Fylkesprogram AKERSHUS VENSTRE. Programmet vårt kan du også lese eller skrive ut fra nettsiden vår.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesprogram 1999-2003 AKERSHUS VENSTRE. Programmet vårt kan du også lese eller skrive ut fra nettsiden vår."

Transkript

1 AKERSHUS VENSTRE Fylkesprogram Programmet vårt kan du også lese eller skrive ut fra nettsiden vår. nettside: telefon: faks: adresse: e-post: rti etl a kersh us Schweigaardsgt. 4. 0'185 Oslo

2 Akershus trenger Venstre Hovedstadsregionen er landets største pressområde. En stor økning i befolkningstaltet øker presset på helse- og utdannelse-, samt på samferdselssektoren. Dette gjør at vi som politikere er nødt til å prioritere hvilke områder vi vil satse på. For Venstre er en styrking av helsevesentet og skolen prioriterte oppgaver, men vi skal ikke glemme utfordringene Akershus står ovenfor innen samferdselssektoren og for å ta vare på miljøet vårt. Helsetilbudet må styrkes Helsetilbudet i Akershus skal være tilgjengelig og oversiktlig. Det skal bygge på pasientenes behov og på målrettet ressursforvaltning. Sykehusene: må sette pasientens behov først. Venstre vil at pasientene skal få større frihet i valg av sykehus og behandling, og at fagfolkene skal få større ansvar på egen arbeidsplass. Sykehusene er bare ett ledd i behandlingskjeden som strekker seg fra helsestasjon, lege. sykehjem tilsykehl,ls. Venstre mener at for å sikre en god behandling og omsorg for pasienten må oppfølgingen av pasienter som kommer fra sykehusene og hjem til helse- og omsorgssektoren i kommunen bli bedre. Vi trenger også flere sykehussenger i Akershus. Venstre vil derfor prioritere arbeidet for å bygge Follo sykehus samt å utbedre SiA. En fleksibel skole Venstre ønsker en skole hvor læreren har som viktigste oppgave å formidle fag og interesse til. elevene, bidra til utvikling av kritisk vurderingsevne, samt være en god veileder for elevene. Læreren skal ikke bare være: en offenttig byråkrat. Venstre ønsker en fleksibel skole, ikke en skole der staten detaljstyrer. Satse på samferdsel og trafikksikring Venstre vil prioritere et kollektivtilbud som er miljøvennlig, komfortabelt og praktisk å bruke. I større grad enn idag må matebussing til kollektivterminaler utnyttes, samt bruke sjøv.eiens fordeler til å dekke transportbehovet i kommunene rundt Oslofjorden. Venstre vil prioritere trafikksikringsarbeidet høyt. Ulykkestallet langs veiene er alt for høyt, og det må gjennomføres tiltak som reduserer dette tallet kraftig. De myke trafikantene må beskyttes spesielt. Dette gjøres best ved å satse på en utbygging av gang- og sykkelveier. Miljøvennlig utvikling Et miljøperspektiv skal legges til grunn for utvikling i Akershus. Dette innebærer en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Grunnleggende velferdsbehov og rettigheter må sikres, ved en fornuftig forvaltning av verdiskaping og naturressurser. For å møte miljøutfordringene er det viktig at hver og en av oss gjør de valg som er nødvendige for å ta vare på miljøet. Venstre vil stimulere til dette gjennom tiltak som premierer miljøvennlig adferd på bekostning av den aktivitet som kan skade miljøet. Venstre vil gå inn for en avgiftsvridning som medfører høyere avgifter på miljøskadelig adferd og lavere avgifter for dem som velger å prioritere hensynet til miljøet. Jan MVevatne 1. Kandidat fra Akershus Venstre

3 Akershus - frømtidøsfylke! STYRING AV FYLKESKOMMUNEN PASIENTEN I SENTRUM! "5 - VI STILLER KRAV! " Helsetjenester for alle '5 Store utfordringer 4 Kvalitet og konkurranse for pasienten '5 Urettferdig behandling 4 Fylke~kommunen under press 4 MER MANGFOLD I KULTUREN! "7 Venstres mål for perioden 5 Kulturliv '7 Bærekraftig utvikling 5 Mindre byråkrati i kulturlivet '7 Sterkere fylkeskommune - med folkevalgt Kultur i jobb og skole '7 styring 5 Ku Itu rm i nnearhe idet 18 Økonomi - rettferdig overføringssystem Idrett og friluftsliv 18 gir økte ressurser 6 Større handlefrihet 6 PÅ SKINNER INN I FRAMTIDEN! 19 Formannskapsmodellen skal beholdes 7 Miljøvennlig samferdsel '9 Du er sjefen! 7 Brukervennlig kollektivtrafikk '9 Møte med det offentlige 7 Trafikksikring 20 Nei til storfylke - ja til frivillig samarbeid 8 Mindre vei og biltrafikk 20 Konkurranse sikrer kvaliteten på tjenestene 8 NÆRING OG KOMPETANSE 21 Verdiskapning for velferd og fellesskap 21. DET GRØNNE FYLKET SKAL BESTÅ! 9 Slipp grunderne til! 21 Tenke globalt - handle lokalt 9 Kvinnekompetanse 21 Grønne arealer og kulturlandskap 9 Kunnskapsfylket 22 Fjorden, elver og vassdrag 10 Grønn fylkeskommune 10 VENSTRES LISTE I AKERSH US 23 Energi 11 UTDANNING - BRO INN I FRAMTIDEN 12 Et likeverdig utdanningstilbud 12 Mer fleksibilitet 12 Eleven i sentrum '3 IT i skolen '3 Sats på skolen '4

4 STYRING AV FYLKESKOMMUNEN - VI STILLER KRAV! Store utfordringer Hovedstadsregionen, som Akershus er en del av, er landets største pressområde. Stor økning i befolkningstallet øker presset på fylkeskommunale institusjoner innenfor helse og utdannelse, samt på samferdselssektoren. Den sterke tilflytningen gjør også at arealtilgangen. til nye boliger og næringsvirksomhet er en økende utfordring. Gjennom utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen, planene for utvikling av Fornebu-området og utbyggingen av samferdselssystemene opplever både Akershus og hele regionen store endringer. Urettferdig behandlet Fylkeskommunens økonomi er ute av stand til å møte de mange utfordringene Akershus står overfor. Akershus har gode skatteinntekter, som staten trekker inn for å bruke på utjevning meuom fylkeskommuner og kommuner. Samtidi.g er Akershus det fylket som får minst statlige overføringer til fellesoppgaver pr. innbygger. Dette skaper i lengden en uholdbar situasjon. Istedenfor at overføringssystemet sementerer dagens situasjon i fylkeskommunene, bør Stortinget ved bevilgninger ta utgangspunkt i hvilke problemer den enkelte fylkeskommune faktisk har. Små re~surser Den offentlige økonomien i Akershus kan om få år komme i en meget alvorlig situasjon. Det betyr at fylkeskommunen i langt større grad må tilstrebe effektivitet, vilje til omstilling og streng prioritering mellom oppgavene for å kunne gi et tilfredsstillende tjenestetilbud innenfor de gitte rammer. Dette vil likevel ikke være tilstrekkelig til å løse de utfordringene fylkeskommunen står overfor. Både fylkeskommunen og kommunene i Akershus må få en vesentlig økning av sine inntekter. Uten en slik økning vil det ikke lenger være mulig å dekke tjeneste- og infrastrukturbehovet for den sterkt voksende befolkningen j samsvar med 'politiske mål. Fylkeskommunen under press Fylkeskommunen som styringsnivå er under økende press. Stadig flere spør om dette styringsnivået er istand til å løse de oppgaver det er tillagt. Uklare ansvarsforhold og oppgavefordeling D1ellom de tre forvaltnings- og styringsnivåene hemmer utviklingen av et godt velferdstilbud til innbyggerne, på alle nivåer. Stortinget på fører fylkeskommunene stadig nye oppgaver, uten at finansieringen sikres. Samtidig detaljstyres fylkeskommunens bruk av de statlige overføringer, av staten selv. For fylkespolitikerne oppleves det lokale selvstyret som lite reelt. Kommuneloven gir fylkeskommuner og kommuner stor frihet i organiseringen av tjenestetilbudet. Nye organiseringsformer for helse- og utdanningsinstitusjoner kan i framtiden medføre at fylkeskommunen får et mindre direkte ansvar for tjenesteproduksjon.

5 VENSTRES MAL FOR PERIODEN: Bærekraftig utvikling "Agenda 21" het erklæringen om en dagsorden for det 21. århundre som ble vedtatt under Rio-konferansen i Dette fokuserer på de globale miljø- og utviklingsproblemene, og fellesansvaret for å gjøre noe med disse. Agenda 21 gir en feltes internasjonal referanseramme for spørsmål som angår bl.a miljø og ressursutnyttelse, og behov for dialog mellom offentlig forvaltning, næringsliv, organisasjoner og innbyggere. For å møte miljøutfordringene er det viktig at hver og en av oss gjør de valg sol!! er nødvendige for å ta vare på miljøet. Venstre vil stimulere til dette gjennom tiltak som premierer miljøvennlig adferd på bekostning av den aktivitet som kan skade miljøet: Venstre vil ga inn for en avgiftsvridning som medfører høyere avgifter på miljøskadelig adferd og lavere avgifter for dem som velger å prioritere hensynet til miljøet. Et bærekraftig perspektiv skal legges til grunn for regional utvikling i Akershus. Dette innebærer en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Grunnleggende velferdsbehov og rettigheter må sikres, ved en fornuftig forvaltning av verdiskaping og naturressurser. Sterkere fylkeskommune - med folkevalgt styring Venstre går inn for at fylkeskommunen skal bestå som regionalt politisk styringsnivå. Det er viktig med folkevalgt styring også på dette nivået, noe fylkeskommunen ivaretar. For å unngå press både mot kommunesammenslåinger og statlig overstyring, er det viktig å fremme regionalt samarbeid der dette er naturlig. Prinsippet om lokalt selvstyre innebærer at det må aksepteres ulikhet fordi et reelt lokalt selvstyre vil kunne skape et mangfold av løsninger på innbyggernes behov. Ved mulighet for å velge ulike løsninger kan det bli større engasjement i lokalpolitikken. For å sikre at det lokale selvstyret blir reelt, må fylkeskommunens politiske organer ha større frihet til å disponere fylkeskommunens.inntekter. Lokale velferdstilbud, og organiseringen av disse, skal avgjøres gjennom lokale vedtak, og ikke gjennom statlig diktat og styring. Fylkeskommunen må også ha en friere beskatningsrett enn i dag. Kommuneloven gir større frihet til å velge ulike måter å organisere fylkeskommunenes velferdstilbud på. Venstre vil i hovedsak beholde den måten fylkeskommunens tjenesteytelser og velferdstiltak er organisert på. Dette forhindrer ikke at det kan gjøres forsøk med alternative modeller, men alltid slik at fylkeskommunen har full kontroll når det gjelder tjenestenivå og kvalitet. Venstre anser at en av fylkeskommunens viktigste roller i framtiden blir å samordne arealpolitikken på regionalt nivå, gjennom samarbeid med kommunene. Å finne løsninger på.. utfordringer som krever arealer til bolig-, nærings- og samferdselsformål, og samtidig ivareta

6 det grønne preget Akershus har, krever en større vilje tll og grad av samarbeide mellom fylkeskommunen og kommunene, og kommunene imello~ - enn tilfellet er i dag. Venstre anser at et utstrakt/ omfattende samarbeide om arealpolitikken kan bremse en ukontrollert nedbygging av grønne arealer, og skape en kontrollert balanse mellom friarealer og arealer som brukes til boliger, næring og samferdsel. Gjennom et godt samarbeide mellom politiske myndigheter på ulike ni,våer kan presset på Akershus motvirkes, og styres til beste for innbyggerne. at fylkeskommunen skal bestå og styrkes som regionolt styringsnivå akseptere at det kommunale selvstyret skaper et mangfold av løsninger at fylkeskommunen skal ha en friere b"eskatningsrett enn idag at fylkeskommunen skal sette kvalitetsstandarder på grunnleggende velferdsgoder som helse og utdanning at fylkeskommunens rolle som regional planlegningssamordner skal styrkes og utvides Økonomi - rettferdig overføringssystem gir økte ressurser Stortingsflertallets politikk for statlige overføringer til fylkeskommunene er meget ugunstig for Akershus. Fylket fratas sine store skatteinntekter, og får minst statlige overføringer pr. innbygger. Samtidig er det i denne regionen at de største utfordringene ligger i de nærmeste tiårene. Venstre ønsker ikke at statens samlede overføringer til fylkeskommunene skal øke, men vil j stedet arbeide for et mer rettferdig system. Det mest ideelle vil være et system basert på objektive kriterier, der fylkeskommuner og kommuner får et likt kronetilskudd pr. innbygger, med høyere tilskudd for personer under 18 og over 67 år. Statens distriktspolitikk bør synliggjøres på annen måte enn gjennom rammeoverføringene. arbeide for et mer rettferdig overføringssystem basert på objektive kriterier Større handlefrihet Ven stre vil føre en politikk som sikrer fylkeskommunen økonomisk handlefrihet både på kort og lang sikt. Dette krever en stram budsjettstyring, nedbetaling av lån og høy egenfinansiering ved investeringer. Nødvendige ressurser kan frigjøres ved økt bruk av målog resultatstyring samt konkurran.seutsetting. Venstre vil gi fylkeskommunale virksomheter større råderett over egne ressurser. Venstre innser at det skal mye til for å endre det statlige overføringssystemet. De store utfordringene fylkeskommunen står overfor, og de knappe økonomiske ressursene, gjør det nødvendig med en meget streng prioritering mellom de oppgavene som skal løses. Venstre vil legge vekt på å sikre grunnleggende velferdsgoder som helse og utdannelse for fylkets innbyggere. Venstre vil også prioritere et brukerrettet og miljøvennlig samferdselsnett.

7 Formannskapsmodellen skal beholdes Venstre ønsker å beholde fylkeskommunens nåværende politiske styringssystem, formannskapsmodellen. Akershus fylkeskommune har gode erfaringer med denne modellen, og erfa ri ngen er at den gir minst like gode resultater til befolkningen i form av tjenestetilbud som andre modeller. Formannskapsmodellen kan gi stabilitet i styringen over tid, gjennom kompromisser og aweining av politiske standpunkter. Den sikrer også stor åpenhet i beslutningsprosessen. Du er sjefen! Et levende demokrat! er avhengig av at borgerne har innflytelse på samfunnsstyringen også mellom valgene. Venstre ønsker å minske avstanden mellom politikerne og velgerne, mellom de som styrer og de som blir styrt. Politiske beslutninger bør fattes på et lavest mulig nivå. Venstre har en grunnleggende tro på at dersom beslutninger som angår din velferd, trygghet og ditt bomiljø blir tatt i et forum der du har innflytelse, så vil det gi deg større lyst og mulighet til politisk deltakelse. Møte med det offentlige Det er Venstres mål at de som henvender seg til fylkeskommunen skal bli møtt av et smidig og effektivt byråkrati. Venstre vil utvide muligheten for innsyn i fylkeskommunale dokumenter. Alt for mange opplever et møte med det offentlige som et møte med veggen. Ofte kreves det iherd ig innsats, stor tålmodighet og omfattende forkunnskaper fo r å få vite hva som kan forventes av de tjeneste ne som fylkeskommunen levere r. Venstre vil at Akershus fylkeskommune skal bli en fylkeskommune som lytter til brukerne av offentlige tjenester og som endrer praksis på bakgrunn av tilbakemeldinger, Gjennom flere brukerundersøkelser og økt brukermedvirkning kan innbyggerne få mulighet til å påvirke og forandre tjenestene og gjøre dem bedre. Venstre vil foresl~ en servicereform som vil gi offentlig ansatte et verktøy for ~ bedre servicen. Alle fylkeskommunale tjenester skal utgi en serviceerklæring som forteller hva du kan forvente/kreve. Ingen fylkeskommunale tjenester skal produseres i privat regi 'uten at kommunen har stilt krav til kvalitet som minst tilsvarer serviceerklæringen. Venstre vif: utvide muligheten for innsyn i fylkeskommunale dokumenter og sørge for at prinsippet om mer offentlighet blir praktisert at kommunen skal etablere et servicekontor som skal ta imot henvendelser og ha ansvar for at alle får svar. uavhengig av grensene mellom forskjellige etater som leverer tjenestene øke støtten til og samarbeidet medlrivillige organisasjoner at fylkeskommunale etater skal lage lettfattelige serviceavtaler som slår fast hva brukerne skal kl,inne forvente aven tjeneste og lage oversikter over hvordan etaten faktisk ligger an i forhold til målene i serviceavtalen arbeide far flere brukerundersøkelser og økt brukermedvirkning i Akershus fylkeskommune, utvide fylkeskommunale åpningstider slik at det blir lettere å få de opplysninger og den assistanse man ønsker fra de fylkeskommunale etater at internett-tjenesten til Akershus fylkeskommune skal styrkes slik at mer informasjon

8 gjøres tilgjengelig for allmenheten arbeide {or at forvaltningen etablerer serviceerklæringer og kvalitetskontrakter som grunnlag for et målrettet forbedringsarbeide for offentlige tjenester Nei til storfylke - ja til frivillig samarbeide Venstre går imot en tvangssammenslåing av Oslo og Akersrus. En evt. sammenslåing bør avgjøres aven folkeavstemning i begge fylker. Hvis det lokale selvstyret skal være reelt bør ikke Stortinget ha myndighet til å gjennomføre kommune og/eller fylkessammenslåinger mot innbyggernes vilje. Dersom denne saken kommer på dagsorden i kommende valgperiode, forplikter Venstre seg til å foreslå at fylkestinget i Akershus legger saken ut til folkeavstemning. Særlig av hensyn til nærhet til beslutningstagere, deltagelse og åpenhet vil Venstre anbefale nei til sammenslåing av Oslo og Akershus. Venstre vil at Akershus skal ha et best mulig samarbeide med nabofylkene på områder som helsetjenester, utdannelse og samferdsel. Målet for samarbeidet må være at fylkesgrensene ikke skal hindre utviklingen av et best mulig tjenestetilbud på nevnte områder. si nei til tvangssammenslåing av Oslo og Akershus foresid folkeavstemning dersom sammenslåingerjendringer av fylkesgrenser blir aktuelt i perioden Konkurranse sikrer kvaliteten på tjenestene Venstre vil arbeide for at de fylkeskommunale tjenestetilbudene skal ha høyere kvalitet. Det er ofte et problem at fylkeskommunen på samme tid er både bestiller, leverandør og kontrollør av tjenestene. Uklarhet i forhold til roller og ansvarsfordeling svekker mulighetene for effektivi tet og kontroll. Konkurranseutsetting innebærer at fylkeskommunen åpner for konkurranse om drift av tjenesteproduksjon. Fylkeskommunen beholder likevel ansvaret for omfang, kvalitet og pris på tjenesten, ansvaret overfor brukerne, samt sine egne ansatte. Venstre vil gå inn for konkurranseutsetting på de områder der dette er hensiktsme ssig, f. eks. innen eiendomsforvaltning, kollektivtransport, og sykehusdrift. Målet er øket kvalitet på tjenestene, ikke å frita fylkeskommunen for ansvar. Venstre mener at bedre organisering og klarere. ansvarsforhold også vil komme de ansatte til gode. Det er viktig at brukerne gis gode rettigheter dersom det er feil eller mangler ved tjenester som leveres, uavhengig av om det er det offentlige eller en privat bedrift som leverer tjenesten. Brukerne må ha krav på prisavslag og utbec;lring om det er mangler ved tjenesten, og det må opprettes nøytrale klagenemder som behandler klager fra brukerne. Kommunen må ta sin kontrolloppgave alvorlig. Venste vil: foreta en kartlegging av alle fylkeskommunale etater og bedrifter med sikte på å {inne selskaps- og driftsformer som sikrer bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse sikre innbyggernes rettigheter dersom det er mangler ved tjenestene og opprette klageorganer

9 DET GRØNNE FYLKET SKAL BESTA! Akershus er det fylket i landet som har størst befolkningsvekst. Fylket er derfor utsatt for et stort utbyggingspress. Miljøutfordringene i Akershus er derfor særlig knyttet til forbruksmønster og valg av utbyggingsmønster og transportløsninger. Akershus byr på et stort utvalg av biologisk mangfold, og er ett av de biologisk rikeste områdene i Norge. Det er viktig for Venstre å sikre at de naturtyper, arter og bestander som hører hjemme i fylket opprettholdes. Tenke globalt - handle lokalt Politiske avgjørelser må fattes så nært som mulig den det angår. Det må bli en bredest mulig folkelig medvirkning i utviklingen av lokalsamfunnet. Akershus Venstre vil derfor legge vekt på Regional Agenda 21 i sitt fylkestingsarbeid. Det biologiske mangfoldet må ivaretas ved å styrke miljøhensynet i kommunenes arealplanlegning. Fylkeskommunen må bidra til at det skapes miljøvennlige alternativer for innbyggerne, slik at det blir mulig gjennom daglige valg å leve mer miljøvennlig. For å begrense problemene knyttet til den stadig økende avfallsmengden ønsker Venstre å arbeide for regiona le tiltak for kildesortering, gjenvinning, og kompostering. Grønne arealer og kulturlandskap Venstre vil bevare de grønne områdene i Akershus. Venstre går derfor imot utbygging i Marka og vil verne om spesielle biotoper. Venstre ønsker at det fortsatt skal være større sammenhengende uberørte områder i Marka og er derfor imot videre utbygging av skogsbilveier i Marka. For at Akershus skal bevare sin kvalitet og egenart er det viktig for Venstre å bevare kulturlanskap, dyrket jord og kulturminner. For at lokale bomiljø skal beholde sin kvalitet vil Venstre sikre nye og bevare eksisterende grønne lunger og friluftsområder. Det er også vi~tig for Venstre å skjerme bomiljø, skoler og institusjoner mot trafikk og støy. Fremveksten av kjøpesentra fremmer privatbilisme og svekker lokale handlesentra. Venstre vil derfor begrense kjøpesenterutbyggingen. For Venstre er det viktig at det opprettholdes et landbruk i Akershus. Med sitt klima og sin unike geologi besitter Akershus landets mest fruktbare jordbruksområder. Akershus har nærheten til store markeder, det vil derfor være mer miljøvennlig å ha et jordbruk i Akershus for å begrense transport. Et levedyktig jordbruk er også viktig for å ivareta Akershus egenart. Av spesielt verneverdige områder i Akershus vil Venstre arbeide spesielt for å bevare Svartskogområdet i Oppegård. Vi vil også arbeide for at Konglungen i Asker blir. landskapsvernområde og bevare våtmarksområdene på Fornebu. Venstre har lenge vært motstander av tverrforbindelsen mellom Frogn og Hurum, og vil derfor gå imot utbygging av områdene langs traseen, og skogområdene nordover mot Nesodden/Bunnefjorden.

10 at de grønne områdene i Akershus skal bevares at Markagrensen skal beholdes at bomiljøer og skoler skal skjermes mot trafikk og støy at landbruket i Akershus skal opprettholdes og videreutvikles at Svartskogområdet i Oppegdrd skal bevares at Konglungen i Asker blir landskapsverneområde Fjorden, elver og vassdrag For å sikre at alle i Akershus skal kunne nyte godt av de rekreasjonsmuligheter som fjord og vann gir oss vil Venstre stoppe utbyggingen langs sjø og vassdrag, og sikre tilgjengelighet for allmenheten gjennmom aktiv oppfølgning av friluftsloven. For å bevare kvalitetene ved våre elver, vann og fjorden vil Venstre arbeide for at utslippene til Oslo-fjorden reduseres, ved å blant annet utbedre kloakksystemene og redusere forurensingen fra jordbruket. Venstre vil også arbeide for å bedre rensing og vern av mindre vassdrag og bekker, og styrke kalking av vassdrag. sikre tilgjengeligheten til fjorden for ollmenheten stoppe utbygging langs sjø og vassdrag styrke kalking av vassdrag Grønn fylkeskommune Venstre vil videreutvikle miljøtiltaket «Grønn fylkeskommune>i i Akershus. Fylkeskommunen må blant annet arbeide for energiøkonomisering og avfallsminimering i egen bedrift. Videre er det viktig at fylkeskommunen benytter seg av miljøvennlige produkter ved innkjøp og at det stilles miljøkrav ved anbud og konkurranseutsetting. Venstre vil at fylkeskommunen skal se på utviklingen av miljøriktige energisystemer, og hvordan avfallsmengden fra fylkeskommunen kan reduseres ved bl.a økt satsning på kildesortering. Et viktig mål i miljøarbeidet må være å iverksette prosesser som gjør at vi klarer å produsere mer av mindre. Ved å stimulere private virksomheter til å foreta livssyklusanalyser av'produksjonen kan bedriften spare både materialer, penger og samtidig oppnå gode miljøgevinster. Venstre mener at det i løpet av perioden bør gjennomføres livssyklusanalyser i samtlige fylkeskommunale virksomheter. at fylkeskommunen videreutvikler miljøtiltaket «Grønn fylkeskommune)) at fylkeskommunens arbeide med energiøkonomisering og avfallsminimering intensiveres at livssyklusanalyser gjennomføres i fylkeskommunale virksomheter i perioden..

11 Energi Venstre mener at det p~ sikt kan slippes andre eiere til i Akershus Energi, men fylkeskommunen skal fortsatt ha majoriteten i selskapet. Det å få inn andre eiere i Akershus Energi kan gi selskapet større tyngde kraftmarkedet. Istedenfor å bygge nye kraftverk som f.eks Øvre Otta ønsker Venstre å satse på alternativ energi, samt opprusting av gamle kraftverk. Venstre vil fortsatt være en p~driver for energiøkonomisering. Ved nye utbyggingsprosjekter vil Venstre arbeide for at miljøvennlige energiformer blir en integrert del av utbyggingen. For å utvikle bedre vilkår for etablering av alternative energikilder og enøktiltak vil Venstre at Akershus Energi skal være en aktiv pådriver for å utvikle nye finansieringsordninger og selskapsdannelser for slik virksomhet.

12 UTDANNING - EN BRO INN I FRAMTIDEN Akershus står i de kommende år overfor en formidabel vekst i antall unge under utdanning. Dette betyr at det er nødvendig med en betydelig satsing for å øke antallet elevplasser, samtidig som en rekke av fylkets eksisterende skoler har store behov for vedlikehold og utbedringer. For et fylke med svært knappe ressurser setter dette oss overfor store utfordringer i en tid hvor bl.a. arbeidet med Reform 94 fortsetter og hvor kravene til ny kompetanse, særlig innen IT, krever store ressurser. Disse utfordringer kombinert med fylkets stramme økonomi krever at man er nødt for å prioritere nøye mellom ulike gode prosjekt og behov. Et likeverdig utdanningstilbud Venstres visjon i utdanningspolitikken er en skole som tilpasser opplæringen bedre etter den enkelte elevs forutsetninger og ønsker, og etter de lokale behov og utfordringer. Hovedoppgaven i den videregående skole må være å forberede elevene på studier eller fremtidig yrkesliv og hjelpe elevene i deres personlige utvikling. Skolen skal fremme selvstendig og kritisk tenkning og elevenes evne til selv å søke informasjon og å gjøre bruk av denne. Dette stiller store krav til faglig nivå og kvalitet, til så vel lærere som til materieu og elever. Venstre ønsker en skole hvor læreren har som viktigste oppgave å formidle fag og interesse til elevene, bidra til utvikling av kritisk vurderingsevne, samt være en god veileder for elevene. Læreren skal ikke bare være en offentlig funksjonær. Venstre ønsker en fleksibel skole, ikke en rigid etterleving av statlig pålagte oppgaver og påbud. Ungdom må ha kort vei til kvalifisert helsepersonell. Elever i videregående skole må sikres en bedre helsetjeneste enn i dag, hvor vertskommunen har det futle ansvar. Venstre vil at vertskommunen får det reelle ansvaret, med sikret økonomi fra fylkeskommunen som hovedansvarlig. Mer fleksibilitet Arbeidet med Reform 94 må fortsette, spesielt med hensyn til etterutdanning av lærere og nødvendige utbedringer av skolelokalene. Venstre vil særlig jobbe for at reformen blir mer fleksibel, bl.a. at den ikke truer retten til videregående opplæring for eldre elever. Det må arbeides for å få mer fleksible opptaksregler til yrkesfaglige linjer i videregående opplæring, eksempelvis ved at ferdigheter innen bestemte kjernefag kan tillegges større vekt ved opptak enn snittet av atle karakterer. Elevene må få større mulighet til å velge ut pensum ved at det stilles pensumkrav fremfor å ha obligatoriske pensumlister. Det bør i større grad åpnes for alternative undervisningsformer enn vanlig klasseromsundervisning.

13 åpne for alternative undervisningsformer ha mer fleksible opptaksregler sikre videregående opplæring også for eldre elever utvide antall rettighetsår til 5 Eleven i sentrum Venstre vil arbeide for at elevrådsarbeidet styrkes. Vi ønsker at elevene skal ha reell medbestemmelsesrett gjennom fulle medlemsrettigheter i skolens styrende organer. For Venstre er det også viktig at den enkelte skole skal ha innflytelse på skolens innhold. Skjemavelde og byråkrati må ikke gå på bekostning av lærerens tid til å formidle kunnskap og veiledning av elever. Elevene har rett til lærere som er godt kvalifiserte innen de fag de underviser i. Ekstern og intern skoleevaluering bør innføres for å bidra til å heve kvaliteten på skolen og øke åpenheten om skolens innhold. Brukereevaluering er en naturlig del av dette. Dette må følges opp med mulighet for veiledning og etterutdanning av lærere. samt lederutvikling i skolen. Rådgivningstjenesten i skolen må bedres for å sikre elevene tilgang på god og oppdatert veiledning i deres utdanningsvalg. styrke elevrådsarbeidet gi elevene fulle rettigheter i skolens styrende organer redusere skjemavelde og byråkrati i skolen IT i skolen Den rivende utviklingen av informasjonsteknologi stiller store krav til skolens evne til å formidle kunnskaper om og holdninger til den nye teknologien. Utfordringen er å sette elevene selv istand til å skille mellom hva som er god og nyttig informasjon og hva som ikke er det. Elevene må få opplæring i bruk av og kjennskap til ny teknologi og nye informasjonskilder. Skolene må være godt utrustet for disse formål, samtidig som det stiller krav til gode etterutdanningsmuligheter for lærerne. Skolen har et særlig ansvar for å gi alle muligheter til å lære seg bruk av informasjonsteknologi. Det må foretas et løft i form av investeringer i utstyr for å få dette til. Skolen har også et ansvar for å motvirke de kjønnsforskjeller som utvikler seg på dette området. Skolene bør i større grad kunne knytte kontakter med IT-miljøer i høyskolemiljøene i Akershus, og i det lokale næringsliv. at elevene får opplæring i bruk av og kjennskap til ny teknologi at det foretas et løft i form av investeringer til IT-utstyr at etterutdanningen for lærere på dette området styrkes spesielt at tradisjonelle kjønnsforskjeller motarbeides ved innføring av ny teknologi at hver skole bør ha en kompetent IT-veileder

14 Sats pd skolenl Venstre ønsker fritt skolevalg for Akershuselevene. Det er skolene som skal konkurrere om elevene, ikke omvendt. Fylkeskommunen må forplikte seg til å opprette lærlingeplasser, og særlig stimulere til at FremmedkultureHe elever får lærlingeplass i større grad enn idag. Det bør gis større muligheter for praksisplasser i det offentlige. Venstre ønsker også at kontakten generelt mellom skole og næringsliv ska! styrkes. Lærerne må sikres nødvendig etterutdanning, særlig innen IT. Enhver elev med fremmedspråklig bakgrunn må få tilbud om tilfredsstillende morsmålsundervisning Skolen må fortsatt være aktiv innen helse og forebyggende arbeid. Venstre mener helsesøstertjenesten i videregående skole må utvides slik at ungdom har kort vei til kvalifisert helsepersonell. Krav til godt og tilfredsstillende arbeidsmiljø i skolen må etterstrebes i større grad. Særlig må det arbeides mer aktivt med forbedring av inneklimaet i skolene. at det innføres fritt skolevolg i Akershus at kontakten mellom den videregående skolen og det lokale næringsliv styrkes at inneklimaet pd skolene bedres at arbeidsmiljøloven også må gjelde for elevene at hovedansvaret for helsetjenesten i den videregdende skole tillegges fylkeskommunen

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer