UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP Studentrapport 19. november 1999"

Transkript

1 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Outsourcing med ASP IN Thomas Horjen Villu Sepman Audun Dragland Erlend Gjerde Studentrapport 19. november 1999

2

3 Forord Kurset IN166 er på fem vekttall, og er det eneste laveregradskurset ved Institutt for informatikk som tar opp de samfunnsmessige aspekter ved informasjonsteknologi. Man ser på faktorer som innføring, utvikling og bruk av denne teknologien. Vi skal gjennom å skrive en prosjektrapport analysere disse aspektene i et selvvalgt emne, og prøve å finne ut hvordan disse fungerer i praksis. Kurset er et introduksjonskurs i systemarbeid, som er en av retningene man kan velge ved instituttet. I prosjektoppgaven vår fokuserer vi på outsourcing med ASP. Det vi i hovedsak ser på er grunnen til valget av en slik modell, og resultatet av dette valget. Vi har valgt å se på to bedrifter og deres ASPleverandør. Bedriftene er den teknologiske bedriften Cargoscan og distributøren Gartnerhallen Blomster. Deres ASP-leverandør er firmaet Telecomputing. Funnene våre vil være fra de to førstnevnte, mens det for Telecomputing kun blir gitt en utdyping av deres virksomhet. Vi ønsker å rette en takk til disse bedrifter, og de personer vi har vært i kontakt med der: Vår kontaktperson hos Telecomputing Lars Oscar Bjerke, for både intervju og svar på mail. Vår kontaktperson hos Cargoscan Mike Baker, for imøtekommenhet og for å ha satt av tid til oss. Vår kontaktperson ved Gartnerhallen Blomster Gunnar Weld som har svart på utallige mail og for intervju. Gruppelærer Johan Grasmo for nyttige kommentarer og veiledning. Ellers til alle andre som vi har vært i kontakt med på de respektive bedrifter, og andre som har hjulpet oss på veien mot målet. Thomas Horjen Villu Sepmann Audun Dragland Erlend Gjerde Blindern 19. november 1999 I

4 Innhold 1 Innledning Hovedproblemstilling Delproblemstillinger Presentasjonavrapporten Bakgrunn ASP Outsourcing Telecomputing Teknisk virkemåte Support Begrensninger i applikasjoner Undersøkelsessteder Cargoscan Gartnerhallen Blomster Metode Forskjelligemetoder Vårtmetodevalg Intervjuene Muligefeilkilder Resultater og analyse Cargoscan Tekniske konsekvenser Intern IT-kompetanse Interne forandringer Økonomiske aspekter Gartnerhallen II

5 4.2.1 Tekniske konsekvenser Intern IT-kompetanse Interne forandringer Økonomiske aspekter Konklusjon 27 6 Videre arbeid 30 A Intervjuguider 32 A.1 Telecomputing A Ide/Målsetning A Programvare/Hardware A Drift/support A.2 Bedriftene A.2.1 Ledelse A.2.2 Økonomi A.2.3 Vanlige brukere III

6 IV

7 Kapittel 1 Innledning Vårt tema er de forandringer som oppstår i en bedrift ved innføring av ASP (se neste kapittel for nærmere beskrivelse av ASP). ASP er en form for outsourcing, som generelt betyr strategisk bruk av eksterne firmaer for å utføre aktiviteter som tradisjonelt har blitt håndtert av intern stab[1]. Vårt spørsmål er da hva dette innebærer av fordeler og ulemper. 1.1 Hovedproblemstilling Hvilke forandringer medfører innføring av Application Service Provider (ASP) i en bedrift, og hva var begrunnelsen for valg av ASP? Vi ønsker i oppgaven å se på de fordeler og ulemper det er ved innføring av ASP. Derfor har vi valgt å vektlegge hvilke forandringer det medfører for bedriften og de enkelte ansatte. Vi prøver å belyse hvilke nye muligheter og begrensninger det ligger i en slik løsning. Oppgaven berører også temaet outsourcing, med vekt på hvordan bedriftens infrastruktur endrer seg når man setter bort hele eller deler av IT-avdelingen. Vi ønsker videre å se på begrunnelsen for valg av ASP Delproblemstillinger Vi har noen delproblemstillinger for å utdype og avgrense hovedproblemstillingen. 1

8 Tekniske aspekter Hvilke tekniske konsekvenser innebærer innføring av ASP? Vi ønsker å finne ut om det har funnet sted noen endringer med hensyn til valgfrihet, innføring og oppgradering av nye programmer. Et annet aspekt er hvordan support fungerer, og hvordan sikkerheten blir ivaretatt. Oppetid 1, overføringshastighet og utføringshastighet er vesentlig for mange bedrifter. For mange er det også gunstig at de ansatte kan koble seg opp eksternt. Videre vil vi se hvilke problemer av forskjellige slag en ASP-løsning medfører. Intern IT-kompetanse Hvilken betydning hadde intern IT-kompetanse for valg av ASP? Vi vil se på hvorvidt IT-kompetansen hos ledelsen og prosjektledelsen var avgjørende for valg av ASP. Videre ønsker vi å undersøke om andre i bedriften med IT-kunnskaper hadde innflytelse på avgjørelsen. Interne forandringer Hvilke interne forandringer har funnet sted som et resultat av innføringen av ASP? Vi vil undersøke om det har funnet sted interne maktforandringer, splittelse og om det har skjedd noen ansvarsforskyvninger. Videre om de ansatte har fått endrede arbeidsoppgaver og om det har blitt større bruk av IT. Økonomi Hvilke økonomiske aspekter førte til valg av ASP? Vi vil undersøke på hvilke områder eventuelle besparelser har funnet sted. Vi vil også se nærmere på hvor viktig det økonomiske aspekt var i forhold til de praktiske og tekniske aspekter ved valg av en ASP-løsning. 1 Den tiden et datasystem er operativt i motsetning til nedetiden. 2

9 1.2 Presentasjon av rapporten For å lette lesningen av rapporten gir vi her en kort forklaring på hvordan den er bygget opp. I kapittel 2 gir vi en forklaring på hva ASP innebærer. Videre presenterer vi bedriftene som er med i undersøkelsen. Vi beskriver hvordan Telecomputings ASP-system virker, og hva de tilbyr. I tillegg presenterer vi bedriftene Cargoscan og Gartnerhallen Blomster, som er kunder av Telecomputing. Kapittel 3 tar for seg metoden vi har brukt i rapporten, og begrunnelse for denne. Vi nevner hvem vi har intervjuet, og påpeker også mulige feilkilder i rapporten. Kapittel 4 er hoveddelen av rapporten. Her redegjør vi for våre antagelser før vi startet prosjektet. Datamaterialet blir presentert og analysert, og vi trekker sammenligninger med litteratur på området. I kapittel 5 oppsummerer vi problemstillingen, de resultatene vi fant og prøver å trekke konklusjoner utifra dette. I kapittel 6 påpeker vi videre arbeid som kan gjøres. Vi anbefaler at rapporten leses kronologisk. 3

10 Kapittel 2 Bakgrunn 2.1 ASP Et begrep i rekken av stadig flere moteord i IT-bransjen er ASP. ASP står for Application Service Provider, og må ikke forveksles med Active Server Pages, som forkortes på samme måte. Generelt innebærer en overgang til ASP at bedriften outsourcer hele eller deler av IT-avdelingen til en ASP-leverandør. Denne har da servere med programmer og lagringsplass hos seg, og står for drifting, oppgraderinger og eventuell support. Bedriftens PCer får kun overført skjermbildet via telenettet. Det fins imidlertid ingen internasjonal enighet om noen nøyaktig definisjon av hva ASP innebærer[10]. Derfor kan omtalen av ASP variere, alt ettersom hvilken ASP-tilbyder man ser på og hvordan dennes ASPløsning virker. Det som det ofte reklameres med fra en ASP-leverandør er redusert TCO (Total Cost of Ownership). Analyser av IDC[5] viser at ASP vil ekspandere kraftig i USA de nærmeste årene. I vår rapport har vi undersøkt to bedrifter som er kunder av firmaet Telecomputing. Telecomputing hevder de var først i verden med ASP, og det er fremdeles få firmaer i Norge som tilbyr dette. 4

11 2.2 Outsourcing ASP er en form for outsourcing. Outsourcing kan skje i mange andre former, for eksempel ved at bedriften outsourcer innstallering av nye systemer, eller ved at den outsourcer programmeringsoppgaver. Det er mange andre funksjoner ved bedriften som kan outsources, blant annet drifting av internt nettverk. Definisjonen av outsourcing er i følge Gartner Group Inc.[9] kontraktbundet samarbeid med en ekstern leverandør som overtar ansvaret av en eller flere funksjoner i bedriften. Outsourcing er ikke lenger kun et hjelpemiddel for bedrifter som ikke er spesielt teknisk kompetente. Det har blitt bredt akseptert som en løsning for bedrifter av alle slag. Omfanget av outsourcing har hatt en sterk økning dette tiåret. I USA er det registrert en økning på over 20% per år[3], og denne trenden er også merkbar i Norge. Mange bedrifter har imidlertid tatt avgjørelsen for fort[2]. Beslutningstakerne har ofte oversett de ulempene som outsourcing kan medføre, og tatt alle de konvensjonelle fordelene med outsourcing for gitt. Dessuten er ofte forbindelsen mellom teknologi og bedriftene er så sterk at de blir hemmet når de outsourcer[2]. På slutten av 80-tallet var det vanlig at bedriftene kun outsourcet de delene av bedriften som ikke var strategisk viktige. Tendensen de senere årene har vært at bedriftene outsourcer de funksjoner som ikke er sentrale for virksomheten, uavhengig av om de er strategisk viktige eller ikke[9]. Tradisjonelt har målet ved outsourcing vært økonomiske besparelser. Dette har fremdelses høy prioritet hos bedrifter når de velger å outsource, men det har også blitt mer fokus på strategiske fordeler. De fordelene kan inkludere tilgang til ny programvare, økning av effektiviteten i bedriften, tilgang til ny maskinvare og kompetanse, og restrukturering av bedriftens infrastruktur[9]. En annen viktig grunn til outsourcing er at bedriftene mangler intern kompetanse. De anser det ofte som lettere å outsource enn å bygge opp egen kompetanse[3]. Ofte gir ikke outsourcing betydelige økonomiske besparelser. I en undersøkelse av 1500 bedrifter i USA og Canada[9] framgår det at kun 31% av disse bedriftene mente de hadde oppnådd bemerkelsesverdige økonomiske besparelser. 5

12 2.3 Telecomputing Telecomputing er et norsk firma med lokalitet på Billingstad utenfor Oslo som startet opp i De tilbyr sine kunder plass på sine servere. Kunden kan da velge mellom ulike applikasjoner som plasseres på serveren. Bedriften kan spesifisere hvilke applikasjoner de forskjellige brukergruppene skal ha tilgang til. Månedlig leie per bruker varierer med de applikasjonene brukeren skal ha, og ligger typisk på mellom 2000 og 4000 kr. Ansvaret for drifting og vedlikehold av server overlates til Telecomputing Teknisk virkemåte Telecomputings system fungerer slik at alle programmer eksekveres på deres servere. For brukerne virker det som om de jobber på en selvstendig PC, men de får kun tilsendt et skjermbilde. All lagring og filbehandling skjer hos Telecomputing. Overføringen skjer via telenett. Dermed sparer bedriften en del på maskinvare, siden PCen ikke behøver å være moderne. Telecomputing garanterer bedriftene en oppetid på 99,7%. De har flere servere som deles av kundebedriftene, og hver server har en reserveserver. Hvis hovedserveren får problemer, kobles reserven inn etter maksimalt to minutter. Denne er kraftig nok til å kjøre de programmene bedriftene bruker, men det vil gå litt langsommere. Telecomputing har i utgangspunktet ingen begrensninger når det gjelder hvor store bedrifter de ønsker som kunder. Det er heller ingen tekniske begrensninger på hvor store bedriftene kan være. Unntaket er for eksempel bedrifter som skal bruke ressurskrevende grafisk verktøy, særlig 3D-bilder som skal dreies. Problemet er ikke bare prosessorkraft, men båndbredde (overføringshastighet). ASP gir også rom for fleksibilitet, i form av at ansatte kan aksessere sitt område på Telecomputings server via ISDN (Integrated Services Digital Network), GSM (Global System for Mobiles) eller vanlig modem Support Telecomputing har telefonsupport som tar seg av de fleste henvendelser. I tillegg har de også mulighet for såkalt shadowing når telesupport er utilstrekkelig. 6

13 Shadowing vil si at supportpersonellet tar kontroll over brukerens tastatur og musepeker, mens brukeren og supporteren snakker med hverandre i telefon. Brukeren kan da se på skjermen sin hva som gjøres Begrensninger i applikasjoner I utgangspunktet tilbyr Telecomputing følgende applikasjoner: Microsoft Office 97/2000 Microsoft Exchange Server Microsoft Outlook 98/2000 Microsoft Internet Explorer Microsoft Access Microsoft Project 98 Sales Force Automation tools, inkludert Goldmine og Onyx Finans -og regnskapsverktøy, inkludert Quick Books og Great Plains I tillegg kan kundene bestille egne applikasjoner med visse restriksjoner. Hvis en bedrift med ti ansatte vil ha tre nye applikasjoner, er det ikke aktuelt. Bedriften vil være for liten til at det verken erinteressant eller lønnsomt å teste ut og installere nye applikasjoner. Unntaket er hvis bedriften representerer en bransje som Telecomputing anser for å være interessant. Tre-fire nye applikasjoner vil imidlertid kunne aksepteres hvis det dreier seg om en mellomstor bedrift, i størrelsesorden hundre ansatte. Videre må ikke de nye applikasjonene skape problemer for serveren. Dette er viktig for at Telecomputing skal kunne holde den garanterte oppetiden på 99,7%. 2.4 Undersøkelsessteder Stedene vi har undersøkt er Cargoscan og Gartnerhallen Blomster. Opprinnelig hadde vi tenkt å undersøke Kraft Chemicals, men det ble etterhvert klart at Kraft ikke kunne sette av tid til oss. Vi har hatt ett møte med Kraft, og har forsøkt å sende dem noen spørsmål per , men har ikke fått noen respons. Vi har derfor besluttet å ikke bruke Kraft i rapporten vår. 7

14 2.4.1 Cargoscan Cargoscan utvikler, produserer og markedsfører pakkescannere, som måler dimensjonene på alle slags pakker. I tillegg lager de programvare for disse. Bruksområdet til scannerne er å kunne finne de korrekte dimensjonene på pakkene for å kunne fakturere riktig. De kan også brukes til å regne ut best mulig fordeling av pakker i et begrenset lasterom, men dette gjøres ofte like greit manuelt (øyemål). Det er stort sett transportbedrifter som kjøper scannerne. Cargoscan har egen utviklingsavdeling, og lager scannerne fra bunn av. Selskapet er i rask utvikling. De siste fire årene har omsetningen økt med 30% hvert år, og prognosene for de neste fire årene er like gode. 90% av salget går til utlandet. Cargoscan innførte ASP i begynnelsen av Tidligere hadde de PCer i nettverk med en sentral filserver. Dette nettverket var flere år gammelt, og hadde begynt å få problemer av mange slag, blant annet med stabiliteten. Etter innføringen av ASP fungerer nå PCene som terminaler, men noen få brukere har spesielle programmer på sin PC. Den gamle filserveren brukes fremdeles. Økonomiansvarlig skal snart teste en helt tynn klient (en terminal uten egen harddisk som bare har prosessor, minne og skjerm), og vil vurdere erfaringene med det. Etter innføringen av ASP har de kjøpt PCer gjennom Telecomputing, som installerer standard programvare på dem. Dette har sikret dem rimelige PCer, siden de ikke trenger helt toppmoderne PCer. Uansett kjøres alle programmene hos Telecomputing så prosessorkraften til de lokale maskinene har ingen innvirkning på hastigheten av utførelsen. Prosessorene brukes omtrent ikke. Økonomiansvarlig i Cargoscan Produktutviklingsprogrammene som teknisk avdeling benytter ligger fremdeles lokalt hos Cargoscan. Detter er er kombinasjon av 3Dprogrammer, MS-DOS baserte programmer og annen spesialprogramvare som ikke lar seg flytte til Telecomputing. En av grunnene til dette er for liten båndbredde, for liten regnekapasitet og problemer med å aksessere lokal maskinvare. Økonomiprogrammene er imidlertid blitt flyttet Gartnerhallen Blomster Gartnerhallen Blomster leverer blomster og potteplanter til faghandel, grossister, hagesentra og lignende. De har tretten avdelinger over hele 8

15 landet av varierende størrelser. Over 70% av Gartnerhallen Blomsters varer kommer fra norske gartnerier. Resten er import av planter som av forskjellige grunner ikke dyrkes i Norge. Gartnerhallen Blomster var tidligere en del av Gartnerhallen, men ble fisjonert ut da Gartnerhallen ble kjøpt opp av Norgesgruppen. 1/1-98 ble Gartnerhallen Blomster eget selskap. Før fisjonen hadde Gartnerhallen en AS/400 stormaskin som sto hos EDB ASA (nå EDB Fundator) og ble driftet av dem. En AS/400 er en kraftig og fleksibel serverplatform utviklet av IBM. Etter fisjonen var det nødvendig å bytte datanettverk. Derfor leide de inn et eksternt konsulentfirma for å vurdere de forskjellige løsningene. Konklusjonen i konsulentrapporten var at Telecomputing var den gunstigste løsningen. Gartnerhallen Blomster ble med dette Telecomputings største kunde. 9

16 Kapittel 3 Metode 3.1 Forskjellige metoder Når man skal gjøre undersøkelser som denne, er det hovedsakelig to metoder man kan bruke: kvalitativ undersøkelse eller kvantitativ undersøkelse. Kvalitativ undersøkelse vil typisk bety grundige intervjuer. Dette kan igjen gjøres på to måter: strukturert eller ustrukturert intervju. I et strukturert intervju har intervjueren en liste med spørsmål som følges punktvis. I et ustrukturert intervju står intervjuobjektet ganske fritt til å snakke om det som måtte falle vedkommende inn. Kvantitativ undersøkelse vil typisk si å utarbeide og sende ut et spørreskjema hvor man krysser av på ulike svaralternativer. Mer om disse metodene i Repstad[8]. 3.2 Vårt metodevalg Vi har valgt å bruke kvalitativ metode med dybdeintervjuer i vår rapport. Telecomputing har et femtitalls bedrifter som kunder. Disse er små og mellomstore bedrifter som driver i forskjellige bransjer. Derfor ville kvantitativ metode ha vært vanskelig, da vi i så fall måtte ha utarbeidet et felles spørreskjema som passet for alle disse bedriftene. Resultatet av dette kunne vært at vi ikke hadde fått så detaljerte opplysninger om forhold som er særegne for den enkelte bedrift. Siden bedriftene er forholdsvis små, var det også et argument for å bruke kvalitativ metode. 10

17 Videre er vi interessert i å sammenligne det gamle IT-systemet med det nye, og dermed var det mest interessant å intervjue de ansatte som hadde vært med på overgangen. Vi er interessert i detaljerte data om innføringen og konsekvenser av ASP, derfor var det mest naturlig å gjøre dybdeundersøkelser ved noen få bedrifter. 3.3 Intervjuene Vi har valgt strukturerte dybdeintervjuer. Vi har spurt forskjellige typer brukere om de samme emnene, og måtte derfor ha en viss struktur. Imidlertid var ikke intervjuguiden ufravikelig, og intervjuobjektet har hatt en viss frihet til å snakke om emner vedkommende mener har relevans. I utvalget av intervjuobjekter har vi lagt vekt på å få med alle aktuelle typer. Telecomputing: IT-ansvarlig Gartnerhallen Blomster: Administrerende direktør IT-ansvarlig Økonomiansvarlig To vanlige brukere Cargoscan: Økonomiansvarlig Utviklingssjefen En vanlig bruker På Cargoscan hadde økonomiansvarlig også fungert som IT-ansvarlig før innføringen av ASP. Gjennom disse intervjuene regner vi med å ha et representativt inntrykk av de forandringene ASP har medført. Det kan innvendes at vi burde ha intervjuet flere i Cargoscan, særlig administrerende direktør. Vi mener allikevel å ha et representativt inntrykk av forholdene på Cargoscan, særlig siden det var økonomiansvarlig som var ansvarlig for prosjektgruppen bak innføringen av ASP. Vi antar at det kunne blitt mye dobbel informasjon ved å intervjue flere. Dessuten kunne vi ikke bruke for mye av ansattes tid, siden intervjuene foregikk i arbeidstiden. 11

18 3.4 Mulige feilkilder Det er viktig å huske at våre funn og analyser kan være beheftet med en rekke feilkilder. Vi har prøvd å ta høyde for disse i analysen ved å påpeke de antakelser vi gjorde underveis. Innsamlingen av data har foregått ved intervjuer foretatt ved bedriftene i arbeidstiden. Vi har valgt strukturerte intervjuer, noe som gjør at vi selv på mange måter bestemmer hvilke tema som skal tas opp. Denne formen for styring kan føre til at vi går glipp av verdifulle data intervjuobjektene sitter med. De spørsmålene vi stiller kan også til en viss grad være ledende, det vil si at vi gir en indikasjon av hvilket svar vi leter etter i spørsmålet. Vi kan heller ikke være sikre på at vi har tolket den informasjonen vi har mottatt korrekt. I tillegg til den direkte feiltolkningen kan vi selv også farge informasjonen ved at vi er forutinntatt og leter etter bestemte data. Den informasjonen vi mottar stemmer heller nødvendigvis ikke overens med virkeligheten. En av grunnene til dette kan være at intervjuobjektene nå har endret syn og dette har ført til at deres opprinnelige meninger er påvirket. I tillegg er det mulig at enkelte av intervjuobjektene har gitt mangelfull eller påvirket informasjon for å sette seg selv, prosjektet eller bedriften i et bedre lys. En like god grunn til å ikke oppgi fullstendige data kan være frykt for represalier fra ledelsen dersom de kommer med kritikk av den eller deres måte å innføre systemet på. På samme måte kan ledelsen være skeptisk til å gi ut data de mener kan skade forholdet mellom bedriften og Telecomputing. Både vanlige brukere og ledelsen kan se på oss om inntrengere i bedriften som ikke vil kunne bidra med noe positivt. Vi har ikke selv fritt fått velge intervjuobjektene men langt på vei fått foreslått brukere av ledelsen. Dette gjør at bedriften står noenlunde fritt til å velge intervjuobjekter de mener gagner bedriften mest[8]. 12

19 Kapittel 4 Resultater og analyse I dette kapittelet vil vi presentere vårt datamateriale, analysere dette og tolke resultatene. Presentasjonen gjøres i henhold til delproblemstillingene fra kapittel 1. Vi vil også gjøre rede for de antakelsene vi har hatt, og hvorvidt disse stemmer overens eller avviker fra resultatene. Vi har valgt å dele dette kapittelet inn i to deler, der vi tar for oss Cargoscan i den første delen og Gartnerhallen Blomster i den andre. Vi mente det var mest hensiktsmessig å vurdere dem separat opp mot problemstillingen, siden disse bedriftene er så forskjellige med hensyn til bransje og IT-bruk. Dessuten mente vi det ville gjøre rapporten mer lesbar å behandle dem separat. 4.1 Cargoscan Tekniske konsekvenser Da vi startet på prosjektet hadde vi inntrykk av at en ASP-løsning ville være en relativt problemfri og fordelaktig løsning for små og mellomstore bedrifter. Gjennom intervjuene har vi fått inntrykk av at ASP-innføringen har innebåret betydelige tekniske utfordringer for Cargoscan og Telecomputing. Det har oppstått mange problemer underveis, og ikke alle har blitt løst. Vi har mye innsamlet materiale under denne delproblemstillingen, og har derfor valgt å dele det opp i punkter. 13

20 Programvare Vi antok at det kunne være et problem å få den programvaren man ønsket seg til enhver tid. Det syntes rimelig at når man ikke lengre drifter serveren selv, vil det være risiko for å støte på begrensninger. I følge økonomiansvarlig har ikke Cargoscan møtt noen begrensninger på hva slags programvare de kan bestille fra Telecomputing. Han hevdet at den viktigste forskjellen fra før og nå er at tidligere kunne man bare sette inn CDen i PCen og klikke på "install", mens det nå er en litt større prosess å få ting installert hos Telecomputing. Programmet må testes hos Telecomputing, slik at eventuelle problemer oppdages. Hansaogsåatdetvarnoenprogrammersomaldrikomtilåbliflyttet, deriblant tegneprogrammene. Den vanlige brukeren virket godt fornøyde med programvarepakken. Hans oppfatning var at systemet virker både stabilt og raskt, og all nødvendig programvare er tilgjengelig. Teknikerne hos Cargoscan benytter en rekke programmer utenom den standardpakken Telecomputing tilbyr. Mange av disse kan av forskjellige grunner ikke flyttes til Telecomputing. Blant annet er produksjonsutviklingsverktøyet for design av kretskort avhengig av å kunne sende og motta data over comporten 1. Dette programmet er dessuten MS-DOS basert og kommer med en fysisk maskinvarelås. En maskinvarelås er en slags plugg som settes i en port på baksiden av PCen og inneholder en kryptert kode som programmet må aksessere for å kunne starte. Andre teknikere skriver drivere til den lokale maskinvaren og er avhengige av å kunne spesifisere hvor i minnet programmet skal legges. Dette er problemer som ikke lar seg løse med Telecomputings teknologi, derfor må teknisk avdeling bruke den gamle serveren og drifte denne, slik at de kan jobbe lokalt. Dette fører til at de stort sett ikke tilkoblet Telecomputing, og filene de arbeider med lagres lokalt på den enkelte maskin og på den gamle serveren. I følge administrasjonen skal filene lagres på Telecomputings server, men denne har de ikke tilgang til når de jobber lokalt. Når teknikerne skal arbeide hjemme, brenner de filene på en CD. Dette fører til at filene ligger tre forskjellige steder 2, men ikke der de egentlig skal være, 1 En comport er en kontakt på baksiden av PCen som brukes til dataoverføringer, her for analyser. 2 Den lokale serveren, deres egen PC på Cargoscan og hjemmepcen 14

21 hos Telecomputing. I følge utviklingssjefen blir versjonskontroll av filene vanskelig med denne løsningen. Dersom teknikerne kunne bruke Telecomputings server som en filserver på lik linje med den lokale serveren ville mye av denne problematikken vært ungått. Sikkerhet IT-sikkerheten vi her ser på omfatter backup av filer og programmer samt en brannmur mot eventuelle innbruddsforsøk i datasystemet. Backupløsningen har blitt mye bedre etter ASP-innføringen. Tidligere var det en person som tok backup på tape en gang i uken og tok denne tapen med seg hjem i en veske. Dette medførte at det var mange ting som kunne gå galt med backup-dataene. Nå sørger Telecomputing for backup og sikring av alle filer. Brannmuren til Telecomputing er satt opp på en måte som gjør at sikkerheten blir bedre ivaretatt enn det de fleste bedrifter har ressurser til. Økonomiansvarlig mente at Cargoscan er en liten bedrift og ikke så utsatt med tanke på industrispionasje. Videre poengterte han at Telecomputing selv har all interesse av av sikkerheten deres er høy. Han påpekte at hvis det blir kjent at en av de ansatte hos Telecomputing har stjålet informasjon eller at det har skjedd et innbrudd p.g.a. for dårlige sikkerhetsrutiner, mister Telecomputing mye av kundegrunnlaget. Ledelsen kan teoretisk få loggfiler over de ansattes internettbruk, men det har ikke vært noe behov for det til nå. Oppetid Vi antok at et firma som bare drev med drifting og installasjon av applikasjoner ville kunne gi høyere oppetid enn de fleste andre løsninger. Oppetiden har gått opp fra 80-90% tidligere til i overkant av 99,7%. I løpet av innføringsfasen var de ansatte imidlertid noe plaget av at de ufrivillig ble logget av serveren og måtte logge seg på igjen. Dette problemet har blitt fikset. I løpet av det året de har vært kunder av Telecomputing har det vært to dager med brudd på linjen. Første gang lå ikke økonomisystemet hos Telecomputing, så Cargoscan ble ikke alvorlig rammet av bruddet. Ved det andre bruddet var programmet flyttet, og da stoppet det meste av bedriftens aktiviteter opp. Både ledelsen og brukerne mener at oppetiden de nå opplever er meget tilfredsstillende. 15

22 Overføringshastighet Etter å ha studert tekniske sider av ASP-løsningen, antok vi at overføringshastigheten kunne bli en flaskehals. I følge økonomiansvarlig var det eneste problemet med overføringshastigheten at store regneark i Office var problematiske å scrolle, men dette var ikke noe problem når man var blitt vant til det. Den brukeren vi intervjuet mener at programmene går raskere nå enn tidligere, og er godt fornøyd med hastigheten. Overføringshastighet er bestemt av båndbredden på linjen til Telecomputing og internnettverket. I følge utviklingssjefen er overføringshastigheten fra Telecomputing så lav at når han skal laste ned en fil derfra, stopper alle andre prosesser opp. Cargoscan har kunnet velge overføringshastighet selv, og han mener de har valgt å spare her. Ekstern oppkobling Alle brukere i Cargoscan tilbys hjemmekontor med ekstern pålogging til Telecomputing via ISDN, modem eller GSM. Alle ansatte bortsett fra teknikerne jobber stort sett tilknyttet Telecomputing og har alle sine filer lagret der. De kan i prinsippet logge seg på hos Telecomputing fra hvor som helst i verden og få tilgang til filene sine. For selgerne er dette spesielt nyttig. Når de er på en forretningsreise kan de ringe opp Telecomputings server og logge seg på der. Problemet for teknikerne med ekstern oppkobling er at de da kun får tilgang til Telecomputing sin server. Filene de jobber med finnes ikke der, men på den lokale serveren hos Cargoscan. Den har de ikke tilgang til hjemmefra. Support Tidligere måtte økonomiansvarlig og programvareutvikleren bruke mye av sin tid til drifting og support. De er nå veldig glade for bare å kunne henvise folk til Telecomputing. Alle vi har intervjuet hos Cargoscan mener at Telecomputings support fungerer bra. Den vanlige brukeren vi intervjuet understreket imidlertid at telefonsupport og shadowing aldri kan erstatte fullt ut en person man kan henvende seg til på stedet, men til gjengjeld er tilgjengeligheten bedre. 16

23 Tekniske problemer Vi hadde som tidligere nevnt antatt at Telecomputings ASP-løsning fungerte temmelig smertefritt. Det viste seg imidlertid at det var en rekke praktiske forhold som kunne skape problemer. Her presenterer vi forskjellige ting som viste seg å være problematiske. Telecomputing sender ut skjermbilde på 1024 x 768 punkter, mens teknikerne har 1600 x 1200 i oppløsning på sine skjermer, siden de driver med avansert grafikk. Dermed blir Telecomputings skjermbilde et lite vindu midt på skjermen. Det eneste teknikerne bruker Telecomputing til er Internett og e- mail. Også her var det problemer. Teknikerne er avhengige av å jobbe lokalt, men i begynnelsen forsvant all tilgang til egen maskin når de koblet seg til Telecomputings server. De er også avhengige av å kunne lagre filer lokalt, men med Telecomputing kunne de kun lagre på deres eget område på Telecomputings server. Etter mange diskusjoner ble dette problemet løst, og teknikerne har nå tilgang til sin egen harddisk når de er koblet til Telecomputing. I de fleste programmene har Telecomputing satt standard innstillinger, som det ikke er mulig for brukerne å endre. Dette irriterer elitebrukerne seg over, siden de har sine egne preferanser. Her er det spesielt nettleseren de fokuserer på. Utviklingssjefen vil bruke Netscape, men Telecomputing tilbyr kun Internet Explorer. Startsiden kan de ikke sette selv, og de må klikke OK eller Avbryt hver gang de mottar en cookie 3. For å unngå alle de problemene Telecomputing medfører har teknisk avdeling kjøpt inn egne lisenser slik at de ikke trenger å være tilkoblet Telecomputing. Cargoscan betaler imidlertid fremdeles leie til Telecomputing for programmer som teknikerne ikke bruker. Et problem som salg og administrasjon merker er å skulle sende faxer fra SuperOffice. Det fungerer ikke, og må gjøres på andre måter. Vi ser her at brukere må endre arbeidsvaner som en følge av at systemet ikke passer helt med deres behov. Dette er det Gasser[4] kaller missfit. Gasser nevner at strategier for å imøtekomme dårlige tilpasninger kan være justering av arbeidet, tilleggsarbeid eller omgåelser. 3 Dette er en pakke med data som utveksles mellom nettleseren og webserverene. Disse dataene kan blant annet brukes til å lagre data om brukeren slik at websidene kan tilpasses brukeren. 17

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning DEMOVERSJON Installasjonsveiledning Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster ned, installerer og tar i bruk demoversjonen av økonomisystemet Uni Økonomi. Støter du på problemer

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger

SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger SAMMENDRAG Teknologien og mulighetene har endret seg. Til din fordel. Begrensingene du opplevde med gårsdagens løsninger gjelder ikke lenger FÅ EN BEDRE OFFICE Solide løsninger som gir små bedrifter en

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Installasjonsdokument

Installasjonsdokument Installasjonsdokument EuroMek Versjon 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DOKUMENTET 2. BESKRIVELSE AV SYSTEMET 3. INSTALLASJON AV EUROMEK 4. INSTALLASJON AV KLIENTPROGRAMVARE 1. Om dokumentet 1.1. Formål Dokumentets

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER. Always with you GETINGE ONLINE FÅ TILGANG TIL INFORMASJON UANSETT HVOR DU ER Always with you 2 Getinge Online ARBEID SMARTERE OG FÅ MER DRIFTSTID Tradisjonelt blir status for sterilt reprosesseringsutstyr overvåket manuelt

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management Forelesning uke 6 Innhold Service Desk Hvordan organisere en service desk? Hvordan bemanne en service desk? Service Desk - hensikt Primær kontaktpunkt Utfører alle saker mot brukerne.

Detaljer

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere

Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Trådløs Bedrift Sentralbord med Exchange - Brukermanual for sluttbrukere Introduksjon Dette er en kort innføring i bruk av Exchange i Trådløs Bedrift Sentralbord, TBS, for sluttbrukere. Dokumentet beskriver

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installasjonshåndbok Xerox Device Agent, XDA-Lite Installasjonshåndbok Introduksjon til XDA-Lite XDA-Lite er en programvare som er utviklet for å innhente maskindata. Hovedhensikten er å sende automatiske måleravlesninger

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Oppgradering av Handyman til ny versjon

Oppgradering av Handyman til ny versjon Oppgradering av Handyman til ny versjon Innhold Kjekt å vite før oppgradering av Handyman... 1 Installasjonsveiledning... 2 Handyman Administrator... 2 Handyman Office... 3 F.A.Q.... 5 Hvorfor får jeg

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere

IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere IT-reglement Aurskog-Høland kommune for ansatte og politikere Vedtatt i rådmannens ledermøte 03.12.14 0 For at kommunens IT-systemer skal fungere optimalt er det viktig at alle kommunens ITbrukere følger

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå

I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid. Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå I 2015 bytter Akelius navn til Wolters Kluwer. NYHET! Byrå Byrå Tid Kristin Solberg Produktansvarlig Byrå Byrå Effektiv klienthåndtering og administrasjon Du har vel ikke gått glipp av Byrå? Et nytt og

Detaljer

Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Personec AS

Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Personec AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 28.09.2005. Innholdsfortegnelse Installere System

Detaljer

Dato Versjon Endring/status Utført av 2006-07-01 0.1 Første versjon Asgeir Husum 2006-08-23 0.2 Lagt til beskrivelse av postlevering Lars Myrås

Dato Versjon Endring/status Utført av 2006-07-01 0.1 Første versjon Asgeir Husum 2006-08-23 0.2 Lagt til beskrivelse av postlevering Lars Myrås UDE Konfigurasjon av Microsoft Outlook Dato Versjon Endring/status Utført av 2006-07-01 0.1 Første versjon Asgeir Husum 2006-08-23 0.2 Lagt til beskrivelse av postlevering Lars Myrås 2006-08-24 1.0 Endelig

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon

Uni Micro Solutionpartner. Demoversjon Installasjon Uni Micro Solutionpartner Demoversjon Installasjon Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster ned, installerer og tar i

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem

Hvordan installere tilleggsutstyr i Xakt Medlem Hvordan installere tilleggsutstyr i Innholdsfortegnelse Tilleggsutstyr... 3 Anskaffe skriver:... 3 Installere skrivere... 3 Velge faktura og rapportskriver... 3 Velge kvitteringsskriver... 3 Magnetkortleser

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold

Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Erfaring med Soti Telemark - Vestfold Status juni 2012: Brukte ca. 2 uker i timeverk på en oppgradering. Gjorde dette en gang pr. år, burde vært 2 ganger pr. år. Noen

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer