål at de som henvender seg til fylkeskommunen skal bli møtt av et smidig og effektivt byråkrati. Venstre vil utvide muligheten for innsyn i fylkeskommunale dokumenter. Alt for mange opplever et møte med det offentlige som et møte med veggen. Ofte kreves det iherd ig innsats, stor tålmodighet og omfattende forkunnskaper fo r å få vite hva som kan forventes av de tjeneste ne som fylkeskommunen levere r. Venstre vil at Akershus fylkeskommune skal bli en fylkeskommune som lytter til brukerne av offentlige tjenester og som endrer praksis på bakgrunn av tilbakemeldinger, Gjennom flere brukerundersøkelser og økt brukermedvirkning kan innbyggerne få mulighet til å påvirke og forandre tjenestene og gjøre dem bedre. Venstre vil foresl~ en servicereform som vil gi offentlig ansatte et verktøy for ~ bedre servicen. Alle fylkeskommunale tjenester skal utgi en serviceerklæring som forteller hva du kan forvente/kreve. Ingen fylkeskommunale tjenester skal produseres i privat regi 'uten at kommunen har stilt krav til kvalitet som minst tilsvarer serviceerklæringen. Venstre vif: utvide muligheten for innsyn i fylkeskommunale dokumenter og sørge for at prinsippet om mer offentlighet blir praktisert at kommunen skal etablere et servicekontor som skal ta imot henvendelser og ha ansvar for at alle får svar. uavhengig av grensene mellom forskjellige etater som leverer tjenestene øke støtten til og samarbeidet medlrivillige organisasjoner at fylkeskommunale etater skal lage lettfattelige serviceavtaler som slår fast hva brukerne skal kl,inne forvente aven tjeneste og lage oversikter over hvordan etaten faktisk ligger an i forhold til målene i serviceavtalen arbeide far flere brukerundersøkelser og økt brukermedvirkning i Akershus fylkeskommune, utvide fylkeskommunale åpningstider slik at det blir lettere å få de opplysninger og den assistanse man ønsker fra de fylkeskommunale etater at internett-tjenesten til Akershus fylkeskommune skal styrkes slik at mer informasjon

8 gjøres tilgjengelig for allmenheten arbeide {or at forvaltningen etablerer serviceerklæringer og kvalitetskontrakter som grunnlag for et målrettet forbedringsarbeide for offentlige tjenester Nei til storfylke - ja til frivillig samarbeide Venstre går imot en tvangssammenslåing av Oslo og Akersrus. En evt. sammenslåing bør avgjøres aven folkeavstemning i begge fylker. Hvis det lokale selvstyret skal være reelt bør ikke Stortinget ha myndighet til å gjennomføre kommune og/eller fylkessammenslåinger mot innbyggernes vilje. Dersom denne saken kommer på dagsorden i kommende valgperiode, forplikter Venstre seg til å foreslå at fylkestinget i Akershus legger saken ut til folkeavstemning. Særlig av hensyn til nærhet til beslutningstagere, deltagelse og åpenhet vil Venstre anbefale nei til sammenslåing av Oslo og Akershus. Venstre vil at Akershus skal ha et best mulig samarbeide med nabofylkene på områder som helsetjenester, utdannelse og samferdsel. Målet for samarbeidet må være at fylkesgrensene ikke skal hindre utviklingen av et best mulig tjenestetilbud på nevnte områder. si nei til tvangssammenslåing av Oslo og Akershus foresid folkeavstemning dersom sammenslåingerjendringer av fylkesgrenser blir aktuelt i perioden Konkurranse sikrer kvaliteten på tjenestene Venstre vil arbeide for at de fylkeskommunale tjenestetilbudene skal ha høyere kvalitet. Det er ofte et problem at fylkeskommunen på samme tid er både bestiller, leverandør og kontrollør av tjenestene. Uklarhet i forhold til roller og ansvarsfordeling svekker mulighetene for effektivi tet og kontroll. Konkurranseutsetting innebærer at fylkeskommunen åpner for konkurranse om drift av tjenesteproduksjon. Fylkeskommunen beholder likevel ansvaret for omfang, kvalitet og pris på tjenesten, ansvaret overfor brukerne, samt sine egne ansatte. Venstre vil gå inn for konkurranseutsetting på de områder der dette er hensiktsme ssig, f. eks. innen eiendomsforvaltning, kollektivtransport, og sykehusdrift. Målet er øket kvalitet på tjenestene, ikke å frita fylkeskommunen for ansvar. Venstre mener at bedre organisering og klarere. ansvarsforhold også vil komme de ansatte til gode. Det er viktig at brukerne gis gode rettigheter dersom det er feil eller mangler ved tjenester som leveres, uavhengig av om det er det offentlige eller en privat bedrift som leverer tjenesten. Brukerne må ha krav på prisavslag og utbec;lring om det er mangler ved tjenesten, og det må opprettes nøytrale klagenemder som behandler klager fra brukerne. Kommunen må ta sin kontrolloppgave alvorlig. Venste vil: foreta en kartlegging av alle fylkeskommunale etater og bedrifter med sikte på å {inne selskaps- og driftsformer som sikrer bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse sikre innbyggernes rettigheter dersom det er mangler ved tjenestene og opprette klageorganer

9 DET GRØNNE FYLKET SKAL BESTA! Akershus er det fylket i landet som har størst befolkningsvekst. Fylket er derfor utsatt for et stort utbyggingspress. Miljøutfordringene i Akershus er derfor særlig knyttet til forbruksmønster og valg av utbyggingsmønster og transportløsninger. Akershus byr på et stort utvalg av biologisk mangfold, og er ett av de biologisk rikeste områdene i Norge. Det er viktig for Venstre å sikre at de naturtyper, arter og bestander som hører hjemme i fylket opprettholdes. Tenke globalt - handle lokalt Politiske avgjørelser må fattes så nært som mulig den det angår. Det må bli en bredest mulig folkelig medvirkning i utviklingen av lokalsamfunnet. Akershus Venstre vil derfor legge vekt på Regional Agenda 21 i sitt fylkestingsarbeid. Det biologiske mangfoldet må ivaretas ved å styrke miljøhensynet i kommunenes arealplanlegning. Fylkeskommunen må bidra til at det skapes miljøvennlige alternativer for innbyggerne, slik at det blir mulig gjennom daglige valg å leve mer miljøvennlig. For å begrense problemene knyttet til den stadig økende avfallsmengden ønsker Venstre å arbeide for regiona le tiltak for kildesortering, gjenvinning, og kompostering. Grønne arealer og kulturlandskap Venstre vil bevare de grønne områdene i Akershus. Venstre går derfor imot utbygging i Marka og vil verne om spesielle biotoper. Venstre ønsker at det fortsatt skal være større sammenhengende uberørte områder i Marka og er derfor imot videre utbygging av skogsbilveier i Marka. For at Akershus skal bevare sin kvalitet og egenart er det viktig for Venstre å bevare kulturlanskap, dyrket jord og kulturminner. For at lokale bomiljø skal beholde sin kvalitet vil Venstre sikre nye og bevare eksisterende grønne lunger og friluftsområder. Det er også vi~tig for Venstre å skjerme bomiljø, skoler og institusjoner mot trafikk og støy. Fremveksten av kjøpesentra fremmer privatbilisme og svekker lokale handlesentra. Venstre vil derfor begrense kjøpesenterutbyggingen. For Venstre er det viktig at det opprettholdes et landbruk i Akershus. Med sitt klima og sin unike geologi besitter Akershus landets mest fruktbare jordbruksområder. Akershus har nærheten til store markeder, det vil derfor være mer miljøvennlig å ha et jordbruk i Akershus for å begrense transport. Et levedyktig jordbruk er også viktig for å ivareta Akershus egenart. Av spesielt verneverdige områder i Akershus vil Venstre arbeide spesielt for å bevare Svartskogområdet i Oppegård. Vi vil også arbeide for at Konglungen i Asker blir. landskapsvernområde og bevare våtmarksområdene på Fornebu. Venstre har lenge vært motstander av tverrforbindelsen mellom Frogn og Hurum, og vil derfor gå imot utbygging av områdene langs traseen, og skogområdene nordover mot Nesodden/Bunnefjorden.

10 at de grønne områdene i Akershus skal bevares at Markagrensen skal beholdes at bomiljøer og skoler skal skjermes mot trafikk og støy at landbruket i Akershus skal opprettholdes og videreutvikles at Svartskogområdet i Oppegdrd skal bevares at Konglungen i Asker blir landskapsverneområde Fjorden, elver og vassdrag For å sikre at alle i Akershus skal kunne nyte godt av de rekreasjonsmuligheter som fjord og vann gir oss vil Venstre stoppe utbyggingen langs sjø og vassdrag, og sikre tilgjengelighet for allmenheten gjennmom aktiv oppfølgning av friluftsloven. For å bevare kvalitetene ved våre elver, vann og fjorden vil Venstre arbeide for at utslippene til Oslo-fjorden reduseres, ved å blant annet utbedre kloakksystemene og redusere forurensingen fra jordbruket. Venstre vil også arbeide for å bedre rensing og vern av mindre vassdrag og bekker, og styrke kalking av vassdrag. sikre tilgjengeligheten til fjorden for ollmenheten stoppe utbygging langs sjø og vassdrag styrke kalking av vassdrag Grønn fylkeskommune Venstre vil videreutvikle miljøtiltaket «Grønn fylkeskommune>i i Akershus. Fylkeskommunen må blant annet arbeide for energiøkonomisering og avfallsminimering i egen bedrift. Videre er det viktig at fylkeskommunen benytter seg av miljøvennlige produkter ved innkjøp og at det stilles miljøkrav ved anbud og konkurranseutsetting. Venstre vil at fylkeskommunen skal se på utviklingen av miljøriktige energisystemer, og hvordan avfallsmengden fra fylkeskommunen kan reduseres ved bl.a økt satsning på kildesortering. Et viktig mål i miljøarbeidet må være å iverksette prosesser som gjør at vi klarer å produsere mer av mindre. Ved å stimulere private virksomheter til å foreta livssyklusanalyser av'produksjonen kan bedriften spare både materialer, penger og samtidig oppnå gode miljøgevinster. Venstre mener at det i løpet av perioden bør gjennomføres livssyklusanalyser i samtlige fylkeskommunale virksomheter. at fylkeskommunen videreutvikler miljøtiltaket «Grønn fylkeskommune)) at fylkeskommunens arbeide med energiøkonomisering og avfallsminimering intensiveres at livssyklusanalyser gjennomføres i fylkeskommunale virksomheter i perioden..

11 Energi Venstre mener at det p~ sikt kan slippes andre eiere til i Akershus Energi, men fylkeskommunen skal fortsatt ha majoriteten i selskapet. Det å få inn andre eiere i Akershus Energi kan gi selskapet større tyngde kraftmarkedet. Istedenfor å bygge nye kraftverk som f.eks Øvre Otta ønsker Venstre å satse på alternativ energi, samt opprusting av gamle kraftverk. Venstre vil fortsatt være en p~driver for energiøkonomisering. Ved nye utbyggingsprosjekter vil Venstre arbeide for at miljøvennlige energiformer blir en integrert del av utbyggingen. For å utvikle bedre vilkår for etablering av alternative energikilder og enøktiltak vil Venstre at Akershus Energi skal være en aktiv pådriver for å utvikle nye finansieringsordninger og selskapsdannelser for slik virksomhet.

12 UTDANNING - EN BRO INN I FRAMTIDEN Akershus står i de kommende år overfor en formidabel vekst i antall unge under utdanning. Dette betyr at det er nødvendig med en betydelig satsing for å øke antallet elevplasser, samtidig som en rekke av fylkets eksisterende skoler har store behov for vedlikehold og utbedringer. For et fylke med svært knappe ressurser setter dette oss overfor store utfordringer i en tid hvor bl.a. arbeidet med Reform 94 fortsetter og hvor kravene til ny kompetanse, særlig innen IT, krever store ressurser. Disse utfordringer kombinert med fylkets stramme økonomi krever at man er nødt for å prioritere nøye mellom ulike gode prosjekt og behov. Et likeverdig utdanningstilbud Venstres visjon i utdanningspolitikken er en skole som tilpasser opplæringen bedre etter den enkelte elevs forutsetninger og ønsker, og etter de lokale behov og utfordringer. Hovedoppgaven i den videregående skole må være å forberede elevene på studier eller fremtidig yrkesliv og hjelpe elevene i deres personlige utvikling. Skolen skal fremme selvstendig og kritisk tenkning og elevenes evne til selv å søke informasjon og å gjøre bruk av denne. Dette stiller store krav til faglig nivå og kvalitet, til så vel lærere som til materieu og elever. Venstre ønsker en skole hvor læreren har som viktigste oppgave å formidle fag og interesse til elevene, bidra til utvikling av kritisk vurderingsevne, samt være en god veileder for elevene. Læreren skal ikke bare være en offentlig funksjonær. Venstre ønsker en fleksibel skole, ikke en rigid etterleving av statlig pålagte oppgaver og påbud. Ungdom må ha kort vei til kvalifisert helsepersonell. Elever i videregående skole må sikres en bedre helsetjeneste enn i dag, hvor vertskommunen har det futle ansvar. Venstre vil at vertskommunen får det reelle ansvaret, med sikret økonomi fra fylkeskommunen som hovedansvarlig. Mer fleksibilitet Arbeidet med Reform 94 må fortsette, spesielt med hensyn til etterutdanning av lærere og nødvendige utbedringer av skolelokalene. Venstre vil særlig jobbe for at reformen blir mer fleksibel, bl.a. at den ikke truer retten til videregående opplæring for eldre elever. Det må arbeides for å få mer fleksible opptaksregler til yrkesfaglige linjer i videregående opplæring, eksempelvis ved at ferdigheter innen bestemte kjernefag kan tillegges større vekt ved opptak enn snittet av atle karakterer. Elevene må få større mulighet til å velge ut pensum ved at det stilles pensumkrav fremfor å ha obligatoriske pensumlister. Det bør i større grad åpnes for alternative undervisningsformer enn vanlig klasseromsundervisning.

13 åpne for alternative undervisningsformer ha mer fleksible opptaksregler sikre videregående opplæring også for eldre elever utvide antall rettighetsår til 5 Eleven i sentrum Venstre vil arbeide for at elevrådsarbeidet styrkes. Vi ønsker at elevene skal ha reell medbestemmelsesrett gjennom fulle medlemsrettigheter i skolens styrende organer. For Venstre er det også viktig at den enkelte skole skal ha innflytelse på skolens innhold. Skjemavelde og byråkrati må ikke gå på bekostning av lærerens tid til å formidle kunnskap og veiledning av elever. Elevene har rett til lærere som er godt kvalifiserte innen de fag de underviser i. Ekstern og intern skoleevaluering bør innføres for å bidra til å heve kvaliteten på skolen og øke åpenheten om skolens innhold. Brukereevaluering er en naturlig del av dette. Dette må følges opp med mulighet for veiledning og etterutdanning av lærere. samt lederutvikling i skolen. Rådgivningstjenesten i skolen må bedres for å sikre elevene tilgang på god og oppdatert veiledning i deres utdanningsvalg. styrke elevrådsarbeidet gi elevene fulle rettigheter i skolens styrende organer redusere skjemavelde og byråkrati i skolen IT i skolen Den rivende utviklingen av informasjonsteknologi stiller store krav til skolens evne til å formidle kunnskaper om og holdninger til den nye teknologien. Utfordringen er å sette elevene selv istand til å skille mellom hva som er god og nyttig informasjon og hva som ikke er det. Elevene må få opplæring i bruk av og kjennskap til ny teknologi og nye informasjonskilder. Skolene må være godt utrustet for disse formål, samtidig som det stiller krav til gode etterutdanningsmuligheter for lærerne. Skolen har et særlig ansvar for å gi alle muligheter til å lære seg bruk av informasjonsteknologi. Det må foretas et løft i form av investeringer i utstyr for å få dette til. Skolen har også et ansvar for å motvirke de kjønnsforskjeller som utvikler seg på dette området. Skolene bør i større grad kunne knytte kontakter med IT-miljøer i høyskolemiljøene i Akershus, og i det lokale næringsliv. at elevene får opplæring i bruk av og kjennskap til ny teknologi at det foretas et løft i form av investeringer til IT-utstyr at etterutdanningen for lærere på dette området styrkes spesielt at tradisjonelle kjønnsforskjeller motarbeides ved innføring av ny teknologi at hver skole bør ha en kompetent IT-veileder

14 Sats pd skolenl Venstre ønsker fritt skolevalg for Akershuselevene. Det er skolene som skal konkurrere om elevene, ikke omvendt. Fylkeskommunen må forplikte seg til å opprette lærlingeplasser, og særlig stimulere til at FremmedkultureHe elever får lærlingeplass i større grad enn idag. Det bør gis større muligheter for praksisplasser i det offentlige. Venstre ønsker også at kontakten generelt mellom skole og næringsliv ska! styrkes. Lærerne må sikres nødvendig etterutdanning, særlig innen IT. Enhver elev med fremmedspråklig bakgrunn må få tilbud om tilfredsstillende morsmålsundervisning Skolen må fortsatt være aktiv innen helse og forebyggende arbeid. Venstre mener helsesøstertjenesten i videregående skole må utvides slik at ungdom har kort vei til kvalifisert helsepersonell. Krav til godt og tilfredsstillende arbeidsmiljø i skolen må etterstrebes i større grad. Særlig må det arbeides mer aktivt med forbedring av inneklimaet i skolene. at det innføres fritt skolevolg i Akershus at kontakten mellom den videregående skolen og det lokale næringsliv styrkes at inneklimaet pd skolene bedres at arbeidsmiljøloven også må gjelde for elevene at hovedansvaret for helsetjenesten i den videregdende skole tillegges fylkeskommunen

15 PASIENTEN I SENTRUM Sykehusutbyggingen i Akershus har ikke stått i forhold til befolkningsutviklingen. Den sterke veksten har skapt kapasitetsproblemer. For Akershus fylkeskommune er hovedutfordringen frem mot år 2010 utbyggingen av kapasiteten innen helsevesenet tilsvarende 500 sykehussenger. I tillegg til behovet for behandlingsplasser, vil det også være behov for å bedre den bygningsmessige standarden på sykehusene. I tillegg er det også en skjevhet i utbyggingen, spesielt når det gjelder de psykiatriske tjenestene i fylket. Helsetjenester for alle Venstre mener at samfunnet er best tjent med at helsesektoren fortsatt 'er et offentlig ansvar, finansiert gjennom skatte- og avgiftspolitikken. Private helsetilbud kan ikke representere noe. annet enn et suplement til det offenttige tilbud, men enkeltpersoner som ønsker å bruke av egne midler på helse kan ikke nektes dette. De offentlige sykehus bør finansieres gjennom en kombinasjon av rammebev ilgninger og betaling pr. behandling. Denne andelen bør økes. Om sykehusdriften samles på ett regionalt nivå eller beholdes under fylkekommunen er ikke prinsipielt sett viktig. Det viktige er at organisering er tjenelig i forhold til geografi og befolkningsgrunnlag slik at helsetilbudet kan sees under ett. Ut j fra dette mener Venstre at dagens inndeling i helseregioner er den mest formålstjenelige. Kvalitet og konkurranse for pasienten Sykehusene må sette pasientens behov først. Venstre vil at pasientene skal få større frihet i valg av sykehus og behandling, og at fagfolkene skal få større ansvar på egen arbeidsplass. Brudd på ventelistegarantien vitner om behov for en mer effektiv drift av sykehusene. Sykehusene må utvikle evne til å omstille seg raskere for å tilpasse seg endrede behov for fylkets befolkning. Byråkratiet forhindrer dette i dag. Derfor vil Venstre støtte en fristilling av sykehusene slik at detaljstyring droppes til fordel for driftsavtaler mellom sykehusene og politikerne. Helsetilbudet i Akershus skal være tilgjengelig og oversiktlig. Det skal bygge på borgernes behov og på målrettet ressursforvaltning. Venstre vil satse sterkere på koordinering og kvalitetssikring av selve organiseringen av helsevesenet. Sykehusene er kun ett ledd i behandlingskjeden som strekker seg fra helsestasjon, lege, sykehjem til sykehus. Venstre mener at oppfølgingen av pasienter som kommer fra sykehusene og hjem til helse- og omsorgssektoren i kommunen må bli bedre, for å sikre en god behand ling og omsorg for pasienten. Venstre vil vektlegge utprøvinger av nye alternative behandlingsformer mot rus- og medisinmisbrukere, som f.eks akupunktur. Det startes opp med metadonbehandling til rusmisbrukere, som kan hjelpes ved denne behandling.

16 .. at samarbeidet i helseregianen må bli bedre for å få til en best mulig utnytting av ressursene og med en fornuftig fordeling av oppgaver og funksjoner mellom sykehusene ~ Venstre vil styrke det regionale samarbeidet melom sykehusene i Oslo/Akershusregionen gi pasientene større valgfrihet ved å videreutvikle ordningen med fritt sykehusvalg på tvers av fylkesgrenser appretthalde Stensby som fullgodt lokalsykehus for Øvre Romerike bygge et nytt sykehus i Follo særlig prioritere psykiatrien i den neste budsjettbehandlingen. at arbeidet overfor barn og ungdom spesielt prioriteres innen psykiatrien forbedre samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene i barnevernsarbeidet at det offentlige i større grad bruker frivillige organisasjoner og private institusjoner til å utføre tjenester der dette er billigere og mer effektivt. at fylkeskommunen skal hjelpe kommunene til å opprette frivillighetssentraler i samarbeid med frivillige organisasjoner. forbedre muligheter for akutt mottak og behandling av rusmisbrukere. gi metadonbehandling i Akershus til de rusmisbrukere som kan hjelpes ved denne behandingsmetoden. utprøve akupunkturbehandling mot rus og medisinmisbruk arbeide for et godt inneklima i skoler og fylkeskommunale institusjoner ved bl.a bruk av miljøvennlige materialer, dimensjonering og vedlikehold av ventilasjonsanlegg. at det utarbeides en tiltaksplan for fylket for forebygging av astma ag allergiplager. at pasienter i institusjon får tilbud om tannbehandling i overensstemmelse med de intensjoner som Stortinget har vedtatt \

17 MANGFOLD I KULTUREN Kultur, herunder kunst og idrett, har med det enkelte menneskes dannelse i bred forstand å gjøre; dets mulighet for modning til personlig harmoni, overblikk og perspektiv på tilværelsen. Ved å satse på kultur i sin fulle bredde får samfunnet rikelig tilbake i form av økt trivsel, høyere verdiskaping og arbeidsplasser. For Akershus ligger det en stor utfordring i å ta vare på de eksisterende bygg og anlegg av kulturhistorisk verdi, samtidig som det avsettes midler til nyskapende og variert kulturarbeide. Samfunnet må lage rom for nye uttrykksformer. Den gode kulturpolitikken legger til rette for best mulig blanding av bevaring og nyskaping. Det offentlige har et ansvar for å satse på kultur, og selv i trange tider sørge for at kulturen har levelige vilkår. Kulturpolitikken må evne å favne både det profesjonelle og det folkelige. Dette krever evne til å prioritere blandt de mange gode ideer og prosjekter i en virkelighet hvor det offentlige budsjett er stramt. Kulturliv Målet for Venstres kulturpolitikk er at enkeltmennesket skal gis anledning til å. utvikle sine evner og muligheter til beste for seg selv og som samfunnsborgere i fellesskapet. Kulturpolitikken skal skape muligheter for å oppleve verdier som ikke bare kan måles i kroner og øre. For Venstre er det viktig at bredden og mangfoldet i kulturlivet opprettholdes. Videre er det viktig at kulturlivet ikke domineres av offentlige byråkrater og offentlig administrasjon, men fokuse rer på det frivillige initiativ og ideskapning. Kultur-politikk bør fortrinnsvis utformes i det forvaltningsnivå som er nærmest mulig brukerne av kulturtilbudene. Mindre byrdkrati i kulturlivet Venstre tror at ved å overføre kulturmidler fra offentlig administrasjon til frivillige organisasjoner, og ved å gi organisasjonene større mulighet til å skaffe seg egne inntekter, vil kulturmidlene kunne utnyttes mer effektivt. Skjemaveldet for frivillige organisasjoner som søker midler fra det offentlige må reduseres og forenkles slik at offentlig støtte kan brukes til aktivitet og ikke til administrasjon. Det må arbeides for å utvikle et program for kompetanseheving av ledere i frivillige organisasjoner. Venstre ønsker at kriteriene for tildeling av støtte til Flerkulturelt arbeid forenkles. Fylket bør finne støtteordninger som stimulerer kommunene til å satse på flerkulturelle tiltak blant barn og unge. Foreldregenerasjonen må trekkes med som en ressurs i dette arbeidet overføre kulturmidler fra offentlig administrasjon til frivillige organisasjoner at skjemaveldet for støtteordninger til frivi/fige organisasjoner reduseres og forenkles at kriteriene for støtte til flerkulturelt arbeide forenkles

18 . Kultur i jobb og skole Man må ku'nne utnytte bedre de muligheter som finnes innenfor kultur til sysselsetting og opplæring, spesielt innenfor gamle håndverksfag og husflidtradisjoner. Det må sikres at det fortsatt satses på kulturtiltak i institusjoner, skoler og barnehager. Venstre ønsker å arbeide for at skolene i større grad benytter profesjonelle ku~stnere som veiledere i praktisk-estetiske fag. Venstre ønsker å sikre Henie Onstad-senterets mulighet til å drive aktiv kulturformidling"ti[ skoler og barnehager. l samarbeid med frivillige organisasjoner, må tilbudet om kunst- og 'kulturleire for barn og unge opprettholdes, og om mulig utvides til å gjelde andre aktiviteter som f.eks. villmarksleire. at det fortsatt satses på kulturtiltak i institusjoner, skoler og barnehager at tilbudet om kunst og kultur/eire til bom og unge opprettholdes Kulturminnearbeidet Det må stimuleres til helhetlig tenkning og bevissthet rundt bevaring av våre kulturminner. Særlig må det arbeides for at kystkulturanleggene kan videreutvikles. Venstre ønsker å åpne for private investeringer i det kostbare vernearbeidet, mot at disse får anledning til å disponere anleggene. I kulturminnearbeidet ønsker Akershus Venstre i kommende periode å prioritere bl.a. en opprustning av Ingiærstrand bad og å sikre Aurskog Hølandsbanen. Videre er det viktig at Rikspolitisk senter på Eidsvoll kommer i drift. Det er viktig å foreta en kartlegging av kulturminner i SvartskogjNøstveitområdet til opplevelser og kunnskapstilegnelse om tidligere tiders bosetning og kultur. arbeide for at kystkultu;anlegget videreutvikles åpne for private investeringer i vernearbeidet Idrett og friluftsliv Venstre ønsker å støtte den brede masse- og mosjonsidrett, som har gunstig forebyggende effekt både sosialt og helsemessig framfor for ensidig satsning på mer elitepreget idrett. Her inngår også en sterk satsing på områder til friluftsliv. Venstre fortsetter i kommende periode å arbeide for å anlegge en motorcross bane i Akershus. Venstre ønsker at grønn turisme og reiseliv blir satsingsområder for sysselsetting og opplæring. Det bør kunne satses på prosjekter som natur, kultur og helseprosjektet i Asker. Venstre ønsker å prioritere tverretatlig samarbeid og prosjekter som kombinerer natur, kultur, helse og utdanning. at den brede masse- og mosjonsidrett støttes at grønn turisme og reiseliv blir satsningsområder for sysselsetting støtte NaKuHel prosjekter i fylket

19 PÅ SKINNER INN I FRAMTIDENI Den forventede trafikkveksten på mellom 2 og 4 % pr år gir regionen alvorlige utfordringer både i forhold til kapasitet på transportsystemene, miljøulemper og forurensing. For å ta vare på de oppvekst- og mitjøkvalitetene vi har, må arealinngrepene og transportbehovet reduseres. Miljøvennlig samferdsel For å ta vare på de oppvekst- og miljøkvalitetene Akershus har, vil Venstre redusere arealinngrepene og transportbehovet i fylket. Dette kan oppnås ved å redusere avstanden mellom bosted og arbeidsplasser, ved at det føres en politikk som legger til rette for at flere arbeider i sin egen kommune. Det må legges til rette for lokal næringsutvikling som skal ha som mål å skape balanse mellom befolkningsmengde og antall arbeidsplasser. Venstre vil prioritere et kollektivtilbud som er miljøvennlig, komfortabelt og praktisk å bruke. t større grad enn idag må matebussing til kollektivterminaler utnyttes. samt bruke sjøveiens forde ler tit å dekke transportbehovet i kommunene rundt Oslofjorden. Venstre vil prioritere kollektivtransport, miljø- og trafikksikkerhet. Brukervennlig kollektivtrafikk Venstre ønsker samferdselspolitiske løsninger som skaper miljøvennlige bo- og levevilkår. Venstre vil ta initiativ til at partier, organisasjoner, transportselskaper og andre aktører samarbeider for å virkeliggjøre ideene om et miljøvennlig fylke. Venstre ønsker en kollektivtrafikk som er komfortabel, fleksibel, og praktisk å bruke innrettet etter brukernes behov. For å fremme dette målet, samt oppnå en rasjonell og kostnadseffektiv kollektivtrafikk, vil Venstre videreutvikle ordni,ngen med anbud. o at flere skal benytte seg av kollektivtrafikken o ha som målsetning at all transportøkning over fylkesgrensen bør skje med kollektive tranportmidler o arbeide for fremkommelighet, nytt materiell og økt regularitet i kollektivtrafikken. o prioritere en forsert kollektivtrafikkutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2). o at det bør innføres ungdomskort med 50% rabatt på kollektivtrafikk for alle under 21 år o sikre en god fremkommelighet for kollektivtrafikken ved at kollektivfeltene reserveres for kollektivtransport at rammene for transport av funksjonshemmede (TT-.kjøringens) økes arbeide for at det utvikles servicelinjer i alle regioner. o finansiere kollektivtrafikken og utbygging ov gangjsykkelveinett ved å bruke mer ov bompengeinntektene til disse formålene. o at Gardermobanen fullføres med dobbeltspor fra Asker til Gardermoen..

20 Trafikksikring Venstre vil prioritere trafikksikringsarbeidet høyt. Ulykkestallet langs veiene er alt for høyt, og det må gjennomføres tiltak som reduserer dette tallet kraftig. De myke trafikantene må beskyttes spesielt. Dette gjøres ved å satse på en utbygging av gang- og sykkelveier. o arbeide for at handlingsplanen for trafikksikring revideres, og følges opp. o at det utarbeides en overordnet plan for gang- og sykkelstier i fylket. o satse på utbygging av gang og sykkelstier samt trafikksikring, spesielt for 6 åringene. videreføre 'Aksjon skolevei og følgeordningen o satsepå trafikksikring og støyskjerming o kreve at alle utbyggingsplaner skal inneholde gang-og sykkelstier, som skal være ferdige før området tas i bru.k Mindre vei- og biltrafikk Privatbilen er kollektivtrafikkens fremste konkurrent. Samtidig er privatbilen en av de fremste årsakene til forurensning, astma- og allergiplager, samt ulykker langs veiene. lang erfaring viser at privatbilistene ikke kan tvinges til å endre sitt bruksmønster, og benytte kollektivtrafikk istedet. Venstre mener at det eneste som virkelig nytter er at kollektivtrafikken kan konkurrere reelt med privatbilen ved å være brukervennlig, komfortabel og fleksibel, og dimensjonert etter etterspørselen. Ved å arbeide for dette kan privatbilismen reduseres. Venstre mener at en slik satsning på kollektivtrafikken ikke blir reell hvis det samtidig stadig vedtas nye, store veiutbyggingsprosjekter. Venstre vil derfor gå imot slike prosjekter. Samtidig må utbygging av boliger og arbeidsplasser skje i nærheten av kollektivtrafikkårer. Ved en kombinasjon av disse tiltakene, innenfor flere sektorer, kan transportbehovet, privatbilismen, og forurensningene reduseres. ikke prioritere nye store veiutbygginger i Akershus o ha økt satsing på båt som transportmiddel i indre Oslofjord som et alternativ til veinettet o at framtidig Fornebu-utbygging knyttes til et kollektivnett o kreve at opplegg for kollektivtranspåort gjennomføres samtidig med store utbyggingstiltak..

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Venstre prioriterer folk først. Vi er der for deg!» Anna Sofie Mørland Venstres førstekandidat i Aurskog-Høland 35017_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.06.11 13.13

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter.

VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. VIDEREFØRING ELLER SAMMENSLÅING AV KOMMUNENE I GRENLAND. Konsekvenser og muligheter. Utredning datert 14.12. 2015 fra Agenda Kaupang. Bakgrunn for høringen. Stortingets mål for reformen. Gode og likeverdige

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Velkommen til debatten.

Velkommen til debatten. Velkommen til debatten. Adresse: Venstres Hovedorganisasjon, Møllergt. 16, 0179 Oslo Tlf.: 22 40 43 50 E-post: venstre@venstre.no Faks: 22 40 43 51 Internett: www.venstre.no Venstre tar utgangspunkt i

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv

Aust-Agder FrP VALGPROGRAM Folk kan tenke selv Aust-Agder FrP VALGPROGRAM 2017 Folk kan tenke selv Åshild Bruun-Gundersen 1. kandidat 30 år, fra Arendal Byggingeniør Brenner for: Samferdsel, utdanning og velferdsteknologi. Ingelinn Lossius-Skeie 2.

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Grendemøter Nasjonal kommunereform

Grendemøter Nasjonal kommunereform Grendemøter Nasjonal kommunereform Nasjonal kommunestrukturreform Alle kommuner skal delta i en prosess for gjennomgang av kommunestrukturen i Norge, jf. kommuneproposisjon 2015 Regjeringen mål: Gode og

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER:

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: Vedtatt program Oppegård Arbeiderparti: " Grunnleggende verdier.. Solidaritet innebærer evne og vilje til å ta ansvar for hverandre og omgivelsene.

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer